Herhaling van ultimatum om Duitse kwestie PRINS BERNHARD KWAM UIT DE LUCHT VALLEN Cliaos iii Bulgarije, generaals ontslagen Verslag binnenshuis over gesprekken met Kennedy I BONN: GEEN CONCESSIES VOOR GAS IN EEMSMOND Twee Duitsers randden meisje van vijftien in Heerlen aan Om A.K.U. te feliciteren AKKOORD directie N.S. en personeel Drink nooit zeewater De Bilt: Droog cadeau1| „Klopgeest" houdt gezin in Haarlem wakker Rotterdamse raad wil praten over vervoerstarieven Gemeente raakt grond niet kwijt PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 16 juni 1961 Meer vol Controle Loonvoorstellen in de metaal naar rijksbemiddelaars GEEN SPOOR VAN OORZAAK VINDBAAR AMERIKA VREEST STAKING VAN ZEELIEDEN Vijfdaagse werkweek normaal begrip Zuid-Tirol blijft nog onrustig Brand bij Rademakers HET WEER OVERAL Commissie bestudeert verpleegsterstekort Wie is er Geef n Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4881 KROESJTSJEF WIL MEER CONTACT Van onze correspondent LONDEN. De Russische premier Kroesjtsjef heeft gister avond het Russische volk verslag uitgebracht over zijn besprekingen met president Kennedy en daarin twee maal met oorlog gedreigd. Niettemin scheen hij oprecht tevreden te zijn over zijn eerste ont moeting met de Amerikaanse president en liet hij doorschemeren dat hij prijs stelde op meer van deze ontmoetingen „die noodzakelijk zijn voor het oplossen van vraagstukken die niet langs gewone diplomatieke wegen kunnen worden geregeld." In Londen was men gisteravond van mening dat de toon van Kroestjsjefs rede, gehouden voor radio en televisie, wat scherper was dan te voren en dat de Russische premier door zo te spreken slechts de spanning had vergroot. De Duitse kwestie, waarvan het vraagstuk-Berlijn deel uitmaakt, moet nog dit jaar worden geregeld, her haalde Kroesjtsjef. Sprekende over deze twee vraagstukken dreigde hij tweemaal met oorlog: i „Wanneer er eenmaal een vredes- verdrag is gesloten zullen landen die verbindingen willen handhaven met West-Berlijn moeten onderhan delen met de Oostduitse democrati sche republiek. Trachten de Weste lijke mogendheden zonder toestemming van Oost-Duitsland West-Berlijn te bereiken, dan betekent dat een mili tair conflict". o „De tegenwoordige grenzen van Duitsland kunnen niet worden gewijzigdElke poging om deze grenzen te veranderen betekent oor log een oorlog met kernwapens." Verwerping van een vredesverdrag en handhaving van de nu bestaande toestand in West-Berlijn komt volgens Kroesjtsjef neer op voortzetting van de koude oorlog. De koude oorlog is de voorbereiding tot werkelijke oorlog. Verder uitstel van een Duits vredesver drag is een werkelijk gevaar voor de vrede. Voor Kroesjtsjef spreekt het kenne lijk vanzelf dat er nog dit jaar een op lossing wordt gevonden voor het Duitse vraagstuk. Opnieuw deed hij een beroep op de landen die tegen Duitsland heb ben gestreden om deel te nemen aan een conferentie over een vredesverdrag. BERKENWOUDE (A.N.P.) De 54- jarige veehouder J. de Jong uit Berken- woude is gisteren om het leven ge komen, toen hij na een botsing van een hooiwagen werd geslingerd. Hoewel het duidelijk was dat de pre mier het Duitse vraagstuk het drin gendst vond, schonk hij ook veel aan dacht aan de kwestie van de ontwa pening en het stopzetten van de proe ven met kernwapens. Een verbod op het nemen van proeven met kernwa pens moet volgens Kroesjtsjef teza men met het vraagstuk van een alge mene en volledige ontwapening wor den geregeld. „Wij doen al het moge lijke om het gevaar van een nieuwe wereldoorlog af te wenden door te po gen tot een overeenkomst over ont wapening te komen". Hij zei dat de Sowjetunie vier jaar lang had deelge nomen aan ontwapeningsbesprekingen in New York. Daarna was de tien-mo- gendhedencommissie voor ontwapening in het leven geroepen. „De westelijke mogendheden wilden echter niet ont wapenen. Men zegt wel eens, dat als alle papieren die over ontwapening zijn volgeschreven in het Meer van Genève zouden worden gegooid, dit meer gedempt zoü worden". Kroesjtsjef gaf het Westen er de schuld van, dat bij het ontwapenings- overleg geen vorderingen zijn ge maakt. „Als het Westen instemt met een algemene en volledige ontwape ning, zou de Sowjetunie akkoord gaan met elk soort controlestelsel." Over de kwestie van de proeven met kernwapens, zei hij nog, dat de