Kostbaar portret verdween uit Londens museum TWIJFEL AAN DE GAULLE'S BEREIDHEID DOEK VAN GOYA DURE INZET VA1\ SPEURTOCHT TOT PRATEN Gewijzigde houding Franse president niet te verwachten Berlijn ontving Adenauer koel I BSDEK®»,' Sterke indruk ondanks verklaring van Parijs: Tonnie (2) is verdronken Kolonel Lubis capituleert BREDA AAN DE FLES Oost-West weer per telefoon Protest tegen plan voor autoweg De Bilt: Droog PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND KOSTEN RETOUR AUSTRALIË OVER ZEE GEHALVEERD Churchill bleef onverstoorbaar I Losse melk taboe Totaal anders.... Bij herhaling „WESTEN HEEFT NOG SPEELRUIMTE" Zware straffen voor vluchtelingen in Oost-Duitsland LAATSTE NIEUWS Nieuwe beperking in Oost-Berlijn SPAARBANK IN DIEPENHEIM MIST 16.000 Sprong naar vrijheid werd noodlottig Het weer overal Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4. telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24. telefoon 011102991. Zeenwsch Dagblad Losse nummers IS cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwart»»! Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4939 Woensdag 23 Augustus 1961 LIJKJE NA ZES DAGEN GEVONDEN Van onze correspondent HENGELO. Een boer heeft gis teren in Hellendoorn het lijkje ge vonden van Tonnie Duteweerd, het tweejarige jongetje uit Hengelo, dat zes dagen lang is gezocht door honderden politiemannen, m: litairen en burgers. De jongen is verdronken. De boer die bezig was distels te ver wijderen van een oever van de Regge zag een lijkje voorbijdrijven. De po litie heeft het herkend. Enkele keren was de Berflobeek droaggelegd om het kind te vinden. De beek loopt ach ter het ouderlijke huis langs en mondt bij Almelo uit in de Regge. De plek waar het kind is gevonden, is ongeveer vijftig kilometer van Hen gelo verwijderd. Van misdrijf is vol gens de politie geen sprake. DEN HAAG (ANP) De n.v. scheepvaartmaatschappij Trans-Oceaan heeft voor retourreizen van Nederland naar Australië en Nieuw-Zeeland met de Groote Beer, de Waterman en de Zuiderkruis één tarief ingesteld. Tot dusver waren er verschillende tarieven voor de verschillende huttypen. De nieuwe retourtarieven zijn hier door belangrijk lager komen te liggen: het verschil bedraagt ongeveer vijftig procent. Het gestolen portret van de hertog van Wellington wordt door de deskundigen beschouwd als het mooiste van de drie schilderijen die de Spaanse schilder Francisco José Goya van de ijzeren hertog heeft gemaakt. - INDONESISCH REBEL - DJAKARTA (A.P./ Reuter) Kolonel Zulkifli Lubis. de man die wordt gezien als de grote aanstichter van de opstanden, die in 1958 op Sumatra en in Noord- Celebes uitbraken, heeft zich over gegeven. Hij heeft zich met zijn vrouw, twee van hun kinderen en negentien volge lingen in Solok Kolonel Lubis een van de vroe gere bolwerken van de Indonesische tegenregering bij het leger gemeld. Lubis deed voor het eerst van zich spreken toen in 1955, hij was op dat tijdstip vice-chef-staf van het leger, hoge legerofficieren onder zijn leiding president Soekarno's benoeming van Bambang Utojo tot chef-staf van het leger weigerden te accepteren. Later dook hij onder toen hij werd beschul digd van een samenzwering tegen de staat. Hij week uit naar Sumatra, waar hij vier jaar in het oerwoud heeft doorgebracht. Aanslag Lubis wordt er ook op aangezien de man achter de schermen te zijn geweest bij de aanslag op Soekarno in november 1957. Bij die gelegenheid werd een handgranaat naar de president ge worpen, nadat hij een school in Djakarta had bezocht. Hij zelf bleef ongedeerd, maar er kwamen enkele kinderen om het leven en er werden er tientallen gewond. Lubis heeft zich gemeld binnen de ter mijn waarin amnestie is beloofd aan rebellen, die zich overgeven. De secretaris van het centrale militaire bewind, overste Sutjipto, heeft gisteren echter terstond meegedeeld dat naar hun