HOGERE HUUR GELIJK MET VERLAGING VAN BELASTING Advies gevraagd Terug van gedwongen avontuur over omvang van looncompensatie bh* my :t$toua STRIJD OM 1 BROODCENT Minister dient wetsontwerp in met nieuwe datum BENOEMING OE THANT ONZEKER SCHIPPER OVERLEED NA GEWAAGDE REDDING Koelhuisboter kan goedkoper Regering wijst vaste verhouding tussen het inkomen en de huur ai 17 MAN VAN ZEESLEPER WEER THUIS „Huisvredebreuk" niet strafbaar PREMIE A.O.W. 1 PCT. HOGER j HONGARIJE - HOLLAND BB Cor v. d. Gijp linksbinnen in Boedapest 2 MILITAIREN GEDOOD DOOR HANDGRANAAT K.L.M. constateert radio-activiteit De BiltOnvast PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 20 oktober 1961 3 x 10 PROCENT 30 PROCENT WONINGWETWONINGEN PREMIEWONINGEN I HUREN VAN 9 GULDEN EN LAGER VRIJE SECTOR EN BEDRIJFSPANDEN DRIE STANDPUNTEN PLUS ÉÉN MINISTER VOND TUSSENWEG Beloningen voor verradertjes Dinsdag interpellatie KWESTÏË-LAOS GEREGELD Vijf vissers verdronken bij scheepsramp I MENSEN DIE I HET GOED I BEKIJKEN I KIEZEN ARIZONA voetbalwedstrijd ft Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.t G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4990 Van onze Haagse redactie DEN HAAG De huren van vrijwel alle woningen zullen op 1 juli 1962 dienen te worden verhoogd met tien procent in de eerste gemeenteklas, elf procent in de tweede en derde klas en twaalf procent in de vierde en vijfde klas. Minister mr. J. van Aartsen heeft hiertoe een wetsontwerp bij de Tweede Kamer in gediend. De minister is afgestapt van zijn oorspronkelijke voorstel de huurverhoging op 1 april te laten ingaan, omdat hij er voordelen in ziet haar tegelijk met de belastingverlaging tot stand te brengen. Aan de Stichting van den Arbeid is gevraagd advies uit te brengen over de omvang en de vorm van een looncompensatie voor deze huurverhoging. Dit optrekken van de huren is te zien als het begin van een grotere operatie, die de huren rond dertig precent omhoog moet brengen. De mi nister kondigt aan dat na 1 juli 1962 nog twee verhogingen van elk tien procent op het programma staan, in te voeren in 1964 en 1966. Te zijner tijd komen hiervoor aparte wetsontwerpen. Onder de huurverhoging zullen ook alle woningwetwoningen vallen. Zouden hierdoor echter bij na-oorlogse huizen uitzonderlijk hoge huren ontstaan, dan kan de huur met een lager percentage worden verhoogd. In het algemeen zullen alle huren van premiewoningen omhoog gaan. Er zijn echter onder de premieregelingen van 1950, 1953. 1957 en 1958 huizen gebouwd, waarvan de huren op zodanig peil liggen dat zij bij vorige verhogingen niet automatisch mee stegen. Deze categorie valt ook nu niet zonder meer onder de nieuwe maatregel. Wel kunnen hiertoe verzoeken worden ingediend indien de huren thans achter zouden raken. De verhoging behoeft evenwel niet tien pro cent te zijn. Woningen waarvan de huurprijs op 31 maart 1960 in de respectieve vijf gemeenteklassen niet hoger lagen dan negen, acht, zeven, zes of vijf gulden per week, kunnen buiten de huurverhoging blijven. Het is evenwel mogelijk dat de verhuurder van een dergelijke woning de huuradviescommissie verzoekt om een verklaring, dat de woning geen gebreken of achterstand in onderhoud vertoont. Geeft de commissie na onderzoek zulk een verklaring af, dan mag de huur worden verhoogd, eventueel zelfs ook met de twintig procent, waarmee de huur van andere huizen op 1 april 1960 is verhoogd. De huur van huizen, gebouwd zonder subsidie (in de vrije sector dus) is en blijft vrij; zij valt dus niet onder de huurverhoging. De huur van bedrijfspanden zal mogen worden verhoogd met een percentage hoogstens gelijk aan de ver hoging voor woningen, maar huurder en verhuurder zullen hierover tot over eenstemming moeten komen. In zijn toelichting op het wetsontwerp schrijft de minister dat het doel van de huurverhoging blijft het bereiken van een