W1NTERMENU VARA'S T.V, „Kast" met wastafel een uitzondering Tom Manders en Rudi Carrel komen met eigen programma Bernard Haitink nam afscheid van EUROPESE FEMINA TAFEL OP GEDEKT LUCKY STAR GAAT VOOR l EÉN „OMROEP" WERKEN Pleidooi voor werkende gehuwde vrouwen EERDMANS MET NIEUWE QUIZ OP ZATERDAGEN Beurs groeit uit de Ahoy' ZINSPELING OP LUCHTCORRIDORS ERNSTIGE ZAAK 35 MILJOEN VOOR STUDENTEN IN NIJMEGEN d I I vandaag Interpol Struikelblok Schema vandaag {In hel kort kort] Piratenoorlog Moeilijk verteerbaar het gevolg? Engelse luchtdoelraketten naar West-Duitsland Beurzen flauw door politieke toestand GROEIENDE HUWELIJKSKANS VOOR MEISJES Te klein Vrijdag 25 augustus 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 7 O TOM MANDERS O RUDI CARREL THEO EERDMANS HAVANK PIPO DE CLOWN Eigen nieuwsdienst HILVERSUM. Na maandenlang gewoeker met het nog steeds veel te krappe televisiebudget, met gebrek aan studioruimte, reportagefaciliteiten en beschikbare artiesten, is de Vara nu gereedgekomen met het televisieschema voor het komende winterseizoen. Het is een an- trekkelijk schema, waarin vooral voor degenen die in de eerste plaats de televisie als ontspannings medium zien, twee figuren naar voren springen: Tom Manders en Rudi Carrel. radio Tom Manders gaat eens per maand een uur lang een deel van de zater dagavond voor zijn rekening nemen, waarbij St. Germain des Prés weer de plaats van samenkomst is. Rudi Carrel verschijnt op vrijdagavond op het beeldscherm. Aan het zang- en dans spel dat hij presenteert, werken voor namelijk jonge acteurs mee die nieuwe cabaretliedjes en sketches zullen intro duceren. Ger van Leeuwen, die voor dit programma een orkest samenstelde, heeft de muzikale leiding. Ook de tieners komen aan hun trek met een speciaal zaterdagavondpro gramma, van half acht tot aoht uur. Een nieuwe quiz met Theo Eerdmans als spelleider gaat op zaterdag 18 sep tember van start. Het is een spel naar het voorbeeld van de Amerikaanse quiz getiteld „Twenty one" van de N.B.C. Er komen in deze quiz twee deelnemers tegelijk aan bod, die el- kaars rivalen zijn. De winnaar komt vier weken later voor de televisie camera's terug, de hoofdprijs is op nieuw duizend gulden. Het .gezelschapsspelletje Carré vrou wen met een heer wordt voortgezet. Wat de filmuitzendingen betreft zijn nieuwe series Interpol, Vrije nieuws garing en Wells Fargo aangekocht. Ook Filmvenster verschijnt weer, even als het forum Welbeschouwd, Welbeschouwd komt afwisselend op d« maandag- en. de woensdagavond op het scherm, evenals de nieuwe serie Anders dan anderen, waarvan vier af leveringen op het programma staan. De eerste aflevering komt 25 septem ber in de huiskamers. In het instructieve vlak staat de kijkers een aantal documentaires te wachten, waarvan het uitgangspunt de hoogconjunctuur is. Onder de loep zal worden genomen wat de invloed van de gestegen welvaart is op gezond heidszorg en onderwijs. Verder staan beschouwingen over de moderne oor logvoering, het Duitsland van nu en de geestelijke zorg voor militairen op het programma. Over televisiespelen is nog niet veel te vertellen. Het verkrijgen van au teursrechten en het bezetten van de gewenste stukken vormen nog altijd het grootste struikelblok. Vermoedelijk zal Tsjechofs toneel stuk Oom Wanja 26 oktober worden uitgezonden en als dat niet doorgaat Donna Diana, gespeeld door de Neder landse Comedie. Harold Pinters De huisbewaarder, dat het vorige toneel seizoen met zoveel succes door Ensem ble op de planken is gebracht, staat op het programma van 28 september. Voor de kinderen is Pipo de clown van 16 september tot begin februari weer twaalf keer present met nieuwe