BOUDEWIJN II. IN EEN AUTO GEVLUCHT Ouderlijke woning hele dag bewaakt na ontsnapping compromis voelen GEEN BESLISSING OVER MOLOTOF Amendementen op Nederlandse resolutie verwacht RSlfE MUM' Amerika zon voor arm is aan Gag doocl ontsnapt KONR AD ADENAUER WEER AAN HET DUITSE ROER Pistoolschoten in Baarn SAFE-DENKSPEL Opgewekte Kroesjtsjef op receptie ftPiet de Ruyter, de pompbediende Woordenboeken op examen H.B.S.-A Schop en slag Zie verder pag. 5 GARUDA VOLDOET SCHULD AAN KLM Compromis Verdeeldheid MINISTER NOG IN ONZEKERHEID MINISTER CAES IN ZIEKENHUIS Onderzoek naar dood zestig Algerijnen LAATSTE NIEUWS DAGBLAD C0B0UW De Bilt: Zachter PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND •i Van onze speciale verslaggevers BAARN Kwart over negen gisteravond zette de hele Baarnse politie zich in actie, nadat in het park van huize Canton, het landgoed van de familie H., zes pistoolschoten hadden geklonken. De jacht op een van de verdachten in de moord op Theo Mastwijk, de achttienjarige Boudewijn H., die de nacht tevoren uit het Baarnse politiebureau was ontsnapt, leek zich te hebben geconcen- treerd op een grote zwarte personenauto. Heel de dag was in het hele land koortsachtig naar de vluchteling ge zocht. De politie was daarbij voort durend het ouderlijk huis in de gaten blijven houden. Omstreeks kwart over negen gisteravond zagen twee jongens zo hebben zij de politie meegedeeld een donkere figuur uit het struikgewas van het park van huize Canton zien snellen en in een klaar staande auto zien springen. In de auto, waarvan de motor draaide, zat iemand achter het stuur. Zodra de gehaaste passagier was ingestapt reed de auto vol gas weg. Op hetzelfde moment weerklonken in het park de zes pistoolschoten. Twee politiemannen met een speur hond kwamen het park uit en de aangrenzende Cantonlaan opgerend. Direct daarna werd groot alarm gemaakt. Door de Baarnse lanen suisiden politieauto's met groot licht op zoek naar de geheimzinnige zwar te auto. Intussen kwam een rechercheur, die ook in het donkere park was geweest in grote haast op het poli tiebureau handboeien halen. In het park bleven vier politiepatrouilles met speurhonden patrouilleren. Boudewijn H. was gisternacht om twee uur ontvlucht na een late poging om een bekentenis van hem los te krijgen. Hij was door zijn twee mede-verdachten zijn zeventienjarige broer Ewoud en zijn achttienjarige vriend Henk W. aangewezen als de moordenaar van Theo Mastwijk. die hel jasje van de vluchteling vond, maar ook benzine verkocht aaiiA diens broer DEN HAAG. Het vak mechanica zal van 1963 af geen afzonderlijk eind examenvak voor de hogere burger school-B meer zijn. Van dat jaar af is het ook niet meer mogelijk dat leer lingen van de gymnasiumafdeling van een lyceum voor bepaalde vakken examen doen aan de afdeling H.B.S.-B van het lyceum. Eindexamenkandidaten van de A- afdeling van hogere burgerscholen zul len van 1962 af bij het stellen van een verslag of brief in een vreemde taal woordenboeken mogen gebruiken. Dit deelt het 'ministerie van onder wijs, kunsten en wetenschappen mee. De drie jongens zouden gisteroch tend naar Utrecht worden overge bracht. Ze .zouden daar voor de offi cier van justitie worden geleid. Hoofd inspecteur G. J. Backer, corpschef van de gemeentepolitie te Baarn» voel de in de laatste nacht Boudewijn nog eens geducht aan de tand. In tegenstelling tot de vorige dagen en nachten van het verblijf van de drie delinquenten in het Baarnse poli tiebureau, waren nu geen speciale veiligheidsmaatregelen getroffen. Er stond geen agent meer op post voor de cellen. Ook de agenten, die drie dagen en nachten bij het traliehek dat de cellengang afsluit op wacht hadden gestaan, waren ingerukt. In het poli tiebureau waren slechts de wachtcom mandant, één agent en een recher cheur aanwezig. Het verhoor werd bijgewoond door de Utrechtse officier van justitie, mr. G. C. van Dijken. De extra