32 doden bij ramp tussen Straatsburg en Parijs TIEN WAGONS SLOEGEN TE PLETTER AAN DE VOET VAN SPOORDIJK Veek/ess Ijoodwill Parijs stuurt troepen naar boeren in Bretagne „DE INSPECTEUR" EN HET MEISJE OP SCHIPHOL BABY MAG BLIJVEN - IN ANDER GEZIN Soekarno niet door Kroesjtsjef opgestookt West-Duitsland herdenkt opstand van Oost-Berlijn PRETTIGE WASDAG "SUNIL I geholpen om naar Palestina te ontkomen. I I Dolores Hart speelt in „The Inspector" de rol van een joods I meisje dat ernstig ziek uit een Koninklijk paar in Italië Minister van justitie overweegt: De BiltKoel GEWONDEN IN BRETAGNE Algerijnen terug naar Tunis Een klopgeest te Haarlem bekent PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Maandag 19 juni 1961 Koppeling brak Amerikaanse hulp Greep naar macht in Venezuela mislukt Pleegvader stuit op vreemde rapporten Zie ook pag. 6 Aanval op Nw.-Guinea? Blijven vechten voor één natie Onschendbaar Duitser gedood op onbewaakte HET WEER OVERAL Opstand groeit LAATSTE NIEUWS ZEVEN GEWONDEN Busje met tien Urker vissers in het water Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwscli Dagblad jggPI; Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwarts»!1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» 7 cent per woord met een minimum van l.—Vj 16e JAARGANG No. 4883 FRANSE SNELTREIN ONTSPOORD Van onze correspondent PARIJS. Met een vaart van meer dan honderd kilometer per uur is gistermiddag de sneltrein StraatsburgParijs uit de rails gelopen. Omstreeks middernacht hadden de reddingsploegen 32 doden geteld en ver over de honderdvijftig gewonden. Een van de ontspoorde wagens was aan de voet van de spoorbaan in een moeras weggezonken. Men weet niet hoeveel mensen zich in dat rijtuig bevonden. Het is waarschijnlijk dat het aantal doden nog zal stijgen. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegknooppunt Vitry-le Francois, tweehonderd kilometer ten oosten van Parijs. De goed-bezette trein, die precies op tijd reed, was nog ongeveer een kilometer van het station weg toen de laatste rijtuigen van het eerste treindeel heftig begonnen te trillen en te schommelen. Vlak daarop vlogen tien zware stalen wagons van het tweede deel van de trein met een oorverdovend lawaai uit de rails omhoog. Het was alsof zij door een reusachtige ontploffing werden weggeslingerd. Onder ijselijk gegil van de passagiers sloegen zij onderaan de spoordijk te pletter. Een ervan kwam in een moeras terecht en verdween onder water. Er trad een diepe wurgende stilte in die enkele seconden duurde. Toen steeg uit de wrakstukken van de wagons geroep om hulp op, ver mengd met de kreten van gewonden. De expresse, een van de snelste treinen van Frankrijk, was even voor twaalven uit Straatsburg ver trokken en had om even over half zeven te Parijs-Oost moeten aanko men. Zij bestaat uit twee delen, een internationaal dat uit Duitsland komt, en een binnenlands deel, dat uitsluitend het traject Straatsburg- Parijs berijdt. Vermoedelijk is een koppeling tussen twee wagons van het inter nationale deel gebroken waardoor een wagon uit zijn evenwicht ge raakte, ontspoorde en de volgende rijtuigen uit de rails wierp. De grote snelheid die de trein toen had (ver moedelijk 140 km per uur) verklaart waarom de wagons met een wijde boog uit de rails werden geslingerd en onderaan de baan terechtkwa men. Volgens reizigers die ongedeerd uit de puinhoop te voorschijn kwa men is het vooral aan de stevige constructie van de stalen wagens te danken dat het aantal doden niet