sluiting van toegangsweg Binnen een half jaar begint de bouw van Beneluxtunnel ir W.-BERLIJN JUICHT OPGELUCHT Geruchten over 1 PRETTIGE WASDAG SUNIL Bizerta door opgeschoten jongens bijna weer tot slagveld gemaakt Honderdduizenden liepen uit voor Johnson en Amerikaanse soldaten I Bstf m*\ VENEZOLANEN WORDEN NIET UITGELEVERD schilder zelf met Met reserve Geestdriftig „Duitse propaganda op Canadese school" NEDERUNDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL A Zie voril«»r pag. 6 VANDAAG KOMEN VERENIGDE NATIES BIJEEN Agenten wonnen race van dieven in bestelauto Praalrit eindigt in woonkamer Manneke Pis zal lid worden van Nederl. drumband Gewond meisje naar Tilburg vervoerd De Bilt: Regen Regering gaf hun opdracht het land te verlaten i PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Geen reactie op waarschuwingsschoten Van onze correspondent BONN. De regering van de Verenigde Staten en die van de bondsrepubliek West-Duitsland hebben in het afgelopen weekeinde een belangrijke bijdrage geleverd tot versterking van het moreel van de Westberlijners, die zich reeds in de steek gelaten waanden. In de eerste plaats heeft Lyhdon Johnson, de Amerikaanse vice- president, een bezoek aan de belegerde veste gebracht en de Ber- lijners de verzekering gegeven dat de Verenigde Staten hun ver plichtingen jegens West-Berljjn zullen nakomen. In de tweede plaats zijn zondag vijftienhonderd man Amerikaanse troepen in West- Be rlijn gearriveerd. Zowel de Amerikaanse vice-president als de Amerikaanse soldaten werden door de Berlijners geestdriftig ont vangen. Volgens in Bonn ontvangen ge ruchten uit Oost-Duitsland, die wij met reserve weergeven, zou men nu op sluiting van de autoweg tussen Helmstedt en Berlijn door de Oost duitsers moeten rekenen, omdat die weg „door het Arflerikaanse konvooi aanzienlijk zou zijn beschadigd". Het repareren van de autoweg zou lang duren. Wij geven de geruchten weer met reserve, omdat als het waar zou zijn de internationale toestand aanzien lijk zou worden verscherpt. Immers sluiting van de autoweg HelmstedtBerlijn zou een gedeeltelijke blokkade van Berlijn betekenen. Het zenden van de vijftienhonderd man troepen, die uiteraard dwars door Oost-puitsland naar Berlijn moesten reizen, is niet meer dan een symbolisch gebaar ter geruststelling van de West- berlijnse bevolking. Als bijdrage tot het geallieerde effectief in de voormalige hoofdstad betekent het vrijwel niets. De troepen hebben dadelijk na aankomst, zondagmiddag, een parade gehouden. Zij hadden zaterdagnacht op het vliegveld bij Brunswijk gebivak keerd. De Amerikaanse formatie be stond uit 250 vrachtauto's en jeeps; de verkenningstanks waren in de garni zoensstad Mannheim achtergelaten. De troepen waren in oorlogsuitrusting en hadden scherpe munitie meegekregen. Honderdduizenden Berlijners waren op de been om de troepen te begroeten. De Amerikanen werden met bloemen overladen, de soldaten klapten voor de buitengewoon geestdriftige ontvangst, die hun ten deel viel en velen maakten met hun handen het bekende V-teken van Churchill. De troepen waren met opvallende vlotheid en hoffelijkheid door de Russen aan de grens bij Helm- stedt-Marienborg doorgelaten. Er be stond een rechtstreekse telefoonverbin ding tussen het Witte Huis en de Amerikaanse grenspost bij Helmstedt. President Kennedy had zijn uitstapje voor het weekeinde uitgesteld, hij wilde kennelijk kunnen handelen als er zich incidenten zouden voordoen. Alles is evenwel vlot verlopen en toen de troe pen in West-Berlijn waren gearriveerd vertrok Kennedy naar Hyannisport. Johnson, de Amerikaanse vice-presi dent, was zaterdagmorgen in Bonn aangekomen in gezelschap van