bewa- kink had men opgeheven omdat Bou dewijn al enkele malen had gezegd dat die politiebewaking hem irriteer de. Men hoopte dat hij gemakkelijker zou praten als die politiemannen er nu eens niet waren. Van deze toegeeflijkheid heeft Bou dewijn H. handig geprofiteerd. Toen hij omstreeks twee uur na het verhoor in de wachtkamer weer in de hal van het politiebureau kwam vlak bij de voordeur, gaf hij de hem begeleidende agent een schop en meteen een kaak slag. Hij trapte zijn schoenen zonder veters uit en sprong naar de deur. Voor de drie politiemannen wisten wat er gebeurde was hij al buiten. In mist en duisternis verdween hij in het wandelpark van het voormalige Pe- kinghuis achter de woning tegenover het politiebureau. De achterkant van dit park ligt recht tegenover de tuin van huize Canton, het ouderlijk huis van Boudewijn. De politie heeft de vluchteling nog enkele schoten nagegeven, die echter hun doel misten. Een huiszoeking in de vroege ochtend had geen resultaat. In de loop van de morgen werd het hele land gealarmeerd. Om kwart voor twaalf meldde de 22- jarige pompbediende P. de Ruyter van het benzinestation aan de Biltse- weg achter Paleis Soestdijk dat hij een blauw jasje had gevonden. De pompbediende vertelde dat hij het jasje al om kwart voor zeven 's mor gens, toen hij naar zijn werk in het tankstation ging, langs de weg had zien liggen. Hij had er echter geen aandacht aan geschonken. Pas toen hij later van de ontsnapping hoorde en daarbij vernam dat de vluch teling een blauw jasje aan had gehad, ging hij nog eens kijken. Hij vond dat het wel eens het jasje van Boudewijn kon zijn. Daarop belde hij de politie. Met twee speurhonden ging de politie naar de vindplaats. Het bleek inder daad het jasje van Boudewijn H. te zijn. De speurhonden vonden een spoor dat echter ophield bij het jasje. Was Boudewijn daar in een auto gestapt Nieuwe consternatie ontstond toen de pompbediende naderhand verklaarde dat een broer van Boudewijn. mr. K. H. om kwart voor elf voor tien gulden benzine bij hem had gekocht. De heer K. H. v/as met de auto van zijn vader. Gewoonlijk rijdt mr. K. H. scooter. Hij is na het tanken in de richting Bilt- hoven gereden. Na de middag kwam hij weer thuis. Dat was aanleiding opnieuw huis zoeking in nuize Canton te doen. Het hele terrein werd door de politie af gezet. Rechercheurs en geüniformeerde politie gingen het huis, dat meer dan dertig kamers heeft, binnen. Er werd ook op het dak gezocht. Of daarbij ook de geheime schuilplaats is onderzocht, die zich boven in het gebouw bevindt, is niet bekend. DEN HAAG CANP) De Garuda Indonesian Airways heeft de schuld, die zij nog aan de K.L.M. had, 2.159.000 sulden groot, gisteren voldaan, zo deelt de K\T,.M. mee. De som was het restant van de vor dering. die de K.L.M. op de Garuda had als uitvloeisel van het indertiid afgesloten contract, waarbij de K.L.M. assistentie aan haar verleende. De schuld, die in 1958 rond vijf miljoen gulden beliep, is nu geheel voldaan. MOSKOU. Het ziet er naar uit dat Joeri Gagarin, de eerste ruimte vaarder van de Sowjetunie, wel nooit meer in een raket de ruimte zal in gaan. Dat zou het gevolg zijn van verwondingen die hij bij een recent auto-ongeluk in Moskou had opgelo pen. Hij was daarbij ternauwernood aan de dood ontsnapt, zo vertelde men in Moskou. De kleine majoor heeft een groot lit teken op zijn voorhoofd. Hij zag. er gis teren met erg florissant uit toen hij op het Rode Plein de parade van het rode leger bijwoonde. Lachen kan hij nog goed, zo bleek evenwel. Het ongeluk overkwam Gagarin in zijn nieuwe groene Wolga. Hij verliet ruim een week geleden het ziekenhuis waar men hem na het ongeluk heen had ge bracht. Het lag in de bedoeling dat hij het congres van de Russische commu nistische partij als afgevaardigde zou bijwonen: men zag hem echter alleen op de laatste dagen. Het Amerikaanse consulaat-generaal te Rotterdam zal vrijdag a'e