rendabel huurpeil, op basis van de kosten van nieuw te stichten huizen. Jaarlijks draagt het rijk gemiddeld 250 gulden aan nieuwe woningwetwoningen bij. Deze subsidie zal door de ko mende huurverhoging worden verminderd met één derde (rond 85 gulden), zodat zij na de verhogingen van 1964 en 1966 zal zijn verdwenen. De subsidies voor de premiewoningen zullen eveneens in evenredigheid wor den afgebroken. De toeslag voor eigen-woningbezit wordt evenwel niet gewijzigd. Voor bepaalde, sociaal zwakke bevolkingsgroepen zal de regering ook in de toekomst wel subsidies op de woningbouw blijven verstrekken. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Het standpunt, als zou een huurverhoging en subsidieverlaging alleen toelaatbaar zijn, wanneer een vaste verhouding tussen netto inkomen en huurprijs niet wordt over schreden, wijst minister Van Aartsen van de hand. Dit standpunt is in het advies van de Sociaal-economische raad over het huurbeleid ingenomen door de drie vakcentrales, die een huur van vijftien procent van een gemiddeld arbeidersinkomen voor woningwetwoningen het uiterste vonden. Zou door huurverhoging die vijftien procent te boven worden gegaan, dan zou geen huurverhoging behoren te worden toegepast totdat het loon evenredig omhoog is gegaan. In zijn toelichting op het wetsontwerp schrijft de minister het onjuist en ook onmogelijk te achten een dergelijke vaste verhouding tussen inkomen en huur vast te stellen. Het zou betekenen dat de subsidie op de woningbouw, volgens de berekeningen uit het advies van de S.E.R., nog tientallen jaren zou blijven bestaan. Dit advies is overigens wel uitgangspunt geweest voor de politiek van drie huurverhogingen, die de regering wil invoeren en wel in 1962. 1964 en 1966. De S.E.R. stelde dat men in Nederland op den duur moet komen tot een „evenwichtige woningmarkt". Die is pas te bereiken als vraag en aanbod van woningen ongeveer aan elkaar gelijk zijn, waarbij dan de huren zijn afgeleid van de prijs van een nieuw huis. Wanneer de bouwkosten niet stijgen, zo berekende de S.E.R., zal nog een huur verhoging van dertig procent nodig zijn, eer die toestand var. evenwicht is bereikt. Het advies viel daarna uiteen in drie standpunten, waaraan minister Van Aartsen thans een vierde toevoegt; drie etappes van tien procent met compensatie in de lonen. Een snelle huurverhoging van dertig procent, in twee jaar te bereiken, zoals een deel van de S.E.R. voorstelde, vindt de bewindsman een te grondige operatie. Deze zou achter elkaar twee aanzienlijke looncompensaties vragen. Ook het derde standpunt in de S.E.R. om ieder jaar een kleine huur verhoging toe te passen zonder compensatie, vindt de minister niet aantrekkelijk. Van onze correspondent SCHIPHOL De zeventien op varenden van de IJmuidense sleepboot Noord Holland, die gis termorgen uit Singapore op Schip hol neerstreken, moesten nog even wachten voordat zij hun vrouwen, moeders en verloofden in de ar men konden sluiten. De directeur, de heer A. Wijsmuller, had eerst nog een apartje met de mannen, die er na hun gedwongen avontuur in Indonesië best uitzagen. Pas daarna konden de familieleden, die met een bus naar Schiphol waren gekomen, de bemanningsleden be groeten. „VAKANTIE" Veel nieuws konden de mannen niet vertellen. Ze hadden trouwens veel meer belangstelling voor de zaken thuis dan voor het Indone sische avontuur, dat de meesten als een gedwongen vakantie had den beschouwd. In grote trekken kwam hun ver haal overeen met hetgeen de zon dag al thuisgekomen tweede werk tuigkundige P. Roos had verteld. BÉST GEHAD De verzorging had niets te wen sen overgelaten. Een van de ma trozen was aller tolk toen hij op merkte: We hebben het bést gehad, maar we zijn blij weer thuis te zijn! De mannen stapten gepakt en gezakt uit het vliegtuig. Ze had den alle persoonlijke eigendommen mogen meenemen, waaronder hun sextanten en kijkers. De instru menten moesten eerst door de douane worden ingeklaard. BERLIJN (AP) De Oostduitse communisten loven prijzen uit voor kinderen, die adspirant-vluchtelingen aan de politie verraden. In het grensgebied zijn voor dit werk reeds voetballen en sporthem den uitgereikt aan jonge kinderen, al dus de communistische pers. De kinderen die dit verraderswerk doen, zijn allen lid van de Jonge Pio niers, de communistische jeugdbewe ging. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. De interpellatie van het communistische Tweede-Kamerlid M. Bakker over de affaire-Goloeb-Po- nomarenko, waartoe de Tweede Ka - mer gisteren toestemming heeft ver leend, zal volgende week dinsdag in de loop van de middag worden gehou den. DEN HAAG. De Haagse rechtbank heeft de 47-jarige J. H. M. uit Monster vrijgesproken van huisvredebreuk. De Civiele vordering Van 350 gulden, die twee vrouwen tegen hem hadden in gesteld, heeft zij ontzegd. Op 3 januari was M. die zich overigens niets meer herinnert, om onverklaar bare redenen de woning van de hem wildvreemde familie V. in de Ruysdael- straat in Den Haag binnengedrongen, toen op zijn bellen de dochter des huizes opendeed. Dit meisje en haar moeder schrokken zo van de star kijkende, vreemde man, dat zij pardoes door de gesloten ramen naar buiten sprongen en luid om hulp roepend, bloedend op straat bleven liggen. M. kwam ook naar buiten en liet zich zonder enig verzet naar het politiebureau brengen. LOEANG PRABANG (AFP). Prins Soevanna Phoema heeft na een onder houd met koning Savang Watthana van Laos verklaard dat de kwestie Laos de finitief geregeld is. Prins Soevanna die premier zal zijn van de nieuwe Laotische regering, toon de zich zeer voldaan. Hij beschouwt de vorming van een coalitieregering, waar mee hij door de koning belast is, nog slechts als een formaliteit. Gepakt en gezakt zijn gisteren de bemanningsleden van de Noord Holland op Schiphol aangekomen. Twee opvarenden op deze foto heb ben al familie ontdekt. De anderen hebben in de massa mensen nog geen bekend gezicht kunnen vinden. Ondanks akkoord NEW YORK (Reuter) Hoewel de Verenigde Staten en de Sowjetunie het eens waren geworden over de benoeming van de Birmaan ,Oe Thant tot waarnemend secretaris generaal van de Uno, zijn er in de afgelopen dagen zoveel moeilijk heden tussen de twee landen gere zen dat het onwaarschijnlijk lijkt dat Oe Thant benoemd zal worden. De Verenigde Staten hebben nu hun voorlopige instemming met het voor stel om de waarnemende secretaris generaal te laten benoemen door de Veiligheidsraad, weer ingetrokken. Amerika zal de kwestie waarschijnlijk voorleggen aan de Algemene verga dering, waar geen recht van veto is en waar een besluit van een meerderheid dus nooit ongedaan kan worden ge maakt door één land. ALLEEN DAN Wanneer inderdaad de Algemene ver gadering zich met de opvolging van de omgekomen Dag Hammarskjoeld gaat bezighouden, is de kandidatuur van de Birmaan automatisch van de baan. Oe Thant, op het ogenblik de enige politicus die zowel voor de Ver enigde Staten als voor de Sowjetunie aanvaardbaar is als opvolger van Ham marskjoeld, heeft nadrukkelijk te ken nen gegeven dat hij de post slechts zal aanvaarden wanneer de twee lan den het volkomen eens zijn over alle aspecten van zijn benoeming. Behan deling door de Assemblee zou juist bewijzen dat de Verenigde Staten en de Sowjetunie het volstrekt niet eens zijn. IERSE KANDIDAAT Zou de regeling van de opvolging van Hammarskjoeld inderdaad aan de Al gemene vergadering worden overge laten, dan zou er voor de benoeming van een nieuwe .secretaris-generaal slechts een eenvoudige meerderheid van stemmen nodig zijn. De waar schijnlijkste kandidaat zou dan zijn de Ier Boland, die voorzitter is ge weest van de vorige Assemblée. Ver moedelijk zou het niet veel moeite kosten, voor hem een meerderheid