Secretariaat van V.N. onder één chef Beroep op A Igeiïjnse nationalisten om onderhandelingen te hervatten Wijsmuller ontslaat ontsnapte zeelieden Amsterdam na zes jaar weer aan het graven Deportatie Egyptenaren uit Syrië in volle gang Weer vloog een auto over de middenberm Geen parachutes voor passagiers Demonstratie bij Russische kazerne Eerste vrouwelijke trambestuurders in Amsterdam Compromis van Sow jets: Baumgartner treedt af De BiltRustig PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND „Opb i Werk mee Tunnelvlag in het IJ geplant Acht schepen tegelijk „van de helling" Na aanrijding overleden Voorlopig tot april 1963 Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwscli Dagblad toss e MlfflHlêM 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 17,— per kwarts sï! Advertentietarieven op aanvrage. - Eubriek Kabouter#' 1 cent per woord met een minimum van 16c JAARGANG No. 4975 Dinsdag 3 oktober 1961 DE GAULLE VOORLOPIG BESTUUR TOT REFERENDUM IN ALGERIJE Van onze correspondent PARIJS. President de Gaulle heeft gisteravond in zijn met spanning tegemoet geziene radiorede een nieuw beroep gedaan op de Algerijnse nationalisten om de afgebroken onderhandelingen te hervatten. Tegelijkertijd kondigde hij de instelling aan van een voor lopig Algerijns bestuur dat tot taak heeft het referendum over de zelfbeschikking voor te bereiden. Algerije was natuurlijk het belangrijkste punt uit zijn rede. De twee andere hoofdpunten waren: IWat betreft de internatio nale toestand verdedigde hij het Franse standpunt dat inhoudt dat er onder de druk van Russische dreigementen niet onderhandeld kan worden. Komen er tenslotte toch onder handelingen tot stand, dan moe ten zij betrekking hebben op alle wrijvingspunten die er tussen Oost en West bestaan. Van onze Amsterdamse redactie IJMUIDEN. De firma Wijsmul ler heeft de acht bemanningsleden van de Noord Holland, die op 9 september van boord zijn ont snapt, wegens „desertie en diefstal van scheepstuig" ontslagen. Het ont slag is hun per telegram, dat ze in Singapore hebben ontvangen, aan gezegd. Aldus luidt een bericht dat ons heeft bereikt en waarop de fir ma Wijsmuller geen commentaar wenste te geven. Men gaf ons een bevestiging noch een ontkenning. Het bericht circuleert ook onder de familieleden van de ontsnapte zeelie den. Het enige wat zij officieel van hun verwanten weten staat in een briefje, dat zij van Wijsmuller hebben ontvangen. Daarin wordt .gemeld dat de vluchtelingen op weg zijn naar Ne derland. Geheim De twee jongste opvarenden, Rudolf Basjes (koksmaat) en Ado Hartenhof (dekjongen), allebei zeventien jaar oud, behoren in elk geval tot de ont snapten. Het IJimuïdense „thuisfront" heeft allerlei commentaren o-p de ge slaagde vlucht: van vreugde tot be nauwdheid. Niemand weet er het rech te van: „De rederij houdt de kwestie op een rare manier geheim", zo is het algemene gevoelen. Met name is men er verbaasd over, dat de ontvangers van de brief geheimhouding wordt op gelegd. Zaterdag schreven wij dat de direc tie van Wijsmuller er zeker van meen de te zijn dat de kapitein van de Noord Holland de vlucht van de acht zou hebben voorkomen als hij daar van op de hoogte was geweest. Op een vrijdag gegeven persconfe rentie deelde de directie van Wijsmul ler mee dat men geen rechtstreeks contact met de kapitein had gehad. Het blijft derhalve mogelijk dat deze wel degelijk, om de één of andere van hieruit moeilijk te beoordelen reden, toestemming voor de vlucht heeft ge geven. De binnenlandse moeilijk- heden van Frankrijk. Hij waarschuwde de politieke partijen niet te ver te gaan met hun oppositie omdat hij zich anders wellicht genoodzaakt zou zien andermaal een beroep te doen op het volk zelf, hetzij door nieuwe verkiezingen te doen houden, hetzij door het houden van een nieuw referendum. Een