OERM Slechts een derde van kamerleden was aanwezig Groot havenplan in Z.O.-Engeland Parlement verwerpt alle overeenkomsten met centrale regering Fel gevecht in Rotterdam Kroesjtsjef onthulde zijn geheimewapen fff hw; WAARSCHUWING Meer politie naar Algerije Pechploeg Pleegouders baby Adèle voldoen niet aan eisen HOOGOvivBOUWERS VAN DUINKERKEN HELPEN BIJ STUDIE VOOR ROZENBURG De Bilt: Buien Standbeeld voor Troelstra krijgt wèl subsidie van de provincie Friesland „Adjudant B. van Delftse politie treft geen blaam" schilder zelf met Nederland wint twee prijzen op Berlijns festival Nederlander ontkent schuld aan moord Het weer overal PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Woensdag 5 juli 1961 Niet vrij Twijfel Delftse vechtjassen tegen de politie Boete voor beledigend artikel in blad Gekraakt Het Rotterdam van Groot-Britannië" Minister Toxopeus Minister Beerman: LAATSTE NIEUWS Z.-Afrika dreigt Eis inzake vogelboeken te laat ingediend Europees topgesprek op 18 juli in Bonn Voorstel van Gedeputeerden verworpen Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te; Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen,' Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 17,per kwartaal1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 4891 KATANGA WEER RECALCITRANT In de omstreken van de Hondsrug in Drente is gesig naleerd een manspersoon genaamd Duidelijke gegevens over deze Oerm ontbreken nog. Zeker is echter, dat hij te herkennen is aan een uitermate laag voor hoofd, onbeschaafd voorkomen en primitieve kleding. Voornoemde Oerm geeft voor een voorhistorische stripfiguur te zijn. Hij zou op weg zijn naar pagina 2 van ons blad. Nadere berichten volgen. Bij het ter perse gaan van deze editie bereikte ons nog de mededeling dat gisteravond in gezelschap van de reeds eer der gesignaleerde Oerm enkele andere hoogst primitieve figu ren zijn gezien. De rijkspolitie te water heeft onbeschaafde voetafdrukken aan de oever van de Aa gevonden. Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD. Een nieuwe ontwikkeling in Katanga dreigt roet in de Congolese eenpansmaaltijd te strooienhet Katangaan- se parlement heeft gisteren alle overeenkomsten verworpen die president Tsjombe op 24 juni met de centrale regering in Leopold- stad had gesloten. Dat was precies wat men van meet af aan na Tsjombes vrijlating al had gevreesd. De reactie kwam alleen wat later en onder vreemde omstandigheden. Merkwaardig is dat president Tsjombe zelf enkele dagen geleden met vakantie is gegaan om na de ontberingen tijdens zijn gevangen schap weer wat bij te komen. Hij bevond zich dan ook niet in Elisa- bethstad toen het parlement giste ren tot dit belangrijke besluit kwam dat de verbeterde verstandhouding tussen Katanga en het centrale ge zag in Leopoldstad in gevaar brengt. Ook merkwaardig waren de omstan digheden waaronder het Katangaanse parlement tot zijn besluit kwam. Slechts 22 van de 72 afgevaardigden waren aanwezig, en van hen behoorde een groot deel tot de oppositiepartij, de Ba- loebakat. Deze gedelegeerden waren pas enkele uren voordien vrijgelaten uit de gevangenis waarin ze een half jaar hadden doorgebracht. een eigen zelfstandig leger handha ven en niet tot fusie met Moboetoe's strijdkrachten overgaan. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Dertig meer of minder beschonken leden van een Delfse buurtvereniging zijn gister avond op de Rotterdamse Boompjes in een fel gevecht geraakt met de politie. Aan weerszijden werden hevige klappen uitgedeeld, maar hoe meer overvalwagens er met loeiende sire nes aan kwamen stormen, hoe min der de Delftenaren hadden in te brengen. Ten slotte werden de rabauwen in overvalwagens naar het politiebureau aan het Haagse- veer gebracht. De enkele leden van de buurtvereniging die niet mee hadden gedaan volgden in de bus waarmee zij samen een dagje uit waren geweest. In