Strikte voorwaarde: garantie voor recht op zelfbeschikking Nederlands plan met applaus begroet Voor 3/4 miljoen kunstwerken in Italië gestolen I eg# Hts*; ftmtoua ZEEUWSCH DAGBLAD Monument voor moedige piloot PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND OPZIENBAREND EN UNIEK NEDERLANDS VOORSTEL AAN DE ALGEMENE VERGADERING: INTERNATIONAAL GEZAGSORGAAN Indonesië: neen! Twee doden door gasverstikking OVERDRACHT SOEVEREINITEIT Onderzoek Waarborg HET IS NU Waarom nu het Zeeuwsch Dagblad? DE VROEGE KRANT VOOR ZEELAND Surinaamse tandarts contra ministerraad O.E.E.S. vervangen door O.E.S.O. Lage waterstand Rijn hindert scheepvaart R.A.S. opgeheven „Roebiah" in Madras vastgehouden De BiltDroog Reportage vanuit het Kurhaus GRAND GALA DU DISQUE Telegraaf XVIII in mist geramd Hans Tak overleden Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Urn» mtMM» ÏJ mot Atxmnementaprij* 0,56 per week, 7,per kwartaiJ Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e jaargang No. 4970 W oensdag 27 september 1961 N.- GUINEA ONDER TOEZICHT UNO g \S Eigen nieuwsdienst V NEW YORK Nederland is bereid zijn huidige bevoegdheden in Nieuw-Guinea over te dragen aan een organisatie of een internationaal gezagsorgaan, dat dient te worden opgericht en geleid door de Verenigde Naties. Dat orgaan zou met uitvoerende bevoegd heden moeten worden toegerust en geleidelijk werk en verantwoordelijkheid van Neder land over kunnen nemen. De centrale voorwaarde, die Nederland hierbij blijft stellen is dat het recht van de bevolking op zelfbeschikking deugdelijk wordt gewaarborgd. Van onze correspondent NEW YORK Minister Luns heeft met zijn rede in de Alge mene Vergadering warm applaus geoogst. Opmerkelijk was dat de vertegenwoordigers van verschei dene Afro-Aziatische landen zich bij de bijvalsbetuigingen aanslo ten. AI spoedig, nadat minister Luns zijn rede had beëindigd kon wor den geconstateerd, dat het Neder landse voorstel in brede kringen gunstig is ontvangen. Velen zijn diep onder de indruk van de ver strekkende oplossingen, die zijn aangegeven. Onafscheidelijk Verschillende Afro-Aziatische landen, o.a. Tunesië en Pakistan menen dat de voorstellen ernstige overweging verdienen. De Indonesi sche gedelegeer- de, Ali Sastroa- midjojo, vroeg terstond het recht van ant woord. Hij ver wierp de Neder landse voorstel len. Hij ver klaarde dat westelijk Nieuw-Guinea een onafscheide lijk deel van de republiek Indo nesië is. In Britse krin gen werd aan het Nederlandse plan groot be lang toegekend. Het zou kunnen leiden tot een formule voor een definitieve oplossing van het probleem Nieuw-Guinea, zo meende men in deze hoek. De Canadese delegatie was sterk getroffen door het feit dat Nederland zich zo overtuigd op Hammarskjoelds ideeën heeft geïnspireerd. Minis ter Luns had in de inleiding tot zijn voorstellen gezegd dat het Nederlandse plan een bijdrage be doelde te zijn aan de verbetering van. de toestand in de wereld, in de geest van het werk van de overleden secretaris-gejneraal. Australische steun De leider van de Australische delegatie naar de Assemblee, Plimsoll, heeft een verklaring uit gegeven waarin wordt gezegd dat het Nederlandse voorstel zorgvul dige uitwerking en overweging be hoeft. Australiërs eerste reacties is dat het voorstel om een commissie van de Uno naar Nieuw-Gfïinea te zenden zal steunen. Terwijl Australië zich nopens de specifieke details van de voorstel len niet kan binden, kan ik thans zeggen dat Australië hoopt dat het Nederlandse initiatief ruime steun zal verkrijgen als ernstige poging om internationaal wanbegrip en wrijving over dit gebied uit de weg te ruimen, aldus Plimsoll. Ook Papoea's Tenslotte kan nog worden ge meld dat waarschijnlijk schikkingen zullen worden getroffen, opdat bij de behandeling van de Nederland se voorstellen in de Assemblee