gehele dag ge sloten zijn vanwege de viering van Ve teran's Day. De rol van d'e bode in Koning Oidipus, van welke tragedie Rotterdams Toneel zaterdag de première geeft, wordt ge speeld door Willem Tollenaar. Steye van Brandenberg die oorspronkelijk deze rol op zich zou nemen, moet op doktersad vies rust nemen. Van Brandenberg bhïjft wel spelen in Irma la Douce. Dit zijn de foto's, die de politie- fotograaf in Baarn maakte van de achttienjarige Boudewijn H. uit Baarn, die door zijn twee mede verdachten, zijn broer Ewout en zijn vriend Henk W. als de moor denaar van Theo Mastwijk is aan gewezen. Boudewijn H. beschikt over meer dan gewone lichaamskracht. Hij is 1.91 m. lang en loopt iets gebogen, met zwaaiende armen. De politie karakteriseerde hem als een go rillatype. Zijn bkar„is kortgeknipt omdat zijn hoofil enkele weken geleden kaal is geschoren bij de ontgroening van studenten te Am sterdam. Toen hij uit het Baarnse politie bureau ontsnapte liep hij op grijze sokken. Hij had een wit overhemd en een beige, lange broek aan. De mogelijkheid bestaat dat hij nu een regenjas draagt. Op de weg SoestdijkBilthoven heeft de speurhond ran de Baarnse politie een spoor te pakken gekregendut leidde naar de vindplaats van het jasje, maar (laat plotseling ophield. Js Boudewijn hier in een auto gestaptOf is het jasje er neer- bij wijze van afleidingsmanoeuvre? Van onze correspondent NEW YORK De krachtproef in de Algemene Vergadering voor het Nederlandse beleid inzake Nieuw-Guinea is begonnen. Gistermiddag heeft de Assemblee een begin gemaakt met de algemene beschouwingen over de dekolonisatie, onder welk punt ook de Nederlandse voorstellen en de Nederlandse resolutie over Nieuw-Guinea vallen. In een vroeg stadium van de beraadslagin gen zal minister Luns nog een toelichtende rede houden. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat amendementen op de Nederlandse resolutie zullen worden ingediend. Die zouden kun nen komen van de zijde van landen, die tegen het Nederlandse initiatief zijn. Zij zouden ook kunnen komen van delegaties, die sympathiek staan tegenover de Nederlandse resolutie, maar die willen streven naar een compromis en derhalve de voorkeur zouden geven aan wijziging van sommige formuleringen in de tekst. Nader zou dan moeten blijken in hoeverre de voorgestelde wijzigingen voor Nederland aanvaardbaar zijn. Het schijnt dat ook de Verenigde Staten het vinden van een compromis-tekst zouden willen bevorderen. Wel kan worden geconstateerd dat Amerika alle Nederlandse doelstellingen als uit gangspunt aanvaardt. Het aftasten van compromismogelijk heden zou echter eventueel kunnen leiden tot een voor sommige landen meer aannemelijke tekst. Anderzijds is evenmin uitgesloten dat een botte afwijzing van redelijke formuleringen door Indonesië sommige twijfelaars er toe zou kunnen brengen hun stem voor het Nederlandse voor stel uit te brengen. In dit verband kan er op worden ge wezen dat zich zowel onder de Afri kaanse als onder de Aziatische landen verdeeldheid aftekent. Steun van een deel hunner voor de Nederlandse voor stellen of onthouding bij de stemming daarover kan te eerder worden ver wacht nu het Nederlandse memoran dum van eergisteren elke twijfel aan de oprechtheid van de Nederlandse bedoelingen heeft kunnen wegnemen. Veel zal natuurlijk afhangen van de vorm, die de resolutie tenslotte zal aan nemen. Niettemin bestaat de indruk dat Indonesia's actief voortgezette po gingen van de laatste weken om tegen stand te wekken tegen de Nederlandse voorstellen, zelfs bij verscheidene van Indonesië's vrienden niet in al te goede aarde zijn gevallen. De Indonesische pogingen om veld te winnen voor de opvatting dat het probleem Nieuw-Guinea niet onder het agendapunt dekolonisatie thuis_ hoort, omdat het een politiek geschil is, héb ben weinig uitgericht. Men verwacht niet dat de Assem'/lee op deze grond een discussie zal afwijzen. De Russische