De Gaulle: afstand van bijzondere volmachten BEDE MV, Vuren gestaakt ter nagedachtenis van Hammarskjoeld Tsjombe liet aan Uno geen andere keus Even lunchen bij de Gaulle SLIM VOORZITTER VAN ASSEMBLEE ZEEUWSCH DAGBLAD Melkhandel in Amsterdam een miljoen achter Waarom nu het Zeeuwsch Daghlad? DE VROEGE KRANT VOOR ZEELAND PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Donderdag 21 september 1961 LAATSTE SPOREN VAN PUTSCH UITGEWIST Twee scheepsrampen in Indonesië TOEZICHT VAN VIER „KAPITAAL SCHULDIG" RUSSEN TERUG BENOEMING TOT SECRETARIS VAN AFRO-AZIATEN AFHANKELIJK Kanza's papieren niet in orde Bliksembezoek ging voorbij aan de Parijzenaars BEHANDELING VAN KINDERBIJSLAG NA BESCHOUWINGEN Nieuwe borden op beruchte weg staan verkeerd Schaakbond krijgt mes op de keel Veertiende Russische kernexplosie De Bilt: Koeler NIEUWER-AMSTEL NU AMSTELVEEN HET IS NU Directeur: JACQ. DE SMIT: Cbefred.: tl. I. Breuker. Kantoren te. Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84. Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33. Postbus 24, telefoon 011843224 Terneuren, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwarts»!' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4965 BESTAND IN KATANGA Van onze correspondent PARIJS. President de Gaulle zal aan het einde van deze maand afstand doen van de vol machten die hem overeenkom stig art. 16 van de Grondwet waren verleend. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober, twee dagen voor het begin van het Franse parlementaire jaar, de normale betrekkingen tussen regering en parlement kunnen worden hersteld. De Gaulle had deze volmachten gekregen op 23 april, daags na het uitbreken van de Algerijnse putsch. Zij hadden ten doel de president in staat te stellen buiten het parlement om sneller en ef ficiënter die maatregelen te nemen die nodig waren om de opstand neer te slaan, de schuldigen te straffen en het kader van leger- en overheidsorganen te zuiveren. Intussen kon het parlement zijn wetgevende en controlerende taak zonder bezwaar voortzetten hetgeen tussen 25 april en 24 juli dan ook ge schiedde. Verrassing Na het einde van de opstand in Algerije kon de Gaulle het Franse volk mede delen dat hij de volmachten wilde be houden tot ook de laatste sporen van die opstand uitgewist zouden zijn. Om dat de Gaulle meent dat dit punt thans is bereikt doet hij afstand van zijn vol machten. Alle maatregelen tot hand having van rust en orde in Algerije en in het moederland die krachtens de volmachten zijn genomen, zullen echter van kracht blijven. Hoewel men in Frankrijk dit besluit reeds enige tijd verwachtte, is het toch nog als een verrassing gekomen. Men is er van overtuigd dat het oorspron kelijk niet in de bedoeling van de president heeft gelegen, de volmachten zo spoedig te laten schieten. Hij zou daartoe zijn gedwongen door de vak bonden en politieke partijen. Onder druk Vooral de partijen hebben de Gaulle on der druk gezet en wel door middel van hun motie van wantrouwen, die zowel de regering als de kamervoor zitter Chaban-Delmas in een onmoge lijke positie bracht. Vooral de heftige reactie van socialisten en radicalen (die na de gaullistische partij, de U.N.R. de grootste politieke partijen in Frankrijk zijn) op het besluit van Chaban-Delmas om de motie van wan trouwen niet voor 3 oktober ontvan kelijk te verklaren, liet aan duidelijk heid niets te wensen over. De con clusie was: afwachten tot 3 oktober en dan gaat de regering-Debré er on herroepelijk aan. Deze vastberadenheid moet de presi dent hebben geschokt. Hij had tegen deze motie van wantrouwen geen en kele verdediging, omdat artikel 16 het parlement een volledige voortzetting van zijn werkzaamheden garandeert, maar tegelijkertijd de president belet het parlement te ontbinden. Wapen Door afstand te doen van artikel 16 is het wapen tegen een onwillig parle ment automatisch in handen van de president teruggekeerd: kamerontbin ding. Door de snelheid waarmee hij zijn beslissing heeft genomen, is het alsof hij het parlement heeft villen waarschuwen: als ge de regering- Debré ten val brengt bij de opening van het parlementaire