Minister Zijlstra kreeg voorstellen er moeizaam door leed in GS* MSI,1 SUBANDRIO DREIGT IN UNO OPENLIJK MET GEWELD Onderzoek zaak Baarn door P.G. Amsterdam HANDLANGER VAN BOOD DE SPEURDERS LIFT AAN NAAR DE AMSTERDAMSE BANK STORMACHTIGE KAMERZITTING - TWEE MAAL SCHORSING - KABINET ZETTE BESTAAN OP HET SPEL - K.V.P. ZWICHTTE VOOR HET „ONAANVAARDBAAR I Drie procent goedgekeurd Snelheidsrecord nn 6548 km Antoon Coolen overleden BESTUUR K.R.O. UITGEBREID Finland gist naar Russische eisen De Bilt: Winderig PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Openbaar? Enkele van de vragen, die de zaak in Baarn heeft opgeworpen vindt n op pag. 3. Inwoners van Baarn zoeken middelen voor verdediging van H.W. Hier ging het om Spanning Geen akkoord Stijf hoof digste Weer schorsing POLITIE LET OP DECIBELS Zie verder pag. 5 W aar schuwing Beraad Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: O. J. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraal 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zlerikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummer* 13 cent. Abonnementsprijs 0,86 per week, 17,— per kwart*61 Advertentietarieven op aanvrage. Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 5007 Vrijdag 10 november 1961 CRISIS NU NIET VERANTWOORD Mr. De Zaaijer zal rapport aan minister uitbrengen Mr. H. R. de Zaaijer. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. De procu reur-generaal bij het gerechts hof te Amsterdam, mr. H. R. de Zaaijer, zal persoonlijk een onderzoek instellen naar alles wat rondom de moordzaak- Baarn tot nu toe is voorgeval len. Zijn bevindingen zal hij aan de minister van justitie rap porteren. Mr. De Zaaijer kon ons geen ant woord geven op de vraag of hij zijn onderzoek instelt op eigen initiatief dan wel op last van de minister. Wel zei hij dat hetgeen over deze zaak in de kranten is gepubliceerd er aan leiding toe is geweest. Of het rapport dat hü zal samen stellen, ook zal worden gepubliceerd, hangt af van Den Haag. De heer De Zaaijer wees ons erop dat hij wel meer onderzoeken instelt naar het verloop van bepaalde justitële han delingen in zijn ambtsgebied. De resultaten daarvan worden nooit openbaar gemaakt. Het is ech ter mogelijk dat de elementen waar uit de Baarnse zaak is opgebouwd, rechtvaardigen dat van deze regel zal worden afgeweken. Van onze speciale verslaggever BAARN In Baarn wordt op het ogenblik by eenvoudige mensen, die zich het lot van de ouders van de ge arresteerde H. W. aantrekken, ge zonnen op middelen om W. deugdelijke rechtsbijstand te verschaffen. Be jongens H. zullen wel eigen advocaten krijgen, zo redeneren zij. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Bij wijze van geheugensteuntje een korte sa menvatting van de omstreden be lastingvoorstellen 1) Verlaging van de tarieven van de inkomsten- en de loonbe lasting met ingang van 1 juli 1962. Opbrengst voor de burgerij 475 miljoen gulden. 2) Verlenging van de tijdelijk verhoogde tarieven (44 tot 47 procent) van de vennootschaps belasting tot en met 31 decem ber 1962, Opbrengst 140 miljoen voor de schatkist, waarvan ze ventig miljoen ter gedeeltelijke dekking van de verhoogde defen- sielasten. 3) Definitieve verhoging van de vennootschapsbelasting op tarie ven van 42 tot 45 procent met in gang van 1 januari 1963. Op brengst zeventig miljoen. 4) Bijzonder invoerrecht op mi nerale oliën met ingang van 1 januari 1962. Opbrengst 65 mil joen. Ook bedoeld als dekking van defensielasten. Alles bij elkaar kost dit ge hannes" (dit woord is van het li berale Tweede-Kamerlid mr. Van Leeuwen) de schatkist over 1962 slechts 165 miljoen gulden. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Stormachtige taferelen, wtee maal schorsing, herhaald beraad en ten slotte het dreigen met een kabinets- I crisis zijn gistermiddag voorafgegaan aan de goedkeuring van de belastingvoorstellen door de Tweede Kamer. De spanning omtrent de vraag wat de fractie van de K.V.P. zou doen be- heerste tot het laatst de verbrokkelde debatten, die dinsdag waren begonnen. Toen echter ten slotte minister prof. dr. Zijlstra het zware woord van het onaanvaardbaar uitsprak, was het welhaast zeker hoe dit politieke spel zou aflopen. Een deel van de fractie van de K.V.P. had trouwens toch al beslo ten voor te stemmen, daar het hier ging om geld voor de defensie. De liberalen wilden geen moeilijkheden. Geen diepgaand conflict over zo'n ongelukkig verschil, zei hun woord voerder mr. Van Leeuwen. De socialistische oppositie, die ui teraard om politieke redenen tegen gestemd zou hebben, en daarom de regering praktisch geheel in het on gewisse had gelaten omtrent haar houding, had toen geen enkele aan leiding meer om zich te keren tegen de voorstellen, waarmede zij het uit zakelijk oogpunt wel eens was. De houding van de P.v.d.A. was het vooral die het de K.V.P. zo moeilijk maakte. Deze kon zich er immers van overtuigd houden dat de socialisten de gelegenheid zouden aangrijpen het ka binet De Quay te laten duikelen. De spanning was er meteen toen dr. De Kort, de fractievoorzitter van de K.V.P., by de aanvang van de verga dering, nadat de socialistische motie over de 430 miljoen voor de onderont wikkelde gebieden was afgestemd, om nieuw beraad over de belastingen vroeg. Dr. De Kort voerde aan dat er voor de hogere defensielasten tenge volge van het wegvallen van de Ame rikaanse hulp wel ruimte in de begro ting zat, dat er bezuinigd zou kunnen worden, dat bet volgend jaar de om standigheden best anders zouden kun nen zijn en dat de Kamer zich dan een beter beeld van de situatie zou kunnen vormen. Het kwam er dus op neer dat de fractie van de K.V.P. opnieuw overleg met minister Zijlstra wenste over uit stel voor een jaar van de beslissing over de verhoging van de vennoot schapsbelasting, die tegen 1 januari 1963 van kracht moest worden. Voor het overige ging de K.V.P.-fractie dus blijkbaar met de minister mee. Het wonderlijke feit deed zich toen voor dat de Kamer zweeg, en dat ook minister Zplstra zich in stilzwegen hulde. Voorzitter dr. Kortenhorst kreeg ten slotte dr. De Kort zo ver dat hij met een voorstel tot schorsing op tafel kwam, een schorsing van anderhalf uur. Mr. Burger vond het allemaal maar onduidelijk en verwarrend. De schorsing kwam er echter en men ging in beraad. Om kwart voor vier ging de bel en zochten de Kamerleden hun banken weer op, om van dr. Lucas, de voor zitter van de vaste commissie van fi nanciën te vernemen dat het overleg met de minister in de commissie geen overeenstemming had opgeleverd. Dat betekende dat minister Zijlstra onver minderd had vastgehouden aan zijn voorstellen, dus ook een beslissing op dit ogenblik wenste over de belasting verhoging voor 1963. Dat was het ogenblik waarop de fracties moesten laten horen wat hun standpunt was. Namens de C.H.-fractie kwam de afgevaardigde Van de Wete ring zeggen dat het grootste deel van zijn fractie zich nog moest afvragen of het zijn steun aan de voorstellen zou onthouden. De Kamer begreep daaruit dat de fractie dus wel zou meegaan. De liberaal mr. Van Leeuwen vond dat het een verschil over onbelangrijke zaken betrof. Hij zou van harte uitstel wensen, maar was er tevens van over tuigd dat de Kamer het volgend jaar deze verhoging van de vennootschaps belasting toch wel zou aanvaarden. Waar twee kibbelen, aldus mr. Van Leeuwen, moet één de wijste zijn en ik hoop dat de Kamer dit zal zijn. Opvallend was dat noch de K.V.P. noch de P.v.d.A. zich uitsprak. De communist Bakker had wel gelijk toen