veel hoger is. Houten wagens zouden vermoedelijk geheel versplinterd zijn en het aantal overlevenden zou uitermate gering zijn geweest. De spoordijk is daar ter plaatse vijf tien tot zestien meter hoog. De eerste hulp die na het groot alarm, dat het station te Vitry ge slagen had, opdaagde, kwam uit het Amerikaanse legerkamp, dat zich te Vitry bevindt. Een lange kolonne Amerikaanse ambulances met dok toren en verplegend personeel arri veerde al ongeveer drie minuten na de ramp. De reizigers die niet of slechts licht gewond waren, hadden inmiddels de eerste ernstig gewon den uit de gekantelde wagens ge haald of waren bezig medereizigers die nog zaten opgesloten, uit hun benarde positie te bevrijden. Uit de „Ruik eens, wat heerlijk", zei I gistermiddag Dolores Hart (in Ihet Amerikaans) tegen Stephen i Boyd, toen zij bij aankomst op I Schiphol een bos donkerrode 1 I rozen had gekregen. Stephen Boyd (de Romeinse I prins in Ben Hur) en Dolores IHart (bekend van de film I „Franciscus van Assisië") zijn I naar Nederland gekomen om de (hoofdrollen te spelen in de ver- i filming van Jan de Hartogs nieuwste roman „De Inspecteur". Op 25 juni beginnen de op- namen in Amsterdam; ook in Hoorn wordt een gedeelte van I I de film gemaakt. I I concentratiekamp komt en door een Amsterdamse inspecteur van I politie (Stephen Boyd) wordt I Met de beide filmsterren is ook de producer Mare Robson. I naar ons land gekomen CARACAS (AP). De regering van Venezuela heeft gisteren bekend gemaakt dat ultra-rechtse tegenstan ders van het bewind van president Betancourt getracht hebben een staatsgreep uit te voeren. De leiders van deze samenzwering, twee voor malige luitenant-kolonels zijn uit het land gevlucht. Generaal Castro Leon die nu in de gevangenis zit voor zijn aandeel in de opstand van april 1960 had na het slagen van de staatsgreep aan het hoofd van de mi litaire junta moeten komen. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Koningin Juliana en prins Bernhard zijn zaterdagmiddag met een vliegtuig van Soesterberg naar Italië gegaan voor een kort verblijf in hun villa te Porte Ercole. Zij komen morgen naar Nederland terug. Van een onzer verslaggevers OEGSTGEEST De minister van justitie overweegt het Oostenrijkse meisje Adèle Paul toestemming te geven in Nederland te blijven op voorwaarde, dat zij in een ander pleeggezin wordt geplaatst. Dit deel de ons de tegenwoordige pleegvader van het kind, de heer De Leeuw in Oegstgeest, mee. Hij verklaarde, dat dit voor hem een onaanvaardbare voorwaarde is. Om te voorkomen, dat het kind in een ander pleeggezin wordt geplaatst, vertrekt de heer De Leeuw eind van de week naar Oostenrijk, waar hij wil pogen het pleegschapsverdrag met het Jugendamt Klagenfurth om te zetten in een door Oostenrijk erkende adoptie. Tevens wil hij de Oostenrijkse autori teiten vragen het kind tijdelijk de Oos tenrijkse nationaliteit te laten behou den, opdat de Nederlandse rechter geen gelegenheid heeft het kind in een ander Nederlands pleeggezin te laten opnemen. ARBEIDSWET De heer De Leeuw heeft er geen idee van op grond waarvan de minister van oordeel is, dat het kind in zijn gezin niet goed is geplaatst. Wel had hij in zage gehad van de rapporten, die de politie van Oegstgeest en de Raad voor de kinderbescherming over deze zaak hadden uitgebracht. In deze rapporten was hij op enkele hoogst merkwaardige punten gestoten. Zo vermeldde de politie van Oegstgeest onder meer, dat de heer De Leeuw in zijn functie van directeur van een uit