Navo sterker door wegwerken van achterstand HOND KREEG EIGEN HUIS KINDEREN VERMIST BESTUREN VAN WOSTOK II WAS KOUD KUNSTJE Zware storm: „Hulp" bracht geen televisie, wel politie IN NEDERLAND WEINIG KANS OP MAATREGELEN Verlies K.L.M. 37 miljoen GROEP-RIJKENS VOLGT ADVIES VAN REGERING Ds NIEMÖLLER GAAT VOORUIT Portugees vraagt asiel in Den Haag Nieuwe vragen over Delftse adjudant veel schade De Bilt: Kalmer BUSCHAUFFEURS NA STAKING: „WIJ GAAN DOOR" Titof op persconferentie Rust terug PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Dr. BUCHMAN (83) IN FREUDENSTADT OVERLEDEN RIJNVAARDERS MET BUS NAAR HUIS Rijnleger 110 KILOMETER Directeur: JACQ. DE SMIT; Chetred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzeni Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189 Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Lont nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartasf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van J 1,—» 16e JAARGANG No. 4927 Woensdag 9 augustus 1961 LORD HOME: K. SPEELT POKER***»! Van onze correspondent LONDEN. „Als de rede niet de overhand krijgt zullen wij zeer dicht naderen tot een zeer gevaarlijke toestand en wellicht tot een oorlog." Zo reageerde gisteren lord Home, de Engelse minister van buitenlandse zaken, kort voor zijn vertrek uit Parijs op de woorden die Kroesjtsjef maandag heeft gesproken. „Kroesj- tsjef speelt een spelletje politiek poker. Wij kunnen en mogen niet verraden welke kaarten wij in handen hebben", zei lord Home. „Het is best mogelijk dat de toestand in de herfst of tegen het einde van het jaar zich toespitst. Dat is een toestand waarvoor de Navo in het leven werd geroepen", zei de Britse minister voorts. „Vandaar ook dat de besluiten die wij hebben genomen voorgelegd zijn aan de Navoraad." Kroesjtsjef gaat er van uit, aldus lord Home, dat het westen de zaken tot op de rand van een oorlog doordrijft. Dat aanvaarden wij niet. Alles wat wij pogen te doen is een stelsel te laten voortbestaan dat de afgelopen tien jaar uitstekend heeft gewerkt en als dat stelsel kan worden verbeterd, zoveel te beter. De minister doelde hiermee op West-Berlijn. Wij zijn ten allen tijde bereid, vervolgde lord Home, te spreken over zulke verbeteringen maar het westen moet zorgvuldig nagaan of het wel zin heeft onderhandelingen te beginnen. Van onze correspondent rpEGELEN De Hagenaars Van E. en Van D. hebben hun speurtocht naar een goedkoop Duits televisietoestel in een bang avontuur zien verkeren. In kranten hadden zij gelezen dat voor tachtig gulden al een toestel was te krijgen en op dat bericht spoedden zij zich naar Tegelen om van daar uit een Duitse handelaar te zoeken. In het hotel waar zij logeerden kwa men zij met twee inwoners van Te- gelen in contact, de 25-jarige S. van H. en de 23-jarige M. A., die wel een voordelig adres wisten. De Hagenaars kregen de instructie dat zij 's avonds met hun auto naar het wandelpark op de Tegelse hei moesten komen. Daar aangekomen ontmoetten zij A., met wie zij te voet de bossen in trokken. Handen omhoog Na korte tijd beval A. de Hagenaar Van E, dat hij moest blijven wach ten. De andere Hagenaar en A. lie pen verder; plotseling werden zij staande gehouden door twee in groene jassen geklede mannen met luid knal lende pistolen, die Hand en omhoog" riepen. Beide mannen werden in een kapelletje opgesloten en moesten daar een uur lang blijven zitten. De ach tergebleven Van E. had het bij het horen van de schoten op een lopen ge zet. De