Sïim Hammarskjoeldsopvolger? de laatste foto Rode plan voor driemanschap weer ter sprake MINISTER DE POUS: HARDE HAND TEGEN PRIJSVERHOGINGEN op de derde dinsdag. WARMTE VERRAST SEIZOEN WERKERS lil Schuim blust tienduizend liter benzine PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Woensdag 20 september 1961 DRANKMISBRUIK MET DODELIJK GEVOLG Obstructie op komst Naar Veiligheidsraad Spaak luisterde naar Kroesjtsjef Nog geen bestemming voor aardgasbel Snelheid De BiltTropisch MILJARDENNOTA OPTIMISTISCH 8 10 Ruim elf miljard KORPORAAL STAL IN ZIEKENHUIS sprak de Koningin in de Ridderzaal de Troonrede uit ging de koffer met de miljoenen behoedzaam open beleefde Den Haag zijn jaarlijkse sprookje weer LAATSTE NIEUWS if vrijetijdsverf/ kwaliteitsver! Plrectrnr: JACQ. DE SMIT; Chfifftd-ï G. J. Breuker. Kantoren te. Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 011503189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad ntmuneK 13 eemt Abowvemenlsprij s 0,56 per week, f 7,— per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,—s 16e JAARGANG No. 4964 Gromyko Mongi Slim UNO WIL MOSKOU VOOR ZIJN Van onze correspondent NEW YORK Drie minuten is de Algemene vergadering van de Uno gistermiddag bijeengeweest. Van die drie minuten waren er twee gewijd aan de nagedachtenis van de omgekomen secretaris-generaal Dag Ham- marskjoeld. Met gebogen hoofd stonden de afgevaardigden van 99 lan den die twee minuten doodstil ook de Rus Gromyko, ook de afge vaardigden van de andere communistische landen. Nauwelijks echter was de vergadering na die twee minuten stilte uiteengegaan of Gromyko verklaarde desgevraagd dat nu het ogenblik was gekomen om, overeen komstig de opvattingen van de Sowjetunie, veranderingen aan te bren gen in het secretariaat van de Uno. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Op last van de justitie is gistermiddag te Utrecht sectie verricht op het lijk van een 23-jarige Utrechter die zondagavond in zijn kosthuis te Rotterdam plotse ling was overleden. Zondagavond was de jongeman in het oostelijk stadsgedeelte van Rotter dam met een paar vrienden op stap geweest. In een café dronk hij zes gla zen bier en drie glaasjes cognac. ..Van cognac word ik nooit dron ken", zou hij toen hebben beweerd en om dat te bewijzen ging hij een wed denschap aan. In een volgend café zou hij binnen een half uur vijftien glaasjes cognac uitdrinken Bi.i het veertiende glaasje werd hij onwel en op aanraden van de kaste lein brachten zijn vrienden hem naar zijn kosthuis. Een ijlings ontboden dokter achtte het raadzaam de bewus teloze Utrechter naar het ziekenhuis te doen vervoeren. De G.G. en G.D. werd gebeld en binnen weinige minu ten kwam er een ambulance-auto. maar inmiddels was de patiënt over leden. Het resultaat van de gistermiddag verrichte sectie was gisteravond nog niet bekend. Zo liep Dag Hammar skjoeld zondagmiddag over het vliegveld van Leopoldstad naar het wachtende Zweedse vliegtuig dat hem naar Ndola moest brengen. De secretaris-generaal van de Uno zag er vermoeid uit. Hij liep met gebogen hoofd en zijn witte pak was verkreukeld als had hij erin geslapen. Slechts enkele uren nadat deze foto was gemaakt kwam Hammarskjoeld om het leven, de Vérenigde Na ties achterlatend in een crisis waaraan slechts een even groot man als hij het hoofd zal kunnen bieden. Op de vraag of de Sowjetunie akkoord zou gaan met de benoeming van een tijdelijk op volger van Hammarskjoeld wilde de Russische minister geen rechtstreeks antwoord geven. ,,Hoe eerder er een radicale verandering komt des te beter", zei hij. De Sowjetunie zal haar bekende plan voor een driehoofdige leiding van het secretariaat van de volkerenorganisatie