Ook mr. Burger ziet wat in plan voor Extra sportieve merken en fabrieken in Tour TonyA rmstrong ■Jones verheven in de adelstand KAPITEIN EN EERSTE STEURMAN VAN DE NOORD HOLLAND VOOR RECHTER Dochter van ontvoerder in arrest rsbe mhem* „Volle liclit over zaak- v. d. Putten" Dr. Bruins Slot: Tocli praten met Indonesiërs Voor beroving hogere straf „SECRETARIS-GENERAAL" IN ITALIË Internationaal verbond leidt schilderijendieven Twee man door bliksem gedood Om de vier jaar landenploegen JA-WOÖRD PER POSTDUIF Amerikaanse bases in Engeland niet opgeheven Vredesmars naar Moskou ten einde De Bilt: Beter PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND PROF. OUD: GODDET - onder pressie - STAP TERUG Eerlijke kans Zelfbeschikking Verslagen van proces in Kief VOORTAAN GRAAF VAN SNOWDON WITTE KRUIS Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te; Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 01150—3189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Loste nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,— per kwarts*1' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T eent per woord met een minimum van i/— 16e JAARGANG No. 4976 Woensdag 4 oktober 1961 KAMER STEUNT MINISTER LUNS Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. „Laat het volle licht over de zaak-Van der Putten schijnen". Deze eis heeft de liberale fractievoorzitter, prof. mr. P. J. Oud, in de Tweede Kamer gisteren tijdens de alge mene politieke beschouwingen aan de regering gesteld. De minister van defensie, ir. S. H. Visser, zal dit kunnen doen, aldus prof. Oud, door inlich tingen te verstrekken aan de vaste commissie voor de defen sie. De regering zal daartoe echter pas de handen vrij hebben als een uitspraak is gedaan door de ambtenarenrechter, bij wie de zaak-Van der Putten aan hangig is gemaakt. Rechtschapen Professor Oud zei ten volle over tuigd te zijn van de rechtschapen heid van minister Visser. Intrigan ten komen overal voor en de rege ring zal niet aarzelen in te grijpen als zich zo'n geval voordoet. Maar het is niet voldoende dat ik deze overtuiging heb, aldus prof. Oud. Het is volstrekt noodzakelijk, aat ieder dit gevoel heeft. Men kan zich dan afvragen of de overheid niet tot haar eigen verweer de juis te toedracht van de feiten moet stel len tegenover publikaties die het doen voorkomen alsof het bij de overheid maar een „rotte boel" zou zijn. Overigens was prof. Oud van oor deel, dat over de vraag of daarbij misbruik wordt gemaakt van de persvrijheid de strafrechter zal heb ben te oordelen. Van onze parlementaire redacteur KOPENHAGEN (Reuter). De Deense premier Kampmann heeft gis teren in zijn rede bij de opening van de nieuwe zitting van het parlement meegedeeld dat Denemarken voor de Faroëeilanden en Groenland een visse- rijgrens van twaalf zeemijlen zal in voeren. Van onze correspondent PARIJS. De Ronde van Frank rijk 1962 zal niet meer worden ge reden door nationale ploegen, maar door die van de fabriek en extra sportieve merken. Dit besluit, dat gisteren door de organisatie van de Ronde van Frankrijk werd bekend gemaakt, betekent een tweede revo lutie in de bijna vijftigjarige ge schiedenis van de Ronde van Frank rijk. Na een verblijf van precies tien jaar, moesten de fabrieksploegen in 1930 plaats maken voor de nationale ploegen, die aan deze ronde hun huidige kleur en romantiek gaven. Na precies 31 jaar deed Jacques Goddet gisteren een stap terug, onder pressie van de fabrieken, die de renners in hun dienst hebben en die menen dat de Ronde van Frank rijk niet behoeft te profiteren van de renners, die zij het gehele jaar door van vette gages voorzien. Toch worden de