Burgemeester Roel 30 jaar m Haamstede Wim Maljers was ondanks regengordijn trefzeker Zeeuws-Vlaamse duiven melkers in zak en as Artistiek talent op de straatstenen Dr. H. v. d. Linde lector aan Nijmeegse universiteit Bijzondere raadsvergadering en receptie voor burgerij „Grote" Leen liet steek vallen Pag. 3 TELEGRAM IN DE WOESTIJN j P. Maljers vijftig jaar ringrijder Minister De Pous naar Zeeland Twee aanrijdingen in Ritthem Raad Kapelle bijeen RAMPVLUCHT OP ORLEANS Velen raakten de beste duiven van hun hok kwijt Sterk bezet veld van ringrijders op folkloristische dag Middelburg Trap >an een paart! Overvallen Concours-hippique te Zevenbergen Sterke finale Uitslagen Verbouwd Westerpaviljoen Onderwijs in geschiedenis en problematiek der oecumenische beweging V roeger predikant te Middelburg Raad Wolfaartsdijk komt bijeen Watersport in Wolfaartsdijk M iddenstandsexpositie start zaterdag Vrijdag 25 augustus 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD HAAMSTEDE. „Ik doe mijn werk nog altijd met het grootste plezier. Er zijn weliswaar veel problemen, die om een oplossing vragen, maar met de medewerking van de instanties en de bevolking zelf, "die prettig en gemoedelijk is om mee om te gaan, doe ïk mijn best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken in het belang van de gemeente." Dat zegt jhr. R. J. H. Q. Röell ons aan de voor avond van zijn 30-jarig ambtsjubileum als burgemeester van de gemeente Haamstede (thans Westenschouwen). Op 29 augustus a.s. zal het 30 jaar geleden zijn, dat wijlen wethouder C. Blom jhr. Röell als burgemeester van Haamstede installeerde. herindeling van Schouwen. Met grote energie heeft de burgemees ter zich op zijn uitgebreide taak geworpen. Het zal de jubilaris beslist niet aan belangstelling ontbreken op 29 augustus. En als de feestdag voorbij is, zal elke inwoner onge-, twijfeld vol vertrouwen de vol gende vijf jaar onder de kundige leiding van burgemeester Röell tegemoetzien. Burgemeester Röell is zijn gemeente altijd trouw gebleven. De gemeentena ren van Haamstede (laten we het voorlopig over de oude gemeente Haam stede hebben) zijn nooit rijkelijk bedeeld geweest met het feestelijk inhalen van een nieuwe burgemeester, want toen door het plotseling overlijden van bur gemeester jhr. L. van Citters jhr. Röell burgemeester werd was het alras dui delijk, dat de pas benoemde burgerva der zich geheel gaf aan de belangen van de gemeente Haamstede. In al die jaren heeft hij Haamstede „geregeerd" op een manier, waarvoor de gemeentenaren hem alleen maar dankbaar kunnen zijn. Ter gelegenheid van dit ambtsjubi leum zal op dinsdag 29 augustus een buitengewone, openbare gemeenteraads vergadering worden gehouden, die om half drie begint. Na afloop van de ver gadering zal burgemeester en mevrouw Röell een receptie worden aangeboden in het dorpshuis van Renesse. TELEGRAM Jhr. Röell werd in 1902 geboren als zoon van een officier. Hij woonde ach tereenvolgens in Den Helder, Leiden, Den Haag en Middelburg. Na het beha len van zijn H.B.S.