van ton Geen overlevenden van ramp in Noorse Nederlander dreef in Australië reisbureau voor Nederlanders Bedell Smith overleden Unilever 9,6 lagere winst OOK DE LLOYD VERBRAK RELATIE MET REISBUREAU V oortaan detectives in Amerikaanse vliegtuigen C00SV, I Geen artiesten van Sleeswijlc op televisie De Bilt: Reg en PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Toch reizen Alles verkocht Tragisch Badgasten graven skelet op Zie veriler pag. 5 Vermiste jongens zijn beiden verdronken Indonesië breidt luchtvloot uit H.T.M. biedt R.E.T. bussen te koop aan OOK CASTRO LIGT LUCHTROOF ZWAAR Zeelui gewond op stuurloos schip PARIJS BOYCOT ZITTING UNO Finse dwangarbeid voor Nederlandse zeeman Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189 Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,86 per week, 7,per kwartati Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» 7 cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4929 Vrijdag 11 augustus 1961 VELE IMMIGRANTEN OPGELICHT 4-7 Eigen nieuwsdienst MELBOURNE Honderden Nederlandse immigranten in Australië zijn hun spaargeld ge heel of gedeeltelijk kwijtgeraakt als gevolg van duistere manipu laties van een reisbureau dat onder leiding stond van de Ne derlander A. B. De Australische politie heeft Interpol oin mede werking gevraagd bij het onder zoek in deze zaak, aangezien B. een goede bekende van de Ne derlandse politie en van Interpol zou zijn. De gedupeerde Nederlanders hebben, evenals enkele naar Australië geëmigreerde Britten, tussen de vijftigduizend en negen tigduizend Australische ponden (tussen 400.000 en 720.000 gulden) aan het reisbureau betaald, als deposito's voor scheepspassage of als storting voor familieleden in Nederland die van plan waren naar Australië te komen. Al dit geld zou verdwenen zijn. Mr. W. Ariëns, de Nederlandse consul-generaal in Melbourne, zei gisteren dat hij wordt over stroomd met klachten van Neder landers in Melbourne en Adelaide. Al deze mensen hebben geld ge deponeerd bij het reisbureau, dat werkte onder de naam Seven Seas Travel Agency Ltd. Het kantoor van het reisbureau staat thans leeg. B. had de afgelopen twee jaar de leiding van het reisbureau. Vorige week verschenen er in enkele Austra lische kranten advertenties van twee Italiaanse scheepvaartmaatschappij en, die in Melbourne vertegenwoor digd zijn, waarin deze ondernemingen meedeelden dat zij alle betrekkin gen niet de Seven Seas Travel Agency hadden verbroken. De twee scheep vaartmaatschappijen, de Sitmar Line en de Compania Genovese, beide ge vestigd te Genua, laten de reizen die de gedupeerde Nederlanders via het reisbureau hadden besproken, tot nu toe gewoon doorgaan, ondanks het feit dat het geld, dat door deze men sen was betaald, niet door het reis bureau is doorgestuurd. De meeste mensen hoorden pas op de avond voor hun vertrek dat er voor hun reis nog niet betaald was. Een deel van de betrokkenen heeft ai zijn bezittingen verkocht om vol doende geld voor de reis bij elkaar te krijgen. Vorige week vertrok het s.s. Fla- minia van de Compania Genovese uit Australië naar Europa met een groot aantal gedupeerden aan boord. Zij allen hadden hun reis besproken via het reisbureau. Voor hun passages moest nog een bedrag van 4500 Australische ponden (ruim 36.000 gulden) worden betaald. Vandaag vertrekt de Aurelia, eveneens van de Compania Genovese. Voor passagiers die daar op varen is vijfduizend pond nog niet betaald. Al dit geld was bij het reisbureau in Melbourne gestort. Mr. Ariëns zei gisteren: „Deze hele zaak is verschrikkelijk, pathetisch en tragisch. Eenvoudige mensen zijn beetgenomen. Zij zijn alles kwijtge raakt wat ze bezaten". (Telefote) Langs steile bergpaadjes klimmen mannen met ambulances naar het hoog op de berg liggende wrak van de Viking. De tocht naar boven is al moeilijk. De daling, met op de ambulance de resten van een van de inzittenden van de verongelukte Viking, is nog zwaarder. Negenendertig keren hebben