OOG OM OOG, BLOKKADE OM BLOKKADE IN BERLIJN Adenauer beledigt Willy Brandt Hond9 die over meesterwerken waakt, is doof Dader roofoverval in Hamburg bekent LEGERTJE AGENTEN BEDWINGT VOERMAN Samen uit, alleen (en berooid) naar huis QBf H®*,' Westduitse handel wil geen boycot Premier speurt naar buit Malcolm St. Clair treedt niet af Zelfs geen ..little rok'' „Schrootkartel niet aangepakt Vluchtelingen komen in ons land opbellen OUDE BEKENDE VAN POLITIE De BiltBuien politie ontdekt in zaak van gestolen cézannes: koninklijk paar naar frankrijk servatius terug naar duitsland PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Onrust Zie verder pag. 5 Onwettig Scherper LAATSTE NIEUWS Het weer overal Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J, Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen| Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeenwsch Dagblad S 7 Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartat!' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 4933 Woensdag 16 augustus 1961 Van onze correspondent BONN Mocht de Westduitse regering overgaan tot verbreking van de handelsbetrekkingen met Oost- Duitsland, zoals zij op het ogenblik overweegt, dan zal de Oostduitse regering daarop antwoorden door het vervoer van goederen van West-Duitsland naar West- Berlijn onmogelijk te maken. „Oost-Duitsland kan het zeer wel zonder handel met West-Duitsland stellen", Adenauer zo heet liet in een officiële verklaring van de Oostduit se regering. De verbindingen te land en te water tussen West-Duitsland en West-Berlijn lopen door Oostduits gebied en het is denkbaar dat de Oostduitsers dat ver keer zouden stopzetten of althans belemmeren door bet aan een nauwkeurige en langdurige controle te on derwerpen. Tegen dat laatste zou weinig te doen zijn, omdat het formeel geen blokkade zou betekenen. Het zou de Westberlijnse industrie echter zeer zwaar tref fen. De commandanten van de Wes telijke geallieerde troepen in West-Berlijn hebben gisteren namens hun regeringen gepro testeerd bij hun Russische col lega, kolonel Solowjef, tegen de sluiting van de sectorgrens in Berlijn. Men verwacht dat het schriftelijke protest zal worden verworpen. In de protestbrief schrijven de drie Westelijke commandanten dat er sinds het begin van de blokkade van Berlijn in 1948 geen flagranter schending is geweest van het Vier Mogendheden- akkoord over Berlijn dan de jongste stap van de Oostduitse regering. Aan de afspraak van juni 1949, waarbij de Russische regering zich heeft verplicht het vrije verkeer in Berlijn te bevorde ren, hebben de Russen zich evenmin gehouden. grensversperringen worden versterkt. Om Oostduitsers niet de gelegenheid te bieden via Zweden te vluchten zijn ge- zelschapsreizen naar Zweden, zoals het heet, „voorlopig afgezegd". De Oostduitse politie schijnt order tot schieten te hebben. Enige Oostduitsers die in de vorige nacht hebben weten te ontkomen, hebben althans verteld dat er op hen is geschoten. De maandag gesloten grens bij de Brandenburger Poort is gisteren dicht met prikkel draad afgezet. Ook aan de grens van Oost- en West- Duitsland zou de bewaking zijn ver sterkt. Langs de Elbe zou veel volks- politie patrouilleren, meer dan voor heen. rijen voor de levensmiddelenwinkels, daar men nu niet meer in staat is in West-Berlijn de waren te kopen, die in Oost-Berlijn schaars zijn of ontbreken. Het wisselkantoor in West-Berlijn koopt nog slechts in beperkte mate Ostmarken, omdat als gevolg van de sluiting van de grens voor deze valuta uiteraard niet veel vraag meer bestaat. De onrust onder de Oostberlijners schijnt te