Bondig appèl aan V. Staten en „Ga MARINE 'jïï INDONESISCHE BRENGTZEESLEPER OP ZEEUWSCH DAGBLAD Jonge boekhouder bekent dubbele moord te Sprang I SÏDE H5S»; Wijsmuller vertrouwt op ,Soekarno's vriendenhand' DIEPVRIES VOOR DE PATIËNTEN DJAKARTA SLAAT TOE TIJDENS BERGINGSACTIE VAN DE NOORD HOLLAND Amerika houdt de landstorm gereed HET IS NU WAAROM NU HET ZEEUWSCH DAGBLAD? DE VROEGE KRANT VOOR ZEELAND Twee lucifers werden dader noodlottig Vierde kernexplosie ITALIANEN WEER AAN HET WERK De Bilt: Onvast MIES „ROOK" VERDACHTE PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Donderdag 7 september 1961 Prinses Beatrix naar première van Exodus AUTO TEGEN BOOM: DODE EN GEWONDE Kustvaarder gelicht s Proef in Emmen Op vrachtwagen gebotst WESTDUITSE VISSERS IN STAKING LAATSTE NIEUWS WALL STREET OP NIEUWE TOP FABRIEK AFGEBRAND Zie verder pag. 7 HET WEER OVERAL Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendjjk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 01150—3189, Zierikxee, H^enpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsen Dagblad Lean nummer» IS cent Abonnementsprijs 0,56 per wede, 7,— per kwartet!' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent par woord mat een minimum van f L— 16e JAARGANG No. 4953 Van onze Moskouse correspondent BELGRADO Vijf dagen gecon centreerde niet-gebondenheid heeft geleid tot de opstelling van twee documenten van ge heel verschillende aard. Een kort en bondig appèl aan de Verenigde Staten en de Sowj et- unie om hun geschillen door middel van onderhandelingen uit de weg te ruimen en daar naast een lijvige verklaring, meer principieel dan praktisch, waarin de eis van eenstemmig heid als een plaag heeft huis gehouden. Het appèl, dat inmiddels langs diploma tieke weg ter kennis is gebracht van de beide grote mogendheden, spreekt van de „ernstige en kritieke situatie waarin de wereld zich bevindt, een situatie_ die tot een conflict zou kun nen leiden dat „bijna zeker op een wereldoorlog zou uitlopen". Na aldus onmidddellijke hervatting van onderhandelingen tussen Oost en West te hebben gemotiveerd wordt erop ge wezen. dat weliswaar de beslissing over oorlog en vrede in handen van de grote mogendheden ligt, maar dat deze met hun optreden gevolgen kunnen veroorzaken, die de gehele wereld aangaan. Het is niet moeilijk in dit stuk het onderwerp te herkennen, dat de Indi sche regering sinds het begin van de besprekin gen met grote hardnek kigheid heeft verdedigd. Voor de leider van de Indische delegatie, pre mier Nehroe, die een eventueel gewapend con flict om Berlijn als het allesoverheersende ele ment in de huidige inter nationale toestand heeft onderkend, is de aan vaarding door de verga dering een d iplomatiek succes geweest. Zonder de nodige compro missen echter is dit niet tot stand gekomen en als ware het bij wij ze van wraak maakt de verklaring pas in de laatste van haar 27 para grafen melding van het Berlijnse probleem. Bovendien is de verklaring nu zelf niet zoveel meer dan een antikoloniaal handvest met slechts en kele paragrafen gewijd aan ontwapeningsproble men en economische sa menwerking tussen de niet-verbonden landen. Wel zijn gedurende de besprekingen van ver schillende zijden wijze woorden gezegd over het koloniale vraagstuk. Zo spraken Tito en Nkroemah met de Cubaanse president Dortikos, de linke-rvleugel van de conferentie van „het laatste uur van het kolonia lisme". Nerveus In de Russische hoofdstad heeft onder tussen premier Nehroe de boodschap van de conferentie aan premier Kroesjtsjef overhandigd. Nehroe is naar Moskou gereisd in de eerste plaats omdat hij dat toch al had afge sproken en in de tweede plaats om de Russische premier persoonlijk op de hoogte te brengen van de verlangens van de niet-verbonden landen. Hij was enigszins nerveus en zag kennelijk op tegen het bezoek aan Moskou. De woorden van Kroesjtsjef tot de Indi sche staatsman richtte wezen vol strekt niet op een verandering in de koers van de Russische politiek. Men zou bijna zeggen dat Kroesjtsjef erop uit was Nehroe zo weinig mogelijk aan te moedigen in zijn pogingen om tus