rijksambtenaren" waren ten slotte bereid de mannen hun vrijheid te hergeven, nadat de Haagse gevan gene honderd gulden had betaald. In Tegelen teruggekeerd gingen de beide Hagenaars naar de politie, die al gauw de bereidwillige A. uit Tegelen arresteerde. A. bleek met de beide ..douaniers", zijn broer en een zekere Van H., te hebben afgesproken de Ha genaars te beroven. De gebroeders A. zijn aangehouden, Van H. is nog op vrije voeten. Van onze correspondent ENSCHEDE. De 24-uurssta- king, die de chauffeurs van de Twentse Electrische tramwegmaat schappij hebben gehouden, is volle dig geweest. Behalve vier toerwa- gens heeft gisteren geen bus de ga rages te Enschede, Almelo en Oot- marsum verlaten. Vandaag rijden in Enschede en Oost-Twente de bussen van de T.E.T. weer. De vraag is: voor hoe lang. Wanneer de eisen van de chauffeurs niet worden ingewilligd zal de volgen de week op een niet te voren bekend te maken dag weer worden gestaakt. Wij gaan net zo lang door tot wij een redelijk loon krijgen, zo zeggen de chauffeurs. Onmiddellijk nadat bijna honderd van de 139 chauffeurs, die de T.E.T. rijk is, gisternacht tot staking hadden besloten, waren zij in uniform naar de garages gegaan om post te vatten. Geen chauffeur mocht de garage per bus verlaten. De vier toerwagenchauf- feurs mochten hun dagtocht maken, omdat anders „mensen, die het hele jaar door een ritje hebben gespaard de dupe zouden worden". Eigen nieuwsdienst CAUX. Dr, Frank Nathan Da niel Buchman, de oprichter en lei der van de wereldomvattende be weging der Morele Herbewapening, is maandagavond tien uur op 83- jarige leeftijd overleden. Dr. Buch man stierf in het zeer luxueuze ho tel Waldlust, in het Duitse plaatsje Freudenstadt. waar hij in 1938 zou zijn geïnspireerd tot de beweging der Morele Herbewapening. Een hartaanval maakte een einde aan zi;n leven. Hij was onlangs naar Freudenstadt gekomen om daar uit te rusten en enkele vrienden te ontmoe ten. Van onze correspondent BO>D - Het overgrote deel van de passa s van het rijnschip Re|*ir*f* dat m nndag tussen Keulen en ponn avr >A ep, is mét twee gecharterde bir naar huis teruggekeerd. Enkele anc .n gaven er de voorkeur aan ae reis op eigen gelegenheid voort te zet ten. De Reguna. die tussen twee kribben aan de grond was gezet, is provisorisch hersteld. Maandagavond is het schip met sleepboothulp aan de terugtocht naar Nederland begonnen. ER WERD VEEL GEAPPLAUDISSEERD en heel veel geblaft in het openluchttheater Dijkzigt te Rotterdam. Dat applaus gold de prijswinnaars en het instemmend geblaf kwam van de honden, onverschillig of zij al dan niet een onderscheiding verwierven. De Commissie Vakantiebesteding van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding organiseerde een hondenshow, samen met de afdeling Rotterdam van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren. Op raszuiverheid werd niet gelet, doorslaggevend was de verzorging die de viervoeters van hun jonge bazen en vrouwtjes genoten. En dat moest blijken uit hun gedrag en uit hun voorkomen. Over een liefdevolle verzorging had deze lobbes van een bulldog niets te klagen. Maar toen hij hoorde dat alle honden een stuk worst zouden krijgen, alsook een uitgebalanceerde hondemaaltijd waarin lever en vitaminen waren verwerkt, liep hem het water uit zjin nogal omvangrijke bek. Op de tribune hadden met hun baasjes en hun vrouwtjes zeventig hon den een goed plaatsje gevonden. Dat bruin en blank (zie bovenstaande foto) door een schotje waren gescheiden was louter