Inrichting van voetgangersoversteekplaatsen ,v MILITAIRE KRACHT VAN SOWJETUNIE FLINK OVERSCHAT Dr. JaganGeen dictatuur Brits Guyana ui ZINDERT WIL HET HEEL MOOI DOEN Komende nacht verduistering van de maan Circustribune ineengezakt Amerikaanse deskundige verklaart VLUCHTENDE GEVANGENEN SNEL VAST BOUMAN Voor de vijf en twintigste keer Kolenwagon liep uit de rails Pag. 5 EENHEID IN AANLEG EN GEBRUIK Kruispunten 250 en 100 meter Verlichting !=S> Drs. F. J. W. Gijzeis half september staatssecretaris Knipperbol Overleg met bakkers op losse schroeven RTNGRT.IDERIJ VOOR BURGEMEESTERS Geen schommel Gedood door val van elfde verdieping EIGEN BEVOLKING MOEILIJKHEDEN Op Londen» station: Om de aarde in 80 minuten Op 86ste verjaardag verdronken Conjunctuur neemt af in West-Duitsland HOOP OP LENINGEN VAN AMERIKA VANAVOND van 19-22 uur MEUBELEN KIJKEN - BIJ BOUMAN Vijftien gewonden TEGENSTANDER VAN CASTRO ONTVOERD Vrijdag 25 augustus 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD a.n.w.b. doet aanbevelingen aan de overheid Van onze Haagse redactie DEN HAAG Aan alle overheidsinstanties die te ma^en hebben met de regeling van het verkeer, zal de A.N.W.B. een memorandum sturen met aanbevelingen over de inrichting van de voetgangersoversteekplaatsen. Vanaf 1 november immers zal de voetganger volledig worden he- schermd op de zebrapaden: Bestuurders van voertuigen en trams krijgen de verplichting de voetganger onbelemmerde doorgang te verlenen. Advertentie slechts één voetgangersoversteekplaats aan. g. Bij kruispunten met een voor- rangsweg dienen de oversteek plaatsen vijf tot zes meter terug te liggen in de zijstraten, die geen voor rangswegen zijn. Over de voorrangsweg zelf komt dan één zebrapad. Het memorandum van de A.N.W.B. geeft aan hoe de wettelijke voor schriften over de zebrapaden kunnen worden uitgevoerd. De minister van verkeer en waterstaat heeft geen bevoegdheid Om de gemeenten in dezen precieze voorschriften te geven, zodat de aanbevelingen van de A.N.W.B. tot doel hebben toch eenheid te krijgen in de aanleg, het gebruik etc. van de zebrapaden. Met de intrede van de nieuwe be palingen komt er voor alle verkeers deelnemers een duidelijker situatie, aldus de A.N.W.B. De zebra's met verschillende betekenissen op het weg dek gaan vervallen. Een tegenhanger hiervan kan zijn dat met de komst van de nieuwe bepalingen ook een factor zijn intrede doet, die een vlotte afwikkeling van het verkeer Kan hin deren. Op verscheidene punten zal het noodzakelijk worden extra verkeers lichten aan te brengen, al dan niet gecombineerd met het verbieden van bepaalde manoeuvres (bijvoorbeeld linksaf slaan). In het algemeen stelt de bond dat de veiligheid van de voet ganger moet worden gesteld boven de vlotheid, waarmee het rijverkeer zich zal kunnen afwikkelen. Aan zebrapaden zal steeds behoefte bestaan bij kruispunten en bij gebou wen, die veel publiek trekken (sta tions, postkantoren e.d.). De bond adviseert tevens zebra's op alle stede lijke hoofdverkeersstraten aan te leg gen. Op zeer drukke wegen moeten de oversteekplaatsen ongeveer 250 meter uit elkaar liggen, want zouden zij dichter opeen worden aangebracht, dan zouden verkeersopstoppingen ont staan. Op minder drukke wegen kun nen de zebra's honderd meter uit el kaar liggen. iOp alle kruispunten waarop het verkeer door middel van verkeers lichten wordt geregeld, moeten zebra's komen. Voetgangers mogen hier niet oversteken, wanneer het verkeerslicht in de straat die zij willen oversteken, op groen staat. Het is dus nodig dat de zebra's voor de verkeerslichten liggen, opdat zij die lichten goed kun nen zien, dan wel dat hier speciale voetgangerslichten worden aange bracht. y Indien een verkeersgeleider aan wezig is, dient de voetgangersover steekplaats daar overheen te lopen. A. Bij kruisingen of een aansluitpunt met