zendbureau voor stenotypistes herhaal delijk de Arbeidswet had overtreden. Hoewel hij niet inzag waarom een dergelijk feit hem minder geschikt als pleegvader zou maken, heeft hij het gewestelijk arbeidsbureau, waar vol gens het politierapport proces-verbaal van de overtredingen zou zijn opge maakt, aangeschreven en als antwoord een verklaring gekregen, dat men nog nooit een proces-verbaal tegen hem had opgemaakt. In datzelfde politie rapport staat te lezen, dat de heer De Leeuw moeilijkheden heeft gehad met de gemeente Deventer. In antwoord op een brief van hem, heeft de heer De Leeuw van de gemeente Deventer een verklaring ontvangen, dat hij daar volkomen onbekend is. PRESTIGEZAAK De heer De Leeuw sprak als zijn vermoeden uit. dat het ongunstige rapport van politie en kinderbescher ming voortvloeit uit een prestigekwes tie. Toen de adoptiezaak in eerste in stantie voor de kantonrechter van Lei den diende, heeft hij de Raad voor de kinderbescherming, die hem van wets overtreding had beschuldigd, juridisch schaakmat gezet, hetgeen de sfeer tus sen hem en de raad niet heeft verbe terd. Een van de grieven van de raad is, dat de heer De Leeuw niet wilde in stemmen met de bepaling, dat hij het kind van zijn afkomst op de hoogte dient te stellen. Wij hebben de heer De Leeuw op merkzaam gemaakt op de clausule in de Adoptiewet, die een pleegkind het recht geeft op 21-jarige leeftijd een verzoek tot de kantonrechter te rich ten om de adoptie ongedaan te maken; de rechter kan dit verzoek inwilligen, wanneer de rechten van het kind in het pleeggezin niet voldoende worden gewaarborgd. De heer De Leeuw ver klaarde daarop dat hij tegemoetko mender zou zijn geweest wanneer men hem met deze clausule bekend had ge maakt. 46 Henri Knap in de Holland Festival Club in Amsterdam horen zeggen over Albert Mol: v.Hij is stapelgek, maar hij is een der weinigen die daar last van heeft". Een deel van de ontspoorde trein bleef op de spoordijk. Het onderstel op de voorgrond van deze foto is van een van de wagons die in de diepte verdwenen. In 'die rijtuigen vielen de meeste slachtoffers. Gis teravond zijn acht zeer zwaar ge wonden met Amerikaanse hef- schroefvliegtuigen overgebracht naar het ziekenhuis van Nancy. (Telefoto) chaos van verbogen staal en ver splinterd glas steeg het gekerm van gewonden op, het gehuil van opge sloten kinderen, het gegil van rade loos zoekende moeders, het ge- Advertentie BINNENYER1NGBED /iet beste bed ooit gemaakt SCHU1MRUBBERBED met versterfete miiWensector T^laief fabrieken Zevenbergen Van onze correspondent BONN. Op vele plaatsen is za terdag in West-Duitsland en in West- Berlijn de opstand van de Oostduitse bevolking tegen het communistische regime op 17 juni 1953 herdacht. Men herinnert zich dat die dag de opstand in Oost-Berlijn onder de bouwarbei ders als protest tegen een loonsverla ging begon en zich uitbreidde over een groot deel van de Oostduitse re publiek. Bondspresident Lübke oefende in een rede te Kiel kritiek op de Duitsers, die deze dag als een „sociaal cadeautje beschouwen. „Zij maken", zo zei hij, ,het streven naar de eenheid van het Duitse volk in de ogen van de wereld onge loofwaardig." Volgens Lübke had men van begin af aan ook van de 17de juni geen vrije dag moeten maken, maar een dag van opoffering en dienen, waarvan de opbrengst ten goede had moeten ko men aan de mensen in Oost-Duitsland of in de minder ontwikkelde landen. Bondskanselier Adenauer voerde het woord in een plechtige zitting van de Bondsdag