avonturen die zich ergens in het mid denoosten afspelen. Het schema ziet er als volgt uit: Zondag: Dit wordt de vaste avond voor twee zeer uiteenlopende program ma's: een deteetivespel van Nederlandse bodem en De spiegel der kunsten. Detectiveverhalen van Havank en W. H. van Eemlandt worden hiervoor tot televisiespelen bewerkt. Op 5 november wordt deze serie geopend met „Duister duel" van Van Eemlandt. Jan Blokker en Eimert Kruidhof bewerkten het voor de camera's. Deze „detective-avonden" worden afgewisseld door operetteprogramma's televisie VRIJDAG Om 8 uur presenteert de N.T.S. een reportage uit Blackpool van de zwemwedstrijden tussen Ame rikaanse en Europese zwemploegen (8 uur). Na het weekoverzicht (8.30) opent het programma van de Vara met Achter het nieuws (9 uur). Ver volgens de Spiegel der kunsten (9.10), 9.40) en een filmpje uit de Wildwest serie Laramie van de N.B.C. (10.05). België Vlaams brengt ook de zwem wedstrijden in Blackpool op het scherm (8 uur). Na het journaal volgt om 9 uur een blijspel van Charles Terrot: De harp, een opgenomen pro gramma van de K.R.O. Na Première" (9.45) toont Alfred Hitchcock weer een griezelavontuur (10.15). België Frans: De opera „Fra Dia- volo" van Francois Auber vormt de hoofdschotel (9.15) Duitsland: Met grote feestelijkhe den wordt vanmorgen om tien uur de grote Duitse radio-, televisie- en grammofoontentoonstelling geopend. De gehele middag (2 uur-6.30)^ wor den er amusementsprogramma s uit gezonden. Jurgen Neven-du Mont stelde^ in een dierentuin een aantal camera's ver borgen op en maakte zo een filmpje dat de titel kreeg „De homo sapiens in de dierentuin" (8.30). In de serie tv-films van Perry Mason wordt om 8.50 uur een nieuw avontuur aange sneden: „In het teken van de leeuw". Met een programma van Spaanse muziek en dans (9.40) en het laatste journaal (10.05) wordt besloten. of blijspelen. De oudejaarsavond wordt verzorgd door de Vara, waarbij men een zangspel op het oog heeft, dat kan rekenen op de medewerking van vele artiesten, welke die avond vrij zijn. Vóór deze datum komen het zang- en dansspel rond Rudi Carrel (10 septem ber) en zo mogelijk de klucht De Sabijnse maagdenroof (8 oktober) op het beeldscherm. Ook de rubriek De wereld van vandaag komt zondags in de huiskamers. Maandag: Achter het nieuws, Wells Fargo, Filmvenster en Welbeschouwd of Anders dan anderen zijn de vaste rubrieken van deze avond. De eerste aflevering van Anders dan anderen (25 september) wordt gevolgd door een reportage van het songfestival van Barcelona. Dinsdag: Als de Vara de filmavond verzorgt begint het programma met Achter het nieuws en een documentaire film als de hoofdfilm boven de achttien jaar is. Woensdag: Een documentaire en een serie amusementsprogramma's, waarin onbekend talent wordt voorgesteld aan de kijkers, voorafgegaan door Achter het nieuws. Donderdag: Achter het nieuws, een documentaire en een televisiespel. Vrijdag: Achter het scherm of Ideeën bus, Carré vrouwen met een heer, Espresso en Rudi Carrel. Zaterdag: De twee uur zendtijd op zaterdagmiddag worden gevuld met op genomen programma's of Eurovisie reportages. De avond begint met het tienerprogramma. Daarna Tom Man ders, een aflevering uit de serie Inter pol, de quiz van Theo Eerdmans en Sportprognose. VRIJDAG Het vierde programma van het draadomroepnet brengt van avond om 6 uur een Mozartprogram- ma, waarin men naast instrumentale werken fragmenten te horen krijgt uit de opera's ,,Le Nozze di Figaro" en „Die Zauberflöte"Een keur van bekende solisten is bij de uitvoeringen betrokken. Hilversum 1 hernieuwt om 11.35 d'e kennismaking met de Philharmonica Hungarica onder leiding van