Sowjetunie eist „bestraffing schuldigen aan incident" Sowjetunie ziet af van de troika Popow en Chibaev verdwenen achter het zwarte gordijn Diplomatiek conflict met Moskou tot uitbarsting l 10 WfiBj V.PR.O. in offensie tegen Radio Unie Hoofdagent J. Snijders in beroep De BiltZon DROOG EN ZONNIG ftSBtÊSÊÈ KONINGIN EN PRINS BIJ INCIDENT BET In Russische pers Afrika importeert zelf leeuwen Luchtverkeer lam door oefening ONGELIJK VOOR UTRECHTER Zigeuners kwamen huis opeisen Daf en Philips gaan bouwen in Nigerië PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Zaterdag 14 oktober 1961 „BESCHAMEND" Niets te zeggen h Schone blaue Donau is moddersloot 'U bént altijd tvelkom bij A CBTY THEATER ELECTRO BIOSCOOP De Gordijnen Specialist MAI50N VAN WESTEN Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING 't Interlockhuis Viola Restaurant WÖHLER HP SCHRIJVERS' n STOFFENHUIS DE MUYNCK BEVAHUIS J Verdieping ontruimen LAATSTE NIEUWS ^CCLlS BRILLEN BANDAGES EL. KOUSEN) Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Brcuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26, Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsen Dagblad Losse tnmriMM *1 eeflt Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1,—» 16c JAARGANG No. 4985 AMBASSADEURS UITGEWEZEN Van onze Haagse redactie TVEN HAAG. Het diplomatieke conflict tussen Nederland en Rusland is gister- avond tot een felle uitbarsting gekomen. Snel na elkaar deden zich ontwikkelingen voor: de volgende Mr. H. A. HELB niét om zijn gedrag VERENIGDE NATIES (Reuter) De Russische onderminister van buiten landse zaken, Valerian Zorin, heeft gisteren verbazing, maar ook hoop, gewekt door te verklaren dat de Sowjetunie voorlopig afstand doet van haar eis dat secretaris-generaal Hammarskjoeld moet worden opge volgd als secretaris-generaal van de Verenigde Naties door een drie manschap. De vervanger van de om gekomen Dag Hammarskjoeid moet, zo zei Zorin, steeds het laatste woord hebben en zal niet gebonden zijn aan het advies van zijn assis tenten. De Sowjetunie wenst daarom niet dat het secretariaat-generaal van de Uno een recht van veto zal invoeren. Zij is bereid de waarnemend secreta ris-generaal desnoods zeven assisten ten toe te staan. Een van de assisten ten van de waarnemende secretaris generaal moet in elk geval een Rus zijn. Al deze conces sies want dat zijn het in feite die Zorin deed aan de overheer sende opvatting in de Uno, heb ben overigens slechts betrek king op Ham- marskjoelds waar nemer en niet op zijn opvolger. In april 1963 zou Hammarskjoelds ambtstermijn zijn afgelopen. De So wjetunie is be reid tot die tijd met een waarnemer genoegen te nemen die op dezelfde voet kan doorwerken als Hammars kjoeld dat zou hebben gedaan. Zorin waarschuwde dan ook dat de kwestie van het driehoofdige secre tariaat-generaal in april 1963 opnieuw aan de orde zal komen, tezamen met enkele andere veranderingen die de Sowjetunie noodzakelijk acht. Over de eisen die de Sowjetunie in 1963 zal stellen wanneer de opvolging van Hammarskjoeld opnieuw actueel zal zijn, deed Zorin een paar belangwek kende mededelingen. De nieuwe secre taris-generaal, die wordt benoemd door de Algemene vergadering op voor dracht van de Veiligheidsraad, zal voor zijn installatie een soort begin selverklaring moeten afleggen die be trekking heeft op zijn plannen en zijn bedoelingen.