ver tegenwoordigers van de Papoea's aanwezig zullen zijn. Minister Luns blijft tot 9 oktober in New York. Daarna zal hij de Nederlandse ambassadeursconfe rentie in Paramaribo bijwonen. Zo nodig zal hij latere vergaderingen van de Assemblee bijwonen, wan neer de kwestie Nieuw-Guinea in behandeling komt. Sastroamidjojo onaanvaardbaar TILBURG 'In hun woning aan de Houtmanstraat in Tilburg is het echt paar Pijnenburg door gasverstikking om het leven gekomen. Toen de kolenman gistermiddag aan de pas maandag door de familie Pijnen burg betrokken woning belde, werd na lang wachten de deur geopend door het twaalfjarig dochtertje van het echtpaar, dat onmiddellijk flauw viel. Het rook sterk naar gas in het huis. De beide ouders werden op de bovenverdieping dood aangetroffen. Het meisje werd naar het ziekenhuis vervoerd. Haar toestand is redelijk, maar zij kon nog niet worden gehoord. Vermoedelijk is een gasslang van een muurkraan afgeschoten. Instelling van het internatio nale gezagsorgaan zou voor de Verenigde Naties een novum be tehenen. Zo de Uno daarom, al vorens een besluit te nemen, een onderzoek in Nieuw-Guinea zou willen instellen, dan geeft Neder land in overweging een commissie van de Verenigde Naties samen te stellen, die de Algemene Vergade ring na een jaar studie verslag zou moeten uitbrengen. Deze commissie kan dan voorstellen wanneer zelfbeschikking en overdracht van bevoegdheden aan de bevolking zou kunnen worden verwezenlijkt. Zij kan bovendien onderzoeken of het mogelijk is de ontwikke ling van Nieuw-Guinea tijdens de interim-periode onder het bestuur te brengen van het internationale gezagsorgaan. Nederland is bereid zijn financiële bijdrage tot de ontwikkeling van Nieuw-Guinea voort te zetten op het huidige niveau van ruim honderd miljoen gulden per jaar. Hoe lang nog zal later worden beslist. Deze voorstellen heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns gisteravond gedaan aan de Algemene Vergadering der Verenigde Naties. Minister Luns zei dat Nederland bereid is het bestuur en de ontwikke ling van Nieuw-Guinea te brengen onder het actieve toezicht van de Ver enigde Naties. Nederland is bereid daartoe de soevereiniteit af te staan aan de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea en zijn bevoegdheden over te dragen aan het internationale gezagsorgaan. Dat orgaan zou indien nodig kunnen worden opgericht bij overeenkomst tussen de Verenigde Naties en Nederland. De verantwoordelijkheid voor de economische, sociale en opvoedkun dige ontwikkeling zou terstond moe ten worden toevertrouwd aan de uitvoerende autoriteit, aldus minister Luns. Er zouden internationale des kundigen kunnen worden aangewor ven, maar de Nederlandse regering is bereid haar bestuursambtenaren van Nederlandse nationaliteit, die thans in Nieuw-Guinea zijn, te ver zoeken als internationale ambtena ren in functie te blijven. Zo de Algemene Vergadering zou besluiten tot oprichting van het in ternationale gezagsorgaan tot ont wikkeling van Nieuw-Guinea, gelijk Nederland die voorstelt, dan zou tegelijk de beslissing kunnen vallen, op welk tijdstip, na raadpleging van de bevolking, deze bevolking zelfbe schikking zou krijgen en wanneer verdere overdracht van bevoegdhe den aan de bewoners zou kunnen geschieden. Nederland kan zich voorstellen, dat de Algemene Vergadering, voor dat zij een besluit neemt, een onder zoek in Nieuw-Guinea wil instellen. Vandaar haar voorste) tot uitzending van een commissie der Verenigde Naties. Deze commissie zou dan de poli tieke, economische, sociale en op voedkundige toestanden in het gebied kunnen nagaan. Zij zou de mening onder de bevolking kunnen peilen over haar toekomstige positie en ten derde zou zij kunnen nagaan of een volksstemming onder toezicht der Verenigde Naties mogelijk is. Schilderijen van Titiaan, Van Dyck en Rembrandt PALERMO (Reuter/AP). 