Schoonmaak in O.-Duitsland De Jager en Reyclon in hoger beroep Zweden overweegt grotere militaire paraatheid Oproep tot zwijgend protest tegen bom Twee soldaten uit Limburg spoorloos iVa totale veroordeling van stalinisme op partijcongres Brain brood toch twee cent meer Twee arbeiders tijd ens werk omgekomen Onbekende aap aangehouden Geldzending van Rotterdamsche Bank gestolen I SAFE-DENKSPEL Vandalisme in Sommelsdijk PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Verdwenen Voorbeeld volgen SPURS ROLDEN VAN HET LACHEN Na dreigende Russische nota DONDERDAG Amerikanen staken patrouilledienst Weer twee proeven van de Russen Soekarno naar Rome DAGBLAD C0B0UW De Bilt: Wind Tijdens oefening in Duitsland: Raadsleden uit partij, niet uit raad 1 Directeur: JACQ. DE SMIT; C'hefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24. telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraai 40, Postbus 53. tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwarts«I Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» 7 cent per woord met een minimum van f 1,—» 16e JAARGANG No. 4999 Woensdag 1 november 1961 ULBRICHTS LOT OP HET SPEL Van onze correspondent BONN Met de totale veroordeling van het stalinisme in de Sowjetunie rijst de vraag wat het lot zal zijn van Ulhricht, het staatshoofd van de volksrepubliek Oost-Duitsland. Algemeen wordt hij beschouwd als het voorbeeld van een stalinist van de oude stempel. Men wijst erop dat Ulhricht, die in 1933 naar de Sowjetunie uitweek, zich ten tijde van de nu veroordeelde grote zui vering tè Moskou ophield, waar hij de functie bekleedde van secretaris van de Duitse communis tische partij in ballingschap. Van onze correspondent MOSKOU De twee Nederlandse koopvaardij-officieren die vorige maand in Kief wegens spionage tot dertien jaar ge vangenisstraf iverden veroordeeld, zijn van dit vonnis in be roep gegaan. Het Hoog Militair Gerechtshof in Moskou zal hun zaak in de tiveede helft van deze maand behandelen. De Nederlanders zullen niet in persoon voor het hof verschijnen. Dat zal alleen gebeuren als tijdens de zitting hiertoe aanleiding mocht blijken te bestaan. Dit werd ons gisteren meegedeeld door Nicolai Litovcbenko, hoofd van het rechtskundig consultatiebureau in Kief, Litovchenko voerde met zijn collega Gishevchenko de verdediging van Reydon en De Jager tijdens de eerste fase van bet proces. Tot heden verkeerde men in onzekerheid over de vraag of de ver oordeelden van het recht gebruik hadden gemaakt binnen tien dagen na tekening van het vonnis beroep aan te tekenen. Dit blijkt nu veer tien dagen geleden te zijn gebeurd, aldus viel uit de woorden van Litovchenko op te maken. In Rotterdam en Den Haag: Van een onzer verslaggevers p OTTERDAM In Rotterdam en v D?n Haag wordt op het ogen blik brninbrood verkocht voor een prijs, die twee cent per brood van achthonderd gram hoger ligt dan de prijs van vorige week. Zoals be kend is het ministerie van economi sche zaken akkoord gegaan met een verhogin? van de broodprijs per 30 oktober met slechts één cent per acMbon^ord gram. D» bakkers namen daarmee geen genoegen en eisten een verhoging van zeker twee cent. Een „geknipt" bruinbrood, dat vorige wep'- in Rotterdam veertig cent kostte, wordt nu voor 42 cent verkocht. De broodverkopers hebben met deze prijs verhoging een advies van de rayonale bakkerijcommissie in Rotterdam opge- vol gd. Een lid van deze commissie deelde ons mee, dat tot de verhoging met twee cent was besloten omdat een ver hoging met één cent moeilijkheden zou hebben opgeleverd bij de verkoop van halfjes brood Tegen deze verhoging van het aller goedkoopste brood staat, aldus