^ Aan de band daarvan kan de Assemblee hem dan alsnog wei geren. Hammarskjoelds opvolger zal moeten beloven dat hij na ziin verkiezing er varen mannen zal uitzoeken onder de ondersecretarissen van met name te noemen landen of werelddelen, die ziin persoonlijke adviseurs zullen zijn. Hij moet proberen alle vraagstukken in nauw overleg met hen op te lossen. De Sowjetunie. zo haastte Zorin zich te verklaren, is overigens niet van plan instructies op te stellen voor enige assistent-seeretaris-generaal. Evenmin wenst de Russische delegatie invloed te oefenen op de gang van zaken in het secretariaat-generaal. 0 ZORIN De achttienjarige Gooven Kort uit Amsterdam is gisteren overleden aan de verwondingen, die hij vorige week donderdag bij een autobotsing had op- gelopen. Paul Ramadier, voormalig Frans minister-president, is stervende. Hij is 85 jaar. De Nederlandse regering deelt de regering te Moskou mee, dat zij de Russische ambassadeur P. K. Ponomarenko tot persona non grata heeft verklaard; De Russische regering deelt in een protestnota mee, dat zij op haar beurt de Nederlandse ambassadeur in Moskou, mr. H. A. Helb, tot persona non grata verklaart. De Russische nota was gisteravond nog niet in Den Haag ontvangen. De Nederlandse regering ging pas tot publikatie van haar besluit tot ongewenst- verklaring van de heer Ponomarenko over, nadat de Russische regering daarvan op de hoogte was gesteld. De Russische regering heeft onmiddellijk geantwoord met een nota, waarin zij meedeelde dat zij haar ambassadeur in Den Haag had teruggeroepen. Die nota is in Moskou overhandigd aan de heer Helb. Het enige wat men er gister avond in Den Haag officieel van wist, was dat de ambassadeur telefonisch liet weten dat hij door de Russische regering was gevraagd zo spoedig mogelijk Rusland te verlaten. Voorzover uit een bericht van het Russische persbureau Tass bekend is geworden, wordt in de nota krachtig geprotesteerd tegen „het beschamende en schandalige optreden van de Ne derlandse politie tegen de heer Pono marenko en zijn staf". In de nota wordt „bestraffing van de schuldigen" ge- eist. Voorts worden maatregelen ge- eist, opdat dergelijk optreden tegen Russische diplomaten in de toekomst wordt voorkomen. In de nota voor de volledige tekst verwijzen wij naar pagina 11 wordt dreigend gezegd dat de Nederlandse regering zich moet realiseren, dat der gelijke acties alleen maar ernstige consequenties kunnen hebben. In de nota wordt gezegd dat de uit wijzing van mr. Helb niet het gevolg is van het gedrag van de ambassadeur, maar uitsluitend is veroorzaakt door het optreden van de Nederlandse auto riteiten, „die kennelijk met voorken nis en goedkeuring van de Nederland se regering handelden". Voor wat Nederland betreft zou het Incident met de uitwijzing van de heer Ponomarenko gesloten zijn geweest. Thans laat het zich aanzien dat de diplomatieke vertegenwoordiging tus sen Nederland en Rusland over en weer onder tijdelijke zaakgelastigden zal worden voortgezet. Vermoedelijk zal de leiding van de Nederlandse vertegen woordiging in Moskou worden opge dragen aan mr. J. Vixseboxse, gevol machtigd minister. In al dit nieuws ging bijna het be richt verloren dat de minister van justitie gisteren heeft besloten aan de heer Goloeb asiel te verlenen in ons land. Hij zal op zijn eigen verzoek nog enige dagen op het hoofdbureau van politie in Amsterdam blijven om nog wat tot rust te komen en zich op zijn toekomst te beraden. Onze correspondent in Moskou meldde ons gisteravond telefonisch: Het vergevorderde uur in de Russi sche hoofdstad maakte dat geen van de leden van de Nederlandse ambassade voor commentaar beschikbaar was. Aangenomen moet worden dat de Ne derlandse ambassadeur per