Overhaast vertrek van Ponomarenko WOEDEND AFSCHEID NEDERLAND BAARDE OPZIEN MET STEUN AAN MOTIE IN UNO Ben Groenier zoekt naar leiding van „Theater" I ijsde nl®*; Regering reageert snel op rapporten over incident UNIEK PLAN VOOR PARIJS' DEFENSIE IN HANDEN VAN O.A.S. Nummer 107 ongenood De Bilt: Mist Statiegeld voor melkflessen verplicht JONGE GELEERDE VERDWENEN Chauffeur reed door: tien maanden geëist INKTFABRIEK GOOIT ROET IN HET ETEN Waarschijnlijk gratie voor Preston Cobb PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Frans blad onthult: Den Haag: teruggeroepen De eerste Aantij gingen Bezwaren tegen uitbreidingsplan Ontslag dreigt bij Rootes Group Apartheidspolitiek veroordeeld Liberiaan Cooper nam initiatief •Het ld ructijel om te ftlcwvbett iP Bakker n.v. 1 Landbank koopt Backershagen REDDINGSACTIE VOOR TRISTAN DA CUNHA Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4 telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33 Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwart* il' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4983 Vrijdag 13 oktober 1961 TWEE RUSSEN UITGEWEZEN S. W. CHIBAEV eerste klap Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De Nederlandse regering heeft twee leden van de Russische ambassade aangezegd nog deze week Neder land te verlaten. Dat is het eerste diplomatieke gevolg van de vechtpartij, die leden van de Russische ambassade maandag op Schiphol hebben ontketend met leden van de Koninklijke Ma rechaussee. Er zal meer volgen! De Nederlandse regering heeft ernstige reden tot beklag over het optreden van ambassadeur Ponomarenko. Zij zal daarop bij monde van de ambassadeur in Moskou nader terugkomen bij de Russische regering. A. D. POPOW lasterlijke aantijgingen Van onze correspondent PARIJS. Het plan van de verde diging van de stad Parijs in geval van een opstand, waarvan slechts éen exemplaar bestond, is gesto len. Het bevindt zich nu in handen van de O.A.S., het geheime Franse leger, aldus heeft het Franse blad l'Express bericht. Volgens l'Express dateert de diefstal uit de dagen dat kolonel Vaudrey en kapitein St. Rémy, die voor hun aan deel in het complot van Parijs tot ge vangenisstraffen waren veroordeeld, uit de gevangenis ontsnapten. Als ge volg hiervan werd een districtscom mandant van Parijs, generaal Rouvil- Iois. op non-actief gesteld omdat zijn dienst de bewakers van de gevange nen had bevolen zich op een discrete afstand van hen te houden. MET ALLES! Daags nadat hij van zijn functie was ontheven meldde de commandant dat tijdens zijn afwezigheid zijn bureaus waren doorzocht door een rechercheur die uit de dienst was ontslagen omdat hij lid was van de O.A.S. en dat het verdedigingsplan van Parijs was ver dwenen. Dit plan waarvan zoals gezegd het eni ge exemplaar zich in het bureau van generaal Rouvillois bevond. bevatte een opsomming van alle strategische punten van de stad, een lijst van de militaire vliegvelden rondom de stad en de details van hun installaties, de namen van de regimenten waaraan de verdediging van de stad was opgedra gen en hun huidige standplaats, de on dergrondse wegen, metro en riolen, die door de troepen konden worden gebruikt in tijd van nood. de elektri sche hulpinstallaties enzovoort. Volgens l'Express zou het verdwijnen van dit hoogst geheime plan bij de le den van de Nationale Defensie hevi ge ontsteltenis hebben gewekt. Dit alles is de Russische tijdelijke zaakgelastigde N. P. Gaenko meege deeld, toen hij gisteren in de namiddag op het ministerie van buitenlandse za ken iverd ontboden. De twee uitgewe zen Russen zijn S. W. Chïbaev en A. D. Popoiv. Ambassadeur Ponomarenko is gisteren omstreeks het middaguur plotseling naar Moskou vertrokken. Dat vertrek