DE VIER VERRASSINGEN VAN N1K1TA KROESJTSJEF Lont dagen van van veertien tijdbom 50 megaton aan TWEE JONGENS DODEN MEISJE UIT WRAAK Concessies op begrip meer basis van in Westen „Kroesjtsjef bedriegt wereld en eigen volk" Voorlichting aan .ministersvrouwen AUTO'S WAADDEN OVER HET LANGE VOORHOUT Gruwelijk misdrijf in Huizen ALGERIJNEN PROTESTEREN RELLETJES IN PARIJS Rus zegt concert af in Amsterdam SAFE-DENKSPEL De BiltBuiig PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Tweeslachtig Zaak-volkstelling teruggewezen Ontsnapt en gepakt LORD HOME REAGEERT: Raketvliegtuig X-15: (j200 kilometer Bij oversteken gedood dagochtend waren zij door de politie züTSS^sSn rSzSStuZ Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te. Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84. Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsen Dagblad Lo*$e nummers IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwarts #1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1 1,—» 16c JAARGAUG Xo. 4983 Woensdag 18 oktober 1961 DUITS ULTIMATUM VAN DE BAAN O KOE MbSu; Van onze correspondent MOSKOU De Russische partijleider Kroesjtsjef heeft gisteren zijn aanzienlijk gehoor verbaasd door gelijkmoedigheid en uit houdingsvermogen. Meer dan zes uur lang, slechts af en toe onderbroken door een korte pauze, heeft hij aan de verzamelde partijgenoten en buitenlandse gasten rapport uitgebracht over de stand van zaken in de partij. Teg< de achtergrond van een ge weldig grijsgroen doek, versierd met een Leninkop in mozaiek heeft de man, die op drie dagen na sinds Stalins dood de positie van eerste secretaris van de Russische communistische partij (Weeft ingenomen het gepresteerd om: de tijdslimiet voor het sluiten van een vredesverdrag met Oost-Duitsland te laten vallen; 2 een tijdbom van vijftig megaton van een veertiendaagse; lont te voorzien; O de tachtigjarige ex-president van de Sowjetunie,. Worosjilow, alsnog ervan te beschuldigen in 1957 tezamen met Molotof, Malenkof en Kaganovitsj tot de „anti-partijgroep" behoord te hebben; de afwezige Albanezen van Stalinisme te beschuldigen en daarmee de Chinese delegatie te ergeren. Wat de Duitse kwestie be treft verklaarde Kroesjtsjef met een stalen gezicht: ,,De Sowjetunie heeft geen enkel ultimatum gesteld, toen zij een Duits vredesverdrag voor stelde." Dit was het enige ogenblik waarop de overigens zo vitale 68-jarige eerste secre taris tekenen van voortschrij dende ouderdom gaf. Hij zop zich anders de Russische aide- mémoire van 7 juni aan de Amerikaanse president Kenne dy hebben moeten herinneren. De Russische regering stelde toen het sluiten van een vredes verdrag met de beide Duits- landen dan wel met één van hen voor, tenzij Oost- en West- Duitsland voordien met elkaar tot overeenstemming zouden zijn gekomen. „Voor onder handelingen daartoe vindt de Russische regering zes maan den voldoende", heette het toen. De concessie die Kroesjtsjef thans aanbiedt is. zo verklaarde hij. ingegeven door de indruk, die de minister van buitenlandse zaken, Gromiko. heeft, gekregen tijdens zijn gesprekken met Rusk. Kennedv en Macmillan. Het Westen zou daarbij begrip hebben ge toond voor de situatie in centraal Europa en aldus bereidheid hebben Betoond door middel van onderhande- ïingen het probleem-Duiteland regelen". Om de eventuele oppositie binnen zijn partij geen kans te geven kondigde Kroesjtsjef in het midden van zijn toe spraak quasi terzijde aan. dat de^kern wapenproeven deze maand beeindiga DEN HAAG De Hoge Raad heeft nog geen uitsluitsel gegeven op de vraag of bij de volkstelling van vorig jaar behalve specifieke tellingsvragen ook vragen over persoonlijke omstan digheden mochten worden gesteld. De zaak tegen de hoofduitvoerder S. K. uit Oudehorne, die de vragen niet had beantwoord omdat hij vond dat nie mand er iets mee te maken had hoe hij woonde, welk onderwijs hij had genoten enz., is door de Hoge Raad i teruggewezen naar het gerechtshof in Leeuwarden. Dat moet eerst formeel vaststellen dat de hoofduitvoerder I geen andere redenen dan principiële heeft gehad om de vragen van de tel- ling niet te beantwoorden. De