Antal Do- rati. Uitgevoerd wordt de Suite nr 3 van Resphigi, een werk dat gebaseerd is op antieke dansen en aria's voor luit. Over de zender Hilversum 2 om 11.10 de interessante rubriek „Verge lijkenderwijs", waarin Laurens Bogt- man, Rutger Schoute en Felix de No bel ditmaal van gedachte wisselen over het lied „Anakreons Grab" van Hugo Wolf. Voor de liefhebbers: het trio Pim Jacobs, met zang van Rita Reys, vanavond om 7.10, direct na Paulus, de boskabouter. Via Hilversum 2. Bejaarde melodieën worden ge speeld door het orkest van Sidney Bowman, via het lichte programma van de B.B.C., om 10.40. De resultaten van de eerste dag van de wereldkampioenschappen wielrennen zijn onder meer te be luisteren via Brussel Vlaams, na het nieuws van 10 uur. programma's ZATERDAG 26 AUGUSTUS RADIO HILVERSUM L 402 M. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gewijde muz. 7.30 Gram. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d. huisvrouw. 10.00 V .d. kleuters. 10.15 Gram. 11.00 V. d. zieken. 11.45 Orgelconc. 12.00 Middag klok - noodklok. 12.04 Gram; 12.30 Land en tuinb. meded. 12.33 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 13.20 Gram. 13.50 V. d. jeugd. 14.00 Idem. 15.00 Zang en gitaar. 15.20 Gram. 16.00 Gregoriaanse zang. 16.30 Lichte muz. 16.50 Harmonie-ork. 17.15 Gram. 17.30 Idem. 17.55 Promenade-ork. en sol. 18.45 Wereldkamp. wielrennen. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Gram. 19.50 Lichtba ken, lezing. 20.00 Gram. 21.10 Metropole ork. en soliste. 21.50 Gram. 22.25 Boekbe- spr. 22.30 Nws. 22.40 Gewijde muz. 23.00 Gram. 23.30 Wereldkamp. wielrennen. 23.40 Gram. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM O. 298 M. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 9.00 Gym v. d. vrouw. 9.10 Tips voor de toeristen. 9.20 Gram. VPRO: 10.00 Samen thuis, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gevar. progr. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. me ded. 12.33 Orgel en zang. 13.00 Nws. 13.15 VARA-varia. 13.20 Gram. 14.10 V. d. jeugd. 14.45 Vragenbeantw. 15.00 Lichte muz. 16.40 Boekbespr. 17.00 Jazzmuz. m. comm. 17.30 Act. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Resultaten v. d. verkiezingen in Israël. 18.30 Lichte muz. 19.00 Kunstact. VPRO: 19.30 Passepar tout, lezing. 19.40 Leven in een verdeelde wereld, gesprek. 19.55 Deze week, lezing. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Gram. 20.40 Lich te muz. 21.15 Soc. comm. 21.30 Licht pro gr. 22.00 Sportuitz. 22.30 Nws. 22.40 Lichte muz. 23.00 Taptoe Delft. 23.55-24.00 Nws. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM „De Nederlandse Radio Unie heeft mij zes jaar ge leden een unieke kans geboden toen ik tot dirigent van het Radio Fil harmonisch Orkest werd benoemd. In die jaren heb ik veel wilde haren moeten verliezen. Ik kan beslist niet van mijzelf zeggen dat ik mijn taak voor de volle honderd procent als vervuld beschouw. Ik voel echter dat ik nu op de goede weg ben. Daarvoor moet ik u allen danken." Deze woorden sprak Bernard Hai tink gistermorgen op een afscheids bijeenkomst in de concertstudio van de N.C.R.V. Zoals men weet, is Bernard Haitink met ingang van september tot diri gent van het Con certgebouworkest benoemd, waardoor hij zijn dirigent schap bij het Radio Unie, zei dat men bij de omroep Haitinks leiderskwaliteiten al vroeg had onderkend. Zoals alle geniale mensen ontwikkelde hij zijn talenten op jonge leeftijd. De jaren, dat de jonge dirigent het Radio Filharmonisch Orkest heeft geleid, heeft hij niettemin voor de ontplooiing van zijn gaven moeten vechten. Zijn directie aldus de heerBroeksz geschiedde met soepele en gedecideerde