te vinden. Het is echter nog niet bekend of hij bereid zou zijn tijdelijk het ambt van secretaris-generaal waar te nemen. Advertentie WIJ verzenden ook geschenkpakketten met bloembollen naar het buitenland. (Advertentie) Van een onzer verslaggevers IJMUIDEN Na een nacht en een dag vol onzekerheden werd het gis teravond in IJmuiden bekend: schipper J. P. H. Blok (45) is aan boord van de Engelse trawler Granby Queen gestorven, nadat hij en tien van zijn bemanningsleden van de zinkende motortrawler Elie Chènèvière of uit het kolkende water waren geplukt. De scheepsramp op de Middles Rough Grounds kostte zes doden. Door de be manning van de Engelse trawler werd het lijk geborgen van de matroos H. Prins, die evenals zijn schipper bij de redding midden in de nacht in de holle zee terecht was gekomen, maar direct verdronk. Schipper Blok kreeg zoveel olie en water naar binnen, dat hij later overleed. EEN PRODUCT VAN OE SIKKENS GROEP 4 Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De premie voor de A.O.W zal met ingang van 1 januari met Vi procent worden verhoogd: van 5,5 procent tot 5,75 procent. De premie voor de A.W.W. van 1,25 procent blijft ongewijzigd. Tezamen gaat de premie dus zeven procent bedragen van het zogenaamd premieplichtig inkomen, dat ongewij zigd blijft op een bedrag van 8250 gulden per jaar. In geld omgerekend betekent het een stijging van de maxi mumpremie van 566 tot 577,50 gulden per jaar. Er is nog geen beslissing genomen over de vraag voor wiens rekening de stijging komt, voor die van de werk gever of die van de werknemer. De oorzaak van de verhoging, waartoe de Sociale Verzekeringsbank met goed keuring van de minister heeft beslo ten, ligt in het feit dat ons land een steeds groter aantal bejaarden gaat tellen. De financiële middelen waaruit de kosten van de A.O.W. worden bestreden, moeten dan ook ruimer vloeien. Advertentie zondag 22 oktober AMSTERDAM (ANP) Bondscoach Elek Schwartz heeft gistermiddag, na de laatste cen trale training in het Olympisch Stadion te Amsterdam, het Nederlandse voetbalelftal, dat zondag in Boedapest tegen Hongarije zal spelen, als volgt samengesteld: Doel: Pieters Graafland (Feijen- oord); achter: Wlersma (PSV) en Veldhoen (Fejjenoord) j midden: Kreyermaat (Fefjenoord)Pronk (Ajax) en Muller (Ajax); voor: Van der Kuil (PSV), Henk Groot (Ajax), Van der Linden (DOS), Van der Gijp (Fcijenoord) en Bosselaar (Sparta). Reserves: Lagarde (DHC).Ouder- land (Ajax). Swart (Ajax), Kerk- hoffs (PSV) en Wagemakers (Alkmaar). Rinus Bennaars is wegens een knieblessure niet beschikbaar. De Hongaarse ploeg komt in de volgende samenstelling het veld op: Doel: Grosics; achter: Matrai en Sovarl; midden: Solymosl, Slpos en Kotasz; voor: Sandor, Goeroecs, Tichy, Monostori en dr Fcnyvesi. De belang.'.elling voor de wed strijd is onverwacht groot. Het feit, dat het Nederlands elftal ruim dertig jaar niet in Hongarije speelde, is daaraan niet vreemd. VIER SPRONGEN Vier vissers waren al eerder in zee gesprongen, toen de Elie door een lek in de machinekamer steeds dieper weg zakte en de redding ondanks wanhopige oproepen via een noodzendertje nog veraf leek. De Helderse kotter Michiel heeft gistermiddag twee lijken gevon den: die van de IJmuidense kok E. van der Harst en van de matroos A. Kok uit Egmond. De eerste en de tweede machinist, F. Doets uit Haarlem en W. van Dijk uit Katwijk, zijn nog niet gevonden. OP HET NIPPERTJE De Engelse trawler, die vanmorgen haar thuishaven Lowestoft kan berei ken, was gisternacht aan het hoofd van een vlootje Engelse, Belgische en Nederlandse schepen maar net op tijd om de benarde bemanning over te ne men: door een gewaagde manoeuvre van schipper Frank Hugman kreeg hij zijn trawlertje aan de lijzijde van de IJmuidenaar zodat enige Nederlanders konden overspringen. De Engelsman kreeg met veel moeite negen mensen en het