generaal Lucius D. Clay, tijdens de blokkade Eigen nieuwsdienst OTTAWA De minister van on derwijs van de Canadese provincie Ontario stelt een onderzoek in naar de gang van zaken op scholen voor kinderen van Duitse immigranten in zijn gebied. Er zijn beschuldigingen tegen deze onderwijsinstellingen in gebracht als zouden zij de kinderen volpompen met nazistisch getinte pro paganda. In de plaats Oakville bij Toronto is een Duitse vereniging toegestaan zater dags gebruik te maken van twee les lokalen van een der plaatselijke scholen. Een lid van het schoolbestuur heeft kort geleden bezwaar gemaakt tegen de boeken die men op deze Duitse school gebruikt. De boeken zijn door de re gering in Bonn verstrekt en zouden te veel propaganda bevatten. De boeken leren „Deutschland bber alles" en Duitse rassentheorieën, aldus het lid van het schoolbestuur. Advertentie van Berlijn in 19481949 opperbevel hebber van het Amerikaanse leger in Europa. Hij is een door de Berlijners zeer gevierd man, omdat hij destijds sterke invloed heeft geoefend op de Amerikaanse regering om Berlijn niet prijs te geven. Het is zijn verdienste dat de luchtbrug de uithongering van de Berlijners heeft kunnen voorkomen. Johnson en zijn gezelschap waren te voren ook door de bevolking van Bonn hartelijk ontvangen. Reeds zaterdag vroeg waren de mensen door wagens met luidsprekers opgeroepen om van hun belangstelling te doen blijken. De Westduitse regering had vrijdag nog de stemming onder de bevolking als ge volg van het vermeende gebrek aan activiteit van het "Westen zeer pessimis tisch beoordeeld. Men had geschat, dat de aanhang van het elektoraat van de regeringspartij, de christen-democrati sche unie, met acht procenit was ge daald, m.a.w. ver beneden de vijftig procent. Op bijna hysterische wijze hebben de Westberlijners zaterdag de Ameri kaanse vice-president Johnson begroet die op last van president Kennedy een bezoek aan Berlijn bracht. Ongeveer tegelijkertijd reden vijftien honderd man Amerikaanse troepen divars door Oost-Duitsland-naar West- Berllpijfitfi het gealfieerde garnizoen daar te versterken. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Begin volgend jaar vermoedelijk al in januari wordt begonnen met de bouiv van de Benelux tunnel. De directie sluizen en stuiven van Rijkswaterstaat te Utrecht is tegen het eind van het jaar klaar met het voor bereidende werk. Per dag zullen zestigduizend auto's van de ene naar de andere Maasoever door de tunnel kunnen razen: ongehinderd, want van files of opstoppingen zal bij dat aantal geen sprake zijn. In elke buis zal een dubbele rijbaan liggen, 7,25 meter breed. De tunnel zal van binnen 4,50 meter hoog zijn. Het gedeelte onder de rivier wordt acht honderd meter lang, even lang als de Velser tunnel, iets korter dan de Maas tunnel, Dozen Het midden van de tunnel komt met de bovenkant veertien meter onder Van onze correspondent PARIJS. Op het nippertje is Bizerta aan een tweede slag ont snapt. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een kort gevecht gewoed tussen Franse militairen en jeugdige Tunesische betogers. Maar omdat hierbij stenen, flessen, stuk ken ijzer en hout de enige wapenen waren en omdat de Franse soldaten, gehoorzaam aan het gegeven con signe, niet van de vuurwapens ge bruik maakten, bleef het tot deze botsing beperkt. Vanmiddag om half vier komen de Verenigde Naties in een speciale zitting bijeen or., de kwestie Bizerta te behandelen, maar men verwacht niet dat het voordien nog tot nieuwe betogingen zal ko men. In tegenstelling tot de verwachting bleven de betogingen beperkt tot die ene, die vrijdagmiddag begon en nog in de vroege ochtend van zaterdag