is nogal overhaast ge weest. Officieel is van de zijde van de ambassade meegedeeld dat de ambassa deur het 22ste congres van de Russische communistische partij zal bijwonen, maar in Haagse diplomatieke kringen meent men dat hij naar Moskou is terug geroepen. Het congres begint pas dinsdag. Hoe plotseling de heer Ponomarenka is afgereisd blijkt uit het feit dat hij een afspraak met de Amerikaanse am bassadeur John S, Rice niet heeft kun nen nakomen. Gistermorgen zou hij zijn ambtgenoot een tegenbezoek heb ben gebracht. In plaats daarvan ont ving de Amerikaanse ambassadeur een telefoontje dat de heer Ponomarenko naar het partijcongres was getrokken. De heer Gaenko werd op het minis terie van buitenlandse zaken ontvangen door staatssecretaris dr. R. H. van Houten, die hem eerst mondeling van de Nederlandse beslissingen op de hoogte stelde en hem vervolgens een aide-mémoire overhandigde. De heer Gaenko stond binnen tien minuten v/eer op straat. De Nederlandse regering heeft op merkelijk snel gereageerd op de rap porten van de politie en de marechaus see over het optreden van de Russen op Schiphol. Deze rapporten kwamen donderdag gereed. Onmiddellijk daar op is de uitwijzing van de twee diplo maten gevolgd. De Russische handelsvertegenwoor diger te Amsterdam, S. W. Chibaev, die behoort tot het personeel van de ambassade, is de eerste geweest die op Schiphol tot handtastelijkheden over ging. De tweede secretaris van de ambassade, A. D. Popow, die optrad als persattaché, heeft op een persconfe rentie een aantal lasterlijke aantij gingen jegens Nederlandse autoriteiten geuit. Bovendien heeft ook hij zich schuldig gemaakt aan geweldpleging tegen Nederlandse ambtenaren. Op deze gronden, aldus de aide-mémoire, kan de Nederlandse regering hun verblijf in Nederland niet langer toestaan. Uit de rapporten, zo stelt de aide- mémoire voorts, is gebleken dat het op Schiphol aanwezige personeel van de Sowjetrussische ambassade mrt inbe grip van de ambassadeur zich schuldig heeft gemaakt aan geweldadig optreden tegenover Nederlandse ambtenaren in de uitoefening van hun functie. Voorts heeft de ambassade niet geschroomd door de heer A. D. Popow een perscon ferentie te doen houden waarin een aan tal lasterlijke en derhalve onaanvaard bare aantijgingen jegens Nederlandse autoriteiten werden geuit. De aide-mémoire wraakt voorts de houding van ambassadeur Ponomaren ko op Schiphol, die niet alleen de ge weldpleging heeft gedekt, maar ei ook persoonlijk aan heeft deelgenomen. Het telegram dat de ambassadeur op 9 ok tober van Schiphol aan het ministerie zond. bevat een voorstelling "an zaken die in strijd blijkt te zijn met de fei ten, zo constateerd de aide-mémoire ten slotte. Duidelijk is dat de positie van de heer Ponomarenko als ambassa deur in Nederland hoogst onzeker is. DEN HAAG. De directeur-gene- raai van de P.T.T.,- Rijkswaterstaat en een aantal landbouwers en tuin ders maken bezwaar tegen het uit breidingsplan van Bergschenhoek. Ge deputeerde Staten hebben dit plan in openbare vergadering behandeld. De voornaamste bezwaren gelden het tracé van de provinciale weg 21. Rijks waterstaat wil de vaststelling van het tracé van deze noord-zuidverbinding op schorten tot de aanvulling van het rijks wegenplan vast staat. Daarbij wijst hij op de plannen om rijksweg 16 van de Van Brienenoordbrug via Terbregge, Bleiswijk en Hoogmade door te trekken naar de Velsertunnel. Dat deze weg ten oosten van de Rottemeren zou komen te lopen, zoals in het plan wordt voor gesteld, vindt Rijkswaterstaat onaan vaardbaar door de nodeloze omweg, die het verkeer in de richting van Rotter dam. Dordrecht en Antwerpen dan zou maken. Van de zijde van de landbouwers en tuinders, die een gedeelte van hun grond