Voortaan wapens voor bemanningen AMERIKA WIL CAPITULEREN Gematigde Bourguiba kritiseert Kennedy ZÓ KON HET WEL Vader en zoon wilden straalvliegtuig naar Cuba loodsen piE MM»; Kroesjtsjef wil niet eindeloos praten nr.r.h„ De Bilt: Regen Autosnelweg met kunststofplaten PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 4 augustus 1961 Nieuwe volkswagen komt maandag in produktie vrijetijdsverf kwaliteitsverf ENGELSE REDERS: SCHIETEN ONDER ONZE DUIVEN Tijdelijke toevloed J van werkkrachten Kleuter verdronken „Doodstraf" Eén salvo Kennedy Paniek STUDIE OVER EIGEN BOUWBEDRIJF VOOR VAKBOND Buitenlandse rederijen dienen verzacht wetsontwerp over vrachttarieven in Uniek Rampspoedig Meer expresgoed per spoor ROTTERDAMS TONEEL SPEELT STUK VAN G. K. VAN 'T REVE Vijf uur Baby in bed gestikt zijn Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartasï' Advertentietarieven pp aanvrage. - Bubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 1923 LONDEN (Reuter, A.P.). De Ita liaanse premier, Amintore Fanfani, heeft premier Kroesjtsjef gisteren de verzekering gegeven dat onder handelingen over het Berlijnse vraagstuk nodig en mogelijk zijn, maar hem er ook op gewezen dat hij er verkeerd aan zou doen in de westelijke bereidheid tot onder handelen een teken van zwakte te zien. Ongeveer terzelfdertijd ontvingen de di plomatieke vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Engeland en Frankrijk in Moskou de Russische nota die het antwoord bevatte op de nota's van de drie westelijke mo gendheden over het Berlijnse vraag stuk. In die nota's, van 17 juli, toonden de westelijke grote drie zich bereid te onderhandelen, maar ook waarschuw den zij daarin tegen onberaden stap pen. NIET EENZIJDIG De tekst van de Russische antwoordno ta's werd niet dadelijk bekend ge maakt, maar premier Kroesjtsjef herhaalde in zijn gesprekken met premier Fanfani nog eens dat een verder uitstel van het sluiten van een vredesverdrag de wereldvrede in gevaar kon brengen. Mocht dat vredesverdrag er niet spoe dig komen, dan zou de Sowjetunie zich genoodzaakt zien voor het einde van dit jaar een apart vredes verdrag met Oost-Duitsland te slui ten en op basis daarvan de kwestie- West-Berlijn regelen. Bij herhaling gaf Fanfani Kroesjtsjef de raad zich te wachten voor eenzij dig ingrijpen. Kroesjtsjef bracht in het midden dat hij niet van zins1 was tot in het oneindige te blijven onderhandelen. PIRATERIJ IN DE LUCHT Van onze correspondent WOLFSBURG De nieuwe volks wagen 1962 zal vanaf maandag in pro duktie komen. De verbeteringen, welke met een verhoogde prijs (120 mark) gehonoreerd moeten worden, zijn bedoeld om meer comfort en veiligheid te geven. Bijzonderheden: een benzinemeter, vierkant van vorm, rechts naast de snel heidsmeter, een stuurslot gekoppeld aan de starter, in plaats van een spindel, een rolbesturing voor een grotere stuur- stabiliteit en pneumatische ruiten sproeiers. Voorts ingebouwde houders, zowel voor als achter, voor de bevesti- ging van veiligheidsgordels. De geroofde Boeing707 op het vliegveld van EI Paso in Texas. Aarzelend hebben zich hier en daar politiewagens opgesteld maar men durft nog niet in te grijpen. (Telefoto) Nederlanders varen naar Nieuiv-Zeeland v.v. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Een groep En gelse scheepvaartmaatschappijen is verontwaardigd over een besluit van de Stoomvaartmaatschappij Ne derland te Amsterdam en de Ko ninklijke Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam. Deze Nederlandse rede rijen hebben aangekondigd, dat zij in oktober een gemeenschappelijke maandelijkse dienst van Nieuw-Zee- land naar het vasteland van Euro pa zullen openen. Sedert het begin van dit jaar vin den reeds schepen van de Nederland en de Lloyd emplooi in het eenrich tingsverkeer van Europa naar Nieuw- Zeeland. Met de nieuwe lijn komt voor die schepen een volledige dienst tot stand. De Engels- scheepvaartondernemin gen. die diensten onderhouden tussen Europa en Nieuw-Zeeland hebben te Auckland een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Zij zeggen, dat de twee Nederlandse rederijen onder hun dui- ven willen schieten. Concurrentie Volgens de Britten is er slechts vol doende vrachtgoed voor de schepen, die thans de diensten op Nieuw-Zee- land onderhouden. Concurrentie door buitenlanders zou een verhoging van de vrachtprijzen tot gevolg kunnen heb ben. Desgevraagd reageerde de Koninklij ke Rotterdamsche Lloyd op de laat ste verklaring met de mededeling, dat haars inziens een sterkere concurren tie eerder verlaging van de tarieven tot gevolg kan hebben. Overigens zijn de Nederland en de Lloyd van plan voor dezelfde tarieven te gaan varen als de Engelse rederijen berekenen. Het is de Nederlandse rederijen niet bekend, of er voor de thuisvarende lijn een conference bestaat. Voor de uitgaande dienst bestaan in elk geval niet zulke uitvoerige, schriftelijk vast gelegde overeenkomsten tussen rede rijen. Wel zijn er enkele onderlinge afspraken. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG De toevloed op de arbeidsmarkt van jongelui, die de vorige maand hun schoolopleiding j hebben voltooid, heeft de cijfers van I de werkloosheid duidelijk beïnvloed. Het aantal werkloze mannen nam van f eind juni tot eind juli toe van 18.816 tot 22.618. Vorig jaar nam het aantal werklo zen in dezelfde maand met ongeveer een gelijk aantal toe. Het nieuwe aan bod zal ongetwijfeld spoedig worden geabsorbeerd, want het aantal open staande aanvragen voor mannelijke werkkrachten nam de vorige maand nog sterker toe: van 91.791 eind juni tot 97.819 eind juli. Bij de vrouwen nam de werkloos heid toe van 2.739 tot 4.036. Het aan tal aanvragen, dat al lange tijd in geen enkele verhouding meer staat tot het aanbod, nam af van 47.638 tot 47.285. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Terwijl de ouders even op bezoek waren bij familie is de vijfjarige Lenie Eier gisteravond in het water van de Nieuwe Meer in Amster dam-zuid verdronken. Het gezin verbleef in een woonbootje. De familie lag, eveneens in een bootje, tien meter verderop. Toen de ouders even weg waren, kroop het meisje haar bedje uit en viel over de reling. Haar lijkje werd korte tijd later opgehaald. MISLUKTE EL PASO (Reuter/AP) Een brutale poging lot roof op klaar lichte dag van Amerika's grootste straalverkeersvliegtuig, een Boeing 707 van achtien miljoen dollar, beeft gisteren de gemoede ren in heel Amerika tot in het Congres toe geschokt. Het was de derde maal dat piraten een poging deden met een Amerikaans' toestel naar Cuba te vliegen, maar ditmaal mislukte de opzet. Als gevolg van dit incident heeft de directeur van de Amerikaan se Federale Luchtvaartraad gisteren nog alle Amerikaanse lucht vaartmaatschappijen telegrafisch gemachtigd de vliegtuigbeman ningen, voortaan te wapenen. f Mag ik uw lippenstift even Gierende overvalwagens vol agen ten met rokende pistolen achter een gestolen straalvliegtuig aan dat met kapotgeschoten banden vergeefs trachtte op te stijgen: het was een fantastische scène zoals men tot nu toe zelfs op het witte doek niet vaak heeft kunnen aanschouwen. Maar twee gewapende bandieten moesten ten slotte na acht spannende uren erkennen dat het vliegveld El Paso in het Texas van 1961 niet dezelfde kansen biedt aan doldrieste figuren als eens het Wilde Westen. Geboeid en met het pistool in de rug werden zij weg geleid. Hun voorgenomen voordelig reisje naar Cuba werd