Nederlands plan zet de wereld aan het denken Gematigde voorlopige reactie van president Soekarno Het nieuwe Redders kwamen met de volgende bus ZEEUWSCH DAGBLAD Duitse dijken bedreigd door bisamratten „Ga maar naai Nederland" De Bilt: Wind Hoog bod van filmers op Fair Lady Haventocht" van bus goed afgelopen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Studie Sympathie Nieuwe technohal VAN DE VRIJE BOEREN NAAR DE CEL Wetswijziging voor parkeermeters ingediend Water in brandstof was vermoedelijk regenwater TWEE MILJOEN VOOR EUROPOORTHAVEN LAATSTE NIEUWS BRITSE EXPORTRAAD: Is HU DE O'S V/SACE>! KOMEN OE> HN HET STRiP- VEPHAAL DAT VANAP MOQCE.N tw ONS ÊLAD VEGSCHIJNT' HET IS NU - Waarom nu het Zeeuwsch Dagblad? DE VROEGE KRANT VOOR ZEELAND Nog geen uitspraak in kort geding Moeder en zoon voor kwakzalven bekeurd Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1840 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Tementen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 01150—3189 Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers >3 «ent, Aboonementsprijs 0,56 per trede, f 7y— per kwarCMf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kdboicter* T cent per moord met een minimum van 1,— 16e jaargang No. 4971 Donderdag 28 september 1961 INDONESIË WIKT EN WEEGT Eigen nieuwsdienst NEW ORK. De Nederlandse voorstellen inzake Nederlands Nieuw-Guinea, die minister Luns dinsdag aan de Algemene Ver gadering heeft voorgelegd, hebben enige verwarring gesticht in het Indonesische kamp. Dat blijkt uit het feit, dat het antwoord dat de Indonesische vertegenwoordiger bij de Uno, mr. Ali Sastroa- midjojo vandaag in de Assemblee op het Nederlandse plan zou geven voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Mr. Ali wacht op instruc ties uit Djakarta. Dinsdag had mr. Ali al de vorm van zelfbeschikking, die Nederland in zijn voorstellen had gelegd, verworpen. Hij behield zich tevens het recht van ant woord voor aangaande verscheidene detailpunten van de voorstellen. Dat antwoord zou hij gisteren geven. Aan genomen kan worden dat Djakarta hem heeft laten weten dat het Nederlandse plan diepgaander bestudering behoeft. Daarbij is opgevallen dat president Soekarno bij zijn voorlopige reactie op de Nederlandse voorstellen wederom een gematigde toon heeft aangeslagen. Hij stelde voorop dat hij bezig was het plan zorgvuldig te bestuderen. Wel kwam hij met het oude argument dat het Nederlandse voorstel gebaseerd zou moeten zijn op overdracht van de soevereiniteit over Nederlands Nieuw- Guinea aan Indonesië en dat indien- dat niet het geval was interventie van de Uno het vraagstuk alleen maar acuter en explosiever zou maken. Maar hij voegde daar aan toe: „Onze taak is de vrede in dit deel van de wereld te bewaren, maar Nederland en de Uno moeten ook dringend hun bijdrage le veren om dit doel te bereiken". Onze correspondent in New York telegrafeerde gisteravond: In Amerikaanse kringen beseft men dat het Nederlandse plan het probleem Nieuw-Guinea in een nieuw perspec tief heeft geplaatst. De neiging bestaat Cary Grant Audrey Hepburn NEW YORK. Ecu kleine twintig miljoen gulden plus een belangrijk per centage in de op brengst heeft de filmmaatschappij Warner Brothers geboden voor de filmrechten van „My Fair Lady". Het is het hoogste bod dat ooit voor de verfilming van een muzikale ko medie is gedaan. De houders van de rechten, de radio maatschappij C.B.S. - en de producer Herman Levi, hebben 26 dagen tijd om te beslissen of om een hoger bod af te wachten. Het percentage uit de opbrengst be draagt 4714 procent. Het wordt ver strekt over de bruto opbrengst boven de twintig miljoen dollar. In Hollywood worden Cary Grant en Audrey Hepburn genoemd als de toe komstige vertolkers van Henry Higgins en Eliza Doolittle. In ons land worden die rollen door Wim Sonneveld en Margriet de Groot gespeeld. Op Broadway heeft „My Fair Lady" gisteren haar 