moeten afstaan voor de provinciale weg 21, werd betoogd, dat er met de belan gen van de boeren wel wat erg gemak kelijk werd omgesprongen. Provinciale Waterstaat en de Provinciale Planolo gische Dienst hadden gesteld, dat de doorsnijdingen van de land- en tuinbouw- gronden tot een minimum waren terug gebracht. De boeren brachten daar te genin. dat er van de veertig boerderijen 33 worden doorsneden, en van de tuin derijen (75) een derde deel. ROTTERDAM Op zaterdag 28 okto ber geeft Rotterdams Toneel de première van „Kwestie van aanpassen" een serieuze komedie van Tenessee Williams. Guus Hermus voert de regie van dit stuk. SCHIPHOL Verontwaardigd en kwaad is de Russische ambassadeur Ponomarenko gisteren op Schiphol aan boord gestapt van het vliegtuig dat hem naar Moskou zou brengen. Zijn woede werd gewekt door de vraag van een journalist die wilde weten of Ponomarenko verwachtte dat hij zou worden uitgewezen. „U vraag is tactloos!" grauwde de am bassadeur. „U gaat over de schreef! U bent geen verslaggever! Wat U wel bent weet ik niet! En ik praat niet met U! Uw vraag is provo cerend!" Veertien dagen Daarna keerde hij de journalisten, met wie hij even te voren rustig de doorlaatpost was gepasseerd, waar hij maandag met de marechaus see had gevochten de~ rug toe. Wij hadden toen al opgetekend, dat de heer Ponomarenko verwachte over veertien' dagen in Nederland terug te keren: met zijn vrouw, die hem al was voorgegaan naar Mos kou. Ponomarenko was niet de enige communistische functionaris die zich gisteren op Schiphol bevond: ook de algemeen secretaris van de C.P.N. de heer Paul de Groot, die evenals de ambassadeur naar het partijcon gres vertrok, spuwde zijn gal uit. Hem was namelijk gevraagd of hij naar Schiphol was gekomen om af scheid van Ponomarenko te nemen. De verslaggever, die dit vroeg wist niet, dat de heer De Groot op reis ging. Hij dacht dat de rode bloemen, die de Nederlandse communistische leider bij zich had, wel eens iets met een afscheid te maken zouden kunnen hebben. „Ik weiger mij door de eerste de beste snotneus provocerende vragen te laten stellen" brieste De Groot. Iemand uit zijn gezelschap voegde daaraan toe: „Snotneuskop! hou je snotneuskop dicht!" LONDEN Een jonge Nederlan der, die in de wetenschappelijke wereld naam schijnt te hebben ver worven door zijn deskundigheid op het gebied van het volgen van kunst manen, is verdwenen. Het is de 33-jarige Jacob Ponsen, die per schip van Durban naar Southampton zou reizen. Vandaar zou hij naar Den Haag doorgaan. Hij is voor het vertrek van de Athlone Castle uit Durban op het schip gezien. Toen het de volgende dag aankwam in Eastlondon werd hij vermist. De politie vraagt zich thans af of hij overboord is gevallen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij voor het ver trek uit Durban van boord is gegaan en zelfs met de mogelijkheid van ontvoering. De heer Ponsen had in Zuid- Afrika het observatorium van Krü- gersdorp bezocht. LONDEN (Reuter-). Tienduizend ar beiders van de autofabrieken van de Rootes Group hebben gisteren de waar schuwing ontvangen dat zij waarschijn lijk zullen worden ontslagen. De directie van de Rootes Group ziet zich hiertoe gedwongen door een wilde staking bij een dochterbedrijf in Londen, waardoor de aanvoer van koetswerken sterk is verminderd. De staking bij het' dochterbedrijf is al vijf weken aan de gang. Er staken onge veer duizend mensen. Zij hebben de op dracht van hun vakbond om weer aan het werk te gaan naast zich neergelegd. GRONINGEN. Tegen de los arbei der M. M. uit Noordbroek heeft de of ficier van iustitie bit de Groningse reentbank gisteren tien maanden met aftrek geëist, waarvan vier voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar. Ook