sen Oost en West te bemiddelen. ,,Als het aan ons alleen had gelegen zou er nu geen oorlogsgevaar bestaan", was de kern van Kroesjtsjefs betoog. De Russische premier herhaalde voorts alleen maar zijn oude voorstel om ten spoedigste een conferentie te beleggen van alle landen die in oor log met Duitsland zijn geweest, voor het sluiten van een vredesverdrag een plan dat al verscheidene malen door het Westen van de hand is ge wezen. Nehroe zei in zijn antwoord, zijn Russi sche gastheer recht in de ogen kij kend, dat het wei de uiterste dwaas heid zou zijn om een oorlog te be ginnen. WASHINGTON (Reuter). Vier di visies van de Nationale Garde (land storm) hebben gisteren aanzegging ge kregen dat zij binnenkort wellicht in actieve dienst zullen worden geroepen. Zeer binnenkort zullen ook andere een heden van de Nationale Garde en van de reserve een dergelijke aanzegging ontvangen. Deze maatregel is een van de vele die nu worden genomen om de verde digingskracht van de Verenigde Staten te vergroten. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Prinses Beatrix Is voornemens donderdag 14 september in het Amsterdamse Tuschinski theater de première bij te wonen van de film Exodus. Eigen nieuwsdienst SNEEK. De achttienjarige H. Pronk uit Sneek is gisteren in de buurt van Scharnegoutum met zijn auto ge slipt en tegen een boom gereden. Hij was op slag dood. Een mede-inzittende, de twintigjarige W. Walsweer uit Hom- merts, liep daarbij een shock, een ge-! broken arm en een gebroken been op. De gloednieuwe wagen werd totaal ver-; nield. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. De bokken Arend en Kolossus van W. A. van den Tak's ber gingsbedrijf hebben gisteren de bij Maas sluis gezonken kustvaarder Geeststroom van Waling van Geest te 's-Gravenzande gelicht. 33, Kort na zijn aankomst te Moskou zat de Indische premier Nehroe al tegenover Kroesjtsjef aan een grote tafel in het Kremlin. Beiden glimlachten zij toen deze foto werd gemaakt, maar het is bekend dat Nehroe, die zich bewust is van het grote belang dat de wereld aan zijn reis hecht, allesbehalve op zijn gemak was. Hij begon dan ook met te zeggen: Ik ben blij u te ont moeten, vooral omdat er zoveel belangrijke internationale vraagstukken zijn waarovter ik nodig met u moet spreken. (Telefoto) - te zamen Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Een patrouillevaartuig van de Indonesische marine heeft de vijfhonderd ton metende zeesleper Noord hol land van de firma Wijsmuller aangehouden en opgebracht. De sleper was op dat ogenblik bezig hulp te verlenen aan het in nood verkerende Engelse vrachtschip onder Griekse vlag Georgios Tsafiris. De Noordholland is zondag aangehouden. Zij bevond zich bin nen de Indonesische wateren, want het vrachtschip was aan de grond gelopen onder de kust van een van de eilanden van de Riouw-archipel, Pulau Nipas. Dit eiland ligt tien mijl ten zuiden van Singapore. De sleper is opgebracht naar een ander eiland van deze archipel, Pulau Sambu. Wijsmuller wil de zaak zo moge lijk in der minne schikken. Men wil tot elke prijs voorkomen dat de aan houding de allure krijgt van een in - cident. Er is over de aangelegenheid dan ook geen overleg met de Neder landse regering gepleegd. De zegsman van Wijsmuller zei het o.m. aldus: „Wat is gebeurd is, als men het ge hele internationale gebied overziet, niet meer dan een kleinigheid". Goede welstand Men had aan de zondag reeds bij Wijsmuller bekende aanhouding geen ruchtbaarheid willen geven. Men is daartoe overgegaan, na een verklaring van het Indonesische ministerie van scheepvaart. Gister middag had men nog niet alle fa milieleden van de bemanning van de Noordholland op de hoogte ge steld. Te IJmuiden had men aanvanke lijk goede hoop dat de aanhouding spoedig ongedaan zou worden ge maakt, mede gezien de verzoenen de woorden, die in de laatste tijd van Indonesische zijde tot Nederland zijn gericht. Een vertegenwoordiger van Wijs muller in Singapore heeft gisteren telefonisch contact gehad met ka pitein Edelenbosch, die tezamen met zijn zes officieren in een hotelletje op het eiland