hand. Als afscheidsgeschenk overhandigde de heer Broeksz enkele boekwerken over schilderkunst. Een groot aantal orkestleden en functionarissen van de Nederlandse Radio Unie en de omroepverenigingen waren aanwezig op deze bijeenkomst, die een intiem karakter droeg. Van onze correspondent Nijmegen. Met de stich ting van twee studentenflats aan de Berg en Dalseweg brengt de stichting „Nijmeegs Universi teitshuis" deze week een bouw programma op gang dat beoogt tot 1970 aan ten minste 2500 studenten onderdak te verschaf fen. Met die ambitieuze bouw, dringend noodzakelijk door het nijpende gebrek aan kamers in Nijmegen, zal een bedrag van ruim 35 miljoen gulden zijn ge moeid. Het vergaren van deze miljoenen is echter niet het grootste probleem. De stichting wordt meer gekweld door de vraag, waar in Nijmegen de ruimte voor de bouw van deze studenten-stadswijk te vinden. Al zeker drie jaren tamboereert de Nijmeegse studentengemeenschap op de noodzaak tot bouw van speciale woonflats. Die gemeenschap is de laatste jaren al te voorspoedig ge groeid. In 1950 telde zij duizend leden. In 1956 was dit aantal opgelopen tot tweeduizend en vorig jaar werd de drieduizendste ingeschreven. Volgens heel voorzichtige schatting zullen in 1970 zesduizend studenten aan de r.-k. universiteit studeren, maar andere ramingen spreken van tienduizend studenten. Onmogelijk Huisvesting van deze aantallen bij de Nijmeegse burgerij is gladweg on mogelijk. Meer dan tweeduizend „kas ten' zijn er in de stad niet te scheppen. Reeds nu behoort de studentenkamer met eigen vaste wastafel tot de uit zonderingen en op menige kast ook ontbreekt de eigen stookgelegenheid. Daarbij komt, dat Nijmegen door zijn excentrische ligging nimmer een groot aantal spoorstudenten zal tellen. Vrijwel elke andere universiteit en ho geschool in ons land komt tot onge veer twintig procent spoorstudenten. In Nijmegen beloopt dit percentage nog geen tien. Men moet het dus zoeken in de bouw van speciale studentenflats of de inrichting van studentenhuizen. In de stad werden enkele grote heren huizen aangekocht en ingericht tot studentenwoonoorden. Meer dan enke le tientallen kamers werden evenwel niet op deze manier verkregen. Na jaren hiervoor gevochten te heb ben kan de stichting eindelijk deze week beginnen met het probleem van de studentenhuisvesting grootscheeps aan te pakken. Op de twee hoeken van de Jacob Canisstraat en de Berg en Dalseweg is met de bouw van twee grote flatgebouwen begonnen. In to taal komen in deze door architect ir. E. M. R. Finken ontworpen gebouwen 149 woonflats plus drie maisonnettes voor tezamen zes studenten. Dank zij indrukwekkende rijks en gemeente lijke subsidies heeft de stichting de voor de bouw benodigde 2,3 miljoen bij elkaar gekregen. De exploitatielasten worden verder gedrukt doordat in de onderbouw een garage en een d'agwinkel met werk plaats en kantoren komen. Door al deze hulpmaatregelen is bereikt dat per flat niet meer dan 37 gulden huur per maand betaald behoeft te worden waar bij dan nog 23 gulden komt voor ver warming, schoonhouden e.d. Met hoeveel vreugde de studenten gemeenschap de eerste paal voor deze flats ook in de grond zal zien gaan, in feite levert deze bouw toch nog te ge ringe ruimtewinst op. Gezien d'e toe loop dienen per jaar ten minste drie of vier van deze flats in gebruik te ko men. In 1970 toch zullen volgens de be rekeningen van de stichting ten minste 2500 studenten in dit soort woonflats onderd'ak gebracht moeten zijn. Met deze schatting blijft de stichting aan de voorzichtige kant. De woongebouwen vormen overigens slechts een deel van het bouwprogram ma, dat de stichting wil