Mobilisatie van normbesef als eerste doel RUIMTE NAALDEN VERMIST Lagaillarde en Ortiz zijn verbannen Papoea's moeten zelf beslissen over hun toekomst DE WANDELING VAN EEN GEDOEMD MAN MINISTER GRIJPT IN Stuurman R.: Opzienbarende vinding van Philips levenslang voor moord Gursel president van Turkije De Bilt: Koeler PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 27 oktober 1961 Zuivelhandel geeft geen ballonnen meer Procluktschap vis kan heffing niet missen Zie verder pag. 9 241 namen Waardering LIBERALEN EISEN MEER IN BONN Kamer stelt vragen over bloesjesaffaire Eigen wil Particuliere hulp Ether weer schoon Vragen aan minister over schroot frande Zweeds schip vlotgetrokken Bromfietser door trein gegrepen Onderzoek naar dood van Hainmarskjoeld Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenparb 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 17,— per kwartaïf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1,—»j 16e JAAiRiGANG No. 4995 NIEUWE ANTI-RIJ KENS GROEP: GEEN GEHEUL MET INDONESIË Wenen. Donderdagmiddag vier uur. Wiatsjeslaf Molo- tof, gewezen minister van buitenlandse zaken van de Sowjetunie, verlaat zijn wo ning in de Wohlebengasse ten einde om de hoek, in de Prinz Eugenstrasse, enige rookwaren te kopen. Na het verrichten van deze aan kopen haastte de heer Molo- tof zich terug naar huis. De woning van de heer en mevrouw Molotof is te vinden op nummer vier in de Wohle bengasse, een flat die deel uit maakt van een gebouw waar nogal wat communistische func tionarissen wonen. Zoals men weet bekleedt de vroegere minister in Wenen een functie bij het internationale orgaan voor de kernenergie. Hij vertegenwoordigt er zijn land. Voordat het congres van de communistische partij in Mos kou begon, zag men de Molotofs dikwijls op straat in Wenen. Sinds de stortvloed van onge zouten kritiek aan Molotofs adres begon, heeft hij zich niet meer laten zien. „Hij is uit", kregen de afge lopen dagen al degenen te horen die aan zijn huisdeur naar hem informeerden. Ook op de Rus sische ambassade wist men nooit waar Molotof was. De geplaagde man vond het allesbehalve leuk dat hij gister middag werd gefotografeerd. Hij weigerde iets te zeggen. ANKARA (Reuter, AP). Gene raal Kemal Gursel, het hoofd van de militaire junta die de regering Men- deres omvergeworpen heeft, is giste ren als president van Turkije geko zen. Hij was de enige kandidaat. Generaal Gursel werd bij eerste stemming met 434 van de 607 stem men gekozen. Er werden 173 blanco stembiljetten ingeleverd. Niemand stem de tegen. De volgens de Turkse grond wet vereiste meerderheid om tot presi dent te worden aangewezen bedraagt 405 stemmen. Onmiddellijk na de uitslag van de stemming werd Gursel als president be ëdigd. Hij zal afstand doen van zijn militaire rang om als burger voor het parlement te kunnen verschijnen. De overige 21 leden van de junta zullen zich eveneens uit het leger terugtrek ken. Zij nemen als niet-gekozen leden zitting in de senaat. Men verwacht dat Gursel vandaag ten premier zal benoemen. Prijsverlaging nodig van importgoederen Van onze Haagse redactie DEN HAAG De minister van eco nomische zaken, drs. J. W. de Pous, zal op grond van de nieuwe prijzenwet maatregelen afkondigen voor de prijs vorming van geïmporteerde gebruiks goederen. Deze maatregelen worden verwacht, nu na drie besprekingen tus sen het ministerie van economische za ken en de vertegenwoordigers van de groothandel en importeurs geen over eenstemming is bereikt over een even tuele prijsverlaging van dergelijke goe deren. De minister is van oordeel dat in ver scheidene gevallen de groothandel en de importeurs hebben geprofiteerd van de revaluatie van de gulden en de ver laging van de invoerrechten in de lan den van de E.E.G. Deze prijsverlagingen zijn in het al gemeen niet aan de gebruikers ten goe de gekomen. Reeds bij het indienen van zijn begroting waarschuwde de bewinds man, dat hij niet zou aarzelen prijs maatregelen te nemen, wanneer de afnemers van de voordelen der prijs verlaging verstoken zouden