landenploegen niet geheel uit de formule geschrapt. Om de vier jaar te beginnen in 1965 zal de Tour uitsluitend open slaan voor landenploegen, waarvoor de fabrieken en de extra-sportieve merken de ren ners vrijaf zullen geven. ..Beetje' nationaal Tot de komende Ronde van Frankrijk zullen veertien a zestien ploegen van elk negen renners worden toegelaten. De voorwaarde die de organisatie aan het veranderen van de bestaande for mule gesteld heeft, is, dat de ploegen ten minste zes renners van dezelfde nationaliteit zullen bevatten en ten hoogste drie van een andere nationali teit. Voor 1963 zal de verhouding zelfs zeven en twee worden, tenzij men over gaat tot de vorming van een ploeg van tien renners. In dat geval wordt de verhouding zeven en drie. Voor de kleine landen (waartoe in dit geval ook Nederland behoort) zal w orden toegestaan, dat ploegen worden gevormd uit niet meer dan twee fa brieksploegen. Degradatie Het ligt in de bedoeling dat aan het einde van de Ronde van Frankrijk de ploegen, die op de laatste twee plaatsen eindigen, niet zullen mogen deelnemen aan de ronde van 1963. Hieruit volgt, dat de organisatie van de Tour het recht voorbehoudt van een selectie en dat een ploeg die voor de Ronde van Frankrijk inschrijft, niet per se een startvergunning krijgt. Dit is trouwens ook niet mogelijk, als men weet, dat er in Europa ongeveer 45 rijwielploegen bestaan waarvan vijftien in Italië en veertien in Frankrijk waarvan dus slechts een derde deel aan de Tour kan deelnemen. Aan de organisatie van de Ronde van Frankrijk, evenals aan de verantwoor delijkheid van het verloop van het ge heel zal verder niets veranderen. De ronde van de toekomst voor nationale amateurploegen blijft ongewijzigd ge handhaafd. DEN HAAG De Binnenkort wetsontwerp schadeverzekeringsbedrijf Van onze Haagse redactie DEN HAAG Minister Zijlstra ver wacht binnenkort bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp op het schade verzekeringsbedrijf te kunnen indienen. Dit ontwerp zal voorzien in een toe zicht op het schadeverzekeringsbedrijf, analoog aan de Verzekeringskamer voor het levensverzekeringsbedrijf. De minister deelt dit mee in ant woord op vragen van het Tweede-Ka merlid H. J. Lankhorst (pac. soc.). Zie verder pag. 9 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De Haagse recht bank heeft de negentienjarige H. R. uit Den Haag voor het beroven van een jongeman een hogere straf opge legd dan was geëist. Samen met twee vrienden, de 26-jarige H. J. M. en de twintigjarige W. H., had R. in de nacht van 4 op 5 juni op het Binnenhof de jongeman zijn portefeuille met zeven tig gulden afhandig gemaakt, na hem zijn bril van het gezich te hebben geslagen. Tegen R. en H. was tien maanden met aftrek geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank legde daar voor R. nog twee maanden bo venop; het voorwaardelijke deel hield zij op drie maanden. H. kreeg iets minder: acht maanden met aftrek, eveneens met drie maanden voorwaar delijk. De derde verdachte, die slechts i medeplichtig was geweest, werd ver- oordeeld tot zes maanden met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk. Tegen hem was negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, gevorderd. SAN FRANCISCO (AP). De 24- jarige Marily Fagan keek erg ver baasd toen de postbode haar dezer da gen een briefje, twee dozijn rozen, een fles champagne en een postduif be zorgde. Het briefje luidde: ,,Als je met me wilt trouwen, laat dan de postduif los." Met een blos op de wangen liet Ma rily de vogel wegvliegen, die recht streeks naar het andere einde van de stad vloog. Daar stond Robert Bourke hem op te wachten. De 