Desnoods vandaag nog een verdrag Verzetsstrijder uit Zuidslavië beticht van moord op nazi's Spanje gevat TWAALF STAKINGEN IN FRANKRIJK OP KOMST Russische regering stuurt verklaring de wereld in: Veeülefs Ijoodwill Scherpe maatregelen tegen plunderaars in vernielde stad Belize Politie staat voor raadsel Regering contra slagers in prijzenoffensief Mochtar Lubis komt vrij op „heldendag" De Bilt: Bewolkt PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND 11 „Omsingeld" „Schuld van V.S." DAGBLAD COBOUW „Vraag" MERKWAARDIGE ZAAK IN DUITSLAND COENRAAD KRAGTEN IS ONVINDBAAR Overval Afgewezen Twee doden door botsing vrijetijdsverf kwaliteitsverf Moeder en kind door kolendamp vergiftigd Overleg loonbeleid Signalement Weduwe van Trotsky vraagt eerherstel van man en zoon FIRATO VOORTAAN OM HET 3AAR Voetganger onder scooter Gereviseerde pont na twee dagen kapot Demonstratie tegen ....zebrapad Verblind door hagel Directeur: J ACQ. DE SMIT; Chefred.1 G. J. Breuker. Kantoren te Middelburg, Plein 1940 nrs. 6sSr Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469 Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100-6901 Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24. telefoon 01184—3224 Terneuzen, Nieuwstraai 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 17,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e jaargang No. 5003 Maandag 6 november 1961 RECHT OP NOG MEER PROEVEN" MOSKOU (Reuter) Nadat er zaterdag weer twee proeven met Russische kernwapens bij Nova Zembla waren genomen heeft de Sowjetrussische regering door Tass een verklaring laten publi ceren waarin werd gezegd dat de Sowjetunie bet volste recht heeft om hetzelfde aantal proeven met kernwapens te nemen als de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Frankrijk tot nu toe hebben gedaan. Deze verklaring werd gevolgd door de mede deling dat de Sowjetunie bereid is onmiddellijk een verdrag tot algemene ontwapening te ondertekenen, „desnoods nog vandaag". Vrijdag had de Russische premier Kroesjtsjef reeds gezegd dat de Sow jetunie haar proeven mét kernwa pens zal voortzetten wanneer de Verenigde Staten hun proefnemin gen in de dampkring hervatten. Op het 22ste partijcongres in Mos kou had Kroesjtsjef gezegd dat de proeven eind oktober zouden worden gestaakt na het tot ontploffing bren gen van een bom van vijftig mega ton. Deze bom is inmiddels beproefd en de datum van 31 oktober ligt al vijf etmalen achter ons. Dit wordt in het stuk van Tass aldus verdedigd: „De Sowjetunie heeft minder proeven ge nomen dan de Verenigde Staten en zeer zeker minder de de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Frankrijk samen. Dat geeft de Sowjetunie alle re denen en het volste morele recht om de stand gelijk te maken". Het gevoel van omsingeld te wor den, dat ook al sprak uit de nota aan Finland van vorige week, bleek ook weer uit de verklaring van Tass: „Het is voldoende dat men op de kaart kijkt waarop men een ring van Amerikaanse bases ziet, gericht tegen de Sowjetunie en haar vrien den, om te kunnen begrijpen hoe volkomen redelijk en dringend de maatregelen zijn die de Sowjetunie heeft genomen om haar militaire macht te vergroten. Hoe kan de Sowjetunie afzien van het nemen van maatregelen tot zelfverdediging wanneer de landen van de NAVO dreigen met geweld bij wijze van antwoord op het slui ten van een vredesverdrag met Duitsland? Neen, dat kan de Sowjet unie niet doen". De conclusie van de verklaring van Tass luidt: „Het spreekt vanzelf dat de verantwoordelijkheid voor de voortzetting van de bewapenings wedloop en voor het