blijven. ROTTERDAM. In Rotterdam is ge bleken, dat kinderballonnetjes die bij een reclame-actie door zuivelhandelaren werd uitgegeven, van niet-kleurechte mondstukken waren voorzien. De han delaren, verenigd in de samenwerkende Rotterdamse standaardisatiebedrijven, hebben daarop besloten de ballonnetjes niet meer uit te geven. Hun juridische adviseur zal de leverancier ervan aan spreken. De ballonnetjes werden als attractie uitgegeven bij een yoghurt-actie. De mondstukken bleken geverfd, zij gaven af en ook de keuringsdienst voor waren maakte bezwaar. De verf heeft geen schadelijke invloed. DEN HAAG Het produktschap voor vis heeft zijn begroting voor 1962 goed gekeurd, ondanks de bezwaren van het hoofdbedrijfschap voor detailhandel. Dit schap meende dat in deze begroting ten onrechte een heffing was opgenomen op de detailhandel in vis, een heffing die 47.500 gulden moet opbrengen. Op de openbare vergadering verhief alleen de heer J. Cabboord, bestuurslid van het produktschap en tevens voorzitter van de subcommissie detailhandel in vis, zijn stem tegen dit voornemen. In meerderheid besliste het produkt schap dat het deze inkomsten niet kan missen. Het hoofdbedrijfschap detailhan del heeft aangekondigd bezwaren tegen deze begroting in te dienen. De weg hier toe leidt over de sociaal economische raad. CONTROLE OP PIJPLEIDING Van onze correspondent EINDHOVEN Voor de pijplei ding van Pernis naar het Rijn- en Ruhrgebied heeft Philips' Bedrijfs- apparatuur Nederland een elektro nische apparatuur ontwikkeld, die o.m. lekkages in de leiding regis treert. De nieuwe elektronische installaties zorgen er voor, dat de metingen van hoeveelheid olie, soortelijk gewicht, druk e.d., die in Pemis en bij drie raffinaderijen worden verricht, wor den doorgegeven aan de installatie in Perms. Daar worden de gegevens in cijfers zichtbaar en bovendien worden ze afgedrukt op een elektrische schrijfmachine. OOK ONDERWEG De overdracht geschiedt door mid del van het Philips multiplex-systeem en het transport gaat via internationa le telegraafcircuits, beschikbaar ge steld door de Deutsche Bundespost en de P.T.T. Zo ontstaat er een telegra fisch verslag van de gedragingen van de pijpleiding. Niet alleen de metingen aan begin en eind van de leiding zijn van be lang, de raffinaderijen willen ook we ten wat er onderweg gebeurt. Lekka ges in de leiding zouden vooral voor Duitsland catastrofaal kunnen zijn. De pijp loopt over een afstand van 147 kilometer door Duitsland, veelal door waterwingebied. Als de dikke oliebrij hier naar buiten zou stromen, zou de narigheid niet zijn te overzien. Grote gebieden zouden dan voor de Duitse waterleidingmaatschappij en volstrekt onbruikbaar worden. Op Duits gebied zijn 25 afsluiters geplaatst, die van Pernis uit kunnen worden geopend en gesloten. Naast deze afsluiters zijn elektronische ap paraten opgesteld, die de druk in de pijp meten en aan Pernis doorgeven. Zelfs kleine temperatuurverschillen, bijvoorbeeld tussen zand en klei, wor den waargenomen en doorgegeven. Als er lekkage is, valt dat meteen op de nieuwe apparatuur in Pernis af te lezen. De verkregen waarden wor den omgezet in lijnen en op papier geregistreerd. Is er lekkage, dan ver schijnen de lijnen niet meer midden op het papier, maar lopen zij uit het midden weg. IN JANUARI Ook zónder lekkage zijn er wel drukverschillen te constateren, maar deze worden na verloop van tijd niet meer geregistreerd. Vermoedelijk in januari zal de elektronische appara tuur officieel aan de pijpleidingmaat schappij worden overgedragen. Een ander controlemiddel: Van het vliegveld Zestienhoven stijgt elke tien dagen een vliegtuig op, dat laag over de leiding vliegt om eventuele fouten te constateren. Van onze rechtbankverslaggever CHESTER De 29-jarige stuurman H. W. R. uit Amster dam is gistermiddag tot levens lange gevangenisstraf veroor deeld voor de moord op het dienstmeisje van de dorpsdokter van Menai Bridge in Wales. De jury van tien mannen en twee vrouwen sprak na 37 minuten het schuldig uit over de zeeman, die steeds heeft ontkend het meisje te hebben gedood. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. In Den Haag is gistermiddag een comité in de openbaarheid getreden, dat zich tot taak heeft gesteld het norm besef van het Nederlandse volk in de kwestie Nieuw-Guinea te mobiliseren. Het initiatief daartoe is geboren uit morele verontwaardiging over de activiteiten van de groep Rijkem en prof. Duynstee, het manifest van honderd (hoogleraren en anderen), de verklaring van de Nijmeegse hoogleraren en recente publikaties, waarin de verkieslijkheid van aansluiting van Nederlands Nieuw-Guinea bij Indonesië tot uiting kwam. egdENtó»! Blijf bellen, ik hoor teat. 1 Het comité heeft in al die uitingen de bereidheid onderkend om het gebied te gebruiken als object voor het tot stand brengen van betere betrekkingen met Indonesië. Het comité bestaande uit prof. G. Gonggrijp, prof. mr. W. L. G. Lemaire, prof. dr. J. Prins, ds. J. H. Ritzema Bos en W. J. Leyds ver zet zich daartegen. Het wenst dat „het volk van Nieuw-Guinea in volle vrij heid moet kunnen beslissen wanneer en op welke wijze het het zelfbeschik kingsrecht wenst te effectueren." Zo staat het in een gistermiddag aan minister Luns aangeboden verklaring, die was ondertekend door 241 mensen van uiteenlopende levensbeschouwing en maatschappelijke positie. Zij me nen dat die vrijheid op geen enkele wijze mag worden beknot. Overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan In donesië zonder toestemming van de be volking, zoals de laatste tijd door per sonen en groeperingen in Nederland bij herhaling bepleit, wijzen zij zonder meer af. Daarna valt de verklaring in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt ingegaan op de belofte van Nederland om het volk van Nieuw-Guinea zo snel mogelijk te voeren naar zelfbeschik king. Nederland, aldus de verklaring, dient als rechtsstaat het beginsel dat individuen en volken de morele plicht hebben beloften te houden, nadrukkelijk voor te staan. Verloochening ervan zou betekenen dat Nederland meewerkt aan verzwakking van het volkenrecht. Het beschikken over de status van een volk door het uit te leveren aan derden, zou in strijd zijn met het zelf beschikkingsrecht, dat naar het huidige volkenrecht een algemeen aanvaard rechtsbeginsel is. „Geen (vermeende) zakelijke of andere belangen mogen de innerlijke kracht ondermijnen zowel van gegeven belofte als van rechtsbe ginsel." Om al deze redenen wordt in de verklaring waardering uitgesproken voor de pogingen van de regering om het zelfbeschikkingsrecht van de Pa poea's internationaal te garanderen. In het tweede deel van de verklaring wordt een beroep gedaan op het Neder landse volk om „in een grootscheepse nationale inspanning, moreel en ma terieel, aan de bevolking van Nieuw- Guinea de nodige bijstand te verlenen", opdat zij in de naaste toekomst vrij en eerlijk over haar politieke en vol kenrechtelijke status kan beslissen. Tenslotte wordt de regering gevraagd de Papoea's zelf ruimschoots de ge legenheid te bieden in den vreemde hun zaak uit te dragen. Nog geen kabinet Van onze correspondent BONN. Er zijn onverwachte nieuwe moeilijkheden gerezen bij de onderhande lingen tussen de christen-democraten en de liberalen over de vorming van een Westduits coalitiekabinet. Daardoor zal maandag nog niet de verkiezing van de bondskanselier kunnen plaats hebben, zoals eerst in de bedoeling lag. Op het ogenblik is het nog zeer twijfelachtig of men de volgende week een kanselier zal kunnen benoemen. Oorzaak van de onverwachte moeilijk heden is de ««enigheid, ontstaan bij de vaststelling van de richtsnoeren van de regeringspolitiek. De liberalen meenden dat de afspraken al definitief waren, maar van christen-democratische kant, vooral door Adenauer en leden van de linkervleugel van de partij, is de laatste dagen op wijzigingen aangedrongen. De liberalen eisen bovendien met meer klem dan verwacht was een andere mi nister van buitenlandse zaken dan Von Brentano. Verder willen de liberalen dat een van hun mensen de