zijn gestegen, er staan lange Van een onzer verslaggevers AIX-EN-PROVENCE De waakhond die het museum Ven- döme in Aix moest bewaken, heeft de inbrekers die de acht Cézannes ontvreemdden, niet kunnen horen. De politie heeft ontdekt dat het beest stokdoof is. Dat is alles wat het onderzoek in de raadselachtige zaak gisteren heeft opgeleverd. Gistermorgen, is het museum her opend. Aan de ingang hangt een bordje met de mededeling dat acht schilderijen ontbreken. Verder herinnert in het barokke mu seum eens de residentie van kardi naal de Vendöme, een neef van Lode- wijk XIV niets aan de diefstal. De schilderijen zijn een beetje verhangen, zodat er geen lege plaatsen aan de muren zijn De maatschappij waarbij de acht schilderijen verzekerd zijn, het „Sta tische Versicherungs Gesellschaft" in „De vrijheid in Berlijn is drastisch beperkt, het verkeer tussen Oost- en West-Berlijn is door het aanbrengen van prikkeldraadversperringen, Spaan se ruiters e.d. en door andere maat regelen onderbroken. Bij de uitvoering van deze onwettige handelingen heb ben militaire en paramilitaire organi saties, wier aanwezigheid volgens het Viermogendhedenakkoord in Berlijn onwettig is, de Oostelijke sector van de stad tot een versterkt kamp ge maakt." De commandanten besluiten met: „Wij moeten tegen de op 13 augustus ingevoerde illegale maatregelen pro testeren en stellen u ervoor verant woordelijk dat de overeenkomsten over Berlijn worden nagekomen." De afsluiting van Oost-Berlijn is gisteren verder verscherpt en er doen geruchten de ronde dat binnenkort ook Westberlijners en Westduitsers niet meer naar Oost-Berlijn zullen mogen. Ulbricht, het Oostduitse staats hoofd. heeft maandagavond bij een inspectie van de grensbewaking de dreigende opmerking gemaakt, dat voor de ondersteuning van de Oost duitse troepen nog een aantal tanks van het Russische leger in reserve wordt gehouden. Hij hoopte dat het Westen er daardoor van zou worden overtuigd, dat het bij de voorbereiding van een vredesverdrag veel beter is reeds van tevoren te onderhandelen. Het Westberlijnse gemeentebestuur heeft besloten maatregelen te nemen tegen de ongeveer vijftienduizend Westberlijners, die in Oost-Berlijn werken, daar het ontbreken van de Oostberlijners, die tot dusver in West- Berlijn hebben gewerkt, voelbaar be gint te worden. De Oostduitse regering heeft gister nacht een nieuwe beperking ingevoerd, die inhoudt dat Westberlijnse auto's en motorrijtuigen nog slechts met een speciale vergunning in Oost-Berlijn mogen rijden. Als motief voor de nieu we bepaling wordt opgegeven, dat de verkeersvrijheid voor Westberlijnse burgers is misbruikt voor diensten aan de Westelijke agenten en spionagecen- trales. Verder is er een verordening uitgevaardigd, dat Oostduitsers alleen in het bezit mogen zijn van een Oost duits persoonsbewijs. Wie in strijd daarmee handelt wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar en met boete. Deze verorde ning is uitgevaardigd orndat Oostduit sers voor hun vlucht vaak een West- berlijns of Westduits persoonsbewijs leenden. De controle op auto's e.d. met een Westberlijns nummer is nog niet uni form. In de meeste gevallen schijnen deze auto's gisteren te zijn teruggezon den, zelfs als de automobilisten buiten landers waren. In het algemeen krijgt men de in druk dat de controle van de Oostduitse politie scherper wordt en dat ook de Van onze correspondent LONDEN. De zaak van de on willige Britse edelman, Anthony Wedgwood Benn, begint de vorm van een klucht aan te nemen. De man die op zijn plaats in het Lagerhuis terecht kwam, de conservatief Malcolm St. Clair, maakte