hij opmerkte dat de toestand nog mistig was. Minister Zijlstra deed geen stap terug. Hij zei dat hij zich aan zijn program had gehouden wat de belastingverla gingen zowel voor de vrijgezellen, de werkende gehuwde vrouw als de nu voorgestelde verlagingen betrof, maar dat hij zich tot zijn leedwezen genood zaakt had gezien om extra dekking te vragen voor de 210 miljoen van de weggevallen Amerikaanse hulp. Ik kan niet anders, aldus minister Zijlstra. Als er één de wijste moet zijn, ben ik bereid uit dit debat de reputatie mee te nemen van de stijfhoofdigste. En op een vraag van mr. Burger welke politieke consequenties hieraan ver bonden zouden zijn, antwoordde de minister dat er geen twijfel aan be hoefde te bestaan dat de regering aan deze onderwerpen zou vasthouden. Dit was voor de liberale fractieleider prof. mr. Oud, die zei te hebben ver wacht dat er geen politieke consequen ties aan verbonden zouden worden, aanleiding om te vragen wat dit pre cies betekende. Ik had ook graag vermeden dat het zover kwam, antwoordde mi nister Zijlstra, maar verwerping van de voorstellen betreffende de minerale oliën en de vennoot schapsbelasting voor 1963 is on aanvaardbaar voor het kabinet. Op dit zware woord volgde weer een schorsing van een half uur. Toen de Kamer daarna weer bijeenkwam was zij meteen aan de stemmingen toe, daar er immers verder niet gepraat be hoefde te worden. De verlaging van de inkomsten- en loonbelasting werd zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd, evenals de verlenging voor 1962 van de vennootschapsbelasting. Het grote ogenblik was de stem verklaring van dr. De Kort namens de fractie van de K.V.P. inzake het voor stel voor de minerale oliën met ingang van 1 januari 1962 en de vennootschaps belasting, die 1 januari 1963 van kracht moet worden. De wereldsituatie en Nieuw- Guinca gedogen nauweiyks een kabinetscrisis, aldus dr. De Kort. Dat was voor het overgrote deel van zijn fractie een zeer voorname reden om voor te stemmen. Hü maakte zich echter nadrukkelijk los van de beleidslijn van de mi nister, ook voor de komende debatten. Hierbij dacht dr. De Kort waarschijn lijk ook aan de wensen van de K.V.P. voor de kinderbijslag, die verscheidene tientallen miljoenen kost die dus ook moeten komen uit de ruimte die er volgens minister Zijlstra niet in de be groting aanwezig is. Voorts verbaasde dr. De Kort er zich over dat de rege ring, die toch ook haar belangen heeft, kon besluiten tot het verbinden van zulke zware consequenties aan een verwerping. Het slot was dat beide ontwerpen ook zonder hoofdelijke stemming wer den goedgekeurd. De fracties van de P.S.P., S.G.P. en de communisten lie ten aantekenen dat zij tegen waren. Minister-president prof. De Quay en mr. Toxopeus, minister van binnen landse zaken, zaten tijdens de debatten achter de regeringstafel. De ministers Korthals, De Pous, Veldkamp, Van Aartsen en Marijnen alsmede staats secretaris Scholten luisterden in de ministerskamer toe hoe het afliep. DEN HAAG Mensen die rond rijden op een bromfiets die meer la waai maakt dan de door het gewij zigde Wegenverkeersreglement toe gestane 81 decibel, zullen van nu af direct door de Haagse politie worden bekeurd. Als de geluidshinder wordt veroor zaakt door geknoei aan carburateur of uitlaat, zal de bromfiets in beslag wor den genomen, deelt de politie mee. De Haagse politie heeft enige weken lang bromfietsers de gelegenheid gege ven gratis hun brommers te laten keu ren. 256 Hagenaars hebben hun karre tjes laten beluisteren. Hiervan waren er 47 niet in orde; zij gingen op „her keuring" waarbij dan bleek dat het lawaai voldoende was verminderd. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAMDe Franse drank en tabakhandelaar C., die als hand; langer van de frauderende employé van de Amsterdamse Bank J. E. on langs in Spanje is gearresteerd, heeft in 1960 voor het eerst contact met de bank opgenomen omdat hij meen de dat daar een miljoen op hem lag te wachten. Volgens zijn zeggen zou zijn overleden vader hem dat be drag hebben nagelaten. De Amsterdamse Bank moest hem teleurstellen, want op de rekening stond slechts vijfduizend gulden. Op grond van dit contact beschouwt de Fransman zich als een relatie van de bank, maar de directie van de bank noemt hem liever „rechtheb bende op een boedel". Dit en nog veel meer vertelde ons gisteren hoofdinspecteur Postma van de Amsterdamse recherche, die samen met de heer André de la Porte, lid van de directie van de Amsterdamse Bank, in Spanje C. heeft opgespoord. Geen geheim Uit zün relaas bleek, dat het Zwitser se bankgeheim niet zo waterdicht is als algemeen wordt geloofd. Want toen de heren Postma en De la Porte aan het begin van hun speurtocht Bazel aandeden, lagen alle gegevens ö'ie zij nodig hadden daar reeds op hen te wachten. De officier van justitie in Bazel had dat voor hen geregeld. De 'bank waar de Franse handelaar gebruik van had gemaakt om zijn aandeel in de fraude veilig te stellen, had' op last van de of ficier alle nodige inlichtingen gegeven. Op 30 oktober had C., die toen al in Alicante (Spanje) zat, telegrafisch een aandelenpakket van twee ton besteld en verzocht om de opbrengst'daarvan naar Spanje over te maken. De bank, die inmiddels op de hoogte was van de vermoedelijke herkomst van het geld van de Fransman, had hem aan het lijntje gehouden met de mededeling, dat de beurs er wat ongunstig voor stond. C. zou op 4 november, zo werd ■hem gezegd, nader 'bericht krijgen. Zover is het nooit gekomen, want op 3 november werd hij door Spaanse po litiemannen in zijn bungalow in Ali cante gearresteerd. Hij zit nu in een ge vangenis op een zaal met zestig ande ren. Er zijn bed'den tekort en iedere avond is er daar een geweldige worste ling om een slaapplaats. Rij maar mee C. zag daar niet veel in en daarom heeft hij geprobeerd naar Nederland te komen. Hij verklaarde tegenover de heren Postma en André de La Porte dat hij bereid was met hen mee te gaan hy zou hen wel meenemen in zijn nieuwe Cadillac en alles met de Amsterdamse Bank te regelen. Hij stelde echter één voorwaarde: de Am sterdamse Bank moest beloven dat de justitie buiten de zaak zou blijven. Van deze onderhandse regeling is niets gekomen. Op de tweehonderdduizend guló'en, die C. op de Zwitserse bank had staan is nu beslag gelegd. De rest van zijn aandeel (150.000 gulden) is verspreid over dertig Franse banken in por ties van viifduizend gulden. De Am sterdamse Bank zal bij al die instel lingen proberen '>m 'het geld los te krij gen. Op het ogen blik werkt C. daaraan niet mee. OMROEPSALARISSETS Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Het omroeppersoneel kan een uitkering ineens van drie pro cent van het jaarsalaris krijgen. De regering heeft de voorzitters van de drie vakcentrales laten weten dat zij geen bezwaar maakt tegen zulk een uitkering aan het personeel van radio en televisie Tevens heeft de regering een minimum uitkering voor gehuwde werknemers vastgesteld. Die bedraagt 250 gulden. De voorzitters van de drie vak centrales hadden zich tot de regering gewend nadat was gebleken dat staats secretaris Scholten bezwaar had tegen een uitkering ineens. De regering deelde gisteravond mee dat zij met de mededeling aan de vak centrales heeft willen meewerken aan de oplossing van de gerezen moeilijk heden. Zij heeft er zich van vergewist, zo staat in de mededeling, dat van de zyde van het college van rijksbemid- delaars tegen een daartoe strekkend verzoek van de partijen geen bezwaar zal worden gemaakt. Van