Egyptische opmars ging niet door m If ^tccjus ZWEMMERS VLUCHTEN VOOR CHLOORGAS IN ZWEMBAD I pï m»i President Nasser ziet van verdere actie af Bomaanslag op Nehroe gepleegd ZEEUWSCH DAGBLAD Koezbari was reeds eerder aan bewind schrijvers' mIw stoffenhuis de muynck INFILTRANT MELDT ZICH PER TAXI i PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Gejuich Wereld in stille rouw aan graf Hammarskj oeld Gewaarschuwd Kalm gemeente Nieuwe Zuid-Holland Franse troepen teruggetrokken r i t - I J Aanklacht tegen brigadier, die liond afmaakte CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP De Gordijnen Specialist MAISON VAN WESTEN 't Interlockhuis Viola Restaurant WÖHLER HJET IS NU Waarom nu het Zeeuwsch Dagblad? DE VROEGE KRANT VOOR ZEELAND Politie arresteert oude bekende KLEREN MAKEN DE MAN Frits Gerritsen De Bilt: Warmer Wisselvallig Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. I. Breuker. Kantoren te; Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaaf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4973 Zaterdag 30 september 1961 SYRIË SCHEURT ZICH LOS LONDEN (Reuter). Dr. Mamoen Koezbari, de nieuwe eerste-minister, minister van buitenlandse zaken en minis ter van defensie van Syrië, is een telg uit een machtige en rijke familie uit Damas- kus. Hij is 47 jaar. Hij wordt beschouwd als een gematig de rechter-vleugelman, in DR. KOEZBARI geen geval als een extremist. Dr. Koezbari is jurist. Hij geeft colleges aan de juridi sche faculteit van de universi teit van Damaskus. In 1953 was dr. Koezbari voorzitter van het Syrische parlement. Het jaar daarop was hij vice-president van de Syrische republiek. Als zodanig heeft hij Syrië twee dagen ge regeerd toen de toenmalige pre sident na de staatsgreep in 1954 vluchtte. Tot het verbond met Egypte in 1958 beheerde dr. Koezbari achtereenvolgens de portefeuil les van justitie, van onderwijs, opnieuw van justitie en van landbouw en sociale zaken. Hij werd echter niet opgeno men in de regering van de Ver enigde arabische republiek. De laatste jaren heeft hij zich voor al gewijd aan zijn leerstoel. Eigen nieuwsdienst AMMAN Syrië heeft zich afgescheiden van de Verenigde ara bische republiek van Nasser. De revolutie schijnt geslaagd te zijn en een voorlopige regering heeft de onafhankelijkheid van het land geproclameerd. Turkije en Jordanië hebben de nieuwe regering reeds erkend. President Nasser heeft de opmars van het Egyptische leger en van de marine afgelast nadat enige honderden van zijn parachutisten door revolutionaire Syrische troepen in de pan waren gehakt. Het overgrote deel van Syrië be vindt zich in handen van de eigen Syrische troepen en er is geen reden om aan te nemen dat de nieuwe re gering ergens in het land tegen stand zal ontmoeten. Daar Egypte nergens aan Syrië grenst zouden eventuele pogingen om Syrië met geweld weer binnen de Verenigde arabische republiek te brengen slechts over zee of door de lucht kunnen worden ondernomen. Pre sident Nasser heeft echter gister middag te Kairo het Egyptische volk verteld dat men ware eenheid niet in stand houdt met wapengeweld en dat de arabische eenheid niet gediend zou zijn met een strijd van arabieren tegen arabieren. Men juichte hem even luid toe als een etmaal tevoren, toen hij zijn volk meedeelde dat hij leger, lucht macht en marine opdracht had ge geven de revolutie neer te slaan. Nasser gaf toe dat de order om de opmars niet door te laten gaan te laat was gekomen voor enkele hon derden Egyptische parachutisten die opdracht hadden zich weer meester te maken van de grote Syrische havenstad Latakia. Zij werden in de pan gehakt en nagezonden ver sterkingen ontkwamen dat lot slechts door net op tijd te capituleren. Nasser heeft in zijn verslag van UPPSALA (Reuter/AP). In diepe rouw