MrBeermanpool beantwoordt aan verwachtingen NASUTION WEIGERDE ANTWOORD De acht zijn weer thuis Neergeschoten politieman: John L, is de dader I BEDE MS*; Opstand in Venezuela SCHERPE KOERSDALING OP EFFECTENBEURZEN Leger stelt zieh achter Kassems eis aan Koeweit Caritas-lotto in strijd met Loterijwet Kleine metaal wil gesprek over lonen Nederlanders nog allen in de Tour Tsjombé deelt vakantie uit De BiltKoeler PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Minister wenst op geen enkel punt in te grijpen Geen bezwaar KANTONRECHTER: Door Volksunie bevrijd Weineen Actie voor weduwe OPSPORINGSCOMMISSIE MEENT TEGENDEEL KENNEDY GRIJPT NAAR NOODREM Hoge autoriteit trekt brief tegen mr. Van der Goes van Naters in LAATSTE NIEUWS Koele opklaringen Het weer overal Directeur: J ACQ. DE SMIT; Chef red.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4891 NOG DRIE JAAR NOODTOTO Dinsdag 27 juni 1961 ^JEIK Abdoella Es-Salem Es-Sabali is sinds vorige week maandag heerser over een soeverein Koeweit. De Engelse regering maakte toen een einde aan de status van protectoraat die het kleine vorstendom sinds het eind van de vorige eeuw heeft gehad. Nu heeft de Iraakse premier aanspraken gemaakt op het sjeikdom omdat het in een ver verleden deel van Irak zou zijn geweest. BAGDAD (Reuter) Het leger van Irak heeft zich geest driftig gesteld achter de eis van premier Kassem dat Koeweit bij Irak moet worden gevoegd. Het leger heeft Kassem laten weten dat hij op de troepen kan re kenen. Van Britse zijde Koeweit was tot vorige week een Brits protectoraat zijn tot nu toe geen openlijke stappen ondernomen om de pas verworven zelfstandigheid van Koeweit te steunen. De Britse regering beschouwt Koeweit als een soevereine mogendheid. Zij vindt dat de Iraakse eis in de eerste plaats een kwestie is die Irak en Koe weit aangaat. Niettemin schijnt de Britse regering in Koeweit in het ge heim te hebben laten vragen of Britse hulp nodig zou kunnen zijn. Steun De regering van Koeweit is niet van plan zich zonder slag of stoot te laten inlijven bij Irak. Zij heeft per radio een verklaring uitgegeven waarin zij zegt te vertrouwen op de steun van alle vrijheidlievende staten, vooral van de Arabische zusterlanden. Van de zijde van Jordanië is reeds verklaard dat Koeweit altijd kan reke nen op Jordaanse steun. Deze verkla ring werd echter afgelegd eer Kassem zijn aanspraken op het sjeikdom open baar maakte. DEN HAAG. De maximumprijs van vijftigduizend gulden voor de voetbaltoto zal vóór 31 december 1964 opnieuw worden bekeken. Tegen dit tijdstip zal een nieuwe Loterijwet gereed zijn, hetgeen dan een goede aanleiding kan zijn, de maximum prijs aan de hand van de in deze jaren opgedane ervaring opnieuw te bespreken. Deze toezegging doet de minister van justitie mr. A. C. W. Beerman in zijn De verminderde belangstelling komt overigens ook voort uit het aflopen van de voetbalcompetitie. De minister wil daarom nu nog geen conclusies trekken over de limiet van de hoofdprijs. In zijn antwoord aan de Kamer gaat minister Beerman uitvoerig in op de bezwaren die het maatschappelijk werk heeft tegen het totogeld. Bij het Ko ningin Julianafonds ligt 1.166.893,41 gulden aan totogeld onverdeeld. De minister erkent, dat deze gang van zaken de onderlinge samenwerking tussen de instellingen van maatschap pelijk werk in gevaar brengt. Maar het ligt niet op de weg van de overheid, hier op welke wijze dan ook in te grijpen. Ook wijst de bewindsman de sug gestie af. dat de overheid in dit geval uit 's rijks kas aanvullende