functie krijgt van minister van staat in het departement van buitenlandse zaken ter ontlasting van de minister en ook om meer invloed te krijgen op de buitenlandse politiek. De christen-democraten hebben dit van de hand gewezen. DEN HAAG. In het voorlopig ver slag op de begroting van justitie wordt ook de zaak-Van der Putten ter sprake gebracht. De Tweede Kamer vraagt hierin minister Beerman of bij de be handeling van de zaak-Van der Putten ook de zogenaamde bloesjesaffaire ge rechtelijk zal worden onderzocht. In de toelichting op deze verklaring wisten gistermiddag in Den Haag niet alle leden van het comité zijn doel stellingen even overtuigend voor te dragen. Het werd echter wel duidelijk dat het comité zich niet wil verzetten tegen samenvoeging van Nederlands Nieuw-Guinea en Indonesië, mits maar eerst terdege vaststaat dat de Papoea's dat zelf willen. Het comité, zo zei de initiatiefnemer de heer Leyds, wil zich echter verweren „tegen beïnvloeding door bepaalde concerns en groepen". Bij de leden van het comité bleek de vrees te bestaan dat die beïnvloeding niet zonder resultaat zal blijven en mogelijk zelfs zoals prof. Gonggrijp zei de Kamer zal doen „omgaan". Al met al bleek de bedoeling voor te zitten de indruk weg te nemen als zouden zich in Nederland alleen nog maar per sonen of groepen roeren, die het her stel van de betrekkingen met Indonesië stellen boven de toekomst van de Papoea's. Het comité hoopt dat uit zijn initiatief een verder strekkende actie zal voort vloeien. Gedacht wordt aan bijstand uit particuliere bron, zoals het stichten van een studiefonds voor jonge Papoea's. „Dat zal ook afhangen van de bijval, die wij zullen krijgen", zo werd gezegd. Het comité wacht adhesiebetuigingen in op het adres van de heer W. J. Leyds, Nagtglaslaan 3, Naarden. Tot de ondertekenaars behoren 39 hoogleraren, twaalf Kamerleden (onder wie mr. Berkhouwer, mr. Van Rijcke- vorsel, G. Ritmeester, J. H. Scheps), de voorzitter van de jongerenkring van de K.V.P. in Den Bosch B. W. Hekkert, lt.-admiraal Helffrich, dr. J. W. Meyer Ranneft, dr. P. H. Ritter jr., de oud gouverneur van Nieuw-Guinea prof. dr. J. van Baal en een wegwerker eerste klas van de spoorwegen. Van een onzer verslaggevers IJMUIDEN. De ruimtenaalden zijn zoek. De Amerikaanse lucht macht kan de 350 miljoen koperen staafjes, die zij met een kunst maan in de ruimte heeft gebracht, met geen mogelijkheid terugvinden. Met radar is de nabije wereldruim te afgezocht naar de kolossale ko peren wolk, maar er is geen enkel contact tot stand gebracht. De veronderstelling van de mensen in Willemstad, die gesprekken van Sche- veningen radio in IJmuiden via Cura sao radio opvingen, als zou deze won derlijke afwijking van korte radiogol ven aan weerkaatsing door het kope ren scherm om de aarde te wijten zijn, begint twijfelachtig te worden. Scheveningen radio, die gisternacht op ons verzoek een boodschap op de 137.5 meter band tot Curacao radio richtte, kreeg geen antwoord. Toen beide stations enige uren later langs een meer gebruikelijke weg verbin ding met elkaar kregen hoorden de mensen in IJmuiden, dat hun roep stem niet was gehoord. Vreemde stemmen Het komt wel meer voor, dat de mid dengolf bijzonder lange afstanden overbrugt. Een enkele keer hoort de afdeling radio-telefonie van Scheve ningen radiogesprekken van schepen aan de oostkust van Amerika, die voor de kuststations daar zijn be stemd. Het is zelfs gebeurd, dat een gesprek via een mobilofoon in Van couver, dat eigenlijk maar twintig ki lometer ver had horen te reiken, in Honoloeloe terecht kwam. Ionosfeer kaatst Volgens de meteorologen in De Bilt kan dit liggen aan de gunstige reflectie van de ionosfeer. Het is allang be kend, dat de middengolf en de korte golven onder bepaalde omstandighe den naar de aarde worden terugge kaatst, zoals regendruppels radar te rugkaatsen. Zowel in De Bilt als bij Scheveningen radio is men desondanks niet erg ge lukkig met de Amerikaanse proeven met ruimtenaalden, die ook de astro nomen al in staat van alarm hebben