Westen maakt misbruik van luchtcorridors DE GAULLE STOOTTE M.R.P. UIT REGERING Britse moordenaar nog op de loop ENTHOUSIASME OVER AKKOORD Southend in rep en roer door Helena's bevlieging „Bonn gaat I te ver Beeldje uit vitrine gestolen Jongen vermist in Veendam 55 SLOPER BEDOLVEN DOOR PUIN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Wijziging in Afrikaanse politiek verwacht Juwelendiefstal aan Rivièra Grote belangstelling voor aandelen Kanaaltunnel NEHROE NAAR MOSKOU Vandaag overleg in ministerraad over nieuwe Schelde-Rijnrerbinding BESCHERMING Eis LIJKEN VERMISTE MOSSELVISSERS GEVONDEN Kleuter doodgereden De BiltZachter Opvallend Kleine incidenten LAATSTE NIEUWS Directeur: J ACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24. telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 40, Postbus 53, tefefoon 01150—3189, Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaaj Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,—s 16e JAARGANG No. 4941 Vrijdag 25 augustus 1961 FELLE REACTIES OP RODE NOTA m m\ JN DE hoofdsteden van de drie westelijke grote mogendheden is de zinspeling van de Sowjetunie op de mogelijkheid van sluiting van de vliegcorridors naar West-Berlijn gisteren een zeer ernstige zaak genoemd. De eerste offi ciële reacties waren: Aan de rechten van het westen op vrije verbindingen door de lucht met West-Berlijn mag niet worden getornd. De krachtigste reactie kwant van het Witte Huis: Belemmering door de Sowjetunie of Oost-Duitsland van de vrije toegang tot Berlijn zal in Washington worden beschouwd als „een daad van agressie". De Sowjetunie zal de volle verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan hebben te dragen. Erg gelukkig waren de regeringen van de Y erenigde Staten, Engeland en Frankrijk niet met de nieuwe Russische nota, waarin vooral veelvuldige gebruik van de wrevel over het vliegcorridors door vooraanstaande Westduitse politici tot uitdrukking kwant. Vandaar ook dat de eerste reactie van West-Duitsland af vaardiging van minister Ernst Lemmer voor onbepaalde tijd naar West-Berlijn in slechte aarde viel. Scherper nog dan de politieke reacties waren de reacties op de meeste Europese effec tenbeurzen. Er traden forse vooral in West-Duitsland. koersdalingen in, Generaal Lauris Norstad, de opperbevel hebber van de strijdkrachten van de Navo in Europa, besloot gisteren zijn vakantie even uit te stellen. Hij had naar Noorwegen zullen gaan om zalm te vissen aan de kust. Men nam in Parijs aan dat Norstad het, met het oog op de mogelijkheid van het slaan van een militaire luchtbrug naar West-Berlijn, beter achtte op zijn post te blijven. Van onze correspondent PARIJS. Vele wijzigingen in de samenstelling van de Franse regering, die gisteren bekend zijn gemaakt, zijn waar schijnlijk de voorboden van een belangrijke verandering in de Franse politiek in Noord-Afrika. Niet alleen is Robert Lecourt af getreden als minister van staat voor de Sahara en de departe menten overzee en heeft zijn opvolger, Jean de Broglie, de rang van staatssecretaris ge kregen, maar bovendien is er in het gewijzigde kabinet een staatssecretaris voor de repa triëring gecreëerd. Aan het hoofd van dat staatssecretariaat is de Gaullistische afgevaardigde Francois Missoffe geplaatst. Hierbij komt dat gereraal Henry de Pouilly, bekend als fel tegenstander van de Algerijnse politiek van president de Gaulle, zich op eigen verzoek op non- actief heeft laten stellen. Generaal de Pouilly was in mei benoemd als inspec teur van de tanktroepen in Frankrijk. DE GAULLE CAP D'ANTIBES (Reuter) Uit een villa aan de Franse Rivièra in Cap d'Antibes is