kantonrechter had K. gedeelte- lijk gelijkgcgeven. De vragen die niet j met de zuivere telling te maken had den waren volgens de kantonrechter ten onrechte gesteld, omdat daarmee i verder was gegaan dan de volkstel- lingswetten van 1879 en 1918 toestaan. Omdat K. echter ook de echte tellings- j vragen niet had beantwoord, veroor- deelde de kantonrechter hem tot 12.50 gulden boete. De rechtbank te Leeu- I warden bevestigde dat vonnis, waar na de officier van justitie hoger be- j roep aantekende. De procureur-generaal bij de Hoge Raad had daarop geconcludeerd tot I terugwijzing van de zaak om dezelfde reden als nu is geschied, maar hii was wel diep ingegaan op de principiële kant van de zaak. zouden worden met een bom van vijf tig megaton. Dit was de eerste keer. dat officieel in het openbaar wer_d toe gegeven, dat de Sowjetunie inderdaad de proeven heeft genomen, maar tege lijkertijd bewees Kroesjtsjef dat hij voor geen kleintje vervaard' was als het erop aankwam. Deze tweeslachtigheid kenmerkte het deel van Kroesjtsjefs marathontoe- spraak, dat op de buitenlandse politiek van de Sowjetunie betrekking had. De opvattingen over „imperialisme" en „kolonialisme" die de Russische partij leider naar voren bracht verschilden weinig van de formulering die sinds het twintigste partijcongres in februari 1961, en vaak nog vroeger, gangbare munt is geweest. Zie verder |»ag. 5 In een geheel nieuwe omgeving, doch veilig binnen de eeuwenoude wallen van het Kremlin, is gisteren het 22sle congres van de- Russische communistische partij begonnen. Secretaris Kroesjtsjef 'hield een rede van meer dan zes uurwaarin hij zowel van de buitenlandse politiek als van de binnenlandse vraagstukken en moeilijkheden een uitvoerig overzicht gaf. De donkere man achter hem is vice-premier Mikojan. Van een onzer verslaggevers HUIZEN. De zevenjarige Klazina Bunschoten, die in Huizen werd vermist, blijkt door twee neefjes van het meisje te zijn vermoord. Dat is vast komen te staan, .acht. uur nadat haar lijkje werd gevonden. De twee neefjes de dertienjarige K. B. en de veertienjarige J. B., eveneens uit Huizen hadden toen bekend dat zij Klazina zondagmid dag hadden meegelokt naar de uitgestrekte hooilanden van de Erfgooiers in de Meent bij Huizen. Daar hebben zij het meisje met touwen gebonden en in een sloot geworpen. hut in het bos, waar zij een compleet rovershol hadden ingericht. Beide jongens hebben ook al enige tijd doorgebracht in een opvoedings gesticht. De oudste is daar al een keer uitgebroken. Sinds kort waren zij weer op vrije voeten. Zie verder pag. 5 Van onze correspondent ALKMAAR. De 21-jarige gede tineerde C. P. uit Den Helder is gis teren op weg naar het gerechtsge bouw in Alkmaar ontsnapt. Zijn vrijheid duurde maar kort, want gisteravond kon hij weer worden gepakt. De man moest van het huis van bewaring naar het gerechtsgebouw lopen, omdat de auto voor dringen der zaken nodig was. Dit gaf hem de gelegenheid om aan zijn bewa kers te ontsnappen. Hij verdween in de Hout. Om acht uur gisteravond werd hij door' de rijkspolitie van Schoorl aangehouden op de rijksweg bij Schoorldam. Hij had een lift ge kregen van een bromfietser en was op weg naar zijn huis in Den Helder. Van onze correspondent T ONDEN De eerste reacties op de redevoering van Kroesjtsjef luiden dat de Russische leider voor zichzelf een positie heeft geschapen waarin hij alle kanten op kan. Het ultimatum inzake Berlijn was geen ultimatum; het is dus mogelijk om de onderhandelingen over de toe komst van Ber'ijn en Duitsland nog wat op te schuiven. Aan de andere kant heeft hij, volgens het oude recept, gedreigd met de verschrik kelijkste wapens. In het algemeen had men gisteravond in het Westen de indruk dat er redelijke kansen zijn voor een oplossing van de vraag stukken Berlijn en Duitsland. Kernwapens Op zijn bekende krachtige manier diende lord Home, de Britse minister van buitenlandse zaken, premier Kroesjtsjef gisteren al meteen van repliek wat diens opmerkingen over de geweldige Russische kernbommen betreft. Kroesjtsjef, aldus de minister, heeft niet alleen de gehele wereld bedrogen, maar ook zijn eigen