nieuw beroep op artikel zestien van de Grondwet gebruikte de president als stok achter de deur. ouw f99 De Gaulle waarschuwde het Franse volk dat het zich bezig moet blijven houden met de ophouw die nu in volle gang is en zich niet moet laten verleiden door het ge stook van alle kanten omdat dan het land in een chaos wordt gestort. Na nogmaals het Franse standpunt over de toekomst van Algerije uiteenge zet te hebben, zei hij, dat de Franse regering bereid is met de leiders van de „rebellie" naar een overeenkomst te zoeken om de vrede in Algerije terug te doen keren, om de voorwaarden tot de zelfbeschikking te regelen, om de garanties voor toekomstige samenwer king tussen Algerije en Frankrijk vast te leggen. „Wij hebben besloten", zo zei hij, „om zo spoedig mogelijk een politiemacht voor Algerije in het leven te roepen die ter beschikking zal staan van het voor lopige bestuur wanneer het bereid en in staat is het land naar zijn einddoel te leiden". Het einddoel is uiteraard het refe rendum, waarbij het Algerijnse volk zich over zijn toekomst zal kunnen uit spreken, zijn onafhankelijkheid zal be palen en zijn regering zal kiezen. Aan dit vrij nieuwe geluid voegde hij een ander toe door te zeggen, dat het voor lopige Algerijnse bestuur zal moeten bestaan „uit representatieve elementen, in Algerije woonachtig". Men vraagt zich af o£ hiertoe ook de Algerijnse nationalistische leiders beho ren, van wie de Gaulle altijd gezegd heeft, dat zij deel zouden kunnen uit maken van een voorlopig bestuur. Tevens deed hij een hartstochtelijk beroep op alle Algerijnse Fransen om deel te nemen aan deze nieuwe Alge rijnse staat. Hij verzekerde hun, dat zij onder alle omstandigheden op de be scherming van het leger zouden kun nen rekenen. Degenen die- niet in Alge rije wensten te blijven, nodigde hij uit naar Frankrijk terug te keren om mee te helpen aan de verwezenlijking van de nationale vernieuwing. Het leger gaf hij opdracht om onder alle omstandig heden de rust in het land te handha ven en men vermoedt, dat de lof, die hij het leger toezwaaide eerder be schouwd moet worden als een zeer ern stige waarschuwing aan de O.A.S. Vooral inwendig moest Frankrijk aan zijn hernieuwing gaan werken. De president wees met nadruk op het spel, dat op het ogenblik door een aantal politieke partijen wordt gespeeld en dat Frankrijk dreigt terug te voeren naar de verwarring en de starheid van drie jaar geleden, toen geen enkele partij, geen enkele coalitie in staat was het land leiding te geven of te bestu ren. Juist door hun onvermogen was het Franse volk in opstand gekomen en had zich achter hem geschaard, zo als het referendum van 1958 had laten zien, toen tachtig procent van de bevol king zijn politiek had goedgekeurd. „Het volk is zich bewust geworden, dat dank zij deze goedkeuring en de letterlijke uitvoering van de toen uit gestippelde politiek veel is bereikt. Zou de politieke conjunctuur de normale uitoefening van de openbare macht, de normale werkzaamheden van regering en parlement en daardoor, in deze tijden van gevaar, het land zeif be dreigen, dan heert dit volk het recht zijn stem te laten horen via de mid delen die daarvoor ter beschikking staan. Zou bovendien het land in ern stig gevaar komen, dan is het aan mij om al die maatregelen te nemen die de omstandigheden vereisen, zoals in april. Ik heb ze toen op gematigde wijze kunnen gebruiken en gisteren heb ik er afstand van gedaan, omdat zij niet meer nodig zijn. Maar zij blijven, in geheel hun omvang, de belangrijkste garantie voor het vader land en de staat." Met andere woorden: de Gaulle zal niet aarzelen zs bij de volgende gele genheid met meer kracht toe te passen. Een duidelijker waarschuwing kon de president nauwelijks geven'. De inwoners van Oran hebben de rede niet per televisie kunnen