gisteren bekend dat hij toch maar niet aftreedt als parle mentslid. Hij stelt zich evenwel niet meer ver kiesbaar in het district Bristol-zuiaoost dat hij nu in het Lagerhuis ,y®r,|gSJn- woordigt in plaats van de socialist wedg wood Benn, die eigenlijk gekozen werd maar door zijn adellijke titel niet in het Laserhuis mag. Maandag deelde St. Clair nog mee bereid te zijn om zijn zetel beschikbaar te stellen, wanneer Wedgwood Benn (Lord Stansgate) zich niet meer ver kiesbaar zou stellen in Bristol. Wedg wood Benn antwoordde op dat aanbod: Daar hebt u niets mee te maken. Ik vind dat het hoog nodig is, aldus St. Clair gisteren, om de lucht te zui veren en twee geheel nieuwe kandida ten in Bristol-zuidoost te stellen om uit te maken wie dat district in. het Lager huis zal vertegenwoordigen. Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. Het was gisteren warm, erg warm in Little Rock, Arkansas. De ther mometer wees 34 graden aan. ,,Maar", zo vertelde Je politie aan mevrouw Chilli Degas, „dat is nog geen excuus om hele maal zonder kleren op straat te lopen". Het verweer van mevrouw Degas luidde: „Ik deed het al leen om af te koelen." Ze koelt nu af in de stadsge vangenis air conditioned. WASSENAAR. Het Tweede-Ka merlid jhr. mr. M. van der Goes van Naters is „ja en nee" tevreden over de antwoorden van minister Beerman op de vragen over de schrootfraude van het Tweede-Kamerlid G. M. Ne- derhorst. Dat het (voor)onderzoek aan de gang is stemt hem tot tevre denheid, maar: ,,Het is intussen al vier jaar geleden dat de heer Worms de zaak heeft aangeroerd", zegt hij. „Het schrootkartel wordt niet aange pakt," constateert de heer Van der Goes van Naters voorts. Het onderzoek van Lloyds Register was, zegt hij, daarvoor te beperkt. Lloyds had geen carte blanche gekregen om de zaak te onderzoeken; de Hoge Autoriteit had Lloyds de zaken van 43 schepen laten onderzoeken, waar van er zeven in Nederland zijn gesloopt. Van die zeven kwamen er vier bij één sloper terecht, die evenwel geen lid was van het kartel. „Nu dreigt die ene, kleine, sloper te moeten boeten voor de praktijken van het kartel," meent de heer Van der Goes van Naters. Het oordeel van de heer Nederhorst over de antwoorden van de minister kon den wij gisteren niet inwinnen; hij is met vakantie. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Een ruzietje dat de Rotterdamse voerman F. F. F. B. (42) gisteravond kreeg met drie mannen die zojuist een café aan de Crooswijkseweg hadden ver laten, is de oorzaak geweest van een langdurige rel. Met een gum miknuppel en met de blote vuist werden vele rake klappen uitge deeld. Zelfs vuurde een politieman twee schoten af, in de lucht overi gens. De oorzaak van het ruzietje rust in de schoot der goden. De voerman be zag de wereld al door dichte alcoholi sche nevelen toen de eerste woorden, vielen en ook zijn drie tegenstanders hadden in het café te veel genuttigd om nog enige opheldering te kunnen verschaffen. Van de rel zelve waren enkele hon derden Crooswijkers getuige. Er schijnt aanvankelijk nog een vrouw bij betrokken te zijn geweest die naast de voerman op de bok van een paard en wagen gezeten de eerste woor den naar de drie cafébezoekers heeft geroepen. Over de vrouw wordt in de annalen van de politie en in de ver halen van de getuigen verder gezwe gen. De geschiedenis werd een zaak van mannen onder elkaar. Dc voerman en de drie mannen wisselden aanvanke lijk woorden en later klappen. De po litie werd gewaarschuwd; toen die vier man sterk arriveerde slo ten de vier ruziënden snel vrede om als ééh man dë politie behoorlijk partij te