voortzetten van de proeven met kernwapens geheel en al berust bij de regering van de Verenigde Staten," De Verenigde Staten worden in de verklaring beschuldigd van precies hetzelfde als waarvan zijzelf de Sow jetunie hebben beschuldigd: de Ver enigde Staten hebben in het geheim Advertentie DAGELIJKS al het bouwnieuws in het vakdagblad voor de bouwwereld ABONNEMENTEN COBOUW, POSTBUS 1067, DEN HAAN proeven met kernwapens voorbereid terwijl de conferentie van Genève over een verbod van dergelijke proe ven nog aan de gang was. Het stuk eindigt als volgt: „Tass is gemachtigd te verklaren dat lei dende kringen in de Sowjetunie eens te meer de bereidheid van de Sowjetunie hebben bevestigd om een verdrag tot algehele en algemene ontwapening te tekenen, desnoods vandaag nog, krachtens hetwelk al le proeven met kernwapens voor eens en voor altijd zullen worden afgeschaft. Is de regering van de Verenigde Staten met president John Kennedy aan het hoofd, be reid dat ook te doen? De volkeren hebben er recht op dat deze vraag wordt beantwoord!" Het is niet bekend of deze verkla ring van Tass ook in de Sowjetunie zelf is gepubliceerd. Het Russische volk is nog altijd niet officieel op de hoogte gesteld van de hervatting van de proeven met kernwapens. KONSTANZ (Reuter) „Moord op leden van de Duitse weermacht" is de beschuldiging waartegen de Zuidslavische verzetsstrijder Lazo Vracaric zich voor een Westduitse rechter zal moeten verdedigen. Het is voor het eerst dat in de bondsrepubliek een buitenlander is aangehouden voor „misdaden tegen de Duitse troepen tijdens de wereldoorlog". UTRECHT Na vijf dagen intens zoeken, heeft de politie te Utrecht nog altijd geen verklaring voor de verdwijning van de bijna zesjarige Coenraad Kragten uit Utrecht. Een gerucht, dat Coenraad door een jongen in het water zou zijn geduwd, heeft in het afgelopen weekeinde veel opschudding veroorzaakt. Op de aan gewezen plaats is nog eens uitvoerig gedregd, maar tenslotte kwam bij de verhoren van tientallen jongens uit de buurt wel vast te staan, dat het ge rucht was ontsproten aan de fantasie. De politie heeft vrijwel alles onder nomen wat mogelijk enig licht in deze verdwijning kon brengen. Tot ver in de omtrek van de plaats waar Coen raad vorige week dinsdagmiddag om vijf uur het laatst is gezien, is gedregd. Volkstuinen en buitenhuisjes zijn nauw keurig afgezocht. Met een speurhond is men er dagen op uit geweest. Bouwwerken, speel terreinen en landerijen zijn afgezocht. Nergens is enig spoor of enige aan wijzing gevonden. De gedachten gaan in Utrecht terug naar het drama van Wim de la Parra, die in juni 1957 op dezelfde wijze ver dween en midden in het drukke ver- keersgewoel van Utrechts binnenstad. Pas in augustus 1958 werd zijn lijkje in de bossen van Driebergen gevonden, waarna de dader kon worden gegrepen: een man van de gemeentelijke schoon maakdienst die ook h?t trappenhuis van de flat waar de familie de la Parra woont, wekelijks kwam schrob ben. Hoewel nog uit niets is gebleken, dat de verdwiining van Coenraad Kragten kan worden toegeschreven aan het meelokken van de jongen, dringt de sinistere mogelijkheid zich meer en meer op de voorgrond. De Utrechtse politie zet het onder zoek, dat thans meer gebaseerd is op deze mogelijkheid dan op verdrinking, voort. De openbare aanklager van de rechtbank in Konstanz, waar deze merkwaardige zaak dient, stelt zich op het standpunt dat Vracaric destijds burger was en zich schuldig heeft ge maakt aan moord op Duitse soldaten. Vracaric heeft er echter met veront waardiging op gewezen dat hij toen handelde als