toeval. Behalve het rassenonder scheid was er ook verschil in grootte en verschil in afkomst. Hun vriend schap en hun trouw was er niet minder om. Aan deze hondenhalsband beves tigde de baas een hartvormig porte- monnaietje. In dat portemonnaietje zit een papiertje met het adres en het telefoonnummer van de baas, alsmede een dubbeltje voor de telefoon. Raakt de hond te ver van huis, dan kan hjj die hem opvangt meteen zijn baas opbellen In de jurv die de honden beoordeelde, zaten drie dames van de Dieren bescherming. de dierenarts J. E. Smit en de Rotterdamse hoofdinspecteur van politie H. C. J Duindam. Tonny van Veen die nog nooit een bekeuring kreeg, begreep niet goed wat die politieman allemaal opschreef. Zijn vriendje, een raszuivere Welsh-terrier, vertrouwde het ook niet helemaal. Van onze correspondent MEPPEL. Sinds maandagmiddag wordt het vijfjarige zoontje Derk van schipper D. Noordhuis uit Leeuwar den, die met zijn schip Je Meppel ligt, vermist. De politie heeft met hulp van 35 nurgers de gehele orhtrek afgezocht, het water is afgedregd en er is met een speurhond gewerkt. Alles is zon der resultaat gebleven. De blauwe autoped die het kind bij zich had, is niet gevonden. Het jon getje was fors voor zijn leeftijd. Het onderzoek wordt voortgezet. Sinds dinsdagmiddag één uur is het zevenjarig zoontje van de familie van In de annalen van de Dieren bescherming staat Tommy genoteerd als „De zwerver van de Zuidhoek". Vjjf jongens wilden hem graag houden, mac.r het mocht niet voor „thuis". Toen bouwden zij een hut voor hun vriend op een braakliggend bouwterrein. Die hut mocht niet blijven staan, maar de wijkagent steide de afbraak uit tot na de vakantie. Mijnheer Spaan van de Dierenbescherming trad voor Tommy en zijn vriendjes In het krijt en zo kreeg de zwerver toch nog een eigen tehuis, mede dankzij Adri, Nico, Leo, Paul en Cor die zich over hem ont fermden. Dijkhuizen, wonende aan de Ardes- straat te Nijkerk, zoek. De hele om trek is en wordt uitgekamd, tot dus ver echter zonder resultaat. Ook een politiespeurhond neemt aan het zoe ken deel. SYDNEY (Reuter). Robert Menzies, ide premier van Australië, heef, aange kondigd dat hij naar het buitenland zal gaan om over de toetreding van Enge land tot de E.E.G. te spreken en voor Australië's afzetgebieden te vechten. Hij zei dat zijn land het voorkeurs- stelsel bij de handel in het Gemenebest niet zonder strijd zal opgeven. Tot dusver hebben de Russen zich alleen maar bereid getoond er over te onderhandelen hoe de rechten van het westen aan Oost-Duitsland kun nen worden overgedragen, en ten tweede hoe deze rechten kunnen worden beëindigd. Lord Home meende niet dat er door de woorden van Kroesjtsjef van maandagavond veel aan de toestand is veranderd. De eerstkomende weken moet men langs de diplomatieke kanalen nagaan of het onderhandelen zin heeft, zei hij. De Amerikaanse ipinister van buiten landse zaken, Dean Rusk, bracht gis tel en verslag uit aan de Navoraad van de besprekingen die hij met lord Home, de Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville en diens Westduitse ambtgenoot von Breritano heeft gevoerd in Parijs. Rusk sprak meer dan een uur tijdens 'de bijeenkomst van de Navoraad. Er volgde een levendig debat op zijn woorden. In het communiqué, dat na afloop werd verstrekt, wordt met geen woord gerept van Kroesjtsjefs rede. Er was gesproken over het probleem- Berlijn, aldus het communiqué, dat is ontstaan door de houding van de Sowjetunie. De raad besloot zijn