afwerken. Met kunst en vliegwerk worden twee men- sae zo geëxploiteerd, dat er dagelijks ongeveer- 1200 studenten kunnen eten. In feite voldoet slechts een van deze twee centrale gaarkeukens aan de ei sen die hieraan objectief gesteld dienen te wordfen. In 1970 zullen, alweer naar voorzichtige schatting, ruim driedui zend studenten in de mensae willen eten. Dit betekent, dat er drie met een capaciteit van achthonderd maaltijden per dag eik, moeten worden bijge bouwd. Evenzeer zullen sociëteiten moeten worden gesticht om aan de stij gende behoeften te kunnen voldoen. Een zeer groot probleem is waar in Nijmegen de grond' voor de stichting van dit studentendorp te vinden. Ge dacht wordt aan de schoon te kappen oude stad om er een aantal van de be nodigde dertig woonflats te bouwen. Een tweede mogelijkheid' is het Galge- veld, het terrein van 7 ha oppervlakte waarop volgens de aanvankelijke plan nen de zeventien grote gebouwen voor de A-faculteit, de bibliotheek enz. zou den verrijzen. De plannen zijn evenwel losgelaten voor het zuidelijk deel van het landgoed Heyendaal waarop nu, pal naast de medische faculteit, de A-fa culteit zal worden gebouwd. Beide mo gelijkheden bezitten evenwel het nadeel, dat de studenten teveel in een eigen gemeenschap worden geconcentreerd die los staat van de vrije maatschappij. Vandaar dat overal in de stad naarstig wordt gespeurd naar stukjes terrein waarop, zoals thans aan de Berg en Dalseweg, een of twee woonflats kun nen worden gebouwd. BERNARD HAITINK Filharmonisch Orkest moest neerleggen. Ernstig verlies Tevoren was de dirigent toegespro ken door de voorzitter van de Neder landse Radio Unie, mr. A. B. Roosjen, die het vertrek van de dirigent een ernstig verlies voor de radio noemde. Niettemin verheugde mr. Roosjen zich in de promotie, die Bernard Haitink met zijn nieuwe benoeming maakt. De heer J. B. Broeksz, programma commissaris van de Nederlandse Radio 1 TELEVISIE kritisch beluisterd j 1 NTS: 15.35—15.50 en 16.05—16.40 Eurovi sie: Zwemwedstr. te Blackpool. KRO: 17.00—17.30 V. d. kind. NTS: 18.55—19.50 Eurovisie: Wereldkampioensch. wielrennen te Zürich. 20.00 Journ. en weeroverz. KRO: 20.20 Act. progr. 21.00 Amus. progr. 21.25 Filmimpressie. 21.40 Detectivefilm. NTS: 22.10—22.40 Eurovisie: Wereldkampioen sch. wielrennen te Zürich. DUITSLAND 14.00 Amus. progr. 15.00 Rep. v. d. Duit se Radio-, TV- en grammofoontentoonstel ling. 15.30 V. d. kind. 16.00 Gevar. progr. 17.45 V. d. vrouw. 18.2518.30 Quiz en pro- gr.-overz. (Regionaal progr.: NDR: 18.35 Progr.-overz. 18.45 Die Nordschau. 19.25 Reisbureau v. d. wens. WDR: 13.00 Die Woche - Hier und Heute, week journ. 18.40 Hier und Heute, journ. 19.15 Sie schreiben mit). 20.00 Journ. en weeroverz. 20.20 Ge var, progr. 22.00 Laatste nws. 22.15 Euro visie: Wereldkampioensch. wielrennen. 22.40 Het woord voor de zondag. BELGIË VLAAMS 15.3515.50 en 16.0516.40 Eurovisie: Rep. zwemwedstr. 19.00 Kathol, uitz. 19.30 Week- overz. 20.00 Nws. en weerber. 20.30 Feuill. 21.00 Documentaire. 21.40 Tekenfilm. 21.50 Filmrep. 22.15 Eurovisie: Wereldkampioen sch. wielrennen. 22.40 Nws. BELGIË FRANS 15.35—15.50 en 16.05—16.40 Eurovisie: Rep. zwemwedstr. 18.30 Feuill. 18.55 Eurovisie: Wereldkampioensch. wielrennen. 19.50 Film. 20.00 Journ. 20.30 TV-spel. 22.10 Eurovisie: Wereldkampioensch. wielrennen. 