verzetsstrijder. De officier van justitie in Konstanz heeft ver klaard dat als Vracaric destijds inder daad als verzetsman heeft gehandeld, dit een rechtvaardiging zou,.kunnen be tekenen. Volgens Zuidslavische ambtenaren in Bonn had Vracaric,. die donderdag op een van zijn vele recente zakenreizen naar West-Duitsland in een Münchens hotel werd gearresteerd, in 1941 bij Zagreb deelgenomen aan een overval op een autobus met Duitse militairen. Daarbij kwam een aantal Duitsers om het leven. De overval stond onder lei ding van generaal Sibl, een der leiders van de Kroatische verzetsbeweging, een vriend van Vracaric. Het Zuidslavische persbureau meldde vrijdag dat de Zuidslavische consul in München de onmiddellijke invrijheid stelling van zijn landgenoot had geëist, hetgeen echter was afgewezen. De consul verklaarde dat indien de arres tatie van Vracaric als voorbeeld zou moeten dienen, het gehele Zuid slavische volk zou moeten worden op gesloten omdat het in zijn geheel tegen het nazibewind heeft gevochten. Hij was van mening dat de arrestatie in DEN HELDER Enkele kilometers buiten Den Oever is vannacht een per sonenauto met zes inzittenden tegen een bus gebotst. Een van de inzittenden van d^ auto, de 60-jarige heer D. Faber, een genaturaliseerde Amerikaan, vond de dood, de vijf anderen werden min of meer zwaar gewond naar een ziekenhuis in Harlingen overgebracht. Nader wordt gemeld dat ook een vant de zwaar gewonden in het ziekenhuis is overleden, zijn naam was bij het ter perse gaan van dit blad nog onbekend. LEXMOND. De 57-jarige directri ce van een huishoudschool in Hoorn, mejuffrouw J. IJ. Bouvy, kwam zater dagmiddag bij Lexmond om het leven, toen de auto waarin zij zat, slipte en aan de linker kant van de weg tegen een boom botste. De bestuurster van de wagen, de 54- jarige directrice C. van der Veen van de ziekenverpleging in Dordrecht werd zwaar gewond in een ziekenhuis opge nomen. De 77-jarige heer A. Koenen is gister morgen op de Beltweg bij Siebenge- wald aangereden door een Duitse per sonenauto. Hij werd op slag gedood. strijd is met het internationaal recht en met overeenkomsten tussen de bondgenoten in de tweede wereld oorlog. In Bonn ziet men in de kwestie een voorloper van een politieke storm tussen Zuidslavië en de bondsrepubliek. Afgezien van de zeer krachtige protesten uit Zuidslavië zelf is er gisteravond ook door een aantal Amsterdammers, die hebben ge leden van de Duitse vervolging, een protesttelegram naar kanse lier Adenauer gezonden tegen de gevangenneming van de Zuidslaviër. In het telegram wordt gezegd dat het „Duitsland niet past om mensen, die voor hun vrijheid hebben ge vochten te vervolgen". Advertentie Advertentie BINNEWYERINGBED hot teste ted ooit gemaakt SCHU1MRUBBERBED met versterkte middensector fflafset fabrieken Zevenbergen i Eigen nieuwsdienst HARDERWIJK. In een zomer huisje in Harderwijk zijn een jonge moeder, de 22-jarige mevrouw Hak- lander, en haar acht maanden oude kind door kolendampvergiftiging om gekomen. De heer Haklander, 27 jaar oud, is in het ziekenhuis opge nomen; hij verkeert nog in levens gevaar. Het gezin bewoonde een zomerhuisje van het vakantieoord „Het verscholen dorp" omdat de eigen woning nog in aanbouw was. Over enkele maanden zouden zij die hebben betrokken. Buren ontdekten het ongeluk gister ochtend. Toen zü geen teken van leven bespeurden en een vreemde lucht ro ken, drongen zij het huisje, waar de kachel brandde, binnen. DEN HAAG De minister van sociale zaken en volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkamp, zal vandaag een gesprek over