vroeg hij vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Op 5 augustus was M. in Hoogezand- Sappemeer met zijn vrachtauto door gereden, na de 64-jarige fietser Hart man te hebben aangereden. M. ver keerde onder invloed van sterke drank. -X- Is dit het laatste wat Nederland van de heer Ponomarenko zal zien? In diplomatieke kring is men geneigd dat te geloven. De Russische ambas sadeur zelf zei gisteren op Schiphol bij zijn vertrek „naar het Russische partijcongres": Over twee weken ben ik terug. Van onze correspondent NEW YORK. Dat Neder land als enig Westelijk land woensdag voor de tegen Zuid- Afrika en de apartheidspolitiek gerichte motie van afkeuring heeft gestemd, heeft in de Uno nogal opzien gebaard. Reeds is komen vast te staan dat de ver tegenwoordigers van Afrikaans- Aziatische landen terdege nota hebben genomen van de Neder- Van onze correspondent ARNHEM. De stadswijk Lom bok in Arnhem is gisteren in rep en roer gebracht, toen duizenden kilo's roet uit de hemel kwamen vallen. Bij de in deze wijk gevestigde 'nktfabriek Arahemia was een par- :ij van tienduizend kilo roet gaan broeien. Er ontstond een brandje dat weliswaar spoedig was geblust, maar het uit de papieren zakken ontsnapte roet legde zich als een dichte, vettig zwarte nevel over de wijk. Als mijnwerkers De huisvrouwen moesten met emmers en bezems aan de slag om het zwarte gevaar te keren. Toen 'het er eindelijk weer een beetje toonbaar uitzag, werd de buurt met een nieuwe roetlaag bedekt. De gemeentereiniging probeerde namelijk het roet met grote rol- trommels van de fabriek af te voeren, wat weer veel stof deed onwaaien. Mannen, vrouwen en kinderen zagen er uit als mijn werkers. Zelfs binnenshuis was al les met een fijn laagje roet bedekt. Meer klachten De bewoners van Lombok, die a* vaak hebben geklaagd over de aanwezigheid van de inktfabriek in hun wijk. vinden dat het nu tijd wordt het bedrijf naar et indus trieterrein over te plaatsen. landse houding. De Afrikaan se naties zijn daarmee natuur lijk bijzonder ingenomen. In de motie werd een rede van de Zuid- afrikaanse minister van buitenlandse zaken, Louw, scherp over de hekel ge haald als „beledigend, onoprecht en on juist". Louw had verklaard dat Zuid- Afrika aan zijn politiek van apartheid zou vasthouden of de Verenigde Naties dat nu prettig zouden vinden of niet. Hij betoogde dat de Bantoe's het in Zuid-Afrika beter hebben dan de massa in andere landen van Afrika, waar „achterlijke toestanden heersen en het analfabetisme groot is". Luid applaus Het was de Liberiaan Cooper, die eerst ook al had voorgesteld om de re de van Louw niet in het officiële ver slag van de zitting op te nemen, die later voorstelde om de rede in een mo tie af te keuren. Toen bekend werd dat tweederde van de leden zich achter de motie hadden geschaard en dé motie was aangenomen, klaterde er een luid applaus op. Enkele westerse landen verklaarden niet aan de stemming te hebben deel genomen omdat een motie ter afkeu ring van een redevoering niet in over eenstemming was met het reglement. ,,Er zal later in de speciale politieke commissie nog gelegenheid genoeg zijn om de rassenkwestie in Zuid-Afrika op reglementaire wijze te bespreken", zei den zij. De Nederlandse afgevaardigde ver klaarde dat Nederland de motie ge steund heeft omdat minister Louw openlijk de beginselen van het hand vest en de rechten van de mens had geloochend. Hij wees er voorts op dat de Nederlandse houding in overeen stemming was met de politiek van het Koninkrijk dat de apartheidspolitiek al dikwijls heeft gekritiseerd. Andere zaak De motie werd tenslotte met 67 stem men vóór, één tegen (Zuid-Afrika zelf) en twintig onthoudingen aangenomen. Negen landen, waaronder Amerika, En