eerste ge legenheid, vanmiddag met een Electra van de K.L.M., de Sowjetunie zal ver laten. De stormachtige gang van zaken heeft tenslotte voorlopig het hoogte punt gevonden in deze uiteenzetting van gisteravond. Uiterlijk is alles kalm verlopen en de ambassade aan de Kalashy Pereu- lok was een toonbeeld van rust. Toch deed de diplomatieke bedrijvigheid van de laatste dagen reeds vermoeden, dat de afloop niet zonder een aanzien lijke verslechtering in de betrekkingen met de Sowjetunie zou zijn. De bekendmaking over de uit wijzing van mr. Helb en de „terugroe ping" van Ponomarenko door radio Moskou, was overigens het eerste wat het Russische publiek o ver het incident op Schiphol hoorde. Omstuwd door een bevriende schare arriveerden gisteren op het station van Hoek van Holland de twee uitgewezen leden van de Russische ambassade. Op de foto hierboven de handelsattaché S. W. Chibaev. Zijn lotgenoot A. D- Popow volgde enkele meters achter hem in een tweede groepje. De heren verdwenen terstond na aankomst met hun gevolg in het Russische rijtuig van de Noord-West-Express. Zij trokken zich terug achter het linker raampje (foto hiernaast) waarvan de gordijnen nauwgezet waren gesloten. De vele pogingen van journalisten om in het rijtuig door te dringen werden grimmig afgeslagen. Van een onzer verslaggevers HOEK VAN HOLLAND. De twee uitgewezen leden van de Russische am bassade in Den Haag, de Russische handelsattaché S. W. Chibaev (eerste klap op Schiphol) en de persattaché A. D. Popow (lasterlijke aantijgingen), zijn gisteravond om kwart over zeven per trein van Hoek van Holland ver trokken. Er heerste grote drukte op het sta tion waar de Noord-West-Express en de Austria-Express broederlijk naast elkaar stonden. In het Russische rij tuig van de Noord-West-Express waren in het middelste compartiment de gor dijnen hermetisch gesloten. Popow en Chibaev verdwenen snel achter deze gordijnen, toen zij met een gezelschap van veertien man in snelle auto's bij het station waren aangekomen. De wachtende journalisten storm den op Popow af, die staandebeens op het perron zijn laatste persconferentie in Nederland hield. „Ik heb niets te zeggen", zei hij met een bedrukt ge zicht en weg was hij in de groep bege leiders, die hem omstuwde. Bij het gezelschap, dat de twee uitge wezen Russen uitgeleide deed, waren ook twee vertegenwoordigers van de Chinese Volksrepubliek. In de trein en op het perron was nogal wat poltiie in uniform en in burger. Daarbij bevonden zich ook mannen van de inlichtingendienst, de B.V.D. en de rijksrecherche. Verschei- denen reisden mee tot aan de grens. Volgens de dienstregeling komen de uitgewezen Russen zondagavond in Moskou aan. Het gerucht wilde dat de uitgewezen Russische handelsattaché Chibaev in Rotterdam nog afscheid had genomen van een aantal Nederlandse zaken lieden Van onze correspondent jyjOSKOU De ongemakkelijke ver houdingen die het incident op Schiphol heeft geschapen, waren tot en met vrijdag in de Sowjetunie nog niet tot het lezerspubliek doorgedron gen Slechts uit buitenlandse commu nistische bladen zoals de Franse Huma- nité, of de Belgische Drapeau Rouge kan men een overigens verdraaid beeld van het gebeurde krijgen. Dat neemt niet weg dat het ongenoe- gen met Nederland in de altijd klaar staande kolommen van de Izwestia een uitweg heeft kunnen vinden. Het^is zelfs zover gekomen dat dit officiële regeringsblad het Koninklijk Huis hierbij betrokken heeft. In zijn berichtgeving over wat hier genoemd wordt de oorlogshetze van de landen van de Navo publiceerde