over leg intensiever te doen zijn, met het oog op de ernst van de toestand. Minister Rusk heeft al eerder bij de Navoraad aangedrongen op ver sterking van de defensie der landen van de Navo, Elke beslissing hierover is voorbehouden aan de Navoraad en die kan de raad pas nemen wanneer hij eerst heeft nagegaan in hoeverre het voor elk van de leden van de Navo mogelijk is de defensie op korte termijn te versterken. In Parijs werd het dezer dagen duidelijk dat het streven in hoofdzaak is gericht op het wegwerken van een achterstand bij het geleidelijk verhogen van de militaire paraatheid. Men kwam toen tot het volgende overzicht van de toestand: Amerika is gereed om een zeker aantal divisies naar Europa, in het bijzonder naar Duitsland, te sturen „als de situatie gevaarlijk wordt". In Washington bestudeert men thans het probleem van het vervoer van derge lijke versterkingen. Frankrijk heeft reeds een divisie uit Algerije teruggehaald ter versterking van de Navo in Europa. Men bestudeert het probleem van de versterking der Franse kaders in Duitsland, waartoe men desnoods reservisten kan oproepen. Engeland heeft de bedoeling om zijn Rijnlêger in West-Duitsland te verster ken. Het is thans op ongeveer 20 pet. van de normale sterkte. West-Duitsland wil zijn divisies op peil brengen, zodat deze spoedig een „normaal niveau" bereiken. De andere leden van de Navo zullen elk voor zich een poging doen om hun militaire kracht te vergroten, overeen komstig hun mogelijkheden. MOSKOU (Reuter-AP). „Mijn ruimteschip is een erg knap geconstrueerde machine", zei German Titof gisteren in de eerste persconferentie waarvan hij het middelpunt was. „Het besturen was erg gemakkelijk. Ik kon de Wostok in elke ge wenste stand brengen, onverschillig welke richting uit sturen en laten landen waar ik maar zou willen." Titof vertelde de verzamelde Rus sische journalisten de pers van an dere landen was niet uitgenodigd dat hij, met de stuurknuppel van de Wostok 2 in zijn handen, zich als een gewone piloot in een gewoon vliegtuig had gevoeld. Over de landing van de Wostok 2 maakte Titof een grapje. Hij zei dat hij de boeren dankbaar was geweest om dat zij juist het land omgeploegd had den. Daardoor had hij een zeer „zach te" landing kunnen maken. Volgens mededelingen van een van de ooggetuigen zou de landing van de Wostok 2 echter gepaard zijn gegaan met een klap als een donderslag. DEN HAAG. De mindere belang stelling van Amerikaanse vakantie gangers voor reizen naar Europa dan mocht worden verwacht heeft de K.L.M. in het tweede kwartaal van dit jaar danig parten gespeeld. De maatschappij kwam nl. te staan te genover een sterke vermindering van de groei van het vervoer, met ilame op de Noordatlantische route. Het vervoer op die route was voor alle maatschappijen tezamen nagenoeg gelijk aan dat van het vorige jaar. Dit resulteerde o.m. voor de K.L.M. in een verlies over het eerste half jaar van 37 miljoen gulden. In de eer ste helft van 1960 werd een verlies geleden van drie miljoen. „Ik zag de zon en de sterren, de fantastische, buitengewone, onaardse kleuren", vertelde Titof die werd bijgestaan door majoor Joeri Gagarin aan de Russische journalisten. „De kosmos wacht op de schilders en de dichters om hem te beschrijven", zei hij. Zijn gedachten hadden tijdens zijn tocht langs het uitspansel vaak bij premier Kroesjtsjef verwijld. „Ik houd van deze grote man als van een va der", zei Titof, „en ik heb aan hem gedacht toen ik daarboven in de uit gestrektheden van het