ten spoedigste aanhangig maken. Het is niet moeilijk om uit de weinige woorden van de Russische minister van buitenlandse zaken op te maken dat de vrees voor Russische obstructie in de Uno vol komen gerechtvaardigd is. Van een tijdelijke opvolger voor Hammarskjoeld wil de Sowjetunie niet weten: „Wij staan op het standpunt dat eenhoofdige leiding onvoldoende is". Om het systeem te veranderen, zo merkte hij op, is een wijziging nodig van het Handvest. „Maar", zei hij, „men kan het Handvest niet veranderen voordat ook de Chinese volksrepubliek een zetel heeft gekregen in de Uno." Vandaag komt de Algemene vergadering werkelijk bijeen. Er heerst een gespannen sfeer in het hoofdkwartier van de Uno en niemand maakt zich illusies over de komende zittingsperiode. Achter de schermen wordt, in weerwil van de duidelijk afwijzende houding van de Sowjetunie, naarstig gezocht naar een tussenoplossing die het althans mogelijk zal maken dat de Verenigde Naties hun werk normaal voortzetten. Zou men onmiddellijk beginnen met het geharrewar over een opvolger van Hammarskjoeld dan zou de kans groot zijn dat de wereldorganisatie, geconfronteerd met reeksen moeilijkheden en crises, geheel verlamd geraakte. De gedachten van de meerderheid van de 99 leden van de volkerenorganisatie gaan uit naar de 53-jarige Tune sische diplomaat Mongi Slim. Zowel de Westelijken als de niet-verbonden staten kunnen zich verenigen met een plan dat moeilijkheden in de Veiligheidsraad zou kunnen omzeilen. Het is de bedoeling dat het kiezen van een nieuwe secretaris-generaal wordt overgeheveld van de Veilig heidsraad (waar het recht van veto bestaat, waarvan de Sowjetunie ongetwijfeld een veelvuldig gebruik zou maken) naar de Algemene vergadering. Mongi Slim zou worden benoemd tot voorzitter van de Algemene ver gadering en tevens worden belast door diezelfde Algemene vergadering, waar geen recht van veto heerst met de voor lopige waarneming van Hammar- skjoelds functie. Mongi Slim heeft reeds laten weten, dat hij bereid is deze dubbele taak op zich te nemen. Zijn voorwaarde is echter, dat zich geen andere landen tegen zijn benoeming verzetten dan alleen de communistische. BRUSSEL. Een Vlaamse radio- journalist, die Spaak naar Moskou heeft vergezeld, berichtte gisteren, dat Spaak er na zijn gesprek met Kroesjtsjef zeer voldaan uitzag. Spaak keert .vanochtend naar Brussel terug. Volgens het officiële communiqué werd het onderhoud gekenmerkt door wederzijds begrip en oprecht heid. Spaak zelf verklaarde na zijn ge sprek nog meer overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid en de mogelijk heid om een uitweg te vinden uit de huidige internatonaie impasse. Ter sprake zijn gekomen de Berlijnse en de Duitse kwestie, de ontwapening, de betrekkingen tussen Oost en West in het algemeen. Over Congo zou niet zijn gesproken, wel over een handelsakkoord tussen Benelux en Sowjetunie. De besprekingen daar over zullen begin volgende week be ginnen. Kroesjtsjef heeft na afloop van het gesprek verteld, dat Spaak meer ge luisterd had dan gesproken. Van onze Haagse redactie DEN HAAG In de toelichting oo zijn begToting kondigt minister De Pous aan dat hij ook volgend jaar de prijzen vast in de hand zal houden en niet zal aarzelen tegen prijsverhogingen op te treden. Bij zondere aandacht vragen, aldus de bewindsman, de in het verband van de E.E.G. doorgevoerde verlaging van de invoerrechten en de revalua tie van de gulden. De minister heeft de indruk dat, be halve buitenlandse leveranciers, oók de Nederlandse handel in verscheidene gevallen van deze maatregelen heeft ge profiteerd, wat niet de bedoeling is. De verlaging en de revaluatie dienen in hun geheel in de vorm van