23 schilderijen en andere kunstvoorwerpen ter waarde van naar schatting 3V2 miljoen gulden zijn te Palermo op Sicilië gestolen uit de villa van baron Gabriele Ortolani di Bordonaro. Onder de ontvreemde kunstschatten zijn èen Christus voor zijn rech ters" van Titiaan, twee portretten van Anthony van Dyck „Heilige Familie" van Jan Gossaert van Mabuse en een „Vrouw bij kaars licht", die aan Rembrandt is toege schreven. Baron Gabriele Ortolani di Bordo naro (links) werd kort nadat de dief stal bekend was geworden door een verslaggever van de Italiaanse radio geïnterviewd. Hij vertelde dat de kost baarste schilderijen uit zijn villa in Palermo waren gestolen toen het huis enige dagen leeg stond. Nederland zou deze commissie een jaar voor haar onderzoek willen geven. Haar rapport zou zij tijdens de volgende zitting moeten uitbren gen. Nederland zal te zijner tijd het initiatief nemen om de Verenigde Naties in staat te stellen over deze voorstellen te beslissen. Het enige Nederlandse oogmerk bi.i Nieuw-Guinea is, zo verklaarde minister Luns. de bevolking volle dige zelfbeschikking te geven. Ne derland is bereid zijn soevereiniteit zo snel mogelijk te beëindigen, dat wil zeggen, zodra het' recht van de bevolking op zelfbeschikking behoor lijk is gewaarborgd. Nederland is zich evenwel bewust, dat het land nog lange tijd techni sche bijstand en voorlichting van het buitenland nodig heeft. Bij het zoe ken naar mogelijkheden tot uitvoe ring van de resolutie der Verenigde Naties tot overdracht van bevoegd heden. is Nederland tot zijn ge noemde voorstellen gekomen. Het verzoekt de Algemene Vergadering thans om medewerking ten einde deze overdracht te verwezenlijken. Cliarles E. Wilson, de vroegere Ameri kaanse minister van defensie en oud president van General Motors, is gis teren op 71-jarige leeftijd op zijn plantage in Louisiana overleden, een politiek van hersel worden ge voerd. Een streekonafliankelljkheid zou de vraagstukken slechts vergro ten", zei hij. Het land bevindt zich in een mo rele crisis," aldus besloot Lefevre. ..België moet meer aandacht beste den aan de toekomst dan aan het ver leden. Het. gezag van de staat moet worden verstevigd. Daaroe zijn no dig begrip en moed, bij het parle ment, de regering en de openbare opi nie." HET OGENBLIK HET ZEEUWSCH DAGBLAD TE LEZEN het laatste nieuws het éérst, gloeiendheet van de naald. onafhankelijk, dus ongekleurde, betrouwbare bericht geving. betrouwbare bezorging door EIGEN bezorgdienst, 's morgens vroeg. Kortom, DE krant voor het nieuws, tvaarover U niet vroeg en uitvoerig genoeg ingelicht kunt worden. En dat is veel waard, in deze spannende maanden. Administratie Zeeuwsch Dagblad, Postbus 26, Middelburg. AKKOORD. Ik ivil uitvoerig en betrouwbaar voorgelicht tvorden over het belangrijke wereldnieutvs, binnenlandse en Zeeuivse nieuws, sport, enz. Noteer mij: voor gratis bezorging van bet Zeeuwsch Dagblad gedurende een week. voor 4 weken bezorging voor slechts 1,12 weekabonnee voor f 0,56 per week noteer mij als;1 kwartaalabonnee voor 7,- per kw. (Doorhalen wat niet verlangd wordt. Punt 3 kunt U desgewenst combineren met punt 1 of 2). Naam:Handtekening: Adres: Plaats:Datum: PARAMARIBO (ANP). De Su rinaamse tandarts Polanen heeft bij het parket van de procureur-gene raal in Paramaribo een. aanklacht ingediend tegen de Surinaamse mi nisterraad. De heer Polanen had on langs een vraaggesprek met een ver slaggever van Het Parool. De arts acht zich in zijn eer en goe de naam aangetast door enkele passa ges in het communiqué, dat de Suri naamse regering heeft uitgegeven na de publikatie van zijn interview. Volgens Het Parool had de heer Po lanen o.m. het volgende gezegd: „Al leen voor één ding ben ik bang: dat ons land een typisch Zuidamerikaans land gaat worden, een