de mannen van de bergingsploegen hun trieste tocht moeten maken. Toen lagen alle lijken van de 34 schooljongens, van de twee onderwijzers, de twee vliegers en de stewardess op de boten in het nu rustige water van de fjord. Tussen de indrukwekkende bergwanden door voeren de schepen stil naar Stavanger. Het was een tocht zoals de dode jongens hadden willen maken tijdens hun vakantie in Noorwegen. WESTERSCHOUWEN Badgas ten op het strand van Wester- sehouwen hebben gisteren de schrik van hun leven gekregen, toen zij bij het graven van een kuil een menselijk skelet vonden. Het skelet werd aangetroffen aan de voet van de duinen, op een diep te van ongeveer anderhalve meter. Het zal worden opgezonden aan dr. J. Huizinga van het antropologisch labo ratorium van de Utrechtse universiteit. Het is niet onmogelijk dat men hier te doen heeft met het stoffelijk overschot van een zeeman, dat in de middeleeuwen aangespoeld is, maar dr. Huizinga achtte het evenmin uit gesloten dat het skelet van oudere da tum is. Hij herinnerde aan het ne- gende-eeuwse kerkhof, dat indertijd voor de kust bij Domburg is gevon den. Door het verplaatsen van de duinenrij in de loop der eeuwen kan het gevonden stoffelijk overschot in vroeger tijden aan de binnenkant van de duinen zijn begraven. ROTTERDAM. De winst van Unilever heeft over het eerste half jaar 1961 273 miljoen bedragen te gen 302 miljoen in dezelfde periode van 1960. Daarentegen zijn de omzet ten van het concern gestegen -van 9.658 tot 9.767 miljoen. Dit had vergeleken met de eerste helft van vorig jaar, een daling van de winstmarge tot gevolg van 3,1 tot 2,8 procent. Vergeleken met de tweede helft van 1961 echter zit in het ver loop van de winstmarge een verbetering. Toen bedroeg zij namelijk 2,5 procent. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat zich juist in die laatste zes maanden van 1960, een opeensta peling heeft voorgedaan van ongun stige factoren, zoals de gevolgen van de Planta-affaire, de moeilijkheden in Congo en de zeer slechte zomer, waar door de verkopen van ijs een voor Unilever zeer belangrijk artikel onder druk kwamen te staan. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en de Stoom vaart Maatschappij Nederland zijn niet betrokken by de moeilijkheden rondom het Australische reisbureau Seven Seas. Voor zover by de rede rijen bekend bevinden zich op hun schepen geen passagiers, die met dit reisbureau in zee zijn gegaan. De Lloyd en de Nederland hebben wel zaken gedaan met Seven Seas. In het begin van dit jaar hebben zy de relatie verbroken, nadat hun alar merende berichten ter ore waren ge komen. By deze scheepvaartbedrijven ver onderstelt men, dat het merendeel van de gedupeerden bestaat uit emi granten, die in Nederland vakantie willen houden, en terugkerende be zoekers aan geëmigreerde familie. Velen maken daarbij gebruik van Italiaanse schepen, omdat deze lage re passageprijzen rekenen dan de Nederlandse schepen. Zij accepteren dan tevens een andere verzorging. Eigen nieuwsdienst STAVANGER. In de kathe draal van Stavanger werd gister avond een herdenkingsdienst gehouden voor de 34 school jongens uit Engeland die woens dagavond om het leven kwamen toen het vliegtuig waar ze mee uit Engeland waren gekomen in de bergen van zuidwestelijk Noorwegen neerstortte. Met de jongens verloren de twee onder wijzers die hen begeleidden het leven, evenals de bemanning van het vliegtuig die uit drie leden bestond. In bar slecht weer vloog het toe stel, een Vickers Viking van de Cunard Eagle Airways, bij Holta tegen een bergtop te pletter. De Viking, genaamd Papa Mike, vloog onmiddellijk in brand. Alle inzit tenden moeten vrijwel direct de dood hebben gevonden daar op die kale, kille bergtop. Gistermiddag, nadat de Noors-Britse commissie van onderzoek bij het wrak van het vliegtuig het eerste werk had verricht, begon het trieste werk van het naar beneden brengen der lijken. Langs smalle bergpaadjes werden de gedeeltelijk