32-jarige Bourke zei dat hij toch wel opgelucht was toen hij zijn post duif naderbij zag komen. grote meerderheid van de Tweede Kamer, ook de P. v. d. A., heeft zich gisteren achter het regeringsbeleid inzake Nieuw-Gninea geschaard. De socialistische oppositieleider, mr. J. A. W. Burger, noemde de voorstellen van minister Luns aan de Verenigde Naties een „haalbare keuze", getui gend van allure en vakman schap. Ook volgens de liberale fractie voorzitter, prof. mr. P. J. Oud, was dit voorstel constructief. Hij was het met mr. Burger eens dat het eigenlijk maar het beste was als de regering zelf er niet veel over zou zeggen om de Nederlandse positie in de Verenigde Naties geen schade te berokkenen. Voor de grote verrassing zorgde de a.r, fractieleider, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, die met alle waarde ring voor het beleid van minister Luns aandrong op rechtstreekse on derhandelingen met Indonesië! De tweede verrassing, aanzienlijk minder opzienbarend, kwam uit de hoek van de K.V.P. De nieuw optre dende fractievoorzitter, dr. W .L. P. M. de Kort, eiste dat de regering en de Nieuw-Guinearaad zich zullen openstellen voor een eerlijke kans voor Indonesië, echter zonder bedreiging en infiltratie. Daarmee doelde dr. De Kort, die overigens warme instem ming betuigde met de jongste stappen bij de Verenigde Naties, op de moge lijkheid. dat Indonesië de gelegenheid krijgt, zijn standpunt aan de Papoease bevolking bekend te maken. De vriend schap van Indonesië is voor Nieuw- Guinea onmisbaar, aldus dr. De Kort. „Verstandig en aanvaardbaar" noem de de c.h. fractieleider dr. H. W. Tila- nus de voorstellen van minister Luns, hoewel hij niet erg gelukkig bleek te zijn met de bereidverklaring tot over dracht van de soevereiniteit. Een recht streeks gesprek met Indonesië ver wierp dr. Tilanus echter. Het was hem niet duidelijk hoe dr. Bruins Slot daar voor een aanvaardbare basis zag. Nieuw-Guinea vormde gisteren de hoofdmoot van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. De andere onderwerpen, zoals het loonbeleid, de kinderbijslag en de wo ningbouw vielen erbij in het niet. Voor het eerst in de tien jaar van moeilijkheden met Indonesië gaf de Tweede Kamer aan de wereld blijk van eensgezindheid met de regering, zelfs ook van de kant van de opposi tie. De enige uitzonderingen vormden de kleine fracties van pacifisten, staatkundig gereformeerden en com munisten. Laat de wereld nu eerst maar eens reageren op het voorstel van minister Luns, aldus luidde het oordeel van mr. Burger, die, evenals de regering en de andere fractieleiders, op het stand punt stond dat ons land zich niet kan onttrekken aan de eis van zelfbeschik king door de bevolking van Nieuw- Guinea. Zonder deze waarborgen kan o 115 land de soevereiniteit niet over dragen. Er is volgens hem een inter nationale interimfase nodig voordat de zelfbeschikking kan worden toegepast, een fase die ook nodig is om de Pa poea's te leren hoe onwenselijk het is met Nederland verbonden te blijven. Indonesië kan, volgens mr. Burger, in die periode een normale kans krij gen om zich in verbinding te stellen met de bevolking, welke kans nu een maal uitgesloten is onder het Neder lands bestuur. Wel maakte mr. Bur ger bij de voorstellen van mr. Luns de aantekening, dat wij de zaak beter in de hand hadden kunnen houden door hét oordeel van ons welgezinde en door ons vertrouwde mogendheden te vragen; de weg langs de Verenigde Naties noemde hij „volkomen een gok". Mr Burger, de eerste spreker bij de algemene politieke beschouwingen in de Ticeede Kamerheeft gisteren het kabinet niet alleen doen knarsetanden hij heeft het ook enkele