heelal vertoef de." Anoniem Er is ook al een derde cosmonaut. Zolang hij Gagarin en Titof niet in hun raketzog heeft gevolgd blijft hij ano niem: cosmonaut X. Op dezelfde wij ze was Titof tot voor enkele dagen anoniem. Gagarin noemde hem in zijn autobiografie, die nu in afleveringen in de Russische bladen verschijnt, on langs „Cosmonaut nr. 2". Inmiddels zijn de Russische bladen begonnen met een levenbeschrijving van Titof. Daarin wordt mevrouw Ta mara Titof als volgt aangehaald; „Ik ben zeer trots op mijn man. Niemand is gelukkiger dan wij, Sowjetrussische vrouwen, omdat onze mannen, vaders en broeders, in alles de eersten zijn." Nederlands mogelijkheden, zo werd ons in Den Haag te verstaan gegeven, zijn beperkt. De legerleiding zou even tueel maar één ding kunnen doen, te weten het klein verlof intrekken. Dat zou een zeven- a achtduizend man onder de wapenen brengen. Op zichzelf is dat overigens al een maatregel die men in Den Haag als „ernstig" kwalificeert en waartoe zeker niet snel zal worden overgegaan. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De groep-Rijkens is r'et voornemens haar contacten met vertegenwoordigers van de Indonesi sche regering voort te zetten. „Wij -uilen niet tegen de raad van onze regering ingaan", zo verklaarde een zegsman van de groep. Zoals be kend heeft de Nederlandse regering voortzetting van de contacten schrif telijk ontraden. De groep-Rijkens zal echter niet al le activiteit ten aanzien van de Ne derlands-Indonesische betrekkingen staken. Binnenkort zijn nieuwe stap pen van de groep te verwachten, al dus de zegsman. Drie man met vlet zoek DEN HELDER (A.N.P.). De red dingboten Prins Hendrik en Christiaan Huygens, beide uit Den Helder, zijn gis teravond op de Waddenzee gaan zoeken naar een vlet met drie mannen. Zij waren 's ochtends in de buurt van Den Helder gaan vissen. De storm heeft de vlet van haar anker geslagen en afgedreven in de richting van Den Oever op Wieringen. Na enige tijd zijn de reddingbo ten onverrichtenzake teruggekeerd. Vandaag zal opnieuw worden ge zocht. Van onze correspondent KOPENHAGEN. Er bestaat goe de hoop, dat ds. Niemöller ondanks zijn-leeftijd van 69 jaar de verwondin gen, die hij bij het auto-ongeluk in Zuid-Jutland heeft opgelopen, te boven zal komen. Hij verblijft thans in het ziekenhuis te AbenrS, met een her senschudding en verwondingen in het gelaat. Naar de behandelende geneeshe ren gisteravond hebben verklaard, is zijn toestand naar verhouding goed en schijnt levensgevaar te zijn geweken. Ook zijn achtjarige kleinzoon, die eveneens zware verwondingen heeft opgelopen, is herstellende. Men is er nog niet achtergekomen hoe het mogelijk is geweest dat dr. Niemöller, die met een snelheid van 60 km reed, tegen een boom is gere den. Hij was óf op vakantie óf voor bet houden van een of meer predik beurten naar Denemarken gekomen. De politie heeft in zijn auto geld en verschillende manuscripten gevonden. DEN HAAG. Op het hoofdbureau van politie in Den Haag heeft giste ren een officier van de Portugese koopvaardij politiek asiel gevraagd. Het was de derde-machinist J. Conde, 25 jaar oud. De vreemdelingenpolitie verhoort hem. „Een koud kunstje", zei German Titof (links) over het besturen van de Wostok 2. Hij hield samen met Joeri Gararin (naast hem) zijn eerste persconferentie, ergens in de Sowjetunie. Er waren geen westelijke journalisten bij. Goedemorgenliud u een klacht over de fundering? Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Het socialistische Tweede-Kamerlid de heer J. H. Scheps neemt niet zonder meer genoegen met het antwoord dat minister Toxopeus heeft gegeven op vragen over de Delft- se adjudant van de gemeentepolitie J. L. B. Deze heeft een koninklijke onder scheiding gekregen hoewel er kritiek is op zijn gedrag tijdens de bezetting. De heer Scheps heeft mr. Toxopeus opnieuw vragen gesteld. Het Kamer lid wil nu van de minister weten of deze bereid is het dossier van de ad judant voor de Kamer vertrouwelijk ter inzage te leggen. Bovendien vraagt hij of uit het ant- woor* qp de eerder gestelde vragen mag vorden afgeleid, dat tegen de Delftse politieman na de oorlog ge nerlei klacht is ingediend bij een tri bunaal of enige instantie voor zuive ring van de politie. Van onze verslaggevers ROTTERDAM. De zware storm die gisteren vanuit Het Ka naal Nederland, Engeland en Schot land besprong, heeft op vele plaat sen grote schade aangericht. In Engeland kostte de storm aan twee mensen het leven, in ons land de den zich voorzover gisteravond laat bekend was geen ernstige ongeluk ken voor. Vijf vrouwen liepen verwondingen op tijdens hun bezoek aan de markt in Rotterdam. Zij kregen een omwaaien de kraam tegen het lichaam en kon den zich niet snel genoeg uit de voe ten maken. Hun verwondingen waren slechts van lichte aard. In de buurt van de Kerkwervesingel in Rotterdam-Zuid waaide een jongen die bestellingen rondbracht voor apo theek Roodzant van zijn fiets. Hij ver loor daarbij een wit doosje met dertig poeders, die voor kinderen gevaar op kunnen leveren. De hele dag voeren reddingboten en schepen van de Britse kustwacht uit om assistentie te verlenen aan scheepjes en jachten die in nood ver keerden. In Het Kanaal bereikte de storm nu en dan een snelheid van meer dan 110 kilometer. Landerijen in Engeland en Schotland liepen on der water, bomen werden ontworteld en versperden op tal van plaatsen wegen en spoorlijnen. De reddingboot van Clacton haalde in de Blackwater een Nederlandse matroos van een omgeslagen zeil schip af. De Nederlander, die op een vrachtschip thuishoorde, klemde zich aan het jachtje vast. De man werd later op de dag weer aan boord van zijn schip gebracht. Het Duits-e motorschip Otto Nubel was maandag het zeventienduizendste schip dat dit jaar de Nieuwe Waterweg binnenkwam. Het meerde af in de Waalhaven in Rotterdam. Vorig' jaar kwam het zeventienduizendste schip op 14 augustus binnen. Weersverwachting van het K.N.M.I. in De Bilt, geldig tot hedenavond; Wisselende be- FaJ wolking met JMF hier en daar en- sN'lA kele buien. Langs de kust meest krachtige zuid- Mr« westelijke wind UI met or,geveer de- zelfde middag- temperaturen, el- ders wat lagere middagtempera- turen en overwe gend matige zuidwestelijke wind. MEISJE: Gisteren durfde ik niet te rijden. 10 augustus: zon op 5.15, zon onder 20.15; maan op 4.13, maan onder 19.41. De depressie die de storm van gisteren op haar geweten heeft is over de Golf van Biskaje en Wa les naar de Noordzee getrokken, waar zij gisteravond was aange komen. De lucht die aan de zuid zijde van deze depressie naar ons land stroomt is tamelijk droog zodat het weer er niet erg slecht uitziet al wordt het niet erg warm en al blijven er buitjes mogelijk. Hoofdzakelijk het binnenland kan nog last krijgen van een plaatselijke bui. De wind zal ver der afnemen doordat de depres sie zich van ons land verwijdert, de rust keert dus terug in de at mosfeer waarmee het weer ook" al verbetert.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1