-diploma trad jhr. Röell in dienst als volontair op de ge meentesecretarie van Etten-Leur. Dat was op 1 september 1919. Na enige tijd werd hij tot ambtenaar bevorderd. Inmiddels was de tijd aangebroken om te gaan solliciteren als burge meester in een vakante gemeente. Zijn gedachten gingen uit naar Haamstede. Daar hij echter weinig hoop koester de op een benoeming ging hij op va kantie naar Noord-Afrika in de Ly- bische woestijn, waar het plaatsje Nef- ta ligt. In zijn hotel overwoog hij de kansen. Alleen een benoeming in een gemeente beneden de Moerdijk zou hem aanstaan. In Friesland en Gro ningen zou ik nooit kunnen aarden, zo redeneerde toe ambtenaar Röell. Maar juist op dat moment kwam er een telegram in de woestijn met zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Haamstede. De vreugde was groot en op 29 augusïus 1931 volgde de installatie. Met grote ijver wierp de burgemeester zich op zijn taak, waardoor hij reeds spoe dig de achting en sympathie van de be volking kreeg en tevens van de toen reeds aanwezige badgasten. Al spoedig kreeg burgemeester Röell te tonen wat hij waard was in de strijd met Zierik- zee over de aanleg van een vliegveld op Schouwen. Hij won de strijd, het vliegveld werd te Haamstede aange legd... Nog steeds zit het de burgemeester dwars, dat de Rijksluchtvaartdienst het vliegveld afkeurde. Hij doet echter al het mogelijke om een luchtverbinding met de grotere steden tot stand te bren gen. ZORGEN De bouw van het rusthuis Duinoord" was ook een gebeurtenis, waarmee de jubilerende burgemeester blij was. Hij drukt zijn spijt uit over het feit, dat nog steeds geen verpleeginrichting voor chronische zieken op het eiland aanwe zig is, een mogelijkheid, die lange tijd in de lucht zat met het ziekenhuis Noord- Uniek jubileum Tijdens de prijsuitreiking kwa men nog enkele aardige bijzon derheden naar voren. Zo bleek de heer P. Maljers uit Veere gisteren juist zijn tweeënzeven- tigste verjaardag te vieren, wat betekende dat hij tevens zijn vijftigjarig jubileum als ring rijder vierde. Want de heer Mal jers, vader van de winnaar Wim Maljers, was de oudste deel nemer. Bij de prijsuitreiking werd deze krasse piekenier nog even danig in het zonnetje gezet, door de heer P. Blauw die hem namens de folkloristische com missie toesprak. Een hartelijk applaus van alle rasechte ringrijders volksstam men zoals de Brassers, Minder- houden. Vissers etc.. die aan wezig waren was welverdiend. Overigens wordt verteld dat de Brassers al vanaf koning Wil lem lil meerijden, dus ook zij mogen er zijn. Nog meer cijfers? De beker beschikbaar gesteld door Jacq. Francke werd al voor de tweeëntwintigste maal verreden en nog nooit definitief gewonnen, en op 23 april 1917 werd voor het eerst ringgereden in de Abdij door veertien „aan zienlijke heren". Intussen blijkt dat deze sport meer en meer verjongt want er komen steeds meer prille deelnemers opdui ken. terwijl de grijze haren ver dwijnen. Een veelbelovend ver schijnsel, want vaak ziet men tegenwoordig met specifieke streeksporten het tegenoverge stelde gebeuren. gouwe. De burgemeester ziet nog altijd een mogelijkheid voor de bouw van een dergelijke inrichting, desnoods door aan bouw bij het Rode Kruisziekenhuis in Zierikzee of bij het rusthuis „Duinoord" te Haamstede. Over de grote toename van het toe risme is de burgemeester enigszins zor gelijk gestemd, vooral over de toename van het gemotoriseerde verkeer. Hier voor moeten spoedig maatregelen geno men worden. Vooral de aanleg van nieu we wegen en parkeerterreinen zal de gemeente echter nog veel hoofdbrekens kosten", verklaarde de burgemeester tijdens ons gesprek. Een nieuw gemeentehuis is ook altijd nog een vurige wens van de burgemees ter. Hij vreest echter, dat het nog wel