Verkoelend water eist zware tol: 20 doden na wanhopig weekeind HUWELUKSDRONK PRETTIGE WASDAG SUNIL Ernest Hemingway overleden I 100(11! VERTRAGINGEN LIEPEN OP TOT TWEE UREN Meer Franse troepen voor de Navo ZON NA ONWEER 1 n Bus en tram in botsing: 17 gewonden ZO WARM WAS HET Achttien kinderen uit vlammen gered Duitsers joelen om Nederlandse film in Berlijn ACHT PAARDEN OPGESLOTEN IN HETE WAGON De Bilt: Koeler PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND T? Woningbouwvereniging zegt de huur op OUDE REGELING ONMOGELIJK ering Hoogspanning NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL „Bhmcler" Geen buitenlanders in Limburgse baden KOOPMAN DOOR KAMPBEWONERS NEERGESCHOTEN Franse boeren blijven zich roeren HET WEER OVERAl Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33^ Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991 Zeenwsch Dagblad Losse nummers IS cent. r t i Abonnementsprijs 0,68 per week, 7,per kwartadf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,—v 16e JAARGANG No. 4896 Maandag 3 juli 1961 Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. Het water, dat aan de ene kant voor elke Neder lander een ware lafenis was, heeft aan de andere kant een zware tol geëist. Ongeveer twin tig mensen zijn het afgelopen weekeinde verdronken. In het zwembad in Scherpenzeel ver dronk de veertienjarige jongen Sinke uit Leusden. Zijn lijk werd pas uren later opgemerkt. Voor de ogen van zijn vrouw en zijn moeder verdronk in de haven achter de scheepswerf in Nieuw- ISeijerland de 29-jarige C. J. in 't Veld uit Oud-Beijerland. Hij was tijdens het baden in een vaargeul gegleden. In de vijftien meter diepe geul, die is ontstaan door het opspuiten van een dijk, is in het IJsselmeer bij Nijkerk de 29-jarige B. Walet ver dronken. De man was in de buurt van de geul aan het baden geweest. In het zwembad Heelderpeel in Heel (Limburg) verdronk zondagmiddag de zevenjarige J. Korstanje uit Venlo. IN EEN KUIL De 34-jarige Amsterdamse schoon maker M. Meijer verdronk gister middag in het Nieuwendammerka- naai. De man, die niet kon zwem men is tijdens het baden vermoede lijk in een kuil gestapt. Tijdens het zwemmen verdronk in het Noordhollands Kanaal de 25- jarige bloemist L. J.» Baartman uit Kreezand. Zijn lijk werd drie kwar tier later door een kikvorsman ge vonden. In de buurt van Oss verdronken dit weekeinde twee mensen. Zaterdag werd de 23-jarige bakkerszoon Van Uden uit Dennenburg het slacht offer van het water, toen hij in de Hertogswetering in Ravenstein aan het zwemmen was. Zondagmiddag verdween de zeventienjarige Peter van de Goor uit Oss in de dode arm van de Maas bij Lith onder water, IN EEN KOLK Voor de afwateringssluizen in de Afsluitdijk kwam de achtjarige Henk van der Lee uit Wieringerwerf om het leven. Hij had door een on diepe plaats naar de sluis willen lopen. Hij kwam in de kolk voor de sluis terecht en verdronk. In de Piasmolen bij Gennep ver dronk de 42-jarige A. Nillessen uit Groesbeek. Vier van zijn vijf kin deren zagen hem in het water weg zinken. Vlak bii het Flevo-zwembad raakte de vijfjarige Bertje Dekkers uit Hoorn in de spuisloot van een ge maal. Hij was daar met zijn broer tjes en zusjes gaan spelen. De zeventienjarige A. van Dord was het eerste slachtoffer in het zwem bad „De Welborn" in Culembore. Kunstmatige ademhaling hielp niet meer. In de Noordzee bij Schoorl verdronk de achttienjarige N. Th. Pot. De jongen kon niet zwemmen. Zijn lijk spoelde in de loop van zondag avond aan. Bij Terheide kwam de negenjarige J. H. Koppert uit Monster om het leven. Hij was in zee gaan zwem men. IN STADSGRACHT De achtjarige Johan de Bruijn gleed zaterdagmiddag in Delft in de provinciale vaart. Zijn lijkje werd gevonden, nadat zijn vijfjarige broertje thuis was gaan vertellen, dat