B0 M®*! Klopsignalen uit gezonken schip bootsman gered CRISIS IN BERLIJN MOET NOG KOMEN Politieagent in arrest Na september nieuwe voorschriften in strijd tegen geluidshinder Boedel van kassier stond te kijk Keuringseisen zullen van jaar tot jaar strenger worden Bromfietsfabrikanten verlenen volle medewerking VERLOOFD PAAR VERONGELUKT De BiltKoel Het weer overal LAATSTE: NIEUWS PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Eenvoudig Meten Niet knoeien ..Onnodig" Winst Kon./Shell twee procent hoger Onbekende huisgenoot ADENAUER IN BONN Steun voor de Caritaslotto Verdwenen half miljoen er niet van af te zien Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Alleen wat kaaskorstjes vond men bij Mees Zoonen in de 'kluis, waar de reserve-kas van bijna een half miljoen had moeten liggen. Waar dat half miljoen is gebleven, wordt maar ten dele duidelijk, nu de inboedel van de overleden hoofdkassier J. B. B. gereed staat voor de veiling. In gebouw Timotheus aan de Boergoenschestraat is een fraaie verzameling Perzische tapijten uitgestald; er zijn vrij wat sie raden, waaronder een gouden horloge van een duizend gulden en een platina collier met bril janten, ter waarde van een vijf tienhonderd gulden. Auto Een monumentaal televisiemeu bel, met radio, grammofoon en bandrecorder ingebouwd moet zeker tweeduizend gulden hebben gekost, en buiten staat een vier- persoons Rambler Super Clas sic 1961, die nieuw veertiendui zend gulden kost. Maar verder? Er zijn een paar Delfts-blauwe borden, an tieke stoeltjes met petit-point-be- kleding, een Chinese vaaslamp, een handgesneden kamferkist, en moderne luxe-artikelen zoals projectie-apparatuur voor films en kleurendia's. Nog ingepakt Opvallend is de grote hoeveel heid kleinere artikelen, waar van veel nog ongebruikt en in de winkelverpakking; aanstekers, leren sigarenetuis, bretels, sok ophouders, een kostbare reisne- cessaire, een fles Cognac Salig- nac in fraaie doos met vier gla zen.... ,,Ik zou daar geen jaren voor ln angst hebben willen zitten", zeggen de kijkers, die de bun dels zakdoeken en modieuze sok ken door hun handen laten gaan. Hoge prijzen Er waren veel nieuwsgierigen en veel aspirant-kopers, giste ren op de kijkdag, en men ver wacht dat er hoge prijzen zul len worden gemaakt. Maar het verdwenen half miljoen ziet men aan deze inboedel bij lange na niet af, en dat zal er in de ver ste verte niet uitkomen. Vanmiddag brengt de veiling meester J. Z. Lapair dat alles onder de hamer. Tachtig das sen, twintig vulpennen, een paar slechte schilderijen, een elektrische haard met een na- ma ak-blokken vuur, en vele sta pels grammofoonplaten. Eén langspeelplaat heet: „You step ped out of a dream". Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4934 Donderdag 17 augustus 1961 Het geluidstechnische deel ervan werd in handen gelegd van de afde ling akoestiek van de technisch-fy- sische dienst van T.N.O. en T.H. te Delft. Deze heeft talrijke bandopna men gemaakt van het geluid dat aller- hand bromfietsen voortbrengen en vervolgens heeft ze, aan de hand van beoordelingen van deze geluiden door de Commissie-Geluidshinder, nieuwe normen opgesteld. Ook zijn in Delft nieuwe methoden voor het meten van al te luidruchtig geknetter uitgedacht en zijn de meetinstrumenten daar voor ontworpen. Met deze apparaten gewapend zal de politie met ingang van 1 oktober beter toegerust op pad kunnen gaan. BROMMEN, NIET KNETTEREN! Na langdurige voorbereidingen zijn thans de ministeriële beschik kingen gereed met de eisen waaraan de nieuwe bromfietsen zullen moe ten voldoen en met voorschriften voor de sterkte van het geluid en de manier van meting daarvan. Deze beschikkingen, die over enkele dagen in de Staatscourant zullen worden bekendgemaakt, zijn van minister dl*, ff. A. Korthals (Verkeer en Waterstaat). Onder zijn voor ganger mr. J. Algera is de grondslag voor de voorbereidingen gelegd door het instellen van de Commissie- Geluidshinder. Aan de hand van de nieuwe keu ringseisen zal de politie op eenvoudige manier kunnen vaststellen of de nieu we bromfietsen aan de voorschriften voldoen. Deze eisen gelden dus niet voor de brommers die nu op de weg zijn, maar deze zullen