bedragen moet gaan geven aan die organisaties, die geen gebruik willen maken van loterij-opbrengsten, terwijl andere daar geen bezwaar in zien. Het eind is zoek, wanneer de overheid daar aan gaat beginnen, zo meent de bewindsman, die tenslotte als consequentie ziet dat de overheid ook kan worden aange sproken bij minder geslaagde collectes. Minister Beerman wijst er verder op dat al sinds jaren de opbrengst van grote loterijen (zgn. bijstandacties) door het Koningin Julianafonds worden verdeeld, evenals bijdragen uit de paardentoto. Deze verdeling heeft geen bezwaren opgeleverd. De conclusie van de minister is dat de instellingen voor het maatschappe lijk werk de nu gerezen moeilijkheden in eigen kring moeten oplossen. De mogelijkheid om een dubbeltje extra te vragen voor de verspreiding van ieder totoformulier, als tegemoet koming in de kosten kan geen genade vinden bij de minister. Die kosten behoren bestreden te wor- den uit de jaarlijkse inleg van de deel nemers aan de toto. De bewindsman weet niet van klach ten over publikatie van de naam van een prijswinnaar tegen zijn uitdrukke lijke wens in. Op dit punt ziet hij geen aanleiding de toto-organisatie minder vrijheid te geven dan aan andere lote rijen wordt toegestaan. Van onze Haagse redactie memorie van antwoord op de toto-noodwet aan de Tweede Kamer. De noodwet, zo is de bedoeling, loopt tot 31 december 1964. Het is de eerste maal dat de minister er blijk van geeft over een eventuele ver hoging van de maximumprijs te willen praten. In de noodwet houdt de bewindsman nog vast aan de vijftigduizend gulden. Nieuwe argumenten pro of contra een verhoging hebben zich niet aangediend, aldus de be windsman, die daarbjj opmerkt dat de voetbaltoto aan redelijke verwachtingen heeft beantwoord. Volgens het overzicht van de minister aan de Tweede Kamer is de inzet van de toto de afgelopen dertien weken terug gelopen van 764.000 gulden tot 364.000 gulden een teruggang van bijna vijftig procent. LONDEN (Reuter) Engeland gaat een onderzoek instellen naar de toestand in Angola. Twee leden van de Britse ambassade in de Portugese hoofdstad Lissabon zullen in opdracht van de Britse regering naar de Portugese ko lonie vertrekken om zich een oordeel te vormen over de gebeurtenissen al daar. De Portugese regering heeft daar mee ingestemd. Eigen nieuwsdienst HEERLEN. De kantonrechter te Heerlen heeft bepaald dat de zo genaamde Caritas-lotto in strijd is met de Loterijwet. Hij veroordeelde daarom de voorzitter-directeur van de Nationale vereniging Caritas, M. G. H., gisteren tot twee boetes van twaalf gulden. De kantonrechter achtte bewezen dat iedereen aan de loterij kon meedoen en dat die voordeel opleverde voor de vereniging. Voorts was hij van mening, dat de deelnemers geen overwegende invloed op het behalen van een prijs hadden. Hij bestreed, dat de bijdrage van een gulden per inzending vrijwillig was. Als dat geld niet zou worden betaald, zouden de prijzen nooit dertig tot veer tig procent van de inzet kunnen zijn. Dergelijke bedragen kunnen niet uit de contributies worden betaald, aldus de rechter. TERWIJL Amerikaanse des kundigen zich gisteren in Rotterdam het hoofd braken over de vraag of vestiging van een hoogovenbedrijf op Rozen burg rendabel is, bracht minis ter mr. J. van Aartsen een werk bezoek aan de Hoogovens in Vel- sen. Velsen heeft reeds lang, wat Rotterdam graag wil hebben. Ge tuige het gesprek tussen de mi nister en een hoge functionaris van de Hoogovens biedt het be zit van een hoogovenbedrijf vol doende ruimte voor