lagere prij zen aan de afnemers ten goede te ko men en zonodig zal de bewindsman hiertoe prijsmaatregelen nemen. In de naaste toekomst komt er op nieuw een opwaartse druk op de prij zen, zowel door de sterke bestedingen als door de herziening van verscheidene c.a.o.'s, die tot nieuwe loonsverhogin gen kunnen leiden. Op 1 april zal de huurverhoging eveneens een loonsver hoging Vragen. In bedrijfstakken zonder voldoende ruimte in produktiviteit of rentabiliteit zullen enige prijsverhogingen wellicht niet te vermijden zijn, aldus de minister, maar daar tegenover moet staan dat alle mogelijkheden tot prijsverla ging dienen te worden benut. Nog meer dan tot nu toe dient het bedrijfsleven bereid te zijn een deel van de produk- tiviteitsstijging voor zover deze bo ven het landelijke gemiddelde gaat voor prijsverlaging te bestemmen, zo waarschuwt minister De Pons. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Over de grote aard gasvondst in Groningen is nog steeds niet beslist. De studie en de bespre kingen over de bestemming en de wijze van verkoop zijn nog niet afge sloten. Dit deelt minister De Pous de Twee de Kamer mee. Het lijkt niet waar schijnlijk dat het nieuwe aardgas in 1962 al een belangrijke rol zal gaan spelen, want ook al valt binnenkort een besluit, dan duurt het nog enige tijd om het gas in exploitatie ie brengen. Of dit plan, waarvoor een behoorlijke meerderheid in de Assemblée te vinden is, aanvaard wordt of niet hangt vooral af van de snelheid waarmee wordt gewerkt. Er zal gehandeld moeten worden eer de Sowjetunie een bijzon dere bijeenkomst van de Veiligheids raad eist om over Hammarskjoelds op volging te praten. Wanneer de Russen aanvoeren, dat de Algemene vergade ring het recht mist om te stemmen over een kwestie die al in de Veilig heidsraad aan de orde is, zal daar weinig tegen in te brengen zijn. Er zijn gisteren op het hoofdkwar tier van de Uno pogingen gedaan om ROTTERDAM. Een na een botsing in brand gevlogen tankauto, ge laden met tienduizend liter benzine heeft gistermiddag een geweldige ver keersopstopping veroorzaakt op Rijks weg 13. Rotterdamse brandwéerliedên, ge huld in asbestpakken, bestreden de zich op hét wegdek verbreidende vlam menzee met schuimwerpers. Zij had den ongeveer een half uur nodig om de brandende benzine te doven, maar daarna duurde het nog geruime tijd alvorens het verkeer tussen Delft en Rotterdam zich van de stagnatie had hersteld. Het was omstreeks half drie toen de tankauto, bestuurd door de 27-jarige chauffeur P. Mak uit Rotterdam, ter hoogte van de Doenkade van achteren werd aangereden door een visauto uit IJmuiden, bestuurd door de 26-jarige Klaas Wolthuizen uit Haarlem. Dat gebeurde op de eerste rijbaan van de rijksweg. De botsing was zo hevig dat de motor van de visauto in de kabine werd ge drukt. Het is een wonder dat chauffeur Wolthuizen de klap overleefde met geen ander letsel dan een hoofdwond.. Vrijwel op slag spoot de brandende benzine uit de opengebarste tank. De chauffeurs van de tankauto en van de visauto wisten nog net aan de zich snel verbreidende vlammenzee te ont snappen. Zowel de Delftse als de Rotterdamse politie rukten uit om de onafzienbare files auto's in goede banen te leiden. De weersverwachting van het K. N.M. I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Droog weer met zonnige perioden, maar hier en daar ook wolkenvelden. Weinig wind en warm tot zeer warm weer, maar aan de kust wind van zee en iets minder warm. MIESJE: Pfff 21 september: zon op 6.23, zon onder 18.42; maan op 17.23, maan onder 2.01. Belasting lager per 1 juli '62 DEN HAAG De Rijksbegro ting voor '62 vertoont een gun stig beeld. Het tekort .op de ge hele dienst