voortduurde. Na lang onderhandelen tussen de gouverneur van Bizerta en de Franse legerleiding weigerden de MOSKOU (Reuter) Het bijna drieduizend ton metende Russische on- derzoekschip Witjaz zou donderdag lastig zijn gevallen door een viermo torig vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. De Witjaz is met een groep natuurkun digen op weg naar het tiende natuurwe tenschappelijke Stille-Oceaancongres in Honolulu. Het Russische persbureau Tass meldde gisteren dat het Amerikaanse toestel tot drie keer toe hinderlijk laag over het schip was gevlogen. Fransen hardnekkig de betogers tot het gouvernementspaleis toe te laten. Om half twee in de nacht, toen het duide lijk werd dat de Fransen voet bij stuk zouden houden, begonnen vijfhonderd overgebleven demonstranten vrijwel allen opgeschoten jongens de para chutisten met stenen en flessen te be kogelen. Een officier van de parachutisten beschreef de botsing als volgt: „Op ze ker ogenblik daalde een zo zware regen van projectielen op ons neer, dat ik gedwongen was om mijn mensen een ogenblik terug te nemen. Toen wij ech ter begonnen terug te gooien en de manifestanten terug te dringen door onze versperringen over te brengen naar smallere straatjes die gemakkelijk te verdedigen waren, keerde de rust te rug. Dertig Tunesiërs raakten gewond, van wie twee ernstig, en vijftien para chutisten moesten zich onder medische behandeling laten stellen." Kort na het gebeuren gaf de Tune sische gouverneur een communiqué uit. Hij zei dat de betoging ten volle was geslaagd. Verschillende kleine groepjes demonstranten waren er volgens hem in geslaagd de Franse versperringen te doorbreken. Zij hadden hem bovendien een motie overhandigd met het ver zoek die aan president Bourguiba over te maken. Zie verder pag. 6 N.A.P. te liggen. Naar de oevers loopt hij iets op. De auto's bevinden zich op het diepste punt dat is dus het midden twintig meter onder N.A.P. De tunnel wordt in acht of negen stukken gemaakt in een bouwdok, dat op het terrein Madroel bij Pernis zal worden gegraven. Het worden acht of negen waterdichte dozen. Als ze klaar zijn wordt de dam, die het bouwdok van de rivier scheidt, weggebaggerd en worden de „dozen" naar hun plaats gesleept. Een maand Daar zullen de drijvers, die inder tijd de segmenten van de Maastunnel lieten zakken, de stukken overnemen. Ze zullen voor de tweede keer een tunnel laten zinken op de bedding van de Nieuwe Maas een luchtpijp voor het verkeer op het land. Dat is, voor de tweede keer in ademnood gekomen bij zijn pogen gelijke tred te houden met de activiteit die de rivier teweeg brengt. Het op zijn plaats brengen van eüc stuk zal ongeveer een maand duren. De scheepvaart zal niet veel hinder hebben van het werk. Simpel De Beneluxtunnel krijgt een een voudig ventilatiesysteem. In de rij richting van het verkeer wordt in beide buizen frisse lucht geblazen. Het afzuigen van vuile lucht is niet nodig, heeft Rijkswaterstaat ervaren. Als het verkeer normaal doorstroomt is het inblazen van verse lucht zelfs overbodig. Het verkeer veegt de bui zen als het ware vanzelf schoon. Het werk is zo uitgestippeld, dat de grootste arbeidsbezetting valt vóór het tijdstip waarop de bouw van de Rotterdamse metro aan zijn topbezet- ting toe is. Dat om elkaar geen vlie gen af te vangen. De dam voor het bouwdok bij Pernis wordt niet meer dichtgegooid. Het dok vormt een haventje, dat uitste kend past in de Rotterdamse plannen voor havenuitbreiding. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Het is zater- dagavond laat in het centrum van Rotterdam tot een wilde achtervolging gekomen toen de bemanning van een politieauto plotseling een als gestolen op gegeven bestelwagen zag rijden. De chauffeur van de laatste wagen negeerde het stopteken. Hij gaf vol gas en probeerde in het centrum kris kras door de straten vliegend de politiewa gen van zich af te schudden. Het lukte hem niet. Op uit de auto geloste waarschu wingsschoten reageerde hij evenmin, zodat de chauffeur van de politiewagen geen andere keus overbleef dan de ge stolen wagen klem te rijden. Dit lukte op de Statenweg. Uit de bestelwagen stapten drie in zittenden: de achttienjarige kok J. van N„ de negentienjarige arbeider W. B. H. en de zeventienjarige bijrijder F. G. B. v. d. B. Zij hadden de bestelauto een week geleden van de werkgever van een hunner gestolen. Met de achtervolgende politiewagen werden zij naar het hoofdbureau ver voerd: met een overigens heel wat ma tiger vaartje. (Van onze correspondent) SITTARD Een vernielde auto, die tot stilstand kwam in de voorka mer van een woning aan de Leyen- toroekerweg te Sittard, betekende za terdagnacht het einde van een praal rit met een personenauto, die even te voren in de Leyenbroekerstraat werd gestolen. De dader, vermoedelijk een Duitse jongeman, reed om ongeveer twee uur met de auto weg. Op de hoek van de straat sprong de grendel van liet stuurslot in het stuur en kon hij niet meer naar rechts of linies. Hij ramde een boompje en reed door een voor tuintje tegen de gevel van een woon huis. De klap kwam zo aan, dat de gevel bezweek en de auto pas in de kamer tot stilstand kwam. De praalrijder is er vermoedelijk goed van af gekomen. Nog voordat de bewoners, die al te bed waren, be neden waren gekomen, was hij ver dwenen. KLEEF (DPA) Twee Nederlanders zijn gisteren in het Duitse district Kleef bij een verkeersongeluk omgekomen. Het zijn de negentienjarige H. Zwiers en de twintigjarige W. Wiersma, die beiden in Duitsland woonden. Een broer van één van hen. de 21- jarige B. Wiersma, had met zijn motor een stenen paaltje geraakt en was be ginnen te slingeren. Zwiers en de andere Wiersma botsten met hun motor tegen hem op. Zij wer den gedood. B. Wiersma werd zwaar gewond. Advertentie DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST EEN PRODUKT VAN 0E SIKKENS-GROEP Ik ben uit mijn krib gevallen BERGEN OP ZOOM. Het bekende Brusselse beeldje, dat zeer onparlemen tair bekend staat als „Manneke Pis", zal de „grote eer" te beurt vallen dat het een Nederlands pakje aankrijgt. Als leveranciers van dit fijn op maat ge sneden costuum zullen optreden de le den van de Nederlandse jeugddrumband „De Artilleristen" te Bergen op Zoom. Het Belgische manneke zal dan zo nemen we aan erelid van de drum band worden, want hij krijgt een ge trouwe copie van het uniform dezer vereniging aangemeten. In Brussel zal de band de komende weken een vijftal keren optreden. Ter herinnering aan deze tournee zal Man neke Pis een Bergen op Zooms uni form aangeboden worden. Vandaag zal het costuum naar de Belgische hoofd stad worden gebracht en een plaats krijgen in het museum „Maison du Roy". Hier staan nl. alle pakken en uni formen die het manneke in de loop van de tijd aangeboden kreeg tentoonge steld. Aan het eind van de maand zal het uniform echter officieel aangeboden worden aan het gemeentebestuur van Brussel. Het zal in ontvangst worden genomen door de schepene voor schone kunsten, mevrouw Van Leynseele. Na dat het manneke met dit uniform ont huld zal zijn, volgt dan een ontvangst door het gemeentebestuur. Dan zullen ook aan de echtgenote van de burge meester, mevrouw Cooremans, en aan mevrouw Leynseele een miniatuur ar- tilleristje worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling dat deze geste bestem peld wordt als een daad van sympathie van