jaar. ontbind ik de kamer en laat het op nieuwe ver kiezingen aankomen. Tegelijkertijd heeft hij zich als het ware van Debré gedistantieerd door in hel conflict tussen de premier en de nieu we (onafhankelijke) minister van Landbouw, Pisani. over de melkprijs persoonlijk te arbitreren en Pisani ge lijk te geven. Daarmee heeft hij duide lijk willen maken dat zijn persoon en zijn politieke opvattingen, die immers de grondslag zijn van de gaullistische partij, en de persoon van de eerste minister niet onafscheidelijk verbon den zijn. 56 mensen verdronken: DJAKARTA (Reuter). Twee scheepsrampen in de Indonesische wateren hebben 56 mensenlevens geëist. In een zware zee is een motor scheepje, de Maese, dat op weg was was van de Sangihe naar de Talaud eilanden, vergaan. Alle dertig opva renden worden vermist. Een vaartuig met 93 mensen aan boord is tussen Boeton en Balikpapan gezonken: 21 mensen verdronken, vijf worden er vermist. De overigen wer den door een ander schip gered. Eigen nieuwsdienst NDOLA Boven verwachting snel zijn de Uno en Katanga het eens geworden over een voorlopige wapenstilstand. Sedert middernacht Wijven in Katanga tot nader order de wapens gestrdkt. De gisteren door premier Tsjomhe van Katanga en de Tunesische onderhandelaar van de Uno, Mahmoud Khiari, ondertekende over eenkomst houdt verder een uitwisseling van ge vangenen en een stilstand van alle troepenbe wegingen en alle vervoer van wapens en munitie in. at laatste was zeer belangrijk, vooral voor Katanga, omdat de Zweedse regering op verzoek van de Uno juist had besloten vier straaljagers af te staan voor bescherming van de luchtvloot van de volkerenorganisatie in Congo, die tegen de Katangaanse straaljagers machteloos was ge bleken. Vier andere straaljagers, afgestaan door Abessinië, waren naar Congo onderweg. De afkondiging van het bestand betekende dat de luchtvloot van de Uno het voorlopig zonder de bescherming van de acht beschikbaar gestelde straaljagers moest stellen. Tsjombe zou het bestand goed kunnen gebruiken om het aantal straaljagers van de Katangaanse luchtmacht uit te breiden. Tsjombe maakte na de ondertekening van het bestands akkoord bekend op het vliegveld van Ndola dat een commissie van vier man toezicht op naleving van het bestand zou uitoefenen. Enige uren eerder, toen het wachten was op bericht uit New York over het oordeel van het hoofdbureau van de Uno over Tsjombe:s voorstellen, had de Katangaanse premier verklaard het in het belang van de gehele mensheid te achten dat het leger van de Uno terstond uit Katanga werd teruggetrokken. Van een opgeven van de zelfstandigheid van Katanga wilde Tsjomhe niets weten. Hij distantieerde zich krachtig van het standpunt van de Uno, de vorige week geuit in Leopoldstad, dat Katanga als onafhankelijke staat zou hebben opgehouden te bestaan. Tsjombe's bestandsvoorstellen waren zo geformuleerd dat het de Uno bij voorbaat onmogelijk was ze van de hand te wijzen. Het bestand, aldus Tsjombe, diende te worden afgekondigd „ter nagedachtenis van Dag Hammarskjoeld", de omgekomen secretaris-generaal van de Uno, wiens vurigste wens immers het beëindigen van de strijd in Congo geweest was. Hem welkome steun kreeg Tsjombe gisteren van president Youlou van Congo-Brazzaville. Youlou kondigde aan dat alle Zweden zijn land zouden moeten verlaten tenzij de Zweedse troepen van net leger van de Uno vertrokken uit Katanga. Youlou liet weten dat hij niet kon toelaten dat Zweden in het ene deel van Afrika de vrede predikten en elders in Afrika ..gewelddaden pleegden en dood en verderf zaaiden". De Zweden die nit Congo-Brazzaville zouden moeten ver trekken zijn hoofdzakelijk zendelingen. De Congolese minister van buiten landse zaken. Bomboko, reageerde op Youlou's voorkeur voor Tsjombe met de verklaring, dat interventie van Congo-Brazzaville ten gunste van Ka- tanga door de Congolese regering beschouwd zou worden als een „oor logsverklaring". Premier Adoela van Conigo zette in een radiorede uiteen, dat de „kapitalis tische machten" die Tsjombe steunden schuld hadden aan de dood van Ham marskjoeld. Katanga, aldus Adoela, was