bres Aan het einde van het dagtochtje hadden de mensen uit Delft een café op het Noordereiland bezocht. Een keer weer in de bus, op weg naar huis, meende een van de feestvierders tot de de ontdekking te komen dat hij in het café te veel had betaald. Hij wilde terug, en meteen. Als de bus niet wilde stoppen, stapte hij wel uit. Hij werd tegengehouden toen hij dat inderdaad wilde doen en maakte zich daar zo boos over dat hij flink van zich af sloeg. Een oogwenk later reed de bus vol met vechtende buurtgenoten op de Boompjes. Benauwd De bemanning van een passerende politie-patrouillewagen liet de bus stop pen. Aan een poging een einde te ma ken aan de ruzie kwamen de agenten niet toe. De Delftenaren keerden zich als een man tegen hen. De paar agen ten kregen het enkele minuten lang zwaar te verduren. Gelukkig was er gauw assistentie van andere politie mensen, zodat de vechtende troep uit elkaar kon worden geslagen. Korte tijd later zaten de dronken vechtjassen in het politiebureau. Op het parkeerterrein bij het bureau stond de bus met het handjevol leden van de buurtvereniging dat niet was gearres teerd. Als er een portier openging walmde de dranklucht de bus uit. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM De voorzitter van het Onafhankelijk Verbond van Be drijfsorganisaties, de vijftigjarige L. van O is gisteren door de Rotterdamse rechtbank tot vijftig gulden boete en een week gevangenisstraf voorwaarde lijk veroordeeld. Hij had in het blad van het O.V.B., De nieuwe strijd, een felle aanval gedaan op een met name genoemde chef-bewaker in de Rotter damse haven, die na de bevrijding we gens collaboratie tot vijftien jaar ge vangenisstraf was veroordeeld. De officier van justitie had vijfhon derd gulden boete en een maand voor waardelijk geëist. Volgens hem had Van O. met zijn artikel de chef-bewa- ker opzettelijk beledigd. Al direct na het bekend worden van de overeenkomsten die Tsjombe na zijn vrijlating in Leopoldstad had aangegaan, stelde men zich algemeen de vraag of Tsjombe zijn woord gestand zou doen. Het was immers ook mogelijk dat hij slechts had toegegeven om zijn vrijla ting te bestendigen. Twee weken verstreken sedertdien en Tsjombe trok ook na zijn terugkeer in eigen land zijn woorden niet in. Al Hield hij zich wat de deelneming aan de parlementszitting betreft wat op de vlakte, zijn oprechtheid om zijn ver plichtingen na te komen scheen onge-r veinsd. Slechts enkele dagen nadat Tsjombe op non-actief was gegaan riep de Ka tangaanse regering een commissie in het leven om de overeenkomsten die Tsjombe in Leopoldstad had gesloten, op hun waarde te beoordelen. De com missie liet niet veel van Tsjombes werk heel. Om precies te zijn: alle overeen komsten werden verworpen. Zo zal Katanga; niet deelnemen aan de parlements zitting in Leopoldstad. omdat „de vei ligheid van de gedelegeerden niet ge waarborgd kan worden, óók niet door de Uno, die immers haar onmacht in Coquilhatstad heeft bewezen" (Tsjombe werd daar op een vergadering met mi nisters van de centrale regering ge vangen genomen); geen douane-unie met de centrale regering aangaan, omdat „de baten alleen aan Leopoldstad ten goede zul len komen"; zijn eigen munt handhaven, „die ten minste gedekt wordt door vaste inkom sten en arbeid"; De commissie baseerde de verwer ping van de akkoorden tussen Tsjombe en de regering-Ileo op de argumenten dat Tsjombe indertijd niet volledig vrij was en getekend had als „president" en niet als „staatshoofd", en dat de ondertekenaars van de andere partij „slechts ministers in naam" waren. De. voorzitter van het Katangaanse parle ment zei slechts over de overeenkomst van Leopoldstad te willen onderhan delen als de regering-Ileo de afspraken van Tananarive nakomt. Welke houding Tsjombe na deze nieuwe ontwikkeling zal aannemen is nog een open vraag. Dat geldt trou wens ook voor de reactie van het be wind in Leopoldstad, dat van plan was generaal Moboetoe nog deze week naar Elisabethstad af te vaardigen om er broederlijk de eerste verjaardag van Katanga's onafhankelijkheid te vieren. Van onze correspondent LONDEN. In Engeland speelt men met de gedachte van Sheerness, aan de mond van de Medway, in het zuidoosten van het land, het „Rotter dam van Groot-Britannië" te maken. In Sheerness liggen een aantal wer ven en andere inrichtingen van de.Britse marine, die niet meer worden gebruikt. Men meent dat daar de beste haven aan diep water van het land gebouwd kan worden. Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Delftse adju dant van gemeentepolitie, de heer J. L. B., treft geen blaam voor zijn houding in de bezettingstijd. Dit schrijft minister mr. E. H. Toxopeus in antwoord op de schrif telijke vragen van de Tweede-Ka merleden de heren Scheps en Bak ker, die beiden hadden geïnfor meerd of de koninklijke onderschei ding aan de heer B. wel terecht was toegekend. De bewindsman geeft in zijn ant woord een uitvoerige toelichting. Tegen de adjudant B. zijn na de bezettings tijd geen maatregelen genomen, hij is niet voor een zuiveringscommissie be- Zle verder pag. 5 Vandaag worden in Sheernees be sprekingen over dit plan gehouden, waar o.a. aan wordt deelgenomen door Jack Cotton, een van Engelands be langrijkste financiers. Hij heeft al belangen in de haven van Sheerness. Geld schijnt er al genoeg te zijn voor het zeer ambitieuze project. Men wil alleen nog van deskundigen op het ge bied van de scheepvaart en de aanleg van havens horen of het levensvat baar is. Grote diepgang Gedacht wordt aan de bouw van lange pieren waarlangs vrachtschepen met zeer grote diepgang kunnen worden gelost en geladen. Deze schepen behoeven dan niet de Theems op te varen naar Londen wat zeer veel tijd kost. De plannenmakers beweren zelfs .dat de vrachtschepen die Sheerness zullen aandoen, 24 uur na aankomst weer voor vertrek gereed zullen zijn. In Londen vergt dat soms wel veertien dagen. Sheerness ligt buiten het bereik van het gezagsorgaan van de Londense haven. Heeft men eenmaal aan de mond van de Medway moderne haveninrichtin gen gebouwd, dan kan, zo meent men, veel werk voor Engeland herwonnen worden dat thans herhaaldelijk in Rot terdam wordt uitgevoerd als gevolg van de vele stakingen waar men in de haven van Londen mee kampt. In Sheerness hoopt men daar niet zoveel last van te hebben. Het zal echter een hele toer zijn eer men in de nieuwe haven over voldoende arbeidskrachten beschikt. Aan enkele belangrijke voorwaarden voor het welslagen van het groot scheepse plan is of wordt al voldaan. Het rangeerterrein van Sheerness is dank zij een reeks moderniseringen bij de spoorwegen van Londen uit in één uur te bereiken. Bovendien begint men binnen afzienbare tijd met de aanleg van Engelands tweede echte moderne snelverkeersweg, de M 2, die een be ginpunt krijgt in het gebied van de Medway. Deze weg naar de Midlands en het noorden van het land zal bijna geheel buiten Londen om worden aan gelegd. Ook voor snelle verbindingen met Londen over de weg van de Med way uit zal worden gezorgd. Advertentie DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST EEN PR0DUKT VAN 0E SIKKENS-GR0EP nodig had om alles te zien en te ho- MOSKOU (Reuter/AP). Op een ren", bijzonder vreedzame, vrolijke en De hersens had hij aan een geleerde geschonken. Zelf had hij niets geno men, omdat hij als premier van de Sowjetunie niets nodig had. Deze op merking ontlokte het gezelschap een daverend gelach omdat het klonk als of er geen hersens nodig zijn om pre mier van de Sowjetunie te zijn.Kroesj- tsjef, die het stellig zo niet bedoeld had. lachte zelf mee. Tegen een verslaggever zei hij niet bang Kroesjtsjef had voor deze ontvangst ter te zijn voor de pers omdat zijn tong 2eleSenheid van Amerika s Onafhan- geslaagde receptie van de Ameri kaanse ambassade