de bak kerijcommissie. dat het meer luxueuse brood niet in prijs is verhoogd. Op de vraag, of de commissie niet vreesde hierdoor in conflict te komen met de minister van economische zaken werd geantwoord: „Misschien. We moesten echter een maatregel nemen die han teerbaar is'. De verhoging met twee cent in Den Haag is op dezelfde gronden genomen. Het ministerie van economische zaken deelde desgevraagd mee, te menen, dat de verhoging met twee cent „niet helemaal volgens de afspraak" is. Het was niet van plan onmiddellijk maatre gelen te nemen, maar wilde eerst de kwestie bij het eerstvolgendegesprek met de Nederlandse bakkerijstichting ter sprake brengen Deksel sprong van pijp DORDRECHT. Twee Dordtse arbeiders zijn gisterochtend op het terrein van de N.V. Scheepswerf en reparatiefabriek Breepot in Dor drecht door het deksel van een perspijp dodelijk getroffen. De slachtoffers zijn de 28-jarige A. H. van de Weg "m de 58-jarige J. Q. Dijker. De twee mannen hadden de pijp on der enkele atmosferen druk gezet om te kunnen nagaan of zij luchtdicht was afgesloten. Op een gegeven ogen blik schoot het deksel los. De pijp was vroeger als drijver ge bruikt. Zij zou dienst moeten gaan «doen als olietank. ROTTERDAM Op de binnen plaats van een fabriek aan de Brede Hilledijk in Rotterdam-Zuid is een aap gevonden. Een volwassen aap van wel zeventig centimeter lengte. Hij zat daar in elkaar gehurkt, bib berend van de kou. De aap wilde vluchten toen er te veel mensen kwamen kijken, maar met een appeltje liet hij zich gemakkelijk ver leiden om mee naar binnen te gaan. In de goed verwarmde fabriek voelde hij zich me-r op zijn gemak dan op de kille binnenplaats, maar vanzelfspre kend kon hij daar niet blijven. Woest De eigenaar kwam niet opdagen dus werd de politie verwittigd. Er kwam een agent die de aap in nekvel greep en in een mand wilde stoppen. „Dat neem ik niet", zo fonkelde het duidelijk waarneembaar in de pientere apenoogjes. De aap stribbelde tegen en beat woest om zich heen. Gewillig Toen hij wat gekalmeerd was en de agent hem vriendelijk toesprak, toonde de aap zich heel erkentelijk. Hij nam een sprong en voor het eerst van zijn leven stond daar die agent met een aap op zijn schouder. Zo wandelde hij ook het posthuis aan de Linker Veerdam binnen. Daar heeft de aap nog een paar uurtjes op zijn baas zitten wachten, maar die kwam nog steeds niet. De aap blijft wachten niet in het posthuis, maar in een gerieflijk hok van het dierenasiel aan de Nieuwe Boezem straat, Ulbricht heeft, zoals zovele communisten, destijds de har de maatregelen van Stalin ver dedigd. Hij moet van mening zijn geweest dat Ernst Thal- mann, de voorzitter van de Duitse communistische partij, die in Duitsland in een con centratiekamp gevangen zat, waar hij in de oorlog werd ver moord, als gevangene en als martelaar nuttiger was dan als vrij man. Na het sluiten van het non-agres siepact van 1939 tussen Duitsland en de Sowjetunie was er waarlijk wel gelegenheid geweest om Thal- mann vrij te krijgen, Stalin heeft echter geen gebruik gemaakt van deze gelegenheid tot bevrijding van zijn in Duitsland ge vangen gehouden vrienden en aan hangers en Ulbricht noch Pieck schijnen iets te hebben gedaan om Stalin tot andere gedachten te bren gen. Ulbricht schijnt evenmin iets te heb ben gedaan om het leven te redden van vooraanstaande Duitse commu nisten als Heinz Neumann, die in de Sowjetunie als slachtoffers van Stalin zijn gevallen nadat zij naar dat land de wijk hadden genomen. Wellicht zal nu worden opgehelderd wat er is ge beurd met leiders van de Duitse com munistische partij die in 1933 naar Rusland uitweken in de veronderstel