verkoolde lichamen van de jongens, die zich een dag eerder nog op een heerlijke vakantie hadden verheugd, en die der volwassenen naar het water gebracht. Daar lagen boten gereed die de lichamen naar Stavanger brachten. Nimmer In Stavanger hingen gisteren de vlaggen halfstok uit medeleven met de omgekomen Britten. Nog nimmer is er in deze buurt van Noorwegen een zo ernstige vliegramp gebeurd. Erg veel is er niet over van het vlieg tuig. Een grote hoop stof en as ligt naast enkele delen een vleugel en een motor van de Viking die niet door het vuur werden verteerd. Het tweemotorig vliegtuig is onge veer negentig meter onder de top te gen de berg opgevlogen. Zelfs als het de berg zou hebben gemist, dan nog zou het vliegtuig zijn verongelukt. Vijf honderd meter verder, precies in de 'koers die de Viking vloog, staat een nog hogere bergtop. Wat is er mis gegaan, is de grote vraag die iedereen zich in Noorwegen en Engeland stelt. Vijf minuten voor de landing ontving men op het vlieg veld Sola waar de Viking moest dalen, nog een boodschap van de piloot, de veertigjarige Philip Watts. Gistermid dag werd de hand die men daar van maakte, nog eens afgedraaid voor de Britse ambassadeur in Noorwegen die naar het rampterrein was gekomen. Gevonden De hele avond en nacht van woens dag op donderdag is er langs en op de Noorse kust gezocht. Mijnenvegers van de marine speurden in het donker de fjorden af. Pas bij het ochtendgloren meldde een helikopter: „Wrak gevon den, geen overlevenden." Enkele boe ren uit de omgeving waren de eersten De verongelukte Vickers Viking van Cunard Eagle Airways die bij het wrak aankwamen. Er hing nog een sterke brandlucht, overal lagen lichamen verspreid, vertelden zij. Waarom? Waarom is de Viking uit de voor geschreven koers geraakt?, zo vraagt men zich af. Gebruikte de piloot mili taire kaarten en civiele door elkaar? Is hij daardoor in een verkeerde corri dor terechtgekomen en bovendien door de krachtige wind te ver naar het oos ten gevlogen? Op Sola stond een groep Engelse schoolkinderen te wachten op de aan komst van het verongelukte vliegtuig. Deze kinderen hadden hun vakantie er juist opzitten en moesten terug naar Engeland. Zij maakten later op de avond de tocht met een tweede Viking die van Londen uit naar Stavanger vloog. Van onze correspondenten NIJKERK/MEPFEL De twee jongetjes die sinds enkele dagen wer den vermist, blijken beiden te zijn ver dronken. Militaire duikers uit Gorinchem, die door het gemeentebestuur te hulp wa ren geroepen, vonden gisteren in de haven van Nijkerk het lijkje van de zevenjarige Jurrien van Dijkhuizen uit die plaats. Jurrien was sinds dinsdag middag zoek geweest. In Meppel kwam gisteravond het lichaam van de vijfjarige Derk Noord huis in de Nieuwe Haven boven drijven, nadat daar de hele dag was gedregd. Dit kind, een zoontje van schipper D. Noordhuis uit Leeuwarden, was maan dagmiddag niet aan boord teruggekeerd, nadat het met zijn autoped de wal op was gegaan. DJAKARTA (AFP). De chef-staf van de Indonesische luchtmacht, maar schalk Suriadarma, heeft gisteren het eerste Indonesische eskader lange-af- standbommenwerpers in gebruik ge steld. Het eskader is gevormd, zo zei hij met het oog op de strijd van Indonesië voor het terugkrijgen van westelijk Nieuw-Guinea. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Van de vijftig splinternieuwe bussen die bij de H.T.M. sinds jaar en dag ongebruikt staan omdat het Haagse bedrijf niet voldoende chauffeurs kan krijgen, zijn er thans 36 aan de R.E.T. te koop aangeboden. De veertien overige hoopt ir. A. C. Pijl, directeur van de binnen afzienbare tijd alsnog in bedrijf te kun nen stellen. Noch ir. Pijl. noch ir. Bogtstra, di recteur van de R.E.T., verwacht dat deze offerte spoedig tot een transactie zal leiden. Van Rotterdamse zijde moet worden gewacht op de in een rapport vast te leggen bevindingen van de technische adviseurs, die opdracht hebben een on derzoek naar de aangeboden bussen