Meerderheid van Kamer wil één jaar uitstel Geen ruimte voor defensie-uitgaven WAS DIE KOEIEN IN NEDERLAND EENS EEN KEER! Ouders geven Boudewijn aan justitie over Groninger probeerde toto op te lichten Opmerkelijke uitlatingen van de Gaulle EIEREN VLOGEN JOMO KENJATTA TEGEMOET Schepen zonder mannen door „chauvinisme" I TON LUTZ NAAR AMSTERDAM ONLUSTEN IN ECUADOR In hoger beroep zelfde straffen De BiltZacht Speurders uit Spanje terug Verdachte van huis in Baarn naar Utrecht gebracht f PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Verregaand Domper Bezwaren Engelse toeriste: Mysterieus Raceboulevard Geen Duits Rotterdam mag concertgebouw gaan bouwen In auto van officier Baarnse politie wist niets Vader gaf zijn zoon over Hij is er slecht aan toe INBRAAK IN BANK: Een dag buitenshuis Vals suoor Goed werk Geen afschrift Zie verder pag. 7 Bijrijder bekneld VIJF- A TIENDUIZEND PENDELAARS NAAR WEST-DUITSLAND Directeur: JACQ. DE SMIT: Chrfred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—3, Postbus 26. Giro 116666. telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24. telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraal 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouteri T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 5006 Donderdag 9 november 1961 PROF. ZIJLSTRA WIL NIET WIJKEN Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Het steekspel der belastingen in de Tweede Kamer is gisteravond op een bijna dramatisch hoogtepunt onder broken. V anmiddag zal moeten blijken of de Kamermeerderheid van K.V.Pliberalen en de drie kleinste fracties uiteen zal vallen op de vastberadenheid van 'minister Zijlstra. Deze heeft de eis van uitstel voor een jaar van de verhoging van de vennootschapsbelas ting en het bijzonder recht op minerale oliën krachtig afgewezen en zijn voorstellen onverminderd gehandhaafd. Onmiddellijk daar op werden de beraadslagingen geschorst. De K.V.P.-er dr. Lucas had toen echter reeds een uitweg uit de impasse gewezen met de opmerking dat het mogelijk moest zijn, dat de minister en hij elkaar vonden. Het geschil spitste zich toe op de kwestie van de ruimte in de begroting, die volgens dr. Lucas en de liberaal mr. Van Leeuwen voldoende was om de hogere defensielasten op te vangen, zodat belastingverhoging niet nodig was. Hun verzoek aan minister Zijlstra kwam hierop neer: Stel deze ver hoging een jaar uit, omdat het onverantwoord is om een jaar tevoren te bepalen dat een belasting moet wor den verhoogd. Dit gold met name de verhoging van de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 1963. Mr. Van Leeuwen voegde hier nog aan toe, dat minister Zijlstra op de V.V.D. kon. rekenen als hij het volgend jaar kon aantonen, dat deze verhoging nodig was. De felste aanval kwam uit de hoek van de K.V.P., wier woordvoerder dr. Lucas minister Zijlstra de volgende vraag voorlegde: Is alle ruimte op, als de 65 miljoen van de minerale oliën wegvallen? Worden dan de grondslagen van het beleid aangetast? Als wij nu ja zeggen zijn wij dan de gevangenen van de minister? Dit zou toch wel verregaand zijn, zo voegde hij eraan toe. Als de Kamer straks met minister Veldkamp voor de kinderbijslag een oplossing vindt die bijvoorbeeld veertig miljoen zal kosten, zal minister Zijlstra dan zeggen: Je kunt doen wat je wilt, maar je zult moeten aangeven, welke belastingen omhoog moeten, anders komt er niets van? Ik kan het me niet voorstellen, zei dr. Lucas. Ik wil antwoorden met een weder vraag. zo zei minister Zijlstra: Heelt dr. Lucas in de afgelopen drie jaar derge lijke onredelijkheden van mij meege maakt? Ik heb het vertrouwen dat de Kamer de grenzen in acht zal nemen en dan mag van mij niet verondersteld worden, dat ik onredelijk zal zijn. „Als ik u goed begrijp", zo zei dr. Lucas, „dan moet het mogelijk zijn el kander te vinden". Uit de socialistische banken steeg een geroep