het avondblad gisteren twee foto's, waar op de Koningin en de Prins staan af gebeeld, terwijl zij tankmanoeuvres van ons leger van nabij volgen. Het blad geeft een korte uitleg, waarin de „Nederlandse ridders van de koude oorlog" verweten wordt zelfs de Ame rikanen in hun oorlogszuchtige agitatie te willen overtreffen. „Nu men in het Wgsten", zo gaat het dan voort, „alles doet om de inter nationale sfeer tot het uiterste ont vlambaar te maken, wordt ook de monarchie gemobiliseerd." Deze vlerkerigheid wordt tenslotte besloten met de opmerking: ,,De Prins is Nederlander maar de tank Ameri kaan. Een symbolische prent." De Sow jet journalistiek staat er niet om bekend zijn beoefenaars door ge wetenswroeging tot« slapeloosheid te brengen, maar een zekere matiging zou geen kwaad kunnen. WENEN (AP). De machtige en vol gens het lied zo „Schone blaue" Donau was gisteren niet veel meer dan een flinke moddersloot. De scheepvaart kwam er zo goed als tot stilstand. Oorzaak is een van de ergste droogten die het stroomgebied de laatste jaren heeft ge kend. Het Oostenrijkse hydrografisch bureau rapporteerde een lage waterstand van 125 cm bij een normaal gemiddelde van 2,81 meter. Het water blijft dalen in een tempo van vijf centimeter per dag. Honderden' vrachtschepen lagen stil in Wenen en de haven van Linz. Lange stukken van de rivier zijn zelfs voor vaartuigen met zeer geringe diepgang onbevaarbaar geworden. De Imam van Jemen heeft besloten afstand te doen van zijn troon ten be hoeve van zijn oudste zoon. Hij heeft zijn volk gewaarschuwd zich niet tegen zijn wensen te verzetten en zijn zoon als Imam te erkennen. CHESTER (Reuter) De dierentuin Kumasi in Ghana heeft van een Engel se dierentuin twee jonge leeuwen ge kocht. Dat was goedkoper dan ze in Afrika zelf te vangen. De directeur van de dierentuin Kuma si schat dat er op het ogenblik net zo veel leeuwen in gevangenschap leven als in het wild. Hij zegt dat de in het wild in Afrika levende leeuwen uitster ven. De twee jonge leeuwen voor Ghana zijn zeven maanden geleden geboren in de dierentuin van Chester. Zij zijn daar opgegroeid tot mooie welpen. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM De V.P.R.O. Iaat het niet bij de protestbrief aan staats secretaris Scholten om stelling te nemen tegen de „strafmaatregelen" die door de Programma Coördinatie Commissie van de Nederlandse Radio Unie tegen deze omroep zijn genomen. Volgende week dinsdag zal het be stuur van de V.P.R.O. in een bijeen komst te Amsterdam in het openbaar zijn ernstige bezwaren tegen de maat regelen bekend maken en zijn verzoek om uitbreiding van de zendtijd toe lichten. Zoals wij donderdag reeds hebben bericht, heeft de V.P.R.O. geprotes teerd tegen de eis van de Programma Coördinatie Commissie om evenveel uitzendingen van muziek als van ge sproken woord te geven. De V.P.R.O. voelt zich hierdoor, zo heeft hij de staatssecretaris laten weten, wezen lijk in zijn bestaan aangetast. De omroepvereniging is door de maatregel genoodzaakt het zaterdag avondprogramma Passepartout van Anne H. Mulder te laten vervallen en de rubrieken Het platteland nu en De stad nu, te halveren. De maatregelen van de commissie zijn bindend. Zij gaan 20 oktober in. Tegenoffensief De Nederlandse Radio Unie zal het offensief van de V.P.R.O. met een tegenoffensief beantwoorden. Het be stuur van de N.R.U. heeft zich hier over gisteren beraden. Het heeft besloten daags na de bij eenkomst van de V.P.R.O. ook een openbare conferentie in Amsterdam te beleggen om te antwoorden op hetgeen