gedompeld heeft Zweden gisteren afscheid geno men van een van zijn grootste zonen: de twaalf dagen geleden in midden Afrika om het leven gekomen secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Ham- marskjoeld. Niet alleen Zweden verkeerde in rouw; een groot internationaal gezelschap gaf door zijn aanwezigheid blijk van de algemene waardering die Hammarskjoeld bij de vervul ling van zijn moeilijke taak had verworven. Zelfs de Sowjetunie, het land dat hem do laatste tijd stelselmatig had genegeerd, was vertegenwoordigd, en zo zag men ook afgevaardigden van andere communistische en niet-com- munistische landen, van de wetenschap pelijke werelden van de volkerenorgani satie zelf: Mongi Slim. genoemd als zijn opvolger en tevens de voorzitter van de Assemblee, en Hammarskjoelds plaatsvervanger, Ralph Bundle. Ook koning Gustaaf Adolf en zijn gemalin waren aanwezig. De Nederlandse rege ring was vertegenwoordigd door de ambassadeur in Stockholm. Toen de stoet zich 's middags in be weging zette, zag het overal in de straten van de oude Zweedse universi teitsstad Uppsala, waar Hammars kjoeld vandaan kwam, zwart van de mensen van wie zeer velen hun tranen de vrije loop lieten. In de straten hingen zwartp draperieën en in de etalages van de gesloten winkels ston den grote portretten van de dode. „Helpen" Ruim tweeduizend belangstellenden hadden een plaats gevonden in de uit de veertiende eeuw daterende Go tische kathedraal van Uppsala, de grootste van heel Scandinavië. Daar leidde de vroegere aartsbisschop van Zweden, de 81-.iarige dr. Eidem als huisvriend van de Hammarskjoelds de uitvaartdienst. Het thema van Ei- dems preek was het helpen van de medemens, een beginsel dat Hammars kjoeld steeds had nageleefd. Daarna werd de met een enkele bloemenstruik bedekte kist de kerk uitgedragen en mar de wat verder gelegen begraaf plaats gebracht. Op het lommerrijke kerkhof heerste een absolute stilte die nog gemarkeerd werd door het knersen van het grint onder de voeten van de duizenden belangstellenden. Bij het familiegraf sprak de aarts bisschop een slotwoord. Miljoenen keken De staatsbegrafenis van Hammars kjoeld. waarbij voor de eerste maal in Zweden een koninklijk rijtuig het lijk van een niet-koninklijke gezags drager vervoerde, werd voor de Euro visie uitgezonden. Miljoenen waren zo getuige van de laatste gang van Dag Hammarskjoeld. de grote zwijgzame Zweed, voor wie een heel volk gister avond eerbiedig enkele ogenblikken volstrekte stilte betrachtte. Gelaten spreekt Nasser zijn volk toe vanaf een balkon in Kairo. Hij heeft zich bij de situatie neergelegd. Het heeft geen zin als arabieren arabie ren gaan bestrijden. Ware een heid houdt men niet in stand niet wapengeweld, zo vindt hij. de gebeurtenissen die hebben geleid tot de afscheiding van Syrië opge merkt dat het initiatief tot de sa menvoeging van de twee landen tot de Verenigde arabische republiek in 1958 was uitgegaan van de toen malige Syrische regering. „Wij heb ben", zo zei hij, „de Syriërs er toen op gewezen dat samenvoeging een zeer delicate zaak was die een lange periode van voorbereiding zou vra gen. Wij waarschuwden hen dat zij zich zeker vijf jaar lang op de nieu we toestand zouden moeten voorbe reiden. Men vertelde mij toen dat Syrië in groot gevaar verkeerde en dat de enige kans op redding gele gen was in een unie met Egypte. Wij hebben toen met de unie ingestemd, maar waren ons ten volle bewust van de moeilijkheden die konden komen". Nasser was zijn toespraak, die hij hield op het balkon van het Huis van de nationale eenheid, begonnen met een overzicht van de militaire maatregelen die hij gelast had toen hij nog de indruk had dat slechts een kleine kliek Syrische militairen in opstand was gekomen. Hij legde het volk uit hoe hij de