van ha ha op. Minister Zijlstra zette echter meteen een domper op deze opflikkering van hoop met de stellige mededeling: „Maar met een jaar uitstel overschrijden wij de grens". Dr Lucas: „Nu ga ik weer twijfelen! Dit ontlokte aan de socialisten een daverend gelach. Minister Zijlstra noemde ten slotte de vraag om uitstel een verdrietige zaak. Hij zei dat hij nog soepel was geweest om een dekking van 135 miljoen voor te stellen voor een tegenvaller van twee honderd miljoen. Met het oog op de verlaging van de inkomstenbelasting op 1 juli 1962 had hij de verhoging van de vennootschapsbelasting al uitgesteld tot 1 januari 1963. Ik zal de beraadslagingen nu schorsen tot morgen," zei de waar nemende voorzitter dr. Tilanus. ,,dan kunnen wij rustig overwegen wat wij zullen doen." Over de verlaging van de inkom stenbelasting maakte de Kamer uiter aard geen moeilijkheden, evenmin als over de verlenging van de tijdelijk verhoogde tarieven van de vennoot schapsbelasting. Ik ben niet sentimen teel, zei mr. Van Leeuwen: die ven nootschappen moeten het maar dra- gCWel kwamen van vrijwel alle kan ten bezwaren los tegen de hogere in voerheffing op minerale ohen. Met een grote maatschappij heb ik geen medelijden, aldus de c.h.-afgevaar digde 'Van de Wetering, maar het drukt weer op de kleine mam Het zal de schippers, de vrachtrijders en de tuinders zeker een paar honderd gul den per jaar schelen. Alleen de anti-revolutionairen ble ken tijdens de middagvergadering door hun partijgenoot-minister te zijn omgepraat over de ruimte. Hun woordvoerder Kieft bleek bereid met alles mee te gaan. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Wat buitenlandse toeristen van ons land vinden verneemt het A.N.V.V. ieder jaar van 2300 deelnemers aan een enquête. Daarbij worden soms opvallende adviezen gegeven. De Hollandse boer mag zijn koeien wel eens wassen voordat hij ze melkt, schrijft een Engelse secreta resse. Ik was zeer geschokt toen ik zag, dat koe;en, die de hele dag in alle standen in de wei hebben ge legen, zo maar zonder meer werden gemolken, aldus de Engelse. De cabarets aan het Rembrandt- plein in Amsterdam deden een Lon- dense zakenman denken aan die aan de Reeperbahn in Hamburg: Er hangt een mysterieuze sfeer en men krijgt er het idee in grote moeilijkheden te kunnen geraken. Laat de windmolens staan, schrijft een Amerikaanse predikant, al was het alleen maar voor de Amerikanen. De boulevard in Noordwijk is een racebaan voor bromfietsen vooral 's avonds, wanneer de meeste gasten nog eens een wandelingetje willen m$ken, meent een vertegenwoordiger uit Neurenberg. Ruim negentig procent van de Engelse of Amerikaanse toeristen, die een enquêteformulier hebben in gevuld, klaagt over het gebrek aan sanitaire voorzieningen in de grote steden. Vooral de dames vinden ver betering hoog nodig. Een politie-agent uit Antwerpen betVeurt het, dat de meeste Neder landers het algemeen beschaafd Nederlands, zoals dat in België wordt gesproken, niet begrijpen. Zij den ken maar al te dadelijk Duits sprekenden voor zich te hebben, aldus de Belg. En een zestienjarige studente uit Brussel antwoordt op de vraag: Wat beschouwt u als het hoogtepunt van uw verblijf in ons land? dit: Zeer mooi, vooral voor jullie bloemen. Holland is één van de prachtigste steden, die ik ooit bezocht heb. Hol land is zeker niet onaangenaam, want ieder jaar ga ik terug. Een Franse scheikundige echter oordeelt ondubbelzinniger: met een Middellandse zeeklimaat zou Holland een paradijs op aarde zijn. De Utrechtse officier van justitie, mr, W. H. Overbeek, die bij zijn mededelingen over de arrestatie van B oudewijn H. tot enkele merk waardige uitspraken kwam. Van onze correspondent PARIJS. „Het is noodzakelijk, dat er overeenstemming komt tus sen ons en alle Algerijnse poli tieke elementen, voornamelijk met degenen die de leiders zijn van wat eens de opstand was