2300ste voorstelling ge had. 88 meer dan de musical „Okla homa", die enige jaren geleden het record sloeg. My Fair Lady is geschreven door de" auteur Jav Lerner en de componist Frederick Loewe. Zij hebben ook de komedies „Gigi" en „Camelot" op hun naam staan. Warner Brothers heeft vorige maand tv/ee miljoen dollar be taald voor de filmrechten van „Ca melot". DEN HAAG. De A.N.W.B. gaat naast zijn hoofdkantoor in Den Haag een technohal bouwen, waar per dajj 36 auto s kunnen worden gekeurd. In de hal zal gebruik worden gemaakt van een lopende band. Elk kwartier zal er een gekeurde auto van de band kunnen komen, waarbij ruim tweehonderd punten zijn gecontro leerd. 4 Het testen van remmen, het keuren van de elektrische installaties zal ge beuren door een elektronische beproe- vingsapparatuur. Hiermede kan men ook „rammeltjes" opsporen. De technohal zal de grootste van West- Europa worden. De klant zal vanaf een galerij het keuren van zijn auto kunnen volgen. sympathiek te staan tegenover het denkbeeld de Uno nauw te betrekken, bij het voeren van de bevolking naar zelfbeschikking. Maar tegelijkertijd vraagt men zich toch af of het meren deel van de volkerenorganisatie er voor zal voelen de Uno in de huidige omstandigheden te belasten met deze uitbreiding van haar werk, die zonder precedent is. Men i-al er natuurlijk rekening mee moeten houden, dat Indonesië het plan zal tegenwerken en daarbij steun zal vinden bij verwante groepen. Ander zijds echter is het mogelijk dat ver scheidene jonge naties het een belang wekkend experiment zullen vinden om de Uno deze nieuwe taak op te dragen. Het plan komt immers neer op inter nationalisatie van de de-kolonisatie. Het zou misschien ook voor andere gebieden kunnen worden gebruikt. Het is bijzonder te betreuren dat juist op dit moment van nieuwe, 'ver reikende beslissingen de dynamische leiding van Dag Hammarskjoeld is weggevallen. Zijn invloed op weifelaars zou groot zijn geweest. In ieder geval kan worden, verwacht dat bij de komende discussies over de Nederlandse voorstellen belangwekken de aspecten naar voren zullen komen. In het probleem Nieuw-Guinea worden nu grotere mogelijkheden gezien, die voor de toekomstige politiek van de Uno van uitzonderlijke betekenis kun nen zijn. Intussen was gisteren in Amerikaan se kringen te vernemen dat de Neder landse regering de bevriende regerin gen na de eerste polsingen over de ontwikkeling van haar denkbeelden met betrekking tot haar plan heeft in gelicht. Van dë nader uitgewerkte bij zonderheden is de Amerikaanse rege ring echter pas enkele dagen geleden op de hoogte gesteld. Zij heeft daarom ook nog geen mening over het Neder landse plan kunnen vaststellen. Alvo rens dat te doen wil zij eerst alle moge lijkheden zorgvuldig afwegen. ZUTFEN Een jongeman, die dins dag tijdens de demonstratie van de vrije boeren te Vaassen Werd gearres teerd, J. H. B., is gisteren door de Zutfense politierechter veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Hij was met de auto van zijn vader door de afzetting van de politie gebro ken. Agenten, die stoptekens gaven, was hij gewoon voorbij gereden en een politieman, die op de auto sprong, had hij eraf weten te slingeren. „Ik had gedacht dat de anderen zou den volgen", zei hij gisteren. Zijn voorbeeld had de demonstreren de boeren evenwel niet geïnspireerd. De enigen, die hem achterna gingen, waren politiemannen. „Ik ben zelf geen vrije boer", zei hij gisteren voor de rechter, „maar mijn vader voelt er wel- voor". Hij zei verder: „Toen ik hoorde dat er gedemonstreerd zou worden, dacht ik: daar moet ik bij zijn!" IN de nadagen van de verstar de Middeleeuwen is Frank rijk een door oorlog en burger krijg verscheurd land, waarin het fabelachtig rijke, onbegrijpe lijk weelderige Trébizonde een wereld apart vormt. Op weg naar zijn woonplaats Rouaan, waar diezelfde dag het vonnis voltrokken zal worden aan Jeanne d'Arc, vindt de be roemde