volgen, omdat een minuut voor acht de tele visiezender van Oran werd opgeblazen. Voordat het werk aan de IJ-tunnel gistermorgen werd hervat, werd in een grote tent aan het Oosterdok een uiteenzetting van de plannen gegeven. Enkele prominen ten voor de plattegrond van de geprojecteerde IJ-tunnel: mr. G. van Hall, links van hem de directeur van Pu blieke Werken, ir. Walraven Korte tijd later iverd in het IJ de plaats gemarkeerd, waar de tunnel komt te rus ten. Met het planten van de vlag was het werk aan de IJ-tunnel opnieuw op gang Van onze scheepvaartredacteur SCHIEDAM. Acht schepen tegelijk zullen op 19 oktober aan hun element worden toevertrouwd op de werf van Wllton-Fijenoord te Schiedam. Al die vaartuigen zijn op stapel gezet in het grote bouwdok. Zij zullen tot leven wor den gewekt door het dok te laten vollo pen met water, zodat de schepen gaan drijven. Verreweg het grootst is de Vitrea. een tanker van 32.000 ton voor de Shell. Voor Phs. van Ommeren zijn in aan bouw vier tankduwbakken, elk van 1500 ton. De overige drie schepen zijn voor re kening van de werf: twee sleepboten en een zogenaamde gedestilleerd-waterboot. De laatste wordt gebouwd door leerlin gen van de bedrijfsschool van deze werf. Twee zeventienjarige opvarenden van de sleepboot ]\oord Holland behoren tot de acht, die van hel eiland I'oeloe Samboe naar Singapore ontsnapten. Op deze joto. die enkele maanden geleden bij het. vertrek van de aflosbemanning op Schiphol werd gemaakt, slaan zij te zwaaien naar familieleden die achterbleven. Ru de bovenste pijl Rudolf Basjes. uit IJmuiden, koksjongen; bij de onderste pijl Ado Hartenhof, die als dekjongen meeging naar het Verre Oosten. MOSKOU (Reuter) Twintig Wes telijke deelnemers aan de vredesmars naar Moskou hebben gisteren in hun truitjes en spijkerbroeken vlak voor een barakkenkamp van het Rode le ger aan de rand van de Russische hoofdstad gedemonstreerd voor ont wapening en beëindiging van kern wapenproeven. Twintig minuten stonden de betogers zwijgend voor de poort van het kamp, waarna ze hun spandoeken een ogenblik ter zijde legden om vlugschriften aan Russische soldaten uit te delen. Het enige moment waarop het even spande was toen een der demonstran ten, een 33-jarige Amerikaan, de de monstratie wilde fotograferen en een Russische officier tot de ontdekking kwam dat dan op de achtergrond het kamp en een radarantenne te zien zou den zijn. Enkele barse Russische woor den waren voldoende om de fotograaf van zijn voornemen te weerhouden. Vandaag wil de groep, die overigens „geadviseerd" wordt door het Russische vredescomité, een betoging houden voor het ministerie van defensie. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. Met enig fees telijk vertoon is gistermorgen het werk aan de IJ-tunnel, dat bijna vier jaar heeft stilgelegen, hervat. Burgemeester mr. G. van Hall van Amsterdam gaf het sein voor de start bij de bouwput aan de zuide lijke oever, waar een dragline on middellijk begon met het weghalen van de inmiddels door hoog onkruid overwoekerde grond. De tunnel zal worden gebouwd door de N.V. West-Europa, die voor deze gelegenheid een combinatie heeft ge vormd met enkele Duitse aannemers. Over zes jaar hoopt men Maar te zijn. De tunnel zal op zijn diepste punt ruim twintig meter onder N.A.P. lig- Eigen nieuwsdienst ARNHEM. De ongehuwde arbeider B. J. Teunissen uit Bemmel is gisteren in een ziekenhuis in Arnhem overleden. Vorige week woensdag werd hij zwaar gewond, toen hij door een achteruitrij dende tractor werd aangereden. NEW DELHI (AP). Ter herden. king van de 92ste geboortedag van Ma- hatma Gandhi zijn gisteren in geheel Indië gebedsdiensten gehouden. Gandhi, de leider van de Indische onafhankelijk heidsbeweging werd in 1948 vermoord. De vice-president van Indië, Radja- krisjnan, leidde de herdenkingsdienst