zich wel terdege hebben te onderwerpen aan de stren gere geluidsvoorschriften. De brom fietsen die in de toekomst door de fa brieken worden afgeleverd, zullen aan gepast moeten zijn aan de nieuwe keu ringseisen, die op zichzelf al een aan zienlijke beperking van het knalpot- geknetter inhouden. Het heeft bij het vaststellen van deze keuringseisen niet ontbroken aan me dewerking van de fabrikanten, die zijn georganiseerd in de Nederlandsche Vereniging De Rijwiel- en automobiel industrie, beter bekend als de Rai. Ook bij vorige gelegenheden, zoals bij het vaststellen van de toegestane ci linderinhoud van vijftig kubieke cen timeter, heeft de Rai aan Rijkswater staat alle hulp en bijstand verleend om te komen tot praktische voorschriften. De nieuwe bromfietsen die aan de markt komen zullen dus wel nauwkeu rig voldoen aan de tegen 1 oktober van kracht wordende eisen en voor de po litie zal het gemakkelijker zijn om vast te stellen of er aan deze nieuwe karre tjes is geknoeid door al te geestdriftige eigenaars. De wetgever hoopt óók dat de politie met behulp van de nieuwe geluidsregels zal gaan optreden tegen het lawaai dat wordt veroorzaakt door de karretjes die nog rondrijden Bovendien heeft de politie nu reeds een gemakkelijk toe te passen nieuw voorschrift bij de hand om het afschu welijke geknetter tegen te gaan dat vaak met stilstaande bromfietsen wordt gemaakt. Veelal Jeugdige lieden schep pen er blijkbaar een behagen in om bij stoplichten of als men in een groepje bij elkaar staat, de arme motortjes zo hard mogelijk te laten gieren. Dat is sinds kort verboden krachtens de jongste toevoeging aan artikel 51a, het bekende bromfietsartikel van het Wegenverkeersreglement. Daar staat nu, dat het verboden is met bromfietsen „onnodige geluidshinder te veroorza ken". Het woord „onnodige" duidt erop dat de hinder wordt teweeggebracht als de brommer niet rijdt. Deze toevoeging, waarmee de wetgever onversaagd maar vaak tevergeefs probeert de uitwassen van het bromfietsverkeer te bestrijden, is blijkbaar tot nu toe aan de publieke aandacht ontsnapt. De uitvaardiging er van geschiedde tegelijk met die van de jongste wijzi gingen van het Wegenverkeersregle ment, waarbij zich o.a. die inzake de zebra's voor voetgangers bevond. Het laatste voorschrift treedt pas op 1 okto ber in werking, dat over de geluidshin der met stilstaande bromfietsen is met- vn al van kracht pfeworden Het presidium van het natio nale Duitse Olympische comité en het bestuur van de Duitse sportbond hebben besloten voorlopig geen Westduitse spelers meer toe te staan wedstrijden te spelen in Oost- Duitsland. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. De Koninklijke/Shell Groep zag de nettowinst in het eerste halfjaar met twee procent stijgen tot 86,71 miljoen pond sterling. De toene ming kwam hoofdzakelijk foor reke ning van het tweede kwartaal, want in deze neriode kon de winst iets ster- Van onze correspondent GRONINGEN De bootsman C. Troost uit Leek heeft het ongeluk met de kustvaarder Hunze VI van de Groninger Beurtvaart n.v. overleefd. Het schip zonk gisterochtend voor de kust van Langeoog, een Wadden eiland in de Duitse Bocht, en sleurde zijn drie opvarenden mee. Het casco spoelde op het eiland aan. Leden van een hulpploeg brandden er, toen zij klopsignalen hoorden, zo snel mogelijk een groot gat in en Troost kwam uitgeput en op van de zenuwen tevoorschijn. Hij is waarschijnlijk de enige overle- vende van het ongeluk. Men neemt aan dat de 64-jarige kapitein E. Karei en de 31-jarige matroos H. Hesling, beiden uit Groningen, zijn verdronken. De Hunze VI, een scheepje van 140 ton, was dinsdag uit Hamburg naar Gro ningen vertrokken. Het had slechts veertien ton stukgoed aan boord, vol gens ooggetuigen deed zich gisteroch tend om half elf een ontploffing voor, toen het schip voor de kust van Lange oog voer. Het kapseisde en zonk binnen een paar minuten. De directie van de Groninger Beurt vaart veronderstelde gisteravond, dat de Hunze VI door een zware grondzee op haar kant was gegooid. Dat was van wege de kleine lading goed mogelijk. De reddingboot van Langeoog voer meteen uit om te gaan helpen. Vele uren werd in de buurt gezocht, maar het resultaat was nihil. Gezond In de loop van de middag werd de bootsman Troost gevonden. Toen het ongeluk gebeurde en het stuurhuis overboord ging, moet hij in de romp hebben gezeten. Troost is met een heli kopter naar het ziekenhuis in de Duitse plaats Essens gebracht. In een telegram aan zijn vrouw werd gezegd, dat hij het goed maakte. De kapitein en de matroos volgens geruchten zou nog een vierde man aan boord zijn geweest, maar daarvan weet het beurtvaartbedrijf niets waren vannacht nog niet gevonden. Zij zijn vermoedelijk met het stuurhuis in zee gevallen. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Met een sprong van vijf en een halve meter van een bal kon wist een jongen van een jaar of zestien gisternacht in Den Haag te ontkomen aan de greep van een Ha genaar, die hem had betrapt op het doorzoeker van kleding. De Hagenaar was de jongen op weg naar de w.c. tegengekomen in de hal van zijn huis. De jongen was aan het zoeken in de zakken van de kleren, die aan de kapstok hingen. Hij had al een portefeuille in de hand. De Hagenaar greep hem. De knaap rukte zich los en rende het balkon op. Vóór zijn achtervolger hem weer te Sakken kon krijgen, sprong hij over e balustrade. Hij kwam zonder kleerscheuren be neden. zette het althans meteen op een lopen. Hij is nog niet gevonden. ker stijgen dan in de eerste drie maan den van het jaar. Vergeleken met de Amerikaanse pe- troleummaatschappijen komt de Shell er evenwel niet zo best af. De concur renten in de Verenigde Staten konden over het algemeen veel grotere winst stijgingen boeken. De grote demonstratie van de Westberlijners voor het Schöneberger stadhuis ging gistermiddag voor een groot deel schuil onder duizenden paraplu's. Al die regendakjes waren geen bescherming tegen eventueel Oostduits verweer met waterkanonnen, zoals herhaaldelijk eerder was ge beurd, maar vormden nu een doodgewone bescherming tegen de neergutsende regen. Met opzet had men trouwens de betoging in het stadsdeel Schöneberg georganiseerd dat ver genoeg van de sektor- grens verwijderd ligt om geen directe en gevaarlijke „provo caties" tegenover het Oosten te bieden. De wilde woede van de Brrlijners, voldoende blijkend uit de massale op komst ondanks de regen, be koelde trouwens aanmerke lijk dank zij diezelfde regen. TELEFOTO Van onze correspondent BONN De eigenlijke crisis om Berlijn moet nog komen, zo heeft kanselier Adenauer gisteren te Bonn verklaard. Wat men nu in Berlijn ziet gebeuren is pas een eerste begin, zei hij. Er zal zich een kritieke toestand ontwikkelen, maar Adenauer gelooft niet dat er een oorlog uit zal voortkomen. Het Duitse volk zal er het hoofd aan kunnen bieden wanneer het maar nauw verbonden blijft met de Westelijken. Daarom vindt Adenauer de kritiek van sommige Westduitse kranten op de houding van de bondgenoten onjuist en misplaatst. Eigen nieuwsdienst KAPELLE Een ongeluk in Kapelle bij Goes heeft gisterochtend de 24-jarige S. H. J. Zuidweg uit Lewedorp en zijn 23-jarige verloof de A. C. A. de Kok uit Goes het leven gekost. Het paar had met de scooter een vrachtauto met aanhanger willen in halen. Het botste tegen een van de andere kant komende auto. Op de Houtrustbrug in Den Haag verongelukte gisterochtend de 39- jarige C. Jacobs uit Wassenaar. Hij sloeg achter een verkeersagent om linksaf en werd aangereden door een vrachtauto. De 39-jarige H. van 't Wout uit Den Haag kwam in zijn woonplaats om het leven bij een botsing met een tram. De man was met zijn fiets een straat in verboden richting ingereden en had bij een voetgangersoversteekplaats de tramrails willen oversteken. De kanselier gaat naar Berlijn om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de toestand in de voormalige hoofdstad. Men verwacht hem in West-Berlijn in de eer ste helft van de volgende week. Gisteren heeft Adenauer in Bonn de Russische ambassadeur Smimof ontvan gen die een boodschap van Kroesjtsjef voor de kanselier bij zich had. De inhoud schijnt te zijn dat de Russische regering niet voornemens is de toestand in Ber lijn verder te verscherpen. Adenauer heeft de Russische ambassa deur geantwoord dat de Westduitse rege ring van haar kant niets zal