geheel in de macht van het „kapitalis tische imperialisme". Hij maakte dui delijk welke machten hij bedoelde, toen hij zei, dat Hammarslcjoeld het slachtoffer was geworden van belan gengroepen voor wie een mensenleven evenveel betekent als een gram koper of uranium. De koper- en uranium- winning in Congo is in handen van de Union Minière du Haut Katanga, een Belgische onderneming. Met een handkus nam prins Bernhard gistermiddag afscheid van mevrouw de Gaulle. Het koninklijk paar was een paar uur op het Elysée geweest, waar het de lunch had gebruikt met de Franse president en zijn vrouw. Met stille trom keerden gisteren de Russische diplomaten, die in september van het vorige jaar op last van presi dent Kasavoeboe Congo moesten ver iaten, in Leopoldstad terug, evenals Tsjechische en Poolse diplomaion en de diplomatieke vertegenwoordigers van de republiek Mali. Zij arriveerden uit Stanleystad, waar zij na hun ge dwongen vertrek uit Leopoldstad heen waren gegaan. De Tunesische onderhandelaar van de Uno, Mahmoud Khiari, had geen keuze toen Moïse Tsjombe een bestand „ter nage dachtenis van Dag Hammar skjoeld" voorstelde. Van onze correspondent NEW YORK. De Algemene Ver gadering van de Uno is gistermiddag bijeengekomen in vrij sombere stem ming vanwege de moeilijkheden die worden verwacht bij het zoeken naar een opvolger voor de omgekomen secretaris-generaal Hammarskj oeld. Men werd het zeer spoedig eens over de benoeming van de Tunesische diplomaat Mongi Slim tot voorzitter van de Algemene Vergadering. Hij is ook de man die de meerderheid van de 99 leden van de Uno gaarne zou zien als tijdelijk plaatsvervan ger van Hammarskjoeld. Voor, na en ook tijdens de bijeen komst van de Assemblée ging het werk achter de schermen door. Overal zag men groepjes ministers en andere di plomaten bijeen, bezig zich te oriën teren over de mogelijkheden die er zijn om de Russische tegenstand tegen de benoeming van Mongi Slim tot tijde lijk secretaris-generaal te omzeilen. Alles hangt daarbij af van het ant woord op de vraag of de leden van het Afro-Aziatische blok en enkele andere kleine staten kunnen instemmen met Mongi Slims benoeming. Slim zelf heeft immers gezegd dat hij één voorwaarde stelde: slechts de communistische landen mochten tégen hem stemmen. Het zal nog moeilijk genoeg blijken om alle andere staten erloe té krijgen de kandidatuur van Slim te steunen. De Russen zijn ondertussen druk bezig steun te zoeken voor hun eigen voorstel, dat inhoudt dat er een drie hoofdige leiding van het secretariaat NEW YORK (Reuter) Thomas Kanza, indertijd een van de naaste medewerkers van Patrice Loemoem- ba, is gisteren door de Amerikaanse immigratiedienst vastgehouden na zijn aankomst per vliegtuig uit Congo. Kanza deed zich voor als lid van de delegatie van Congo naar de Algeme ne Vergadering van de Uno, maar bij navraag op het State Department bleek dat zijn diplomatieke papieren niet in orde waren, Kanza kreeg het verzoek op het vliegveld te blij ven tot het tijdstip van vertrek van het eerstvolgende toestel met bestem ming Leopoldstad, van de Uno moet komen, Zij weigeren de benoeming één man tot secretaris generaal, ook al is het maar tijdelijk te aanvaarden. Daar er enkele weken geleden in Bel grado, waar de voornaamste niet-ver- bonden landen bijeen zijn geweest, ook al stemmen zijn opgegaan om de sa menstelling van de dagelijkse leiding van de Uno te veranderen, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de Russen althans van enkele staten steun zullen krijgen voor hun eigen plannen. INDIË NIET De Indische regering is niet van plan het Russische voorstel te steunen. De Russische ambassadeur in New Delhi had gisteren een informeel verzoek om Indische steun gedaan in een gesprek dat ihij had met de secretaris-generaal van het Indische ministerie van buiten landse zaken, R. K. Nehroe. Indië kan niet instemmen met het splitsen van de post van secretaris generaal in drie delen, deelde Nehroe de ambassadeur mee. ,,Het Russische voorstel is niet practisch", voegde hij daaraan toe. VERBRUIK VERMINDERT Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De Vereniging