in Moskou heeft premier Kroesjtsjef gisteren onthuld dat zijn geheime wapen bij uitstek zijn tong is. Kroesjtsjef was in een stralend humeur en plaatste geen enkele onaangename opmerking. zijn geheime wapen was. De Russische leider vertelde dat hij de vorige week in Kazachstan was geweest, waar men te zijner ere een schaap had geslacht. Traditiegetrouw had men hem de oren en ogen gegeven, maar hij had ze aan de leider van de plaatselijke commu nistische partij gegeven die „het meer kelijkheidsdag zes maarschalken van het Rode Leger meegenomen alsmede verscneidene andere hooggeplaatste Russische leider als vice-premier Mi- kojan, en de minister van cultuur, me vrouw Ekaterina Foertsewa. Niet een maal roerde Kroesjtsjef de kwestie-Ber- lijn aan. Eigen nieuwsdienst BERLIJN. Twee prijzen heeft Nederland op de Berlinale veroverd. „Makkers staakt uw wild geraas" van Fons Rademakers werd bekroond met een zilveren beer als speciale juryprijs voor een film van een natie, waarvan de produktie van speelfilms nog van jonge datum is, maar die werken voort brengt die waard zijn te worden aan gemoedigd. De eersteling van George Sluizer, de documentaire „De Lage Landen", werd onderscheiden met de jeugdfilm- prijs, welke wordt toegekend aan een film die van grote betekenis is voor de geestelijke opvoeding van de jongeren. Ook de korte speelfilm „Het Huis' van Louis van Gasteren maakte een goede kans op een prijs. Bij de telling van het door de juryleden gegeven aan tal punten stond „Het Huis" in de af deling korte films bovenaan. Na lange discussies kwam deze jury echter tot de overtuiging dat zij de voorkeur moest geven aan een documentaire film. Toen kreeg de Duitse documentaire film „Das Gesicht von der Stange" de grote prijs. Eigen nieuwsdienst MENAI BRIDGE. De 29-jarige Amsterdamse zeeman H. W. R. heeft gisteren ontkend de 21-jarige Marga ret Hughes te hebben vermoord. Het meisje werd zaterdagochtend gewurgd in haar slaapkamer gevonden in het huis van de arts Henry Fisher in Me- nai Bridge in het noordwesten van Wales. R. werd zondag in Liverpool gearresteerd Voor de rechtbank van Anglesey is R. officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij heeft een advocaat uit het dis trict Anglesey toegewezen gekregen. Weer patrouilleert de Franse politie in de Arabische wijken van Algiers Er worden vandaag onlusten verwacht omdat de Arabische bevolking een „anti-verdelingsdag" houdt uit protest tegen het voornemen van president de Gaulle om Algerije tussen Europeanen en Arabieren te verdelen wanneer een andere oplossing voor de toekomst van het land onmogelijk blijkt. ALGIERS (Reuter). -Sinds en kele dagen worden er politieverster- kingen uit Frankrijk naar Algerije gezonden met het oog op de „anti- verdelingsdag" die de Algerijnse leiders vandaag zullen houden. Men weet niet precies wat de plannen van de Algerijnen voor deze dag zijn, maar er wordt rekening gehou den met de mogelijkheid van bloedi ge botsingen. De „anti-verdelingsdag" is bedoeld als protest van de Algerijnse bevol king tegen het plan van president de Gaulle om Algerije tussen de twee gro te bevolkingsgroepen te verdelen wan neer een andere oplossing van het Al gerijnse vraagstuk onmogelijk blijkt. Vermoedelijk zullen er dus, net als in het afgelopen weekeinde, demonstra ties worden gehouden onder de groen witte vlag van de verzetsbeweging. Dat zou gemakkelijk kunnen leiden tot tegendemonstraties van boze Franse ultra's. Daarom is ook het Franse le ger in staat van uiterste paraatheid gebracht. Het bestuur heeft maatregeleh geno men om de gevolgen op te vangen van een eventuele grote staking. Het open bare vervoer zal in dat geval gaande worden gehouden en de levensmidde lenwinkels zullen in geen geval mogen sluiten. De Arabische wijk van Algiers zal in geval van nood hermetisch van de rest van de stad kunnen worden afge sloten. Eigen nieuwsdienst