Johan in het water was ge vallen. Bij een poging een bal uit het water te halen verloor de achtjarige J. Hammer uit Zwolle zijn evenwicht. Hij viel in de stadsgracht en ver dronk. In Rotterdam viel de vierjarige Ger ritje van Putten van het schip Vriendentrouw, dat aan de Admi raliteitskade lag. De kleuter over leed in het ziekenhuis. De zevenjarige A. Stadegaard ver dronk in het Noordhollandse Bergen. Hij was tijdens het spelen in een sloot gevallen. SPOORBOEKJE VERANDERT -*■ Alle handelingen tijdens het mooie weer van de laatste dagen wekken dorst op, tot een kalme en serieuze als het trouwen toe. Dat bleek bij de huwelijksplechtigheid van de 26-jarige Olga van Rande- raat en de 27-jarige Zweedse inge nieur Wolf Heinerth. Toen dit paar het Amsterdamse stadhuis uitkwam stapte het de wachtende auto's voor bij om aan het fonteintje op de aan grenzende gracht een gemeentelijk voorproefje te nemen op de huwe- lijksdronken die ongetwijfeld zou den volgen. Van onze correspondent APELDOORN. Achttien, voor het merendeel jonge kinderen zijn zaterdagnacht ternauwernood gered, toen in het kindertehuis De Bran ding in Apeldoorn brand was uitge broken. De brand werd omstreeks een uur bemerkt door omwonenden. De brand weer ondervond bij het blussingswerk veel last van het publiek, dat op de slangen ging staan. De schade wordt geschat op vijftigduizend gulden. O In hét rijksmuseum Huis Lambert van Meerten te Delft wordt van 8 tot 24 juli een tentoonstelling gehouden van schilderijen, aquarellen, beeld- houwweerk en ceramiek van leden der afdeling beeldende kunst van De Kring uit Delft. PARIJS (Reuter) President de Gaulle vertrouwt erop dat de vrede in Europa gehandhaafd zal blijven in weerwil van een zeer ernstige crisis over Berlijn die hij nog voor het einde van het jaar verwacht. Met het oog daarop zal Frankrijk zijn aandeel in de Navo verhogen. Dat heeft de president, die tijdens een rondreis door het oosten van Frankrijk op vele plaatsen politieke redevoeringen heeft gehouden, aange voerd als voornaamste reden voor het overbrengen van troepen van Algerije naar Europa. Hij bevestigde dat één divisie reeds bevel heeft gekregen te rug te keren. Meer divisies zullen vol gen. „Achter de grenzen van West- Duitsland ligt het Russische blok" zei de Gaulle, die herhaaldelijk luid werd toegejuicht, „en de leiders daarvan zijn vervuld van eerzucht. Hun wens is eens de gehele wereld te beheersen en als argument voeren zij aan dat hun poli tieke stelsel het beste is van allemaal. Zij vergeten dat iedereen die een deur kan vinden om door te ontsnappen uit het communistische gebied, wegloopt. Wij worden nu bedreigd. Wij weten niet of de mannen die ik bedoel vrede wensen of oorlog. Dat zal in de naaste toekomst wel duidelijk worden". Het was voor het eerst sinds hij aan de macht kwam dat de Gaulle een goed woord over had voor de Noordatlanti- sche verdragsorganisatie. Hij heeft nu gezegd dat Franrijk zijn aandeel in de Navo zal vergroten, terwijl hij tot nu toe niet anders heeft gedaan dan troe pen en schepen onttrekken aan het gezag en de sterkte van het bondge nootschap. In Parijs zowel als in Wash ington gelooft men dat deze ommekeer een rechtstreeks gevolg is van de ge sprekken die president Kennedy met dp Gaulle heeft gehad aan de voor avond van de eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Rus sische premier Kroesjtsjef. Men ver moedt dat Kennedy toen aanzienlijke concessies heeft gedaan aan de Gaulle's verlangen naar meer zeggenschap bin nen het bondgenootschap. DELFT (ANP). In Delft is een confl'ct uitcebioken tussen het bestuur van de coöperatieve woningbouwver eniging Volkshuisvesting en een aan tal huurders van woningen in de door de vereniging gebouwde torenflat Die Delfgaauwse weije. Het bestuur van de woningbouwvereniging