van consumptiemelk-bedrijven voor Am sterdam en omgeving heeft, het be stuur van het produktschap voor zuivel bericht, niet langer de verant woordelijkheid voor een goede be drijfsvoering te kunnen dragen. De vereniging vestigt de aandacht op de zeer ongunstige financiële resultaten die het onmogelijk zouden maken zon der het nemen van maatregelen voort te gaan. De vereniging deelt mee dat de ach terstand die de bedrijfsgroep per 15 juli had ongeveer een miljoen gulden bedraagt. Als oorzaken geeft de vereniging aan dat het melkverbruik in Amster dam in drie jaar tijd achteruit is ge gaan met 13,11 procent. De bevolking van Amsterdam is in die drie jaar met een half procent verminderd. Voorts worden als oorzaken genoemd de gestegen loonkosten, verkorting arbeidstijden en invoering van de vrije zaterdag, de sterk gestegen kos ten van vervoer en de zeer gespannen arbeidsbezetting. De vereniging meent dat een op lossing kan worden gevonden door het verhogen van de prijs van dag melk in flessen. Van onze correspondent PARIJS. Het bliksembezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Parijs een lunch bij president de Gaulle is voor de Parijzenaars ongemerkt voor bijgegaan. De gehele protocollaire ontvangst speelde zich af achter de zwaar bewaakte ijzeren hekken om het Elysée. Slechts de kan toorjongens en -meisjes en de winkelmeisjes op de banken van de promenade van de Champs Elysée, die in de middagzon hun twaalfuurtje zaten te eten werden ervan op de hoogte gesteld. Zij waren even tevoren opgeschrikt door de fameuze presidentiële mo torpolitie, die zes zwarte wagens naar het paleis bracht. Op de tweede wagen hadden zij de rood- wit-blauwe vlag en de oranje ko ninklijke standaard gezien. Later hoorden zij in de tuin het Neder landse en het Franse volkslied spelen. Dat was alles wat Parijs van het koninklijke bezoek hoorde en zag. GEEN OPHEF Het was ook niet de bedoeling geweest om er ophef van te ma ken. De uitnodiging voor deze lunch was het enige, dat tegen de zwarte golven van de interna tionale spanningen stand had kun nen houden, in tegenstelling tot het voorgenomen bezoek aan de evenzeer voorgenomen manoeu vres van Nederlandse legeronder delen in La Courtine. Prins Bernhard had de konink lijke Fokker Friendship om tien over half één op Orly aan de grond gezet. De Franse minister van buitenlandse zaken, Couve de Murville,* had de gasten verwel komd. MET CHAMPAGNE De lunch begon om half twee in de Salon Murat, waar op een gro te ovale tafel, over de gehele lengte versierd met rode rozen, 24 couverts gedekt stonden. De lunch bestond uit: 'pasteitjes gevuld met ganzelever uit de Pé- rigord; zeebaars gestoofd in cha- blissaus; gebraden parelhoen met aardappelwafeltjes en pêche mei- ba. Hierbij werd gedronken Cor- ton Charlemagne 1955, Romanée St. Vivant en champagne Dom Pe- rignon 1949. Na afloop van de lunch gebruik te het gezelschap de koffie in het park, waarna president de Gaulle en zijn vrouw om kwart voor drie afscheid namen van de koninklij ke gasten. Een half uur later stak de Fokker Friendship zijn neus weer de lucht in op weg naar Ne derland. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. De kinderbijslag zal pas na de algemene politieke be schouwingen in de Tweede Kamer aan de orde komen, dus na de eerste week van oktober. Dat is zeker niet de bedoeling van de regering, want de nieuwe minister van economische zaken, dr. G. M. J. Veldkamp, had al enkele weken ge leden laten weten dat hij zo spoedig mogelijk de draad wilde opnemen die was afgebroken door het aftreden van zijn voorganger. Daar was nog een misverstand over ontstaan. De Tweede Kamer dacht aanvankelijk dat minister Veldkamp gisteren, een verklaring had willen af leggen en met nieuwe voorstellen had zullen komen. Dat is evenwel helemaal zijn plan niet geweest. De minister wil wel een nota van wijziging indienen, maar dan op voor waarde dat deze meteen in behande ling komt, dus bij een voortzetting van de openbare behandeling van de kinderbijslag op het punt waar zij 30 juni strandde. Minister Veldkamp verscheen giste ren niet in de Tweede Kamer, omdat