gewijzigd in een gratis tocht naar het dichtstbijzijnde politiebureau; hun wilde roverstactiek werd hèt onderwerp van gesprek in heel de Verenigde Staten. Tot zelfs in het Congres toe, waar men niemand minder dan Fidel Castro als man achter de schermen meende te moeten zoeken, en vele stemmen op gingen voor een drastisch optreden te gen Cuba. Het republikeinse congreslid Johan- sen diende prompt een wetsontwerp in waarin de doodstraf wordt gesteld op het roven van een vliegtuig of op het dreigen met geweld tegenover beman ningsleden of passagiers. De democratische senator Engle be toogde dat als het hier een samenzwe ring betreft op instigatie van Castro, dit een daad van oorlog is die als zo danig dient te worden beantwoord. Anderen eisten onmiddellijke teruggave van de Electra die de vorige week in een soortgelijk incident naar Cuba werd gevlogen. TJit de verwarde verhalen van de 67 passagiers en de zes bemanningsleden die het avontuur meemaakten, tekende zich langzamerhand de toedracht van de geschiedenis af. durfden niet in te grijpen toen het toestel plots langzaam naar de lan dingsbaan taxiede. Toen besloot Robert Six, de presi dent-directeur van de Continental Air lines, de eigenaar van het kostbare toestel, dat er iets moest gebeuren. Een uur eerder had hij de mannen in het toestel over de radio al aangebo den dat zij onder garantie met .een DC-7 van zijn luchtvloot naar Cuba zouden mogen vliegen als ze de gijze laars en de Boeing maar ongemoeid lieten. Maar de beide mannen hadden geweigerd. Nu, terwijl het toestel al vaart maakte op de landingsbaan om op te stijgen, gaf Six de politie langs de kant van de baan machtiging om op te treden. Eeii overvalwagen maakte zich los uit de wachtende macht en scheurde achter het toestel aan. Eén salvo uit een machinepistool vernielde zeven banden van het landingsgestel. Het toestel kwam tot stilstand. De agenten waagden het nog niet aan boord van het toestel te gaan, maar probeerden de piraten over de radio tot rede te brengen. Een uur later, toen de door de be manning listig afgedraaide luchtkoel- installatie en de tropische hitte de temperatuur in het toestel tot 100 gr. Fahrenheit had doen oplopen, gaven de mannen toe. Eerst verschenen de gijzelaars in de deuropening, toen de zes bemanningsleden, en tenslotte de beide avonturiers. Het bleken de 50- jarige Leonard Bearden en diens zoon Cody uit de Amerikaanse staat Ari zona te zijn. Zij werden prompt in staat van beschuldiging gesteld wegens mensenroof en poging tot diefstal van een vliegtuig. Mevrouw Knapp uit San Francisco was met haar dochtertje Rebecca een van de 67 passagiers die enkele uren van vreselijke spanning hebben door gemaakt. Niemand werd ten slotte een haar gekrenkt, maar de angst Is nog van de gezichten te lezen. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM Een commissie van de bij het N.V.V. aangesloten Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond gaat on derzoeken of het mogelijk is een eigen bouwonderneming op te richten. De bondsraad heeft met algemene stemmen tot instelling van deze commissie beslo ten. Enkele afdelingen van de bond had den op congressen gevraagd om een ei gen bouwbedrijf. tn het ziekenhuis te Siegburg bij Bonn is gisteren de zestigjarige D. Im- ming uit Amsterdam overleden. Hij was een van de vier Nederlanders die zwaar werden gewond bij een verkeers ongeluk dat zondag in de buurt van Uckerat gebeurde. Van onze correspondent WASHINGTON. Buitenlandse rederijen, die op de Verenigde Staten varen, hebben een onver wacht succes geboekt in hun stre ven tegen een te grote Amerikaan se invloed op de oceaantarieven. Het ging hen om een wetsontwerp, waarin de Verenigde Staten de in ternationaal