wapensmid Hugo van Milaan een angstige jongen, wiens ouders de nacht tevoren bij een aanval van struikrovers het leven verloren hebben. Hij adopteert hem als zijn zoon en leert hem zijn eigen roemruchte handwerk, dat de jongen echter nooit beoefenen zal, omdat het lot hem voor een avontuurlijker leven heeft voorbestemd. IN de uiterst boeiende roman „Niet bij het zwaard alleen" heeft Lawrence Schoonover de spannende avonturen van deze jongeman, die aan de Zwarte Zee een adembenemend, hoogte punt vinden, verteld. Vandaag maakt het Algemeen Dagblad een begin met dit verhaal dat als feuilleton wordt gepubliceerd. OP PAGINA 2 H De verongelukte bus zakte steeds dieper weg in de mod derige bodem van de haven in Leur. Toen de laatste pas sagiers werden gered was de voorrijde van de wagen al in het water verdwenen. Van een onzer verslaggevers ETTEN LEUR. Een bus van de B.B.A. met 35 passagiers is gistermorgen de haven van Leur ingekanteld. Snel ingrijpen van drie mannen heeft er voor ge zorgd, dat alle inzittenden onder wie enige kinderen van een b.l.o.-school konden wor den gered. Waarschijnlijk is de chauffeur van de bus, de 22-jarige G. Konings uit Fijnaart, bij het passeren van een tegenligger op de vijf meter brede Zevenbergseweg teveel naar rechts uitgeweken. Het gevaarte kwam in de zachte berm terecht, zakte weg en kantelde de haven in. Slechts een van de zijkanten bleef ongeveer een halve meter boven het modderige water uitsteken. Hulp De eerste hulp voor de inzittenden kwam uit een andere bus van de B.B.A., die kort daarna voorbij kwam. De chauffeur van deze wa gen. de dertigjarige A. Schreuders uit Klundert, sprong samen met een van zijn passagiers, de 33-jarige wachtmeester van de Rijkspolitie J. Vijn uit Willemstad, het water in. Van de andere kant van de haven deed de 42-jarige directeur van een betonfabriek, H. Oomens uit Breda, hetzelfde. Kalm De wachtmeester slaagde erin aan het achtereinde van de bus met een inderhaast aangereikte riek een ruit in te slaan. Zijn eerste zorg was met enkele schreeuwen het begin van paniek in de wagen te bezweren. Daarna liet hij zich naar binnen zak- ken en begon hij de mensen naar boven te helpen. De heer J. Aarts, die toevallig voorbij kwam, zorgde voor ladders en planken waarover de geredden de wal konden bereiken. De heer Oomens probeerde eerst met zijn schoenen een ruit in te trap pen. Toen dit niet lukte, trok hij uit alle macht de rubberstrip van de ruit kapot, met het gevolg, dat de hele ruit meekwam Intussen schoot de chauffeur Schreuders zijn collega van de ver ongelukte bus te hulp, die voorin krampachtige pogingen deed twee kinderen met hun hoofden boven water te houden. Dé bus was toen al zover in de modder weggezakt, dat de voorkant bijna geheel onder water was verdwenen. Nog eens Toen de geredden op weg waren naar de kantine van de gloeilampen- Van onze correspondent ARNHEM. Een leger van bisam ratten bedreigt dijken en oevers van kanalen en rivieren in Noordwest- Duitsland. De schadelijke knaagdie ren, die voor het eerst in 1905 uit Amerika naar Europa kwamen, ruk ken over een breed front op en ver nielen dammen in de Moezel, de Sieg, de Ahr en zelfs reeds in het zogenaam de Mittelandkanaal, niet zo ver van de Nederlandse grens. In Dortmund hebben zij grote schade aangebracht aan de waterhuishouding van de omliggende akkers. In de stuw meren van het Sauerland beginnen zij ook al met hun vernielend werk. Daar om heeft men in het land Noordrijnland- Westfalen plannen uitgewerkt om op grote schaal tot een tegenoffensief over te gaan om de invasie van de bisamrat ten tot staan te brengen en de knaag dieren terug te dringen. Twee gemoto riseerde bisamjagers hebben in dit ge bied alleen dit jaar al 450 ratten gevan gen. Zij mogen de gedode houden en de pelsjes verkopen. Steeds meer jagers worden ingezet, want de ramp is niet te overzien wan neer de actie zou verslappen. Een bisam- rattenpaar brent het per jaar tot der tig of vijftig jongen. Ook zogenaamde nutria's, een wat grotere soortgenoot van de bisamrat, worden in toenemende ma te gezien. Deze dieren kunnen nog meer schade toebrengen aan de kleine en gro- te waterwegen. Korte tijd later kon de bus met een takelwagen op het droge worden gebracht. De meeste passagiers van wie sommigen een lichte shock of snijwonden hadden opgelopen waren toen al weer met een andere bus naar hun plaats van bestem ming onderweg. „Och, ik had toch nog niet ge zwommen dit jaar", zei de heer Oomens na afloop. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De ministers van ver keer en waterstaat en van binnenlandse zaken en de staatssecretaris van finan ciën hebben bij de Tweede Kamer de wij ziging van de motorrijtuigenbelastingwet ingediend. Door deze wijziging wordt het mogelijk parkeermeters in gebruik te nemen Art. 41 van de motorrijtuigenbelastingwet be paalt namelijk dat. behoudens heffing van tol, geen andere belasting mag worden geheven dan de motorrijtuigenbelasting. Voor invoering van parkeermeters is wetswijziging dus noodzakelijk, omdat deze meters in werking worden gesteld na geldinworp. De maximale oarkeertijd bij het gebruik van parkeermeters is in het wetsontwerp bepaald op twee uur. Bcppie van Moergestel (11). Na de redding de schrik gauw te boven. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De herkomst van de. tachtig liter water die 31 juli op het vliegveld van Blak in de brandstoftanks van een vliegtuig van de K.L.M. werd aangetroffen, is niet achterhaald kun nen worden. De Shell vermoedt dat het regenwa ter is geweest. Het bevoorradingssy- stee.m op het vliegveld was namelijk kort tevoren met een derde afleverings- punt uitgebreid. Tijdens de aanleg ervan had een tro pische regenbui gewoed, waardoor re genwater in de in aanleg zijnde leiding was gekomen. De leiding was doorge spoeld totdat „droge" brandstof werd verkregen. De Shell vermoedt nu dat bij het doorspoelen een geringe hoeveelheid wa ter in een zijtak van het systeem werd gedreven en daarin was achtergebleven. Via deze zijtak werd op 31 juli de ma chine van de K.L.M. getankt. DEN HAAG. Bij het ministerie van binnenlandse zaken is een directo raat-generaal voor Nederlands JSTieuw- Guinea ingesteld. Tot directeur-generaal is benoemd de heer A. M. Kottier, die directeur is geweest voor financiële en economische zaken voor Nieuw-Guinea. Drie redders op een rijtje: Oomens, directeur betonfabriek, J. V ijn, wacht meester Rijkspolitieen A. Schreuders, chauffeur B.B.A. fabriek Glora en het in de auto stil was geworden lieten de drie redders zich opnieuw tot aan hun hals in het water in de bus zakken. Nu eens duikend, dan weer voelend met hun benen, probeerden zij te achterhalen of nog iemand tussen de banken in de wagen was achtergebleven. Dit bleek niet het geval te zijn. ROTTERDAM. Voor voorbereidend werk voor de aanleg van de ingang van de Europoorthaven is op de begro ting van verkeer en waterstaat twee miljoen gulden uitgetrokken. Het geld zal worden gebruikt voor proeven. Die zullen onder meer worden genomen in de waterloopkundige labo ratoria te Delft en te Ens in de Noord oostpolder. Verder zullen op en bij Ro zenburg boringen en golfwaarnemingen worden, gedaan. I We hebben de laatste tijd zoveel klachten gehad VERENIGDE NATIES In de Algemene vergadering is formeel gevraagd om een onderzoek naar de omstandig heden waaronder secretaris generaal Hammarskjoeld de dood heeft gevonden. MONROVIA De regering van Liberia heeft een complot ontdekt tot omverwerping van de regering en vestiging van een communistisch regiem met de hulp van de Russische am bassade te Monrovia. VERENIGDE NATIES De Sowjetunie heeft het plan van president Kennedy voor een verbod van proeven met kern wapens van de hand gewezen. LONDEN (Reuter) - De hoogste functionarissen van Britse onderne mingen moeten meer bezoeken aan Nederland