het loonbeleid hebben met de voorzitter van het overlegorgaan van de raad van vak- centralen, drs. D. Roemers. Aange nomen mag worden dat ook over de salarissen van radio- en televisie- personeel zal worden gesproken. Dit is de reden waarom er hon derden Engelse soldaten van Ja maica naar het door een cycloon getroffen Belize op Brits Honduras werden gezonden. Plundering op grote schaal hier van een half vernielde kruidenierszaak ont wrichtte de samenleving in de zwaar geteisterde stad nog meer, benadeelde eigenaars en de voed seldistributie, en bevoordeelde de brutalen die zich er niet te goed voor achtten. De Britten hebben nu gedreigd met scherp te schieten op ieder die zich nog aan ander mans eigendommen vergrijpt. Op de foto stelt een man angstig zijn boeltje in veiligheid. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. Hoofdin specteur H. Postma van de Am sterdamse recherche is er in samenwerking met de heer An- dré de la Porte, directeur van de Amsterdamsche Bank, in ge slaagd in Madrid de handlanger op te sporen van de bankem ployé J. E. Het is een Parijse groothandelaar in rook- en drankartikelen, E. T. H. C. Hij is door de Spaanse politie gear resteerd. Aan zijn uitlevering aan Nederland wordt gewerkt. Van de ongeveer zeven ton, die bij de fraude is betrokken, zijn nu in totaal ruim vijf ton terecht. Men heeft in Madrid op tweehonderd duizend gulden van het aandeel van de Parijzenaar beslag kunnen leg gen. Hoe zijn achtervolgers hem precies op het spoor zijn gekomen is nog niet bekend. De heren Postma en de la Porte komen pas dinsdag in Nederland terug. Wel staat vast dat het in samen werking met de reeds gearresteerde heer E. ontworpen signalement van de handelaar goede diensten heeft bewe zen. Vooral de wetenschap dat de ge zochte mank moest zijn en zeer lange pinknagels droeg (kenmerk van post zegelverzamelaars) was van nut. Hoe men echter op het idee kwam om naar Madrid te gaan is nog een raadsel. De politieman en de bankdirecteur zijn, nadat zij het voor de bankemployé E. zo noodlottig geworden oord Baden Baden hadden bezocht naar Bazel en Genève gegaan. Zij hoopten het als heilig beschouwde Zwitserse bankge heim te kunnen doorbreken. Mogelijk is hen dat gelukt, en hebben zij zo de inlichtingen verkregen die hen het vliegtuig naar Madrid deden nemen. Het kan nog wel even duren voordat het frauduleuze tweetal E. en C. voor de Amsterdamse officier van justitie kan verschijnen. Met de uitlevering van beiden, respectievelijk uit Duits land en Spanje, kan zeker een week of drie gemoeid ziin. Neen geen prijs in de voetbal' pool; hij heeft het kinderkruiswoord raadsel vorige week goed opgelost. PARUS (A.F.P., A.P.). De weduwe van Trotsky heeft een beroep gedaan op het centrale comité van de Sowjet russische communistische parti" om haar man en haar zoon, Leon Sed-of, te rehabiliteren. Zij verzocht de indertijd in Moskou gevoerde processen, waarin Leon Trotsky en Leon Sedof de voor naamste beklaagden waren, in het openbaar te herzien en een onderzoek in te stellen naar de dood van beiden. Voorts vroeg zij opheldering over het lot van haar zoon Serge, die in 1935 werd gearresteerd en „wiens enige mis daad was, dat hij een zoon van Leon Trotsky was". Mevrouw Trotsky, wiens meisjesnaam Natalia Sedova is, drong bovendien aan op publikatie in Rusland van de ver zamelde werken van Leon Trotsky. Trotsky verloor de machtsstrijd met Stalin in 1927 en vluchtte toen naar Turkije. Later week hij uit naar Mexi co, maar zijn leven werd voortdurend bedreigd door geheime agenten van Stalin. In 1940 wist een agent