vannacht voor een waarde van 720.000 gulden aan ju welen gestolen, zo heeft de plaatse lijke politie meegedeeld. Het is nog niet bekend wie de eigenaar van de juwelen is of op welke manier zij zijn gestolen. LONDEN (Reuter). De koers van de aandelen van de Channel Tunnel Company is gisteren op de Londense effectenbeurs omhoog gevlogen. Dit als gevolg van de nieuwe mogelijk heid dat er een vaste verbinding over het Kanaal tussen Engeland en het Europese vasteland tot stand zal ko men. De Franse regering heeft name lijk besloten hierover contact op te ne men met de Engelse regering. De koers van de aandelen steeg met ruim zeven shilling tot 28 shilling. De aandelen hebben een nominale waarde van vier shilling. NEW DELHI (Reuter) Premier Nehroe van Indië zal op 6 september voor een bezoek van ongeveer vier dagen in Moskou aankomen uit Bel grado na afloop van de conferentie van neutrale landen aldaar. Nehroe was in 1955 voor het laatst in de Sowjetunie. Zijn komende bezoek brengt hij ingevolge een uitnodiging van premier Kroesjtsjef. Toen deze het vorig jaar in Indië was nodigde hij Nehroe uit. Daarvoor was hij opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in de sector Oran. Grotere invloed President de Gaulle, zo werd giste ren bekend gemaakt, zal in het Elysée op 5 september een persconferentie hou den. Het onderwerp werd niet bekend gemaakt, maar aangenomen mocht wor den dat de Gaulle de volgende onder werpen zou willen behandelen: de kwes- tie-Berlijn, het conflict met Tunesië en de Algerijnse politiek van de Franse regering. Door deze wijzigingen in het Franse kabinet is de invloed van de partij van de Gaulle groter geworden en die van de M.R.P. verdwenen. President de Gaulle ontbood giste ren de, drie leden van de M.R.P. die uit het kabinet waren verwijderd bij zich in het Elyseé. Daarna liet hij be kend maken: Voortaan zal het geen enkel lid van de M.R.P. toegestaan worden zitting te hebben in het kabi net." Helena Upson Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. In hotel de Klanderij in Rotterdam logeert een allerliefst meisje. Helena Upson heet zij en zij is negentien jaar oud. Zij woont in Southend en alleen het feit dat zij daar nu niet is heeft in Engeland en daardoor ook in Rotterdam grote consternatie veroorzaakt. De schone Helena is in juni gekozen tot carnavalskonin gin van Southend. Zaterdag moet zij zich voor de eerste maal in die nieuwe waardigheid aan den vol- ke vertonen; en het volk vreest nu dat zij beducht voor haar taak de welgevormde benen heeft ge nomen. Dat is niet waar. sprak Helena gis teravond zeer beslist en inderhaast uit Engeland overgekomen verslagge vers noteerden dat woord voor Yvoord. ,.Ik begrijp niet hoe dat gerucht in de wereld is gekomen", sprak Helena voorts. Dat was eenvoudig na te gaan: Haar ouders, in Southend, hadden haar als vermist opgegeven. ..En mijn briefje dan", vroeg Hele na. Zij had toen zij vertrok een brief je voor haar ouders achtergelaten. ,.Dat deed ik wel meer. Ik houd er van om zo nu en dan een paar da gen op stap te gaan; dat is een soort bevlieging. Omdat mijn vader en moe* der aan bet werk waren, heb ik een briefje voor hen achtergelaten." Dat briefje hadden de ouders pas later gevonden en toen was het te laat. Het bericht dat Southends car navalskoningin afstand van haar nau welijks bezeten troon had gedaan was de wereld al in. Zij komt Southend zij gerust: Vanmiddag om half twee stapt Helena met een vriendin die stewardess is, weer in het vliegtuig. Haar herinneringen aan Rotterdam zijn prettig, die aan het Nederlandse weer allerberoerdst. In Southend wacht haar een zware