bij de graftombe van Ganc' Premier Nehroe was verhinderd de bijeenkomst bij te wonen. gen. Hij komt te rusten op in de bouw put geheide betonnen palen, waarvan de langste zeventig meter zal zijn. De rijbaan door de tunnel wordt ruim an derhalve kilometer lang. In 1955 werd voor het eerst aan de bouw begonnen. Twee jaar later be val „Den Haag" met het oog op de bestedingsbeperking het stopzetten van het werk. Daarna volgde een eindeloos touwtrekken, dat ermee eindigde dat Amsterdam toestemming kreeg om de tunnel voor eigen rekening aan te leg gen. BEIROET (Reuter) Radio- Kairo blijft omroepen dat er in de grote steden van Syrië nog altijd wordt gevochten tussen troepen van het nieuwe bewind en aanhangers van Nassers Verenigde arabische republiek. Van de tientallen toeristen die nu Syrië verlaten had echter niet één iets van die gevechten gemerkt. Zij vertelden wel dat er veel soldaten in de straten van de grote steden patrouil leren, maar overal was het rustig. Hef is echter niet duidelijk of die rust soms een gevolg is van de tal rijke patrouilles en van de tanks en pantserauto's die men op alle hoeken ziet staan. Sommige toeristen hadden de indruk dat er weliswaar geen verzet is tegen het nieuwe regiem, maar dat de bevolking evenmin erg geestdriftig is over de afscheiding van de Verenigde arabische repu bliek. De deportatie van Egyptische ambte naren en militairen is nu in volle gang. Zij worden naar het aangrenzende Li banon gebracht waar Egyptische sche pen hen komen halen. Gistermiddag wa ren er al zeshonderd scheep gegaan. De Syrische regering heeft de Al gemene vergadering van de Uno op de hoogte gebracht van de nieuwe toe stand. Zij wenst opnieuw als zelfstan dig lid van de volkerenorganisatie te worden toegelaten. De regering van Tunesië heeft de Arabische liga gevraagd zo spoedig mo gelijk een bijeenkomst aan de Egyp- tisch-Syrische breuk te wijden. Drie landen hebben gisteren het nieuwe bewind in Syrië erkend. Het zijn Guatemala, Perzië en nationalis tisch China. De Syrische regering heeft de Verenigde Staten om spoedige er kenning verzocht. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Op Rijksweg no. 13 is gisteravond weer een auto over de middenberm gevlogen en met grote snelheid op een tegen ligger gebotst. Ditmaal vielen er geen doden, wat een wonder mag heten. De 48-jarige handelsagent P. de Graaf uit Huis ter Heide, naderde omstreeks half zeven uit de richting Den Haag ko mend Rotterdam. Het regende en het wegdek was hier en daar glad. Ter hoog te van de West-Sidelinge begon de au to te slippen. De heer De Graaf verloor de macht over zijn stuur en met een snelheid van ongeveer honderd kilome ter vloog hij met zijn auto over de mid denberm. Op de linkerrijbaan botste zijn wa gen op een uit de richting Rotterdam komende auto, bestuurd door de 44-ja- rige vertegenwoordiger R. F. Soeriman uit Voorburg (ZH) rolde over een leng te van ongeveer 25 m. langs de weg ge spannen afrastering op en vloog ten slotte nog tegen een lichtmast op. De aangereden auto sloeg om. De heer Soeriman liep een hersenschudding op. Hij werd naar het ziekenhuis-Bergweg gebracht. De heer De Graaf bleef onge deerd. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM In december zullen de eerste vrouwelijke trambe stuurders op de Amsterdamse tram kunnen rijden. Van de honderd conductrices, die bij het gemeentelijk vervoerbedrijf wer ken, hebben zich er dertig opgegeven voor een opleiding tot trambestuur ster, zo deelde de directie van het be drijf mee. Wanneer na keuring een redelijk percentage van de kandidaten is over gebleven, zullen zij een cursus van zes weken krijgen. Het bedrijf wil trambestuursters aanstellen om het tekort aan arbeids krachten, dat zal ontstaan door de in voering van de vijfdaagse werkweek, op te vangen. NEW