VISSERSBOTEN CONTRA DE VEERBOOTPRINSES IRENE' HUIS S£r« ROOM B< puur natuur Muzikant voor huisvredebreuk diefstal en veroordeeld S.G.P. protesteert tegen het Zeeuwse fruitcorso Twee schippers zouden geen voorrang verleend hebben door Zeeland Kantongerecht Oostburg Uitbreiding technische school Oostburg goedgekeurd Orgelconcert in Kapelle Ook schrijven aan B. en W. en Zierikzeese aangelegenheid in Yerseke Vluchtelingetjes terug Oudejaarsdag Ds. D. Scheele gaat met emeritaat Twee personen gewond bij aanrijding POLITIERECHTER MIDDELBURG realisering Brief aan stichtingsbestuur Vrijdag 25 augustus 1961ZELUWSCH DAGBLAD Pag. 4 OOSTBURG. Voor het kanton- gerecht te Oostburg diende donder dag de aangehouden zaak tegen de gebroeders W. en A. v. d. B., schip pers van Bressiaanse vissersvaartui gen. Deze schepen hadden op 9 ja nuari van dit jaar des morgens om half zes op de Westerschelde de koers gekruist van de veerboot „Prinses Irene". Ter zitting was al leen W. v. d. B. verschenen. Hem werd ten laste gelegd dat hij de veerboot die hij voorrang had moe ten verlenen geen voorrang gegeven had. In eerste instantie had de schip per verklaard, dat de „Prinses Ire ne" veel te vroeg was gestopt. De kapitein zou hem hebben verklaard dat de vissersboten te dichtbij wa ren gekomen, maar de schipper had daarop geantwoord dat hij zich wel wachtte om zo dicht een veerboot te naderen. De zaak was de eerste keer aangehouden voor het horen van ge tuigen. Gisteren verklaarde de kapitein le klasse J. v. Rozevelt en zijn verkla ring werd bevestigd door stuurman A. Openmeer dat zij in de vroege och tend van de negende januari de vissers schepen peilden op 45 graden en toen een attentiesein gegeven hadden. De twee vissersschepen reageerden daar niet op. Ook niet na het tweede attentie- sein, waarna de veerboot het zoeklicht haneerde. Ondertustsen waren volgens de kapitein de vissersschuitjes de „Prin ses Irene" al zo dicht genaderd dat er maatregelen getroffen moesten worden. Zij zagen toen dat een van de sche pen bakboord draaide en het rode licht liet zien, doch kort daarop weer te rugdraaide. De „Prinses Irene" k toen achteruitgeslagen en stil gaan liggen, waarna de twee Bressiaanse vaartuigen voorlangs de weg naar zee kozen. De twee schippers werd ter zitting verweten dat zij niet tijdig uitgeweken waren. Ook volgens de kapitein en de stuurman was dit wijken bij kruisende koers veel te laat gebeurd. Schipper v. d. B. daarentegen zei dat er voldoende ruimte was en dat als de veerboot ge woon was doorgevaren de vissersscheep jes achterom naar zee gevaren zouden zijn. In zijn requisitoir zei de officier van Justitie, mr. T. Lebret, dat uit de verklaringen duidelijk was gebleken dat de wetsvoorschriften in de wet kruisen de koersen in brede en nauwe vaarwa ters was overtreden. De vissersschepen hadden de kapitein van de veerboot die een zeer verantwoordelijke positie heeft, in een moeilijk parket gebracht. De ka pitein had volgens de officier juist be slist door als snelst varend schip tijdig te stoppen. Juist dit dwingen tot stoppen loemde mr. Lebret de overtreding. Hij eiste tegen de beide broers veertig gul den boete subsidiair acht dagen. De kantonrechter, mr. H. v. d. Belt, liet de gehele zaak nog eens de revue passeren. Hij vroeg zich af of de ka- YERSEKE. Het program ma „Zeeland Presenteert" op vrijdag 8 september in Yerseke is nog met een onderdeel uitge breid. Na het spel op de haven zal er voor het publiek op het gemeentelijk sportterrein een „Zierikzeese aangelegenheid" zijn te bewonderen. De beman ning van de Zierikzeese vissers vloot zal dan nl. een grote ge- costumeerde behendigheidsrit houden op „verminkte" fietsen Tijdens de feesten in Zierikzee werd dit nummer een enorm succes en de bemanning was zo bereidwillig dit programma ook in groter verband te Yerse ke te willen brengen. Dat de organisatoren het wel echt „Zie- rikzees" willen houden bewijst o.m. de medewerking van het muziekkorps „Kunst en Eer" uit Zierikzee, dat die dag ook van de partij zal zijn en het muzikale gedeelte zal verzorgen tijdens de wedstrijden op het sportterrein. Het comité stelt het buitengewoon op prijs, dat de Zierikzeese bemanning dit programma wil uitvoeren, waaruit ongetwijfeld blijkt, dat Zeeland Presenteert" geen Yersekese zaak is, maar gedra gen wordt door de gehele oes ter- en mosselwereld in Zee land. Waterstand in Kanaal van Zuid-Beveland tijdelijk verlaagd HANSWEERT. In verband met de uitvoering van werkzaamheden aan de oeververdediging van het Kanaal van Zuid-Beveland zal de waterstand van 4 tot en met 23 september, met zestig cen timeter worden verlaagd. Deze periode is ruim genomen, doch mochten de werk zaamheden eerder voltooid zijn, dan zal deze hindernis voor het scheepvaartver keer natuurlijk zo spoedig mogelijk wor den opgeheven. Aanrijding in file BERGEN OP ZOOM. Donderdag middag had een aanrijding plaats op de Wouwsestraatweg te Bergen op Zoom tussen een auto bestuurd door G. S. uit Soestdijk en een vrachtauto bestuurd door J. B. uit Goes. De aan rijding ontstond doordat beide voertui gen in file reden en moesten stoppen voor verkeer dat voor hen reed. B.had te weinig afstand bewaard en reed te gen de auto van S. aan. Er ontstond aan deze wagen schade. GOES. Maandag a.s. zullen de vluchtelingen kinderen die gedurende 5 weken bij diverse Zeeuwse pleeggezin nen waren ondergebracht terugreizen. De kinderen wamen via het C.J.V. en hebben zich in onze provincie uitstekend vermaakt. Kerngezond en vele kilo's zwaarder gaan ze naar de kampen te rug, nog lang terugdenkend aan de fij ne vakantie In Zeeland. piteln zich soms bang gemaakt kan hebben, of hij niet te voorzichtig was geweest of dat de schippers van de kleine, handig manoeuvrerende vissers bootjes niet een te groot risico hadden genomen. Mr. v. d. Belt wilde de zaak nog eens rustig overdenken en bepaal de de uitspraak schriftelijk over veer tien dagen. Wegens overtreding van de drankwet stond terecht mevr. M. G. M. de B.-W. uit IJzendijke. Zij was op 31 december van het vorig jaar erop betrapt zonder daartoe de vereiste vergunning te bezit ten een liter oude klare aan haar neef te hebben verkocht. Op 4 januari trof een controle van de volksgezondheid bij haar thuis een grote hoeveelheid drank aan zoals kruiken cognac tot een totaal van 500 liter. Kennelijk was deze voor raad bestemd voor de kleinverkoop. Mevr. De B. gaf het tenlastegelegde grif toe. „Maar", zei ze, „ik heb altijd de aanslag detailhandel drankwet be taald en ook de belasting. En verder bezit ik een revisieverklaring, waarin staat dat wie in de grensstreek in drank handelt meer dan vijf flessen in voorraad mag hebben. Regelmatig is de belastingdienst bij mij komen pei len. Ik beoefen dit baantje al sinds 1939. Ik dacht dat de zaak met die revisie verklaring verder wel in orde zou zijn." De raadsman van verdachte, mr. G. Tigchelman, belichtte in zijn pleidooi de achtergronden van de zaak. Hij deelde Terneuzenaar van geboorte De classis Assen van