Staatssecretaris Stijkel met lege handen terui Eén Oostduitser per minuut naar West- Berlijn Kampen propvol jonge mensen WOEDENDE BIJEN VERSPERDEN WEG I EêoÉH®*,' Na drie weken spanning blijdschap in Rotterdam Mr. J. A. N. Patijn overleden Arrestatie na aanranding in Papendrecht CONDITIES VOOR LANDINGSRECHTEN K.L.M. WAREN ONAANVAARDBAAR Mr. Luns weer aan het werk Jongelui ranselen bromfietser af Kader ARKA wil stiptheidsactie De Bilt: Regen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Duurder Onderlosser kapseist: twee mensen verdronken Aanbod Een miljoen President Kennedy Bermuda-overeenkomst Belastingambtenaren verontwaardigd MEER RECHTEN VOOR NEGER SERGEANT MEIJERS IS TERECHT Cycloon verraadt zich aan Tiros Met 400 miljoen dollar meer vóór 65 naar de maan Rekenkamer zat bij onderwijs niet op rozen HET WEER OVERAL Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breaker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 4905 Vrijdag 14 juli 1961 VLUCHTELINGEN STROMEN BINNEN Van onze correspondent BONN De stroom Oostduitsers die via de grens tussen Oost- en West-B erlijn aan liet com munistische regiem ontsnapt heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Op het ogenblik vlucht ge middeld elke minuut een Oostduitser naar het Westen. Per dag worden tussen negenhonderd en duizend vluchtelingen per vliegtuig uit de opvangkampen in West-Berlijn naar West- Duitsland overgebracht. De vluchtelingenkampen in West-Berlijn zijn overvol. De laatste dagen heeft men tal van nieuwe kampen voor de vluchtelingen moeten openstellen en nog kan men de stroom haast niet verwerken. Voor het transport naar West- Duitsland zijn extra vliegtuigen gecharterd. De meeste vluchtelingen zijn mensen die in de kracht van hun leven zijn. Drie kwart van hen is jonger dan 45 jaar. Zij vluchten nu omdat zij menen dat het hun laatste kans is. In Oost-Berlijn doen voortdurend geruchten de ronde dat de grens binnenkort voor goed zal worden gesloten. Miljoen in drie jaar Sinds een week komt er gemiddeld elke minuut een vluchteling uit Oost-Berlijn in West-Berlijn aan. De kampen zijn overvol en men overweegt zelfs scholen te vorderen om hen te huisvesten tot zjj naar West-Duitsland kunnen worden overgevlogen. Dat gebeurt echter pas wanneer men zekérheid heeft over hun identiteit en politieke betrouwbaarheid. De Oostduitse regering heeft de laatste weken tal van maatregelen genomen die de bevolking van haar land het leven zuur maken. Het nieuwste is een verordening die vooral de Westberlijners treft. Daar in wordt bepaald dat Westberlijners alleen diensten in Oost-Berlijn kun nen laten verrichten wanneer zij be talen in Westmarken. Westberlijners moeten voortaan niet alleen bij aankoop van alle goe deren maar ook bij dienstverrichtin gen en reparaties hun persoonsbewijs tonen. De verordening geldt voor betalin gen van pacht, van water, gas en elektriciteit, van de stadsreiniging, van huur van garages, botenhuizen e.d„ voor de betaling van vis- en kam- peervergunningen, van verenigings contributies, van boeten, van kosten van processen, van notarissen en ad vocaten, en van belastingen. De verordening heeft tot gevolg dat Westberlijners in Oost-Berlijn voortaan het volle pond moeten betalen; zij kunnen dus niet meer in West-Berlijn Oostduits geld kopen tegen de koers van een Westmark voor vier Oost mark. Aan de andere kant zal Oost- Berlijn door de nieuwe verordening zijn inkomsten in Westmarken verho gen. Van onze correspondent ROERMOND. Het omslaan van een onderlosser in een volgelopen grind- gat van de Ooldergriend onder Beegden heeft gistermiddag twee