in te stellen. Valt het onderzoek gunstig uit dan zou de Haagse offerte kunnen worden voorgelegd aan de commissie voor de bedrijven, die op haar beurt het col lege van B. en W. adviseert. Gaat ook dat college op het aanbod in dan is tenslotte het laatste woord aan de ge meenteraad van Rotterdam, vooropge steld dat de Haagse gemeenteraad zich met deze uit de nood geboren trans actie akkoord verklaart. WASHINGTON. In alle Amerikaanse passagiersvliegtuigen vliegen voortaan, gewapende detectives mee zowel op de binnen landse als op de internationale luchtlijnen om verdere pogingen tot luchtroof te verhinderen. Bovendien komt binnenkort op lucht- roof in Amerika een afschrikwekkend zware straf te staan. De Senaat nam gisteren een wetsontwerp aan dat voorziet in straffen van minimaal twintig jaar en maximaal levenslang of in het uiterste geval de dood. Het wetsontwerp komt nu met spoed in behandeling in het Huis van Afgevaardigden. Voordat je begint, doe me een plezier Van een onzer verslaggevers HILVERSUM. De voorgeno men televisieshows die de Vara het komende seizoen in samenwer king met een aantal artiesten van René Sleeswijks Nederlandse revue eens in de maand uit het theater Carré in Amsterdam zou uitzenden, zijn voorlopig van de baan. ,,Wij vinden het erg jammer dat onze plannen deze winter niet uitge voerd kunnen worden. De oorzaak er van is dat het idee eigenlijk te laat werd geboren om het nog voor het nieuwe seizoen te kunnen realiseren", zo vertelde de heer Te Nuyl, hoofd van de televisiesectie van de Vara. Te groot „Toen de besprekingen goed en wel op gang waren en alle aspecten van dit grote project ter tafel waren ge komen. moest de heer Sleeswijk zich al volledig gaan bezig houden met de voorbereidingen van zijn nieuwe re vue. Bovendien was hier voor het eerst sprake van een samenwerking tussen de televisie en® de showbusi ness en de technische en programma tische eisen die een dergelijke samen werking stelt, bleken te groot om op korte termijn te verwezenlijken." De heer Te Nuyl sprak de hoop uit dat het volgend seizoen de voorgeno men televisieshows doorgang kunnen vinden. Is het in Washington met de maat regelen tegen luchtroof bittere ernst geworden, ook de Cubaanse regering begint dit stuk anarchie zorgen te baren. President Castro drong daarom gisteren bij de Amerikaanse regering aan op een overeenkomst. Hij zou graag zien dat beide landen samen een. einde aan dit gevaarlijke euvel maakten. Algerijn OSLO (ANP) Enkele opvarenden van de tanker Neeltje Broere hebben lichte verwondingen opgelopen, toen het schip met machineschade slingerend en stuurloos voor de Noorse kunst rond dreef. Het Duitse schip Erwin Nübel heeft de Neeltie Broere, eigendom van de N.V. Gebr. Broere te Dordrecht, naar de rede van Horten gesleept. Daar zal ze worden gerepareerd. De luchtrover die na aankomst van de eergisteren boven Mexico gekaapte DC-8 van de Pan American Airways werd ingerekend in Havana was een uit Algerije afkomstige 27-jarige Frans man, Albert Charles Cadon, die onder de druk van het politieke nieuws van de laatste tijd uit zijn evenwicht was gebracht en met zijn onverantwoorde lijke daad Amerika de houding van dat land tegenover de Algerijnse kwestie had willen inpeperen. Met de wrijving tussen Cuba en de Verenigde Staten zou zijn daad van luchtroof niets te maken hebben gehad. Hoezeer Cadon uit zijn geestelijke evenwicht was bleek uit mededelingen van zijn vrouw. Zij vertelde in New York dat haar man dagen lang bezig was geweest aanplakbiljetten te ver minken. Een chemische fabriek, Chem- strand, was de vorige winter begonnen veel reclame te maken met een nieuw produkt dat onder de naam Cadon in de handel was gebracht. Cadon krabde de naam Cadon van de aanplakbiljetten. Daardoor was hij in aanraking met de politie van New York gekomen. FIDEL CASTRO overeenkomst Grapjes Cadon, een kunstschilder, had het soms ook moeilijk met de verkoop van zijn zeer modernistische