vastgestelde scheep vaartafspraken aan banden willen leggen. Op verzoek van de voorzitter van de commissie uit de Senaat, die de zg. Bonner-Bill behandelt, heeft een groep buitenlandse belanghebbenden een concept voorgelegd van een wets ontwerp, waarmee haars inziens wel zou kunnen worden gewerkt. In deze groep zijn rederijen vertegenwoordigd uit Groot-B ritannië, Frankrijk, Scan dinavië, Finland, Nederland, België en Japan. Dit is een precedent in de wet gevende geschiedenis van de Ver enigde Staten. Te meer, omdat de voorzitter van deze commissie, sena tor Engle, zich bij voorbaat gunstig heeft uitgelaten over het buitenlandse wetsontwerp. Hij zei: ,,Ik acht het wenselijk, dat wij onze aandacht concentreren op het vereenvoudigde wetsontwerp, waaruit de aanvechtbare clausules zijn gelicht". De overlegging van dit document betekende het einde van het stadium, waarin de commissie de standpunten heeft aangehoord van degenen, die zich ernstig benadeeld achten als het door het Huis van Afgevaardigden aanvaarde wetsvoorstel onveranderd zou worden overgenomen door de Senaat. Het wetsontwerp van Bonner be helst maatregelen, die de Atlantische scheepvaart dusdanig aan banden zou leggen, dat het varen in het ver band van conferences (internationale afspraken over tarieven, aanloopha vens en afvaarten door rederijen on derling) niet goed meer mogelijk zou zijn. Onder meer zouden tweezijdige ta riefafspraken uit den boze zijn. Aan neming van het ontwerp van Bonner zou een in feite onnodige, maar rampspoedige tarievenoorlog kunnen ontketenen. Deze mening is bij monde van de vice-president van United States Lines ook kenbaar gemaakt door de Ameri kaanse rederijen. Hij drong er krach tig op aan de bepalingen, die voor de buitenlandse rederijen onaanvaard baar zijn, teniet te doen. Nadat reeds eerder de heer Kieft namens de Nederlandse belangheb benden een verklaring had afgelegd, heeft de commissie nog geluisterd naar een tweede Nederlandse reder. Het was de heer Van Houten, direc tielid van de Holland-Amerika Lijn, die een groep van Europese reders vertegenwoordigde. De hoop is erop gericht, dat de Se naat het gewijzigde wetsontwerp in de eerstvolgende weken zal bekrach tigen. De huidige tijdelijke wetgeving met betrekking tot de conferences is tot 15 september van kracht. De Senaat en het Huis van Afge vaardigden zullen dan overleg moe ten plegen over de tekst, waarmee beide kamers zich kunnen verenigen. NS VERRUIMEN BEPERKING Eigen nieuwsdienst UTRECHT De Nederlandsche Spoorwegen gaan van maandag af weer wat meer soorten expresse- goed aannemen. Zij verruimen dus de beperkende bepalingen die enige tijd geleden zijn genomen om de vertragingen in de zomerdienstrege ling te verminderen. Op alle stations waar expressegoed kan worden verstuurd, zullen van maandag af weer worden aangenomen: apparaten, installaties, instrumenten, machines, motoren of onderdelen daar van voor reparatie, bewerking of ver vanging, tot een gewicht tot 25 kilo per collo en honderd kilo per zending. De spoorwegen hopen met deze ver ruiming de moeilijkheden die voor scheepvaart-, landbouw- en andere vi tale bedrijven door het niet snel ver vangen van onderdelen kunnen ont staan, zoveel mogelijk te ondervangen. Zij vertrouwen er echter op dat alleen in dringende gevallen tot vervoer als expressegoed zal worden overgegaan. De N.S. overwegen de beperking van het vervoer van expressegoed op 1 ok tober, als de winterdienstregeling in gaat, helemaal op te heffen of verder te verminderen. De Boeing-707 was onderweg van San Francisco naar Houston, toen bo ven 'Texas twee van de inzittenden zich ontpopten als piraten. Met pisto len in de vuist eisten zij van de be manning dat men