levens geëist. De bedieningsman van de bak, de heer Van Lingen (25) uit Gouda, wilde de zolderbak verkopen aan het grind-en zandexploitatiebedrijf Smals uit het Limburgse Herten. Daarom maakte hij met de bak een proefvaart van de bag germolen in het grindgat naar de wal. Aan boord bevonden zich de directeur van het bedrijf, drs. J. Smals, en een arbeider, de heer G. Thijssen uit Her ten. Door onbekende oorzaak sloeg de met grond geladen zolderbak om. De arbei der en de bedieningsman verdwenen on der water. Vergeefs werd geprobeerd nen te redden. Zelfs kikvorsmannen kon den hen niet vinden. De slachtoffers zijn waarschijnlijk onder de grond be dolven. De heer Smals redde zijn leven door in het water te springen. De heer M. Leenen, die met een motorboot in de buurt was haalde hem met een boots haak uit het water. De heer Smals had toen al zoveel water binnengekregen dat hij in het ziekenhuis moest worden op genomen. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. In Den Haag over leed gisterochtend mr. J. A. N. Pa tijn, oud-minister van buitenlandse zaken en oud-burgemeester van 's-Gravenhage en van Leeuwarden. De heer Patijn werd in 1873 te Rot terdam geboren. Na voltooiing van zijn rechtenstudie was hij enkele jaren in verschillende functies bij de overheid werkzaam. In 1911 werd hij burgemees- ter van Leeuwarden, van 1918 tot 1930 was hij burgemeester van 's-Graven hage. Na gezant te Rome en Brussel te zijn geweest, werd de heer Patijn in 1937 minister van buitenlandse zaken m het vierde kabinet-Colijn. Hij bekleedde het ministerschap tot augustus 1939, toen het kabinet-de Geer optrad. Onder de zever!j van de mijn Oranje- Nassau te Heerlerheide is gisteren de 44-jarige los-werkman D. Buter uit Heerlen om het leven gekomen. De man raakte bekneld tussen de buf fers van twee kolenwagens. Hij was op slag dood. Bondskanselier Adenauer heeft gis teren te West-Berlijn gezegd dat hij ervan overtuigd was dat nog dit jaar onderhandelingen tussen het Westen en het Oosten zullen worden geopend die een oplossing kunnen brengen voor de problemen die op het ogen blik zeer moeilijk schijnen te kunnen worden geregeld. Op de periode van de papieren strijd, de uitwisseling van nota's, zullen volgens de kanselier hobgstwaarschijnlijk persoonlijke ge sprekken volgen. Wanneer, waar en hoe dit zal geschieden kon bij niet zeggen. Om Oost-Duitsland te helpen bij het overwinnen van de voedselschaarste bood Adenauer de Oostduitse rege ring vijfduizend ton boter aan. Enke le uren later reeds werd dit aanbod van de hand gewezen omdat het zo gering was! Officieel werd meege deeld dat het aanbod neerkwam op iets meer dan 310 gram per hoofd van de Oostduitse bevolking. Onmiddellijk na dat antwoord be gonnen Westduitse deskundigen te re kenen. Zij kwamen tot de opzienba rende uitkomst dat op grond van vijf duizend ton boter a 310 gram per hoofd, de gehele bevolking van Oost- Duitsland moet worden gesteld op ruim 16.100.000 zielen. De laatste offi ciële Oostduitse cijfers geven de tota le bevolking echter op als ruim ze ventien en een kwart miljoen zielen. Dat was op 31 december 1958. Er moeten sindsdien dus meer dan een miljoen mensen de volksrepubliek heb ben verlaten. Van een onzer verslaggevers PAPENDRECHT. De rijkspoli tie te Dordrecht is er gisteren in geslaagd de achttienjarige H. Z. uit Dordrecht aan te houden. Hij wordt ervan verdacht zondagavond een veertienjarig meisje in haar woning te Papendrecht te hebben aange rand. De gearresteerde heeft een gedeel telijke bekentenis afgelegd. Hij geeft toe dat hij het huis is binnengedron gen en handtastelijk is