werk. Hij was verbitterd omdat hij nooit meer dan 75 dollar voor een schilderij had kun nen krijgen. Mevrouw Cadon vertelde ook dat haar man vaak grapjes had gemaakt over het kapen van vlieg tuigen. De DC-8 vertrok gisteren met alle inzittenden op Cadon na naar Miami (Florida). Premier Castro deed de hoogstgeplaatste onder de passagiers, de Colombiaanse minister van buiten landse zaken, persoonlijk uitgeleide. De minister, Turbay, had na zijn aankomst verteld dat de passagiers eerst wel erg zenuwachtig waren ge weest omdat Cadon als een krankzin nige was opgetreden, maar dat de piloot, door zijn rustige optreden, iedereen spoedig had gekalmeerd. DJAKARTA (AP). De burgemees ter van Djakarta, Sumarno, heeft de Indonesische gezinnen er toe aange spoord hun werkuren te verdubbelen. Zeven of acht uur per dag per gezin vond hij onvoldoende. Dat moeten er veertien worden, vond hij. Ook de vrou wen moe9ten maar gaan werken „om in de toenemende behoeften van het ge zin te voorzien". NEW YORK (Reuter, AP). De Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties komt op 21 augustus in buitengewone zitting bijeen ter behandeling van de kwestie-Bizerta. Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de volkerenorganisatie, schreef die buitengewone zitting gisteren uit nadat vijftig landen op initiatief van leden van het Afri kaans-Aziatische blok de wense lijkheid ervan kenbaar hadden ge maakt. Voor de buitengewone zitting is maar één agendapunt vastgesteld: ernstige toestand in Tunesië die daar sedert 19 juli bestaat. Tot laatste toe Tot het laatste toe heeft Amerika getracht de meerderheid van de aan gesloten landen ervan te overtuigen dat aan bijlegging van het geschil door Tunesië en Frankrijk de voorkeur moest worden gegeven boven behan deling van de kwestie in de Algemene Vergadering. Frankrijk besloot gisteren niet aan de buitengewone zitting van de Alge mene Vergadering deel te nemen. De Franse minister van buitenlandse za ken, Couve de Murville, deelde in de commissie voor buitenlandse zaken uit de Franse nationale vergadering mee dat alleen defensiebeiangen maken dat Frankrijk de bases bij Bizerta voor lopig wenst te behouden. WASHINGTON. Op 65-jarige leef tijd is gisternacht in het Walter Reed ziekenhuis te Washington overleden generaal Walter Bedell Smith; een hartaanval maakte een einde aan het leven van deze generaal, die tijdens de tweede wereldoorlog stafchef was van generaal Eisenhower. Bedell Smith adviseerde Eisenhower in de veldslagen van Noord-Afrika, Sici lië, Italië en Europa. Eisenhower noem de hem „de beste stafchef die een be- velhebbend generaal ooit heeft ge had". Door Churchill werd Bedell Smith om zijn vasthoudendheid „de bulldog" genoemd. Na de oorlog werd Bedell Smith in de regering van Truman onderminister van binnenlandse zaken.Toen Eisenho wer president werd, zond hij zijn vroe gere stafchef voor drie jaar als ambas sadeur naar Moskou. In 1954 trok Be dell Smith na 43 jaar in overheids dienst te zijn geweest, zich terug. De laatste iaren was zijn gezondheid ern stig achteruit gegaan. Enkele weken geleden werd hij in het ziekenhuis op genomen. HELSINKI (Reuter). De Neder landse zeeman P. van B. is gisteren in Helsinki veroordeeld tot zes jaar dwang, arbeid wegens doodslag op zijn gezag voerder. Op 11 januari van dit jaar had Van B. ruzie gekregen met kapitein W. F. J. Verplak van het s.s. Looiersgracht. De kapitein ontsloeg Van B. wegens wangedrag. Deze wond zich daar zo over op, dat hij een mes pakte en de gezagvoerder neerstak. De heer Verplak overleed aan zijn verwondingen. y Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond: Half tot zwaar bewolkt met op de meeste plaat sen enige regen of onweer. Over het algemeen wei nig verandering in temperatuur. Overwegend zwakke wind. MIESJE: Overschoenen voor mijn vakantie. 12 augustus: zon op 5.18, zon onder 20.11; maan op 6.14, maan onder 20.38.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1