naar Cuba zou door vliegen. De piloot wees de mannen, een blonde jongeman van ongeveer achttien jaar en een man van middel bare leeftijd, erop dat hij toch eerst bij El Paso zou moeten tanken. In de passagierscabine ontstond een paniek. Een zwangere vrouw werd hys terisch en dit werd de reden dat .de mannen, die later vader en zoon ble ken te zijn, besloten direct na de lan ding de passagiers vrij te laten op een viertal gijzelaars na. Vier passagiers meldden zich daartoe aan. Eén van hen was een militair die eerst met een burger zijn uniform ruilde om geen moeilijkheden te krijgen bij een even tuele landing op Cuba. „It's all done", 't is voorbij, was het laconieke commentaar van een politie man toen men de piloten elkaar zag omhelzen en de bandieten gevankelijk van het afgezette en zwaar bewaakte vliegveld werden weggeleid. In de senaat werd later meegedeeld dat president Kennedy persoonlijk tus senbeide was gekomen om te verhin deren dat de beide piraten met een ander toestel naar Cuba konden gaan. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Gerard Karei van 't Reve heeft een toneelstuk geschre ven dat in het ko mende seizoen door Rotterdams Toneel op het repertoire zal worden genomen. Het stuk heet „Com missaris Fennedy". Van 't Reve is be- v kend geworden door zijn roman „De Avonden", een schrij nend relaas van het, leven der na oorlogse jeugd. Hij liet dit boek ver schijnen onder de naam Simon van 't Reve. Het bogk kwam in 1947 uit en werd onderscheiden met de Reina Prinsen Geerligsprijs. Later verschenen het eerder dan ,,De Avonden" geschreven verhaal „De ondergang van de familie Boslowits" en de novelle „Melancholia". -Sinds 1951 schreef Van 't Reve alleen in het Engels. Hij vestigde zich ook in Engeland, waar hij in nauw contact kwam met de dramatische kunst. Hij maakte een studie van het toneel en de toneelschrijfkunst. Het bleef niet bij die studieuze be langstelling. Hij ging zelf aan het schrijven. Zijn eerste stuk wenste hij niet uitgevoerd te zien. Wel zijn twee de. Ton Lutz heeft het aangenomen om het "met zijn gezelschap op te voeren. G. K. van 't Reve Van onze correspondent HAMBURG In Hamburg-Stade is een stuk autosnelweg aangelegd met kunstetofplaten. Het betreft hier een experiment om aan te tonen dat het mogelijk is een betonnen weg, waar van de aanleg normaal zes weken vergt, thans in vier weken gereed te krijgen tegen 20 pet. lagere kosten. De proeven tonen aan dat de slijtage minimaal is, terwijl bij eventuele be schadigingen de desbetreffende delen zeer eenvoudig verwisseld kunnen wor den. De platen zijn vervaardigd van po- lystyrol en konden in het laboratorium vah het Bondsverkeersinstituut een bij zonder hoge druk verwerken. De Duitse chemische industrie toont grote belang stelling voor dit nieuwe procédé en ver vaardigt thans gekleurde platen uit po lyester en epoxyhars. Gekleurde ver keerswegen zouden nl. een betere oriën tering mogelijk maken. De gebruikte platen zijn 87,5 bij 200 cm en hebben een dikte van 15 millimeter. Om de kosten echter nog verder te drukken zal nu ge ëxperimenteerd worden met grotere pla ten van 98 bij 400 cm. De ontwerper van deze methode is de Hamburgse in genieur Martin Oostermann. WASHINGTON (Reuter, AP) In het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken en in New York in het hoofdbureau van de Ver enigde Naties is gisteren druk onderhandeld over de mogelijkheden van bij legging van het geschil tussen Tunesië en Frankrijk over de Franse bases bij Bizerta. Vijf uur na de landing op het vlieg veld, dat de bandieten radiografisch gewaarschuwd hadden niet tussenbeide te komen als men de gijzelaars levend wilde terugzien, stond het toestel nog steeds op de