diepgaande beschouwingen. Of zou het woord Rozenburg zojuist zijn gevallen? (Over het onderzoek van de Amerikaanse deskundigen meer op pagina 3) Van onze correspondent BONN. Generaal Nasution, de Indonesische minister van defensie, heeft gisteren geweigerd antwoord te geven op de vraag of hij in Bonn nog contact zou hebben met Neder landers over de kwestie-Nieuw- Guinea. De minister kwam gisteren in Düsseldorf aan voor een bezoek van een week aan West-Duitsland. W apenleveranties Op het vliegveld van Düsseldorf verklaarde Nasution, dat hij de mo gelijkheid van Westduitse wapen leveranties wil onderzoeken Na zijn eerste gesprek met zijn ambtge noot Strauss werd van Duitse kant evenwel gezegd, dat niet over die leveranties was gesproken Het was slechts een beleefdheidsvisite geweest, waarbij geen afspraken waren gemaakt. De Indonesische minister gaat vandaag praten met bondskanselier Adenauer en met president Lübke. Hij zal deze week ook een gesprek hebben met de minister van buiten landse zaken von Brentano en met de staatssecretaris van economische zaken. De generaal gaat voorts een rondreis maken langs fabrieken waar militaire goederen worden vervaardigd. Onder meer zal hij de vliegtuigfabriek Dornier bezoeken en de Hanomag in Hannover, waar militaire voertuigen worden gefa briceerd De 64-jarige mejuffrouw A. P. Simons uit Den Haag is zondag twee en een halve maand nadat zii was aangere den in de Ursulaküniek in Wasse naar overleden. BRUSSEL (Belga). Acht Belgi sche soldaten die vijf maanden lang door de regering-Gizenga in Stanley- stad waren vastgehouden zijn vrijge laten en gisteren op het vliegveld van Brussel aangekomen. De Vlaamse volksunie heeft deze gelegenheid aan gegrepen om een politieke demonstra tie te houden. Verscheidene aanhan gers van de beweging hadden zich op het terras van het vliegveld verza meld en droegen een spandoek met de woorden: ,,Het is de Volksunie die u bevrijd heeft". De Volksunie is een Vlaamse partij die na de tweede wereldoorlog werd opgericht en die een federale inrich ting van de Belgische staat nastreeft. Twee leden van de partij waren vo rige week naar Stanleystad vertrokken om te proberen de vrijlating van de acht soldaten te verkrijgen. Een woordvoerder van het Belgi sche ministerie van buitenlandse za- NIJKERK. In Spakenburg is een comité gevormd om geld in te zamelen voor de weduwe van de vorige week door een Spakenbur ger vermoorde taxichauffeur W. van Veenendaal uit Amersfoort. Het resultaat was overtuigend: op één dag werd tienduizend gulden opgehaald. Vrolijk ivuiven Belgische soldaten door Gizenga vrijgelaten, op het vlieg veld van Brussel naar hun verivanlen. ken zei het te betreuren dat de par tij gemeend heeft de terugkeer van de soldaten voor politieke doeleinden te moeten uitbuiten. Hij verklaarde dat de vrijlating niet het werk van de Volksunie is geweest omdat al tot vrijlating was besloten eer de vertegen woordigers van de Volksunie in Stan leystad waren aangekomen. ROTTERDAM. De Federatie van werkgeversorganisaties in de me taalnijverheid zal met het College van rijksbemiddelaars gaan praten over haar grieven ten aanzien van de loonsverhogingen in de grote me taalindustrie. De federatie is met die verhogingen die vorige week door het college werden goedgekeurd niet erg geluk kig. De c.a.o.'s voor de kleine metaal nijverheid lopen pas op 31 december 1961 af zodat het niet mogelijk zal zijn de lonen in deze bedrijfstak voor 1 januari 1962 te verhogen. De werkgevers in de Kleine metaalnijverheid vrezen dat het