gedragingen een onderzoek kan worden ingesteld, indien tegen hen beschuldigingen wegens misdadige activiteit worden ingebracht- De verdachten, die voor de aanslag op Soekarno zijn veroordeeld, hebben Lubis genoemd als leider van het complot. MONTE CARLO (AP) Winston Churchill zat gisteren in zijn hotel in Monte Carlo op zijn gemak te ont bijten. Dat de telefooncentrale van het hotel werd overstelpt met tele foontjes van lieden die wilden weten of het waar was dat Sir Winston was overleden, deerde hem helemaal niet. Churchill kwam maandag aan de Rivièra aan. Hij zal er twee weken blijven. Het gerucht dat hij zou zijn overleden, vond zijn oorsprong in Londen. Van onze correspondent ONDEN Een schilderij, dat een waarde vertegenwoordigt van anderhalf miljoen gulden, een van Goya's portretten van de hertog van Wellington, is met lijst en al uit Engelands rijksmuseum, de National Gallery gestolen. Tot deze ontsellende ontdekking kwam men gistermorgen even voor het museum zijn deuren weer zou openen voor de stromen be zoekers, die er dagelijks doortrekken. Scotland Yard staat voor een vol slagen raadsel. Is de diefstal het werk van een onverantwoordelijke grappen maker? Bestaat er verband tussen het verdwijnen van de Goya en de reeks sensationele kunstdiefstallen in Zuid- Frankrijk? Vragen waar niemand op dit ogenblik het antwoord op weet. In alle havens en op de vliegvelden in binnen- en buitenland hield de poli tie gisteren zo goed en zo kwaad als dat ging, een oogje in het zeil; Inter pol is gewaarschuwd. Het schilderij, dat zo groot is als een flink dienblad, is, aldus is vast gesteld, maandagavond na sluitingstijd gestolen. TOEN AL De nachtveiligheidspatrouille van vijf man, die om tien uur 's avonds haar regelmatige rondgangen door het mu seum begint heeft namelijk gerappor teerd dat het portret niet op zijn plaats hing. De bewakers schonken daar ech ter geen bijzondere aandacht aan; zij veronderstelden dat het elders in de National Gallery was om het te foto graferen. Dat gebeurt wel meer met de schilderijen in het museum. Het paneel is zo klein, dat iemand het met gemak, onder zijn jas verstopt, het museumgebouw, dat in het hartje van Londen aan Trafalgar Square staat, uitgesmokkeld kan hebben. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden in het museum. De politie acht het niet onwaar schijnlijk dat de dief zich maandag avond' na sluitingstijd in het museum heeft verborgen en in de vroege och tend door de deur die de schoonmaak sters toegang verschaft tot de Gallery, naar buiten is geslopen. OMSTREDEN Pas drie weken was het uit 1812 da terende doek in de National Gallery tentoongesteld, kort nadat het voor 140.000 pond door de National Gallery was gekocht van Charles Wrightsman, een kunsthandelaar uit New York, die er in juni een even groot bedrag voor betaald had op een veiling in Londen. Nog nimmer was er voor een Goya zo'n hoog bedrag neergelegd. Toen bleek, dat Wrightsman de Goya mee naar Amerika wilde nemen, stak er in Engeland een storm van protesten op daarmee zou het voor het land ver loren zijn. Met behulp van een gift van honderdduizend pond van de Wolfson Foundation en een royaal gebaar van de doorgaans zuinige mi nister van financien, dat veertigdui zend pond opleverde, kon de National Gallery het schilderij van de Ameri kaan kopen. Drie weken geleden werd de Goya opgehangen op een houten scherm boven aan de hoofdtrap van het mu seum. Duizenden hebben het sindsdien gezien. Ook maandag gingen veel be zoekers langs het schilderij, want het museum wordt op het ogenblik door drommen vakantiegangers uit binnen- en buitenland bezocht. Gisteren was het eveneens zeer druk in de National Gallery, maar niemand merkte er iets van, dat er onder het publiek recher cheurs van Scotland Yard waren, die rustig hun werk deden. Er werd naar vingerafdrukken en sporen van braak