heel lang zal duren voor het zover is. Er is veel tot stand gekomen tijdens de dertigjarige ambts periode van burgemeester Röell. Sedert 1 januari 1961 is zijn ambts gebied aanzienlijk uitgebreid in het kader van de gemeentelijke Burgemeester Röell MIDDELBURG. De minister van Economische Zaken, drs. J. W. de Pous, zal woensdag 30 augustus a.s. een be zoek brengen aan Zeeland. Diverse be sprekingen staan voor deze dag op het programma. Minister De Pous komt om tien over half elf des morgens in Sluiskil aan, waar hij zal spreken met enkele topfiguren uit de kanaalzone-indu strie. vertegenwoordigers van de afval waterleiding kanaalzone-Zeeuwsch- Vlaanderen en de Zeeuws-Vlaamse bur gemeesters. Tijdens de boottocht van Terneuzen naar Vlissingen zal de minis ter de lunch gebruiken en besprekingen voeren met de directie van de Kon. Mij „De Schelde". Vervolgens staat op het programma een gesprek met de burge meesters van de kerngemeenten, die om kwart over drie op de provinciale grif fie is vastgesteld. Vervolgens een onder houd met Ged. Staten met als slot een diner in de „Campveerse Toren" te Vee- re. RITTHEM. Gistermorgen om streeks half elf gebeurde op de Schee- weg bij het natuurreservaat een aanrij ding tussen een vrachtauto van het aan nemingsbedrijf Visser en Smit en een bus van de AMZ waarin arbeiders za ten. De beide auto's werden bescha digd. Des middags deed zich eveneens in Ritthem nog een aanrijding voor tus sen een militaire auto en een bestelauto. De schade bleef hier beperkt tot enkele deuken en krassen. KAPELLE. Dinsdag 29 augustus om half acht *s avonds hoopt de raad in openbare vergadering bijeen te komen. Op de agenda staat o.m. Wijziging ver ordening reinigingsdienst; autotoelage burgemeester; aansluiting onrendabele percelen, op elektrisch net: verhuur drie woningwetwoningen; benoeming leden en plaatsvervangende leden adviescom missie woonruimtewet. SINT JANSTEEN. De nationale wedvlucht voor jonge duiven vanuit Orleans is voor vele duivensportlief hebbers in Zeeland en met name in Zeeuwsch-Vlaanderen niet al te best verlopen. Naar de Volkskrant meldt zijn naar schatting twintigduizend duiven op deze vlucht achtergeble ven. Dat is ongeveer vijftig percent van de vogels die vrijdag werden in gekorfd. Zelden zijn in Nederland op een post- duivenvlucht zulke grote verliezen gele den. Slecht weer, vlak bij Nederland, heeft de duiven kennelijk overvallen. De lossing bij goed weer op de gehele vluchtlijn was volkomen verantwoord. De bijna veertigduizend duiven wer den vanwege de slechte weersomstan- MIDDELBURG. Besprenkeld door een milde stortregen, die trouwens bij vrijwel geen enkel Hollands evenement ontbreekt, zagen enkele honderden toeristen, die het ervoor over hadden bij tijd en wijle forsbeplensd te worden, hoe de stoere Walcherse zonen op hun massieve paardkolossen een felle strijd streden om de beker van H.M. Koningin Juliana, de beker van H.K.H. Prinses Wilhelmina en die van de stad Middelburg, de voornaamste trofeeën die beschik baar waren gesteld. Hoewel het weer dus niet erg meewerkte, was de belangstelling voor dit folkloristische evenement toch goed. De glorieuze winnaar van deze dag was Wim Maljers uit Veere, die in de finale geen enkele ring miste en in de spannende eindstrijd L. Vos en Piet Poppe achter zich liet. Helaas stelde de grote Leen Minder- lioud, op wie aller oog zich gevestigd had, enigszins