heeft de op standige bewoners de huur ongezegd, omdat zij weigeren een aangekondigde huurverhoging te betalen. De meeste huurders hebben zich in verzet daartegen in een comité ver enigd. Van onze weerkundige medewerker Tropisch is de temperatuur het afgelopen weekeinde geworden. Zaterdag liep het kwik in ons land al op tot 25 a 32 graden en zon dag kwam er nog een schepje bo venop. Toen deed zich het zeld zame geval voor, dat alle stations op het Nederlandse vasteland der tig graden of meer noteerden; op Terschelling werd 29 graden ge meten. In de avond kwam de afkoeling; bovendien hoorde men van negen uur gisteravond af in Vlissingen de donder rollen, een voorbode van de naderende weersomslag. Van daag zal het stukken koeler zijn. Het weer is tijdens het week einde onder in vloed van het ge bied van hoge druk gebleven, dat zich al van donderdag af bo ven Centraal Eu ropa bevindt. Een nieuw ge bied van hoge druk heeft zich in deze dagen van de oceaan in de richting van de Britse eilanden uitge breid. Afj HU 11 Het front tus sen de heidege bieden dat de voorzijde van de koudere lucht begrenst, nader de gisteravond over de Noord zee. Het zal van daag over ons land trekken en daarmee een eind maken aan de hittegolf. In Engeland heeft dit front plaat- telijk veel regen gebracht. De temperatuur was gisteren in Engeland, met uitzondering van de oostkust, al veel lager ge worden, nadat zaterdag in Lon den nog 34 gra den was geme ten. Tegelijk met dit front nadert van Frankrijk uit een ondiepe depressie waarin enkele onweers buien voorko men. Deze zijn voornamelijk in Bretagne gesig naleerd; in Brest viel twaalf mil limeter regen. Het onweer van gisteravond in het zuidwesten van het land hing met deze depressie samen. Om tien uur was de regen tot Vlissingen doorgedrongen, terwijl ook toen nog het onweer merk baar was. De temperatuur was al tot achttien graden gedaald. Ge zien de nabijheid van gebieden van hogedruk zullen er, nadat het front is gepasseerd, vermoedelijk vandaag weer opklaringen komen. t Zaterdag 1 juli, 's middags half drie in Oss: het fotografische be wijs van een tem peratuur van 48,5°C 119» F) Van eeu onzer verslaggevers TRECHT De nieuwe zomerdienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen zal opnieuw en op vitale punten moeten worden herzien. Tot die conclusie is de directie van de N.S. gekomen na een voor de spoorwegen wanhopig weekeinde. Daarin had het treinverkeer, vooral in het westen van het land, met grote vertragingen te kam pen, die op sommige lijnen tot twee uur opliepen. Welke wijzigingen nu nog moeten worden aangebracht, vormt een punt van beraad. De directie heeft de noodtoestand gistermorgen besproken en in aansluiting daarop een bespreking gehouden met enkele leden van de personeelraad. Terugkeer naar de oude dienstregeling is uitgesloten, zo is inmiddels meegedeeld. Dat is geen kwestie van prestige, maar zuiver van onmacht, omdat voor de nieuwe zomerdienstregeling internationale afspraken zijn gemaakt. We zullen, aldus de directie, opnieuw enige stap pen terug moeten doen om het voordeel van de nieuwe zomerdienstregeling (rijtijdverkorting op lange trajecten door de zgn. iustreinen) te behouden. Alle moeilijkheden die maar te bedenken zijn, hoopten zich in het achter ons liggende weekeinde voor de spoorwegen op. Deze waren: 1. Het tropische weer, waardoor een ongekende stroom reizigers naar de kust moest worden vervoerd. 2. De nieuwe dienstregeling met te krappe rijtijden. 