Niet erg hoopvol Indonesië niet als enige beheerder Gloednieuw sportcomplex moet wijken Westen stelt Rusland voor conferentie van Genève te hervatten SLACHTOFFER IN BAARN ZAT EEN MAAND GEVANGEN \0 K®»,' Ben Bella o.s. in ziekenhuis GRENSEMMER OP POST IN RAMMELBEEK K.L.M. boekte groot verlies AMERIKA OVER NIEUW-GUINEA I De Bilt: Bewolkt PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND LAATSTE NIEUWS Oplichters hadden geen moeite met radiohandelaren Postwissels in bed Vier weken Geen dividend 1961 Zie verder pag. 4 Zie verder pag. 5 Geen onderhandeling tijdens bedreiging Verontrust Geschorst Belang Aantal Nederlandstalige studenten in België stijgt WITTE KRUIS Directeur! JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breaker. Kantoren te; Middelburg, Plein 1940 nrs. $—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vllssingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierlkzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» t cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 5010 Dinsdag 14 november 1961 „WEER PRATEN OVER PROEVEN PARIJS (Reuter) Ben Bella, de Algerijnse leider die in Frankrijk gevangen wordt gehouden en nu in honger staking is, heeft geweigerd zich ïïaar een ziekenhuis te laten overbrengen. Van onze correspondent UTRECHT De Utrechtse recherche heeft met vier arrestaties een eind ge maakt aan een grote reeks van oplichtin gen en gevallen van flessentrekkerij, waarmee zeker een bedrag van 25000 gulden is gemoeid. De slachtoffers zijn radiohandelaren en postorderbedrijven in Utrecht, Amersfoort, De Rilt, Zeist, Am sterdam, Rotterdam, .aardingen en Goor. De verdachten hadden het met hen nogal gemakkelijk gehad, zo is de poli tie gebleken. Vele radiohandelaren waren al tevreden als hun bij de opstelling van een huuTkoopcontract maar een of an der identiteitsbewijs werd getoond. Van de juistheid daarvan pleegden zij zich doorgaans niet te vergewissen. De ontmaskering begon met de arresta tie van de 33-jarige Utrechtse schilder P. C. Hij had er def afgelopen zomer een gewoonte van gemaakt met een vervalst identiteitsbewijs bandopnameapparaten transistorradio's en dergelijke te kopen, onder de belofte binnen drie maanden te betalen, zodat er geen huurkoopcon tract behoefde te worden opgemaakt. OP HET SPOOR Terwijl de politie bezig was met het onderzoek in deze zaak kreeg zij een brief van de vrouw van de schilder aan haar man in handen, waarin zij zin speelde op d3 aankoop van o.a. radio's. Daardoor kwam de politie op het spoor van de 32-jarige fabrieksarbeider L. D„ bij wie zij tijdens een huiszoeking een groot aantal huurkoopcontracten voor radio's op naam van zijn buurman, een rijksambtenaar, vond. Het geld voor de eerste betaling was aan X>. gegeven door de dertigjarige koopman L. van E., die op zijn beurt weer in nauwe relatie stond met de 35- jarige opkoper S. P. D„ die als geldschie ter fungeerde. Van E. zorgde er voor dat de goederen aan de man kwamen. Meestal gebeurde dit op automarkten. Eigen nieuwsdienst BREDA Het Bredase echtpaar M. van de P.-S. had er de voorkeur aan gegeven behalve 's nachts ook overdag in bed te blijven. Omdat de inkomsten daardoor waren uitgebleven, was het paar, dat drie jonge kinderen had, post wissels gaan vervalsen. Daarvoor heeft de Bredase rechtbank gisteren beide echtelieden tien maanden met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk, met toe zicht van de reclassering, opgelegd. De officier van justitie had in de man de hoofdschuldige gezien. Hij had tegen hem een jaar geëist, waarvan drie maan den voorwaardelijk. Zijn eis tegen de vrouw was acht maanden» waarvan vier voorwaardelijk er aftrek van voorarrest geweest. De rechtbank meende echter, op grond van de rapporten van de reclassering, dat de vrouw de hoofdschuldige was geweest. Van een speciale verslaggever BAARN. Tijdens een langdurig onderzoek in de zolder kamer van Huize Canton te Baarn, waar Theo Mastwijk voor zijn dood verborgen heeft gezeten, zijn gistermiddag verscheidene stille getuigen aan het licht gekomen. Het onderzoek werd uitgevoerd d'oor de substituut-officier van justitie te Utrecht, mr. Van Dijken, de rechter commissaris mr. Bronkhorst en prof. Froentjes, het hoofd van het gerechte lijk laboratorium in Den Haag, samen met de Baarnse recherche. Prof. Froentjes heeft sporen van kle ding