onze correspondent HELSINKI Het Finse volk zal met grote oplettendheid de reis van Karjalainen, de Finse minister van buitenlandse zaken, naar Mos kou volgen. Karjalainen zal zaterdag een onderhoud hebben met zijn Russische collega, Gromyko, naar aanleiding van de uitnodiging tot onderhandelen Over het Fins-Rus sische verdrag van bijstand. Finland wil door persoonlijke ge- gesprekken meer klaarheid hebben over hetgeen de Russen nu eigenlijk willen. Dat blijkt niet uit de nota. In Finse politieke kringen krijgt men steeds meer de indruk, dat de Sowjet- unie van Finland de erkenning van Oost-Duitsland als soevereine staat zal verlangen. Dit zou een grote propa- gandawinst voor de Russen betekenen omdat Finland dan de eerste staat buiten het Oostelijke blok zou zijn en dan nog wel een staat, die per se neu traal wil zijn, die de Russische mario netten in Pankow zou erkennen. Bittere pil Ofschoon dit natuurlijk voor de Fin nen een bittere pil zou zijn, zouden zy deze uiteindelijk toch moeten slikken. Een bepaalde consultatieve samen werking op militair gebied zou voor de Finnen nog te dragen zijn, maar alle andere eisen van de Russen, die tot een vermindering van de Finse soevereiniteit en een aantasting van de neutraliteit zouden kunnen leiden, zou den voor Finland een grote teleurstel ling betekenen. De houten school van Onze Lieve Vrouw van Banneux in Venlo is door brand verwoest. De schade bedraagt enkele tienduizenden guldens. XJET leed is nog lang niet AJ- geleden. Nog zitten hon derden slachtoffers van de Griekse stormramp op de H koude marmeren en granieten vloeren van de Atheense ker- ken die inderhaast als nood- v 4 verblijven werden ingericht. v Nog staat het water op vele H* v 4 plaatsen zo hoog dat men alleen door eerst een bad te j nemen zijn huis in of uit kan gaan. Nog doorstaat de moeder van onze foto dui- zend angsten als zij thuis komend haar drie bengels aan de rand van het diepe water ziet staan. Weliswaar is het al gezakt, maar het kan voor haar spruiten nog evengoed de dood betekenen als voor de arme verdronken geit op de afvalkist, anderhalve meter lager. De jongetjes ontdekten het dier, hun dier, want in Griekenland is de geit een huisdier zoals hij ons hond en kat, toen zij voor het eerst sedert dagen zich weer buiten konden wagen omdat de storm geluwd was èn moeder even van huis was. 'M Toch heeft dit gezin de overstroming nog betrekke lijk goed doorstaan. Er zijn anderen, waar het lot harder toesloeg. In 43 gezinnen heerst diepe rouw, vijfdui zend mensen verloren have en goed. Wat zij straks na het zakken van het water terug zullen vinden is voor het grootste deel waardeloos geworden. En ook in dit doorgaans zonovergoten gebied, waar watersnood een onbekender en dus schrikwekkender gebeuren is dan in ons welvarender en van vloedplanken en pompen rijkelijk voorziene land, zijn het de armsten die zich het moeilijkst weer droogschudden. VLIEGBASIS EDWARDS, Califor- nië (Reuter, A,P.) Majoor Robert White van de Amerikaanse lucht macht heeft gisteren in een raket vliegtuig van het type X-15 het absolute wereldsnelheidsrecord in de lucht onofficieel gebracht op 6.548 kilometer per uur. White vloog in de X-15 meer dan zes maal zo snel als de geluidssnelheid. I Vader heeft vanmorgen weer geen schone zakdoek genomen NA VAL UIT TREIN Van een onzer Tedacteuren EINDHOVEN. De schrijver An toon Coolen is gisteravond om kwart over zes overleden. Dinsdag was hij naar een ziekenhuis te Eindhoven gebracht omdat zijn toestand plotse ling kritiek was geworden. Zoals men weet is Antoon Coolen op 11 oktober onder Waardenburg uit een op volle snelheid rijdende trein gevallen. Hij heeft toen enige uren bewusteloos langs de spoorbaan ge legen voor hij naar een boerderij kon