deze van een onmiddellijke hervatting van de debatten niet wil weten. Nie mand weet dus nog wat de minister eigenlijk met de kinderbijslag wil. Waarschijnlijk zal hij zijn kruit droog houden totdat er een datum bekend is waarop de Tweede Kamer er weer aan wil beginnen, wellicht pas over een week of vier. UTRECHT Op de weg Utrecht- Zeist zou gisteren een maximum snelheid van zeventig kilometer worden ingesteld. Hier is echter tot grote teleurstelling van vele buurt bewoners niet veel van terecht ge komen. Het plan was om de snelheidsbe perking te laten gelden van de Beren kuil tot aan de grens De Bilt-Zeist. De beperkingsborden van zeventig Dit bord werd gisteren geplaatst langs de rijksweg UtrechtZeist. Voor de bewoners langs die weg was er niettemin weinig reden voor vreugde. De snelheidsbeper king is niet voor de hele weg, maar slechts voor een gedeelte ervan ingesteld. Tot verdriet van bewoners en politie. kilometer staan evenwel van de Beren kuil tot even voor hgt Kloosterpark. Op de rotonde van de Berenkuil is nu een snelheidsbeperking van vijftig kilometer ingesteld. De knelpunten Burmikseweg en Biltse Hoek vallen niet onder de snelheidsbeperking. Maar juist hier komen de meeste ver keersongelukken voor. De politie noemde dit een halve maatregel. Ze begreep niet dat er nu weer half werk moest worden gele verd. SOFIA (ANP) Al tijdens de eer ste dag van het congres van de in ternationale schaakfederatie, de F i- d e, dat te Sofia wordt gehouden, heeft het wereldschaakparlement Ne derland het mes op de keel gezet. Op 27 januari 1962 zal in Amster dam het interzonale toernooi een etappe in de strijd om de wereldti tel béginnen. Het congres te Sofia heeft thans besloten, dat de KNSB voor het einde van dit jaar moet ga randeren, dat Oostduitse deelnemers aan dit toernooi geen visummoeilijk heden voor hun reis naar Nederland zullen ondervinden. Kan die garantie niet worden gegeven dan zal de or ganisatie van het interzonale toernooi aan een ander land worden overge dragen. Dit betekent dat het vrijwel zeker is, da* het interzonale toernooi niet in Nederland zal worden gehouden. Gezien de wisselende stemmingen op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag, waar men al eerder beloften aan de KNSB heeft gebroken, zal de Koninklijke Nederlandse Schaak bond nooit reeds een maand tevoren de verlangde garantie kunnen geven. WASHINGTON (AFP, Reuter). De Amerikaanse commissie voor atoom energie heeft bekendgemaakt, dat in de Sowjetunie woensdagochtend vroeg een lernexplosie in de dampkring teweeg is gebracht. Het was de veertiende proef sinds de Sowjetunie op 1 september de proeven Hervatte. De weersverwachting van het K. N. M. I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Minder warm weer met veranderlijKé bewolking; op en kele plaatsen een regen- of onweers bui en in hoofd zaak in de ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige wind aanvankelijk noordelijk, later uit uiteenlopende richtingen. MIESJE: Boodschappen doen tussen de buien door. AMSTERDAM. De gemeente Nieu- wer-Amstel heet in het vervolg Amstel veen. De gemeenteraad heeft daar op voorstel van B. en W. toe besloten. HET OGENBLIK HET ZEEUWSCH DAGBLAD TE LEZEN het laatste nieuws het éérst, gloeiendlieet van de naald. onafhankelijk, dus ongekleurde, betrouwbare bericht geving. betrouwbare bezorging door EIGEN bezorgdienst, 's morgens vroeg. Kortom, DE krant, voor het nieuws, waarover V niet vroeg en uitvoerig genoeg ingelicht kunt worden. En dat is veel waard, in deze spannende maanden. Administratie Zeeuwsch Daghlad, Postbus 26, Middelburg. AKKOORD. Ik wil uitvoerig en betrouwbaar voorgelicht ivorden over het belangrijke wereldnieuws, binnenlandse en Zeeuwse nieuws, sport, enz. Noteer mij: voor gratis bezorging van het Zeeuwscli Dagblad gedurende een week. voor 4 weken bezorging voor slechts 1,12 weekabonnee voor 0,56 per week noteer mij als kwartaalabonnee voor 7,- per kw. (Doorhalen wat niet verlangd wordt. Punt 3 kunt U desgewenst combineren met punt 1 of 2). Naam:Handtekening: Adres: Plaats:Datum:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1