Pulau Sambu is onder- Antonius Deckers uit Rotterdam is gisteren verdronken in de haven van Chicago. Hij was een opvarende van de Prins Alexander. HET OGENBLIK HET ZEEUWSCH DAGBLAD TE LEZEN. het laatste nieuws het éérst, gloeiendheet van de naald. onafhankelijk, dus ongekleurde, betrouwbare berichtgeving. betrouwbare bezorging door EIGEN bezorgdienst, 's morgens vroeg. Kortom, DE krant voor het nieuws, waarover U niet vroeg en uit' voerig genoeg ingelicht kunt worden. En -dat is veel waard, in deze spannende maanden. Administratie ZEEUWSCH DAGBLAD. Postbus 26, Middelburg. AKKOORD. Ik wil uitvoerig en betrouwbaar voorgelicht worden over liet belangrijke wereldnieuws, binnenlandse en Zeeuwse nieuws, sport, enz. Noteer mij: voor GRATIS bezorging van het Zeeuwsch Dagblad gedurende een week. voor 4 weken bezorging voor slechts 1,12 weekabonnee voor 0,56 per week noteer mij als kwartaalabonnee voor 7,- per kw. (Doorhalen wat niet verlangd wordt. Punt 3 kunt desgewenst combineren met punt 1 of 2). Naam: Handtekening: Adres: Plaats: Datum: gebracht. De overige negentien be manningsleden verblijven nog aan boord van het schip, dat voor de rede aan de ketting is gelegd. Allen bevinden zich in goede welstand. De aanhouding heeft een voorge schiedenis, die op het ogenblik nog niet geheel duidelijk is. Volgens mededelingen van de firma Wijsmuller kreeg de Noordholland op 29 augustus de 5654 ton metende Tsa firis in zicht. De zeesleper was toen „leeg" van het Japanse Onomichi op de thuisreis. De kapitein van de Noordholland, de heer O. Edelenhosch uit IJmuiden, zond een melding aan zijn hoofdkan toor. Tegelijkertijd bood hij zijn diens ten aan de Griek aan, onder de beken de Lloyd-conditie „no cure no pay". IJmuiden nam contact op met de directie van het gestrande schip en er werd besloten, dat de Noordholland zo mogelijk de berging zou verrichten. Op dat ogenblik, aldus de verklaring van Wijsmuller, was het in IJmuiden nog niet geheel duidelijk of Pulau Nipas al dan niet Indonesisch gebied was. Bo vendien kon niet worden vastgesteld, of de bemanning van het Griekse schip in levensgevaar verkeerde. Kapitein Edelenbosch kreeg daarom de opdracht om „stand by" aan te hou den, en, indien levensgevaar zich zou voordoen, bergingshulp te bieden. Uit het feit dat de kapitein bij de aanhou ding van de Noordholland al had vast gemaakt wordt te IJmuiden afgeleid dat inderdaad sprake moet zijn geweest van gevaar voor het leven van de beman ning van de Griek. Geen antwoord De mogelijkheid dat de kapitein, aan gelokt door het profijt dat nu eenmaal altijd aan een succesvolle berging ver bonden is, een niet geheel te verant woorden risico heeft genomen, wordt door Wijsmuller van de hand gewe zen. Men legt in dit verband grote na druk op de stelling, dat ieder aan de grond gelopen schip zich in een voor de bemanning levensgevaarlijke positie bevindt. Pas op 1 september, dus drie dagen na de ontmoeting tussen zeesleper en schip, stond het te IJmuiden onom stotelijk vast, dat de Noordholland zich in Indonesische wateren bevond. Onmiddellijk werden daarop vergun ningen in Djakarta aangevraagd. Men rekende op spoedige toestemming, ge zien ervaringen uit het vorige jaar, toen dezelfde zeesleper, onder commando van een andere kapitein, zeer vlot ver gunning voor een bergingsactie in In donesische wateren verkreeg. Op de nu gedane aanvraag is geen antwoord ontvangen. Eigen nieuwsdienst UTRECHT. In het Diaconessen- ziekenhuis in Emmen wordt op het ogenblik een proef genomen met het verstrekken van diepvriesmaal tijden. De schotels voor het middag- of avondeten komen kant en klaar van de fabriek Iglo N.V. in Leiden en hoeven in het zieken huis slechts te worden ontdooid om gereed te zijn voor de consump tie. Andere ziekenhuizen en instellingen waar op de spitsuren honderden maaltijden moeten worden afgeleverd, volgen het experiment met grote belangstelling Het tekort aan personeel en een even tuele bezuiniging bij het bouwen van nieuwe ziekenhuizen en dergelijke zijn daar de redenen voor. Keus uit honderd Het is de bedoeling, dat in oktober de