te Bonn. Zijn rede werd be heerst door de Russische dreiging tegen Berlijn. Met klem wees Adenauer het voorstel van de Russische minister-pre sident Kroesjtsjef van de hand om apar te vredesverdragen te sluiten met beide delen van Duitsland en om van West- Berlijn een vrije stad te maken. Te West-Berlijn, waar de meeste be langstellenden bijeen waren gekomen, en wel een menigte van honderdduizend mensen, zei Lemmer, de Westduitse mi nister voor zaken die geheel Duitsland aangaan, dat er van een vredesverdrag met beide regeringen van Duitsland geen sprake kan zijn en dat er ook geen voorbereidende conferentie van de twee Duitse regeringen zal komen, zo als Kroesjtsjef verlangde. Brandt, de burgemeester van West Berlijn, verklaarde dat het zeer goed mogelijk is dat de Sowjetunie en de an dere landen van het communistische blok hun gang gaan en alleen een vre desverdrag met Oost-Duitsland sluiten. De grens van Oost-Duitsland zal dan tot onschendbare staatsgrens worden ver klaard. De Sowjetunie zal vervolgens iedereen die streeft naar de hereniging van beide delen van Duitsland als een gevaarlijke revisionist kenschetsen, maar, aldus Brandt, in deze geest zou den wij beslist revisionisten zijn en ook moeten zijn. Het zou immers kunnen beslissen over dood en leven van de de mocratie in Duitsland, aldus Brandt. Er waren ook talrijke betogingen aan de grens van Oost- en West-Duitsland. Op een daarvan sprak von Brentano, de Westduitse minister van buitenlandse zaken. Volgens hem is de splitsing van Duitsland in twee staten geen realiteit: zij is niet door het Duitse volk uitge voerd en wordt door de Duitsers ook niet erkend. "Na de betoging trokken de deelne mers in een stille optocht met fakkels naar een heuvel onmiddellijk aan de grens, waar een vuur werd ontstoken als symbool van de vrijheid, dat tot diep in de Oostduitse provincie Thüringen zicht baar moet zijn geweest. Aan de andere zijde van de grens had de Oostduitse volkspolitie luidsprekers opgesteld, waaruit hard populaire muziek schalde. Eigen nieuwsdienst WINTERSWIJK. De 23-jarige Duitse ppttenbakker Erwin Lassek uit Gelsen- kirchen is zaterdag op een onbewaakte overweg bij Winterswijk verongelukt. De man kwam met zijn scooter onder een trein. De scooter kwam klem te zit ten tussen de wielen van de locomotief. De trein kwam daardoor ver achter op het tijdschema. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Koel weer met opklaringen. Op de meeste plaatsen droog. Matige, aan de kust vrij krach tige, wind tussen west en noordwest, MIES JE: Ik hoop dat deze opklaring even aanhoudt! juni: zon op 419, zon onder 21.03; maan op 11.36, maan onder 0.28. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterd. Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München Zürich Genève Löcarno Wenen Innsbrück Belgrado Athene Rome Ajaecio Madrid Majorca Lissabon weer geh.bew. onbew. 1-bew. l.bew. h.bew. l.bew. l.bew. regen zw.bew. geh.bew. onbew. l.bew. h.bew. regen l.bew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. l.bew. l.bew. onbew. onbew. onbew. zw.bew. wind ZZW W w w w NW NW' wzw w NW NNW NW ZW WNW W WNW WNW ONO sfil ZO NO N NNO ZW W O NO NNW max.t, n.sl. 16 10 21 15 20 18 23 18 20 25 26 26 28 26 26 28 27 27 27 27 30 29 32 30 36 0 5 0 0 0 4 0.4 0 - O 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Advertentie Eigen nieuwsdienst LONDEN Een artikel in het Britse zondagsblad Sunday Te legraph heeft gisteren de zon- dagrust van Haagse regerings kringen en president Soekarno