malen smakelijk laten lachen. Zulk een ogenblik is op de foto hierboven getroffen. Mr. Burger foto links) sprak over het uitstel met de belastingverlaging en wierp daar plotseling tussen door: „Ik hoor dr. Lucas (de belastingdeskundige van de K.V.P.) al hardop denken: Hadden ive de poeslieve Lieftinck maar terug". Achter de regeringstafel van voor naar achteren de ministers Van Aartsen, Visser, De Quay, Korthals, Toxopeus en De Pous en rechts van hen staatssecretaris StijkeL Zie verder |»ag. 7 Van onze correspondent ROME. Volgens het Italiaanse blad Telesera zou de „secretaris-generaal van het internationale verbond van schilderijendieven" zich op het ogen blik in Italië belanden. De Amerikaan se federale politie zou aan de Italiaanse politie hebben gevraagd hem te arres teren en heeft haar daartoe zijn signalement gegeven. Hij heet Edward Henry Ashdown en is een beruchte Amerikaanse gangster, die een jaar geleden de bende leidde, die te New York uit een privéverza- meling voor ruim twee miljoen gulden aan schilderijen stal. Volgens de Amerikaanse politie Is Ash down de man, die belast is door een onbekende om over de gehele wereld het stelen van kunstwerken te co- ordineren. Deze onbekende zou een geheimzinnig iemand zijn, die alle dief stallen zorgvuldig voorbereidt en uit werkt en die uitstekend op de hoogte is van de waarde van de kunstwerken en van de wijze waarop zij al dan niet beveiligd zijn. De onbekende zou iemand zijn die boven alle verdenking is verheven, maar wel een maniak. Ashdown zou aan het hoofd staan van een organisatie, belast met het stelen van kunstwerken. Hij zou verantwoor delijk zijn voor het recente verdwij nen van beroemde doeken in Amerika, Engeland, Ierland, Frankrijk en Italië. Ashdown zou „een school" tot zijn be schikking hebben gekregen, waarin hij de toekomstige inbrekers, die vaak uitstekende acrobaten en technici moe ten zijn, kan opleiden. Voor bijzonder spectaculaire inbraken (zoals te Aix- en-Provence en in Londen) zou hij zelfs mensen selecteren en hen een opleiding van enkele maanden geven met behulp van decors, die precies overeenkomen met de omgeving, waar in de inbraak gepleegd moet worden. Eigen nieuwsdienst LEEUWARDEN. Drie landbou wers zijn gistermiddag bij een on weersbui door de bliksem getroffen. Twee waren op slag dood, de derde werd zwaar gewond. De 57-jarige Sytse Jonker was met zijn zoons Wietse en Tjeerd op een afgelegen stuk land onder Wartena bezig aardappels in te kuilen. Vader en zoon Wietse kwamen om. Onze correspondent in Moskou woont in Kief het spionageproces bij, dal daar vandaag en morgen tegen twee Nederlanders wordt ge voerd. Op pagina 5 publiceren wij zijn eerste bijdrage, die ons gisteravond telefonisch bereikte. De graaf van Snowdon Van onze correspondent T ONDEN. Tony wordt graaf van Snow don, schreeuwden de koppen van de extra edities die de Londense avondbladen gister middag laat op straat brachten. Een half uur tevoren had Buckingham Palace bekend ge maakt dat de 31-jarige echtgenoot van prinses Margaret in de adelstand was verheven. De prinses verwacht over drie tot vier weken haar eerste kind. Van onze correspondent LONDEN. Vier Amerikaanse lucht- bases in Engeland, die op de nominatie stonden te worden gesloten, blijven ge handhaafd. Dit deelde Eugene M. Zue- kert, de Amerikaanse minister voor de luchtmacht, gisteren in Londen mee. De reden voor dit besluit is de huidige in ternationale toestand. De vier vliegvelden Sculthorpe, Al- conbury, Chelveston en Bruntingthorpe blijven voor onbepaalde tijd in ge bruik door de Amerikaanse derde lucht macht. Op deze bases zijn ongeveer honderd bommenwerpers van het type B 66 ge stationeerd en 7500 manschappen en of ficieren. Veertienhonderd Britse burgers vinden op de vier bases emplooi. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. De kapitein en de eerste stuurman van de zeesleper Noord Holland zullen in Djakarta wor den berecht wegens het zonder ver gunning binnenvaren van de Indonesi sche territoriale wateren. De overige leden van de bemanning zullen naar huis terug mogen keren. Advertentie y de echte PIJNSTILLER tegen hoofdpijn, kiespijn, griep, reumatische pijnen etc. De Noord Holland blijft in Djakarta. De Indonesische marine heeft dat gisteren, volgens een bericht van het persbureau Reuter, bekend gemaakt. De gezagvoerder van het schip is de 35-jarige O. Edelenbosch uit IJmui- den; de eerête stuurman is de veertig jarige H. W. Meyer uit Veendam. Zeven leden van de bemanning van de Noord Holland zijn al op thuisreis. Zij ontsnapten 9 september van de zee sleper. toen deze onder toezicht van de marine voor de rede van het eiland Poelau Samboe lag. Toen zij in Singapore aankwamen werd hun meegedeeld dat de firma Wijsmuller in IJmuiden hun werk gever hen had ontslagen. Volgens Het Vrije Volk zijn de ze ven gistermiddag met het Italiaanse passagiersschip Roma in Genua aan gekomen. Zij vertelden daar het ont slag niet te zullen accepteren. Het Vrije Volk citeert hen aldus: „Wij hebben de kapitein niet gevraagd de Indonesische territoriale wateren binnen te stomen voor het bergen van Het Griekse vrachtschip bij Poelau Nipas. Door deze handelingen zijn wij in moeilijkbeden gekomen." „Wij achten het volkomen in over eenstemming met de eisen van goed zeemanschap om uit Indonesië te ont vluchten. De kapitein en zijn officie ren waren in Samboe niet meer aan boord. Zij werden gevangen gehouden in een hotel op Samboe. De kapitein kon ons dus ook geen bevel meer ge ven." De ontsnapten zijn de zeventienja rige Ado Hartenhoff en Rudolf Basjes, (beiden uit IJmuiden) de zeventienja rige Arie Florie uit Haarlem, de ne gentienjarige Jos Handgraaf uit IJ muiden, de 33-jarige Rein Versteeg uit Haarlem, de 27-jarige Willem Middel koop uit IJmuiden en de 47-jarige Maarten Pronk uit Rotterdam. Antony Armstrong-Jones, de man die eens zijn brood verdiende als foto graaf, zal voortaan door het leven gaan als graaf van Snowdon; hem is de bijkomende titel van 'burggraaf Lin- ley verleend. Prinses Margaret zal van nu af aan genoemd worden: hare ko ninklijke hoogheid prinses Margaret, gravin van Snowdon. Met veel genoegen De lieer Armstrong-Jones heeft de titel met veel genoegen aanvaard toen hem die werd aangeboden, aldus deelde het paleis van de koningin gis teren mee. Dit zal zonder twijfel bet gevolg zijn van het feit dat de man van de prinses over enkele weken va der wordt. Toen hij anderhalf jaar ge leden in het huwelijk trad met prinses .Margaret, voelde hij er helemaal niets voor om in de adelstand te worden verheven. Hij wenste gewoon „meneer Jones" te blijven. Antony Armstrong-Jones begreep blijkbaar wel, dat het niet aanging dat de kinderen van een prinses niets an ders zouden zijn dan juffrouw of jon geheer Armstrong-Jones. Hij bezweek tenslotte voor de druk die er op hem werd uitgeoefend en stemde er in toe dat men hem tot graaf zou maken. Burggraaf De eerste zoon van prinses Marga ret en de graaf van Snowdon krijgt onmiddellijk^ na zijn geboorte de titel burggraaf Linley. Is de eerstgeborene een meisje dan wordt zij genoemd Lady(dan komt de voor naam) Armstrong- Jones. Snowdon is de naam van een berg in Wales, waar Antony Armstrong- Jones' familie van vaderszijde vandaan komt. Linley is een naam die in de fa milie van zijn moeder