teleur door als negende uit de strijd te komen. Dit was des te spijtiger, omdat hij al tweemaal de beker van Koningin Juliana had gewonnen en dus op de nominatie stond om hem definitief in zijn bezit te krijgen. MIDDELBURG. Bij het ringrijden op het Molenwater heeft zich donderdag een ongeval voorgedaan. De 48-jarige A. M. uit Biggekerke die op enkele paarden paste, kreeg plotseling een trap van een paard tegen het onderbeen. Met een gecompliceerde beenbreuk moest hij naar het Gasthuis worden vervoerd. Zo trok onder grote belangstelling gisteren de optocht van de ringrijders door de Middelburgse straten. digheden een dag later gelost dan in de bedoeling lag. De eerste duif uit Til burg een duivinnetje, dat al meer goede vluchtprestaties boekte in dit sei zoen, maakte een gemiddelde snelheid van bijna honderd kilometer- Dit be wijst wel dat het met de sterke zuid westenwind ,,op de staart" geen zware vlucht geweest kan zijn. De duiven die vroeg zijn doorgeko men hebben geluk gehad. Zij hebben de buien vlak bij Nederland kunnen ontwij ken. Vermoedelijk zijn vele vogels in het Noordbelgische en Zuidnederlandse grensgebied door zware stortregens overvallen. Een aantal is bij deze hoge vluchtsnelheden blijkbaar ook doorge schoten. Zij blijven dan in grote vluch ten hangen en vliegen hun eigen thuis- hok voorbij. Als de duiven dit merken moeten ze terug, tegen sterke wind en regen in. Het vasthouden van de jonge duiven, een dag langer dan aanvankelijk ge dacht was, heeft de vogels geen goed gedaan. Een extra ramp was het slech te weer op dinsdag. Hierdoor hebben maar weinig op maandag verregende duiven nog kans gekregen een dag la ter de thuishokken droog te bereiken. Woensdag keerden ook maar weinig achtergebleven duiven uit Orleans in de Nederlandse hokken terug. Veel melkers zijn deze week de beste duiven van hun hok kwijtgeraakt. ZEVENBERGE. Op dertig augustus zal te Zevenbergen weer het jaarlijkse landelijke concours-hippique worden ge- houden.Hieraan zullen landelijke rijver- eingingen uit rvijwel alle provincies en waarschijnlijk ook uit Zeeland deelne men. Op het programma staan voorts dressurwedstrijden, tuig- en springnum- mers. T urnd emon straties WESTKAPELLE. Onder grote be- langstelling hield de turnvereniging „Hygiea" op het marktplein demonstra ties. Vooral de vrije oefeningen vielen zeer in de smaak. Na afloop werd door de voorzitter, de heer J. Theune, de uit slag van de verloting bekend gemaakt. Bij dit folkloristische evenement ont brak ook Bert Haanstra niet, die in de afgelopen zomer onverbrekelijk verbon den schijnt te zijn met alles wat met Zeeland te maken heeft. Bovendien gaf de Wereldomroep in vele talen een ver slag van dit gebeuren, waaruit blijkt dat de 'Zeeuwse ringrijders hun licht niet on der een korenmaat houden. 4 Er waren in de nabije geschiedenis wel enkele topjaren waarin tweehonderd of meer rijders meededen, doch nu staat het aantal ongeveer stil op hon derdtien. Evenals verleden jaar stre den 111 deelnemers om de eer, uiter aard met een zeer verschillend resul taat, want het aantal ringen dat Wim Maljers bij elkaar piekenierde, nl. der tig, verschilt wel wat met dat van de laagstgeklasseerde die er twee had. In de morgen begon men omstreeks acht uur al op het Molenwater bij de huishoudschool, de muziektent, de Lu therse Kerklaan en de schouwburg met de wedstrijden. In de finale die 