van Stalin ondanks de zorgvuldige bewaking door te dringen in het huis waar Trotsky woonde en vermoordde hem met een bijl. De moordenaar, die gevangenge nomen werd, kwam in 1960 vrij en werd toen door Russische agenten meegeno men naar de Sowjetunie. Trotsky's zoon, Leon Sedof, overleed in 1938 onder verdachte omstandighe den in Parijs. BELIZE (AP) Britse soldaten patrouilleerden gisteren door de hoofdstad van Brits Honduras, met de opdracht met scherp te schieten op iedereen die op plundering zou worden betrapt. Het aantal doden van de storm ramp is nu officieel 204, maar er worden nog 75 mensen meer ver mist. AMSTERDAM Na maanden van overleg hebben de besturen van de internationale radio- en televisie tentoonstelling Firato en de Cebu- bera (Vereniging van fabrikanten en importeurs) besloten, dat de Firato in de toekomst slechts één keer in de twee jaar zal worden gehouden. De eerstvolgende Firato komt dus pas in 1963. Van onze correspondent PARIJS Indien voor 8 novem ber de prijzen van het vlees niet sterk zijn gedaald, zal de Franse regering zelf nieuwe vleesprijzen vaststellen. Deze laatste waarschuwing aan het adres van de Parijse slagers is het begin van een offensief van de Franse regering teger. de detail handel, die de laatste maanden de prijzen van een aantal artikelen en levensmiddelen sterk heeft op gedreven. De regering heeft zich in de eerste plaats tegen de slagers gericht omdat deze zelfs bij de dalende prijzen aan het abattoir en ir, de groothandel ge durende de laatste zeven weken de prijzen bleven verhogen. De regering heeft thans de detail handel van de slagers een ultimatum gesteld. De eerste kwaliteit rundvlees moet in prijs met tenminste 52 cent per kg worden verlaagd; de tweede kwali teit moet met 30 cent dalen en de laag ste met 15 cent. De regering zal bovendien moeite doen uit het buitenland goedkoop vlees te importeren om de concurrentie te bevorderen. De eerste gevolgen van de zaterdag, avond aangekondigde maatregel was, dat zondag de prijsstijg'ngen in de Hallen goeddeels ophielden. De prijzen van enkele produkten liepert zelfs iets terug. De Franse regering heeft mede tot deze maatregel besloten om de groeien de sociale onrust tegen te gaan. Voor de komende weken zijn twaalf sta kingen aangekondigd, onder meer: O een gas- en electriciteitsstaking op 14 november van 's ochtends acht tot 's avonds achit; een totale staking in de mijnbouw, te beginnen op 15 november totdat de eisen zullen zijn ingewilligd; stakingsacties in de textielindus trie met ingang van vandaag; afwisselende stakingen van 24 uur bij de banken zonder voorafgaande waarschuwing; een staking van het grondpersoneel van Air France op Orly en le Bourget, van dinsdagavond elf uur tot woensdag avond elf uur; een 24-urige staking van het tram personeel op 8 november, waarbij de Parijse vervoerdiensten zich vermoe- lijk zullen aansluiten; een staking van de bouwvak arbeiders op 10 november gedurende vier uur. Het spoorwegpersoneel zal zich in afwachting van het voorstel van de regering voorlopig van stakingsacties onthouden. Al deze stakingen hebben tot doel de ontevredenheid te demonstreren over het achterblijven van de salarissen bij de voortdurende prijsstijging. Er zijn zesendertig lijken gebor gen uit de ruïnes van het gebouw van het Britse koloniale bestuur, waar vele mensen een schuilplaats hadden gezocht toen de cycloon op kwam. Door gebrek aan vervoersmidde len stagneert de evacuatie van de vijftienduizend daklozen de halve bevolking van Belize naar een tentenkamp dat thans bij Pine Ridge, 25 kilometer verder