verkeersgeleiders (ook wel genoemd vluchtheuvels), dient de zebra over die geleider te lopen. De voetganger kan de rijbaan in twee fasen oversteken en heeft onderweg een rustpunt. r. Bij kruisingen en splitsingen van wegen van gelijke rangorde komen de zebra's nagenoeg in het verlengde van het trottoir, bij voorkeur maxi maal één pieter terug. Dit laatste is voor de voetganger prettig, omdat hij dan gemakkelijker kan zien of het achteropkomend verkeer van plan is al te slaan. tllll Bij kruispunten in stedelijke hoofdverkeerswegen op die hoofd verkeerswegen maar één voetgan gersoversteekplaats. O. Bij de kruisingen van stedelijke hoofdverkeerswegen (geen voor rangswegen) beveelt de A.N.W.B. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Half september is de benoeming te verwachten van de Eindhovense wethouder van fi nanciën en bedrijven, drs. F. J. W. Gijzeis, tot staatssecretaris van economische zaken. De benoeming iaat nog even op zich wachten, om dat de Koningin die de opvolger van drs. Veldkamp moet beëdigen in Italië met vakantie is. Drs. Gij zeis is intussen zelf ook met vakan tie gegaan. De nieuwe staatssecretaris is 49 jaar oud. Hij behaalde zijn H.B.S.- diploma aan het bisschoppelijk colle ge in Sittard en studeerde van 1927 tot 1935 aan Tilburgs economische ho geschool. Inmiddels was hij in 1933 al benoemd tot adjunct-secretaris van de Kamer van Koophandel voor Oost-Bra bant in Eindhoven; in 1952 werd hij secretaris van deze Kamer. In okto ber '45 werd hij uit de fractie van de K.V.P. in Eindhovens raad tot wethou der van financiën gekozen. Van verscheidene maatschappelijke en sociale instellingen was of is hij bestuurslid. Zo is hij voorzitter van de SAN FRANCISCO (Reuter). Algemeen is men in het westen zo diep onder de indruk van de overweldigende militaire overmacht die wordt toe geschreven aan de Sowjetunie dat men de neiging heeft te vergeten dat in feite het militaire potentieel van de westelijke landen dat van de Sowjet unie verre overtreft. Dat de zebra's in het donker goed zichtbaar moeten zijn, is een eerste eis van veiligheid. De A.N.W.B. adviseert de witte streep en het materiaal er tussen verschillende reflectieve eigen schappen te geven, ook wanneer de straat nat is. De overstekende voet ganger moet zich 's nachts aftekenen ais een donker silhouet tegen een lichte achtergrond. De lichtpunten van de straatverlichting moeten zich daarom achter de oversteekplaats be vinden. De A.N.W.B. waarschuwt met klem tegen het ophangen van lichtpunten recht boven de zebra. De voetganger bevindt zich dan midden in het licht en krijgt een verkeerd gevoel van veiligheid, want zijn donkere figuur steekt niet af tegen de donkere ach tergrond. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Tussen minister De Pous (economische zaken) en de Haagse bakkers is opnieuw een te genstelling ontstaan die het aanstaan de overleg over de broodprijs op losse schroeven kan zetten. De Haagse bakkerijen hebben namelijk besloten met ingang van maandag de prijs verhogingen voor regeringsbrood, knipbrood en casinobrood ongedaan te maken. Maar zij willen de verhoging met één cent van het melkbrood en van het ver pakte brood handhaven. De minister re kent echter op het terugbrengen op het oude peil van alle verhoogde prijzen, dus ook van het melkbrood en het ver pakte brood. De Haagse Bakkerij Commissie heeft haar standpunt, zo deelde zij gisteren mee, uitvoerig bij de minister toege licht. Volgens deze commissie staat nu niets meer in de weg voor een nader overleg tussen de Nederlandse Bakkerij Stichting en de minister over de brood prijs in het algemeen. Daarentegen vernamen wij van het ministerie van economische zaken dat de bewindsman uitdrukkelijk ook niet akkoord gaat met de handhaving van de verhoogde prijzen van het melkbrood en het verpakte brood. Zij is