22.40 Journ, Advertentie In een directe uitzending heeft de N.C.R.V. gisteravond aandacht ge schonken aan de Bayreuther Festspiele, waar onder leiding van Jozef Krips Richard Wagners enige vrolijke opera, „Die Meistersinger von Nürnberg" werd uitgevoerd. Een opera van Wagner door de radio is een moeilijk verteerbare materie. Wagners streven om in zijn opera's een synthese van woord, muziek, beeld en beweging te realiseren, wordt via de microfoon alleen wat de twee eer ste grootheden betreft verwezenlijkt. Daarom was de uitzending van gister avond alleen voor de fervente Wagner - vereerders een gebeurtenis. Hoevelen van hen het hebben uit gehouden tot kwart over een in de nacht te luisteren, is overigens een niet oninteressante vraag. Wij moeten ronduit bekennen niet tot de Wagner- epigonen te behoren en hebben dus geruime tijd eerder de knop van ons toestel omgedraaid, een handeling, die niet alleen op een muzikale aversie tegen Wagners kunst berust. Ondanks deze bedenkingen tegen Wagners hantering van het medium opera, kon er onverdeelde bewonde ring bestaan voor de perfecte vocale en instrumentale prestaties, die onder leiding van Jozef Krips tot een hecht geheel werden aaneengesmeed. Eugène Eberle Van o.ize correspondent KOPENHAGEN. Het plan om de beide Deense particuliere radio maatschappijen Radio Merkur en de Deense Commerciële Radio te verenigen, is mislukt. De kust vaarder Lucky Star, die nog in de Rotterdamse haven ligt, maar naar verwacht word't vandaag of morgen zal vertrekken naar een Duitse ha ven voor de inbouw van zendappa ratuur, zal dus uitsluitend voor de Deense Commerciële Radio gaan werken. Het plan om één enkele commer ciële radiomaatschappij voor heel De nemarken te vormen was uitgegaan van Radio Merkur, maar de eigenaar van de meerderheid van Merkurs aan delen heeft gezegd dat hij niets met dit plan te maken wil hebben. „Als er een nieuwe reclamezender zou moeten komen naast de twee reeds bestaande, dan zou Radio Merkur de ze taak zelf ter hand nemen", ver klaarde hij. Een pikante bijzonderheid in deze hele affaire is dat een Nederlandse particuliere detective veertien dagen lang de directeur van de Deense Com merciële Radio, Knudsen en diens vrouw, heeft moeten schaduwen tij dens zijn verblijf in Rotterdam. De de tective zou zijn opdracht hiertoe van Radio Merkur hebben ontvangen en hij zou de opdracht hebben gehad een nauwkeurig rapport samen te stellen over de bewegingen van de heer Knud sen en zijn besprekingen. „Ik weet van dat schaduwen niets af zei de heer Knudsen gisteren in Kopenhagen, „maar tegenwoordig is alles mogelijk." Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. De gedekte tafel van Europa zal in nagenoeg alle denk bare variaties op de veertiende Femi- na, beurs voor mode en huishouding, voor de bezoekers klaar staan. Frank rijk, Spanje, Italië, Engeland, Noor wegen en Zweden werken onder an dere aan deze grote Europese expositie van gedekte tafels mee. Karakteristiek bestek en serviesgoed zal uit alle windstreken naar Rotterdam worden gezonden, om deze gedekte tafels naar de landsaard aan te kleden. Ook aan de keuken zal op de veer tiende Femina, die van 15 tot 27 sep tember in de Ahoy' hallen wordt ge houden, veel aandacht worden besteed. In ieder huis een moderne keuken, wordt het motief van de expositie op dat ge bied. Aan de hand van werkschema's en berekeningsplannen worden de be zoekers voorbeelden gegeven, om van een ouderwetse kookruimte een moderne en praktische woonkeuken met eethoek te maken. De huisvrouw zelf zal in heel moderne kleding op het podium komen, tijdens de voor de Femina reeds traditionele modeshows. Aan die shows werken dit maal namelijk geen beroepsmannequins mee, maar een aantal willekeurig ge kozen Nederlandse vrouwen van ver- LONDEN. Gisteren werd in Londen weer een maatregel bekend gemaakt die gericht was op versterking van de Britse strijdkrachten in West-Duitsland. In de tweede helft van september wordt een regiment dat is uitgerust