het van de V.P.R.O. heeft gehoord. Er is kans op dat door deze merk waardige geste van de N.R.U. het con flict om de zendtijd van de V.P.R.O. die door de maatregel inderdaad wezenlijk in zijn taak wordt belem merd uitgroeit tot een soort radio oorlog. WASHINGTON (A.P.). Een grote luchtmachtoefening zal vandaag in de Verenigde Staten en Canada het gehele burgerluehtverkeer twaalf uur verlam men. De oefening wordt geleid door gene raal Laurence S. Kuter, commandant van de Noordamerikaanse luchtdefensie. Er neemt een kwart miljoen militairen aan deel. Advertentie en MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstr» Goes Telefoon 7814 Lange Vorststraat Goes SPECIAALZAKEN 10-tallen soorten merk Nylons met en zonder naad maar 1.98 in MODEHUIS VIOLA, Lange Vorststraat 47, Goes. en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje MOUSSELINE ^IWM hnilVW 90 brd. /1AEC 2.50 p. mtr. Lange Vorststraat tegenover „Berco" OPTIEK - FOTOHANDEL Ganzepoortstraat 3 - Goes - Tel. 5214. L. Vorststraat 64 GOES Maak eens ken nis met Oxford en Superdam cos- tuums. In onze zaak voordeliger 1 Ook als confectie maat- UTRECHT De heer J. Scheerhoorn, bewoner van een duplexwoning aan de Van der Steenstraat te Utrecht, heeft in het kort geding tegen de gemeente aan het kortste eind getrokken. Hij had de bovenverdieping van zijn huis in gebruik genomen nadat de bewoners waren weggegaan. Er waren toezeggingen gedaan dat de woningen in 1961 „ont- splitst" zouden worden, wat wil zeggen, dat de boven- en benedenverdieping samengevoegd zouden worden tot één woning. De president van de Utrechtse recht bank, mr. J. J. Plugge, heeft de heer Scheerhoorn gisteren in zijn uitspraak bevolen de bovenverdieping te ontrui men. Als dat niet binnen 24 uur gebeurt, zal de gemeente het op zijn kosten laten doen. De president achtte de toezegging, dat het huis zou worden ontsplitst niet be wezen. De desbetreffende ambtenaren ontkenden op de zitting toezeggingen te hebben gedaan. Bovendien, zo overwoog de president, zijn beloften van onder geschikte ambtenaren niet doorslag gevend. Die ambtenaren konden geen be slissingen nemen. De bewoners van de Van der Steen straat waren diep teleurgesteld over de uitspraak. „Ik heb hier jarenlang veel te bekrom pen gewoond", verklaarde mevrouw Scheerhoorn, „op grond van toezeggingen hebben we meubels en vloerbedekking gekocht voor de lege bovenverdieping. En nu mogen we er niet in." Enigszins heftig voegde zij eraan toe: „Maar we laten het er niet bij zitten! We zullen het huis ontruimen als het helemaal niet anders kan, maar het blijft een schandaal. Het actiecomité zal er voor zorgen, dat niemand de kans krijgt in een leeggekomen huis te gaan wonen. Daar kan de gemeente zeker van zijn." Ook andere bewoners waren ver bolgen. „Het is één vuil zootje", zo werd er gezegd. „De uitspraak is ons finaal tegengevallen. Waarom werd een ambte naar wel op zijn woord geloofd en wij niet? Met grote stelligheid is ons be loofd, dat wij er na tien jaar een leeg gekomen duplexwoning bij mochten hebben." Ik zei alleen: Haal de krant! VERENIGDE NATIES Syrië heeft gistermiddag zonder enige tegenstand zijn zetel in de Alge mene vergadering van de Uno weer ingenomen. Van een onzer verslaggevers UTRECHT De ex-hoofdagent van politie te Helmond, J. M. Snijders, die na een goede staat van dienst plot seling wegens ongeschiktheid werd ontslagen, heeft hoger beroep aange tekend bij de Centrale raad van be roep te Utrecht. In deze fase kan de zaak volledig ter tafel komen. Het ambtenarengerecht in Den