en die nog altijd de aanslagen en soms de ge vechten leiden." Dè2e ojïmerfeëiyke zinsnede is het enige niéuws, dat" president de Gaulle tijdens zijn reis door het zuidoosten van Frankrijk .heeft toegevoegd aan de rede voeringen,; die hij op de eerste dag had gehouden. Het houdt een erkenning in van de positie van de voorlopige Alge rijnse nationalistische regering als eni ge gesprekspartner van Frankrijk bij de onderhandelingen over de oplossing van het Algerijnse vraagstuk. Daar de voorlopige Algerijnse rege ring na de rede, die de Gaulle te Bas- tia had gehouden, reeds opgetogen was over de denkbeelden van de Franse president, staat het als een paal boven water, dat zijn jongste rede naar een spoedige hervatting van de onderhan delingen zal leiden. Hetgeen de Gaulle zelf van ganser harte wenst, omdat hij voor het einde van dit jaar zoals hij zelf reeds zo vaak heeft gezegd een regeling van de Algerijnse kwestie wenst. QUITO (Reuter) De opstand van een regiment genie in Ecuador is ge volgd door een golf van onlusten en stakingen in het land. Overal wordt door de bevolking de eis geuit dat de gevangen gezette vice-president Aro- semana president Ibarra zal opvolgen. President Ibarra heeft nu gisteren meegedeeld dat hij vandaag zijn ontslag zal aanbieden. Hoge officieren van het leger geven de voorkeur aan de president van het hoog gerechtshof in Ecuador, Camillo Toledo, als president. Zij hebben hem gebombar deerd tot interim president. Er wordt verwacht dat hij zeer spoedig verkie zingen zal uitschrijven om een nieuwe president te kiezen. In Warschau is een 49-jarige Duitser, G-eorg Gribel, veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf wegens spionage ten gunste van de Westduitse inlich tingendienst. ROTTERDAM Het gemeentebe stuur van Rotterdam heeft van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid bericht ontvangen dat per 1 juli 1962 de rijksgoedkeu ring zal worden verleend voor de bouw van een concertgebouw in Rotterdam. Van onze correspondent LONDEN Jomo Kenjatta, een der nationalistische leiders van Kenia, heeft gisteren in Londen nogal het een en ander moeten incasseren: twee eieren en een poging hem een klap in het ge zicht te geven. Deze vroegere organisator van de terreurorganisatie Mau Mau, is voor besprekingen in Londen. Gisteren w-erd hij ontvangen door Reginald Maudling, de nieuwe minister van koloniën. Toen Kenjatta buiten het ministerie van koloniën voor fotografen poseerde, werd er een ei naar hem gegooid. Het raakte zijn arm. Hoewel het geel langs zijn kleren droop, deed Kenjatta net of hij niets merkte. Ook toen hij na zijn gesprek met de minister naar bui ten kwam werd er een ei naar hem geworpen. Ditmaal miste men hem. De Liga van Empire Loyalists, zo riep de eierensrnijter, verpordeelt de rege ring omdat zij de hand schudt van de massamoordenaar van de Mau Mau Kenjatta. Hij behoort aan de galg. De verbolgen man werd gearresteerd. Later op de dag werd hij tot vier pond boete veroordeeld. Toen Kenjatta gistermiddag in een Londens hotel een persconferentie gaf, rende er een jonge vrouw op hem toe die hem een klap in zijn gezicht pro beerde te geven. Dat is van de Liga van Empire Loyalists, riep ze, maar ze mikte verkeerd. Van een onzer verslaggevers UTRECHTDe met geheimzinnigheid omhulde vlucht van Bou dewijn H., een van de drie verdachten van de moord op Theo Mastwijk, is gistermiddag abrupt tot klaarheid gekornen. De Utrechtse officier van justitie, mr. W. H. Overbeek, heeft de vluchteling persoonlijk in het ouderlijk huis te Baarn afgehaald. Op dat ogenblik waren in het hele land nog honderden politie mensen in actie, werden eventuele schuiladressen bezocht en zochten tientallen speurders met honden in de stromende regen in de bossen rondom Baarn. Mr. Overbeek was in gezelschap van zijn substituut mr. G. H. C. van Dijken. Later kwam op een telefonisch verzoek