en braaksel naar Den Haag mee genomen. Vast is komen te staan, dat Theo Mastwijk ongeveer vier weken lang door Boudewijn en Ewoud H. in de zolderkomer is opgesloten voor hij werd vermoord en in de waterput ach ter het huis werd gegooid. In deze vier weken moeten de beide broers hem bij toerbeurt van eten en drinken hebben voorzien. De ouders zouden daar niets van hebben geweten. De Amsterdamse advocaat mr. Joh. K. M. Mathuisen zal als verdediger op treden van Boudewijn H. Mr. H. C. Dietz, de advocaat van de familie H. zal Ewoud bijstaan. Zo als gemeld treedt voor Henny W., de zoon van de timmermansknecht, die mee in het komplot zou hebben geze ten, de Amsterdamse strafpleiter en auteur mr. F'rangois Pauwels op. Van onze correspondent PARIJS. De Franse regering heeft besloten Ben Bella, Khider en Alt Ahmed, de gevangen Algerijnse leiders die reeds bijna twee weken in het kasteel van Turquant in hon gerstaking zijn, over te brengen naar het ziekenhuis te Garche, op achttien kilometer van Parijs. Gedurende de gehele dag is het gis- t-ren een komen en gaan geweest op het kasteel van Turquant, waar de drie gevangenen sterk beginnen te ver zwakken. Sedert een week verlaten zij hun bed niet meer en Ben Bella zou geregeld het bewustzijn verliezen. Gis teren kon hij voor de eerste maal ook de kranten niet meer lezen. Nog steeds weigert hij medische hulp en de artsen mogen pas zonder toe stemming van de zieke ingrijpen, in dien hij in onmiddellijk levensgevaar verkeert of niet meer over zijn ver standelijke vermogens kan beschikken. Hoewel dit kennelijk met Ben Bella nog niet het geval is heeft de Franse regering haar besluit genomen om op alles voorbereid te zijn. De dood van een van de drie zou onberekenbare ge-, volgen kunnen hebben in de Arabische wereld. F)E DOUANE aan de doorlaatpost Ram melbeek bij Denekamp gebruikt sinds enige tijd een vuilnisbak als steun voor de slagboom, omdat enige tijd gele den de stalen vork waarin de boom behoort te vallen, door een slippende vrachtauto kapot is gereden. Op de vuilnisemmer hebben de vindingrijke ambtenaren een blok eikehout gelegd, zodat de hoogte precies goed is. De kapotte vork is enige dagen nadat de auto er tegenop was gereden, deskundig verwijderd, maar zij is nog steeds niet door een nieuwe vervangen. De douane kan echter de slagboom niet missen, vooral 's avonds niet, als bet vrachtver keer in beide richtingen op zijn drukst is. Daarom sleept zij dan de vuilnisbak maar aan. DINTELOORD De 43-jarige W. A. van Vugt uit Oud-Gastel is gister middag verdronken. Hij was aan het werk op de coöperatieve suikerfabriek Dinteloord in Dinteloord. De man die vader was van vijf kin deren, is in een spoelbak gevallen. Van de spoelbakken stroomt het water door een persleiding naar de zinkput ten. DEN HAAG. In de boeken van de K.L.M. zal 1961 in financieel op zicht als een bijzonder moeilijk jaar worden vermeld. Het derde kwartaal sloot af met een nadelig saldo van 4,2 miljoen gulden, waardoor het verlies over de eerste negen maan den van dit jaar is gestegen tot 41,4 miljoen gulden. Dit is bijna dertig procent van het geplaatste aandelen kapitaal. De inkomsten zijn bij vorig jaar achtergebleven; de kosten ver tonen daarentegen een stijging van bijna elf procent. Op grond van deze teleurstellende gang van zaken zal er geen interim dividend worden uitgekeerd. Aange zien het vierde kwartaal geen ver betering zal brengen ziet het er niet naar uit dat over 1961 een dividend zal worden betaald. Over 1960 werd vijf procent dividend uitgekeerd. EIGEN TELEFOTO Zo lag gisteravond het Britse lichtschip East Goodwin voor zijn ene reserve-anker in de storm te wachten op beter weer. Stormvlagen bereikten snelheden van ver over de honderd kilometer per uur en er bestond alle kans dat de East Goodwin opnieuw zou losslaan. De zee is te ruw om een po ging te doen om meer an kergerei over te brengen. In geval van n-ood zal de reddingboot van Dovér, die steeds vlak bij het lichtschip blijft, de zeven leden van de bemanning proberen te redden. NEW YORK De Amerikaanse gedelegeerde bij de Verenigde Na ties, Adlai Stevenson, heeft in het kader van zijn streven naar een compromis in de kwestie-Nieuw- Guinea dit weekeinde weer een on derhoud gehad met minister Su- bandrio. De besprekingen schijnen niet te hebben geleid tot een resul taat, in