de Gerefor meerde Kerken in Nederland heeft met ingang van 1 september a.s. na eenen veertig volbrachte dienstjaren op ruim zevenenzestigjarige leeftijd emeritaat verleend aan ds. D. Scheele, de nestor van de predikanten van de Gerefor meerde Kerk van Assen. In verband daarmede zal hij zondag 27 augustus zijn ambtsbediening als predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland neerleggen en afscheid nemen van de Gereformeerde Kerk van Assen. Na zijn emeritaat hoopt ds. Scheele zich metterwoon te Hollandse Rading te vestigen. Het ligt niet in zijn bedoe ling om nog ergens hulpprediker te worden. Ds. Scheele werd op 12 juli 1894 te Terneuzen geboren. Hij studeerde te Kampen, waar hij in 1919 zijn kan didaatsexamen aflegde. Nadat de heer Scheele in februari 1920 door de clas sis Axel was beroepbaar verklaard in de Gereformeerde Kerken in Ne derland, werd hij op 29 augustus van datzelfde jaar (1920) bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Geesteren Gelselaar. Op 5 oktober 1924 verwisselde ds. Scheele deze kerk met die van Oude water, vanwaar hij op 18 december 1927 naar die van Middelburg vertrok. Precies zes jaar later deed ds. Scheele intree als predikant van de Gerefor meerde Kerk van Assen. Ds. Scheele is een bekende figuur in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Sinds 1939 werd hij bij herhaling afge vaardigd naar de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij was o.a. scriba van de buitengewo ne synode van Eindhoven (1947) en as sessor van de generale synode van As sen (1957). Verder werd hij sinds 1925 geregeld afgevaardigd naar de particu liere synodes van Zuid-Holland, Zee land en naar die van Drenthe. Ds. Scheele heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties en deputaatschappen vervuld en zitting gehad in tal van col leges en commissies. Zo is hij o.a. raad van de NCR(adio)V, voorzitter van de deputaten voor radio- en televisie uitzendingen van kerkdiensten, lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap, bestuurslid van „Op bouw Drenthe", lid van de verenigings raad van de NRC(adio)V, voorzitter van het Convent van Kerken voor radio-en televisiediensten. De regering erkende de verdiensten van ds. Scheele door hem in 1958 te benoemen tot officier in de orde van Oranje Nassau. Bij beschikking van de minister van landbouw, visserij en voedselvoorzie ning, directie personeelszaken, is met ingang van die datum benoemd tot lid van de commissie van toezicht op de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda de heer K. P. Jans te Wemel- dinge. mee dat de Kamer van Koophandel mevr. De B. vijftien jaar had aanvaard. Verdachte heeft volkomen te goeder trouw gehandeld. Er is voor bijna acht honderd gulden in beslag genomen. De els luidde tweemaal (voor het in voorraad hebben en voor het verkopen) een gulden boete en verbeurdverklaring van het inbeslaggenomene. Na het plei dooi van de raadsman bepaalde mr. v. d. Belt het vonnis op tweemaal een dag hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar en boete van tweemaal 75 gulden, alsook teruggave van de goederen of het verstrekken van de geldswaarde hiervan. Hoe dit laatste moet gebeuren, is een admini stratieve zaak, zei de kantonrechter. OOSTKAPELLE. Doordat twee personenauto's op de Duinbeekseweg te Oostkapelle niet voldoende voor elkaar uitweken ontstond er een botsing, waar bij twee personen gewond raakten. De bestuurder van een van de auto's, J. C.K. uit St. Laurens, mankeerde