volk, toen hij weer een begin liet maken met de proeven met kernwapens. Ik heb me verslapen. Rad voor ogen Nederland werd er gisteren rigou reus aan herinnerd, dat het herfst is. Windstoten en striemende regenvla gen sloegen de bladeren van de bomen.» Op liet Lange Voorhout in Den Haag ontstond daardoor water overlast. De bladeren verstopten daar de putjes, zodat het regenwater niet weg kon. De auto's waadden er met tegenzin doorheen. Overigens kregen zelfs schepen het te kwaad met het water. Het spookte op zee zo erg dat de sleepboot Loire 35 mijl van Den Helder een sleep moest losgooien. Het schip kreeg hulp van de sleepboot Witte Zee. Het zou zijn sleep weer oppikken als het weer b^ter was. De veerboot van Zierikzee naar Kats moest door de storirf* aan de steiger blyven. Twintig vissers uit Goeree Overflakkee vluchtten voor de storm de haven van Hoek van Holland binnen. Alle loodsdiensten voor de Nederlandse kust werden stilgelegd. NEW YORK (AP) Het Ameri kaanse raketvliegtuig X-15 heeft gis teren boven de Amerikaanse lucht- I machtbasis Edwards de recordsnelheid van 6200 km.u. behaald.' De X-15 kon nog sneller, maar de vlieger, Joe Walker, had de landings- kleppen uitgeslagen om dat te voor komen. Het oude record 5800 km.u. werd vorige week met hetzelfde toestel gevestigd door majoor Bob White. Zij vertelden uit wraak te hebben gehandeld, omdat zij Klazina er van hadden verdacht enige tijd geleden in lichtingen te hebben gegeven aan de politie, waardoor wandaden die zij hadden gepleegd waren uitgekomen. Regen Om half een gistermiddag is het lijkje van Klazina Bunschoten in een sloot van de .Oostermeent, ongeveer twee ki lometer buiten Huizen, door militairen gevonden. Na de vergeefse nasporingen van de politie op maandag, waren gisteren militairen van de Van Palmkazerne te Bussum te hulp geroepen. Een groep van 230 militairen heeft in de stro mende regen van gisterochtend af, de hele omtrek van Huizen afgezocht. Witte sokjes Omstreeks halfeen zag soldaat Eg berts bij een hooimijt in de Ooster meent een paar witte sokjes liggen. Een eind verderop lag een brilletje. Uit de hooimijt was in het wilde weg hooi gerukt. Na deze ontdekking kwam de lange rij van militairen tot stilstand. De naaste omtrek van de hooischelf werd behoedzaam onderzocht. Op nauwelijks honderd meter afstand werd in een sloot een hoop hooi gevonden. Er staken twee voetjes uit. Hét vermiste meisje was gevonden. Groot alarm Inspecteur Smits, korpschef van de gemeentepolitie te Huizen, sloeg groot alarm. Mr. H. G. van Everdingen, offi cier van justitie te Amsterdam, kwam naar Huizen met dr. J. Zeldenrust, de patholoog-anatoom van het gerechte lijk laboratorium in Den Haag en prof. dr. M. Froentjes. Later arriveerde de wetenschappelijke medewerker van het gerechtelijk laboratorium, de heer Witte. Het meisje was een dik touw om de beentjes gebonden. Om de hals van het kind zat een dunner touw ge snoerd. Ook waren de armen van het kind vastgebonden. Dat was gebeurd met het jurkje van het kind. „Tot vanochtend", zei lord Home gistermiddag in het Hogerhuis, „toen de heer Kroesjtjsef het congres in Moskou mededeelde dat de Sowjetunie op het punt slaat een zeer grote bom tot ontploffing te brengen, had het Russische volk nog niet van zijn regering vernomen dat die haar kern explosies had hervat." „Niet alleen werd de onderhandelaars op dé conferentie over de beëindiging van de proeven met kernwapens een rad voor de ogen gedraaid", vervolgde de minister, „niet alleen werd de wereld misleid met de verwachting dat er een overeenkomst over het staken van deze proeven zou volgen, maar ook het Russische volk zelf werd bedrogen." Zie verder pag. 5 Advertentie DAGELIJKS al het bouwnieuws in DAGBLAD C0B0UW het vakdagblad voor de bouwwereld ABONNEMENTEN C0B0UW, POSTBUS 1067, OEN HAAS AMSTERDAM (ANP) De Rus sische pianist Emil Gilels die op 4 en 5 november zou concerteren met het Concertgebouworkest in Amster dam, heeft zijn contract telegrafisch laten afzeggen. Het Sowjet-Russisch staatsimpresariaat Goskonzert geeft de toelichting: deze kunstenaar zal onder de tegenwoordige omstandig heden deze