kunnen geven. Op de bok Gevieren op de bok reden zij heen. Eén politieman greep de teugels, maar het span reed nog tientallen meters voort. Tenslotte kwam het voertuig tot stilstand. De strijd begon. Naar mate het aantal politiemannen groter werd (er waren tenslotte zes politie auto's op het strijdtoneel) en ook het aantal toeschouwers groeide tot enkele honderden, verminderde het aantal vechtersbazen: F. F. F. B. bleef ten slotte met nog maar één ex-tegenstan der over. Niettemin duurde het nog lang voor dat de strijd gestreden was. Toen enkele mannen der wet B. gevanke lijk naar de overvalwagen brachten wist hij zich nog los te rukken en er vandoor te gaan. Onder begeleiding van het geluid van twee waarschu wingsschoten glipte hij een café in. Daar werd hij gearresteerd. Adem loos zag de menigte toe hoe hij met de loop van een pistool in de nek ten tweede male werd opgebracht. Daarna keerde de rust weer. Van onze correspondent VENLO. Wegens de blokkering van het telefoonverkeer tussen West en Oost-Berlijn, zijn dinsdag vele Oostduitse vluchtelingen, die al langer in West-Duitsland wonen, de Neder landse grens overgestoken om van Ne derland uit telefonisch contact op te nemen met familie in Oost-Duitsland. In Venlo werden verscheidene gesprek ken aangevraagd door ongeruste ouders die hun kinderen in Oost-Duitsland op vakantie hadden gestuurd. In de mees te gevallen had men binnen een uur verbinding en kon men de familie en kennissen verzoeken de kinderen zo vlug mogelijk terug te sturen. DEN HAAG Koningin en Prins brengen vrijdag 22 september een be zoek aan La Courtine. Met het regerings vliegtuig gaan zij naar Clermont-Fer rand en vandaar reizen 'zij met een he likopter naar La Courtine. Koningin Juliana en prins Bernhard zullen de oefeningen van de vierde divi sie bijwonen. Berlijn of geen Berlijn, economi sche crisis of niet, de Britse premier Macmillan is met vakantie gegaan. En wat meer is; hij begon zijn va kantie deze week met zijn meêst geliefde vrije tijds besteding, de jacht op korhoenders. Hij is daartoe de gast op het land goed van de graaf van Swinton in de North riding of Yorkshire. De pet op, een tweedjasje aan, Hl rond de benen een SÜ& gemakkelijke plus fours: zo voelt Engelands eerste minister zich pas helemaal op zijn gemak. Gisterochtend zorgde een vlugge haas voor veel gelach op de mi nister presiden tiële jachtpartij. Op nauwelijks drie meter van de eerste minis ter sprong er plotsklaps een haasje uit een hoopje gras te voorschijn. Hups, snelden de jachthonden achter het diertje aan, maar de haas was hen te snel af en ontkwam. Tot groot plezier van allen, ook van Mac millan. Je zou er bijna de kwes- tie-Berlijn bij vergeten. Op de foto: links de graaf van Swinton, Macmillan in het mid den en rechts Christopher Soa- mes, minister van landbouw, vis serij en voedselvoorziening. Wenen, heeft bekend gemaakt dat zij bereid is een losprijs te betalen als de gestolen doeken worden terugge bracht. De acht Cézannes zijn voor zes miljoen gulden tegen diefstal ver zekerd. De eigenaars Zoals wij hebben bericht komen de gestolen doeken uit verscheidene col lecties. Het bekendste is „De Kaart spelers" uit het Louvre. De „Zittende boer" is eigendom van de verzame laar Simon in New York, het „Land schap bij Aix" van de Fransman Bor- lage, „Weerspiegeling In het water" van de Fransman Cimbalista, de „Drie schedels" behoort aan dr. Feil- chenfeldt in Zürich, het „Stilleven met theepot" is afkomstig uit het Natio naal museum van Wales te Cardiff, het portret van Marie Cézanne is uit geleend door het Stedelijk museum van Saint Louis