geland en België hadden niet aan de stemming deelgenomen; die afgevaar digden waren afwezig. Minister Louw verklaarde gisteren er zeker van te zijn dat de internationale veroordeling van de Zuid-Afrikaanse regeringspolitiek druk op zijn regering betekent om uit de volkerenorganisatie te treden. ,,Of mijn regering aan die druk zal toegeven, is een andere zaak". Van een onzer verslaggevers ARNHEM Ben Groenier, de direc teur van de Arnhemse toneelschool, is verzocht de nieuwe leiding van de toneelgroep Theater te forme ren. Hij heeft daartoe drie bekende regisseurs aangezocht: Johan Wal ham, Fred Sterneberg en Ton Len- sink. Het ligt in zijn bedoeling dat Johan Walhain en Ton Lensink de artistieke leiding van de toneelgroep zullen vormen en dat Fred Sterne berg als dramaturg zal optreden. Ton Lensink heeft het verzoek om in de nieuwe directie van Theater te ko men, nog in beraad. Het is waarschijn lijk dat hij de uitnodiging zal aanne men. Het staat niet vast of Ben Groenier zelf ook een functie in de leiding van Theater zal aanvaarden. IDEALEN Johan Walhain heeft de uitnodiging reeds aangenomen. Gisteravond ver telde hij ons dat hij enthousiast is over zijn nieuwe functie. Hij zal pro beren bepaalde idealen die hem reeds lang voor ogen staan, te verwezen lijken. „In de eerste plaats ga ik proberen Ne derlandse schrijvers te bewegen zich ook in dienst van het toneel te stellen. Ik ben er van overtuigd dat veel meer auteurs dan wij vermoeden dramatisch werk van goed gehalte kunnen leve ren. Ik zou graag het risico nemen dat er van vijf stukken vier vallen. Het ene dat het haalt is het verlies ruimschoots waard. Ook geloof ik dat Theater zich meer moet richten op het oosten van het land, waardoor men zich niet meer gewikkeld hoeft te voelen in een concurrentiestrijd met gezelschappen en repertoires uit het westen," zei Johan Walhain. Ton Lensink heeft zijn beslissing nog uitgesteld omdat hij eerst precies wil weten wat zijn taak in Arnhem zal zijn. OPGELOST Wanneer Ben Groenier er in slaagt een nieuwe directie voor Theater samen te stellen het ziet er naar uit dat het hem lukt dan is de crisis rond om deze toneelgroep beëindigd. De moeilijkheden ontstonden toen de tegenwoordige directie Rob de Vries, Richard Flink, Elise Hoomans, Marius Kip en de dramaturge Anty Westerling ontslag nam.Zij allen zullen met ingang van 1 september 1962 als directie van Rotterdams To neel optreden. Vertel nu maar in je eigen ivoor den, wat er gebeurde WAAR HET TSODIG IS: DEN HAAG Melkverkopers kunnen voortaan verplicht worden gesteld aan hun klanten statiegeld voor flessen in rekening te brengen. De daarvoor vereiste verordening is gisteren door het bestuur van het bedrijfschap detailhandel in melk en melk- en zuivelprodukten vast gesteld. De regeling zal alleen daar van kracht worden, waar geen bevredigen de regeling tussen particulieren be staat. Het dagelijks bestuur van het bedrijfschap zal die gebieden aan wijzen, na overleg met werkgevers en/of werknemers uit die streken. Voornaamste doel van de verordening is te voorkomen, dat ongewenste ver schuivingen in omzetverhoudingen tussen detaillisten optreden, doordat de een wel, de ander geen statiegeld berekent. Haken en ogen De nieuwe verordening telt slechts vier artikelen, maar er bleken zoveel haken en ogen aan te zitten, dat er heel lang over moest worden gepraat. Een voorstel om zekerheid te krijgen dat geen uitzonderlijk hoog of laag statiegeld zou worden berekend, bleek op zoveel juridische bezwaren te stuiten, dat de indiener het voorstel maar weer introk De vraag of ook aan het personeel van de melkdetaillist de verplichting tot het in rekening brengen van statie geld moet worden opgelegd, werd be vestigend beantwoord. In