Resolutie van zes landen in IJ no: Ver. Staten dreigen met hervatting kernproeven ONTSTAAN VAN LEK IS ONS EEN RAADSEL" Liefde dreef Jannen tot „sabotage" BH* mi PARUSE POLITIE BRENGT VROUWEN EN KINDEREN OP BAAYENS ECHTPAAR VAN POGING TOT' ONTVOERING BESCHULDIGD NA PROEVEN MEER RADIO-ACTIVITEIT r Demonstratie in kiem gesmoord SCHADELIJKE INVLOED VAN GROEP RIJKENS De Bilt: Beter Kans op regen ACHT OVERLEVENDEN VAN DE „ELIE CHE OP WEG NAAR HUIS PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Onnodig DEPARTEMENTALE PLANTA-AFFAIRE WEG VAN ARNHEM, NAAR HOOGOVENS Haast Resolutie CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP De Gordijnen Specialist MAISON VAN WESTEN" 't Interlockhuis Viola SCHRIJVERS' Restaurant WÖHLER DE MUYNCK BEVAHUIS J Directeur: JAt'Q. DE SMITi Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4. telefoon 011006901. Vtissingen, Nieuwendijk 33. Postbus 24, telefoon 011843224 Terneuzen, Nieuwstraai 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee. Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummer* 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartart' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* t cent per woord met een minimum van 1,— 16e jaargang no. 499# Zaterdag 21 oktober 1961 STOP DIE MONSTERBOM! Van onze correspondent NEW YORK De vertegenwoordigers van zes landen die worden bedreigd door de gevolgen van de proeven met kern wapens die de Sowjetnnie bij Nova Zembla neemt, hebben een resolutie ingediend bij de Algemene vergadering van de Uno waarin een beroep wordt gedaan op de Russische regering om baar „superbom" van vijftig megaton niet te beproeven. De landen die de resolutie hebben opgesteld zijn Dene marken, Noorwegen, Zwe den. Canada, IJsland en Japan. Alle hebben zij mel ding gemaakt van een ster ke stijging van de radio activiteit in de atmosfeer sinds het begin van de Russische proeven. De Deense afgevaardigde Haek- kerup vatte het gezamen lijke standpunt van de zes landen aldus samen: Van een onzer verslaggevers HARWICH. Met gezichten, grauw van vermoeidheid en ellende, zijn gisteravond in Harwich de acht overlevenden van de ramp met de Elie Chenevière aan boord gegaan van de nacht boot naar Hoek van Holland. „Hoe het lek is ontstaan in de ma chinekamer van de Elie Chenevière zal voor altijd een raadsel blijven" zei mij kort daarvoor de 23-jarige Huibert Plugge, de stuurman van de trawler. De veertigjarige J. Blok, broer van de omgekomen schipper van de Elie Chenevière, bevestigde dat. NOODSEIN We waren in een zware storm aan het thutsstomen, aldus het trieste relaas van de jonge stuurman, toen we plotse ling uit de machinekamer melding fee- gen dat daar een lek was ontstaan. Het was tien tien uur in de avond Onze eerste reactie was pompen, maar al spoedig merkten we dat het water zo snel steeg dat er andere maatregelen nodig waren. Er was intussen via Sehevemngen- radio contact met de wal gemaakt. Heel gauw werd er een. noodsein uit gezonden, want de trawler maakte steeds meer water. De eerste vuur pijl ging de lucht in. Het was de Gran by Queen, die om ongeveer half twaalf de noodseinen van de zinkende Elie Cenevière opmerkte. OVERBOORD We maakten de reddingboot klaar, vertelde stuurman Plugge. Om midder nacht ging die overboord met twaalf man erin. Onze eerste machinist Doets was toen al in de machineka mer verdronken. Eén man. een matroos, bleef aan boord. Plet was verschrikkelijk, er stond nog altijd een vliegende storm, aldus het relaas van de overlevenden. Een enorme golf is daarna in de reddingboot geslagen. De toestand werd zo hachelijk, dat de mannen na tien minuten teruggingen aan boord van de trawler. Hun schip was op