in strijd met de toezegging van de Haagse bak kers tijdens het onderhoud van maan dag jl. De minister verwacht dan ook, zo werd gezegd, dat ook deze prijsver hoging ongedaan zal worden gemaakt. Van onze correspondent B E ETSTE RZWA AG. Beetsterzwaag heeft de burgemeesters van de elf ste den van Friesland uitgenodigd om zich op woensdag 20 september in Fries cos- tuum te steken en dan in Friese sjezen, getrokken door Friese stamboekpaar- den, deel te nemen aan een ringrijde rij, die 's avonds om acht uur zal wor den gehouden. De leiding van deze ringrijderij waaraan eventueel ook nog burgemees ters van het platteland kunnen deelne men. zal berusten bij de heer J. L. Hoogland, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. Met de aanleg van zebrapaden buiten de bebouwde kom dient men erg voor zichtig te zijn. Ook al zullen die tegen 1 november voorzien moeten zijn van een knipperbolinstallatie, zij kunnen voor de voetganger dodelijk gevaarlijk zijn. De A.N.W.B. acht het noodzake lijk altijd een aankondigingsbord bij deze zebra's te plaatsen, op afstanden van 150 tot tweehonderd meter. Ook bij zebra's in de bebouwde kommen op „zeventig kilometer-straten" acht de bond die aankondigingsborden nodig op afstanden van dertig tot vijftig meter. Het zebrapatroon dient ook te lopen over de rijwielpaden, die naast de verkeersweg kunnen liggen. Zet boven dien de strepen van de zebra altijd evenwijdig aan de as van de rijbaan, ook al zou de oversteekplaats niet pre cies haaks op die as lopen. Voor het rijdend verkeer zijn zij veel duide lijker. Verlok de jeugd niet tot spelle tjes als schommelen of kopje duikelen op gelelde hekken, waarschuwt de bond. Neem dan ook geen hekken met ketting of een enkele bovenhuis, maar een hek met een dubbele bovenhuis. Het memorandum van de A.N.W.B., dat als een brochure wordt uitgegeven, zal in een oplage van 550 stuks wor den verspreid. Vereniging van Borgstellingsfondsen in Nederland, voorzitter van de Raad voor de Sociaal-Economische Vorming van de Nederlandse Katholieke Mid denstandsbond en secretaris-penning meester van het Borgstellingsfonds Oostelijk Noordbrabant. Drs. Gijzeis heeft het burgemees tersambt waargenomen in de perio den tussen het vertrek van mr. Kolf schoten en de benoeming van dr. Van Rooy en tussen het vertrek van dr. Van Rooy. die minister werd, en de benoeming van ir. Witte. De nieuwe staatssecretaris zal zich met middenstandsvraagstukken bezig houden en zal zich ook vertrouwd moe ten maken met de economische fa cetten van de commerciële televisie. Van onze correspondent UTRECHT. Een val uit de elfde verdieping van een in aanbouw zijnde torenflat aan de Neude in Utrecht heeft gistermiddag de 33-jarige bouwvakarbei der C. Los uit Haarlem het leven ge kost. De Haarlemmer stond over een stalen balk gebogen, die van de elfde naar de negende verdieping moest worden geta keld. Driekwart van de balk stak buiten het bouwwerk uit. Toen de kabel brak werd de heer Los door de als een hef boom werkende balk naar buiten geslin gerd. Dertig meter lager stortte hij op het dak van de directiekeet. Met een schedelbasisfractuur en ern stige inwendige kneuzingen werd hij in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht opgenomen. Hij overleed een paar uur later. Deze mening over de ware militai re krachtsverhoudingen in de wereld werd gisteren in een openbare rede voering weergegeven door een bij uit stek deskundige, de directeur van de inlichtingendienst van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken, Roger Hilsman. Zij berust op gegevens die onlangs de Amerikaanse minister van defen sie, Robert McNamara, aanleiding gaven te verklaren dat de numerieke sterkte van het Rode Leger in Euro pa flink was overschat, doordat men vergat te bedenken dat de Russische divisies volgens westelijke maatstaven