's middags op het Molenwater werd verreden, kwamen drieëntwintig rijders uit. De strijd had een uitermate spannend verloop want het veld was uitermate sterk bezet. Na vijf beurten waren er nog steeds acht rijders die nog geen ring hadden gemist. Maar toen er nog twee beur ten verreden moeten worden was dit al gedund tot vier, Bran Maljers uit Oostkapelle, P. Poppe uit Grijpskerke en Wim Maljers en L. Vos uit Zou- telande hadden nog steeds met een oerkreet van triomf de minuscule ring om de lans weten te werken, maar in de negende beurt ging er een zucht van teleurstelling door het publiek toen Bram Maljers miste. Toen was het mis. want ook de laat ste miste hij. Hierdoor kwam het dat P. Poppe, L. Vos en W. Maljers moes ten kampen om de bekers. Johan van Wallenburg die zich de hele dag zo kra nig had geweerd en 's morgens in tweeëntwintig beurten geen enkele keer had gemist moest genoegen nemen met de tweede prjijs met een totaal van 29 ringen. Na afloop reikte mr. A. J. v. d. Weel namens de commissaris der Koningin in de schouwburgzaal aan Wim Maljers de beker van H.K.H. Prinses Wilhelmina uit. Loco-burgemeester A. J. Berenpas reikte namens de gemeente Middelburg de beker, beschikbaar gesteld door de gemeente, uit aan L. Vos uit Zoutelande en de beker van wijlen Jac Franck aan J. de Pagter uit Ritthem met negen rin gen. Andere bekers gingen naar P. Rooze uit St. Laurens, G. Krijger uit Aagtekerke, S. J. Lous uit Oostkapelle, die allen negen ringen hadden en Jac. van Wallenburg uit Middelburg die acht ringen had. De medaille voor de mees te volgringen kreeg Joh. van Wallen burg met tweeëntwintig stuks en de pol lepel ging naar Leen Minderhoud. die dus met een andere trofee huiswaaTts keerde dan men gehoopt en verwacht had. De uitslag van de kleine finale die werd verreden voor de huishoudschool was: 1. Joh. Koets te Biggekerke met acht ringen. 2. J. Roelse uit Koudekerke eveneens acht ringen. Uitslag kleine fi nale muziektent: 1. F. Blaas, te Aagte kerke (8), 2. P. de Visser van Souburg (8), uitslag Lutherse Kerklaan: 1. D. de Buck. Biggekerke (8). 2. J. Malers Vee re (8). F. Wisse uit St. Laurens kreeg de prijs voor het mooist versierde paard. O 1. W. Maljers Veere f30), 2. J. v. Wallen burg Middelburg (29). 3. L. Vos Zoutelande (29), 4. P. Rooze St. Laurens (29), 5. J. Wis se Meliskerke (28), 6. J. Koppejan Zoutelan de (28), 7. L. P. Brasser Jzn Veere (27), 8. Jac. v. Walenburg Middelburg (27). 9. L. Minderhoud Westkapelle (27), 10. P Popoe Grijnskerke (27). 11. J. S. Mesu Veere (27). 12. J. de Pagter Ritthem (26), 13. P Maliaars Oostkapelle (26), 14. S. J. Lous Oostkapelle (26), 15. P. Heertse Grijpskerke (26), 16. Jac. de Klerk Nieuwland (26). 17. P. de Visser Vrouwenoolder (26), 18. A. Maljaars Oostka' pelle (25). 19. S. Koets Biggekerke (25). L w 20. P. Peoer Aagtekerke (25), 21. G. Krijger Gatineau Power Cy. heeft over het Aagtekerke (25), 22. A. Kodde Aagtekrrke eerste halfjaar 1961 een nettowinst ge- (25), 23. A. de Visser Jzn. Vrouwenpolder boekt van $2,19 (V.j; $2,40) miljoen of (24). 24. W. Rooze St. Laurens (24). 