land met cor ruptie, waar een minister probeert zo gauw mogelijk binnen te zijn voor hij valt." De Surinaamse regering heeft deze en andere aanklachten in een commu niqué weerlegd. Tevens heeft zij bij die gelegenheid de mogelijkheid in het vooruitzicht gesteld, dat zij een aan klacht tegen tandarts Polanen zou in dienen. De procureür-generaal in Paramari bo zal nu moeten uitmaken of bepaal de passages in het communiqué nade lig waren voor de goede naam van de tandarts. PARIJS (Reuter) De O.E.E.S (organisatie voor Europese economi sche samenwerking) houdt vrijdag op te bestaan. Zij zal dan worden ver vangen door de O.E.S.O. (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling). De O.E.E.S. heeft zich dertien jaar. lang, sinds het in werking treden van het plan-Marshall. bezig gehouden met de Europese economie. De nieuwe organisatie zal groter dan de O.E.E.S. zijn en ook Amerika en Canada, die van de O.E.E.S. geen volledig lid waren, tot haar leden kunnen tellen. De O.E.S.O. zal zich bezig houden met grote westelijke economische projecten, ook voor de ontwikkelingsgebieden. Zij krijgt twintig landen als leden en neemt de gehele inventaris en het personeel Van de oude organisatie te Parijs over. De Deen Kristensen, die secretaris-gene raal van de O.E.E.S. was, krijgt dezelf de functie bij de O.E.S.O. De diefstal is vermoedelijk tijdens het weekeinde gepleegd. De villa stond toen leeg. De eigenaar ont dekte de inbraak toen hij maandag avond laat thuis kwam. Volgens baron Ortolani di Bordo naro zijn de dieven kunstkenners geweest of hebben ze in opdracht van deskundigen gehandeld. De politie houdt er rekening mee dat de diefstal het werk kan zijn van een internationale bende, die ook de hand heeft gehad in kunstdiefstallen in Frankrijk en andere landen. Zij heeft de hulp van Interpol ingeroe pen. Alle havens en vliegvelden in Italië worden bewaakt. De dieven zijn in de villa gekomen door met een breekijzer een deur te forceren. Behalve de kunstwerken hebben de de inbrekers ook een foto van een tante van de baron meegenomen. ONBEKENDE COLLECTIE De collectie van baron Ortolani di Bordonaro is onbekend. Voor zover bekend zijn er nooit werken uit deze collectie tentoongesteld. Wanneer de Titiaan, de beide Van Dycks, de Remibrandt en de Gos saert werkelijk door deze meesters zijn geschilderd, dan is de schatting van 2Yz miljoen waarschijnlijk aan de lage kant. Van Jan Gossaert van Mabuse (on geveer 1470-1541) zijn slechts betrek kelijk weinig schilderijen, bekend. De weduwe van de verzamelaar D.G. van Beuningen bezit een van de mooiste mansportretten. De National Gallery in Londen heeft vijfduizend pond sterling (on geveer vijftigduizend gulden) uitge loofd voor de terugbezorging van Goya's portret van de hertog van Wellington, dat op 21 augustus uit het museum is verdwenen. BONN De waterstand van de Rijn heeft het laagste peil van dit jaar be reikt. Daar ook op de Boven-Rijn het water nog zakt bij Ottenheim in één nacht 25 centimeter wordt ge vreesd dat het water nog verder zal zakken. De schippers kunnen als gevolg daar van geen volledig gebruik maken van de capaciteit van hun schepen. Op de Midden-Rijn varen de schepen kalm pjes aan, waardoor het aantal schepen dat met de grond in aanraking is geko men nog niet groot is. WILLEMSTAD (ANP) De Colum- biaanse luchtvaartmaatschappij Rutas Aereas de Columbia (R.A.S.), die twee. maal per week een rechtstreekse ver binding tussen Curagao en Bogota on. derhoudt, wordt 31 oktober opgeheven. De maatschappij was indertijd opge, richt als een afzonderlijke Columbiaan- se maatschappij met financiële deelne. ming van de K.L.M. Daar de K.L.M. geen landingsrechten in Bogota heeft, zal de lijn Bogota-Curapao worden ge staakt. Eigen nieuwsdienst MADRAS De douane van Madras in Indië heeft in een verborgen ruimte