landingsbaan. De tanks waren bijgevuld en de inmiddels ge waarschuwde politieversterkingen en militairen van het naburige fort Bliss Eigen nieuwsdienst HENGELO Een Almelose baby die met zijn moeder op bezoek was bij fa milie in Hengelo, is daar in bed gestikt. De moeder, mevrouw Van Rosmund, had het kind, een eenjarig jongetje, woensdagavond in een groot bed gelegd en het met een laken vastgebonden om te voorkomen dat het eruit zou vallen. Het kind heeft zich weten los te wer ken en daarop is het laken, om zijn hals terechtgekomen. Ook gisteren had Tunesië nog niet voldoende steun van andere landen voor een verzoek om bijeenroeping in buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de volkerenorganisatie. In de loop van de dag deelde de Tunesische president, Bourguiba, in Tunis mee dat hij bereid was het stre ven naar een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering op te geven indien Frankrijk zich bereid toonde met Tunesië te gaan onderhandelen over een tijdschema voor de ontruiming van de bases bij Bizerta. Negatief' CHARLESTON (AP). Twee zes tienjarige Amerikaanse jongens heb ben een middel gevonden om automo bilisten aan de voorgeschreven maxi mumsnelheid op de autoweg bij Char leston te houden. Geen enkele automobilist stoorde zich aan het verkeersbord dat aan gaf om de snelheid tot 56 km per uur te beperken. De jongens hebben nu een bord met een pijl geplaatst dat als opschrift draagt: „Nudisten- kamp". Het resultaat is verbluffend. De auto's kruipen nu de weg over. „De meeste chauffeurs nemen er de tijd voor om uit te kijken naar de ver meende naaktlopers", zei en van de jongens, die er wijsgerig aan toevoeg de: „Er zijn nu eenmaal heel wat mensen, die belangstellen in dergelij ke dingen, ook al zijn ze hier niet te vinden." Bourguiba betrok ook de Verenigde Staten bij het geschil met Frankrijk. Hij zei dat niet alleen Frankrijk, maar ook Amerika verantwoordelijkheids besef moet tonen. Bourguiba verzocht het Tunesische volk geen verkeerde conclusies te trekken uit de „negatieve houding van de Verenigde Staten". Hij weet die houding aan „de moeilijk heden van de heei Kennedy", waar hij wel begrip voo" wilde hebben. Het was Bourguiba's meest gematigde rede sedert het uitbreken van het con flict met Frankrijk. Opvallend was echter in zijn rede de vinnige kritiek op president Kennedy. Bourguiba las zelfs een aantal passages uit oude ver kiezingsredevoeringen van Kennedy voor. Hij vergeleek die Kennedy, die de regering-Eisenhower aanviel wegens het uitblijven van steun voor de pas onafhankelijk geworden landen in Afrika en Azië met de politiek van de Kennedy die nu, omdat hij Frankrijk te vriend moet houden, Tunesië niet voldoende kan steunen. Nieuwe poging Enige uren na Bourguiba's rede ondernam de speciale afgezant van Bourguiba, Ladgham, in het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken hernieuwde pogingen Amerika te betrekken bij regelrechte pogingen tot bijlegging van het geschil met Frankrijk. Ladgham, die een dag eerder een onderhoud met president Kennedy had gehad, zei na afloop van zijn bespre kingen met de minister van buiten landse zaken. Dean Rusk, dat Tunesië vreedzaam zou blijven streven naar ontruiming van de bases bij Bizerta door de Franse troepen. (Advertentie) ROTÏERDAM-C Onder de mensen Weersverwachtig van het K.N.- M.I. in De Bilt, geldig tot heden avond: Zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Krachtige, langs de kust harde tot stormachtige zuid westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. MIESJE: Nu ook al gewapende pilo ten. 5 augustus: zon op 5.07, zon onder 20.24; maan op 00.24, maan onder 15.43. i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1