25. M. j ng (v.j. $1,20) per aandeel. Koole St. Laurens (23), 26. J. Provoost Dom- MIDDELBURG. Liefst 157 kinde ren er werden tweehonderd ver wacht probeerden hun prille artis tieke talenten op de straatstenen van de Griffioen bot te vieren. Dat ge beurde gistermorgen bij een dreigende lucht die bepaald geen droogte be loofde. Maar gelukkig bleven de re gendruppels, die bepaald korte metten met de fraaie straatschilderingen had den gemaakt, weg tot de wedstrijd lang en breed achter de rug was Deze straattekenwedstrijd was een onderdeel van de jeugdvacantieweek die is ingesteld om de Middelburgse lieverd jes van verveling en kattekwaad weg ROTTERDAM Ruim een jaar geleden besloot het hoofdkantoor van de Unilever in Rotterdam het restau rant Westerpaviljoen met daarop aan sluitend Victoria en Astoria te huren om deze gebouwen dienstbaar te ma ken aan verzorgings- en ontvangst diensten. Na een grondige verbouwing is dit plan thans werkelijkheid geworden. Grote zalen, aantrekkelijk ingericht, no den het personeel tegen lunchtijd voor warme maaltijden en koude hapjes, die voor driehonderd man tegelijk binnen tien minuten op tafel staan. Uitgebreide zaalruimten voor recrea tie zijn verrezen naast meer intieme vertrekjes, waar bezoekers kunnen wor den ontvangen. Het gebouwencomplex, dat het karakter van een restaurant heeft behouden, voldoet kennelijk aan de verlangens van veel Unilevermen- sen, want de veertig man sterke bedie ningsstaf heeft over gebrek aan werk niet te klagen. MIDDELBURG. De vroegere Middelburgse hervormde .predi kant dr. H. v. d. Linde, die in mei van het vorig jaar overging naar de rooms-katholieke kerk, is thans door het bestuur van de Sint Radboudstichting benoemd tot lector (hulphoogleraar) in de faculteit der godgeleerdheid aan de katholieke universiteit te Nij megen om onderwijs te geven in de geschiedenis en problematiek der oecumenische beweging. Zoals bekend legde dr. H. v. d. Linde mei 1960 na zijn besluit om rooms- katholiek te worden zijn ambt van pre dikant in Middelburg neer. Zijn beslis sing kwam voor de hervormde gemeen te zeer onverwacht, ofschoon velen in dr v. d. Linde reeds iemand hadden ge zien die niet afkerig bleek van veelvul dig kontakt met Rome. De centrale ker- keraad van de hervormde gemeente van Middelburg gaf dr. v. d. Linde de gelegenheid om in een avondkerkdienst de motieven voor zijn besluit toe te lichten. Stampvol was de Nieuwe Kerk toen de predikant plaats nam burg (23), 27. L. P. Roelse Domburg (.23), 23. M. Verhage St. Laurens (23), 29. J. Roel se Koudekerke (22), 30. P. J. Cevaal Middel burg (22), 31. W. Koole Koudekerke (22), 32. C. J. Abrahamse St. Laurens (22), 33. P. de Visser Souburg (22), 34. D. de Buck Bigge kerke (22), 35. C. de Bruyn Vrouwenpolder (22), 36. J. Renierse Koudekerke (22), 37. J. Koets Biggekerke (22), 38. W. de Visser Zou telande (21), 39. J. Maljers Veere (21), 40. F. Blaas Aagtekerke (21), 41. L. P. Bras ser sr. Veere (21), 42. H.. Jobse Gapinge (21), 43. L. de Pagter Koudekerke (21), 44. W. Provoost Domburg (21), 45. Joh. Langebelen Gapinge (21), 46. A. J. Volkeiis Middelburg, (20), 47. A. Roelse Koudekerke (20), 48. L. Huissoon Middelburg 20), 49. Z. Fróncke Oostkapelle (20), 50. A. Poppé Oostkapelle (20), 51. C. de Loof Koudekerke (20), 52. S. de Visser Aagtekerke (20), 53. DC. Langebe- Jen Gapinge (19),'54. P. de Visser Zoutelan de (19), 55. M. Goethart Grijpskerke (19), 56. Jac Paauwe Gapinge (19), 57. A. Loös Aagtekerke (19), 58. A. v. Dalen Arne muiden (18), 59. A. v. d. Heijden Koudekerke (18), 60. A. W. Bakker (Souburg) 18), 61. J. Min derhoud Zoutelande (18). vóór de kansel, waar hij onder meer uiteenzette dat hij de eenheid in volheid