dat moment niet meer dan een zinkend wrak. Toen we aan boord geklauterd waren schoten we meteen een tweede vuur pijl af. aldus J. Blok. die het verhaal overneemt van de stuurman. Kort daarop ging de derde de lucht in het was toen één uur 30 schat hij. REDDING De storm had toen zeker windkracht tien bereikt. Het achterschip van de trawler lag zo diep in het water dat wij naar voren klauterden. Gelukkig kwam tegen kwart voor één de Granby in zicht. Na een half uur lag de trawler uit Lowestoft langszij, zodat matroos Haas noot over kon springen. Hij kwam prachtig op de brug van de Engelsman terecht. Nog was de ellende niet voorbij: de Granby Queen werd door de ruwe zee tegen het zinkende wrak gesmakt. Zij dreef weer af en draaide in het rond. Op dat moment wierpen de Engelse redders weer boeien overboord. ..We maakten toen al zeker vijfenzestig gra den slagzij", zegt Huibert Plugge. Ik sprong toen maar met een ma tros hij valt zichzelf in de rede of liever, een matroos sprong met mij, in het water. De rest van de beman ning liep eenvoudig van boord. De slagzij bedroeg al vijfenzeventig gra den. De Granby Queen lag op dat ogenblik op vijftig meter aan loefzij in de wind. Haar deklichten gaven ons net genoeg licht om te zien wat we deden. Twee minuten nadat iedereen van boord was zonk ons schip het klinkt bitter als stuurman Plugge dit zegt. Zijn blik dwaalt af in de verte. Het was nog niets een twee minuten, valt matroos Blok, de stuurman in de rede. Je hebt gelijk, zegt die tegen de oudere man, het ging ook zo vlug. Tien man werden opgepikt door de Granby Queen; één van hen, de ma troos Prins, werd dood uit zee op gevist. De schipper overleed een uur nadat hij aan boord van de Engelse trawler was gebracht. Hij had te veel water en olie naar binnen gekregen, zegt zijn broer. Van de vier vermisten van de Neder landse trawler waren er gisteravond twee gevonden. De trawler Miehiel Jan bracht de lijken gistermorgen naar IJmuiden. Gisterochtend om half negen kwamen de geredde Nederlanders in Lowestoft aan. De stemming onder het groepje zeelieden was vrij goed, ondanks alle verschrikkingen die ze hadden doorge maakt. Een fris bad. een goede maaltijd en droge, schone kleren zorgden dat de mannen weer wat op hun verhaal kwamen. 4f De acht overlevenden van de ramp met de Elie Chenevière kregen in Lowestoft enigszins gelegenheid om op verhaal te komen. De Engelsen zorgden voor een stevige maaltijd. (Telefoto) DEN HAAG. De Planta-affaire heeft ook voor het departement van Sociale zaken en volksgezondheid nog enkele financiële gevolgen gehad. In het wetsontwerp tot wijziging van de begroting 1960 van het departement van sociale zaken en volksgezondheid stelt minister Veldkamp voor de repre sentatiekosten van het departement met 7500 gulden te verhogen. Een deel daarvan was nodig voor de verhoogde representatiekosten door de besprekingen, die over de Plantaziekte in Duitsland zijn gevoerd. Verder stelt de minister een verho ging van zesduizend gulden voor op de begrotingspost voor telefoonkosten. De hogere kosten zijn onder meer een uitvloeisel geweest van het vele werk, dat de Planta-ziekte het departement heeft bezorgd. PAPIEREN De Nederlandse donsul in Lowestoft zorgde ervoor, dat het groepje over levenden van de ramp zo snel moge lijk de nodige papieren kregen voor de reis naar huis. Ik ben - er de hele dag heel druk mee geweest, aldus stuurman Plugge, het grootste deel van de scheeps papieren zijn we kwijtgeraakt, ook het journaal is weg. Er was in Lowestoft ook een schip per met wie de Nederlanders in hun eigen taai konden praten schipper Spaans die al veertien jaar in dienst is van de rederij van de Granby Queen. Die