niet op sterkte waren. In dezelfde geest verklaarde deze week de Amerikaanse minister van marine, Connally, in Londen dat hij de Russische mededelingen over de militaire overmacht met een korreltje zout nam. Hilsman zei gisteren in San Fran cisco dit over de militaire machtsver houding tussen het westen en de Sow jetunie: Rusland kan voor het opbou wen van strijdkrachten op oorlogs sterkte alleen maar putten uit de ei gen bevolking van iets meer'dan twee honderd miljoen mensen. Op de strijd krachten van de Oosteuropese volks democratieën kan Rusland in geval van een grote oorlog niet rekenen. Het is onwaarschijnlijk dat Moskou in geval van een grote oorlog dit laat ste wel zou durven doen. Anderzijds kan de Noordatlantische Verdragsorganisatie putten uit een ge zamenlijke bevolking van ongeveer 450 miljoen mensen. De Navo kan in geval van een grote oorlog beslist wel rekenen op de legers'van de verbon den landen. In economisch opzicht vallen vol gens Hilsman de krachtsverschillen nog veel duidelijker in het voordeel van het westen uit. Economisch en industrieel torent het westen volgens hem hoog boven de Sowjetunie uit. Daarbij komt dat de meeste commu nistische landen thans met grote eco nomische moeilijkheden te kampen hebben. Moeilijkheden op dezelfde schaal zijn er in de westelijke landen niet. Naar aanleiding van de huidige vrees voor gevolgen van de Berlijnse crisis zei Hilsman dat het op het eerste gezicht de schijn heeft dat de begrote sterkte van de Navo in Euro pa dertig divisies niet voldoende zal zijn als het gaat om stuiting van een massale Russische opmars naar het westen. Bij nadere beschouwing, zo merkte hij op, blijkt echter dat de twintig Russische divisies die in Oost-Duïts- land gelegerd zijn, eerst flink ver sterkt zouden moeten worden eer zij met succes gebruikt konden worden voor een opmars naar het westen. Deze zienswijze stemt overeen me' de recente mededelingen van de Ame rikaanse minister van defensie, Mc- Namara, over de „ondersterkte" van de Russische divisies. Volgens Hilsman zullen de weste lijke strijdkrachten in Europa zodra de eerste voortekenen van Russische aanvalsvoorbereidingen zouden bin nenkomen, voldoende tijd van voorbe reiding hebben. De Navo, aldus Hilsman, is nu al bijna even sterk als de troepenmacht die de Sowjetunie in vooruitgeschoven positie 'heeft of, zo men wil, als de troepenmacht die de Sowjetunie daar zou kunnen samentrekken zonder op merkelijke troepenbewegingen. Het enige, aldus Hilsman, dat nodig is, is de wil van alle landen van de Navo zich in het aangezicht van Rus sische bedreigingen in staat van weer baarheid te brengen. Het is de ver sterking van die wil die de Ameri kaanse regering nu nastreeft. Van onze correspondent LONDEN Het grote Londense sta tion Waterloo was gisterochtend het toneel van een korte, maar spannen de ontsnappingspoging van een groep gevangenen. Na een wilde achter volging over de perrons en in de gangen en trappen van het stations gebouw, kreeg de politie alle zes de gevangenen die even van de vrij heid hadden geproefd, weer te pak ken. De mannen zaten met 21 andere gevan genen in een autobus die op een der perrons stond. Zij zouden met een trein worden overgebracht naar het zuiden van Engeland, naar hun nieu we behuizing, de gevangenis van Park- hurst op het eiland Wight. Toen de trein het station binnenliep, sprongen de zes mannen in groepjes van twee omdat ze met boeien aan elkaar vast zaten, de bus uit. Toen de achtervolging begon klonk er uit de autobus een luid aanmoedigend gejuich van de andere gevangenen. De meeste vluchtelingen kwamen niet verder dan een paar honderd meter. Na een korte schermutseling werden ze overmeesterd en teruggeleid naar hun bus. Het overbrengen naar het zuiden lever de verder geen moeilijkheden op. Onhoudbaar Juist gisteren werd er in een