gebracht. Meer last De lengte van de naaldjes is bepalend voor hun terugkaatsende werking: als ze maar enkele centimeters lang zijn, werken ze sterk reflecterend op radio golven van ongeveer dezelfde lengte. Worden de proeven herhaald met lan gere naaldjes, dan zal het radiover keer op de overeenkomstige golfgebie. den er last van krijgen. De kuststa tions zouden in dat geval niet alleen hun eigen klantjes horen, maar ook de hele aanloop van andere stations kunnen beluisteren, die op dezelfde golfgebieden werken. Hetgeen een on ontwarbare kluwen in de scheeps ether zou veroorzaken. Van onze correspondent PARIJS Lagaillarde, Ortiz, ex- kolonel Lacheroy en ex-kolonel Ar- goud, vier leden van de O.A.S., die enkele weken geleden door de Spaan se politie gearresteerd werden, zijn door de Spaanse regering naar de Canarische eilanden verbannen. Met een militair vliegtuig zijn zij gister middag om half vier uit Madrid ver trokken, begeleid door een detache ment van de Spaanse veiligheids politie. Drie andere leden van de O-A.S. zijn door de Spaanse regering naar ver schillende steden in de provincie overge bracht, waar zij onder voortdurende be waking zullen staan, zes zijn vrijgelaten, maar moeten zich elke dag bij de politie komen melden. Intiiddels heeft de O-A.S. een nieuwe brief aan de Franse parlementsleden ge stuurd, waarin zij het volgende dreige ment uit: Gij hebt geen keuze meer. De O.A.S. zal binnenkort gedwongen wor den om tot actie over te gaan. Generaal de Gaulle wacht watertandend op een nieuwe putsch. Hij hoopt op een bur geroorlog die hij zal proberen te win- en." Van onze Haagse redactie DEN HAAG. In het voorlopig ver slag op de begroting van justitie wordt opgemerkt, dat de officier van justitie in Den Haag in de beledigingszaak tegen de heer L. Worms heeft gezegd, dat deze na op juiste wijze zijn burgerplicht te hebben vervuld tot het ontmaskeren van de schrootfraudes, aan ondervindin gen heeft blootgestaan, die beschamend zijn voor onze rechtsorde. Deze vlek op onze rechtsorde kan, zo wordt verder opgemerkt, alleen worden uitgewist door een voortvarende vervol ging van de schuldigen aan de schroot- fraudes. De vraag wordt gesteld of de minister bereid is, uitvoerige inlichtingen te ver strekken over het onderzoek in deze fraudes. TERSCHELLING (ANP). Het Zweedse schip Vibeke Christensen, dat vorige week op de Rottumerplaat strandde, is gisterochtend vlotgetrok ken. De Zweed zal in Emden worden gerepareerd. De kapitein van de Vibeke Christen sen had aanvankelijk weinig vertrouwen in de bergingspoging. Het schip lag bij- na honderdvijftig meter van de vloedlijn. Daarachter lag nog een serie banken. BEST De 22-jarige bromfietser L. van der Biggelaar is gisteravond in Best door een trein gegrepen. Hij was op slag dood. Het ongeluk gebeurde op een on bewaakte overweg op de Nieuwe Dijk. NEW YORK. De algemene verga dering van de Verenigde Naties heeft gisteren besloten een commissie van vijf man in het leven te roepen, die een onderzoek zal instellen naar de omstan digheden van Hammarskjoelds dood. Hammarskjoeld kwam op 18 septem. ber bij een vliegongeluk in Noord-Rho desië om het leven. Het besluit werd genomen met 97 te gen nul stemmen. Vier leden waren af wezig. De 59-jarige tuinder A. Snel uit Ne- derhorst den Berg, die woensdag met zijn bromfiets tegen een paar wande lende meisjes opreed, is gisteren over leden in een ziekenhuis in "Utrecht. De 59-jarige mevrouw A. de Boer- Cattenburgh uit Den Dolder is gister nacht in het Zeister-ziekenhuis aan haar wonden bezweken. Met een leswa- gen was zij maandag tegen een boom gereden, toen een wielrijdster plotse ling de weg overstak. Weersverwachting van het K.N.M.I. geldig tot hedenavond: Enkele buien, af gewisseld door op klaringen. Matige tot krachtige, aan de kust mogelijk harde wind tussen zuid en zuidwest. Iets lagere mid- dagtemperaturen. MIESJE: Een truitje kan nu geen kwaad. 28 oktober: zon op 7.27, zon onder 17.20: maan op 20.54; maan onder 12.10.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1