concerten niet geven. Advertentie ELKE WEEK 15.000,— AAN PRIJZEN! Inlichtin gen: BARTOKLAAN 21, UTRECHT, (030)—36731. Uitslag serie AZ: 1-1-3-1-3-3-2-3-3-2-3-2 Van onze correspondent PARIJS. Een volkomen onver wachte demonstratie van Algerijnen heeft gisteravond Parijs in rep en roer gebracht, het verkeer volkomen ontwricht en de politie handen vol werk gegeven. Het was een door de F.L.N. georganiseerde demonstratie tegen het uitgangsverbod voor Alge rijnen dat sinds enige tijd van kracht is en dat bedoeld was om het aantal aanslagen te vermin deren. De demonstraties waren in de mid dag' begonnen in de buurt van de Opéra maar nadat de politie een aantal Alge rijnen had gearresteerd, scheen de ac tie te verlopen. Om acht uur evenwel, toen de meeste Algerijnen naar huis vluchtten, omdat zij om half negen bin nen moeten zijn, verzamelden andere Algerijnen, uit Nanterre en Puteaux, zich bij het Rond Point de la Défence en trokken naar de Pont de Neuilly, waar zij op een grote politiemacht stieten. Onderweg vernielden zij auto's en sloegen winkelruiten in. Het kwam spoedig tot gevechten met de politie. Rustig Intussen waren op enkele andere pun ten in Parijs, op de Place de la Répu- blique, Place de la Concorde en op en kele boulevards Algerijnen samenge stroomd die eveneens begonnen te de monstreren. In rijen van zes of acht Vokken zij over de rijweg en blok keerden het verkeer. De demonstratie verliep rustig. Twee doden Inmiddels verrichtte de politie tal van arrestaties en requireerde stadsbussen om de gevangenen weg te voeren. Te gen tien uur ebde de demonstratie uit de binnenstad weg. Slechts bij de Pont de Neuilly verzamelden zich herhaal delijk de Algerijnen Uit Nanterre en Puteaux. De toestand- werd daar zo kritiek, dat de politie ten slotte naar haar wapens moest grijpen. Bij een schietpartij werden twee Algerijnen gedood en zestien gewond. HOEK VAN HOLLAND. Vier gede serteerde Engelse militairen hebben ge probeerd zich als verstekelingen in te schepen aan boord van de nachtboot naar Harwich. Zij werden echter op het Berg- havenstation gepakt en zijn onder bewa king op transport gesteld 'naar Roermond. De Engelse militairen kwamen maan dagavond vermoedelijk uit Duitsland met een gestolen truck. Deze wagen hebben zij op de Haagweg in Hoek van Holland De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: w Wisselend be- -x'x" wolkt met nu en dan buien. Ma tige tot krachtige, aan de kust tijde lijk stormachtige wind tussen west en noord. Wei- nig verandering in /Vtemperatuur. MIESJE: Ik moet toch eten halen. Lucifers Op de plaats van het misdrijf werden allerlei stille getuigen gevonden, o.a. enkele afgestreken lticifers. Dr. J. Zel denrust verrichtte sectie in de aula van de begraafplaats te Huizen. Gister avond kon nog niet worden vastgesteld of het kind is verdronken of is ge wurgd door het touw. Hoewel op dat moment nog geen enkele verdenking bestond tegen de beide jongens, duidde de manier waarop het kind was gebonden op kinderwerk. In overleg met de officier van justitie besloot de politie de twee neefjes van Klazina te ondervragen. Jongensbende De jongens waren zondagnacht van huis weggelopen. In Huizen hadden zij een bromfiets gestolen, waarmee zij de hele nacht hadden rondgetoerd. Maan- aangehouden. Hun nachtelijke escapade Eigen nieuwsdienst ZUIDLAREN. Bij het oversteken van de weg tussen Annen en Zuidlaren is de vijftigjarige wethouder J. Koo'p- man van Annen maandagavond door een achteropkomende auto gegrepen. Hij was op slag dood. iverd toen nog niet in verband ge bracht met het verdwenen nichtje. De jongens waren oude bekenden van de politie. Zij hebben o.a. deel uitgemaakt van een jongensbende in Huizen, die talloze diefstallen en in braken heeft gepleegd. De buit verbor gen de jongens in een zelfgebouwde Ministersvrouwen kregen gistermiddag in lmize De Quay voorlichting i Zij werden voorgelicht door mevromv B. Bas 7gehëel UMTSTtSSÜ een op vijf van do Stichting Nederlandse Federatie J' -- - vrouwen aan trouwen loxopeus, BeermanDe Quay en Korthals. Aartsen, LunsPosDe Poust

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1