niets, maar zijn vrouw liep een diepe snij- wond op. Zij moest naar het Gasthuis in Middelburg worden gebracht, evenals een 8-jarig Canadees jongetje, dat een lipwond opgelopen had. Dit jongetje zat in de andere auto, bestuurd door P. H. uit Voorschoten. Kettingbotsing WESTKAPELLE. Op de weg van Westkapelle naar Zoutelande ontstond gisteren een kettingbotsing, waarbij een bus van het streekvervoer Walcheren en twee personenauto's waren betrokken. De bus werd bestuurd door De V. uit Domburg, de personenauto's door me vrouw J. uit Middelburg en mevrouw De B. uit Oostburg. De beide laatstge noemde wagens werden flink bescha digd, de bus liep nagenoeg geen schade op. MIDDELBURG. „Wij kennen el kaar zo langzamerhand wel," zei de po litierechter, mr. B. S. Sieperda, gister middag toen de koopman-muzikant M. H„ bewoner van een woonwagen, die zich nu in Bergen op Zoom bevindt, voor hem verscheen. Dat de Middelburg se justitie H. als een oude bekende ziet bleek ook wel uit het requisitoir van de officier van justitie, mr. Ph. M. Schenkenberg van Mierop. ,,H. is liefst 23 maal veroordeeld. Weliswaar slechts tweemaal voor diefstal, maar dat cijfert de ernst van deze zaak niet weg." De officier eiste drie maanden onvoor waardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest tegen H. De muzikant was op 12 augustus in een Breskens ca fé wat gaan drinken toen hij kennis met iemand maakte. Later reed hij de nieuwbakken vriend naar Groede. Vol gens H. viel tijdens deze rit het loon zakje uit de jas van zijn passagier. H. stopte het zakje weg en bracht later de inhoud honderd gulden over naar een oude kous. Later werd hij gear resteerd en vond men op een tientje na het geld terug. H.'s raadsman, mr. J. F. C. van Dein- se, zei dat H. zich in een cirkel be vond, gemarkeerd door de drank, het zigeunerbloed in zijn aderen en zijn los zittende handen. Ook in dit geval vond hij dat de drank weer een rol had ge speeld. ,,H. is een moeilijk geval, maar toch geloof ik dat een langdurige gevan genisstraf hem niet verder helpt. Ook de reclassering heeft weinig vat op hem, omdat zijn levenswijze hem vaak on grijpbaar maakt." De politierechter legde H. zes weken onvoorwaardelijk met aftrek op. Een tweede zaak tegen de onverbeterlijke muzikant leverde uiteindelijk een week gevangenisstraf op. Alcoholwaas H. had namelijk in Philippine in een wagen van een neef van zijn vrouw, een zekere D., ingebroken, was dé wagen uitgegooid en brak weer binnen. Huisvredebreuk, vond de politierechter. De hele geschiedenis had zich overi gens weer in een alcoholwaas afge speeld. Met een zekere Henk was H. op stap geweest, had flink aan Bac chus geofferd en uiteindelijk beland- don beiden bij de wagen van D. Maar die „sprak" niet tegen H. en verbood hem de binnenkomst, welk verbod H. negeerde. D. stak met een broodmes maar bracht nauwelijks verwondingen toe. Wel probeerde een woedende D. later de wagen van H. te vernielen door benzine tegen een band te gie ten met het doel brand te veroorza ken. Dat kostte hem bij verstek een boete van 30,of zes dagen. Mr. Sieperda was overigens over de handelwijze van H. niet best te spreken. „Overal waar H. met zijn woonwagen staat komen er moeilijkheden." De of ficier voegde daaraan toe dat H. een spoor van narigheid achter zich liet. Hij eiste veertien dagen onvoorwaardelijk. Loonzakjes Diefstal van twee loonzakjes pleegde de Middelburgse los arbeider J. W. in Sint Laurens. Hij nam de zakjes weg op het kantoortje van zijn werkgever, toen