veel voorkomt. Het kind van prinses Margaret en de graaf van Snowdon, dat eind deze maand of begin november geboren moet worden, komt als vijfde in aan merking in de rij van troonopvolgers. De eerste is de prins van Wales, dan volgt prins Andrew, het jongste kind van de koningin, prinses Anne zijn zusje, en dan prinses Margaret, de zuster van koningin Elizabeth. Prinses Margaret maakt het uitste kend. Ze wordt geregeld onderzocht door drie eminente specialisten. Zoals gebruikelijk in dit soort geval len, bracht premier Macmillan een advies uit aan de vorstin, dat inhield Armstrong-Jones in de adelstand te verheffen. Ik dachtdat-ie het huis bedoelde. Van onze correspondent PARIJS De gehele Franse po litie heeft opdracht gekregen uit te kijken naar een veertigjarige Pa- rijse expediteur, André Berthaud, die de vorige week dinsdag een achtjarig meisje uit Orange heeft ontvoerd. Er is tegen hem een ar restatiebevel uitgevaardigd en zijn achttienjarige dochter, die ver moedelijk te goeder trouw bij de ontvoering heeft geholpen, is door de politie gearresteerd. De geschiedenis dateert feitelijk uit de vakantietijd, die het echtpaar Berthaud met zijn dochter Danielle in hetzelfde plaatsje in de Vendée door bracht als het echtpaar Plantagenest uit Orange met zijn dochtertje Nadine. De beide families ontmoetten elkaar geregeld op het strand, waar Berthaud grote genegenheid voor de achtjarige Nadine toonde. Brutaal De vorige week dinsdag vertrok Berthaud met zijn dochter uit Parijs. Hij had zijn vrouw gezegd, dat hij op reis moest en dat hij zijn dochter mee nam. Dezelfde dag arriveerde hij met zijn auto te Orange, waar hij recht streeks naar de school van het meisje ging. Berthaud stuurde zijn dochter naar binnen om te vragen of Nadine voor de rest van de ochtend vrij mocht hebben. Daarna reden zij naar het huis van de familie Plantagenest, waar hij vroeg of Nadine met hem een ritje mocht maken. Groot was de verrassing van de ouders hij het zien van Berthaud en zijn dochter. Zij dachten niet an ders dan dat de vriendelijke heer Berthaud hun kind mee uit eten zou nemen en daarna naar school zou terugbrengen. Laatste spoor Het laatste spoor, dat men van hem heeft, ligt in de buurt van Parijs, waar Berthaud zich gisteren bevond. Hij belde een vriend op, van wie hij de arrestatie van zijn dochter vernam. „Dan blijft mij niets anders over dan zo spoedig mogelijk naar Orange terug te keren om het kind terug te brengen." Daarna heeft niemand meer iets van hem gehoord. MOSKOU (Reuter). Een uur lang stonden enkele tientallen Weste lijke deelnemers aan de „Vredesmars naar Moskou" gisteren zwijgend voor het gigantische mausoleum van Lenin en Stalin op het Rode Plein. Het Was het hoogtepunt van hun betoging voor de vrede, die voor een zestal van hen in december 1960 in San Francisco was begonnen. Volgens het Russische persbureau Tass hadden de betogers eerst een mars van zes uur met spandoeken door de stad gemaakt en had de bur gerij hun onderweg overal sympathie betoond voor hun streven naar wereld vrede, ontwapening en beëindiging van kemproeven. De demonstranten kregen echter geen toestemming om het woord tot de nieuwsgierige menigte om hen heen te richten; een zwijgende betoging was de Russen sprekend genoeg. De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: In de ochtend nog op vele plaatsen mist of laaghangen de bewolking, maar in de mid dag flinke zon nige perioden. Weinig wind en hogere middag- temperaturen dan gisteren. MIESJE: Een extra hapje voor de hond. 5 oktober: zon op 6.46. zon onder 18.10; maan op 1.57, maan onder 16.45.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1