Bosch, dat deze zaak in eerste in stantie heeft behandeld, heeft zich al leen kunnen bezighouden met het schor singsbesluit van de hoofdagent. Daarbij kwam het door Snijders vals genoemde rapport dat commissaris A. J. L. de Groot over. de hoofdagent had uitge bracht, niet ter sprake. Van onze correspondent ROERMOND. De zeven kinderen van de Oostenrijkse zigeuner Franz Leo pold Dusbaba willen de gemeente Uden in Noord-Brabant een proces aandoen met als inzet het huis van hun vader. De zigeuner kwam aan het eind van de vorige eeuw in Uden wonen. Een tijdje later kocht hij van een zekere Vlijmir.gs een huis met een tuin aan de Peperstraat. Toen in de Eerste Wereldoorlog de be volking van Uden werd geëvacueerd, vertrok ook Dusbaba met zijn gezin. Nie mand heeft sindsdien iets van hem ge hoord. De eerste jaren na de oorlog bleef het huis leeg staan; daarna verhuurde het burgerlijk armbestuur het aan een gezin. Sindsdien hebben er nog vier gezinnen in gewoond. Het armbestuur inde de huur en betaalde de belastingen die Dusbaba aan staat en gemeente schuldig was. In 1950 deed het armbestuur het huis van de hand. De gemeente Uden kocht het voor negenduizend gulden. Enige tijd geleden wierpen de zeven kinderen van de zigeuner zich als eige naren op. De Bossche advocaat mr. Scheefhals zal voor hen nagaan of de gemeente dan wel het armbestuur kan worden gedagvaard wegens het verkopen van andermans eigendom. Advertentie sinds 1893 GOES EN MIDDELBURG VLISCO OVERWEEGT NOG DEN HAAG De Daf en Philips gaan bedrijven in Nigerië neerzetten; Van Vlissingen Katoenfabrieken overweegt dit te doen. Dit is bekendgemaakt tijdens een receptie die prof. dr. G. Brouwers, secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken heeft gegeven ter gelegenheid van het bezoek van een Nigeriaanse handelsmissie. De Daf zal binnenkort met de bouw van een assemblagebedrijf in Nigerië be ginnen. Men rekent erop in de eerste jaren tot een produktie van twee a drie honderd autobussen, vrachtwagens en kipwagens te kunnen komen. Philips zal een produktiebedrijf voor gloeilampen, radiotoestellen, grammo foonplaten en wellicht ook telecommuni- catiemiddelen vestigen. Vlisco loopt met een plan rond voor de vestiging in Nige rië van een katoendrukkerij. Voorts hoopt Nigerië met Nederlandse steun en initiatief een ijzer- en staal industrie en een olie-industrie op gang te kunnen brengen. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Droog en zon nig weer. Zwakke tot matige wind uit oostelijke rich tingen. Weinig ver andering in tem peratuur. MIESJE: Einde lijk zwemmen in zee. 15 oktober: zon op 7.04, zon onder 17.47; maan op 15.54, maan onder 31.38. Inplaats van de depressies van vorige week heeft deze week een gebied van hoge druk in ons land het weer bepaald. Het cen trum ervan bevindt zich boven de Noordzee, dus dicht bij ons land. Aangezien de rug in de ho ge niveaus goed is ontwikkeld, zullen wij dit weekeinde goed worden beschermd tegen aanval lende depressies. Het is daarom te verwachten dat de situatie zal blijven zoals deze is: over het algemeen zon nig overdag, hij wind uit oostelij ke richtingen. In de middag zal de temperatuur tot ongeveer vijf- oP'open. Het is mo gelijk dat eqn toenemen van de wind het weer iets minder aange- naam zal maken. Opmerkelijk is de hoge tempe ratuur van het zeewater: zestien tot zeventien graden. Dat is en- Reie graden boven normaal en vrijwel even hoog als in de af gelopen zomer. Om te zwem- Sükt. WatEr dUS nog zcer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1