ling dat zij daar met open armen zou den worden ontvangen. Over hun lot is nooit iets bekend geworden. De persoonsverheerlijking is in Oost- Duitsland voortgezet, hoewel zij in an dere landen van het Oostelijke blok al lang is afgeschaft. In Oost-Berlijn be staat nu nog de Stalinallee met een standbeeld van Stalin, in Oost-Duits land bestaat nog Stalinstadt, in vele steden zijn er nog S'talinstraten, Sta- linpleinen en Stalinbeelden en in vele officiële gebouwen vindt men er nog bustes en portretten van Stalin. De vraag ligt dan ook voor de hand of nu niet het tijdstip is aangebroken voor een grootscheepse schoonmaak in Oost-Duitsland. Gezien de nadruk die in de Sowjetunie is gelegd op de noodzakelijkheid van de de-stalinisatie moet men verwachten dat er zich ook in de volksrepubliek Oost-Duitsland bepaalde veranderingen zullen voltrek ken. Te meer omdat op het 22ste par tijcongres te Moskou duidelijk is ge steld dat het voorbeeld van de Sow jetunie door de andere communisti sche landen moet worden gevolgd. Wie daarvan afwijkt staat de behan deling te wachten die Albanië zich moest laten welgevallen. Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT Bij een geldzen ding van een bijkantoor van de Rot terdamsche Bank in Maastricht naar de Deutsche Bank in Düsseldorf is D.m. 31.600 verdwenen. Op 20 oktober werd via de P.T.T. in Maastricht een verzegeld pakket ver zonden met 45.000 mark, 316 biljetten van honderd mark en kleinere coupu res. Bij aanbieding van het pakket aan de Deutsche Bank werd vastgesteld, dat de buiten- en binnenenveloppen waren opengescheurd. De Deutsche Bank-heeft daarop de politie gewaarschuwd. De zending betrof geld, dat door de Rotterdamsche Bank in ons land bij verscheidene transacties was ontvangen. Gebruikelijk is, dat dit geld naar de Deutsche Bank wordt gestuurd waar dan de rekening die de Rotterdamsche Bank daar heeft lopen, voor het over gestuurde bedrag wordt gecrediteerd. Tot voor kort werden dergelijke geldzendingen van het hoofdkantoor in Rotterdam uit verzorgd. Van het bij kantoor in Maastricht zijn nog slechts enkele geldzendingen per aange tekende brief naar Düsseldorf ge gaan. Om kosten te besparen was nu voor het eerst het geld verstuurd in de vorm van een pakket, hetgeen min der snel gaat dan per brief. Het onderzoek van de postale recherche heeft nog niet aan het licht gebracht waar het geld is gebleven. Opvallend is, dat vorig jaar een zen ding van vijftigduizend marken is ver dwenen. ook bij het transport van de Rotterdamsche Bank naar de Deutsche Bank AMSTERDAM. De 52-jarige bank werker G. van Zwieten uit Amsterdam is gisterochtend van het acht meter ho ge dak van de Centrale Noord in Am sterdam gevallen. Hij was op slag dood. De man was bezig een tent, die over een open condensator was gebouwd, af te breken. Of de reis per KLM-toestel hen zo goed is bevallen of dat ze de strijd tegen Feijenoord nogal luchtig opvatten is een open vraag, maar zeker is dat de spelers van de Engelse eerste-dvisieclub Tottenham Hotspur gistermiddag stoeiend en zorgeloos lachend op het vliegveld Zestienhoven arriveerden. Of ze vanavond na het voetbalduel met Feijenoord nog reden tot lachen zullen hebben Voorbeschouwingen van de hedenavond te spelen wedstrijd vindt men op pagina 11. Van onze correspondent KOPENHAGEN. De Russische nota aan Finland, waarin de Sowjet unie meedeelt dat Finland en Rusland gemeenschappelijk door de West- duitse „revanchisten" worden bedreigd en waarin werd herinnerd aan het pact van bijstand, dat in 1948 van kracht werd en in 1955 voor twintig jaar werd verlengd, bevatte slechts tien regels waarin van Zweden sprake Niettemin is