de boekhouder even weg was. Con form de eis werd W. tot een maand voorwaardelijk veroordeeld met drie jaar proeftijd en ƒ40,of acht dagen met de voorwaarde dat hij de gestolen 214,56 binnen een jaar terug moest be. talen. De kantoorbediende A. D. G. H. uit Sluiskil legde in Terneuzen ook een zeer ongezonde belangstelling aan de dag voor een loonzakje, inhoudende 95,van een ander. Tussen de mid dag nam hij het uit een bureaula weg. Al eerder had H. zich aan diefstal van duizend frank schuldig gemaakt. Con- OOGSTBURG- De zeer in grijpende en omvangrijke uitbrei- dingding van de technische school Oogstburg heeft de goed keuring gekregen van het minis- 0 Donderdagmiddag werd Wemeldingc opgeschrikt door het loeien van de brandweersirene. Het betrof hier echter het overbrengen van de installatie van de vroegere brandweercommandant A. Kosten naar de nieuwe commandant Jac. Hoogesteger. Het Wemeldingse meisje A. H. en haar nichtje M. S. uit Zutphen vonden een portefeuille met 475 gulden inhoud. Zij gaven de vondst aan en werden en kele uren later door een vrouw die de beurs had verloren, beloond. De oudste inwoonster van de ge meente 's Heer Arendskerke, mevrouw M. Visser-Waatjes, uit de buurtschap Knaphof, is op de leeftijd van vier en negentig jaar overleden. O De fanfare-vereniging „Excelsior" zal bij gunstig weer aanstaande maan dagavond in de muziektent aan de Dee- straat de 's Heer Arendskerke een con cert geven. In ons raadsverslag van Grijpskerke is een onjuistheid geslopen. Niet de heer A. Francke werd tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd, maar de heer J. J. Engelvaart. Wet houder A. Francke Wzn. werd gekozen tot lid van het College van Beheer van het waterschap Wegschap Walcheren. terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Reeds vrij kort na de ingebruikneming van het huidige gebouw bleek dit de steeds groter wordende toevloed van leerlingen niet meer aan te kunnen. Twee houten noodgebouwen werden op het terrein al opgericht. Waarna thans ook nog les gegeven wordt in de boven zaal van het jeugdgefaouw. De uitbrei dingsplannen van de school voorzien o.m. naast een aantal leslokalen in een nieuwe theorievleugel en gymnastieklo kaal. Met twaalf lokalen en een capaci teit van 300 leerlingen zal het gebouw aangepast worden aan de modernste eisen. Tijdens een ledenvergadering die don derdagavond in de school werd gehou den, werd besloten de bouwplannen met spoed te realiseren, en door het sluiten van een geldlening de financiering van de uitbreiding mogelijk te maken. Tevens werd in de vacature ontstaan door het overlijden van het bestuurslid Van Baal voorzien door de benoeming van de heer J. L. van Leeuwen, burge meester van Oostburg. Recreatie badgasten OOSTKAPELLE. Woensdagavond organiseerde een groep badgasten in het verenigingsgebouw een ontspannings avond voor een zeer talrijk publiek, on der welk ook vele inwoners van Oost kapelle. Het programma werd op uit stekende wijze afgewerkt. De heer Ro- mijn trad als conferencier en gooche laar op. Voor de muziek zorgde het bandje The Cats uit Middelburg en het gitaarduo de Neureka's, welke groep voor het hoogtepunt van de avond zorg de. Ook trad nog een Limburgse chan- sormière op. form de eis kreeg hij drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en onder toezichtstelling van de reclas sering. Dronken weggebruikers waren de fa brieksarbeider F. van T. uit Westdorpe en de niet verschenen Belg R. C. uit Assenede. Van T. probeerde op 1 