diepvriesmaaltijden ook zullen worden opgediend in het academisch zieken huis in Leiden, in de Mensa academica in Groningen en in de kantine van een groot bedrijf in Amsterdam. De afne mers zullen bij de fabriek een keus kunnen maken uit meer dan honderd menu's. Iglo verwacht, dat de diepvriesmaaltijden er letterlijk en figuurlijk wel in zullen gaan. In Utrecht wordt een fabriek ge bouwd waarin na verloop van tijd de maaltijden op veel grotere schaal dan tot nu toe in de fabriek in Leiden ge beurt, kunnen worden „klaargevroren". Eigen nieuwsdienst EINDHOVEN. Bij een botsing met een stilstaande vrachtauto is gisternacht de 24-jarige J. de Ruiter uit Bloemen- daal omgekomen. De man was met zijn motorfiets de Hoogstraat in Eindhoven ingereden. In volle vaart botste hij tegen de uiterst rechts onder een ontstoken straatlan taarn geparkeerde vrachtwagen. BREMERHAVEN (DPA). De West- duitse vissers weigeren voorlopig ter haringvangst te gaan, dit uit protest te gen het invoeren in West-Duitsland van Zweedse haring. De laatste dagen konden grote partij en van de Westduitse schepen niet wor den verkocht doordat de markt met ha ring van Zweedse schepen was over voerd. De vereniging van de Westduitse diepzeevisserijen heeft meegedeeld, dat de schepen pas weer zullen uitvaren wanneer de markt is geordend. De vis sers willen in ieder geval dat hun een voldoende opbrengst voor hun vangsten wordt gegarandeerd. Onderhandelingen met de Zweedse re gering over het harmoniseren van de in voer zijn mislukt. Van een onzer verslaggevers ROSMALEN „Ik had er eigenlijk geen hoge verwachtin gen van", zo zei de wachtmeester eerste klas rijksspeurhondgeleider J. de Ledder gisteravond over de sorteerproeven die zo'n belang rijke plaats innemen onder de aanwijzingen die de justitie tegen de boekhouder heeft. Risico Hij was uit zijn bed gebeld om met zijn vier jaar oude Mechelse herder Mies te helpen bij het on derzoek. „Als zo'n sorteerproef mislukt dan is dat een punt voor de verdachte en de kans op mis lukken is groot als je maar twee afgestreken lucifers hebt. Als het een bosje is, gaat het meestal wel, want lucifers hebben wel het voordeel dat ze „maagdelijk" in het doosje gaan en niemand heeft ze dus vóór verdachte in handen gehad." Vijf buisjes „Gelukkig was alleen de kop van de houtjes verbrand. Ik deed ze direct in een reageerbuisje om de lucht zo goed mogelijk te bewa ren. Daarna gaf ik aan vijf men sen, onder wie de verdachte, een aluminium buisje, dat zij ieder een kwartier in de broekzak moesten houden. Die buisjes zijn allemaal precies eender: ik heb ze speciaal voor sorteerproeven." Ook „blind" „Na het kwartier legde ik de buisjes op een rij, met tussenruim ten van vijftig centimeter. Toen kreeg de hond de lucht van de luciferhoutjes, waarna Mies tot vijf keer toe het buisje dat de boekhouder in zijn zak had gehad eruit haalde en naar me toe bracht, ook al lag het iedere keer op een andere plaats. Toen de hond nog enkele keren er „blind" voor werd gezet, dat wil zeggen dat het buisje van verdachte er niet bij lag, rook hij aan alle buis jes maar pakte er geen op." Van onze speciale verslaggever DEN BOSCH Een etmaal na zijn arrestatie heeft gister avond de 26-jarige boekhouder M. van der S. uit Sprang-Capel- le bekend zijn dorpsgenoten de broers A. en H. van Zeist te heb ben vermoord. Zijn bekentenis afgelegd tijdens een verhoor door de districtscommandant van de rijkspolitie de overste Ruigrok, kwam vrij plotseling nadat Van der S. de hele dag had ontkend, ondanks de sterke aanwijzingen die de politie tegen hem in handen had. De sterkste aanwijzing werd verkre gen uit de poging van de dader zijn misdaad te vervolmaken door het huis van de vermoorden in brand te steken. Deze poging was mislukt, waardoor de politie twee afgestreken lucifers in han den had gekregen. Zij lagen in de al koof van het huis van de gebroeders Van der Zeist, bij de half verbrande stapel kranten. De speurhond uit Rosmalen wees hij sorteerproeven met deze lucifers steeds Van der S. aan. Een andere aanwijzing vormden de bloedvlekken die waren gevonden op het