3. Het toegenomen stukgoederen- verkeer op vrijdag en zaterdag. Deze factoren hebben het hunne bijgedragen tot vertragingen, die voor de reizigers vaak catastrofaal werden. Advertentie Het knelpunt in de nieuwe zomer dienstregeling lag zaterdag in Am sterdam. Treinen liepen hier soms met twee uur vertraging binnen. Het kwam daarbij voor dat machi nisten, die acht tot tien uur onafge broken dienst hadden gedaan, bij aankomst in de hoofdstad weigerden hun trein naar het rangeeremplace ment te rijden. Op de Amsterdamse perrons ontstond nogal wat geharre war, omdat de perronchefs dit eis ten. Andere treinen, die reeds bui ten Amsterdam stonden te wachten, konden door de weigering van de machinisten niet binnen komen. Pijnlijk werd in Amsterdam het gemis van reserve-machinisten ge voeld. Men moest ertoe overgaan toezichthoudend personeel op te roe pen teneinde de perrons vrij te ma ken. In Utrecht bleek de directie wel begrip te hebben voor de houding van de machinisten, die, na hun race van acht uur tegen de klok, er niets voor voelden nog meer werk te verzetten. Bovendien schrijft het dienstreglement voor, dat zij de mi nimumrusttijd onafgebroken moeten genieten om fris voor de volgende dienst te kunnen aantreden. Dat een machinist dan eerst wil gaan eten en rusten vond men begrijpelijk. Intussen liepen hierdoor de ver tragingen zo op, dat zaterdagnacht om half twee nog treinen van Am sterdam in de richting Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Enkhuizen moesten vertrekken. Op het traject Amsterdam-Haar lem, waar vele extratreinen waren ingelegd om het massavervoer naar Zandvoort op te vangen, reden de treinen zaterdag van blokpost naar blokpost. Bij elke post moest wor den gewacht op het sein, dat het stukje tot de volgende vrij was. De wisselwachters hebben op dit tra ject onder hoogspanning moeten werken. Vaak hadden zij geen tijd om de wissels tijdig in de goede stand te brengen. Dat was een van de oorzaken dat op dit traject de naderende treinen bij de blokposten werden opgehouden. Ook de internationale lijnen had den met vertragingen te kampen. Zo vertrok de D-trein naar Brussel en Parijs zondagmorgen met grote ver traging uit Amsterdam. Oorzaak: de locomotief die deze trein naar de Belgische grens moest trekken, kon niet op tijd in Amsterdam zijn. De grote hitte had ook een paar onaangename verrassingen in petto. Bij Maarssen trok de rails over drie- nonderd meter krom. Ditzelfde ge beurde tussen Berkel en Rodenrijs en bij Eindhoven. Het gevolg was dat de treinen daar zeer langzaam moesten rijden, wat weer nieuwe vertragingen veroorzaakte. In Berkel arriveerde de technische opzichter door treinvertraging ruim vier uur later ter plaatse dan hij had ge hoopt. Bij Apeldoorn raakte zondag middag tegen half vijf een locomo tief defect, waardoor reizigers uit het oosten van het land grote ver tragingen kregen. ■HBH&MWNnNHraKUBIflHHi SUN VALLEY (Reuter; A.P.) De Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway heeft zich zelf gisteren per ongeluk dood geschoten, toen hij in zijn villa te Ketchum, in de staat Idaho, be zig was met het schoonmaken van een van zijn jachtgeweren. De mededeling van Hemingways dood kwam van zijn vrouw, de jour naliste Mary Welsh. De schrijver, die op 21 juli 63 jaar zou zijn geworden, was vorige week ontslagen uit de Mayo kliniek te Rochester in Minnesota. Hij werd daar enige maanden verpleegd, maar de aard van zijn ziekte was niet bekendgemaakt. Wel is meegedeeld dat Hemingway leed aan te hoge bloeddruk. Voor een levensschets van Ernest Hemingway verwijzen wij naar pa gina 5. Gisteravond was de toestand aan merkelijk beter. Over het algemeen waren de vertragingen tot een kwar tier teruggebracht. De heer G. Alink, voorzitter van de bedrijfsgroep spoorwegen van de Nederlandse Bond van Vervoerper soneel, heeft de nieuwe dienstrege ling een blunder genoemd. „Het per soneel doet wat het kan", zo zei hij, „maar met de huidige bezetting is het onmogelijk deze krappe dienst regeling uit te voeren". Eigen nieuwsdienst BERLIJN. Een verbijsterde Louis van Gasteren