geworden. De aanranding van het meisje ontkent hij. Ook zegt hij zich niet te kunnen herinneren, dat hij het meisje heeft willen wurgen. Bij het onderzoek dat na deze aan randing werd ingesteld maakte de po litie gebruik van foto's. De buren van het meisje herkenden de dader van een der getoonde foto's. De politie neemt aan dat de gear resteerde ook de dader is van de aan randing, ir. Albiasserdam op 22 april, waarvan een onderwijzeres het slacht offer was. Zij wees hem uit de getoon de foto's eveneens als de dader aan. Van onze luchtvaartredacteur SCHIPHOL. Met lege han den is staatssecretaris E. G. Stijkel na bijna tien weken onderhandelen over landings rechten voor de K.L.M. op Los Angeles gistermiddag uit de Verenigde Staten op Schiphol teruggekeerd. Hij zei: „Ik heb geen concessie gedaan, de con dities waren onaanvaardbaar en daarmee waren de besprekingen ten einde. De staatssecretaris geloofde dat er voor Nederland dan pas kans is op de gevraagde landingsrechten als de Verenigde Staten hun luchtvaartpoli- tiek veranderen. Hij vervolgde: „Het is bijna onvermijdelijk, dat die poli tiek op den duur zal worden gewij zigd. Naast onze besprekingen zijn er in Amerika nog onderhandelingen ge voerd met zeven andere landen, die eveneens allemaal op niets zijn uitge lopen. De Verenigde Staten zullen tot de conclusie moeten komen, dat zij op deze basis niet kunnen voortgaan. Er zijn ook tekenen, dat zij tot een her ziening willen komen. De richting er van zal moeten worden afgewacht." Woensdagavond om zeven uur heeft staatssecretaris Stijkel het laatste ge sprek gevoerd met Edwin Martin, de Amerikaanse onderminister voor eco nomische zaken: „Hij vertelde mij, da.t president Kennedy zich van de „final position" op de hoogte had ge- DEN HAAG (ANP) De minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft gisteren zijn werk her vat. Hij kwam 's middags weer op zijn departement, de eerste maal sinds 14 juni, toen hij in de Tweede Kamer onwel werd. De minister heeft enige tijd rust ge houden, eerst in het buitenland en la ter in Noordbraibant. PARIJS (A.P.). Veertig bijen volken hebben twee uur lang alle verkeer over een van de grote Franse verkeerswegen onmogelijk gemaakt. In de buurt van Saint Etienne viel een lading van veertig bijen korven" op weg van de ene ho- ningwinplaats naar de andere van een vrachtwagen. De woeden de bijen zwermden uit en vormden een dreigende wolk boven de weg. Atle verkeer kwam tot staan. Geen automobilist waagde het in de buurt van de bijen te komen. De te hulp geroepen gendarmen voelden daar evenmin wat voor. Tenslotte werd er een imker bij gehaald. Hij ging de bijen te lijf met een spuit waarmee hij een voor hen kalmerende vloeistof ver stoof. De uitwerking was wonder- oaarlijk. De bijen werden rustig en tropen weer in de korven, ieder in ie korf waarin zij thuishoorde. steld en dat de slotverklaring door de president was geautoriseerd. Dit was volgens Martin gebeurd, omdat de Verenigde Staten zich er rekenschap van geven, dat in Nederland deze zaak zo zwaar weegt en dat er zoveel betekenis aan wordt toegekend." Over de inhoud van het laatste Amerikaanse voorstel wilde de staats secretaris niets bekend maken. Hij zei er wel van, dat de concessies waarop de landingsrechten konden worden verkregen, onaanvaardbaar waren: „Het is teleurstellend ondanks de ge toonde goede wil aan beide kanten. De kloof was groot en tijdens de be sprekingen zijn wel vorderingen ge maakt, maar niet voldoende om de kloof te overbruggen." Dit was het punt: „In Los Angeles heeft een aantal andere maatschap pijen wel rechten, die aan de K.L.M. worden