strijdkrach ten terug had moeten roepen toen hij werd geconfronteerd met de vraag: „Moeten arabieren arabieren bestrijden? In wiens belang zal er bloed worden vergoten! In wiens be lang zullen wij elkaar bevechten terwijl de vijanden rondom ons loe ren op een kans?" m Wetsontwerp Van onze Haagse redactie DEN HAAG Minister Toxopeus heeft bij de Tweede Kamer het wets ontwerp Ingediend tot herindeling van een aantal gemeenten in het oostelijk deel van Zuid-Holland. In dit wetsontwerp wordt voorgesteld de gemeenten Hekendorp. Lange-Ruige- Weide, Papekop en Waarder samen te voegen tot de nieuwe gemeente Drie- bruggen. Voorts voorziet het wetsontwerp in opheffing van de gemeenten Barwouts- waarder, Rietveld en Zwammerdam. die over reeds bestaande gemeenten zullen worden verdeeld. Tenslotte sprak Nasser, die zeer kalm was, bijna gelaten zelfs, over de toekomst. Hij zei dat hij geloofde dat de Verenigde arabische repu bliek altijd een bastion zou blijven van de arabische beweging en dat de reactie nu in Syrië even weinig zal bereiken als het imperialisme in 1956, ten tijde van de actie tegen Suez. De militairen die door hun revolte de afscheiding van Syrië hebben be werkstelligd hebben geen poging ge daan om zelf de macht in het land in handen te houden. Gisteren heb ben zij, zodra zij zeker waren van de overwinning, een burgerlijke re gering in het leven geroepen. Pre mier is Mamoen Koezbari, een ge-, matigd politicus van de rechter vleugel. Een van de eerste daden van het nieuwe regiem was het in vrijheid stellen van de duizenden mensen die in de loop van de laatste maan den waren opgepakt omdat zij zich openlijk hadden verzet tegen de wij ze waarop Egyptische ambtenaren het land uitbuitten. TUNIS (Reuter) De Franse troepen in en rond Bizerta zullen zich terugtrekken op de stellingen die zij innamen vóór het uitbre ken van de vijandelijkheden in juli. Morgen zullen de eerste een heden worden verplaatst. Het desbetreffende Frans-Tunesi- sche akkoord is gisteren ondertekend. Voor de aanvang van de onderhan delingen enkele weken geleden hadden de Fransen de eis gesteld dat de vrijheid van beweging op de basis, die zich over vele tientallen vierkan te kilometers uitstrekt, zou worden gegarandeerd. Volgens berichten van Tunesische zijde zou het akkoord de geëiste garanties niet omvatten. President Bourguiba eiste in juli plotseling de ontruiming van de Fran se basis. Na de roerige demonstra ties die daarop volgden en die steeds feller werden braken op 19 juli ver bitterde gevechten uit. Franse troe pen bezetten toen strategische punten rond de haven. Volgens Tunesische opgave zouden bij de gevechten der; tienhonderd Tunesiërs zijn gedood. I flter1 oM 0 .j||: #IË M.: UI I NEW DELHI (Reuter). In het hart van het oude stadsdeel van New Delhi is gisteren een bomaanslag gepleegd op Nehroe. De auto van de Indische eerste minister reed over de bom. Die ontplofte echter een oogwenk daarna. Een politieman en vijf voorbijgangers werden gewond. De politie begon kort na de ont ploffing een grootscheepse jacht op de daders. De hele buurt werd af gezet. Vele zich verdacht gedragen de mensen werden gearresteerd om grondig te worden ondervraagd. De daders waren echter kennelijk niet onder hen. Alle gearresteerden wer den tenminste weer losgelaten. Nehroe was op weg naar huis toen de bom ontplofte. Hij had ge sproken op een herdenking van de verjaardag van Mahatma Gandhi. De menigte in het Concertgebouw stond gisteravond aïs één man op toen hulde werd gebracht aan de kunstenaars die uit handen van de staatssecretaris van O., K. en W., mr. Y. Scholten, een Edison hadden ontvangen 'De Edisons lijn de Nederlandse onder scheidingen voor de beste prestaties op de grammof óonplaat. De uitreiking ge schiedde tijdens de pauze ran