hoorde gistermor gen geschreeuw en gefluit tijdens de vertoning van zijn korte speelfilm „Het huis" op het Berlijnse filmfesti val. Duitsers waren het niet eens met de gang van zaken op het witte doek en gaven daarvan luidruchtig blijk. Andere toeschouwers gingen er tegen in en riepen: „Das Haus! Das Haus!". Tot aan het einde bleef het roerig en na afloop mengde zich afkeurend ge fluit en gejoel door het applaus. Het rumoer begon met het tafereel waarin een man door de Duitsers wordt gefusilleerd, nadat men even te voren had gezien hoe zijn kind cho colade werd gevoerd door een lieve Duitse juffrouw. Een Duitser riep: „Wij willen dat niet meer zien!" en een andere: „Kunnen de Nederlanders niets anders op de Berlinale verto nen?" Daarmee was de rel aan de gang, die hoog opliep toen een deel van het publiek kwaad werd over de versto ring. De Nederlandse delegatie was aanvankelijk weinig ingenomen met de plaatsing van de film in een voor stelling die om elf uur begon. Men vreesde dat de vertoning van „Het Huis" onopgemerkt zou blijven en had al een tweede voorstelling op dinsdag middag buiten het festival om geor ganiseerd. AMSTERDAM Zeventien men sen zijn zaterdagavond op de hoek Nassaukade-Frederik Hendrik Plantsoen in Amsterdam gewond geraakt bij een botsing tussen een autobus en een tram. Twee gewon den moesten in het ziekenhuis wor den opgenomen. Een derde werd per ambulance naar haar woning vervoerd. Een tramstel van lijn drie en een touringcar van het reisbureau Magneet met vakantiegangers, naderden om tien minuten over negen tegelijkertijd het vrij stille kruispunt. Waarschijnlijk heeft de chauffeur de afstand tussen zijn bus en de tram verkeerd geschat. In ieder geval verzuimde hij om de tram voorrang te verlenen. De tram boorde zich daarop in volle vaart in de linker flank van de touringcar. Grote ravage Een grote ravage was het gevolg. Zeventien bus- en trampassagiers wer den door de rondvliegende glasscher ven geraakt. Zij werden naar het Wilhelminagasthuis en het Binnengast huis gebracht. De 62-jarige mevrouw A. F. van Lobberegt bleek een heup fractuur te hebben opgelopen, de 35-jarige mejuffrouw A. van Ham uit Haarlem een hersenschudding. Zij werd in het ziekenhuis in Haarlem opgenomen. De 31-jarige mejuffrouw C. Algera werd met een ziekenwagen naar haar woning in Wormerveer ver voerd. Zij had vermoedelijk een her senschudding. De overige gewonden konden na te zijn verbonden op eigen gelegenheid naar huis terugkeren. De tram kwam door de hevige schok enkele meters naast de rails te staan. De bus werd aan een zijde vernield. De mijne nas te gierig om een corsage voor me te kopen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Rangeerders van de Nederlandsche Spoorwegen ontdekten zondagmiddag dat op het emplacement- Fijenoord acht paarden in nood ver keerden. De dieren zaten opgesloten in een uit Tsjechoslowakije afkomstige wagon, waarvan de deuren waren verzegeld. Dagenlang moet die wagon hebben bloot gestaan aan een brandende zon en al die tijd zouden die acht paarden gevoerd noch gedrenkt zijn. De rangeerders alarmeerden de politie en de dierenbescherming. Een stalwacht van de bereden politie kwam met een paar pakken hooi naar het rangeerter rein en de rangeerders sleepten emmers water aan. Inspecteur P. van Helden van de af deling Rotterdam van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren nam de verantwoordelijkheid op zich voor de verbreking van de douanezegels, zodat de dierenvrienden gelegenheid kre gen de paarden te benaderen. Eigen nieuwsdienst HEERLEN. De zweminrichtingen in de Limburgse mijnstreek zullen voor lopig de buitenlanders uit hun baden moeten weren. Het verbod is afgekondigd, omdat zich in de Duitse en Belgische grensge bieden talrijke gevallen van kinderver lamming