onthouden. Dit verschil heb ben wij altijd als discriminatie ge voeld. Dat is niet uit de weg geruimd door het laatste Amerikaanse aanbod, want er waren condities aan verbon den, die aan de andere maatschappij en niet zijn gesteld. Het aanbod zelf was dus discriminerend." Van begin af beeft het hoofdpunt van verschil duidelijk op tafel ge legen. Dit was al gebleken bij de no- tawissehng. Het betreft de interpreta tie van de zgn. Bermuda-overeen komst. Deze werd na de oorlog geslo ten tussen de Verenigde Staten en Groot-Britannië. Later werd zij voor beeld voor een reeks bilaterale over eenkomsten, ook met Nederland. De staatssecretaris "ervolgde: „In de Bermuda-overeenkomst komt de bepaling voor, dat wanneer men be sluit een luchtlijn tussen twee landen te openen, het vervoer voornamelijk eindpuntenvervoer moet zijn. Men mag op tussenplaatsen niet zoveel vervoeren dat het hoofdvervoer zou worden. Daarover bestaat geen me ningsverschil." „De Verenigde Staten menen tevens, dat op een lijn het vervoer van passa giers, die tevoren ergens anders van daan zijn gekomen, geen hoofdvervoer mag worden. Dat kunnen mensen zijn uit Karatsji, die in Amsterdam aan komen en verder moeten naar New York. Volgens de Verenigde Staten mogen die passagiers niet de hoofdsom uitmaken op de lijn Amsterdam—New York. Naar onze opvattingen kan daar tegen geen bezwaar worden gemaakt volgens de overeenkomst van Bermu da. Ook Groot-Britanië is het daarmee eens." Dit verschil bleek niet overbrug baar. Daarom stelde staatssecretaris Stijkel voor te zoeken naar een prak tische oplossing. De Amerikaanse de legatie aanvaardde dit. De langdurige besprekingen kregen spoedig het ka rakter van een informeel gesprek tus sen Martin en Stijkel. De onderminis- UTRECHT Vijf jongemannen hebben gisteren op de Weg der Ver enigde Naties te Utrecht een 25-ja- rige man van zijn bromfiets ge sleurd en mishandeld. Zij gingen hem met een ploerten doder te lijf en beschadigden zijn fiets. De man moest in een zieken huis worden behandeld. Hij heeft er geen idee van waaraan hij de afran seling heeft te danken. ter moest steeds ruggespraak houden met verschillende instanties te Wash ington en met het Witte Huis. De president-directeur van de K.L.M., drs. E. H. van der Beugel, voegde aan dit relaas toe, dat er bij zonder grote teleurstelling is na zo veel inspanning, energie en hoop. De K.L.M. dankte de delegatie voor haar grote toewijding, inventiviteit en hard nekkigheid: „Ik weet uit ervaring hoe gemakkelijk men zijn geduld kan ver liezen." Van een onzer verslaggevers UTRECHT Ernstige teleurstel ling en verontwaardiging heersen bij de rooms-kathoiieke belasting ambtenaren, verenigd in de ARKA over de weigering van minister To- xopeus en staatssecretaris Van den Berge om verbetering te brengen in de positie van de belastingambtenaar. In een vergadering van de ARKA gisteren in Utrecht, werd opnieuw aangedrongen op het organiseren van een stiptheidsactie. Vandaag ko men de samenwerkende ambtenaren- organisaties bijeen om zich te bera den op nadere stappen. In Esplanade in Utrecht vergaderden hoofdbestuur, bestuur en kader van de ARKA. Zij bespraken de situatie, ont staan door de antwoorden die de mi nister van binnenlandse zaken en de staatssecretaris van financiën woensdag op vragen vanuit de Kamer hebben ge geven. Plannen Eenstemmig sprak de vergadering haar ernstige teleurstelling en veront waardiging uit. Kennelijk blijkt uit deze antwoorden, zo werd gesteld, dat de desbetreffende bewindslieden de ernst niet willen inzien van de situatie waarin de belastingambtenaren verke ren. Zij hebben