TURIJN. De Nederlandse ploeg heeft gisteren in de Ronde van Frank rijk in haar geheel de prijs van de grootste pechvogel gekregen. Doordat veel renners een val maakten, bijna allen met lekke banden te kampen hadden, maar vooral door de grote pech die Enthoven had, kwam de Ne derlandse ploeg deze troostprijs vol gens de jury toe. Een apart woord van lof kreeg Ent hoven in het communiqué. Deze Ne derlandse debutant had door materiaal- pech een aanzienlijke achterstand op gelopen, kwam in het gezelschap van vier andere renners terecht, die stuk voor stuk in de bezemwagen kropen. Enthoven reed door, hield moedig vol, kwam acht minuten -na het sluiten van de controle in Turijn aan. Het betekende voor hem het einde van de Tour, ondanks zijn moed. f Eigen nieuwsdienst DEN HAAG De pleegouders van de Oostenrijkse baby Adèle Paul voldoen bepaald niet aan de te stel len normen. Dat antwoordt de minister van justitie mr. A. C. W. Beerman op vragen van het Tweede- Kamerlid mr. Van Rijckevorsel en het Eerste-Kamerlid Baron de Vos van Steenwijk. De minister heeft enige rapporten, waarop zijn stelling is gebaseerd, voor de leden van de Staten- Generaal ter inzage gelegd. Belang van kind In zijn antwoord herinnert de mi nister eraan, dat voor de baby een voorlopige verblijfsvergunning is ver strekt. De Raad voor de kinderbescher ming in Den Haag is tot de conclusie gekomen, dat voortgezet verblijf van het kind in het gezin, waarin het is opgenomen, bepaaldelijk in strijd zou zijn met de belangen van het kind eh dat het niet langer in dit pleeggezin moest verblijven dan strikt noodzake lijk was. Dit standpunt is ter kennis gebracht van de Oostenrijkse instelling, die de voogdij over het kind uitoefent. Deze instelling gaf daarop te kennen, dat het kind naar Oostenrijk diende terug te keren. In verband hiermee werd be sloten de voorlopige verblijfsvergun ning niet te verlengen. De Pleegkinderenwet, die de be scherming beoogt van minderjarigen wier belangen dreigen te worden ge schaad, kan geacht worden ook van toepassing te zijn op minderjarigen van vreemde nationaliteit voorzover zij in Nederland worden verzorgd en op gevoed. Dit element veronderstelt een duurzaam verblijf hier te lande. Toepassing van de Pleegkinderenwet komt derhalve eerst aan de orde, aldus de minister, ten opzichte van geves tigde minderjarigen, wier verblijf hier te lande is aanvaard. De minister herinnert er tenslotte aan, dat hangende een nader onder zoek van de Raad voor de kinderbe scherming voor de baby een verblijfs vergunning is verstrekt, in afwachting van het verloop van zaken. ROTTERDAM. Behalve de In genieurs van het Parijse bureau S.E.M.A. en de deskundigen van het Amerikaanse hoogovenbedrijf U.S. Steel gaat ook de Franse maatschappij Sol- fresid zich bezig houden met de door Rotterdam gevraagde studie over een mogelijk hoogovenbedrijf op het eiland Rozenburg. Hiermee is de studiecommissie, die zes maanden nodig denkt te hebben en wier eerste contacten zeer levendig zijn, aanzienlijk uitgebreid. De maatschappij Solfresid is onder meer verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe ijzer- en staalbedrijf in Duinkerken. Hoe laat is het afgelopen? De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken heeft bekend gemaakt dat ieder lid van de commissie van onder zoek van de Uno dat het waagt het mandaatgebied Zuidwest-Afrika te betreden zal worden gearresteerd. De commissie bevindt zich nu in het aangrenzende Bechuana- land, dat Brits gebied is. AMSTERDAM De president van de Amsterdamse rechtbank heeft gewei gerd de uitgeverij W. J. Thieme en cie te bevelen het boek Papegaaien en parkieten uit de handel te nemen. De tekeningen in dat boek lijken weliswaar sterk op platen in Tropische volière vogels, een boek van de uitgeverij Lit- tera Scripta Manet, meende de presi dent, maar Littera Scripta Manet had haar eis te laat ingediend voor een on verwijlde voorziening. De N.V. W. J. Thieme en cie had in 1956 het manuscript van Papegaaien en parkieten gestuurd naar eiseres, die het aan de schrijver van Tropische vo lièrevogels, de heer A. Rutgers, had doorgegeven. Na vier of vijf maanden was het manuscript zonder op- of aan merkingen teruggekomen bij de N.V. Thieme. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Wisselend bewolkt met plaatselijk en kele buien. Krach tige tot matige noordwestelijke wind. Koel weer. MIESJE: We waaien wel lekker uit. 6 Juli: zon op 4.27, zon onder 21.01; maan op 0.55, maan onder 14.29. w«er wind max.t. n.sl. Helsinki zw.bew. Z 18 0 Stockh. h.bew. ZO 16 0 Oslo regen NNW 15 0.4 Kopenh. regen ZW 48 2 Aberdeen. regen NNW 13 1 Londen h.bew. WNW 19 0 Amsterd. regen NW 16 6 Brussel zw.bew. NW 17 1 Luxemb. regen W 16 11 Parijs zw.bew. NW 19 0.1 Bordeaux onbew. N 26 0 Grenoble zw.bew. NW 28 0 Nice h.bew. ZZO 28 0 Berlijn zw.bew. W 19 1 Frankf. zw.bew. W 21 0.1 München regen WNW 24 11 Zurich l.bew. W 24 0 Genève l.bew. NNW 28 0 Van onze correspondent BONN. De conferentie van de rege ringshoofden van de landen van de Europese economische gemeenschap (Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Be nelux), zal naar thans vaststaat op 18 juli te Bonn plaats hebben. Aanvankelijk zou deze conferentie midden mei worden gehouden, even eens in de Westduitse hoodstad. Zij is echter uitgesteld daar, zoals men beweerde, de voorbereidingen nog niet „voltooid" waren. Het doel van de con ferentie is beraadslaging over de voor stellen van president de Gaulle vooi een betere politieke samenwerking tus sen de landen van de Zes. Van onze correspondent LEEUWARDEN Tegen het voorstel van Gedeputeerden in hebben Provinciale Staten van Friesland besloten tienduizend gulden subsidie te verlenen voor de oprichting van een standbeeld in Leeuwarden voor de politicus en dichter mr. Pieter Jelles Troelstra. Na een debat van drie uur werd het voorstel van Gedeputeerden verworpen en werd een inmiddels ingediend voor stel van socialistische zijde om de sub sidie wel te verlenen, met 25 tegen 23 stemmen aangenomen. Het debat ging vooral over de betekenis van Troelstra en over zijn politieke handelingen. De rechtse fracties, behalve die van de K.V.P., konden moeilijk vergeten dat Troelstra in 1918 heeft gepoogd een re volutie te ontketenen. Veertig jaar te kort Veertig jaar is te kort om zoiets te kunnen vergeten, zo werd betoogd. De socialist J. Piebenga verklaarde daar entegen, dat hij zeer geschrokken was van het voorstel van Gedeputeerde Sta ten en dat hij het voor onmogelijk had gehouden dat zoiets in 1961 nog kon gebeuren. „Het gaat hier om een ere kwestie", zo zei hij, „om de plaats van het socialisme in het Nederlandse volk en om de eerbied voor de geschiedenis. De tegenwoordige generatie zal een dergelijk misverstand en deze partij zucht moeilijk kunnen begrijpen". De heer Bergsma (c.h.) sprak uit voerig over de novemberdagen van 1918 en concludeerde dat voor Troelstra thans moeilijk een standbeeld met o- verheidsgeld kan worden opgericht. Zijn fractiegenoot Oosterhoff zag het anders. „Men moet kunnen begrijpen, dat grote mannen ook grote fouten kunnen maken. Dit mag de Staten er niet van weerhouden hulde te brengen aan deze grote zoon van Friesland". Van rooms-katholieke zijde was men het daarmee eens. De anti-revolutionair Tjoelker be toogde, dat Troelstra geen nationale figuur maar een partijleider is geweest Pieter Jelles Troelstra en de heer Falkena (lib.) gaf te ken nen, dat politieke partijen er een eer in moeten stellen standbeelden zelf te bekostigen. Vóór het voorstel stemden tenslotte negentien leden van de P.v.d.A., drie K.V.P.-ers, twee leden van de C.H.U. en het enige communistische Staten» lid. A.R., V.V.D. en zeven leden vatii de C.H.U. stemden tegen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1