taak. Een jaar lang zal zij op aller lei officiële gelegenheden aanwezig moeten zijn; in de eerste week van haar koninginnebestaan zijn die gele genheden het talrijkst. Niettemin is zij wat blij met haar verkiezing, want legt zij uit ..ik kan nu fotomo del worden; tot dusverre was ik ver pleegster." Wijzigingen De wijzigingen in het Franse, kabi net zii nde volgende: Louis Terrenoire, de minister van voorlichting, is gedelegeerd minister bil het bureau van de premier gewor den. De minister van gezondheid, Bernard Chenot is benoemd tot minis ter van justitie. Hij volgt als zodanig Edmond Michelet op. Senator Edgar Pisani wordt minister van landbouw. Dit ministerie was tot nu tóe in han den van Henri Rochereau. Joseph Fontanel, die de staatssecretaris voor de handel was, gaat het ministerie van gezondheid beheren en de Gaul list Christian de la Malene wordt staatssecretaris, belast met de ver zorging van voorlichting. Het aftreden van Robert Lecourt, als minister van staat voor de Saha ra en de departementen overzee, is al aanvaard. De conservatieve afge vaardigde 'Jean de Broglie wordt zijn opvolger maar krijgt de rang van staatssecretaris. De Gaullistische afge vaardigde Francois Missoffe is staats secretaris voor repatriëring geworden. Het gaat hier om een nieuwe functie. Van onze correspondent LONDEN Terwijl de politie in Engeland scherp uitkijkt naar de man die dinsdagavond op de weg van Luton naar Bedford een moord pleegde op een automobilist die hem een lift aanbood, kwam er gister middag laat uit Hertfordshire bericht binnen dat hij daar misschien is gezien. Een man, gewapend met een re volver, drong daar in Old Kneb- worth. een woning binnen en dwong de vrouw des huizes hem geld en voedsel te geven. Hij be dreigde haar baby met zijn wapen. Als ik geen geld krijg schiet ik de baby dood. zo zei hij. Dezelfde? De vrouw gaf hem een glas melk en wat koekjes. Ook gaf ze de indringer vier pond. Daarop rende de man het huis weer uit. De politie acht de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze man de zelfde is die de moord bij de Dode- mansheuvel op de weg van Luton naar Bedford pleegde. Er bestaan bepaalde verdachte overeenkom sten tussen de moord en de manier waarop de vrouw in Old Kneb- worth werd bedreigd. Bovendien is de afstand tussen beide plaatsen klein, nog geen twintig kilometer. Gisterochtend waarschuwde de politie dat de man die zij zoekt in 1 verband met de moord waarschijn lijk nog gewapend is. Hij werd als zeer gevaarlijk beschreven. Een urenlange speurtocht op de Dode- mansheuvel naar het wapen van de moordenaar levérde gisteren geen enkel resultaat op. Het inci dent in Hertfordshire deed later op de dag het vermoeden toenemen dat de moordenaar zijn wapen nog bij zich heeft. Zoeken De toestand van de jonge vrouw die in de auto van de vermoorde man zat, de 23-jarige Valerie Sto- rie, gaat langzaam vooruit. Zij kreeg vijf kogels in de borst toen de moordenaar op haar schoot. Ook in oostelijk Londen, in de buurt van Ilford. waar de auto werd gevonden waarin de moorde naar was weggereden, werd giste ren intensief naar de man gezocht. Valerie Storie, vijfmaal door moorde naar geraakt. Toestand gaat langzaam vooruit. ROTTERDAM Vandaag zal in de ministerraad het akkoord tussen de Kamers van Koophandel van Rotterdam en Antwerpen ter sprake worden gebracht over de verbetering van de scheep vaartweg tussen Schelde en Rijn. Van onze correspondent VEENDAM. Veendam verkeert in ongerustheid over de verdwijning van de twaalfjarige Harm Prins, die sinds woensdagmorgen spoorloos is. De Veendamse politie heeft via de telex en de radio om