ondernemen wat de betrekkingen tussen West-Duits- land en de Sowjetunie zou kunnen be moeilijken of de internationale toestand zou kunnen verslechteren. Protest Tweehonderdduizend Westberlijners hebben gisteren voor hun stadhuis een protestbetoging gehouden tegen het slui ten van de sectorgrens in Berlijn. Burgemeester Brandt die er het woord voerde, vergeleek de sluiting van de grens met de bezetting van het Rijnland door Hitler in 1936 en hij waarschuwde de Westelijke mogendheden voor een tweede München. Brandt verlangde maat regelen tegen de illegale actie van Oost- duitse kant. Zie verder pag. 7 HOLLANDIA (AP). Tegen het ein de van de maand dreigen in Hollandia 32 Papoeaveldwachters in staking te gaan, als zij niet worden bevorderd tot politie-agent tweede klasse. De veldwachters zijn er vooral boos over, dat Europese hoofdagenten wel in specteur kunnen worden. De veldwachters doen al geruime tijd dienst in Hollandia als politie-agent. Dat is een gevolg van het tekort aan perso neel bij de politie. ROERMOND. Afgevaardigden van vele culturele en charitatieve vereni gingen hebben in Heerlen een comité opgericht om de directeur van de Caritasvereniginig, Hermes, te steunen in zijn pogingen de Caritaslotto weer op gang te brengen. Het comité, waarvan de notaris J. Thomassen uit Valkenburg voorzitter is, zal zich met een uitvoerig adres wenden tot alle ministers en de leden van de Staten-Generaal. Bij alle leden van de aangesloten verenigingen zullen adhesiebetuigingen worden verzameld. Op het bureau van de Caritaslotto in Heerlen werden 2 juli tachtigduizend lottoformulieren en de prijzenpot van 75.000 gulden in beslag genomen. De heer Hermes werd bekeurd voor over treding van de loterij wet. Van onze correspondent DEVENTER. In Zutfen is de hoofdagent van politie R. aange houden, omdat hij mogelijk betrok ken is geweest bij de vergrijpen waarvan zijn collega W. wordt be schuldigd. W. werd omstreeks Pasen gearres teerd voor een serie diefstallen. Hij zou die hebben gepleegd in de huizen van Zutfenaren die hem hadden ge- vrarjd tijdens hun afwezigheid een oogje in het zeil te houden. Onder meer zou hij een flinke slag hebben geslagen in de winkel van een ijzer handelaar. Zelfs zou hij de tuinstoe len bij het huis van de officier van justitie hebben weggehaald. De politieman had het aanvankelijk doen voorkomen alsof er een mede plichtige in het spel was geweest. La ter had hij dat herroepen. Dezer dagen kreeg de directeur van de gevangenis waarin W. opgesloten zit, een brief van de ex-politieman on der ogen, die gericht was aan R. Daarin sprak hij over „een schuld". De justitie, die de vroegere verkla ring van W. over een medeplichtige niet was vergeten, zag aanleiding tot een onderzoek. R. is nu gearres teerd en voorlopig geschorst, omdat er aanwijzingen zijn dat hij inder daad met W. heeft samengewerkt. Mr G. H. Hintzen, lid van de firma R. Mees en Zoonen, zal worden voorgedragen als directeur van de Continentale Han delsbank. Weersverwachting het K.N.M.I. ln De Bilt, geldig tot hedenavond: Wisselende be wolking met enke le buien. Matige"tot krachtige noord westelijke wind. Koel weer. MIESJE: Hopelijk is het zo nn en dan droogï 18 aug.: zon op 5.28, zon onder 19.59; maan op 12.44, maan onder 22.58. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterd. Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zürich weer wind zw.bew. O zw.bew. ONO regen NNO l.bew. WNW zw.bew. NNW geh.bew. W regen ZW regen WZW zw.bew. WZW zw.bew. WNW onbew. WNW onbew. WNW h.bew. ZW regen W geh.bew. ZW l.bew. WNW l.bew. ZZW max.t. n.sl 17 4 17 4 17 3 17 1 17 3 20 0 17 3 19 1 17 0.3 22 0 22 0.3 21 0.2 26 0 17 8 19 0 17 0 16 0 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De knetteren de bromfiets zal binnen enkele jaren hebben afgedaan. Met nieuwe doelmatige voorschriften zal tegen 1 oktober de- strijd tegen dit hinderlijke lawaai op de weg kunnen worden aange bonden. Keuringseisen die van jaar tot jaar strenger worden, gaan de produktie aan banden leggen en de politie krijgt de beschikking over beter hanteer bare middelen om overtredingen vast te stellen. t

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1