april in zijn woonplaats op zijn fiets te klim men, maar kon deze manoeuvre, ook na herhaald proberen, niet volbrengen. Toen de politie eraan te pas kwam begon Van T. verschrikkelijk te schel den en verzette zich tegen de wacht meester, die hem mee naar het bureau wilde nemen. De politieman moest zelfs het pistool trekken, zo krachtdadig was het verweer van de 64-jarige. De poli tie constateerde dat Van T. in kennelij ke staat was en sloot hem later op. De officier eiste tien dagen onvoorwaarde lijk omdat tegen Van T. nog een proef tijd liep van een vorige veroordeling. Het vonnis was conform. De Belgische wever C. bereed in Sas van Gent onder invloed een brommer en reageerde niet op een stopteken van een politieman. Dat koste hem een week onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging. KAPELLE. Op maandag 28 augus tus zal in de hervormde kerk van Ka pelle een orgelconcert worden gegeven door Jan Bonefaas. Deze organist, oud leerling van Feike Asma, die door een uitgebreide concertpraktijk en ook door zijn optreden voor de radio zeer bekend is, geniet vooral een reputatie als im provisator. Het programma voor de muziekavond draagt een gevarieerd ka rakter en is samengesteld uit graag ge hoorde werken, zoals adagio, allegro, menuet en allegro uit concert nummer 10 van G. F. Handel, en trumpet tune van H. Purcell. Raad Domburg Binnenkort tweede fase aanleg riolering DOMBURG. Gedep. Staten heeft Domburg gemachtigd een lening aan te gaan van 325.000 voor het realise ren van de tweede fase van de riole- ringsaanleg. Burgemeester mr. W. J. E. Crommelin merkte in een raadsverga dering van gisteravond op dat deze gang van zaken sneller was dan men had kunnen vermoeden. Hij memoreerde het feit dat de oude riolering overbe last is en door een nieuwe moest wor den vervangen. De eerste fase was de aanleg van een hoofdriool. De mechani sche installatie zal binnenkort worden afgebouwd, waarna kan worden begon nen met het uitvoeren van de tweede fase, die aansluiting op de riolering mo gelijk maakt van de Schuitvlotstraat, Zuidstraat. Ooststraat. Noordweg en Teylingerpark tot „Zonneveld". De raad hechtte zijn goedkeuring aan de realisering van deze aanleg en had voorts geen bezwaar tegen het aan gaan van de benodigde lening van ƒ325.000 bij de Bank van Nederlandse gemeenten. De raad ging voorts ac eoord met het verlenen van eervol ont slag aan de heer H. Smit als hoofd van de openbare lagere school. De heer Smit heeft deze functie vanaf 1955 uitge oefend en vertrekt binnenkort naar Hoorn. De raad was het volkomen eens met een schrijven van G.S., waar in werd voorgesteld de auto-vergoeding voor de burgemeester op 1200 per jaar te stellen. Voor het te Zierikzee gehouden examen aspirant V.E.V.-cursus slaag den de heren J. A. van Beveren uit Haamstede, J. P, van Dienst, Nieuwer- kerk, P. W. Kraayeveld, Zierikzee, J. L. Luyendijk, Zierikzee en L. M. Sies. Zierikzee, allen leerlingen van de tech nische school in Zierikzee. GOES. Het bestuur van de kiesvereniging „Recht en Waar heid" van de S.G.P. te Goes heeft zich met een schrijven gewend tot het stichtingsbestuur van het Zeeuwse fruitcorso, waarin op principiële gronden wordt gepro testeerd tegen het ook dit jaar weer te houden corso met daaraan verbonden het- optreden van de fruitfee. In het schrijven staat o.m. het vol gende te lezen: „De Schepper van he mel en aarde, Die alles onderhoudt en regeert, wordt in een totale miskenning uitgebannen. De mens heeft in zijn rampzalige val