niet de ernstige waar schuwing verstaan die de protest bijeenkomst in de Houtrusthallen be tekende. Met klem stelde de vergadering vast dat men de interpretatie niet kan aan vaarden die de minister van binnen landse zaken geeft aan de afspraak van de centrale commissie op 22 november 1960. De ARKA staat op het standpunt dat verbeteringen voor bepaalde groe pen ongeacht hun grootte zonder meer kunnen worden gerealiseerd door zgn. novellebesluiten. Aangedrongen werd op een stipt heidsactie en er kwamen ook nog an dere plannen ter sprake om uiting te geven aan de teleurstelling en de ver ontwaardiging. Versoek aan Kennedy WASHINGTON (Reuter) De Ame- rikaanse Vereniging ter behartiging van de belangen van kleurlingen heeft pre sident Kennedy verzocht wettelijke maat regelen te treffen om de negers in de Verenigde Staten meer rechten te geven. Na het onderhoud verklaarde de se- crearis der vereniging dat de president zich „welwillend" had getoond. Het standpunt van de president is ech ter dat de bestaande wet inzake de bur gerrechten toereikend is, als Zij goed wordt uitgevoerd. In Little Rock zijn gisteren twee ne gers en twee blanken veroordeeld tot geldboeten van 500 dollar en gevangenis straf van een half jaar omdat zij zich als „vrijheidsrijders" niet hadden ge stoord aan het verbod voor negers om van een bepaalde wachtkamer op een station gebruik te maken. "t Natuurlijk lijkt-ie op m'n man, me neer De Bruin, het is m'n man. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM „Dolgelukkig dat je leeft". Deze juichkreet vloog gis teren in korte morsestoten van Ne derland naar het eiland Misool bij Nieuw-Guinea. Het was de eerste reactie van de jonge mevrouw Meijers uit Rotterdam op het be richt, dat haar man Koenraad Meijers na drie weken zoeken in de rimboe levend was teruggevonden. „Zolang je het onherroepelijke be richt van zijn dood niet hebt ontvan gen, blijf je hopen", vertelde zij ons zittend aan de ronde tafel van haar flatje in Rotterdam-Zuid. Op die ta fel prijkte een groot boeket met een Sergeant C. Meijers gelukwens van de sociale dienst van de marine. Vol afschuw voor de aanstormende herinneringen van drie weken marte lende onzekerheid, sloeg zij de han den voor het gezicht. „Het was een hel, die drie weken" zucht zij. „Geen nacht heb ik kunnen slapen." Op 26 juni kreeg zij de jobstijding, dat haar 36-jarige man, sergeant-ma rinier met jarenlange tropenervaring, was vermist op het eiland Misool, waar hij zaterdag 10 juni naar toe was gebracht voor oefeningen. Twee dagen later kreeg zij een brief uit Nieuw-Guinea. Het adres was door haar man geschreven. „In een blik semflits heb ik die brief openge scheurd, zo benieuwd was ik wat hij zou melden". EEN RAADSEL De brief was op 23 juni des avonds om vijf uur geschreven. De dag waarop hij op mysterieuze wijze was verdwenen. „Vermist, niet teruggekeerd van de jacht" zo luidde het officiële be richt. In de brief schreef sergeant Meijers: „Ik ben zojuist terugge keerd van de jacht. Ik heb me heer lijk verfrist, nu zit ik aan het strand deze brief te schrijven". Hoe was dit met elkaar te rijmen? Niemand kon antwoord geven op haar bange vragen. Informaties bij het Ministerie van defensie leerden slechts, dat met man en macht werd gezocht. De burgerij was betrokken bij de opsporing, even als de inlandse politie, de marine en de landmacht. Ook met de jager Utrecht werd rond het eiland gezocht. De spanning bleef, totdat gisternacht per telefoon aan de ouders in Gronin gen werd meegedeeld, dat Koenraad was teruggevonden. De vlootaalmoe- zenier uit Rotterdam, die drie weken geleden ook de