zoverre dat de wederzijdse ELISABETHSTAD (Reuter) Presi dent Tsjombe van Katanga heeft gisteren verklaard, dat zijn regering niet met het bewind in Leopoldstad zal onderhandelen „zolang de Congolese troepen die Katan ga's grenzen bedreigen niet zijn terugge trokken en de Uno haar ondermijnende optreden niet heeft gestaakt". Volgens Tsjombe is het een onmogelijkheid Congo centraal te regeren. „Alleen plaat selijke regeringen kunnen orde en rust verwezenlijken. Om tot een doeltreffen der bestuur te komen zouden deze locale regeringen echter wel een deel van hun rechten aan een centrale regering kun nen overdragen", aldus de Katamgaanse president. Op het vliegveld van Kindoe in de provincie Kivoe zijn dertien Italianen, de bemanning van twee vliegtuigen van de Uno, gearresteerd door troepen van de centrale Congolese regering. De Ita lianen zouden ernstig mishandeld zijn. Generaal Loendoela uit Leopoldstad is naar Kivoe gereisd om zich van de toe dracht der gebeurtenissen op de hoogte te stellen. opvattingen elkaar dichter zijn ge naderd. In het bijzonder heerst de indruk dat de Amerikanen er niet voor te vinden zijn tegemoet te komen aan Indone sië's verlangen als enige beherende mogendheid over westelijk Nieuw- Guinea te worden erkend. De laatste dagen deden berichten de ronde als zou Indonesië wel kunnen instemmen met het betrekken van de Uno bij de kwestie-Nieuw-Guinea indien Indone sië zelf als beherende mogendheid zou worden aangewezen. De Amerikanen schijnen daarmee tevens de grens te hebben gesteld aan hun bereidwilligheid om ten opzichte van de belangrijke punten van zelf beschikking en beheer door de Uno aan de bezwaren van Indonesische zijde althans tot op zekere hoogte te gemoet te komen. Intussen zou uit een artikel, dat gis teren in de New York Times is ver schenen, kunnen worden afgeleid in welke richting de Verenigde Staten naar een aannemelijke oplossing van de kwestie-Nieuw-Guinea zoeken. Het is moeilijk, aldus het blad, aanmer king te maken op de Nederlandse voorstellen. Men kan zich echter af vragen of het plan-Luns de vrede en de stabiliteit in dat gebied zou bevor deren. Indonesië, zo gaat het blad verder, dient thans de sociale en politieke veranderingen, die zich in Nieuw- Guinea hebben voltrokken, te erken nen. Het zou er goed aan doen het recht van de Papoea's om te beslissen of zij onafhankelijkheid wensen of een status als provincie van Indonesië, te erkennen. Machtsmiddelen van de zij de van Indonesië zouden dat land voor moeilijke en hinderlijke nationalisti sche weerstand stellen. WASHINGTON (Reuter, A.P.) Indien het de Söwjet- unie werkelijk ernst is met het streven naar staking van de proeven met kernwapens in het belang van de mensheid dan is het nu de tijd om die bereidheid te tonen. Dit deelde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteren mede in een toelichting op in Moskou over handigde nota's, waarin Ame rika en Engeland de Sowjet- unie voorstelden de Geneefse conferentie over een verbod van proeven met kernwapens te hervatten omstreeks het einde van 'l°ze maand. Zolang de conferentie nog niet is hervat zal Amerika proeven met kern wapens blijven voorbereiden en nemen, aldus de toelichting, en evenals Enge land niet anders verwachten dan dat de Sowjetunie insgelijks zal doen. De twee westelijke kernwapenmogend- heden zijn niet van plan van de Sowjet unie te eisen dat dat land onmiddellijk helemaal met de proeven ophoudt, maar zij menen wel dat de Russen de wereld nu kunnen tonen hoeveel hun het welzijn van de mensheid waard is. Amerika en Engeland, aldus de toe lichting van het State Department, menen dat een terugkeer naar de conferentietafel in Genève en het sluiten van een verdrag inhoudende een onontduikbaar verbod van proeven met kernwapens een einde kan maken aan de reeksen proeven en het voortaan onmogelijk zal kunnen maken dat de wereld wordt verontrust door een serie in het diepste geheim voorbe reide grote explosies zoals de recente Russische reeks. In de toelichting van het State Department was niet veel hoop op aanvaarding van het nieuwe westelijke voorstel door de Sowjetunie te beluis teren. Er werd ten minste herinnerd aan de recente uitlating van premier Kroesjtsjef dat de Sowjetunie recht heeft op evenveel kernproeven als Amcika, Engeland en Frankrijk samen. Onze Londense correspondent