alles verloren en heeft dientengevolge nergens recht op. Het is, hoewel alles verzondigd, algemene ge nade, dat God de vruchten laat groei en. Is het dan niet betamelijk om Hem alleen de eer te geven in een ootmoe dig erkennen van Zijn Majesteit, Macht en eigen onwaardigheid, in plaats van een fruitweek te organiseren, waarin de goddeloosheid hoogtij viert. Een fruit fee, een sterfelijk mens wordt verheer lijkt en ais het ware aangebeden. We zakken hoe langer hoe verder af naar het heidendom. God is een jaloers God op Zijn eer. Hij zal het bezoeken, want God geeft Zijn eer niet aan een an der", aldus deze brief. Met klem verzoekt het bestuur van de S.G.P.-kiesvereniging de stichting re kening te houden met hetgeen in de brief is vermeld. De kiesvereniging heeft ook een schrij ven gericht aan het college van B. en W. van Goes, zo vernamen wij. In dit schrijven wordt opgemerkt, dat het de taak en dure plicht van het gemeente bestuur is te regeren overeenkomstig Gods Woord. Het is beneden de waar digheid van het gemeentebestuur de fruitfee op het stadhuis te willen ont vangen. Ook tot bet college van B. en W. wordt met klem het verzoek gericht overeenkomstig de richtlijnen van Gods Woord te handelen. Van de zijde van het bestuur van de stichting vername, wij het volgende commentaar: „Het bestuur heeft diep respect voor ieders geloofsovertuiging, maar meent toch dat van een verheer lijking van de fruitfee geen sprake is. Zij is in de fruitweek de representan- te van de Zeeuwse fruitwereld. Dat is altijd zo geweest en deze doelstelling zal ook in de toekomst gehandhaafd worden. Bovendien is de opzet van het fruitcorso steeds om het publiek te la ten zien, dat Zeeland een fruitteeltge bied bij uitstek is en dat het publiek ook de betekenis van Zeeland als fruit teeltgebied leert zien. Daar gaat het om. Dat is beslist geen kwestie van ver- heerling van de fruitfee". De S.G.P.-kievereniging zal in die geest ook een antwoord ontvangen van het bestuur van de stichting het Zeeuws Fruitcorso. Ds. Marsman (uit Zuid- Afrika) bij Herv. V rou Menvereniging BRUINISSE. Voor één keer heeft ds. G. H. J. Marsman, tijdelijk te Brui- nisse, thans predikant In Zuid-Afrika, weer eens de leiding gehad van een vergadering van de Hervormde Vrou wenvereniging, die door hem in 1947 was opgericht. Ds. Marsman toonde zich verheugd dat de vereniging zich in een zekere bloei mocht verheugen. Daarna hield hij een bijbelbespreking over het elfde vers van psalm 86. Na de pauze werden films over de reis van ds. Marsman naar Nederland vertoond. Met het zingen van gezang 280 vers 1 en dankgebed van ds. Marsman werd de vergadering gesloten. Wijzigingen competitie indeling K.N.V.B. MIDDELBURG. In de voorlopige competitie-indeling van de KNVB af deling zijn nog enkele wijzigingen aan gebracht. In de zaterdagcompetitie ver huist SVD 2 van de 3e klas C naar de 3e klas D. In de juniorencompetitie zijn even eens enkele wijzigingen gekomen. Arne- muiden B I en Nieuwland B I verhui zen van groep B 1 naar B IV. Groep B II krijgt VCK B I erbij, terwijl in groep B III RCS B III komt te vervallen. Wissenkerke B I neemt een overstap je van B IV naar B I. Kapelle B I gaat van B V naar B VI, waaraan ook Krab- bendijke B I wordt toegevoegd. Zwaluwen '61 B I verwisselt zijn plaats in B VII voor een in B VIII en Co-rn Boys B III die in B XI voor een in B X. Advertentie m V - 1 ,y,." yH6T NEDEMAN9S ZUIVEIAUREAU --RIJSWIJK (Z.H.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 4