de opwinding over dit Russische offensief in de koude oor log tegen Scandinavië in Zweden aan merkelijk groter dan in Finland zelf en in de overige Scandinavische lan den, wier vier minister-presidenten telefonisch contact met elkaar hebben opgenomen. De Zweedse onrust is begrijpelijk want Zwedens politiek en verdediging is volledig gericht op een onafhanke lijk Finland, een onafhankelijkheid die nu elk moment te niet dTelgt te wor den gedaan. In Stockholm kwam de regering, met uitzondering van de nog bij de Verenigde Naties verblijvende minister van buitenlandse zaken bijeen, in een in allerijl bijeengeroepen zit ting. Daarop volgde een conferentie van de minister-president. Erlander met de leiders van de parlementaire oppo sitie. Versterking Erlander verklaarde dat Zweden geen officieel commentaar zou geven alvo rens de houding van Finland bekend is. De feiten zijn echter duidelijk. Zij bestaan o.a. daaruit, dat de militaire autoriteiten een reeks maatregelen tot versterking van de defensie onmiddel lijk aan de orde zullen stellen, bijvoor beeld een mobilisering van het perso neel van het radarwaarschuwingssys teem, vergroting van de munitievoor- raad en de voorraad benzine voor luchtmacht ert marine. Het schijnt niet in de bedoeling te liggen meer militairen onder de wa penen te roepen, omdat reeds direct na het uitbreken van de crisis om Ber lijn de sterkte van het leger door ver korting van de verlo\en was vergroot. Kroesjtsjef heeft door zijn kritiek op de Zweedse neutraliteit het tegen deel bereikt van wat hij wilde. In plaats van de wil tot neutraliteit in Zweden te versterken, waarover hij zo ontevreden is, o.a. wegens levering van luchtafweerkanonnen aan West-Duits- land. heeft hij de twijfel aan de juist heid van een neutraal Zweden in de bevolking aangewakkerd. De- correspon- pent van een Noors blad kon dan ook verklaren: „Wanneer wordt Zweden lid van de Navo?" Noorwegen, dat door zijn lange grens met Finland aanleiding voor onrust genoeg heeft, verklaart eenvoudig Kroesjtsjef heeft reeds meer dan een dozijn maal geprobeerd ons door drei gementen uit de Navo te drijven: nu zal hij eindelijk wel inzien dat hij daar mee geen geluk heeft. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. Het be stuur van de Stichting van den Arbeid en de besturen van de politieke partijen met uit zondering van de C.P.N. hebben het Nederlandse volk opgeroepen morgen twee minu ten stilte in acht te nemen als zwijgend protest tegen de Russische proeven met kern wapens. De Stichting van den Arbeid ver tegenwoordigt de centrale organi saties van werkgevers en de vak- centralen van werknemers. De be sturen hebben de oproep gedaan na overleg met de regering. De stilte zou om één uur moeten ingaan. Voor en na de twee minuten zuilen klokken luiden. Op bet Plein 1944 in Nijmegen is gisteravond een samenkomst gehou den van alle kerkelijke groeperin gen in Nijmegen om te bidden voor de vrede. BONN. De patrouilledienst van de Amerikaanse militaire politie op de weg van West-Berlijn naar West-Duits- Iand is voorlopig gestaakt. De dienst werd enige weken geleden na een on derbreking van tien jaar hervat op be vel van generaal Clay, de vertegen woordiger van president Kennedy in Berlijn. De dienst werd tien jaar geleden ge. staakt omdat de Russen de Amerikaan, se en de Britse patrouilles niet nodig vonden omdat zij wel konden zorgen voor hulp aan eventueel in moeilijkhe den verkerende geallieerden. Generaal Clay liet de dienst hervatten nadat twee Amerikanen op de bewuste weg waren aangehouden door Oostduitse po. litiemannen. De Russen hebben de laatste dagen hun ongenoegen met het hervatten van