YORK. (Reuter) De Sow- jetunie heeft voorgesteld om voor de periode tot april 1963 één man aan het hoofd van het secretariaat van de Uno te benoemen en daarnaast drie adjunct-secretarissen aan te stel len, die echter geen recht van veto zouden hebben. Dit „verzoeningsvoorstel" zoals de Russische delegatie het noemt is ter kennis gebracht van alle delegaties bij de Uno. Voordien had Rusland aan gedrongen op de benoeming van een driemanschap. De Amerikaanse afgevaardigde, Ad- lai Stevenson, verMaarde echter dat het Russische plan op ernstige wijze de integriteit van het secretariaat zou ondermijnen. Stevenson zei dat het Russische voorstel de idee van het driemanschap handhaaft. „Het bete kent dat er politieke verhoudingen, binnen de Uno gebracht worden die in strijd zijn met de bepalingen van het handvest. Er moet snel" een. vooraan staande figuur aangewezen worden om als tijdelijk secretaris-generaal te kun nen optreden. De leden mogen daarbij niet belemmerd worden door pogingen om de structuur van de Verenigde Na ties te wijzigen", aldus Stevenson. De afgevaardigden van de niet-ge- bonden landen hebben verklaard dat zij het Russische voorstel nog nader willen bestuderen. i Ik zeg je toch, Lies: de muis is weg! Lufthansa concludeert Van onze correspondent BONN. Het is niet zinvol, aldus een verklaring van de Westduitse Lufthansa, om vliegtuigpassagiers met parachutes uit te rusten. Vlieg tuigongevallen, waarbij talrijke pas sagiers om het leven komen geschie den voornamelijk kort voor de lan ding of vlak na de start. Er zijn haast geen gevallen bekend waarbij passagiers zich met een parachute het leven hadden kunnen redden. De Lufthansa ging met haar verkla ring nader in op talrijke vragen die waren gesteld naar aanleiding van de vliegtuigcatastrofes van de jongste tijd. Uitrusting van de passagiers met para chutes houdt in dat de passagiers uren lang met de aan de rug vastgeboden parachutes moeten zitten. Bovendien moeten ze zijn uitgerust met zuurstof apparaten en de vereiste kleding voor sprongen op grote hoogte. De passagiers zou ook over de techniek van het springen met parachutes moeten worden bijgebracht. Schietstoelen Daarenboven is bij een aantal passa giers van soms 160 per vliegtuig de tijd- fcwestie van gewicht. Het is technisch niet mogelijk om zoveel luiken in de romp van een vliegtuig aan te bren gen dat alle passagiers bijtijds het vliegtuig kunnen verlaten. Ook schiet stoelen komen niet in aanmerking om dat bij het wegschieten van de stoelen zware eisen aan het lichaam worden ge steld. Van onze correspondent PARIJS. Naar verluidt zou Baumgartner, de Franse minister van financiën, aan het einde van dit jaar, maar niet voordat de begroting voor het jaar 1962 is aangenomen, aftre den. Hij zou worden opgevolgd door de staatssecretaris van financiën, Gis- card d'Estaing, die hem gedurende de 21 maanden van zijn ministerschap geassisteerd heeft. Bij dit heengaan zij er aan herinnerd dat toen Baumgartner in 1959 minister Pinay opvolgde, hij tot taak kreeg de Franse franc te stabiliseren en de wel vaart te verhogen. Baumgartner had de voorwaarde gesteld dat, zodra hij ge slaagd zou zijn, hij als minister zou kunnen aftreden om opnieuw de leiding van de Franse bank op zich te nemen. De regering had deze voorwaarde ge accepteerd nadat Baumgartner had be loofd dat hij een nieuwe minister van financiën zou opleiden. Hij koos Giscard d'Estaing. Weersverwachting in De Bilt, geldig tot hedenavond; Veel bewolking met voornamelijk in het westen enige regen, maar in het noordoosten enkele zonnige perioden. Weinig wind en middagtemperatu- 'ren van omstreeks zeventien graden. MIESJE: Ik ga even zon halen in het oosten. 4 oktober: zon op 6.45, zon onder 18.12; maan op 00.56, maan onder 16.17.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1