strompelen. Hij liep by dit ongeluk een schouderfractuur en een hersen schudding op. Aanvankelijk herstelde hij goed, maar dinsdag deden zich ern stige complicaties voor. Eigen nieuwsdienst HILVERSUM. ïn afwachting van herziening van de statuten heeft het bestuur van de K.R.O. besloten het aantal bestuursleden uit te breiden met vertegenwoordigers van een zes tal Rooms-katholieke organisaties. Op grond van zyn statutaire bevoegd heid heeft het bestuur aan deze orga nisaties gevraagd representanten aan te wijzen. Het gaat hier om de Neder landse Katholieke Schoolraad, de Ka tholieke Jeugdraad voor Nederland, dë Katholieke standsorganisatie voor dë werknemende middenstand, de Katho lieke Arbeiders Vrouwenbeweging, de Katholieke Nederlandse Boerinnen- bond en het Landelijk Katholiek Vrou wengilde. Stalino, de naar Stalin genoemde Rus sische mijnstad in het bekken van de Don. is herdoopt in Donetsk. Dit is ge beurd op aandringen van de arbeiders bevolking, aldus Tass. De 62-jarige J. de Graad uit Rotter dam is gisteren aan zondag opgelopen wonden overleden. Bij een botsing met zijn auto in Amsterdam was hy uit de wagen geslingerd. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Opklaringen- Plaatselijk enige buien. Tot matig of krachtig toe. nemende wind tus- sen zuidwest en west. Tamelijk .zacht. MIESJE: Biyf je fit van, zeg gen ze. Van onze correspondent NEW YORK Minister Subandrio heeft gisteren in de Algemene Ver gadering openlijk gedreigd met oorlog waaneer de Assemblee het plan- Luns aanvaardt. „Wanneer de Assemblee de Nederlandse resolutie aan neemt, zou dat wettiging betekenen van het gebruik van geweld door de koloniale mogendheid bij de bezetting van een deel van Indonesië. Dat zal dan ook de wettiging inhouden van Indonesië's recht om de Nederlanders met geweld uit het gebied te verdrijven dat zou oorlog tussen twee soevereine staten betekenen". „Dit is geen dreigement", zo riep Subandrio emotioneel uit. „Dit is geen sabelgekletter. Dit zijn de koude feiten en de conclusie waartoe zij zouden kunnen leiden." Wij zijn moe van het oorlogvoeren, zei Subandrio. Wij lijden nog van de nasleep van de koloniale oorlog. Maar als het ons wordt opgedrongen, als wij geen andere keus meer hebben dan de koloniale oorlog te hervatten om onze onafhankelijkheid te voltooien, dan zullen wij voor de verantwoordelijk heid niet terugschrikken. Hij waarschuwde de Assemblee dat AMSTERDAM (ANP). In Amster dam begint dinsdagmorgen in de Sport school Becht een cursus zelfverdediging voor automobilisten, in het bijzonder voor taxichauffeurs die vaak slachtoffer van een overval kunnen worden. Er heb ben zich al tweehonderd deelnemers aangemeld. zij in deze kwestie een grote verant woordelijkheid draagt. Hij wees er op dat het by westelijk Nieuw-Guinea niet gaat om dekolonisatie maar in de eerste plaats om een geschil tussen Nederland en Indonesië. Minister Subandrio heeft ook eerder in een toespraak tot vertegenwoordi gers van de Brazzavillegroep al ge dreigd met gewapend ingrijpen. Indo nesië zou zich daartoe wellicht zelfs al genoopt zien wanneer de Neder landse resolutie slechts op het nipper tje zou worden verworpen. Deze ver klaring vond onder de leden van de Brazzavillegroep een koele ontvangst. Meer belangstelling brachten zij op voor de Indonesische argumentering dat westelijk Nieuw-Guinea Indone sisch gebied is. Daar ontstond enige discussie over. Het schijnt intussen dat de Brazzavillegroep haar sympathie voor de Nederlandse voorstellen niet heeft verloren. Gistermiddag zijn de vertegenwoor digers van de Aziatisch-Afrikaanse landen by een geweest om zich te be raden over de mogelijke indiening van een tegenresolutie inzake Nieuw-Gui nea.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1