gezocht: het resultaat was nihil. Korte tijd werd het museum gesloten, om het onderzoek te versnellen. DELICAAT De directie van de National Gallery houdt haar hart vast, want Goya's schilderij, dat op een houten paneel is aangebracht, is een zeer delicaat kunstwerk, dat in ondeskundige han den gemakkelijk te beschadigen is. De verdwijning van het doek wordt een tragedie genoemd. Het is merk waardig misschien toevallig, mis schien gebeurde het met opzet dat vijftig jaar geleden precies op de dag af de beroemde Mona Lisa werd ge stolen uit het Louvre in Parijs. Het schilderij van Goya was vele jaren lang in het bezit van de hertogen van Leeds het was de tegenwoordige hertog van Leeds die het kunstwerk in juni bij Sotheby in Londen liet veilen. Goya maakte in 1812 een schets van de hertog van Wellington en gebruikte die als grondslag voor de drie portretten, die hij van de „ijzeren hertog" maakte. Een van deze drie schilderijen bevindt zich in Amerika, het tweede is in Londen in Apsley House, waar een museum over het leven van Wellington is ingericht het derde schilderij is het doek dat uit de National Gallery is gestolen. Het vorige jaar werd er eveneens een klein schilderij uit de National Gallery gestolen, maar toen overdag, terwijl het museum geopend was. VERZAMELAAR? Geen enkele kunsthandelaar van goede naam zou het aandurven het gestolen doek te kopen. Vandaar dat men zich afvraagt of er gezien deze diefstal en alle andere van de laatste maanden, een verzamelaar bestaat, die de doeken uitsluitend voor zijn eigen genoegen laat stelen. Voorlopig neemt men in Londen niet aan dat de Goya door dezelfde bende is gestolen, die in Aix-en-Provence aan het werk was. Een andere theorie die wordt ge opperd is, dat de dieven hun sinistere werk doen om de maatschappijen, waarbij deze kunstwerken zijn ver zekerd, te chanteren. Het schilderij van Goya is niet verzekerd, aangezien het tot het bezit van de Britse staat behoort. Het is in Engeland niet gebrui kelijk dat de overheid haar eigendom men verzekert, onverschillig of het kostbare schilderijen of oorlogsschepen betreft. Dat zou astronomische bedragen vergen, aldus verklaarde het ministerie van financiën gisteren. VRIEZENVEEN. De 65-jarige J. Spyker uit Vriezenveen is gistermid dag. toen hij op weg was naar zijn wei land om de koeien te gaan melken, door een auto aangereden. Hij bezweek enige tijd later aan zijn verwondingen. De heer Spyker had vlak bij het wei land met zijn fiets de weg willen over steken. Van onze correspondent BREDA Aan de verkoop van losse melk is in Breda een einde gemaakt. De huisvrouwen kunnen namelijk sinds maandag nog slechts flessemelk krijgen, die vier cent per liter- duurder is dan losse melk. Het ministerie van economische zaken in Den Haag stelt op het ogenblik een onderzoek in. De vraag of hier het prijsstabilisatiebeleid van de regering direct met voeten ge treden wordt, is tot dusver ont kennend beantwoord. Maar dat hier indirect een prijsverhoging aan de gang is, staat vast. De grote melkinrichtingen die de zuivelhandel in Breda beheersen, heb ben op geruisloze wijze een einde ge maakt aan de verkoop van losse melk. In de drie voorafgaande weken kon den de huisvrouwen reeds geen losse melk meer kopen dat was tijdens de vakantie van de melkslijters. Men ging daarmee akkoord omdat men de bezorgers graag een rustige vakantie gunde. De directies van de melkin richtingen stellen zich nu echter op het standpunt, dat er in de afgelopen drie weken helemaal geen bezwaar Is ge maakt tegen de regeling en dat zij „dus" van kracht zal blijven. Alleen grote verbruikers kunnen de melk nog in bussen betrekken, de huis vrouwen zullen zich alleen nog met flessemelk tevreden moeten stellen. Omdat een fles melk van een liter vier cent duurder is dan losse melk, is hier in feite dus sprake van een prijsverhoging via een omweg. Beroering