hulp gevraagd. Harm heeft 's morgens op de nor male tijd het ouderlijk huis aan het Beneden Verlaat verlaten om naar de openbare lagere school aan de Mid denweg te gaan. Hij is bij het school plein door andere jongens en meisjes gezien, maar toen de bel luidde was Harm verdwenen. De gedachten gaan ernaar uit dat de jongen met een vrachtwagenchauf feur is meegegaan. Het is echter ook mogelijk dat hij in het kanaal bij de Beneden Verlaat is gevallen. Ge dregd is er niet. Dit zou ook nutte loos zijn, omdat het water bij de sluis ter plaatse te sterk kolkt. Het signalement van de jongen luidt: lang 1,45 meter, blond achter over gekamd haar. Hij is gekleed in een lange bruine manchesterbroek, blauwe wollen trui, beige jopper, ge blokte kousen en beige schoenen. Het bekend worden van deze over eenkomst heeft in het algemeen grote opgetogenheid teweeg gebracht in uit eenlopende kringen van belanghebben den. Merkwaardig waren niettemin de nuchtere reacties van twee Rotterdam se autoriteiten. Mr. G. E. van Walsum, burgemees ter van Rotterdam: ,,Het is dus een zaak tussen beide Kamers van Koop handel. Wij moeten afwachten wat de regeringen zullen doen". Mr. K. P. van der Mandele, oud voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel: ,,Ik kan er op dit ogenblik moeilijk iets over zeggen. Ik heb het immers helemaal meege maakt". Deze uitingen van voorzichtige re serve en van traditionele bescheiden heid worden overvleugeld door vele enthousiaste stemmen. Mr. W. H. de Monchy, voorzitter van de Kamer van Koophandel te Rot terdam: ,,De Kamer heeft er anderhalf jaar aan gewerkt. Ik ben erg blij, dat bereikte resultaat zo goed is ontvan gen in de publiciteit". Ir. G. P. M. Dikötter. lid van Ge deputeerde Staten van Zeeland: ..Als een dergelijke oplossing mogelijk is, kunnen we die alleen maar toejuichen. Zeeland onderhoudt immers de beste betrekking met Noord-Brabant omtrent het tot uitvoering brengen van het Kreekrakplan". Ir. L. A. H. Peters, burgemeester van Bergen op Zoom: ..Daar hebben we op zitten wachten. Het Kreekrak plan krijgt pas betekenis als er een aansluiting is naar de Oosterschelde". J. P. Godvvaldt, burgemeester van Roosendaal: ..Het is zeer plezierig, dat die overeenstemming is bereikt. Ove rigens kon worden verwacht, dat men het in die richting zou zoeken. Het was moeilijk denkbaar, dat na de grote sluizen, a'ie bij Willemstad worden ge bouwd, ook nog zoiets bij Moerdijk zou komen". Mr. dr. R. M. A. A. Geuljans, bur gemeester van Breda: ,.Dat is zeer be langrijk nieuws. De gedachte aan een Moerdijkkanaal werd al lang als niet te verwezenlijken beschouwd. Wat Bre da betreft: wij zien veel in een ver beterd Markkanaal via Oosterhout naar het' noorden". Mr. J. de Meester, directeur van het Centraal bureau voor de Rijn- en binnenvaart: ..Natuurlijk juichen wij elke verbetering van vaarwegen toe. In de eerste plaats evenwel zijn wij in het verband van Benelux verblijd, dat er einö'elijk een resultaat is in de sa menwerking tussen de havens". Mr. J. Elshout. directeur van de Nederlandse Particuliere Rijnvaartcen trale: ..Uit het oogpunt van politiek is het van groot belang om samen met België in de E.E.G. een gemeenschap pelijke vervoerspolitiek te voeren. Ook zij, die niet met politiek hebben te ma ken, kunnen blij zijn dat die vaarweg wordt verbeterd". AMSTERDAM. Voor de ogen van haar ouders is gistermiddag in Amster dam de tweejarige Annelies Beerse door een vrachtauto, doodgereden. Het meisje had zich van haar moeder losgerukt en was de straat opgerend omdat zij aan de overkant haar vader had zien lopen. Eigen nieuwsdienst ENSCHEDE. De 28-jarige