personeelstekort in hun bedrijven nog groter zal worden door de zuigkracht die in het komende halfjaar van de hoge re lonen in de grote metaalindutsrie zal uitgaan. Wanneer met het College van rijks- bemiddelaars de moeilijkheden zullen worden besproken staat nog niet vast. Van onze correspondent HAMBURG. De 56-jarige commissaris van politie W. Sig- mund uit Hamburg is in de nacht van zaterdag op zondag door twee kogels getroffen, na een twistgesprek met twee man nen die zijn auto trachtten te stelen. Hij is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. De man die de schoten loste is voortvluchtig. Het is niet onmogelijk, dat de voortvluchtige zeeman John L. uit Rotterdam, die vrijdag debet was aan de overval op een Hamburgse horlogemaker, de dader is. Zijn vriend werd toen gearresteerd, maar L. wist te ontkomen. Bij deze overval schoot L. een buurman van de horlogemaker dood. Een buurman van de commissaris zaïg zaterdagnacht, toen hij een gast uitliet, dat het lichtje in de auto van de commissaris brandde. Er waren twee mannen in de auto. Hij belde de commissaris op, die zich ongewapend naar buiten begaf. Hij sommeerde de dieven zich over te geven, daarbij het portier van de auto openend. Toen vielen er drie schoten, waarvan er twee het slacht offer in de buik troffen. De twee mannen in de auto namen daarop de vlucht. „Dezelfde" Voygens commissaris Sigmund is hij het slachtoffer geworden van dezelfde bandiet, die de overval op de horloge maker pleegde. De commissie die zich met de op sporing van John L. bezighoudt meent daarentegen dat John L. zaterdagnacht al niet meer in Hamburg was. Zij ver moedt dat de Nederlander al in het buitenland is. Eigen nieuwsdienst ROUBAIX. De prestaties van de Nederlandse wielrenners in de Tour de France, die nu twee dagen oud is, zijn tot nog toe niet impone rend geweest. De tweede rit, die gisteren leidde van Pontoise naar Roubaix, werd er een van vallen en opstaan. De Neder landse gelede ren zijn nog on aangetast. Ker sten was in de tweede rit de beste Nederlan der; hij kwam als elfde bin nenstuiven: Gel dermans, die in het algemeen klassement de eerste uranje- rijder is, zakte van de 23ste naar de 25ste plaats. De Fransman Darrigade had zijn zinnen gezet op een nieuwe etappe-overwinning. Hij triom feerde dan ook in Roubaix, Zijn landge noot Anquetil behield de leiding van de algemene rangschikking. Ab Geldermans nog de beste Nederlander DEN HAAG. Met ingang van 1 juli zullen de buitenlandse radioprogram ma's, die gegeven worden over de lijnen 3 en 4 van het draadomroepnet, op zaterdag- en zondagavond tot 2 uur worden voortgezet. De zeeliedenstaking WASHINGTON fReuter). Presi dent Kennedy heeft gisteren een com missie van drie leden benoemd, die een onderzoek zal moeten instellen naar de zeeliedenstaking, die nu al elf dagen duurt en steeds meer onger rief veroorzaakt. De commissie zal uiterlijk 30 juni rapport uitbrengen. De president heeft daarmee .gebruik gemaakt yan de Taft-Hartley wet: Volgens deze wet zal Kennedy na het onderzoek van de commissie de recht bank kunnen verzoeken de stakers te gelasten gedurende een „afkoelingspe riode" van tachtig dagen de staking op te schorten. Als de rechtbank aan dat verzoek gevolg geeft zijn de twee partijen ver plicht hun besprekingen voor tenmin ste zestig dagen te hervatten. Daarna zullen de zeelieden zich in een gehei me stemming kunnen uitspreken over het laatst gedane aanbod van de werk gevers. Als de zeelieden dat aanbod verwer pen zijn zij vrij om de staking na af loop van de tachtig dagen opnieuw te beginnen. Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD Tsjombés po pulariteit heeft door zijn martelaar schap in Leopoldstad bepaald niet geleden. Overal waar de Katan- gaanse president zich in Elisabeth- stad vertoont, ontvangt de bevol king hem op uitbundige wijze, zo zelfs dat de lange negerleider zich er kennelijk wat verlegen onder voelt worden en zijn onderdanen twee extra-vakantiedagen heeft ge geven om hun feestvreugde te laten uiten. Zonder militaire of politiebescherming reed Tsjombé rond door de Afri kaanse wijken, waar met luidspre kerwagens werd verkondigd dat „alle mensen in Leopoldstad goed en aardig zijn" en dat „generaal Mo- boetoe een held is omdat hij de vrij lating van Tsjombé heeft ver kregen." Na zijn rondrit door de stad bezocht Tsjombé een dankdienst in de ka thedraal van Elisabethstad die ook door hoge functionarissen van de Katangaanse regering en van de Una werd bezocht. Toen hij buiten kwam zei Tsjombé „Ik leef nog steeds in een droom; ik kan haast niet geloven dat ik weer thuis ben en vrij". In Leopoldstad heeft premier Ileo ont hullingen gedaan over een akkoord dat hij met president Tsjombé zou hebben gesloten, maar dat tot nu toe alleen nog maar op het stuk van een militaire fusie door de Katangaanse leider is bevestigd. Volgens Ileo zouden alle grensformali- teiten tussen beide landen worden afgeschaft en de uitvoer van Katan gaanse produkten voortaan weer over de rivier de Congo geschie den en niet meer door Angola. Eigen nieuwsdienst STRAATSBURG Pietco Malves- titi, de voorzitter van de Hoge auto riteit, heeft de brief ingetrokken die de Hoge autoriteit heeft ge stuurd aan de voorzitter van het Europese parlement en waarin zij heeft meegedeeld niet samen met het lid van het parlement jhr. mr. Van der Goes van Naters voor een commissie uit het parlement te wil len verschijnen. Malvestitie heeft over het intrekken van de brief geen overleg gepleegd met de overige leden van het uit voerende orgaan van de Europese ge meenschap voor kolen en staal. De Hoge autoriteit legt er de nadruk op, dat men de zaken scherp geschei den moet houden. Aan de ene kant is er het onderzoek naar de schroot- fraude, aan de andere kant zijn er „de compromitterende aantijgingen van een lid van het Europese parlement tegen een lid van de Hoge autoriteit". De Hoge autoriteit handhaaft haar standpunt, dat het verspreiden van die aantijgingen „zonder de minste concre te aanwijzing om ze te staven" ontoe laatbaar is. In een communiqué heeft gisteravond de Hoge autoriteit verklaard, dat de brief is ingetrokken wegens de mis verstanden die erdoor waren ontstaan. Bepaalde leden van het parlement za gen in de houding van de Hoge autori teit een schending van de bevoegd heden van het parlement. Dat was niet de bedoeling geweest. Bovendien heeft de Hoge autoriteit al contact gehad met de parlementaire werkgroep, zonder dat daarbij de heer Van der Goes van Naters aanwezig was. ACKEAJ' Ik ben bangmevrouw, dat de waarheid niet verbloemd zal kunnen worden. Volgens berichten uit Kairo is in het sjeikdom Koeweit de noodtoestand afgekondigd. CARACAS (AP) Enkele uren nadat er in Venezuela gisteren on der het garnizoen van de plaats Barcelona een gewapende opstand was uitgebroken, hadden de rege ringstroepen de toestand al weer vast in handen. Het treffen tussen opstandelingen en Betancourts troe pen heeft niettemin aan veertig mensen het leven gekost. Ontevreden jonge officieren, die ge bruik maakten van de afwezigheid van de garnizoenscommandant, wis