het ontwerp-verordening werd gesproker, over de „administratie" van de melkverkoper, waaruit het na komen van zijn verplichtingen moet blijken. Omdat de vergadering liet woord „administratie" te gewichtig vond, werd het vervangen door „aan tekeningen". Advertentie Vraagt onze gratis catalogus Wij verzenden I ook geschenkpakketten niet bloembollen j naar het I buitenland. S Van onze Haagse redactie DEN HAAG De veiling van het landgoed Backershagen, de voorma lige Indonesische ambassade in Was senaar, gaat niet door. De Land bank heeft deze buitenplaats onders hands van notaris L. W. A. Duyn- stee gekocht, evenals alle andere nog in Indonesisch bezit zijnde Haagse panden, namelijk de Prin- sessengracht 19, 20 en 21 en de Jan Evertstraat la. Bij deze aankoop is de naam van dr. P. Rijkens wederom in verband gebracht met Indonesië, want de heer Rijkens is president-commissa ris van de Landbank. Bij informatie wilde de directeur van deze instelling niet meedelen, welke bestemming de aangekochte panden met name de buitenplaats Backershagen zou krijgen. De Landbank, in haar huidige vorm opgezet door de Haagse aan nemer Zwolsman, heeft een aantal grote objecten op stapel staan, onder meer een koopcentrum, de afsluiting van de Scheveningse Noorderboule vard en de sanering van een blok panden in de binnenstad. Enige dagen geleden deed zij een bod op de aandelen van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Van onze correspondent PARIJS De tweede dag van het bezoek van de Sjah van Per- zië en zijn echtgenote aan Parijs werd gekeilmerkt door een klein incident. Voor de lunch die in het Trianon te Versailles werd ge bruikt waren 106 couverts gedekt maar er verschenen 107 gasten. De 107de was een vrouw van middel bare leeftijd, gekleed in een zware bontmantel, die zei de prinses de Lamballe te zijn, een vriendin van de keizerin. Zij was door Farah Dibah uitgenodigd voor de lunch. Haastig werd er een couvert bij gedekt. Tijdens de maaltijd, terwijl zij in een benauwd gesprek ver zeild raakte over haar naam en afkomst, wendde zij een flauwte voor en ijlings verdween zij. Tot op dit ogenblik weet men nog niet wie zij was. De politie vraagt zich af hoe zij zonder invitatie binnen heeft kunnen komen. ATLANTA (AP). De vijftienjari ge ter dood veroordeelde Preston Cobb krijgt waarschijnlijk gratie als het parlement van Georgia de dood straf voor minderjarigen afschaft. Dat heeft de gouverneur van Georgia meegedeeld. Het parlement zal in janu ari weer vergaderen. Preston Cobb zal uitstel van executie krijgen als dat no dig is om het parlement de gelegenheid te geven om over de afschaffing van de doodstraf te beraadslagen. De oud-premier dr. W. Drees heeft zitting genomen in een aanbevelingsco mité, dat de Nederlandse actie om Pres ton van de elektrische stoel te redden, een degelijke basis wil geven. KAAPSTAD (A.P.). -Na de evacu atie door het Nederlandse schip Tjisa- dane van alle eilandbewoners van Tris tan da Cunha, is nu een Brits fregat onderweg naar het door aardschokken geteisterde eiland midden in de zuide lijke Atlantische Oceaan. De Engelsen zullen trachten wat te redden van de bezittingen der eiland bewoners die bij de ontruiming biina alles hadden moeten achterlaten. Ook zal men trachten een oplossing te vin den voor de vele achtergebleven huis dieren en het kleinvee. Weersverwachting: van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Droog weer en in de ochtend op vele plaatsen mist of laaghan gende bewolking, maar ook zon nige perioden. Weinig wind. De zelfde middag- temperaturen als gisteren of iets lagere. MIESJE: Jagezellig! „t0*' zo" op 07.02. zon onder 17.50, maan op 11.51, maan onder

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1