lijk van de matroos aan boord. Schipper Blok moet hebben gepro beerd de sloep te strijken toen de si tuatie gisternacht tegen twaalven steeds gevaarlijker werd, Er is nog naar de reddingboot gezocht, maar niemand heeft haar kunnen vinden. Neen. ik heb een secretaresse, voor zeer lange tijd, denk ik. Van onze correspondent BERGEN OP ZOOM. Op de handgranaatbaan op de Rucphense heide bij Roosendaal is gisterochtend een ongeluk gebeurd, dat aan twee militairen het leven heeft gekost. De slachtoffers waren de eerste- luitenant W. A. W. van Dooremaal uit Breda, 28 jaar oud, en de negen tienjarige dienstplichtige soldaat J. Maas uit Groede. Zij behoorden tot het Korps commandotroepen. De commando's kregen instructie in het werpen van scherpe hand granaten. Luitenant Dooremaal trad op als instructeur, onder wiens toe zicht de soldaten één voor één een scherpe granaat wierpen, terwijl de andere militairen in een schuil plaats wachtten. Toen soldaat Maas aan de beurt was zagen de andere militairen noch hem, noch luitenant Dooremaal verschijnen nadat een ontploffing was gehoord. Zij gingen kijken en vonden de twee militai ren dodelijk gewond. Omdat de slachtoffers als enigen op de werpplaats waren geweest, is het moeilijk om na te gaan hoe het ongeluk is gebeurd. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Er moet in het na jaar en het voorjaar niet zoveel ver schil in prijs bestaan tussen koelhuis- boter en verse boter, meent de minis ter van landbouw en visserij mr. V. G. M. Marijnen. Dit is de reden waar om de prijs van koelhuisboter voorlo pig is vastgesteld op 3,10 gulden per kilo, dat is veertig cent beneden de in- leveringsprijs van verse boter. Er wordt nu nog vrij veel verse bo ter geproduceerd en daarom wil de minister van landbouw voorkomen dat de vraag zich al te sterk op koelhuis boter richt. In de komende maanden zal de koelhuisboter goedkoper moe ten worden, aldus zei minister Marij nen gisteren in de Tweede Kamer in antwoord op een vraag van de socia list mr. Daams. Een regelmatige af zet wordt daardoor bevorderd, In het voorjaar zal, tegen de tijd dat het afloopt met de koelhuisboter, de overgang naar verse boter ook weer geleidelijk aan moeten verlopen; dan zal het prijsverschil dus weer wat geringer moeten zijn. Van onze luchtvaartredacteur DEN HAAG Sinds enkele maanden blijkt op een hoogte van circa tien kilometer de radio-activi teit groter te zijn geworden. De K.L.M. heeft dit geconstateerd na onderzoek van de binnenkomende vliegtuigen van het type DC-8. De hoeveelheid radio-activiteit be draagt thans één tienduizendste gram op duizend vierkante meter vliegtuigoppervlak. Deze zeer ge ringe hoeveelheid levert geen enkel gevaar op voor de inzittenden van deze sraaltoestellen. In het vliegtuig heeft de controle geen radio-activiteit opgeleverd. De sporen ervan zijn geconstateerd in en rondom de motoren in het alge meen aan de voorkant van de vlieg tuigen. De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot vanavond: Veranderlijke be wolking met plaat selijk enkele buien. Zwakke tot matige wind, op de meeste plaatsen uit weste lijke richtingen. - Weinig verandering m temperatuur. MIESJE: Zat ik nu maar op Capri. 21 oktober: zon op 7.14, zon onder 17.34; maan op 16.55, maan onder 3.37. Van onze economische redactie DEN HAAG De broodprijs zal per 30 oktober met één cent per 800 gram verhoogd worden. Het betreft hier, aldus het ministerie van econo my wi?a,,en' ?el] Prijsverhoging die is gegrond op die kostenverhogingen m het bakkersbedrijf, die buiten de sector lonen en bloemprijs vallen. Pon* w le als onderhandelingspartner van minister De Pous fungeert, is het met deze prijsverhoging niet eens: zij heeft in recente besprekingen steeds een verhoging van minimaal twee cent voorgestaan t Men zie ook pag. 7 j

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1