van de officier van justitie een inspecteur van de Utrechtse recherche naar Baarn. In de auto van de officier vap justitie is Boudewijn H. naar het huis van bewaring te Utrecht overgebracht. De arrestant zat midden op de achterbank. Links van hem zat mr. Overbeek en rechts de vader van Boudewijn dr. J. H. De substituut officier van justitie bestuurde de auto. Naast hem op de voorbank zat de Utrechtse inspecteur van de recherche. De Baarnse politie, die sinds maandagnacht vrijwel onafgebroken in actie is geweest wist niets van de aanhouding. Mr. Overbeek zei ons echter, dat hij hoofdinspecteur G. J. Backer, chef van het Baarnse politiekorps, had ingelicht. „Alleen wist hoofdinspecteur Backer toen nog niet dat wij Boudewijn H. zouden gaan halen", aldus de officier van justitie. „Ik heb de heer Backer gezegd dat de advocaat van de familie H., mr. Dietz, contact met ons wilde opnemen." Dat was gistermiddag tegen vier uur. Mr. Overbeek vertoefde toen in gezel schap van mr. Van Dijken in het Baarnse politiebureau. Op dat moment nodigde mr. Dietz de officier van justitie uit op zijn kantoor in Baarn voor mogelijk contact met de gezochte. In zijn kantoor deelde de advocaat de officier van justitie mee dat de ouders van Boudewijn H. in overleg en op aandrang van hen besloten hadden Boudewijn aan de justitie over te geven. „Dat is dus gebeurd en daarmee is een einde gekomen aan deze episode", aldus mr. Overbeek. Op nadere vragen onzerzijds zei de officier van justitie: „Bij de aanhouding is geen politie aanwezig geweest. Daar ik het echter wel raadzaam vond, dat er tijdens het transport toch een politieman bij was, heb ik de Utrechtse politie van uit het kantoor van mr. Dietz telefonisch gevraagd de inspecteur van de Utrechtse recherche naar Baarn te sturen". De heren Overbeek en Van Dijken zijn daarop met mr. Dietz naar huize Canton gegaan, waar de vader van Boudewijn zijn zoon aan de justitie overgaf. Ook tij dens de autorit van Baarn naar Utrecht was Boudewijn H. niet geboeid, evenmin als bij het verhoor dat aan zijn ontvluchting maandagnacht voorafging. Na aankomst in het huis van bewaring heeft mr. Overbeek de korpschef van de Baarnse politie opgebeld met de mededeling dat de gezochte jongeman in het huis van bewaring te Utrecht was. Boudewijn H. is daar direct verhoord door de rech- ter-commissaris, mr. Bronkhorst, en in bewaring gesteld. Hij werd op de zieken zaal in bed gestopt. Hoofdinspecteur H. G. Postma van de Amsterdamse recherche (links) en de heer C. André de la Portelid van de directie van de Amsterdamsche Bank, op Schiphol bij hun aankomst uit Spanje. Daar hebben zij de tweede verdachte van de laatste fraude bij de Amsterdamsche Bank opgespoord. Vandaag zal de hoofd inspecteur over hun bevindingen rapport uitbrengen aan de officievan justitie. Hij heeft ook de bescheiden meegebracht die nodig zijn voor een verzoek tol uit levering aan de Spaanse regering. IJMUIDEN Drie grote trawlers in de haven van IJmuiden kunnen niet uitvaren omdat er geen beman ning voor is. Het is de eerste maal in de geschiedenis van de IJmuidense haven dat er trawlers stil liggen om dat er niet voldoende personeel voor is. Deze situatie wordt veroorzaakt door de weigering van Nederlandse vissers met buitenlandse bemanning uit te varen. Sommige Nederlandse vissersschepen varen al lang met Spanjaarden en Portugezen, maar op de schepen waar nog een deel van oorspronkelijke (Nederlandse) beman ning aanwezig is, geeft het aanvullen met buitenlanders vaak last. DEN HAAG De drie mannen die in hoger beroep waren gegaan tegen de zware vonnissen, die hun door de Rot terdamse rechtbank waren opgelegd voor een inbraak in de coöperatieve boei leenbank Ons Belang te Stolwijk, zijn hiermee niet gebaat geweest. Het Haagse gerechtshof handhaafde hun straffen: vier jaar met aftrek voor de 32-jarige koopman A.M. uit Heerlen en zijn dertig