jobstijding had ge bracht, kwam gisterochtend het blijde nieuws brengen. REDELIJK WEL Nadere bijzonderheden ontbraken nog. Het telegram uit Nieuw-Guinea meldde alleen dat de toestand van ser geant Meijers redelijk wel was. Nade re informaties onzerzijds hadden tot resultaat, dat wij in het gezin de vreugdevolle mededeling konden doen, dat de vermiste op korte termijn met verlof zal komen. Eerst moet het on derzoek zijn voltooid en moet hij wat aansterken. Dan komt hij naar huis. „Misschien kan hij zijn verjaardag thuis vieren", juichte mevrouw Meij ers. Zondag 30 juli wordt haar man 37 jaar. WASHINGTON, (Reuter) De eerste cycloon van dit seizoen is be zig kracht te verzamelen in de At lantische Oceaan- ten oosten van de Kleine Antillen, en Amerikaanse weerkundigen hopen daarvan spoe dig de eerste foto's te ontvangen van de nieuwe fotokunstmaan, Tiros 3. Uit de foto's die inmiddels van de Tiros 3 zijn binnengekomen foto's van het wolkendek elders in de we reld blijkt dat de twee camera's aan boord en de zenders goed wer ken. Of de instrumenten en de zenders van de nieuwe spionagekunstmaan, Midas 3 ook goed werken? Over die vraag weigerde de Amerikaanse luchtmacht zich gisteren uit te laten. Wel werd medegedeeld dat de Mi- das 3 eergisteren, kort na de lance ring, hoog over de Voornaamste Rus sische raketbases heen was geko men. WASHINGTON (Reuter) De ver- hoging van de uitgaven voor ruimte vaart met vierhonderd miljoen dollar tot 1.700 miljoen dollar, waarom pre sident Kennedy heeft gevraagd, zal tot gevolg kunnen hebben dat de eer ste Amerikaanse astronauten vijf jaar eerder voet op de maan kunnen zetten dan in de huidige plannen is voor zien. (Voor 1970, was het streven). Deze mening maakte gisteren dr. Abe Silverstein kenbaar in een ver gadering van de ruimtevaartcommis sie uit het Huis van Afgevaardigden. Dr. Silverstein, de directeur van de sectie ruimtevaart van NASA, de na tionale dienst Voor luchtvaart en ruimtevaart, legde zijn verklaring af als getuige-deskundige. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Het jaarlijkse ver slag van de Algemene Rekenkamer over 1960 biedt weer uitvoerige lees stof over het omspringen met rijks financiën. Het verslag opent met de klacht dat het departement van on derwijs nog het enige is, waar de ka mer geen permanente huisvesting voor haar controlebureau heeft weten te krijgen, hoewel zij daar al jarenlang mondeling en schriftelijk op heeft aan gedrongen. De minister heeft de Kamer laten weten dat hij ook na- de nieuwbouw bij het ministerie nog lang niet alle ambtenaren van zijn departement in of om het hoofdgebouw heeft verza meld. Plaatsgebrek verhindert hem de controle-ambtenaren van de Reken kamer huisvesting te verschaffen. (Een uittreksel uit het ver slag vindt u op pag. 7) Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Veel bewolking met tijdelijk re gen. Matige tot vrij krachtige wind tussen west en zuid. Aanhou dend koel weer. MIESJE: Een zomers buitje! 15 juli: zon op 4.37, zon onder 20.54; maan op 7.20, maan onder 22.07. weer wind temp. n.sl. Helsinki h. bew. stil 22 1 Stockh. onbew. O 19 0 Oslo h. bew. W 23 0 Kopenli. onweer ONO 18 2 Aberdeen zw. bew. W 0,2 Londen onbew. W 19 4 A'dam regen w 19 6 Luxemb. regen w 15 4 Parijs h. bew. w 19 5 Bordeaux regen w 19 3 Grenoble regen stil 18 9 Nice onbew. WNW 28 0 Berlijn geh. bew. Z 21 3 F rankt. zw. bew. w 19 5 München zw. bew. w 21 0,6 Zürich regen wzw 17 4 Genève regen wzw 20 10 Locarno onbew. stil 24 0 Wenen 1. bew. WZW 24 10 Innsbr. zw. bew. ZZO 20 6 Rome h. bew. wzw 31 0 i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1