de Amerikaanse patrouilles getoond door sommige patrouillewagens terug te sturen en andere door te laten rijden. Zowel het opnieuw staken van de patrouilledienst als de order aan Ame rikaanse ambtenaren om niet in burger naar Oost-Berlijn te gaan, zou er op kunnen wijzen dat de Amerikanen pro beren tot een regeling met de Russen te komen. pË hbw; Ugh! Polly heeft geen gevoel voor traditie. WASHINGTON (Reuter) De Sowjetunie beeft gisteren opnieuw twee proeven met kernwapens ge nomen, zo heeft de Amerikaanse commissie voor de kernenergie gistermiddag bekend gemaakt. Het waren proeven in de dampkring die in de buurt van Nova Zembla wer den gedaan. WENEN (Reuter/AP) President Soekarno is gisteren van Wenen naar Rome gevlogen. Hij zal daar ver moedelijk een paar dagen blijven voordat hij naar huis reist. De Indonesische president is tien dagen in Wenen geweest om een nier steen te laten verwijderen. Hij zal er waarschijnlijk binnen twee maanden terugkeren om nog twee nierstenen te laten wegnemen. TAIPEH (AP) Een rechtstreeks gevolg van de Russische superbom die gisteren tot ontploffing werd ge bracht, is de enorme vraag van huis vrouwen op Formosa naar spinazie. Op Formosa geloven namelijk ve len dat spinazie de mens immuun maakt tegen radioactieve afvalstoffen. Advertentie DAGELIJKS al het bouwnieuws in het vakdagblad voor de bouwwereld ABONNEMENTEN CQB0UW, POSTBUS 1087, DEN HA AU Weersverwachting van het K.N.M.I., geldig tot vanavond: Aanvankelijk nog veel bewol king met plaatse lijk regen of mot regen, van het westen uit ge- volgd door opkla- ringen. Matige! tot krachtige, en] aan de kust af en toe harde wind tussen zuidwesten west. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. MIESJE: Ik ben een stuk vroeger op mijn werk! Advertentie elke week 15.000,— aan prijzen Inl. Bartoklaan 21, Utrecht, (030)-36731 Uitslag serie BB: 222212312231 Geheel overeenkomstig hun aard zijn de Finnen opvallend rustig. De rege ring kwam weliswaar bijeen, maar zij zal eerst officieel op de Russische eis antwoorden wanneer president Kekko nen van zijn. reis door Amerika is te ruggekeerd, hetgeen niet voor vrijdag het geval zal zijn. Men vraagt zich af of de Finse re^ gering zal willen erkennen dat het land zich door West-Duitsland bedreigd voelt, zoals in de Russische nota wordt beweerd. Er behoort een grote portie moed toe om dit te ontkennen, vooral omdat men moet aannemen, dat het eigenlijke doel van de Russen is de Finse vliegvelden en havens in hun macht te krijgen. In het bijzonder gaat het om de haven van Porkkaia die van 1944 tot 1955 door de Russen was bezet en die in zeer goede staat verkeert., Deze haven zou van groot belang zijn voor de Russische vloot. Bovendien be schikt Finland over een reeks uitste kende vliegvelden, die ook voor straal jagers en straalbommen werpers ge schikt zijn, hoewel Finland zelf op grond van het vredesverdrag geen straalvliegtuigen mag bezitten. Finland beschikt over slechts zestig verouderde vliegtuigen. Het Finse leger is geredu ceerd tot 34.000 man, de luchtverdedi ging tot 3000 en de marine tot 4.500 man. Het is Finland verboden grote oorlogsschepen te bezitten, zelfs geen torpedoboten. VIJF MAANDEN GEËIST ROTTERDAM. Uit balorigheid omdat hij door zijn rederij was ont slagen, had de achttienjarige matroos E. G. K. uit Sommelsdijk in de nacht van 5 augustus twintig ruiten in zijn dorp ingeslagen. Bovendien had hij de politie en enkele andere mensen met een broodmes bedreigd. De man, die al eerder in Antwerpen was veroordeeld voor vernieling en mishandeling, kon zich gisteren voor de Rotterdamse rechtbank niets meer her inneren. De matroos had ruim