colbertjasje, de stropdas, de broek en de schoenen die Van der S. vrijdag had gedragen. Het waren maar kleine bloedspatten, maar zij waren voor des kundigen van het gerechtelijk labora torium in Den Haag voldoende om vast te stellen dat dit vers mensenbloed van de bloedgroep van de slachtoffers was. Ook werd ontdekt dat gepoogd was het bloed uit de kledingstukken te ver wijderen. M. van der S. werkt bij een garage te Waalwijk. In zijn vrije tijd helpt hij in Sprang-Capelie in de kruide nierswinkel van zijn tante, bij wie hij sinds zijn jeugd inwoont. Toen hij drie maanden oud was overleed zijn vader. Zijn moeder had een winkel. In die periode trok de tante zich het lot van de jongen aan en sinds de moeder is hertrouwd woont hij bij deze tante. Het leek groter op de foto, niet? WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse commissie voor atoom energie heeft bekend gemaakt dat de Sowjetunie gisteren een vierde proef met een kernwapen in de dampkring heeft genomen. Deze vierde proef werd, in tegenstelling tot de drie voorgaande, niet ge nomen nabij Semipalatinsk, in centraal Azië, maar „ten oosten van Stalingrad". Eigen nienwsdienst ALMELO. Bij de koninklijke textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate N.V. te Almelo is de staking van Italiaanse arbeiders zo goed als ge ëindigd. Gisteravond om tien uur zijn de meeste Italianen, van de nachtploeg, weer aan het werk ge gaan. De Spanjaarden waren gister avond naar een vergadering in En schede. Nijverdal-Ten Cate hoopt, dat ook zij het werk vandaag zullen hervatten. Het besluit om de staking te be ëindigen is genomen nadat aan de Ita lianen een schriftelijke mededeling was uitgereikt, waarin de burgemeester en de politie van Almelo verklaarden, dat tegen hen, die de buitenlandse werknemers zouden lastig vallen, met de meeste gestrengheid zou worden op getreden. De Italianen en Spanjaarden in Al melo waren in staking gegaan uit sympathie voor hun landgenoten in Enschede en Oldenzaal. In Almelo zelf heeft zich eigenlijk nauwelijks enig in cident voorgedaan. In Enschede en Oldenzaal is de zaak nog niet in het reine. Daarover wordt meer gemeld op pagina 3. Eigen nieuwsdienst NEW YORK Na een dag of tien, waarin de koersen zonder grote fluctua ties op en neer schommelden, ging de New Yorkse effectenbeurs gistermorgen plotseling weer naar hogere regionen, en wel zodanig, dat het gemiddelde van Dow Jones voor industriële aandelen op een nieuwe recordstand kwam. Verge leken met dinsdag boekte het een winst van ruim zeven punten. In Amsterdam waren de koersstijgin gen gisteravond meer bescheiden van aard, omdat de Nederlandse fondsen in New York niet alle in de gunstige stem ming aldaar deelden. LOBITH (ANP). In Spijk bij Lo- bith is gisteren één van de fabrieken van de n.v. Steenfabrieken v.h. Ter- windt en Arntz afgebrand. Toen de brandweren van Elten, 's- Heerenberg en Pannerden arriveerden sloegen de vlammen al hoog boven hel dak uit. Er viel weinig anders te doer dan te voorkomen dat de brand zou overslaan naar een olieopslagplaats ir de buurt. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Nu en dan buien, sommige met ha gel en onweer, maar ook opkla ringen. Matige, tij delijk vrij krach tige zuidwestelij ke wind. Tamelijk koud weer. MIESJE: Zon het nog wat worden vandaag? 8 september: zon op 6.02, zon onder 19.13; maan op 4.06, maan onder 18.42. weer wind max.t. nsl. Helsinki z.bew. ono 12 0.4 Stockholm g.bew. O 13 0.2 Oslo regen ono 13 9 Aberdeen z.bew. no 13 0 Londen regen zzw 16 0 Amsterdam regen zzw 16 6 Brussel regen zzw 16 8 Luxemburg z.bew. wzw 15 7 Parijs g.bew. wzw 18 0 Bordeaux regen w 22 0.3 Grenoble z.bew. stil 23 29 0 Nice l.bew. wzw 0 Berlijn z.bew. z 23 0 Frankfurt regen wzw 21 4 München regen z 19 1 Zürich z.bew. wzw 21 0 Genève regen wzw 21 0.1 0 Locarno z.bew. wzw 22 Wenen onbew. stil 22 13 Innsbruck regen v.and. 20 7 Belgrado onweer w 32 9 Athene onbew. z 29 0 Borne l.bew. zo 29 28 0 Ajaccio onbew. n 0 Madrid l.bew. w 31 0 Mallorca l.bew. wzw 28 0 Lissabon onbew. nnw 26 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1