landin waarts, wordt ingericht. Vierduizend personen uit het gebied van Stann's Creek zijn evenwel over zee naar het noorden van de kolonie overge bracht. Stann's Creek, een plaats van zevenduizend inwoners, en Belize waren de zwaarst getroffen plaat sen. Uit de Verenigde Staten, Mexico, Guatemala, Honduras, Jamaica en andere landen kwamen grote voor raden levensmiddelen en waterzui veringstabletten. Van onze Amsterdamse redactie SCHIPHOL De Indonesische journalist Mochtar Lubis, die als tegenstander van president Soe- karno reeds geruime tijd in ge vangenschap verblijft, zal op 10 november met nog veel andere politieke gevangenen worden vrij gelaten. Dat is, naar kapitein Edelenbosch van de Noord Holland zaterdag op Schiphol meedeelde, de stellige verwachting van de bewoners en de functionarissen van de gevane- nis in Djakarta. De tiende novem ber is de zogenaamde „heldendag", waarop meestal de amnestieën wor den geëffectueerd, die ter gelegen heid van de viering van de Indo nesische onafhankelijkheidsdag worden verleend. Zoals bekend heeft Mochtar Lu bis jaren huisarrest gehad. Nadat hij enige tijd vrij was geweest be landde hij dit jaar in de gevange nis. Het optreden van de Indone sische regering tegen hem heeft het Internationale persinstituut in Zwitserland al enkele malen aan leiding gegeven tot het verzenden van protesttelegrammen. SITTARD. Twee voetgangers, die buiten de bebouwde kom van Limbrich' rechts van de onverlichte weg liepen zijn zaterdagavond door een achterop komende scooter geschept. Kort na aankomst in het ziekenhuis is een van hen, de 68-jarige heer Schmeits ui Limbricht, overleden. De andere, de 57-jarige heer Fijen, en de duopassa gier van de scooter, de 22-jarige heer Muris werden gewond. KRIMPEN AAN DE LEK. De veerpont voor auto's tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk had na een maand in de revisie te zijn geweest nog geen weekeinde dienst gedaan, toen zij gisteravond kapot ging. De pont was zaterdag voor het eerst gaan varen met de hydraulische laad klep die voor de handtier in de plaats was gekomen. Gisteravond om negen uur barstte een olieleiding van de nieu we installatie open, waardoor zeker vijf mensen olie op hun zondagse kle ren kregen. Hun werd direct schade vergoeding toegezegd. HAARLEM Ongeveer tweehon derd jongelui uit Haarlem hebben gisteren in de Grote Houtstraat in Haarlem gedemonstreerd tegen de officiële oversteekplaats voor voet gangers: het zebrapad. Zij bleven op de weg staan, waardoor het verkeer enige malen vastliep. De politie voerde charges uit! Een jongen van zestien jaar en een ze ventienjarig meisje, die zich niet wilden laten verwijderen, werden naar het politiebureau gebracht. Drie jongens zijn bekeurd wegens het hinderen van het verkeer. DELFT. Verblind door een hagel bui is zaterdag de twintigjarige matroos J. P. L. Dirks uit Rotterdam met zijn bromfiets tegen een stilstaande tractor met aanhangwagen gereden. Op weg naar het ziekenhuis in Delft is hij over leden. Het ongeluk gebeurde onder Delft, waar de tractor melkbussen af laadde. Archer-Daniels-Mid'and verdiende in het derde kwartaal dir. 816.107 (v.j. c'.r. 1 130.349) of dir. 0,51 (dir. 0,72) per aandeel. De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot he denavond: Toenemende be wolking met later plaatselijk enige re gen. Matige, aan de kust krachtige, zui delijke wind. De zelfde temperatu ren als gisteren of iets hogere. MIESJE: Ik word er uiet bruiner op. 7 nov.: zon op 7,45, onder 17.02- maan op 6.14, onder 17.08.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1