sloper J. Veenstra uit Enschede is gisteren bedolven onder puin van een instor tende muur. Hij stierf ter plaatse. Het ongeluk gebeurde bij het afbre ken van een huis. De man was met twee collega's aan het werk op de be gane grond. Zij werden alle drie ge troffen door het puin. De twee ande ren werden licht gewond. Het prikkeldraadgordijndot het gemeentebestuur ran Houten in een laan lieeft loten aanbrengen, bevalt de beico- ners helemaal niet, Eén tan hen hing dit bord aan hot draad op. De tekst mag nat verwijtend zijner staat precies u-at het gemeentebestuur met bet prikkel draad toor ogen heeft gehad. Vlak achter het draad loopt de rijweg en tegen de gevaren die daar dreigen heeft het gemeentebestuur de bewoners van de laan juist willen beschermen. Van onze correspondent BONN. Moskou heeft de drie Westelijke mogendheden ervan beticht de luchtcorridors naar Berlijn te misbruiken. De Sowjetunie verwijt de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk het feit, dat het verkeer in de luchtcorridors niet wordt ge controleerd uit te buiten door het vervoer naar West-Berlijn van „revanchisten en spionnen". De Sowjetunie stelt, dat het Westen de in 1945 gesloten over eenkomst heeft geschonden, welke inhoudt dat de Westelijke drie tijdelijke luchtcorridors krijgen toegewezen ten behoeve van hun garnizoenen in Berlijn. Hij hóéft talent-, drie weken in de bu siness en nóg aan de top V) Verder protesteren de Russen tegen de volgens hen wederrechtelijke inmen ging van de Westduitse overheid in aangelegenheden van West-Berlijn. Er is sprake van inmenging, aldus Mos kou, omdat West-Berlijn geen deel uit maakt van de Bondsrepubliek. De ac tiviteit van Westduitse politici in West-Berlijn is met goedkeuring van de Westelijke mogendheden de jongste tijd zelfs versterkt, aldus de Russische nota. Ook worden officiële vertegen woordigers van de Westduitse rege ring en de Westduitse Bondsdag door de luchtcorridors vervoerd, die soms meteen na aankomst op het vliegveld demonstratieve inspectietochten on dernemen en zich te buiten gaan aan uitdagende vijandige verklaringen over Oost-Duitsland en de Sowjetunie. Eigen nieuwsdienst HARLINGEN. Een eendejager heeft gisteren de lijken gevonden van de 57-jarige A. Weever en de 23-ja- rige F. Brouwer, de vermiste opva renden van de Harlinger kotter Ha 10, die maandagmiddag op het IJssel- meer verging. Ze werden gevonden bij het Friese dorp Gaast en zijn opgebaard in het protestants-christelijke ziekenhuis te Harlingen. Zaterdag zullen ze worden begraven, tegelijk met het stoffelijk overschot van de schipper van de Ha- 10. HEERLEN. De vijfjarige Jac ques Wolf is woensdag bij het over steken van de weg HeerlenMaas tricht doodgereden. Jacques Wolf was het jongste kind van de burgemees ter van Klimmen (Limburg). Weersverwachting van het K.N. M.I. in De Bilt, geldig tot heden avond: Veel bewolking met hier en daar wat regen. Enkele ver spreid voorkomen de opklaringen. Tot matig of krachtig toenemende zuid westelijke wind. Zachter. MIESJE: Ook fry de Taptoe Delft geweest? 26 augustus: zon op 5.41, zon onder 19.42; maan op 20.03, maan onder 5.50. De drie Westelijke regeringen, die de inmenging van Westduitse politici in de aangelegenheid van West-Berlijn gedogen en ook het gebruik van West- berlijns gebied voor internationale provocaties bevorderen, worden door Moskou volledig verantwoordelijk ge steld voor de eventuele gevolgen. De Russische rege.ring éist, 'dat de drie Westelijke mogendheden, die op het ogenblik bezettingsfuncties in West-Berlijn uitoefenen onmiddellijk een einde maken aan de provocatieve handelingen van vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek in West-Ber lijn. Het valt op dat in de nota's alleen wordt geprotesteerd tegen het vervoer van Westduitse politici en van „revan chisten en spionnen". In de nota"s wordt de Westelijke regeringen niet verweten, dat zij door de luchtcorri dors Oostduitse vluchtelingen naar West-Duitsland vervoeren. Dit is opvallend, omdat minister president Kroesjtsjef enige maanden geleden te Sotsji tegen de Westduitse ambassadeur te Moskou. Kroll, heeft verklaard, dat er een einde moest ko men aan het vervoer over Oostduits gebied door Westelijke vliegtuigen van mensen, die zich door te vluchten ui Oost-Duitsland strafbaar hebben ge maakt. Bondskanselier Adenauer heeft Lem mer. minister voor zaken die heel Duitsland aangaan, verzocht in Ber lijn te blijven, om daar de ontwikke- ung te volgen en de bondsregering geregeld op de hoogte te houden. Lem mer, die ook in West-Berlijn een afde ling heeft van zijn departement, ver toeft reeds enige weken permanent in de voormalige Duitse hoofdstad. In Berlijn zelf is het behoudens een paar kleine incidenten rustig. De Oostduitse politie heeft van haar wa terkanon gebruik gemaakt toen West- berlijners aan de grens een groep hadden gevormd. De groep trok zich na het ongewilde bad terug. Verder heeft de Oostduitse politie Amerikaanse soldaten, die precies op de grens stonden, bedreigd te bespui ten, maar de Amerikanen bleven op hun post Vervolgens hebben de Oost duitsers drie autobussen met Ameri kanen de toegang tot Oost-Berlijn ge weigerd. Leden van het Amerikaanse garnizoen en gezinsleden wilden een "5" ,2e rondritten maken door Oost- Berlijn zoals die de afgelopen jaren geregeld zijn ondernomen. Zie ook [ia# 7 BERLIJN (Reuter) Een Oostberlijner die werd achter volgd wegens „misdadige han delingen" is gisteravond neer geschoten. Volgens de Oostber- lijnse politie viel de man in een riviertje op de grens en ver dronk. De Russische soldaten die op weg waren naar liet Russische oorlogsmonument in West-Berlijn om daar de wacht af te lossen, zijn gisteravond lastig gevallen door Westber- lijnse burgers die hun de weg versperden. Er was een politie- escorte nodig om hen te be schermen. Het. gestolen beeldje *37 centimeter, drieduizend gulden AMSTERDAM. Het stelen van kunstwerken, in het buitenland de laatste tijd nogal populair, maakt kennelijk school: in de P.C. Hooft- straat in Amsterdam deed een on bekende namelijk een, vooralsnog geslaagde, greep in een vitrine. Toen de antiquair H. W. G. Bergen aan het eind van de dag zijn inven taris opmaakte, miste hij een uit de vijftiende eeuw daterend houten beeld je. voorstellende de heilige Anna. Het heeft een waarde van drieduizend gul den. Niet gesloten Het beeldje moet in de loop van de middag zijn gestolen. De antiquair was zelf niet thuis en zijn vrouw be diende de zaak. Volgens haar verkla ring zijn verscheidene klanten de zaak in- en uitgegaan. Wanneer iemand de deur opendoet, wordt zij door een luid rinkelende bel gewaarschuwd. Het verdwenen kunstvoorwerp stond m een niet afgesloten muurvitrine ach ter m het antiquariaat. De gedupeerde eigenaar is van oor deel, dat de dader de diefstal met ken nis van zaken heeft gepleegd. „Het beeldje was het fraaiste voorwerp, dat ik in huis had", zo zei hij. De dief kan het, uit Vlaanderen afkomstige, beeldje overigens gemakkelijk onder zijn kleren hebben verborgen. Het was maar 37 centimeter hoog. De politie van het bureau Leidse- plein poogt inmiddels na te gaan wie er op de bewuste dag allemaal b'ij de antiquair zijn binnengeweest.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1