jarige collega J.H.K. uit Apeldoorn, en drie jaar met aftrek voor de 32-jarige los werkman J. den O. uit IJsselstein. Nadat zij in de gevangenis deze in braak hadden beraamd, hadden zij hun plan in de nacht van 24 op 25 februari uitgevoerd. Zij gingen echter zo ruw te werk, dat zij een deel van de bank biljetten, met een waarde van 29.000 gulden .verbrandden of schroeiden. Toen zij de geschroeide biljetten probeerden uit te geven, was 'hun arrestatie gevolgd. DEN HAAG. Het Tweede-Kamerlid J. J. Fens, de militaire specialist van de K.V.P., is benoemd tot lid van de Raad van State. Hij neemt in dit col lege de plaats in van luitenant-generaal Baron Van Voorst tot Voorst. De heer Fens is zestig jaar, lid van de defensiecommissie en plaatsvervan gend lid van de Raadgevende vergade ring van de Raad van Europa. Hij is ondervoorzitter van de Westeuropese Unie. „Hij is behoorlijk vermagerd en er geestelijk bepaald kwaad aan toe", zo zei de officier van justitie ons. Hij kon ons geen nadere mededelingen doen over de bewegingen van Boudewijn H. na zijn ontvluchting. „Die episode interesseert ons niet meer zozeer als de oplossing van de moordzaak". Desgevraagd zei de officier van justitie dat Boudewijn H. thans een gedeel telijke bekentenis heeft afgelegd. Mr. Overbeek zei: „Hij heeft een verklaring af gelegd waarin hij nu wel toegeeft betrokken te zijn geweest bij de opzet van het plan en het doden van Theo Mastwijk. Zijn verklaring over de daad zelf wijkt enigszins af van wat de twee anderen ervan hebben gezegd. In de ogen van Boudewijn H. is Henk W. de hoofdschuldige". Op onze vraag of Boudewijn H. al die tijd in het ouderlijk huis ondergedoken was geweest, zei mr. Overbeek, dat hij veronderstelt dat de jongen gisternacht naar huis is teruggekeerd. Op de vraag waarop hij deze veronderstelling baseerde antwoordde mr. Overbeek: „Op de verklaringen van de ouders en van de jongen zelf." Mr. Overbeek vertelde dat er gister nacht geen rechercheurs in het huis waren geweest. Ook was de recherche die nacht uit de tuin teruggetrokken. Het huis, waarin verscheidene keren een inval was gedaan en waarbij de avond tevoren nog fel was geschoten in de tuin, werd gedurende de nacht waarin Boudewijn naar huis zou zijn teruggekeerd niet bewaakt. „Dat was gedaan", aldus mr. Over beek, ..om met de mogelijkheid reke ning te houden dat de vluchteling wel eens naar huis zou terugkeren. En dat is gebeurd ook". Over het jasje, dat in de buurt van de benzinepomp op de Biltseweg was gevonden en dat gisteren nog als een spoor van de vluchteling werd gezien, was volgens mr. Overbeek een vals spoor. Het was weliswaar precies een zelfde jasje als Boudewijn bij zijn vlucht aan had gehad, maar het was zijn jasje niet. Dat had hij gisteren nog aan. „Ja, hij heeft wel wat rondgezworven, maar dat is voor ons nu minder inte ressant". Mr. Overbeek besloot zijn mededelingen over dit gedeelte van de zaak met te zeggen, dat het geen straf baar feit is als ouders of naaste familie leden de vluchteling verborgen hebben gehouden. In andere gevallen is dat wel een strafbaar feit. Mr. Overbeek onthulde nu dat hij degene was geweest, die Boudewijn H. het laatste verhoor in het Baarnse poli tiebureau had afgenomen. „Ik was met hem alleen in het ka mertje". Toen het verhoor omstreeks twee uur maandagnacht was afgelopen, gingen wij het kamertje uit. Door een misver- Neen! In z'n revers! Van onze correspondent GRONINGEN. Door de contrazegels van een poolfor- mulier los te weken en die op een ander formulier te plakken heeft de 52-jarige Groningse kweker W. P. geprobeerd de K.N.V.B.