officieel rapport nog eens op gewezen dat de toestand in de Britse gevangenissen onhoudbaar begint te worden, vooral als gevolg van het toenemen van de misdadigheid. Midden vorig jaar steeg het aantal ge vangenen in het land tot 28.500. Zoveel mensen bevolkten de Britse gevange nissen nimmer tevoren. Er is een schreeuwend tekort aan ge vangenisbewaarders in Engeland, zo blijkt uit het rapport. Daardoor worden er steeds meer aanvallen op deze overwerkte mensen gedaan door de ge vangenen. Advertentie Het sensationele boek van Jules Verne ,,'n Reis om de wereld in 80 dagen", werd indertijd als leuk, maar toch onuitvoer baar, bestempeld. De Russische astronaut Titof heeft het gepresteerd om nu in 80 minuten om dezelfde wereld te vliegen, 17 maal achtereen. Wat vandaag nog als onmogelijk wordt beschouwd, is morgen werkelijkheid. Zo is er op het gebied van roken de laatste jaren ook veel veranderd. Karei I heeft ervoor gezorgd, dat voortaan iedere liefhebber van een lekkere sigaar kan genieten. Twintig goudgele en o zo lekkere Karei I MARKANT senoritas koopt U nu voor f 2.50. Dat is de werkelijkheid van van daag: Karei I geeft goud voor een riks, TER APEL. Op zijn 86ste verjaar dag is gisteren in Nieuw-Weerdinge de heer M. Meijer verdronken. Hij viel tij dens een wandeling in een zijarm van het Siepelveenkanaal. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. In de komen de nacht zullen zij, die hun nacht rust daarvoor willen offeren, getui ge kunnen zijn van een maansver duistering, die- een totale nabij komt. Het hoogtepunt (schrik niet) is morgenochtend om acht minuten over vier uur. Dan zal nog slechts een heel klein streepje van de maan te zien zijn. Degenen die het schouwspel mits de weergoden meewerken van het begin tot het einde willen volgen, zullen hun bed omstreeks half drie in de nacht moeten verlaten. Om vijf mu- nuten over half drie gaat het verduis- teringsspel beginnen: de maan treedt dan de kernschaduw binnen, die de aarde veroorzaakt doordat zij zich tussen maan en zon bevindt. Twaalf minuten over half zes verlaat de maan de kernschaduw. Op 28 oktober 1939 was de laatste bijna-totale maansverduistering. Die was in Nederland niet zichtbaar. De voorlaatste (wel zichtbaar in ons land) dateert van 5 december 1881. BONN (A.P.). De conjunctuur in West-Duitsland neemt volgens het West- duitse ministerie van economische za ken geleidelijk af. Het indexcijfer voor de industriële produktie daalde van 273 in juni tot 244 in juli (1950=100). De produktie in juli bleef overigens met twee punten boven die van juli 1960. Het gemiddelde van de eerste ze ven maanden van dit jaar was acht pro cent hoger dan in de overeenkomstige periode van 1960. De teruggang van de produktie werd het sterkst geconstateerd bij de kapi taalsgoederen (zeventien procent); de produktie van verbruiksgoederen daalde met elf procent, die van de basisindus trieën met zes procent. Advertentie GEORGETOWN (Reuter, AFP) Dr. Jagan, die na de grote ver kiezingsoverwinning van zijn partij opdracht heeft gekregen een nieuwe regering voor Brits Guyana te vor men, heeft gisteren de hoop uitge sproken dat zijn land van de Ver enigde Staten grote sommen zal kunnen lenen op lange termijn te gen lage rente. Dr. Jagan schat de behoefte van Brits Guyana aan kapitaal voor in vesteringen op ongeveer tweehonderd miljoen pond. De helft daarvan zal de overheid nodig hebben; de andere helft is bestemd voor de industrie. De politiek die Jagan alz premier wil kiezen, zal er volgens hem een zijn van vriendschappelijke betrekkin gen met alle landen. Brits Guyana zal in beginsel niet vijardig staan tegen over welke buitenlandse mogendheid ook. Naar Engeland Dr. Jagan hoopt, na de nieuwe re gering gevormd te hebben, over onge veer twee weken naar Engeland te gaan voor besprekingen met de Britse regering