en het stilleven met sehapebout en brood komt uit de col lectie Kunsthaus te Zürich. Van onze correspondent HELMOND Of het nu een ruzietje is geweest of een verkeerde afspraak, die de Italiaanse vakantie van het Helmondse gezin L. in de war heeft gestuurd, is nog niet helemaal bekend. In ieder geval klopte het hoofd van het gezin de 31-jarige Hendrik L. gisteren berooid bij de Nederlandse consul in Milaan aan, op dezelfde dag dat zijn gezin gebruind en opgewekt thuis in Helmond arriveerde. De heer L. heeft de politie van Bolzano verteld dat hij dagenlang, zonder een cent op zak, door Noord- Itaiië heeft gezworven, zo meldt het persbureau Associated Press. De heer L„ zijn vrouw Maria, dochter Anita en nog enkele familie leden waren tien dagen geleden via België, Luxemburg, Frankrijk en Zwit serland naar Italië gereisd. Eind vorige week kwam het gezelschap in Milaan aan. Ellende Daar begon de ellende. Ieder ging er volgens de heer L. zijns en haars weegs om de stad te bekijken en inkopen te doen. Toen de heer L. op de (volgens hem) afgesproken plaats terugkeerde, trof hij niemand aan, oo-k niet na één uur, evenmin na een halve dag wachten. Hij had geen papieren bij zich en vrijwel geen geld op zak. De nacht bracht hij in de open lucht door. De volgende dag besloot hij in arren moede terug te liften naar Helmond. Zijn onbekendheid met het terrein en kennelijk ook met de taal was er de oorzaak van dat hij zich door behulp zame automobilisten de verkeerde kant liet oprijden. Hij reisde in oostelijke in plaats van in westelijke richting. Na veel omzwervingen kreeg hij onderdak in een kapel in Merano, Zuid-Tirol. De broeders van het klooster zagen wel dat de man in moeilijkheden ver keerde. Zij brachten hem bij de cara binieri in Bolzano, die hem naar de Nederlandse consul m Milaan door stuurden. Er ging een mannetje met hem mee om te zorgen dat hij ditmaal de weg niet kwijt zou raken Volgens de teruggekeerde familie van de berooide heer L. was hét ver- Kaal eventjes anders: In Milaan kreeg het gezelschap ruzie en de heer L. „hij kan soms wat koppig zijn" ging alléén op stap. Men liet zich het vakantieplezier niet bederven. Pas gisteravond thuis vernam men van 'de moeilijkheden van het hoofd van het gezin. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De 28-jarige John L. uit Rotterdam, (jie vrij dagavond op het station Hollands Spoor in Den Haag is gearres teerd voor de moord op een Duit ser in Hamburg, zal vandaag voor de Haagse officier van justitie worden geleid. Hij heeft toegegeven, dat hij op 23 juni een' roofoverval heeft ge pleegd op een juwelier in Hamburg. Een buurman, die te hulp kwam werd daarbij dood geschoten. Na de overval heeft L. die overal werd gezocht, gejaagd en onrustig rondgezworven. Fietstocht Hij ging naar Kiel, terug naar Hamburg, bleef daar een week en liftte vervolgens naar België. In Antwerpen stal hij een fiets. Daar mee kwam hij tegen eind juli Ne derland binnen. Hij fietste door naar Rotterdam, waar hij onderdak kreeg van een man, die hij in de stad had ontmoet. Na een paar dagen ver dween hij met een koffer en het paspoort van zijn gastheer. Den Haag was zijn volgende ver blijfplaats. In de binnenstad maakte hij kennis met een man, die hem logies aanbood. Ook daar verdween hij na twee dagen, nu zoals ge meld met twee koffers en drie duizend gulden. Na enkele dagen zwerven hij sliep in de duinen kreeg hij in een Schevenings hotel een baantje als bordenwasser. De gestolen koffers had hij naar het bagagedepot op het Hollands Spoor gebracht. „Stil" leven Zoals men weet kon de recherche hem vrijdag, toen hij