was juist vrijdagochtend met zijn schip in Lowestoft terugge keerd. De Nederlandse zeelui hebben de dag verder rustig in Lowestoft doorge bracht. Laat in de middag gingen zij per bus en trein naar Harwich voor de reis naar Nederland. De lijken van de twee opvarenden van de Nederlandse trawler, die op de Granby Queen naar Lowestoft werden gebracht, worden waarschijnlijk van daag naar Nederland vervoerd. Van onze correspondent BONN In het stationsgebouw ENSCHEDE. In het nieuwe rijks- is vannacht een gro- wegenplan dat volgend jaar wordt ge- van pannover is fraaie PUbliceerd, is een weg geprojecteerd vani te brand uitgebroken. Het fraaie ,Arnhem naar Nykerk De weg loopt restaurant op de eerste etage is daarna via de zuidelijke dijk van de toe- vernield. Het aangrenzende hotel komstige polder Zuid-Flevoland naar een van de Duitse spoorwegen moest J door de gasten voor hun eigen veiligheid worden ontruimd. De brand is veroorzaakt door een weggeworpen lucifer op de boen was in het restaurant. De schade BRUSSEL Tegen het Nijmeeg se echtpaar J. M. van M., waarvan de man kort geleden in Nijmegen opzettelijk is aangereden, is bij de Belgische politie een aanklacht in gediend wegens poging tot ontvoe ring van een achtjarig meisje. Het echtpaar zou donderdagmiddag heb ben geprobeerd zijn achtjarige klein dochter, bij het verlaten van de school in Oudrichem bij Brussel, over te halen mee te gaan naar Ne derland. De klacht is ingediend door een oom van het meisje, een familielid van de dinsdag door de Arnhemse rechtbank tot acht maanden veroordeelde 39-jarige Belg J. G. M. S., die de vader is van het kind. Hij was op 7 juli in Nijmegen met zijn auto op zijn schoonvader in gereden. De Belg, die gescheiden is, had dit gedaan omdat hij zijn schoonvader ervan verdacht een van zijn twee, hem door een Brusselse rechtbank toege wezen kinderen verborgen te houden. Zijn andere kind, de achtjarige Bren- da, weigerde donderdag met haar groot grootouders mee te gaan. Nadat het kind haar oom, die zich tijdelijk over het restaurant van haar vader heeft ontfermd, van de ontmoeting had ver teld, besloot deze een klacht in te dienen. „Ik zal mij niet uitspre ken over de achtergronden van de beweerde angst van de Sowjetunie, die haar ertoe gebracht- zou hebben deze proeven te nemen. Ik laat in het midden of deze angst gebaseerd is op wer kelijkheid of op inbeelding. Vast staat echter dat een dergelijke angst nooit een proefneming rechtvaardigt met een dergelijke monster- bom. Wij weten heel goed dat de Sowjetunie in staat is om, wanneer zij dat wenst, verschrikkelijke wa penen te hanteren, maar wij behoeven daar waarlijk geen verder bewijs van." Terwijl de besprekingen over de tekst van de reso lutie nog in volle gang wa ren, meldde de Amerikaan se commissie voor kern- energie dat de Sowjetunie zo juist op nieuw een proef in de atmosfeer had genomen met een kernbom. Het was de 21ste proef in enkele weken. DEN HAAG (ANP). De explosie van een kernbom van vijftig megaton zal opnieuw een belangrijke verhoging van de radioactiviteit in de atmosfeer tot gevolg hebben, met alle gevolgen voor de volksgezondheid vandien- Met andere landen wordt regelmatig overlegd welke maatregelen bij schadelijke toeneming van de radioactiviteit moeten worden genomen. Aldus het Nederlandse ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. Geen aanwijsbare schade Als gevolg van explosies van kernwapens sedert 1 september van dit jaar is ook in ons land een duidelijke toeneming van de kunst matige radioactiviteit in de lucht en in de neerslag geconstateerd. Het is niet waarschijn lijk, dat daardoor aan de volksgezondheid aan wijsbare schade zal worden