over het vraagstuk van ver lening van volledige onafhankelijkheid aan Brits Guyana binnen het gemene best. Ook hoopt hij op een bespreking met de president van de Verenigde Staten. Kennedy, over het aandeel van Brits Guyana in de inter-Ameri- kaanse economische samenwerking. „Ik geloof in de parlementaire de mocratie". zei Jagan, „in het beginsel dat het volk in staat stelt zijn vrije wil te uiten in vrije verkiezingen." Zolang zijn partij, de P.P.P., het heft in handen heeft zal er volgens dr. Jagan in Brits Guyana ,.geen enkele verm van dictatuur" kunnen ontstaan. Dr. Jagan hoopt op toestemming van de Britse regering voor aanvaar ding van financiële, technische en eco nomische hulp van welk land ook. Aan die hulp zullen dan geen politieke voorwaarden verbonden mogen zijn. Geen nationalisatie Over de betrekkingen met het re gime van Fidel Castro verklaarde dr. Jagan, dat deze door economische be langen worden gewettigd. „Ik heb geen enkele politieke of an dere overeenkomst met Cuba geslo ten. die Brits Guyana zou kunnen bin den. Alles wat ik tot nu toe heb ge daan is in het belang van mijn land geweest", zo-verklaarde Jagan. De leider van de P.P.P. voegde er aan toe, dat hij niet van plan is een politiek van nationalisatie te volgen met betrekking tot de suikerplantages, de bauxiet- en de mangaanwinning of andere takken van industrie. Hij heeft echter uitdrukking gegeven aan zijn hoop, dat de Canadese, Amerikaanse en Britse maatschappijen hun verant- woordelpkheid zullen erkennen om Brits Guyana voort te helpen op de weg van de vooruitgang. Advertentie Fabriekstoonzalen: ROTTERDAM - IJsselmondse laan 175 (Kralingseveer) AMSTERDAM- Willem Leevend- straat 30 (bij station' Slojerdijk) meubelen met F** Van onze correspondent VENRAY. Vijftien mensen wer den gistermiddag gewond, toen in Venray een tribune het begaf in de viermaster van het circus Belli. Drie liepeneen beenbreuk op, twaalf kre gen schaaf- en snijwonden en kneu zingen. De technisch leider van het circus Henk Beeloo had het openingsnummer van de middagvoorstelling aangekon digd en de hammond-organist Guus Jansen had juist een mars ingezet, toen het gebeurde. Eén van de bezoekers vertelde: „Er klonk een ontzaglijk gekraak recht tegenover me en ineens keek ik tegen het tentzeil. De tribune was er niet meer. Op en door het houtwerk kropen en klauterden kinderen en volwassenen rond. Paniek was er niet, alleen wat kinderen huilden of schreeuwden." Slecht verdeeld In de piste had een aantal knechten de handen vol aan het paard, dat de voltige had moeten lopen. Één van hen werd licht gewond. Er zaten ongeveer vijftienhonderd mensen in de tent toen het ongeluk gebeurde. Onder hen waren vele pa tiënten van het gesticht Sint Serva- tius die onder begeleiding van een paar broeders een dagje uit waren. Twee van de patiënten liepen een ge broken been op. De oorzaak van de instorting is mo gelijk de ongelijkmatige verdeling van het publiek geweest. Aan de ene kant van de tribune hadden namelijk vol wassenen gezeten en aan de andere kant louter kinderen. Daardoor zou de stellage zijn weggezakt. De circusdirectie deed inmiddels van alles om het publiek het ongemak te vergoeden. Vernielde nylonkousen werden betaald en wie zijn entreegeld terug wilde hebben kon het krijgen. Velen gaven er echter de voorkeur aan de avondvoorstelling bij te wonen. Overigens moesten zij daarin één num mer missen. De tribune had de instal latie waarop de Twee Beeloo's een evenwichtsnummer moesten vertonen, gekraakt. De tenitmeester Willy Bühlmann heeft veel geluk gebad. Tijdens elke voorstelling loopt hij onder de tribu nes rond om te controleren of alles goed vast zit. Gistermiddag stond hij juist buiten. CARACAS (Reuter). De Cubaanse journalist Salvador Romani, een in Ve nezuela wonend bestuurslid van een te gen Castro gerichte