met lucht doelraketten van het type Thunderhird toegevoegd aan het Britse Rijnleger. AMSTERDAM. De verscherping van de internationale toestand heeft een forse koersdaling veroorzaakt op de Europese effectenbeurzen. Vooral in West-Duitsland zijn vele angstige effec tenbezitters overgegaan tot verkoop van hun fondsen en wel in zulk een mate dat het aanbod de vraag verre overtx-of. Dat had ook zijn weerslag op de Am sterdamse beurs, die voor de interna tionale waarden tien tot 25 punten lager was. Ook op de markt voor de lokale industriefondsen was de stemming be paald flauw. Hier kwamen talrijke ver liezen voor van tien punten. Er was echter geen sprake van gooi- en smijt werk. De Duitse effectenbeurzen moesten be halve binnenlands ook veel buitenlands aanbod verwerken. Vooral de autofond sen als Daimler Benz, die 110 punten en Volkswagen, die ongeveer 35 punten lager waren, moesten het ontgelden. Hier waren evenwel de koersen de laat ste tijd fors opgelopen tot resp. 1510 en 850 procent. Van onze economische redactie ROTTERDAM. De tijd is aan gebroken dat sentimentele overwe gingen omtrent inschakeling van ge huwde vrouwen in het arbeidspro ces terzijde worden gesteld. De overheid heeft voorts tot taak om haar fiscale greep zodanig te beper ken dat het zelfstandig karakter van de arbeidsbekwaamheid van de ge huwde vrouw volstrekt wordt er kend. Dit schrijft de Amsterdamse hoog leraar prof. dr. J. P. van Rooijen in het jongste nummer van Economisch- Statistische Berichten. Hij zegt in een artikel getiteld Het groeiend tekort aan ongehuwde vrouwen. „De inge wijden terzake van de arbeidsverhou dingen hier te lande weten reeds ge ruime tijd dat het aanbod van vrouwe lijke werkkrachten beneden de primai re verwachting blijft. Aangezien nu in Nederland de arbeid van de gehuwde vrouwen een te verwaarlozen factor mag worden genoemd, moet als van zelf de vraag rijzen, of mogelijk, door welke oorzaak dan ook, de huwelijks frequentie is toegenomen, zodat het aantal ongehuwde vrouwen gedurig zou verminderen". Velen van hen konden dus niet tot een huwelijk komen. Steeds hoger De evenwichtsleeftijd waarbij de beide geslachten met gelijke aantal len vertegenwoordigd zijn is van jaar tot jaar hoger geworden en ligt thans reeds op 31 a 32 jaar. Beneden deze leeftijd zijn de mannen dus in de meerderheid, daarboven de vrouwen. De huwelijksfrequentie, zo conclu deert prof. Van Rooijen hieruit, is sinds de oorlog in niet geringe mate gestegen, nu de meisjes zich in zeer hoge huwelijkskansen mogen verheu gen. Hij concludeert voorts dat er thans in vergelijking tot het jaar 1947 in de produktieve leeftijdsklasse 15—74 met een afname van 230.000 ongehuw de vrouwen rekening moet worden ge houden. Het is om dit alles dat prof. Van Rooijen de tijd acht aangebroken om sentimentele overwegingen over de in schakeling van gehuwde vrouwen in het arbeidsproces over boord te zetten. Verandering Prof. Van Rooijen legt op één aspect van de sterftedaling, die zich sedert 1870 in de westerse landen begon af te tekenen, de nadruk en wel op het verschijnsel van de veranderende getalsverhouding der geslachten. Het vrouwenoverschot gaat daardoor op den duur in een tekort over. Op elke 105 a 106 jongens plegen slechts hon derd meisjes te worden geboren. Het jongensoverschot wordt steeds minder door de hogere sterfte van de jongens ten opzichte van de meisjes. Het evenwicht was voor de oorlog omstreeks de twintigjarige leeftijd be reikt. Boven de twintigjarige leeftijd waren de meisjes in de meerderheid. Buitenlands bankpapier AMSTERDAM, 24 aug. De advieskoersen voor buitenlands bankpapier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luiden