toegebracht. De radioactiviteit In de lucht bedraagt niet meer dan enkele procenten van de natuurlijke in de lucht voorkomende radioactiviteit. De stratosferische radioactiviteit wordt pas in de loop van de komende jaren op de aard bodem merkbaar. Als de explosies op dit mo ment zouden worden gestaakt, zou daarom nog enkele jaren rekening moeten worden gehouden met radioactiviteit in lucht, water, bodem en voedseL Waarnemingen in de jaren 1958 tot '61 hebben aangetoond, dat in het voorjaar een toeneming van de radioactieve neerslag moet worden verwacht. Op De Zeven Provinciën Van een onzer verslaggevers DEN HELDER Drie jeugdige sche pelingen van de kruiser De Zeven Provinciën zitten gevangen in het fort. Erfprins in Den Helder omdat zij op hun schip een aantal elek trische leidingen hebben vernield. Het verhaal wil, dat een liefdes affaire de Jannen tot deze „sabo tage" heeft gebracht. De beschadigingen werden ontdekt toen De Zeven Provinciën op maandag, 9 oktober, op de rede van Den Helder gereed lag voor vertrek naar de Mid dellandse Zee. Hier en daar op het schip waren leidingen doorgesneden. Dat van kwaadwilligheid moest worden gesproken lag er dik bovenop. ONTMASKERD Dat vond kennelijk ook de commandant van het schip. Toen De Zeven Provin ciën wat later zee koos de vernielin gen hadden geen invloed op het tijdstip van de afvaart. waren al enige spe cialisten aan boord om de mysterieuze vernieling te onderzoeken. Eer de week om was hadden zij de da ders ontmaskerd. Drie machinisten derde klasse beroepsschepelingen van 17 tot 21 jaar werden opgeslo ten en later in volle zee overgezet op het fregat De Bitter. Dit schip bracht hen naar Vlissingen vanwaar zij on der bewaking naar het fort Erfprins werden overgebracht. MOEILIJK AFSCHEID „Baldadigheid", zo kenschetst de marine nu de activiteiten van de jongens: „Baldadigheid om particuliere rede nen." Die particuliere redenen zouden dan zijn, dat de jongens nogal opza gen tegen het afscheid van hun ge- liefdes. Door het vernielen van de leidingen hadden zij gehoopt het ver trek van De Zeven Provinciën voor de oefenreis naar de Middellandse Zee enige tijd uit te kunnen stellen. De Zeekrijgsraad zal binnenkort, oorde len over het gedrag van de drie ver liefde Jannen. De indieners van de resolutie heb ben om twee redenen bijzondere haast. In de eerste plaats zal de Russische serie proeven binnenkort eindigen met de explosie van de bom van vijftig megaton (dat heeft Kroesjtsjef ten minste zo aangekondigd). De resolutie moet dus zeer spoedig worden aan genomen en met een zo groot moge lijke meerderheid. In de tweede plaats heeft de Ameri kaanse regering bij monde van haar afgevaardigde Stevenson de Uno laten weten dat ook de Verenigde Staten tot hervatting van de proevenmet kern wapenen in de atmosfeer zullen over gaan tenzij er zeer spoedig een verdrag tot stand komt dat het nemen van der gelijke proeven totaal verbiedt. Stevenson heeft nadrukkelijk ver klaard dat de Verenigde Staten niet te vinden zijn voor eenvoudige opschor ting van de proeven wanneer er geen deugdelijke afspraken zijn gemaakt voor internationaal toezicht. Deze hou ding van de Verenigde Staten is inge geven door het jongste Russische be drog. Tijdens de periode waarin alle partijen zich van proefnemingen zou den onthouden heeft immers de Sow jetunie haar jongste reeks proeven voorbereid, wat alleen maar kon om dat er geen effectiel toezicht was op naleving van de afspraak. De tekst van de door de zes landen ingediende resolutie luidt als volgt: ,,De Algemene Vergadering, zich bezighoudend met het vraagstuk van het stopzetten van de proeven met kernwapenen, neemt met diepe bezorgdheid nota