van het in de haven liggende s.s. Roe biah edelmetaal gevonden. Hangende het onderzoek mag het schip de haven niet verlaten. Het schip, dat eigendom is van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, vaart in de Java-Pacific-lijn. Aan boord bevinden zich zestien Nederland se officieren en een Chinese beman ning van veertig koppen. De weersverwachting: van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig- tot hedenavond: Toenemende be wolking, maar waarschijnlijk tot de avond op de meeste plaatsen droog. Tot matig en aan de kust tot krachtig toene mende zuidelijke wind. Iets hogere temperaturen dan gisteren. Miesje: Die win terjas komt nog wel. 28 september: zon op 6.34, zon onder 18,26; maan op 20.55, maan onder 11.16 /tduerterme Vrijdag 2? september ïiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiHiiiin WIE rb STUDENT TIJLOOS 'b M'J £EN CROENTJE/- /op ee-n tovenaap or BElDE WAT 15 HET BV) HE.A4DAT ME Bawc maakt o iM AANTREJOV TEAEUJtf ZELFS 4AONi<puE. wET AANDSeme OME TOTOMODE L 1 DiE DE 64ANNEN WEL KENT, weet wet antwoord n/et iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ROTTERDAM. Het 915 ton me tende tankschip Lyto II van de N.V. Transportonderneming Lyto te Rot terdam, geladen met stookolie, raakte gistermorgen plotseling in een dichte mistbank. Bij het Antwerpse hoofd liep het schip uit de koers, waardoor het op het daar voor de wal liggende jn.s. Telegraaf XVIII stootte. Het ge ramde schip liep daarbij aan bakboord ter hoogte van de machinekamer en beneden de waterlijn een flink gat op, waardoor het achterschip snel water maakte. Stuurman S. C. Wittebol, die alleen aan boord was, slaagde er nog in de pompen aan te zetten, maar tegen de stortvloed van binnendringend water waren die niet opgewassen. Het achter schip zonk steeds dieper weg, maar dank zij de waterdichte schotten bleef het voorschip boven water. De bergingsvaartuigen Montgomery en Zeearend van de N.V. Van der Graaf en Mulders bergingsbedrijf slaagden erin het achterschip te lichten. Inmiddels werd met man en macht gewerkt om de lading van de Telegraaf 295 balen wol en 28 balen kruiderijen, bestemd voor Antwerpen te lossen. Nadat de bergers de nodige voorzie ningen hadden getroffen is het geramde schip verhaald naar een werf om te wor den gerepareerd. De Lyto II voer met een uitkijk op de voorplecht, maar in de zo plotseling on- komende mistbank kon deze nauwelijks nog zijn eigen voorsteven zien. EINDHOVEN. „Op 28 januari 1960 vond de Belgische piloot Lode- wijk Buelens dicht bij deze plaats de dood, na een heldhaftige poging om zijn boven Eindhoven defect geraak te straaljager buiten de bebouwing te doen landen". Dit is de tekst op een gedenksteen, die op initiatief van B. en W. van Eind hoven zal worden neergezet op de plaats waar de Belgische piloot neer stortte. Piloot Buelens kreeg op 28 januari 1960 storing in zijn motor boven Eind hoven. Hij vloog nog hoog genoeg om zich met zijn schietstoel te redden, maar dan zou het toestel zeker op de stad te pletter zijn gevallen. Om dit te voorkomen vloog hij door. Hij verloor echter zoveel hoogte, dat hij zich niet meer kon redden. AMSTERDAM De autocoureur Hans Tak, die zaterdagnacht bij een brand op zijn kantoor aan de Prin sengracht ernstig was gewond, is gistermiddag in het Binnengasthuis aan zijn verwondingen overleden. De 45-jarige coureur, die zater dagavond wegens de mist op zijn kantoor was gebleven, was waar schijnlijk met een brandende siga ret in slaap gevallen. Hij werd met ernstige brandwonden naar het zie kenhuis overgebracht. De heer Tak, die in het bedrijfs leven talrijke functies had hij was onder meer directeur van enkele ondernemingen behaalde in 1955 de grootste triomf in zijn loopbaan door het winnen van de Tulpen rally.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1