De maatregel heeft nogal wat be roering gewekt onder de Bredase huisvrouwen. In het bijzonder grote gezinnen wordeh door de prijsstijging gedupeerd. Niet dë melkinrichtingen hebben overigens de prijsverhoging af gekondigd; zij lieten dat aan de slij ters over. De directie van een der melkinrich tingen heeft er op gewezen, dat bij verkoop van losse melk „zeven mo' gelijkheden tot infectie" aanwezig zijn op de weg van boer naar klant. Ook dat noemde zij een motief voor d-e maatregel. Onderzoek Het ministerie van economische za ken deelde ons mee dat een onderzoek wordt ingesteld naar de juistheid van deze berichten. Aangenomen mag worden dat het ministerie in overleg zal treden met de directies van de Bredase melkin richtingen. In eerste instantie zal dit overleg dan gaan over de vraag of de maatregel strijdig kan worden geacht met het prijsstabilisatiebeleid van de regering. Van onze correspondent )ARIJS. „Wij zijn het gedrieën volkomen eens. Daarvoor be- 1 hoeven wij slechts te wijzen op het resultaat van de conferentie, die in het begin van deze maand tussen Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk in Parijs is gehouden. Ons is niets bekend van een verschil van mening tussen Frankrijk en de Anglo-Saksische landen over de eventuele komende onderhandelingen met Rusland over de Berlijnse kwestie." Dit is, in het kort samengevat, het commentaar, dat het Frause ministe rie van buitenlandse zaken gisteren gaf op de geruchten uit Engelse en Amerikaanse bron. Wel zou er ver schil van mening bestaan tussen Frank rijk en de beide anderen over de datum en de inhoud van het gesprek met Rusland over de Berlijnse kwestie. Niettegenstaande deze ontkenning krijgt men sterk de indruk, dat de drie Westelijke grote mogendheden het toch niet zo met elkaar eens zijn als het Franse ministerie van buitenlandse zaken dit doet voorkomen en dat pre sident de Gaulle het niet eens is met de wens van Engeland en Amerika zo spoedig mogelijk en zonder enig voor behoud met Moskou te gaan praten. Indien men de tegenspraak' van de Quad d'Orsay aanvaardde, zou dit be tekenen, dat 1 de Gaulle ten aanzien van de Berlijnse kwestie een totaal an dere houding aanneemt dan tot nu toe in de Algerijnse en de Tunesische kwestie, o hij zijn opinie over een mogelijke topconferentie herzien zou hebben o dat hij het communiqué dat de Franse defensieraad, onder zijn voorzitterschap, de vorige week don derdag heeft uitgegeven, gedeeltelijk weer intrekt. Het zou werkelijk te veel zijn om dit van de Franse president te verwach ten! Zoals men zich zal herinneren, heeft de Gaulle ten aanzien van de onder handelingen met de Algerijnse leiders steeds het standpunt gehuldigd: „Eerst de messen in de vestiaire; dan kunnen wij pas met succes praten". De onderhandelingen liepen op niets uit, mede omdat de Algerijnen weiger den het voorbeeld van 'het Franse be stand te volgen. In de kwestie-Bizerta heeft Frank rijk Tunesië bij herhaling laten we- Van onze correspondent BONN. Volgens bondskanselier Adenauer zijn er voor West-Berlijn moeilijke weken en maanden op komst waarin men het hoofd koel moet houden. Adenauer zei dit gisteren na zijn aankomst op het Westberlijnse vlieg veld Tempelhof. Kort voor het einde van zijn korte bezoek sprak hij de hoop uit dat de westelijke grote mogendhe den tegenover de sluiting van de zone- grenzen meer pressiemiddelen zullen gebruiken dan tot nog toe het geval was geweest. De kwestie-West-Berlijn zal volgens Adenauer eerlang precies wanneer kon hij niet zeggen het onderwerp worden van onderhandelingen tussen Oost en West. Het Westen heeft daar bij nog speelruimte genoeg, aldus Ade nauer. Hij nam het standpunt in dat men eventueel economische sancties tegen het Oosten moet nemen. k Bondskanselier Adenauer In Berlijn: .moeilijke weken en maanden op til Van het bezoek van Adenauer was weinig ophef