hebben voorgedaan. Het aan tal gevallen is het grootst in Nordrhein- Westfalen en in de Belgische provincie Luik. Van onze Haagse redactie DEN HAAG In het dichtbe volkte woonwagenkamp aan de Leyweg aan de rand van Den Haag is zaterdagavond de 27-jarige koop man W. N. door enkele Franse be woners van het kamp neergescho ten. De Fransen schoten met een sten- gun en een pistool. De koopman werd op acht plaatsen geraakt, in armen, benen en in de liesstreek. Zijn toestand is niet levensgevaar lijk. Omstreeks kwart voor negen was de koopman het kamp binnengere den om familie te bezoeken. Het lawaai dat zijn auto maakte ergerde de Franse bewoners. De gemoede ren waren verhit er was nogal wat gedronken en spoedig was de ruzie tussen de Fransen en de familie van de koopman in volle gang. Direct nadat de koopman was neergeschoten, stapten de Fransen in hun auto en vertrokken met hun hele hebben en houden. Inmenging van de politie werd door de meeste kampbewoners niet op prijs gesteld. Bij het onderzoek dat de recherche instelde verklaarde een aantal bewoners zelfs geen schot te hebben gehoord. Van de vluchtelingen ontbreekt ieder spoor. PARIJS (AP/Reuter). Opnieuw hebben duizenden boeren in het afge lopen weekeinde in het zuiden van Frankrijk de grote wegen geblok keerd. Berichten over versperringen met tractoren kwamen uit de stre ken rondom Marseille, Nimes, Ar ies, Montpellier en Tarascon. Men neemt aan dat de Tour de France van de boerenactie geen overlast zal ondervinden omdat de Tour in Frank rijk nu eenmaal als „heilig" wordt beschouwd. Premier Debré heeft inmiddels zijn reis die hij naar Cherbourg en langs de Loire zou maken, afgelast. In Pa rijs heette het officieel dat hij we gens zijn talrijke verplichtingen in Parijs moest blijven, maar er liepen geruchten dat boeren in het Loirege- bied demonstraties tegen zijn bezoek hadden beraamd. Ook president de Gaulle is zater dag persoonlijk met de actie van de boeren geconfronteerd. Toen hij nl. per trein door Lotharingen reed, had den boeren op verschillende plaatsen langs de lijn trekkers opgesteld, waarvan sommige behangen waren met spandoeken. VOLKEL Het vierjarige zoontje van de landbouwer Vogels in Volkel is zaterdagavond in een bijschuur van de boerderij verbrand. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat het knaapje met vuur heeft zit ten spelen. De vlammen grepen zo snel om zich heen, dat het jongetje niet meer kon worden gered. Het K.N.M.I. in De Bilt bericht te gisteravond om 23.15 uur: Veranderlijke be wolking en aan vankelijk plaatse lijk enkele regen- of onweersbuien. Matige noordelijke wind. Belangrijk lagere temperatu ren dan gisteren. MIESJE: Nu ge blakerd weer aan het werk. 4 juli: zon op 4.26, zon onder 21.02; maan op 0.04, maan onder 12.01. Hoogste temp. van: zaterdag zondag Ypenburg 30 32 Valkenburg bij Katw. 28 32 IJmuiden 26 32 Den Helder 25 30 Schiphol 31 32 Terschelling 28 29 De Bilt 31 32 Soesterberg 31 33 Leeuwarden 29 31 Ramspol (Nrdo.p.) 30 31 Deelen (Veluwe) 32 32 Eelde 31 32 Twente 31 32 Vlissingen 30 32 Zierikzee .30 32 Hoek v. Holland26 32 Woensdrecht 31 32 Rotterdam (vliegv.) 30 32 Gilse Rijen (vlgv.) 32 32 Eindhoven 32 32 Volkel 32 33 Zuid-Limb. (vlgv.) 31 32 Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterd. Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Rome Ajaccio Madrid Majorca wind onbew. W 25 0 h.bew. ONO 25 0 zw.bew. Z 26 onbew. ZZO 28 0 regen ZZO 17 0.1 regen NW 23 0.4 onbew. WNW 32 l.bew. WZW 31 0 l.bew. WZW 30 0 zw.bew. N 34 l.bew. WZW 25 0 onweer ZZO 31 h.bew. w 28 onbew. z 33 onbew. zw 33 28 l.bew. NNO zw.bew. ZZO 30 0 zw.bew. stil 30 0 zw.bew. W 29 0 onbew. Z 31 l.bew. ONO 34 l.bew. N 31 onbew. W 31 onbew. ZZW 29 zw.bew. zw 32 l.bew. stil 31 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1