en zijn gevolg in Rome ver stoord. Het blad meldde dat president Soekarno tijdens zijn recente bezoeken aan Moskou en Peking is aangemoedigd nog dit jaar Nederlands Nieuw- Guinea te bezetten, „met spor tieve of onsportieve middelen" Premier Kroesjtsjef zou daarvoor op nieuw wapens hebben aangeboden. Be halve onderzeeboten en jachtvliegtui gen, heeft hij ook twee kruisers aan geboden, zo schrijft het Britse blad, dat zegt zijn nieuws te putten uit di plomatieke rapporten die in Londen zijn ontvangen. Voor Berlijn „HET IS BEKEND dat de leiding in In- nonesië verdeeld is over het Russische aanbod", aldus de Sunday Telegraph, „omdat de kruisers in het begin niet zonder Russisch personeel kunnen worden bediend. Vooral generaal Na- sution maant tot voorzichtigheid". De Russische haast schrijft het blad toe aan de Russische wens overal ter we reld zo groot mogelijke moeilijkheden voor het Westen te scheppen met het oog op de krachtmeting om Berlijn, die deze winter wordt verwacht. Niet waar NAMENS DE INDONESISCHE president is het hele artikel in Rome, waar Soe karno op het ogenblik is, categorisch tegengesproken. Wij zullen alleen de Russische wapens kopen waarvoor in december vorig jaar een overeenkomst is gesloten, zo werd van Indonesische zijde verklaard. „DEN HAAG" reageerde op het artikel in de Sunday Telegraph met de mede deling dat er geen wijziging was geko men in het Nederlandse standpunt sinds mei. Toen verklaarde minister Luns dat de bondgenoten van Neder land niet onverschillig konden blij ven bij een aanval op Nederlands Nieuw-Guinea, al heeft geen enkel land in een verdrag steun toegezegd. Van onze correspondent PARIJS De boerenopstand in Bre- tagne heeft het afgelopen weekeinde een nieuw hoogtepunt bereikt. De toestand is veel gevaarlijker ge worden. In de eerste plaats omdat de opstand dreigt over te slaan naar andere landbouwgebieden, waar da den van sabotage nu ook aan de orde van de dag zijn. In de tweede plaats omdat zowel de ultra's als de communisten zich van de actie van de boeren pogen meester te maken omdat zij hopen daarmee afbreuk te kunnen doen aan het gezag van de regering. Sommige in Bretagne gepleegde daden van sabotage dra gen de signatuur van de O.A.S., het Geheime leger van de Algerijnse Fransen. BESLUITEN Om de snel groeiende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden heeft de rege ring enkele compagnieën territoriale troepen ter versterking van de gendar merie naar de bedreigde provincies ge stuurd. Zaterdagochtend is een deel van het kabinet bijeengeweest. Na afloop van de vergadering werd een reeks maatregelen afgekondigd om althans de Bretonse boeren te helpen. Op voorstel van de minister van landbouw werden de volgende besluiten genomen: •j Het plan tot de bouw van een aantal I slachthuizen in de vier Bretonse de partementen zal binnenkort uitgevoerd worden; O de markt van St. Pol-de-Léon zal tot nationale markt worden verheven; o de regering zal tegen een garantie- prijs alle overschotten aan pootaard- appels opkopen en opslaan; A de regering zal, zodra de markt dit noodzakelijk maakt, eveneens het melkoverschot opnemen; EJ uitbreiding van de bestaande hulp aan de producenten van vlees en gevogelte bij de verkoop van hun produkten. OUD PLAN Op voorstel van andere jninisters werd besloten de spoorlijn Le Mans—Rennes zo snel mogelijk te elektrificeren. Er zal de hoogste prioriteit worden gege ven aan de aanleg van een autoweg ChartresLe Mans in aansluiting op de Westelijke Autoroute. Te