het concert door het Concertgebouworkest op de eer ste avond van de Grand Gala du Disque. De dirigent en de beide solisten van het concert ontvingen allen een Edison. V.l.n.r.t Elisabeth Schwarzkopf, Robert Casadesus en Bernard Haitink, DEN HAAG - De Haagse V.V.V. wil volgend jaar een actie beginnen tegen de runnerij. Gedacht wordt aan het plaatsen van kiosken op de drie grote invalswegen, eventueel gecom bineerd met een geldwisselkantoortje. De runnerij is dit seizoen alle per ken te buiten gegaan, vindt de V.V.V. Advertentie BRILLEN BANDAGES EL. KOUSEN sinds 1893 GOES EN MIDDELBURG Eigen nieuwsdienst HELMOND De eigenaar van Son- ja. de herdershond die enige tijd ge leden door de brigadier C. van de Helmondse politie werd doodgeschoten, heeft een aanklacht tegen de politie man ingediend „wegens vernieling van andermans eigendom". De zaak is daarmee in handen gekomen van de officier van justitie in Den Bosch. De brigadier zou zich 's morgens om half zeven bij de familie Vlem- mings hebben aangediend met de mededeling, dat hij namens de die renbescherming de hond kwam dood-' schieten. Het dier had enkele geiten van de brigadier gebeten. Andere verklaring De politieman die niet in uni form was maakte de hond met drie schoten af en nam het kadaver in een deken gewikkeld achter op zijn fiets mee. Nadat zij van het voorval had ge hoord heeft de Helmondse afdeling van de dierenbescherming de brigadier bij zijn chef, commissaris De Groot aangeklaagd. Verder heeft de afdeling een uitvoerig rapport gestuurd aan het hoofdbestuur van de Nederlandse vereniging van dierenbescherming in Den Haag. die de zaak nu ook in onderzoek heeft. De brigadier zou nu hebben ver klaard, dat hij de hond heeft dood geschoten op verzoek van mevrouw Vlemmings. Advertentie U bént altijd welkom hij... en MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstr. Goes Telefoon 7814 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes SPECIAALZAKEN 10-tallen soorten merk Nylons met en zonder naad maar 1.98 dn MODEHUIS VTOLA, Lange Vorststraat 47, Goes. en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje WOLDRUK JAP. STOF 90 brd. MOUSSELINE "IVI M,,WW 90 brd. ftA CC 2.50 p. mtr. Lange Vorststraat tegenover „Berco" OPTIEK - FOTOHANDEL Ganzepoortstraat 3 - Goes - Tel. 5214. Maak eens ken- DCUAIIIIIC nis met Oxford DEYAnUlJ ®"per?*m „c„os~ tuums. In onze zaak voordeliger! L. Vorststraat 64 Ook als maat- GOES confectie Van onze correspondent LEEUWARDEN In de Leeu warder overdekte zweminrichting dreigden vrijdagavond ongeveer vijftig zwemmers, waarvan de mees te kinderen, bedwelmd te raken door chloorgas, toen een koppeling in het chloorbuizenstelse] bezweek. De machinist trachtte nog de chloor- buis af te sluiten, maar dat is niet gelukt. Het chloorgas stroomde door het hele gebouw. De kinderen vluchtten in hun badpakjes naar buiten. Een aantal van hen vluchtte op het platte dak van het gebouw. Enige kinderen kregen niettemin zoveel chloorgas binnen dat zij moesten overgeven. Enkelen van hen werden bedwelmd bij buren binnengedragen. De directeur van de zweminrich ting, de heer E. van der Zwaag, moest in een ziekenhuis worden be handeld. De artsen, die de kinderen behandelden nemen aan dat er zich geen nadelige gevolgen zullen voor doen. De snelle aankomst van politie en brandweer voorkwam paniek. De politiemannen gingen het gebouw binnen en haalden de kleren van de kinderen, die buiten kleumend zaten te wachten. HET OGENBLIK HET ZEEUWSCH DAGBLAD TE LEZEN het laatste nieuws het éérst, gloeiendheet van de naald. onafhankelijk, dus ongekleurde, betrouwbare bericht- geving. betrouwbare bezorging door EIGEN bezorgdienst, 's morgens vroeg. Kortom, DE krant voor het nieuws, waarover U niet vroeg en uitvoerig genoeg ingelicht kunt