ten hun manschappen mee in hun avontuur te trekken en bezetten in de vroege ochtenduren het radiostation van Barcelona alsmede het huis van de gouverneur. De gouverneur zelf zetten ze gevangen. Even leek het er op dat de opstandige beweging zou overslaan naar Caracas' haven La Guaira waarheen afdeling van de rijkspolitie -de elektrische centrale ver geefs trachtte te bezetten. Regerings getrouwe troepen verdreven de politie- troepen, die zich al minder zeker van hun zaak begonnen te voelen toen een torpedobootjager in de haven ver scheen. Alle leiders van de opstand zijn ge vangen genomen; het aantal opstandi ge soldaten bedroeg slechts vierhon derd man. MIESJE: Eigen nieuwsdienst. AMSTERDAM. De Amsterdamse effectenbeurs, die gistermiddag al gevoelige koersverliezen moest incasseren, heeft gisteravond tijdens de niet-officiële handel in de hoofdfondsen verder terrein moeten prijsgeven. Dit kwam doordat New York een allesbehalve opgewekt beeld toonde met verliezen van over het algemeen een dollar of meer. Het Dow Jones gemid delde voor industriële aandelen liep zodoende 7% punt terug. Niet een van de Nederlandse internationale aandelen noteert thans meer boven de duizend procent. De laatst overgeblevene Philips zakte gisteravond in van 1006 tot 985 procent. Het gloeilampenfonds werd daar mee de grootste verliezer. De omzetten, waarmee de koersdaling gepaard ging, waren gering. Het K.N.M.I. in De Bilt be richtte gisteravond om 23.15 uur: Aanvankelijk be wolkt met hier en daar nog regen. In de middag van het westen uit enkele opklaringen. Zwak ke tot matige noordwestelij ke wind. Middagtem- peraturen van om streeks zestien graden aan de kust tot twintig graden in het binnenland. Daar is het nog wajm ge noeg voor. 28 juni: zon op 4.22, zon onder 21.04; maan op 20.47, maan onder 4.33. Van onze weerkundige medewerker Vandaag is het afgelopen met het zomerweer. Gisteren is de koe lere lucht al begonnen hiimen te stromen, nadat de temperatuur nog net de tijd had gekregen In de oostelijke provincies tot 28 graden op te lopen. Aan de kust was het toen niet meer dan zestien tot achttien graden. Voordat de koelere lucht arriveerde kwam de bewolking al, waaruit het lange tijd wat regende. Een onweershaard hoven Frank rijk, waar het gisteren in het westen ook al belangrijk koeler was geworden, beweegt zich naar het noorden. Tegelijkertijd nadert nog iets koelere lucht over de Britse eilanden, zodat het vandaag een heel stuk frisser zal zijn dan gisteren, vooral in het oosten van het land. Als de koelere lucht eenmaal is binnengestroomd, zal het met het slechte weer ook weer gedaan zijn. Een gebied van hoge druk nadert boven de oceaan en de Britse ei landen, zodat zich vanmiddag aan de kust alweer opklaringen kun nen voordoen, waarmee het weer dus verbetert. weer wind temp. n.sl. Helsinki onbew. W 20 1 Stockh. zw. bew. W 22 0 Oslo 1. bew. Z 20 0 Kopenh. onbew. zzo 21 0 Aberdeen zw. bew. zzo 15 5 Londen regen zw 22 2 A'dam regen NNW 24 0,1 Brussel regen stil 27 0,1 Luxemb. h. bew. ZW 28 13 Parijs zw. bew. WZW 28 0.2 Bordeaux zw. bew. W 23 0 Grenoble zw. bew. w 27 0,2 Nice 1. bew. zo 26 0 Berlijn h. bew. z 31 0 Frankf. zw. bew. zzw 31 0.3 München zw. bew. ONO 29 0 Zurich zw. bew. ONO 29 4 Genève regen O 29 0,1 Locarno onweer OZO 29 8 Wenen 1. bew. Z 30 0 Innsbr. zw. bew. NO 35 0 Belgrado onbew. ZO 33 0 Rome zw. bew. w 32 0 Ajaccio 1. bew. NO 32 0 Madrid h. bew. w 27 0,4 Majorca h. bew. stil 31 0 Lissabon 1. bew. NW 24 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1