niet voor mogelijk hield via het pro testantisme. Het besluit was hem niet temin zwaar gevallen. Verdieping Het vertrek van dr. v. d. Linde, die zich metterwoon in Nijmegen vestigde, was aanleiding voor de centrale kerke- raad er bij de hervormde gemeente op aan te dringen zich te verdiepen in het reformatorisch geloof. Een reeks lezin gen werd' belegd waarbij protestantse hoogleraren van naam hun visie gaven op de verhouding Rome-Reformatie. Onder hen waren prof. dr. G. C. v. Niftrik, prof. dr. A. F. N. Lekkerkerker, prof. dr. A. A. v. Ruler, prof. dr. J. N. Sevenster en prof dr. W. J. Kooiman. De leiding van de lezingencyclus be rustte bij de voorzitter van de centrale kerkeraad, ds. M. Enker te Middelburg bekend door zijn stuwend werk in de Hervormde Raad voor Kerk en Israël. Het voorbeeld van de hervormde ge meente werd korte tijd later gevolgd door andere kerkgenootschappen in Mid delburg. Reeds vroeg Dr. v. d. Linde, die thans 46 jaar is, studeerde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht die hij in 1942 verliet. Hij ver bond zich daarna aan de Gereformeer de Kerk in Hersteld Verband aldaar. Reeds als student onderhield hij kon- takt met prof. W. v. d. Pol. die vanuit het anglicanisme naar de r.k. kerk zou overgaan. In 1947 promoveerde dr. v.d. Linde op een proefschrift getiteld Ro me en de Una Sancta" (Rome en de Heilige Eenheid). Van predikant der Nederlands Her vormde Kerk te Beek-Ubbergen bij Nij megen werd hij kort daarop als predi kant in algemene dienst van deze kerk studie-secretaris van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, van welke raad hij een bezielend en zeer gezien lid was. In 1953 kwam dr. v. d. Linde als predikant naar Middelburg, in welke plaats hij dus zeven jaar heeft gestaan. Dr. v. d. Linde schreef talrijke publicaties over oecumenische vraagstukken. Zelfs werd na zijn over gang tot het katholicisme nog een bij drage van hem geplaatst in een brochu re, waarin verder uitsluitend protes tantse theologen hun licht deden schij nen. Aanvaard Een van de toonaangevende r.k. dag bladen in ons land merkte na de over gang van dr. v. d. Linde op dat de r.k. kerk er een kritisch volgeling had bij gekregen. De benoeming tot lector is overigens een bewijs dat de huidige denkbeelden van dr. v. d. Linde door de kerk van Rome thans volledig wor den aanvaard. 'te houden. Er schijnt elke dag van de kant van deze jeugd meer belangstel ling voor te zijn, want de opkomst was gisteren beslist niet weg te cijferen. Bij de groep twaalf tot dertienjarigen wrochte de twaalf lentes tellende Ria Meijers uit De Ruyterstraat 56 een op merkelijke tekening. Een markttafereel was met verbluffende realiteit op de ru we klinkers te aanschouwen. Een van de juryleden, de bekende Middelburgse kunstschilder Louis Heymans, stak zijn bewondering ervoor niet onder stoelen of banken. De kleine Ria behaalde dan ook „cum laude" de eerste prijs in haar groep. De andere leden van de jury, de heer F. L. Maandag, tekenle raar en mej. Barends, lerares, lieten een kritisch oog dwalen over de vele tekeningen, die probeerden aan de ge geven opdrachten te voldoen: een zee meermin, een kermis, onze moderne kleding, een koning, de markt, een oli fant die kunstjes maakt, schepen, enz. De uitslag was bij de achtjarigen: 1. Cis- ka van Duden. 2. Betty Stam. 3. Doortje van Ginkel. 4. Liesje Hooy. Negenjarigen: 1. Maria Meulenbroek. 