Engelse pond 10.05—10.15, Amerik. dollar 3.5714—3.61(4, Canadese dollar 3.45%—3.50%, Franse frank (100) 72.40—72.90, Belgische frank (100) 7.19—7.24, Duitse mark (100) 80.85—90.35, Zweedse kroon (100) 69.30—70.30, Zwitserse frank (100) 83.40—83.90, Ital. lire (10.000) 57.7059.70, Deense kroon (100) 51.90—52.90, Noorse kroon (100) 49.50—50.90 Oostenrijkse schilling (100) 13.94—14,04, Por tugese escudo (100) 12.55—12.70. Spaanse pe seta (100, grote coupures) 5.901/26.12(2 ROTTERDAM De Motorenfabriek Pluvier heeft in de afgelopen vakantiewe ken de afdeling rijwielmontage van Rotterdam naar Emmen overgeplaatst. Dit betekent een verdere stap in het kader van de taakverdeling tussen beide plaatsen, die ook ten goede komt aan de behoefte aan werknemers. schillende types en formaten. Huis moeders, secretaressen, verkoopsters en jonge studentjes komen daarbij tonen, wat de mode voor de winter brengt. In 285 stands gaan fabrikanten, im porteurs en detaillisten laten zien, wat zij de huisvrouw en de leden van haar gezin weer aan nieuws te bieden hebben. Er waren nog heel wat meer gegadigden, om dat te doen. Met deze 285 heeft de Femina echter het maximum aan deel nemers bereikt, de ruimte waarover men in de Ahoy' hallen kan beschikken in aanmerking genomen. De stichting voor Rotterdamse consumentenbeurzen, die de Femina organiseert, zou de vleugels graag verder uitslaan. Er is echter in Rotterdam nog geen gebouw te vinden, dat groot genoeg is om dat mogelijk te Britse minister over nota van Moskou Van onze correspondent LONDEN Als de Russische zinspeling op de luchtcorridors be doeld is als een bedreiging van de geallieerde verbindingen door de lucht met Berlijn, dan is dat een hoogst ernstige zaak. Zo reageerde het Britse ministerie van buiten landse zaken gisteren op de nieuw ste nota van Moskou aan de drie westelijke mogendheden. Volgens onze mening, aldus werd er nog aan deze verklaring toegevoegd, voeren de Westduitsers niet de ac tiviteiten uit die hen In de nota wordt toegeschreven. Het Britse standpunt inzake Ber lijn kan men als volgt samenvatten: ons recht van toegang tot de stad vloeit logisch voort uit, en is onaf scheidelijk verbonden aan ons recht in Berlijn aanwezig te zijn. Dit recht vloeit voort uit de bezetting van Ber lijn. In Londen verheelt men zich niet dat de Russen met deze nieuwe nota een geheel nieuw element in de ze nuwenoorlog rond Berlijn hebben ge bracht, die zeker gevaarlijke kanten heeft. Aan de andere 'kant acht men het niet nodig als gevolg van deze nota overhaast aan te dringen op westelijk overleg op het hoogste niveau. De nota kan behandeld wor den door de diplomaten die zich thans in Washington bezig houden met het opstellen van het westelijke antwoord op de Russische nota van 3 augustus. ZINLOOS Het wordt in de Britse hoofdstad wel mogelijk geacht dat dit antwoord nu wat langer op zich zal laten wach ten., het is verder de vraag of het westen het op dit moment raadzaam acht de Sowjetunie het houden van onderhandelingen voor te stellen. Onderhandelen onder bedreiging, al dus verluidt in Londen, is zinloos» In Whitehall wijst men de Russi sche bewering vierkant van de hand dat de luchtcorridors naar Berlijn uit sluitend gebruikt mogen worden voor het aanvoeren van voorraden voor de garnizoenen van de drie westelijke mogendheden in Berlijn. De rechten van toegang tot Berlijn op welke ma nier ook, zijn vastgesteld bij de over eenkomst van Parijs die dateert van 20 juni 1949, aldus verklaarde men nog in Whitehall. Dat akkoord werd ge sloten na het beëindigen van de blok kade van Berlijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 7