gedelegeerde Zorin opende het debat over de dekolonisa tie. Sprekend over Nieuw-Guinea liet Plan-Luns en Uno SCHIPHOL Minister Luns ver keert nog in onzekerheid over het standpunt, dat de Verenigde Staten m de Algemene Vergadering zullen innemen tegenover de Nederlandse resolutie inzake Nieuw-Guinea. Hij zal, .als het even kan, vandaag of morgen na overleg met de Neder landse ambassadeur in Amerika naar Washington doorvliegen om iets meer te weten te komen. Wat minister Luns met zekerheid kan zeggen is dat Amerika grote waardering en belangstelling voor het plan heeft. Maar dat is nog iets anders dan voorstemmen. De heer Luns zei gisteren op Schiphol vlak voor zijn vertrek naar New York: „Ik heb de ervaring opgedaan dat er een verschil bestaat tussen wat men achter en wat men voor de schermen zegt." (Advertentie) ELKE WEEK 15.000 AAN PRIJZEN Iril.: Bartoklaan 21, Utrecht (030) -36731. Uitslag serie BC: 2-3-1-1-3-1-1-2-1-2-2-1. Van onze correspondent BONN. Adenauer is gisteren als bondskanselier herkozen. Hij kreeg echter een geringere meer derheid dan in brede kring werd verwacht. Adenauer had 250 stem men nodig (de absolute meerder heid in de Bondsdag van 499 leden) en hij haalde 258 stemmen. Daar de christen-democraten en de libera len die besloten hebben een coali tie onder Adenauer aan te gaan, sa men 309 zetels hebben betekent de uitslag van de stemming dus dat vele liberalen en ook christen-demo craten hun stem niet aan Adenauer hebben willen geven. Van de 490 afgegeven stemmen wa ren er 259 briefjes met ja, 206 met neen en 26 blanco. Van de negentien Berlijnse afgevaardigden, wièr stem men niet tellen, stemden acht voor en tien tegen Adenauer. Adenauer is thans na 1949, 1953 en 1957 voor de vierde maal tot bonds kanselier gekozen. Adenauer zal niet nog eens vier jaar bondskanselier blijven. Hij heeft zijn eigen fractie en de liberale meege deeld. dat hij zich bijtijds zal terug trekken om zijn opvolger gelegenheid te geven zich in te werken voor de volgende verkiezingen in 1965. DEN HAAG. De minister van on derwijs, kunsten en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals, is onverwacht op genomen in het Haagse r.k- ziekenhuis Johannes de Deo. De bewindsman, die pas van eeh reis van vier weken naar de Antillen en Suriname is teruggekeerd, lijdt aan een inwendige infectie. hij zich schamper uit over de „ma noeuvres" van Nederland waardoor niemand zich voor de gek zou laten houden. Hoe lang, zo riep hij uit, moe ten de Indonesiërs, die in Nieuw- Guinea leven, nog onder het koloniale juk zuchten? Hij vond het de plicht van de Assemblee om het plan-Luns af te wijzen en de Nederlanders te be duiden hun onwettige bezetting van Nieuw-Guinea op te heffen. PARIJS Het parket van de Seine heeft een onderzoek gelast naar de oorzaak van de dood van zestig Algerijnen, die tijdens en na de demonstraties op 17 oktober zijn overleden. De lijken van deze zestig Algerijnen zijn aangetroffen op straat, in de buurt van de Noordafrikaanse satellietsteden opgevist uit de Seine of gevonden in de bossen rondom Parijs. Uit de eerste lijkschouwingen zou zijn gebleken dat als doodsoorzaken in aanmerking komen verdrinking, wurging, schotwonden en mishande ling. Vijf gerechtsartsen hebben op dracht gekregen opnieuw de lijken te onderzoeken. Sedert de demonstraties heeft een groot aantal Algerijnen een klacht in gediend bij de procureur-generaal van de republiek wegens mishandelingen, die zij zouden hebben ondergaan. Ve le Algerijnse families, die sinds 17 ok tober geen teken van leven van bloed verwanten meer hebben ontvangen, hebben zich tot de justitie gewend om r.izuws of om bevestiging te verkrij gen over hun dood en een mededeling over de doodsoorzaak. Om twaalf uur vannacht is de hoofdinspecteur van de politie in Baarn naar bed ge gaan. Om één uur is het hoofd van de recherche naar bed ge gaan. Deze beriep zich hier voor op orders van