2. Jan Goedbloed. 3. Joop Abrna. 4. Ulrika van Duden. Tienjarigen: 1. Benjamin Sleeuwenhoek. 2. Ineke de Putter. 3. Jan. van Kasteel. 4. Tom Sijnen. Elfjarigen: 1. Cornelis Lampert. 2.-Henri Claas. 3. Ria Steur. 4. Jan van den Driest. Twaalf- en dertienjarigen: 1. Ria Meijers. 2. Heirny Danielse. 3. Loélfcie Cornëlisse. 4. Yvonne de Buizer. 5. Hendrik Nagelput. WOLFAARTSDIJK. De gemeente raad komt dinsdagmiddag om half drie in openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt o.m. een voorstel tot benoeming van een gemeente-ontvan ger. In d'e vorige vergadering werd de heer J. F. Flikweert eervol ontslag verleend als gemeente-ontvanger in ver band met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Op de voordracht staan de volgende kandidaten: P. J. Po- ley en J. P. J. Ruysaard. De zwem- en badclub ,,'t Sas" heeft gevraagd om een subsidie uit de ge meentekas ter dekking van de kosten voor zwemlessen. Gevraagd wordt om een subsidie van 10 gulden per gedi plomeerde leerling, die uit de gemeen te afkomstig is. B. en W. stellen voor dit verzoek af te wijzen, omdat in Wol faartsdijk thans ook een gediplomeerd zweminstructrice woont en de gemeente diverse uitgaven heeft gedaan om de zwemlessen mogelijk te maken. Daar B. en W. het toejuichen, dat zoveel mo gelijk inwoners zwemlessen volgen stel len zij de raad voor een eenmalige sub sidie te verlenen van 100 gulden. Een ander voorstel is als begunstiger toe te treden tot de Europese Beweging tegen een jaarlijkse bijdrage van 10 gulden. Tenslotte wordt voorgesteld de burgemeester een autovergoeding toe te kennen, overeenkomstig de wensen van Ged. Staten, en de verordening op de straatbelasting opnieuw vast te sellen. WOLFAARTSDIJK. De nog jonge watersportvereniging Wolfaartsdijk' legt een grote activiteit aan de dag. Op zaterdag 26 augustus worden onder linge wedstrijden gehouden door de le den. Negentien deelnemers hebben inge schreven voor de wedstrijden, die vlak bij de steigerdam worden gehouden. Er zijn tal van prijzen beschikbaar ge steld, hoofdzakelijk in de vorm van gebruiksvoorwerpen voor de zeilsport. Bovendien heeft de het lid, de heer J. F. Ossewaardem een beker beschikbaar gesteld. Dit zal een wisselbeker wor den. De jury zal bestaan uit de heren G. de Jager, H. J. Colijn, P. Kik en J. C. Carels. TERNEUZEN. De grote midden standstentoonstelling van de winkeliers vereniging ..Terneuzen Klimop" zal za terdag 26 augustus a.s. om twee uur door burgemeester mr. H. Rijpstra of ficieel geopend worden. De expositie zal hierna iedere werkdag van twêe tot tien uur geopend zijn en op zaterdag 2 sep tember om 9 uur 's avonds worden ge sloten. 6 Op de sluitingsdag zal er een muziek feest gehouden worden. Dit festijn zal bestaan uit een grote show en taptoe waaraan medewerking verlenen de Kon btedelijke Harmonie, Huist Euphonia ,.oes,v,Scheldegalm. Hansweért, St. ceci- lia Vlissingen, Harmonie. Terneuzen Het programma luidt als volgt: 15 30 uur Drumbandshow en wedstrijd op het ïï'^iSn11' 17,30 uur Ui'reiking prij- zen 18.30 uur concert door de Kon. ste delijke harmonie Hulst; 19.30 uur mars concert; 21.00 uur show en taptoe door vier muziekkorpsen op het terrein aan de watertoren. De tentoonstelling op het terrein bij de watertoren zal onmiddellijk na de of ficiële opening voor het publiek worden opengesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 3