gemaakt. De Westberlijn se pers had slechts het programma be kend gemaakt en de route, die de kan selier zou volgen. Een openbare redevoering heeft Ade nauer niet gehouden. Hierdoor en we gens de ontstemming van de Berlijners over het late bezoek, was er weinig volk op de been. Er waren wat men sen, die de kanselier toewuifden, ande ren stonden met spandoeken als „Te laat" en „Nu al?", weer anderen toonden demonstratief geen belangstel ling om uitdrukking te geven aan hun teleurstelling. Adenauer verdedigt zijn late bezoek aan Berlijn daarmee, dat hij te Bonn heeft moeten blijven in verband met de speciale kabinetszittingen van dinsdag en woensdag over de Berlijnse kwestie en de zitting van de Bondsdag op vrij dag. Zijn verzoek aan de Amerikaanse vice-president Johnson, zaterdag met hem mee te mogen vliegen naar Ber lijn, is van de har "wezen, tot erger nis van Adenauer. Zie verder pag. 6 ten: „Wij zijn te allen tijde bereid om over de evacuatie van Bizerta te pra ten, maar niet onder de druk van dreigementen". De kwestie-Bizerta dient thans in de Verenigde Naties, maar Frankrijk is daar niet aanwezig, omdat het ook in deze kwestie zijn standpunt ongewijzigd handhaaft. Het zal zelfs het besluit van de Verenig de' Naties naast zich neerleggen, in dien dit niet met 'het zijne in over eenstemming is. Men kan nu niet verwachten, dat de Gaulle ten aanzien van de dreigemen ten van Kroesjtsjef en van de Oost duitsers een andere houding zal aan nemen dan hij in de beide andere kwesties heeft gedaan. Hiervan heeft hij trouwens duidelijk blij'k gegeven in het communiqué, dat de vorige donderdag door de Franse defensieraad is uitgegeven en dat eindigt met de woorden: „De Franse regering blijft, ondanks de maatrege len, die zij heeft gemeend te moeten nemen, van haar kant bereid mee te werken aan een grote en ernstige ont spanning van de internationale toe stand, die, volgens haar, de enige mo gelijkheid biedt om ten slotte tot onderhandelingen te komen". Hierin herkent men opnieuw duide lijk hetzelfde standpunt, dat de Franse politiek ten aanzien van de Algerijnen en Bizerta heeft geleid. Men herinnert zich ook de verkla ring die generaal de Gaulle het vorig, jaar heeft afgelegd voor het begin van de mislukte topconferentie. Hij zei toen. dat een topconferentie minutieus moest worden voorbereid en dat deze conferentie niet alleen de kwestie- Berlijn zou moeten behandelen, maar alle verschillen, die er tussen Oost en West bestaan. Op die manier zouden alle conflicten, waarvan de Russen zich konden bedie nen om het Westen met een wereld brand te bedreigen, kunnen worden weggeruimd. Dit standpunt heeft hij ongewijzigd gehandhaafd. FRANKFORT (AP) De tele foonverbindingen tussen West-Duits- land en Oost-Duitsland en Oost-Ber lijn zijn gisteren hersteld. Het telefoonverkeer tussen oost en west is acht dagen onmogelijk geweest. De Oostduitsers verbraken de verbindingen vorige week maan dag, een dag nadat zij de grens met West-Berlijn sloten. Van onze correspondent BONN In Oost-Duitsland zijn bur gers, die bij een poging tot vluchten zijn betrapt, tot zware straffen veroor deeld.-Ook zij die de afsluiting van de grens om West-Berlijn hebben gekriti seerd zijn als staatsvijanden en vijan den van de partij van de arbeiders klasse zwaar gestraft. Hiermee wil de Oostduitse overheid aspirant-vluchte lingen afschrikken. Een rechtbank te Potsdam heeft een schoorsteenveger veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en 2.000 mark boete wegens poging tot vluchten. Zijn vrouw kreeg een jaar gevangenisstraf. Wegens hulpverlening bij een poging tot vluchten kreeg een fruitteler een jaar gevangenisstraf. De poging van de schoorsteenveger en zijn vrouw om met de pont van Sakrow naar West- Berlijn te ontkomen is door de politie verijdeld. Te Rostock is een 22-jarige bakker veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden, omdat