veertig glazen bier gedronken. Hij had erg veel gedronken en wist absoluut niet meer wat hij deed, zei de opperwachtmeester, die met dood slag was bedreigd. De glasschade be droeg vier tot vijfduizend gulden. De officier van justitie, mr. I. H. van de Roemer, eiste gisterochtend vijftien maanden jeugdgevangenis met aftrek. Mr, S. Ivens, de advocaat van K. vroeg een kortere straf. Van onze correspondent lyi AASTRICHT Twee Limburgse militairen die op 18 oktober met hun onderdeel naar Duitsland ver trokken om daar de legeroefeningen m groot verband bij te wonen, zijn sinds vrijdag spoorloos. De twee soldaten zijn de twintigjarige Jo Bakkes uit Montfort en de even- oude André van Ratingen uit Her ten. Zowel in Herten als in Mont fort verkeert men in de grootste ongerustheid omtrent het lot van de jongens. Zij vertrokken als kwartiermakers voor het regiment Limburgse Jagers naar een groot oefenterrein in de buurt van Berlijn. Uit een korte brief die Van Ratingen vorige week aan ALBLASSERDAM Twee leden van de socialistische fractie in de Alblasser- damse raad. de heren J. P. de Kloe en D. Klop, hebben voor het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid bedankt. De heren De Kloe en Klop, aange sloten bij de protestants-christelijke werkgemeenschap in de partij, weigeren evenwel hun zetel beschikbaar te stellen. Zij stellen er prijs op gezien te worden ais de behartigers van het gemeente belang. Al geruime tijd bestond onenigheid in de raadsfractie, laatstelijk over de ver kiezing van een wethouder. De heer De Kloe maakte aanvankelijk een beste kans, maar door de onderlinge onenig heid werd de lege stoel ten slotte door een anti-revolutionair bezet. De 83-jarige F. J. Stevens uit Rotter dam is gisteren in het Dijkzigtzieken- huis overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij was vrijdag bij het oversteken onder een auto ge komen. zijn ouders stuurde is op te maken, dat zij niet ver„ hoogstens veertig ki lometer van de grens met Oost-Duits land hun bivak hadden opgeslagen. Dit is ook het laatste teken dat men in Nederland van de jongens heeft gekregen. Informatie Gistermorgen kregen de ouders van soLdaat Van Ratingen bezoek van de marechaussee uit Roermond, die in formeerde of hun zoon André mis schien in Herten was. Toen zij ver baasd opmerkten dat hij toch naar Duitsland was om de oefeningen mee te maken, werden de ouders er voor zichtig van op de hoogte gebracht dat hun zoon sinds vrijdagavond verdwe nen was. Hij was gistermorgen nog niet in het bivak der Limburgse ja gers teruggekeerd. De brigademarechaussee uit Echt ging op onderzoek in Montfort. Daar bracht men eveneens de ouders op de hoogte van de raadselachtige verdwij ning van hun zoon. Of de jongens sa men zijn verdwenen of dat ieder van hen apart uit het bivak is weggeko men, is niet bekend. De marechaus see bewaart het grootste stilzwijgen over de boodschap die zij naar Herten en Montfort heeft gebracht. Ongerustheid In de beide Limburgse dorpsge meenschappen, die niet ver van el kaar zijn gelegen, heeft het bericht over de verdwijning grote ongerust heid verwekt. De dorpsgenoten achten het niet mogelijk dat de soldaten uit eigen beweging in de grote stad Ber lijn op avontuur zijn gegaan, daarvoor waren ze te stil en te serieus. Dré van Ratingen is de derde zoon in een gezin met acht kinderen en werkte vóór zijn diensttijd op een pluimveefokbedrijf. Jo Bakkes is de oudste van zes kinderen en verdiende de kost bij boeren op het land. Ge vreesd wordt dat de jongens zijn ver dwaald, mogelijk over de zonegrens zijn geraakt of wel meegelokt of ont voerd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1