tele foneerde gisteravohd: Engeland en Amerika hebben de Sowjetunie voorgesteld de onderhan delingen over een staking van proc ven met kernwapens zo spoedig moge lijk te hervatten. De nota's waarin dit voorstel is vervat, werden in Moskou overhandigd. Het voorstel is geba seerd op een resolutie van de Alge mene Vergadering der Verenigde Na ties. Daarin werd gevraagd de con ferentie over een staking van proef explosies te hervatten. Zoals bekend werd de conferentie over proeven met kernwapens in Ge nève op 9 september geschorst. For meel geschiedde dat om de Algemene Vergadering van de Uno gelegenheid te geven zich over het vraagstuk van de proeven te beraden. In werkelijk heid maakte men toen een einde aan het overleg, omdat het in een impasse was geraakt als gevolg van de hals starrige houding van de Russische af gevaardigden op de conferentie. Men weet verder dat de Russen sindsdien hun proeven hebben hervat, en dat Amerika ook weer enkele proeven heeft genomen. Engeland en Amerika stellen de Sowjetunie nu voor de con ferentie op of omstreeks 28 november te hervatten. De Russen huldigden de laatste maanden het standpunt dat een verbod van proeven met kernwa pens zinloos is, als dat niet is vervat in een algemene ontwapeningsover eenkomst. Men acht deze poging van Amerika en Engeland, het overleg over de proeven met kernwapens weer op gang te brengen, vooral van belang als een streven er achter te komen of de Sowjetunie nu bereid is metterdaad een iets toeschietelijker houding te genover het Westen aan te nemen, zo als vorige week verluidde. Ook omdat er thans op het diplomatieke front niet veel gebeurt inzake de kwestie-Ber- lijn, vindt men deze stap van de twee landen zeker niet zonder betekenis. UTRECHT (ANP) In Utrecht is gisteren de Belgisch^ week geopend, een uitvloeisel van het Belgisch-Neder lands cultureel akkoord. Na de opening door de rector-magnificus van Utrechtse universiteit, prof. dr. H. K. Westenbrink, hield de Gentse hoog leraar prof. dr. P. Th. K. Lambrechts een inleiding over het hoger onderwijs in België. Het aantal Nederlandstalige studen ten groeit voortdurend, zei prof. Lam brechts. Van 39 procent in 1959 tot '42 procent in 1960. In Leuven waren er vorig jaar voor het eerst meer Nederlandstalige dan Franstalige stu denten IJMUIDEN. Op 45 mijl ten wes ten van IJmuiden is gistermiddag de 47 ton metende Deense palingkotter Katharine Peterson op drift gesla gen. De hele avond is getracht het schip op te sporen, maar om midder nacht hadden de pogingen nog geen succes gehad. De IJmuidense zeesleepboot Zee land, het Duitse visserijwachtschip Fridjof en een Nederlands vliegtuig namen aan het zoeken deel. Hou nu maar eens op met je ongeluhsverhalen. Van onze correspondent WORMERVEER. De nieuwe sportvelden van de christelijke voetbalvereniging Blauw Wit uit Wormerveer moeten, twee maanden na de feestelijke ingebruikneming, verdwijnen. Ze moeten wijken met het oog op de voorzieningen, die nodig zijn voor de bouw van de Coentunnei. Op de plaats waar Wormerveer een sportcomplex heeft aangelegd, moet binnenkort een Op een zonnige zaterdagmiddag in augustus tcerd hel sportcomplex door tformerveers burgemeester geopend. Ruim twee maanden later maakte het college van burgemeester en wethouders bekend, dat de velden zullen moeten verdwijnen. verkeersknooppunt komen, zo is de raadsleden in een geheime vergade ring meegedeeld. Twee velden met kleedkamers en buffet zullen daaraan ten offer moeten vallen. De aanleg kostte 150.000 gul den, waarvan zestigduizend voor de kleedgelegenheid. Aanleg van een half verhard oefen veld stond nog op het programma. Behalve door Blauw Wit werden de velden ook gebruikt door de atletiek vereniging Lycurgus. Zaterdag 26 augustus werd het com plex door burgemeester mr. J. L. Lycklama geopend. Verwacht wordt dat B. en W. de raad zullen voorstel-1 len een nieuw sportpark aan te leggen. Advertentie y de echte PIJNSTILLER legen hoofdpijn, kiespijn, grwp. rtuinalische- pijnen \etc4 De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Dezelfde temperaturen als gisteren. Langs de Waddenkust tot hard, elders gelei delijk tot krachtig of matig afnemen de noordoostelijke wind. MIESJE: Het dak zit er nog nèt op. 15 november: zon op 7.59, zon onder 16.50; maan op 14.00.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1