worden. En dat is veel ivaard, in' deze spannende maanden. Administratie Zeeuwsch Dagblad, Postbus 26, Middelburg. AKKOORD. Ik wil uitvoerig en betrouwbaar voorgelicht worden over het belangrijke wereldnieuws, binnenlandse en Zeeuwse nieuws, sport, enz. Noteer mij: voor gratis bezorging van bet Zeeuwsch Dagblad gedurende een week. voor 4 weken bezorging voor slechts 1,12 weekabonnee voor 0,56 per week noteer mij als kwartaalabonnee voor 7,- per kw. (Doorhalen wat niet verlangd wordt. Punt 3 kunt U desgewenst combineren met punt 1 of 2), Naam:Handtekening: Adres Plaats:Datum: Mevrouwkan ik de kat binnen laten? SORONG (AP) Een van de In donesische infiltranten, op wie in de omtrek van Sorong nog jacht werd gemaakt, is donderdagavond in een taxi bij het politiebureau van Sorong komen voorrijden. Hij had blijkbaar genoeg van het avontuur, want hij kwam zich bij de politie melden. Er zijn thans nog dertien infil tranten voortvluchtig. Intussen is in Sorong voor belangstellenden een tentoonstellinkje van buitgemaakte wapens ingericht. Daar liggen: negen onbruikbare Lee Enfield geweren, vierduizend patronen, zeven goede Deense Madsen pistoolmitrailleurs plus munitie, 59 handgranaten van Britse makelij uit 1943, een 5 cm mortier, 51 brisantgranaten, 7.5 kilo Zuidslavische trotyl in blokjes van tweehonderd gram. Alle infiltranten waren voorzien van blauw en groen uniform en een stel burgerkleding. Als ruilartikel voor de bevolking hadden zij een kist rode broekjes meegebracht. Van onze correspondent. ROERMOND De politie van Her ten heeft gisteren de 28-jarige J. S. uit Brunssum gearresteerd. Hij werd sa men met een achttienjarige Duitse ma troos betrapt bij het te koop aanbieden van levensmiddelen aan de bewoners van Herten. Met deze arrestatie heeft de politie klaarheid gebracht in een groot aantal diefstallen en inbraken in Roermond en omgeving. J. S. heeft bekend in de laatste maanden meer dan eens in Roer mond, Linne en Herten te hebben inge broken. De jonge Duitse matroos had hem daar in de meeste gevallen bij ge holpen. J. S. Is een oude bekende van de po litie. Hij heeft al meer dan dertien jaar in de gevangenis gezeten op veroorde ling voor meer dan honderd inbraken. (Advertentie) maar doet meer Hij maakt van een man een HEER De weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen of enkele buien. Zwakke tot matige, aan de kust later vrij krachtige zuide lijke wind. Iets hogere tempera turen. MIES JE: Waarom nou wel warm, maar niet droog? oktoberzon op 6.40, zon onder 18.19; maan op 23.05, maan onder 14.19. Van onze weerkundige medewerker Een kleine depressie heeft gister nacht en ook gisterochtend nog de atmosfeer boven ons land flink in beroering gebracht. Zij trok over de Britse eilanden naar het Noor den, waarbij het front ons land is gepasseerd. Zware onweersbuien, grote hoeveelheden regen, plaatse lijk met hagel en zware rukwinden hebben hier en daar schade ver oorzaakt. Tijdens een rukwind be reikte de wind te Leliestad zelfs een ogenblik een snelheid van ruim 135 km per uur, volle orkaan- kraclit dus. De genoemde depressie is niet de laatste. Boven Frankrijk nadert een nieuwe kleine depressie en bovendien nadert over de Britse eilanden het front van de depres sie die boven de Oceaan is ge legen. Het ziet er dus naar uit dat het afscheid van de zomer defini tief is. Deze week is er in ons land plaatselijk nog 25 graden gemeten, in Zuid-Frankrijk is tot en met woensdag zelfs dagelijks nog 30 graden genoteerd zodat het daar nog tropisch was. Maar ook dat is nu afgelopen. Tijdens het weekeinde is zeker nog geen koud weer voor de tijd van het jaar te verwachten, maar wel zullen er enkele buien vallen. Het weer blijft dus wisselvallig.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1