van de verklaring van de Russische premier dat de Sowjetunie voor het einde van deze maand in de dampkring een bom van vijftig megaton tot ontploffing zal brengen. Overwegend de gewel dige gevolgen die een dergelijke ontploffing heeft voor de gezond heid en het welzijn van de wereld bevolking, doet zij een plechtig be roep op de regering van de Sowjet unie om af te zien van uitvoering van haar plan." Advertentie punt ten noorden van Amsterdam en vandaar naar het gebied van de Hoog ovens. De hoofdingenieur-directeur van Rijks waterstaat in de directie Gelderland, ir. A. Burger, heeft dit gisteren in Enschede meegedeeld op een bijeenkomst van de wordt op anderhalf miljoen mark j Belangengemeenschap Twente-Öost-Gel- geschat. Iderland. V bént altijd welkom bij en MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstr. Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes SPECIAALZAKEN 10-tallen soorten merk Nylons met en zonder naad maar 1.98 in MODEHUIS VIOLA, Lange Vorststraat 47, Goes. en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje WOLDRUK JAP., STOF 90 brd. Be^istkréukvrij STOFFENHUIS MOUSSELINE ^,WM bM ,WW 90 brd. P.Arc 2.50 p. mtr. UUCJ Lange Vorststraat tegenover „Berco" OPTIEK F0T0HANDEL Ganzepoortstraat 3 - Goes - Tel. 5214. Rijke keuze winterjassen L. Vorststraat 64 voor jong en oud! GOES Bij ons lage prijzen Van onze correspondent ÜARIJS. Het Algerijnse bevrij- dingsfront (F.L.N.), dat voor de dag van gisteren had opgeroepen tot een massale demonstratie van Algerijnse vrouwen en kinderen in Parijs, heeft een nederlaag tegen de politie geleden. Nog eer de vrou wen een manifestatie konden orga niseren, waren zij reeds door de politie opgepakt en met hun kin deren overgebracht naar kinderbe waarplaatsen, rode-kruisposten en kantoren van sociale diensten, die daarvoor door de politie gevorderd waren. Gisteravond werd hun aan tal op ruim drieduizend geschat. NIET NAAR SCHOOL De Parijse politie die. om deze de monstratie het hoofd te bieden, tot elf duizend man was versterkt, bleek op alles voorbereid te zijn. Van gister ochtend negen uur was zij in de weer om de Algerijnse vrouwen, die zich voor deze gelegenheid hadden gekleed in hun beste kleren, sommigen zelfsin nationaal costuum, te onderschep ?:i en over te brengen naar de „ontvangst centra". De meesten waren vergezeld van hun kinderen, die ze van school hadden thuis gehouden. Ongeveer ne gentig procent van de Algerijnse jeugd zou gisteren uit school zijn weggeble ven. HANDEN VOL Tegen het middaguur al bevonden zich 513 vrouwen en 118 kinderen in arrest. De vliegende brigades van de politie, die vooral in de voorsteden handen, vol 46 Bij honderden tegelijk zijn gisteren Algerijnse vrouwen en kinderen door de politie opgepakt en naar „ontvangst centra" overgebracht. Zij waren op weg gegaan om te demonstreren, maar de meesten waren blij dat deze gevaar lijke onderneming hun bespaard bleef. (Telefoto) werk hadden, riepen tenslotte de hulp in van de stadsbussen om de arrestan ten over te brengen. Slechts een klein deel van de vrouwen protesteerde te gen de arrestatie, de meesten schenen blij te zijn dat men hen overbracht naar een veilige bewaarplaats. Aan de Porte d'Itahe arriveerden zes taxi's met vrouwen, die aan de chauffeurs verzochten naast de overvalwagen te stoppen. Zij stapten de taxi uit, de politiewagen in. De meeste arrestaties werden ver richt aan de ..poorten van Parijs". Daardoor kon het in de binnenstad nergens tot ernstige demonstraties ko men. Wel werden uit andere delen van Frankrijk demonstraties gemeld. In het mijngebied in hel noorden waren de Algerijnse arbeiders en mijnwer kers in staking gegaan en hielden in groepen