organisatie, is gis teren in Caracas ontvoerd. Romani was met zijn vrouw in zijn auto op weg naar een bioscoop toen hij door een andere auto werd klem gere den. Drie mannen uit de andere auto, gewapend met stenguns, dwongen Ro mani over te stappen in hun auto, die meteen daarop verdween. De laatste maanden ontving Romani vaak dreigbrieven. Waarschijnlijk wordt hij verantwoordelijk geacht voor het aanvragen van politiek asiel door de Cubaanse consul in Venezuela Vazquez Blanco. Het gevraagde asiel werd deze verleend. Van een onzer verslaggevers ZUNDERT. Zunderts ver maarde bloemencorso op de eerste zondag in september jubileert. Vijf entwintig jaar geleden -trok het eerste schuchter door de dorpsstra ten, met eigen inwoners als de enige toeschouwers. Tegenwoordig komen er een 150.000 mensen, uit grote delen van Nederland en Bel gië. Alleen vorig jaar werd de feeërieke gebeurtenis een strop. Met 75.000 men sen op de tribunes en langs het par cours werd de gemeenschappelijke pot niet erg gespekt. Het weer was zó slecht, dat er bijna geen fietsers kwa men. Zo begonnen de achttien buurt schappen die samen het corso verzor gen, deze keer met een lege kas aan de voorbereidingen van het jubileum. Dat heeft nogal wat moeilijkheden gegeven, moest burgemeester Man- ders bekennen, maar die zijn allang vergeten. Nu wordt er onder de ten ten die de wagens tot 3 september aan het oog onttrekken met meer ijver dan ooit gebouwd. Het jubileum-corso moet mooier dan ooit worden. Even is overwogen, het aan een speciaal onderwerp te wij den, Vincent van Gogh. De buurt schappen blijven het echter aantrek kelijker vinden als zij volkomen vrij zijn in de keus van onderwerp. Zo zal de imponerende stoet beeld- houwwerken-in-bloemen die zondag middag om half drie weer uittrekken voor „de eerste omloop": zevenen twintig wagens, ieder met twintig- tot zestigduizend bloemen opgesierd tot een sprookje, dat iedere buurtschap op een vijfduizend gulden komt te staan. Verder: veertien harmonieën, stuk voor stuk van bijzonder goede klasse, zei de burgemeester, want wij willen deze keer beslist het beste beentje voorzetten. De kaartverkoop loopt deze keer hard, misschien ook door de televisie uitzending van vorig jaar, toen het corso zelf heel goed was. Nu hoopt heel Zundert als geen ander dat het die eerste zondag van september goed weer zal zijn. Als alle andere jaren wordt ook nu weer „om de weergoden gunstig te stemmen", een „worst van Clara" weggegeven. Het is overigens helemaal geen worst, maar een gift van vijftig gulden voor een behoeftig gezin. On danks het slechte weer van vorig jaar heeft Zundert -het toch ook deze keer maar bij één „worst" gelaten. Zundert rekent dus op grote drukte. Het mag ook druk worden, want de politie krijgt van collega's onder de rijkspolitie van elders hulp van een kleine 350 man, met een hele uitrus ting aan mobilofoons, luidsprekers, au to's en paarden. De „worst van Cla ra" kan wat Zundert betreft haar werk niet goed genoeg doen. VLEUTEN OMZEILD Eigen nieuwsdienst VLEUTEN. Tijdens het range ren is gistermorgen om kwart voor twaalf een lege kolenwagon op het emplacement van het station Vleuten uit de rails gelopen. De wagon kwam dwars over beide sporen terecht, zo dat het treinverkeer van Utrecht naar Rotterdam en Den Haag (en omge keerd) gestremd was. Door gebruik te maken van de lijn Utrecht - Harmeien - Breukelen wisten de Spoorwegen het treinverkeer in beide richtingen gaande te houden, zij het met een vertraging van ongeveer een kwartier. Om kwart over twee gistermiddag was de eigenwijze kolenwagon verwij derd en kon weer via Vleuten gereden worden. Op 31 augustus gaan drie Rotterdam se commissarissen van politie tegelijk met pensioen. Het zijn de heren B. Melles, J. L. Krans en A. M. Starren- burg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 5