hij de afsluiting van de grens haar West-Berlijn heeft gehekeld. De com munistische pers tracht haar lezers van de noodzakelijkheid van zware straffen op pogingen tot vluchten te overtuigen. BERLIJN (Reuter). Sinds middernacht mogen Westber- Iijners het oostelijk stadsdeel slechts bezoeken als zij een spe ciale vergunning hebben. Die kunnen zij krijgen bij twee bij kantoren van het Oostduitse reisbureau in West-Berlijn. De vergunningen worden ech ter pas uitgereikt nadat de po litie van Oost-Berlijn de ver zoeken erom heeft goedgekeurd. ANWB EN WATERSPORT: DEN HAAG. De A.N.W.B. en de Koninklijke Verbonden van Ne- derlandsche Watersport Vereenigin- gen hebben bij Gedeputeerde Sta ten van Noordholland hun ernstige bezorgdheid geuit over de aan te leggen autoweg tussen de kom van Aalsmeer en de Westeinder Plas. Volgens de p'innen, die nog niet helemaal vas - an, zal die weg een deel van de p..,s doorsnijden. De rust van de oevers en de dorps kernen zullen worden verstoord, vre zen de organisaties. Door het doorsnij den van het meer zullen belangrijke jachthavens moeten verdwijnen. Het meest bevaren dee] van de plas, de Kleine Poel, zal er kleiner door wor den. Dat vormt een ernstige belemme ring voor de watersport, zeggen zij. De Westeinder Plas is een van de be langrijkste watersport- en recreatiege bieden van ons land, aldus A.N.W.B. en K.V.N.W.V., door zijn gunstige lig ging, midden in randstad Holland. ENSCHEDE. De 41-jarige G. J. te W., beheerder van het hulppost kantoor in Diepenheim (Overijssel) is sinds maandag spoorloos. Zijn verdwijning wordt in verband ge bracht met'enkele knoeierijen bij de Rijkspostspaarbank in het plaatsje, waardoor zestienduizend gulden aan inleggeld is verdwenen. Te W. werkte maandagmiddag tot half vier. Toen hij om half zes weer op het kantoor had moeten zijn, liet hij verstek gaan. Hij is vermoedelijk naar Duitsland gevlucht, zijn vrouw en vijf kinderen in Diepenheim achterlatend. Een onderzoek van de postale recher che wees uit, dat Te W. de spaarcenten van de Diepenheimers niet had doorge zonden en de op bijschrijving in de spaarbankboekjes betrekking hebben de bescheiden, had laten verdwijnen. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Van onze correspondent BONN, In Oost-Berlijn is een 59- jarige vrouw uit haar woning op de derde etage van een huis, dat aan de grens van Oost- en West-Berlijn ligt, gesprongen. Aan de zware verwondin gen die zij daarbij opliep, is zij over leden. De ramen van de eerste verdieping van het huis dat aan de kant van West-Berlijn lag, waren de afgelopen dagen dichtgemetseld en de bewoners hadden de woning moeten ontruimen. De vrouw, die daardoor in een paniek stemming was geraakt, had tevoren enige persoonlijke dingen, die zij op haar vlucht wilde meenemen, op het op Westberlijns gebied liggende trot toir geworpen. Enige opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind tussen noordwest en zuid west. Weinig ver andering in tempe ratuur. MIESJE: Even een dag om te drogen. 24 augustus: zon op 5.37, zon onder 19.46; maan op 18.51, maan onder 3.09. Helsinki weer wind temp. n.sl. zw. bew. ZZW 19 0 Stockh.f zw. bew. NNO 16 5 Oslo zw. bew. NO 19 0,1 Kopenh. h. bew. W ia 7 Aberdeen onbew. NNW 15 0,2 Londen zw. bew. WNW 19 0 A'dam 1. bew. WNW 10 0,1 0,4 2 Brussel zw. bew. W 14 Luxemb. zw. bew. W 16 Parijs zw. bew. W 20 0 Bordeaux zw. bew. w 22 2 0 Grenoble 1. bew. NW 25 Nice onbew. O 24 0 Berlijn regen w 19 6 Frankf. regen w 20 0,3 München h. bew. WNW 23 1 Zürich 1. bew. WNW 22 0 Genève onbew. WNW 23 0 Locarno 1. bew. ZZW 25 0 Wenen zw. bew. z 27 1 Innsbr. h. bew. WNW 24 0 Belgrado h. bew. O 30 0 Athene onbew. ONO 33 0 Rome onbew. W 29 0 Ajaccio onbew. ZW 25 0 Madrid onbew. stil 34 0 Majorca onbew. WZW 29 0 Lissabon onbew. NNW 36 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1