wordt geraamd op 275 miljoen, aanmerkelijk lager dan vele jaren het geval De regering zal ter dek- van dit tekort geen be roep doen op de kapitaalmarkt. te bewerkstelligen, dat het stoffelijk overschot van Hammarskjoeld op het grondgebied van de Uno ter aarde wordt besteld. Men heeft deze pogingen laten varen toen bekend werd, dat de familie er prijs o.p stelde, dat de secre taris-generaal in Zweden begraven zou worden. De Zweedse regering zal hem een staatsbegrafenis geven. king Dit zijn de belangrijkste punten uit de nota: 1 De aangekondigde verlaging van de inkomstenbelasting wenst de regering than, in te voeren op 1 juli 1962. O De tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting wil men beëindigen op 1 januari 1963. Het tarief zal dan defini tief worden 42 tot 45 procent. 9 Tegen 1 januari 1962 zal een belastingverlaging voor de werkende gehuwde vrouw tot stand komen. A De regering wenst een hogere invoerheffing op stookolie met uitzondering van huisbrand olie en benzine. C Het bouwprogramma voor 1962 omvat de bouw van 90.000 woningen, waarvan 35.000 wo ningwetwoningen en 30.000 gesubsidieerde particuliere woningen. G De uitgaven voor de defensie v stijgen tot iets meer dan twee miljard. De verhoging is nood zakelijk door het wegvallen van de hulp uit de Verenigde Staten (dat scheelt nog 135 miljoen voor 1962 en 1963) en door de noodzaak tot verdere mechanisering van ons defen sie-apparaat. H De raming van de belasting opbrengsten voor 1962 be draagt in totaai 9931 miljoen. (Raming voor 1961: 8500 mil joen, vermoedelijke opbreng sten over 1961: 9067 miljoen.) De produktiviteitsstijgmg in Nederland wordt door de re gering voor 1962 geraamd op vier procent. De vrees voor overspanning van onze conjunctuur en voor overbesteding is enigszins ge luwd. Een behoedzaam beleid blijft echter geboden, zoals uit de Miljoenennota duidelijk blijkt. Het aantal burgerlijke Rijks ambtenaren zal slechts weinig toenemen, nl. van 120.482 tot 121.988. Vooral de departe menten van Onderwijs en Fi nanciën hebben meer mensen nodig; Defensie en Economi sche zaken kunnen met min der mensen volstaan. Voor de komende verhoging van de ambtenarensalarissen na 1 januari 1962 is 200 mil joen uitgetrokken. De uitgaven van de gehele dienst der begroting 1962 belopen 11.160 miljoen, dit jaar 9.957 miljoen. Het totaal van de middelen wordt voor 1962 geraamd op 10.885 min... zodat het begrotings tekort 275 min. bedraagt. De gewone dienst toont net volgen de beeld: uitgaven 9.087 miljoen, mid delen 10.520 miljoen, een voordelig sal do dus van niet minder dan 1.433 mil joen. Voor de buitengewone dienst wor den de uitgaven geraamd op 2.073 mil joen en daartegenover staat een bedrag van 365 miljoen aan geraamde inkom sten, waardoor deze dienst op een tekort van 1.708 miljoen komt. ii BREDA. In samenwerking met de Bredase politie heeft de Koninklijke marechaussee de negentienjarige kor poraal B. gearresteerd. Hij wordt er van verdacht in het Bredase St. Igna tius ziekenhuis enkele portemonnees gestolen te hebben. In burgerkleding was deze korpo raal van de Koninklijke marechaus see het ziekenhuis binnengekomen met de mededeling dat hij naar verdoven de middelen moest zoeken. Op zijn rondgang door het ziekenhuis nam hij echter een portemonnee van een van de patiënten weg. Uit de kamer van de adjunctdirectrice van het ziekenhuis stal hij nog een portemonnee. De zusters, die deze volkomen onbe kende figuur weinig vertrouwden, waarschuwden direct na zijn vertrek de politie. Een duidelijk signalement van de militair, die de zusters hadden opgegeven, hielp de politie bij haar snelle opsporing. B. heeft inmiddels bekend. ZIE PAG. 2 ZIE PAG. 6, 7 en 9 Trek je er niets van aanBetsy Jan is op dieet. VERENIGDE NATIES. Voor het eerst hebben Russische en Amerikaanse diplomaten contact met elkaar gehad over de Ber lijnse crisis. In beginsel is over eengekomen dat Gromyko en de Amerikaanse minister Rusk elkaar donderdag zullen ontmoeten. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Sommige strandex- ploitanten in Zandvoort hebben zich gehaast de gemeente om ver lenging van hun vergunning te vra gen Aangemoedigd en geïnspireerd door het mooie weer proheren zij uit het staarfje van de zomer 1961 nog te halen'wat er inzit. Zij zijn niet de enigen. Zo'n zeventig duizend mensen brachten zondag nog een bezoek aan het Zandvoortse strand. Gisteren een werkdag was het er ook druk: kennelijk hadden veel vaders inderhaast nog een snipperdag opgenomen om met vrouw en kroost wat zonneschijn op te doen. HAARLEM NIET Slechts Haarlem heeft zich ogen schijnlijk aan het broeierige ver lengstuk van de zomer niet veel gé- legen laten liggen. Het heeft het officiële einde van het seizoen afge wacht en is nu zonder mankeren begonnen aan het repareren van de Fonteinlaan een belangrijke schakel in de weg tussen Amsterdam en Zandvoort. De pier in Scheveningen verwacht aan het einde van deze week de twee miljoenste bezoeker. In het afgelopen weekeinde gingen er 38.000 mensen een kijkje nemen. Ook gisteren waren er heel wat liefhebbers; veel lieden, die voor Prinsjesdag naar Den Haag waren getogen, zwermden in de mid dag uit over pier en strand. CONTRACT LOOPT AF Zij konden nog gebruik maken van de strandstoelen. Of dat echter de komen de dagen aangenomen dat het weer zo mooi blijft nog het geval zal zijn, is maar de vraag. De seizoencontracten van de stoelknechten zijn zo goed als verlopen. Het kan 11a die tijd wel eens heel moeilijk blijken te zijn nog perso neel voor de laatste zomerse dagen van het jaar te krijgen. Dat geldt evenzeer voor de andere activiteiten op en om het Scheveningse strand. Over de meer „technische" aspecten van het natuurverschijnsel „zomer in sep tember" schrijft onze weerkundige me dewerker: Zaterdag is de drukverdeling in West- Europa zodanig geworden dat grote hoeveelheden warme lucht van zuidelij ke breedten naar ons land konden stro men. Daarmee begon een periode van fraai warm nazomerweer. Ook gisteren werd op veel plaatsen een temperatuur van ten minste 25 graden Celsius geme ten. In het zuidoosten van het land zelfs van boven de dertig graden. In dit opzicht steekt de maand septem ber van dit jaar gunstig af bij die van het vorige jaar, toen na een zeer natte en koude zomer ook het najaar koud en nat bleef. TWEE BOVEN NORMAAL Van 16 tot 19 september 1961 was de gemiddelde temperatuur berekend uit waarnemingen om het uur on geveer twintig graden, tegen veertien normaal. De eerste negentien dagen van september van dit jaar was de gemiddelde temperatuur bijna twee graden boven normaal. Zonnige perioden in september behoren niet tot de zeldzaamheden. Voor een temperatuur die boven de 25 graden C. uitgaat moet worden teruggegaan tot 1956. Het jaar 1959 ligt nog wel in ieders ge heugen. Toen bleef het warme en zeer droge weer de hele maand september voortduren. Zelfs op 2 oktober werd toen m De Bilt nog een maximum temperatuur van 25 graden gemeten. September 1947 was nóg warmer; op de 16e en de 19e was toen in De Bilt de maximumtemperatuur dertig gra den en dat na een zeer warme en zon nige zomer. Hoewel thans boven Frankrijk onweers storingen ontstaan, ziet het er nog niet naar uit dat in ons land het zomerse weer zal worden vèrstoord. Ook van daag zal het weer warm en zonnig worden. Advertentie ZIE PAG. 5 $8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1