de hoofd inspecteur. Hij verschafte ons de mededeling dat inderdaad uit het feit dat nog steeds rondom het huis van de familie H. met honden patrouille werd gelopen, kon worden afgeleid dat de politie meende, dat Boudewijn zich nog in het huis van zijn ouders of in de directe nabijheid bevond. Advertentie DAGELIJKS al het bouwnieuws in het vakdagblad voor de bouwwereld ABONNEMENTEN C0B0UW, POSTBUS 1067, DEN HAAtS De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Half- tot zwaar bewolkt weer, maar op de'friees- te plaatsen geen regen van beteke nis. Zwakke tot zuidelijke Iets minder koud. MIESJE: Eigen lijk ging ik groen te halen! 9 novemberzon op 7.28, zon onder 16.59; maan op 8.34, maan onder 18.07. Minister Luns en burgemeester Van Hall van Amsterdam zijn gisteren in hetzelfde vliegtuig van Schiphol naar New York vertrokken. In het doel var. hun reis schuilt evenwel een groot verschil. De burgemeester gaat naar een feestje: het Holland Festival dat vanavond in New York wordt ge houden en waarover men elders in dit blad meer kan lezen. De minister gaat naar een minder feestelijke aangelegenheid: de behandeling van de Nederlandse resolutie inzake Nieuw-Guinea in de Algemene Vergadering. MOSKOU (Reuter) Wij hebben nog geen beslissing genomen over het lot van Molotof, zei premier Kroesjtsjef gisteren op een receptie ter gelegenheid van de verjaardag van de revolutie. „Het is trouwens van geen enkël belang en wij hebben er nog niet eens over nagedacht", liet hij erop volgen. De oude Moiotof zelf. die in Wenen geduldig schijnt te wachten op een be sluit van het Kremlin over zijn lot, was gisteren niet aanwezig op de recep tie in de Russische ambassade te Wenen. ,,Hij heeft griep", heette het. Men zou hem echter wel hebben uit genodigd. Sinds zaterdag is Molotof niet meer op straat gezien. VERMOEID Kroesjtsjef was heel opgewekt, al gaf hij toe dat het 22ste partijcongres hem nogal had vermoeid. Over bijna alle actuele onderwerpen zei hij iets, maar het was duidelijk dat hij meer sprak als opgewekt feestganger dan als pre mier van de Sowjetunie. Over het komende vredesverdrag met Oost- Duitsland zei hij: „Het is beter dat wij elkaar op het ogenblik niet teveel moeilijkheden bezorgen." Over de proeven met kernwapens: „Als het Westen ze voortzet, doen wij dat ook." Over besprekingen tussen Oost en West: „Dat hangt van het Westen af." Over de „superbom" van vijftig megaton (in antwoord op de vraag of er meer ontploffingen te verwachten waren): „Neen", met een flauwe glim lach. VROUWEN Een buitenlandse correspondent be klaagde zich erover dat de vrouwen van de correspondenten niet waren uitgenodigd. Kroesjtsjef wendde zich tot zijn perschef met de opmerking dat hij dat dan maar gauw in orde moest maken. Na een en ander te hebben opgemerkt over radioactiviteit als gevolg van proeven met kernwapens richtte hij zich tot de vertegenwoordigers van het Westen: „Heren ambassadeurs van de kapitalistische landen", zei hij luid de Sowjetunie blijft bereid tot algemene ontwapening. Zij blijft aandringen op algehele ontwapening dat wil zeggen op het opheffen van de legers en van de bewapening, op de totale likwidatie van de kernwapens!" NEW YORK. De secretaris-gene raal van de Uno heeft inmiddels de Assemblee in kennis gesteld van de kosten verbonden aan de instelling van een commissie van de Uno voor Nieuw- Guinea. Volgens de ervaringen, die zijn op gedaan met de commissie voorRoeanda- Oeroendi, moeten die worden geraamd op driehonderdduizend dollar. i/lrectenr:JACHT recteur: jAty. lus Li* J- Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsen Dagblad Lette nummer# 13 oent Abonnementsprijs 0,58 per wede, 7,— per kwartas# Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouteri T cent per woord met een minimum van 1,— 16e jaargang No. 5005 Woensdag 8 november 1961 KRACHTPROEF IN UNO BEGINT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1