van enkele honderden demon straties, die zonder incidenten verlie pen. Er werden enkele arrestaties ver richt. die evenwel in geen verhouding stonden tot het aantal arrestaties in Parijs. (Advertentie) BRILLEN BANDAGES EL. KOUSEN sinds 1893 GOES EN MIDDELBURG U zult een lief blond meisje ontmoe ten; maar wacht even ze gaat net een kapperszaak binnen. Prof. de Quay Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Nederlandse regering heeft ernstig bezwaar te gen de voortgezette activiteiten van de groep-Rijkens, omdat deze het regeringsbeleid doorkruisen en een schadelijke invloed hebben op de Nederlandse positie op interna tionaal terrein. De minister-presi- sident, prof. dr. J. E. de Quay, deelt dit mee in antwoord op vra gen van het Tweede-Kamerlid J. de Kadt (soc.). Het Heeft de regering onaangenaam getroffen dat de heer Rijkens is voort gegaan met het onderhouden van con tacten met Indonesiërs over de proble matiek van de kwestie-Nieuw-Guinea. De verklaring van de heer Rijkens tegenover journalisten, dat zijn latere contacten geen betrekking hadden op deze problematiek, acht de regering onaanvaardbaar, omdat het de heer Rijkens bekend moet zijn dat door de Indonesische vertegenwoordigers deze contacten met hem en leden van zijn groep uitsluitend op grond van de problematiek rondom Nieuw-Guinea worden gezocht. Geen vermenging Over het optreden van de onder directeur van de K.L.M., dr. E. van Konijnenburg, zegt minister De Quay, dat de K.L.M. de regering indertijd heeft meegedeeld, dat de heer Van Konijnenburg zich in zijn contacten met de Indonesiërs strikt moest be perken tot de behartiging van de economische belangen van de K.L.M. Hij had het uitsluitende mandaat een regeling te treffen voor de schuld, die de Garuda Indonesian Airways aan de K.L.M. heeft. Nog onlangs is de heer Van Konijnenburg er nadrukkelijk door zijn directie op gewezen, dat vermen ging van economische en politieke belangen was verboden. Voor de regering is er dan ook geen reden om stappen bij de K.L.M. te onder nemen, aldus de minister-president. Advertentie DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Over wegend matige wind tussen zuid en oost. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. MIESJE: Wat, schijnt de zon? 22 oktober: zon op 7.16, zon onder 17.32; maan op 17.22, maan onder 4.57. 23 oktober: zon op 7.18, zon onder 17.30; maan op 17.49, maan onder 6.18. De diepe depressie, die maan dag de zuidpunt van Groenland passeerde en vervolgens over de Britse eilanden naar de Duitse Bocht is getrokken, heeft wel een merkwaardige baan gevolgd. Van de Duitse Bocht ging zij namelijk over het oosten van ons land naar het zuiden, beschreef een lus over West-Duitsland en trnk vervolgens opnieuw over ons land, maar nu naar het noordwesten, ongeveer langs de baan die zij op de heen reis had gevolgd. Bij bakken heeft zij het hemel water gebracht, in Vlissingen is zelfs 85 mm binnen vier dagen gevallen, terwij] Volkel met 40 mm de kleinste hoeveelheid heeft ontvangen. Een volgende depressie had gis teravond Boedapest bereikt, na in Zuid-Itaiië en Joegoslavië vee] re gen en ook onweer te hebben ge bracht. De warme lucht, waarin de temperatuur gisteren in Polen nog 24 graden bereikte, zal door deze depressie opnieuw verder worden teruggedrongen. Het is waarschijnlijk, dat de depressie zich langzaam in noordwestelijke richting zal verplaatsen. Na een tijdelijke verbetering van het weer in ons land zal zondag de kans bestaan dat het weer op nieuw achteruit gaat. De bewol king zal toenemen, terwijl ver wacht mag worden, dal de regen zone ons land niet ongemoeid zal

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1