Rennes zal een metaalbewerkersschool worden ge sticht. Al deze besluiten betekenen evenwel niet een nieuw plan; zij geven slechts nieuw leven aan het zg. Bretonse plan, dat in juli 1956 werd aangenomen en vervol gens in de ijskast verdween. PARIJS Bij een vechtpartij tussen politie en Bretonse boeren die probeerden een trein te laten ontsporen door een versperring op de rails aan te brengen zijn twee boeren, een vrouw en twee agen ten gewond. een botsing met een verkeerde rij- MUIDEN. Na een auto, die op baan reed, is'een busje met tien Ur ker vissers zaterdagnacht op de rijksweg Amsterdam-Naarden in het water gereden. Zeven inzittenden werden gewond. De andere auto, die op een verkeer de rijbaan had gereden, bleef nog juist op de kant hangen. De bestuurder, A. R. uit Utrecht, vloog eruit en kwam ook in het water terecht. Hij krabbel de op het droge en liftte naar Hilver sum, zonder zich verder om de gevol gen van de botsing te bekommeren. In Hilversum werd hij aangehouden. De man met zijn kletsnatte pak trok de aandacht van een agent. „Ik was gaan vissen met vrienden", vertelde hij. „Ze hebben mij bij wijze van grap in de Muidertrekvaart geduwd en toen ben ik kwaad weggelopen." Dat verhaal leek de agent niet erg waarschijnlijk. Hij nam de man mee naar het bureau en daar kwam de waarheid voor de dag. De zeven gewonde vissers konden zich op het droge werken. Zij werden opgenomen in het O.L. Vrouwegasthuis !in Amsterdam. Conferentie geschorst: PARIJS. De Algerijnse delegatie naar de besprekingen van Evian is per vliegtuig naar Tunis teruggekeerd. Op 13 juni werd de conferentie op Frans verzoek geschorst voor tien tot veertien dagen. Wanneer de conferentie hervat mocht worden daarover staat nog in bet geheel niets vast zal het in geen ge val in Evian zijn. Daar is nu het toe ristenseizoen in volle gang. Er is echt,er sprake van een kasteel in de buurt van Evian. dat de Franse regering zou wil len huren om er de conferentie even tueel voort te zetten. De Algerijnen zou den dan, net als nu het geval is ge weest, gehuisvest kunnen worden op Zwitsers grondgebied. Belkacem Krim, de leider van de Algerijnse delegatie, heeft bij zijn ver trek uit Genève met geen woord gerept van hervatting van de conferentie. Hij bedankte de Zwitserse regering voor haar gastvrijheid en sprak niet over politiek. i Bij zijn aankomst te Tunis, waar de voorlopige Algerijnse Tegering is geves tigd, legde hij een korte verklaring af, waarin hij echter met geen woord repte van de mogelijkheid van hervatting van de Frans-Algerijnse besprekingen. Dat met die mogelijkheid niettemin reke ning wordt gehouden blijkt uit het feit dat één Algerijn in Zwitserland is ach tergebleven om ,het contact met 'de Fransen te handhaven. HAARLEM. De Haarlemse politie heeft zaterdagavond de klopgeest in de woning van de familie K. aan de Spaansevaartstraat ontmaskerd. Het tienjarig zoontje, dat niet naar bed durfde omdat „het spook" zich liet ho ren, bleek op gezette tijden met een ballpoint op de muren te tikken. Toen de politie de proef op de som nam viel hij door de mand. De „klopgeesten" in de Berkenstraat en de Kruisstraat te Haarlem hebben de laatste dagen niets van zich laten horen. Mogelijk heeft de politie ook in de Kruisstraat reeds de oplossing gevon den. Het geluid daar kan veroorzaakt zijn door een draineerpomp, die aan de overkant van de straat wordt gebruikt bij het leggen van de fundamenten voor een nieuw warenhuis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1