afleggen. Daarmee zou den zij er toe kunnen b.jdragen om de Nederlandse indruk te corrigeren, dat, in tegenstelling tot de Duitse houding van „Ga het zelf naar Ne derland brengen", de Britse houding vaak is „Kom het maar in Enge land halen". Dit schrijft Sir William McFadzean, voorzitter van de Britse exportraad, in het verslag van deze raad over een reis naar zeven Europese landen, waar onder Nederland. De raad doet ten aanzien van ons land de volgende aan beveling voor Britse ondernemers die reeds naar Nederland exporteren: „Er zijn Nederlandse handelsagenten van Britse ondernemingen die overlopen naar Duitse bedrijven. Zij menen na melijk dat eventuele tariefovereen-, komsten binnen de Europese Economi sche Gemeenschap mogelijk nadeel zul len opleveren voor Groot-Britannië". jllllllllPnillHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll WIE 6 SnjDENT TMIOOS MAM EEN HEKS OP VAN EE.NI EXOENTPiUKÊ OUDE DAME IS WIJ EEN VERLBCENI J0WCELW£OP EEN demon iscME BUUWBMRD? 'S HU ALLES TL£EUJU IKlIlllfllllllllllllllllIKlIIIIIIIIllllllIlKIllllllltltlllllltlilHUitltilllKI Binnenkort is de benoeming te ver wachten van jhr. mr. J. D. van Kar- nebeek tot ambassadeur bij het Saoedi- Arabische hof. Hij blijft tevens ambas sadeur te Bagdad. HET OGENBLIK HET ZEEUWSCH DAGBLAD TE LEZEN het laatste nieuws het éérst, gloeiendheet van de naald. onafhankelijk, dus ongekleurde, betrouwbare bericht geving. betrouwbare bezorging door EIGEN bezorgdienst, 's morgens vroeg. Kortom, DE krant voor het nieuws, waarover U niet vroeg en uitvoerig genoeg ingelicht kunt worden. En dat is veel waard, in deze spannende maanden. Administratie Zeeuwsch Dagblad, Postbus 26, Middelburg. AKKOORD. Ik wil uitvoerig en betrouwbaar voorgelicht ivorden over het belangrijke wereldnieuws, binnenlandse en Zeeuwse nieuws, sport, enz. Koteer mij: voor gratis bezorging van bet Zeeuwsch Dagblad gedurende een week. voor 4 weken bezorging voor slechts 1,12 weekabonnee voor 0,56 per week noteer mij als*- kwartaalabonnee voor j 7,- per kw. (Doorhalen wat niet verlangd wordt. Punt 3 kunt U desgewenst combineren met punt 1 of 2). Naam:Handtekening: Adres: PlaatsDatum VAN DER STEENSTRAAT Van onze correspondent UTRECHT. De uitspraak in het kort geding dat de gemeente Utrecht heeft aangespannen tegen de bewoners van een duplexwoning aan de Van der Steenstraat wegens het onrechtmatig betrekken van een vrij gekomen deel van de woning, is een week uitgesteld. De president van de rechtbank wil eerst de ambtenaar van de gemeente lijke bouw- en woningdienst die volgens de gedaagde de bewoner machtiging zou hebben gegeven het vrij gekomen deel van het huis te betrekken, als ge tuige horen. Tevens zal de gedaagde moeten be wijzen dat hem in 1951 was toegezegd dat hij na tien jaar het hele pand mocht betrekken. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. De Rotterdam politie heeft bij een inval de 55-jar mevrouw T. B. K. en haar 27-jari zoon wegens kwakzalverij bekeurd. Moeder en zoon heweren een ma gr. tische gave tot genezen te bezitti waartegen zij zich niet kunnen verzt ten. De moeder heeft die kennelijk a lang; zij is er tenminste al een keer'vooi bekeurd. De zoon werkte aanvankelijk in een garagebedrijf, maar toen hij enige tijd geleden „ook de gave der genezing in zich tot openbaring voelde komen", as socieerde hij zich met zijn moeder. Het bestrijken van een patiënt lever de een rijksdaalder tot drie gulden per keer op. Toen de politie binnenstapte hield het tweetal juist spreekuur. *- weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Veranderlijke be wolking met plaat selijk enige regen. Matige tot krach tige, langs de kust mogelijk harde wind tussen zuid west en zuid. On geveer dezelfde middagtemperatu- ren als gisteren. MIESJE: Ik 7,et maar geen hoed op. 29 september: zon op 6.36, zon onder 18.24: maan op 21.33, maan onder 12.24.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1