de koffers kwam halen, in de kraag grijpen. L. is een oude bekende van de politie. Hij heeft ai verscheidene straffen uitgezeten. Na elke straf nam hij zijn oude beroep van zee man weer op. De roofoverval in Hamburg zou vermoedelijk één van zijn laatste misdaden zijn geweest, zegt hij zelf. L., die vloeiend Spaans en Portu gees spreekt, was van plan geweest in Brazilië „stil" te gaan leven van de opbrengst van de juwelen, die hij buit had willen maken. Bert is heel goed voor m'n jongste broer; hij heeft ervoor gezorgddat-ie een zaak in gedragen herenkleding kon beginnen. De Amerikaanse luchtmacht heeft, net als de marine twee dagen tevoren, maatregelen genomen om haar sterkte te vergroten. Er zullen 28.000 man meer onder de wapenen komen dan er nu in dienst zijn. Eigen nieuwsdienst FRANKFURT. Grote Westduit se firma's die .een druk handels verkeer met communistisch Oost- Duitsland onderhouden, trachten er onderuit te komen om deze band door te snijden. Van regeringszijde te Bonn wii men namelijk daarop aandringen. Uit een bericht in de Frankfurter Allgemeine Zeitung blijkt dat deze fir ma's er de nadruk op leggen dat het optreden der Oostduitse autoriteiten zich niet richt tégen het verkeer van het Westen naar het Oosten en in het bijzonder niet tegen het handelsver keer naar West-Berlijn, maar „alleen" tegen het verkeer van het Oosten naar het Westen. Voor de vrijheid van dit laatste verkeer bevat het Oost-West- duitse handelsverdrag geen enkele ga rantie. De Westduitse firma's die ieder jaar met grote inzendingen plegen deel te nemen aan de Leipziger Messe, hou den zich nog op de achtergrond. De Westduitse deelneming aan deze jaar beurs is dit jaar bepaald geringer dan in vorige jaren. De betreffende fir ma's zullen nog deze week een besluit over hun deelneming nemen; zij wen sen allereerst af te wachten wat de regering-Adenauer zal aanbevelen. Het Hamburgse blad Die Welt heeft opgeroepen om de Leipziger Messe te boycotten. Er is geen enkele aanlei ding, aldus dit blad, om zaken te doen met lieden die de bevolking in Oost- Duitsland onderdrukken. Die Welt schrijft voorts: „Het zou grotesk zijn als het prikkeldraad waarmee de Brandenburger poort te Berlijn wordt gebarricadeerd, door Westduitse fir ma's zou worden geleverd". TEL AVIV (AFP). Dr. Servatius, de verdediger van Adolf Eichmann, is gisteren uit Israël naar West-Duitsland vertrokken. In november keert hij naar Israël terug om aanwezig te zijn als de rechtbank vonnis wijst. Servatius zei voor zijn vertrek dat Eichmann verrast was door de mense lijke houding van zijn rechters. Hij had een soort volkstribunaal verwacht in de stijl van de nazi's. Weersverwachting van het K.N.M.Ï. in De Bilt geldig tot hedenavond: Wisselend be wolkt met plaat selijk enkele bui en. Overwegend matige noordwes telijke wind. De zelfde temperatu ren als gisteren of iets hogere. MIESJE: Mooi weer gehad? 17 augustus: zon op 5.26. zon onder 2C.01; maan op 11.37, maan onder 22.31. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterd. Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon weer wind h.bew. ZO h.bew. ZZO regen NNO regen Z zw.bew. NNW h.bew. NW regen WNW zw.bew. WNW zw.bew. WZW zw.bew. w h.bew. w h.bew. NW l.bew. o l.bew. WZW regen ZW zw.bew. WZW geh.bew. WNW zw.bew. w h.bew. stil zw.bew. zw.bew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. h.bew. max.t. n.sl. W NO N W W ZW O ZW onbew. NNW 18 0 18 11 16 18 15 4 15 0 20 1 17 6 18 5 13 4 19 0.4 20 0 22 0 25 0 17 3 14 17 19 0 19 0 20 0 23 0 22 0 24 0 27 0 33 0 31 0 25 0 32 0 29 0 37 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1