-toto voor vijftigdui zend gulden op te lichten. De kweker verzorgde voor een clubje van vijf mensen de inzending van de totoformulieren. Vorige week had hij er evenwel slechts vier in geleverd. Op het vijfde vulde hij maandagavond één kolom helemaal goed in en zette het op naam van de sigarenhandelaar H. Mulder. Hij plakte er de contrazegels op die hij van het formulier van de Groninger J. Postma had losgeweekt. Nadat de sigarenhandelaar van zijn „hoofdprijs" op de hoogte was ge bracht en deze de toto-secretaris van de voetbalclub G.R.C. had ingelicht, kwamen de malversaties aan het licht. Bij G.R.C. was geen afschrift van het formulier te vinden. Op het hoofd kantoor van de toto-organisatie speurde men eveneens vergeefs. Toen naar de nummers van de zegels werd geïnformeerd, werd de verwisse ling ontdekt. De nummers kwamen voor op een formulier dat op naam van de heer J. Postma was ingestuurd.. Volgens de „winnaar" moest er in het sigarenmagazijn vanKlaas Schip pers een fout zijn gemaakt. Hij vond dat de prijs moest worden uitgekeerd. Hij zou de winst delen met de andere leden van het clubje. Dinsdag werd de Groningse politie in de arm genomen. Gisteren viel de kweker door de mand. Hij bekende vlot. stand stond er op dat moment geen po litieman voor de deur. Hij duwde mij opzij en holde de voordeur uit". „Er waren er toen twee, die verrast waren", aldus vervolgde de officier. „Hij was aangenaam verrast, ik onaan genaam". Mr. Overbeek bevestigde dat er die nacht weinig politiemensen in het bu reau waren geweest. „Maar dat is bij een klein politiecorps niets bijzonders". Over de kwestie van de uitsluiting van het hoofd van de recherche bij het onderzoek 111 Baarn zei mr. Overbeek: „Het is normaal dat degene, die de lei ding van de recherche heeft, ook de leiding van het onderzoek heeft. Dit is in Baarn niet gebeurd. Daar heeft de korpschef de leiding op zich genomen en dat kan ook. Ik sta er wel achter. De Baarnse politie heeft voortreffelijk werk gedaan." Eigen nieuwsdienst GELEEN. De 22-jarige bijrijder C. Koning uit Ouddorp raakte gisteren bekneld tussen een vrachtauto en een aanhangwagen. Kort daarna is hij in het ziekenhuis in Sittard overleden. Het ongeluk gebeurde op het terrein van de groenteveiling van de firma Boesten in Geleen, waar de man bezig was de vrachtauto en de aanhangwage n aan elkaar te koppelen. AMSTERDAM. De oud-gouverneur van Nieuw Guinea, prof. dr. J. van Baal, is benoemd tot bijzonder hoogle raar aan de universiteit van Amster dam. Hij zal doceren culturen en cultu rele ontwikkelingen in Zuidoost Azië, de Zuidwest Pacific en het Caraïbische Bekken. De 51-jarige professor is al bui tengewoon hoogleraar aan de rijksuni versiteit in Utrecht in de godsdienstso ciologie en etnologie. Benoeming verwacht Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. -- Het is te verwach ten dat Ton Lutz, thans directeur van Rotterdams Toneel, met ingang van het volgende seizoen benoemd zal worden tot directeur van de Nederlandse Co- medie. De heer Lutz zelf deelde ons gis teravond mee dat zijn benoeming nog niet vast staat. Als hij naar Amsterdam vertrekt zal hij Johan de Meester opvolgen, die bij de Nederlandse Comedie ontslag heeft genomen. De Meester zal samen met Erik Vos de artistieke leiding op zich nemen van de toneelgroep De Nieuwe Kome die. DEN HAAG. Naar schatting pende len tussen de vijf- en tienduizend Neder landse arbeiders naar Duitsland. Voor het overgrote deel komen zij uit Limburg. Aldus een mededeling van minister De Pons aan de Tweede Kamer. Tegenover (het verlies aan Nederland se arbeidskrachten staat een winst aan arbeiders uit België. Nederland onttrekt in het grensverkeer bijna evenveel arbei ders aan België als het aan Duitsland verliest. Over het pendelen van vrouwelijk per soneel bestaan geen gegevens. De ■weersverwach ting van het K.N. M.I. in ne Bilt, gel dig tot hedenavond Opklaringen, maar plaatselijk ook en kele buien. Overwe gend matige zuid westelijke wind. Ta melijk zacht weer. IMicsje: Nog gauw een streepje zon. 10 novemberzon op 7.50, zon onder 16.57; maan op 9.43, maan orrder 18.46. *1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1