de Brabantse jeugd jegens de jeugd van Belgisch Brabant. Het aardige pakje voor het manneke werd vervaardigd door mevrouw F. v. d. Bogert-Lambregts uit Bergen op Zoom, die met haar man (de voorzitter van de drumband) heel wat avonden heeft gewerkt om het op tijd klaar te krijgen. RILLAND-B ATH. Het achtjarig meisje Anita Steiger, dat vrijdagavond, na een aanrijding, met ernstige verwon dingen naar het ziekenhuis Oostwal in Goes werd vervoerd, is zaterdag naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Haar toestand is nog zorgwekkend. i Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Half tot zwaar bewolkt met tijde lijk enige regen. Matige tot krach tige, langs de kust tijdelijk harde wind overwegend a tussen zuidwest en f west. Over het alge- MIESJE Hoe meen weinig ver- kom ik nou aan andering in tem- zomersproeten? peratuur. DEN HAAG (A.N.P.) De Ne derlandse regering heeft besloten de zeven Venezolaanse gevangenen, die op 8 juni op Curasao zijn ge land, niet aan Venezuela uit te le veren. De Venezolaanse regering had gevraagd om teruggeleiding van de vluchtelingen. Wel hebben IZo zullen drijvers de Beneluxtunnel (150.000 ton beton) in stukken naar de bodem van de Nieuwe Maas laten zakken, een karwei dat alleen al acht of negen maanden zal vergen. De drijvers zijn dezelfde die bij de Maas tunnel zijn gebruikt. Op de uiteinden van elk tunneldeel staat een toren, die boven het water uit blijft steken, zodat men precies kan zien hoe het gevaarte op de bodem terecht is gekomen. Tussen de buizen voor het verkeer bevindt zich een kanaal voor kabels voor het tunnelbedrijf. Dat wordt ook voor ventilatie gebruikt als één de buizen verstopt zal zijn. Het ventilatiesysteem van de Beneluxtunnel is nog niet eerder toegepast. u^anj de gevangenen opdracht gekregen het grondgebied van het Konink rijk zo spoedig mogelijk te verla ten. De Venezolanen zijn legerofficieren, die waren gearresteerd wegens mede plichtigheid aan een mislukte staats greep. Zij dwongen op 8 juni de pi loot van het vliegtuig, waarin zij wer den vervoerd, op het vliegveld van Willemstad op Curacao te landen. Zij vroegen asiel. In afwachting van een beslissing werden zij 1 juli naar Ne derland overgebracht. De regering- heeft haar beslissing genomen „op grond van de Neder landse rechtsregelen en overeenkom stig de algemene beginselen van het volkenrecht". De regering had vrijheid van handelen, omdat de Conventie van Genève inzake het asielrecht op dit geval niet van toepassing was en om dat tussen Nederland en Venezuela geen uitleveringsverdrag bestaat. MOEILIJKHEDEN Intussen zal de uitwijzing van de Venezolanen nog moeilijkheden kun nen opleveren. Zij kunnen niet bij Duitsland of België over de grens wor den gezet. Er bestaan met de regerin gen van die landen afspraken, die dat onmogelijk maken. Ook zou men voor moeilijkheden komen te staan indien eirn cf meer van de Venezolanen niet uit Nederland zouden willen vertrek ken. Nu bestaat de indruk dat het meren deel van hen wel weg wil. Dan nog is er evenwel een mogelijkheid dat het land van hun verkiezing hen niet wil opnemen. De Nederlandse regering zal daarom medewerking verlenen indien dat voor vestiging elders nodig wordt geacht. De Venezolaanse regering is intussen van een en ander op de hoogte gesteld. Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 0U80—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901 Vlissingen, Nieuwendijk 33. Postbus 24, telefoon 01184—3224 Terneuzem Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189 Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 4937 Maandag 21 augustus 1961

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1