Sow jetunie er nooit mee akkoord kan gaan, dai „een soort Hammarskjoeld" zich vrijelijk door de Sowjetunie be weegt om een verbod op hét nemen van dergelijke proeven te controleren. In Berlijn heeft de Oostduitse com munistische leider Ulbricht gisteren een toelichting gegeven op het „Duit se vredesverdrag", dat nog dit jaar gesloten zou moeten worden. Zae verder pag. 5 Van onze Haagse redactie DEN HAAG De loonvoorstel len in de metaalindustrie hebben in de Stichting van den Arbeid de goed keuring van de looncommissie van de stichting verkregen. Dit betreft de verhoging van de beambtensa- larissen en de verhoging der uurlo nen. De laatste zouden volgens het voorstel worden verhoogd met tien cent tegen 1 juli en met vijf cent op 1 april 1962. Het college van rijks bemiddelaars zal zich nu over de verhoging moeten uitspreken. De Stichting van den Arbeid heeft de lonen in de metaal dus niet ge koppeld aan een eventuele looncom- pensatie voor de huurverhoging, die de regering op 1 april 1962 zou wil len invoeren. Over deze zaak zal de stichting zich in eigen kring en naderhand in overleg met de staats secretaris beraden. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM In de gisteravond voortgezette raadsvergadering is beslo ten de behandeling van het voorstel van B. en W. tot herziening van de tram- en autobustarieven gezien het verge vorderde uur voorlopig veertien dagen uit te stellen. Vele raadsleden hadden reeds de wens te kennen gegeven over dit voorstel hun mening kenbaar te maken. Deze opschorting brengt geen ver andering in het voornemen van B. en W. de voorgestelde verhogingen van de tram- en autobustarieven zo moge lijk op 1 augustus te laten ingaan. BONN (D.P.A.) Het ministerie van economische zaken van het Westduitse land Nedersaksen heeft meegedeeld dat tot dusver géén con cessies voor de winning van aardgas in het gebied van de Éemsmonding zijn uitgegeven. In Bonn worden de strubbelingen, die over het Nederlands-Duitse verdrag zijn ontstaan niet zo ernstig opgevat. Het moeilijkste punt acht men daar „de kwestie van het eigendomsrecht van het aardgasVoorkomen in het Eems-Dollard gebied". Groningen is nog niet bang voor de Duitse pogingen an de richting van het aardgas. Een onzer verslaggevers bericht daarover uitvoerig op pag. 3. Van onze correspondent HEERLEN. De Heerlense politie heeft twee Duitsers uit Alsdorf in arrest, die een vijftienjarig meisje uit Kerkrade hebben aangerand. Het meisje werd woensdagavond om streeks half elf gevonden bii de uitgang van het Aambos in Heerlen. Zij lag bewusteloos in de struiken. Een bos wachter reed op dat ogenblik per bromfiets naar de uitgang van het bos toen hij in de struiken gekreun hoorde. Op het ogenblik dat hij stopte zag hij twee mannen vluchten. Daarna vond hij het meisje, gedeeltelijk ontkleed, op de grond liggen. GEARRESTEERD Het slachtoffer, dat duidelijke wur gingssporen aan de hals vertoonde, werd naar een ziekenhuis gebracht, waar zij pas na enkele uren door de politie gehoord kon worden. Zij gaf een vrijwel volledig signalement van de beide aanvallers. Zij wist ook dat bei den uit Alsdorf afkomstig waren. Dank zij dit signalement kon de 22- jarige schilder K. H. gistermorgen in alle vroegte in Heerlen gearresteerd worden. Zijn vriend, de achttienjarige F. K. W„ werd later op dé dag, toen hij bij Kerkrade de grens wilde pas séren ,in de kraag gegrepen door de douane. WORSTELING Volgens de verklaring van liet meisje had zij in het paviljoen in het Aambos, waar gedanst werd, kennis met de twee Duitsers gemaakt. Omstreeks tien uur boden zij aan haar naar huis te brengen. Vlak bij de uitgang van het bos hadden de onverlaten het meisje plot seling overvallen. Zij had zich heftig verzet en er was een fikse worsteling ontstaan, maar tegen de twee aan randers was zij niet opgewassen. De Duitsers, die opgesloten zijn in het Heerlense politiebureau, zullen vandaag voorgeleid worden voor de officier van justitie te Maastricht. Van onze correspondent ARNHEM De grootste sensatie van het gouden feest van de A.K.U. was gisteren voor de Arnhemmers prins Bernhards aankomst per helikopter op de Sonsbeekweide, bijna in het hartje van de stad. Duizenden za gen hoe majoor-vlieger Lukkien de Alouette-straalhelikopter aan de grond zette, die behalve de Prins ook de minister van economische zaken drs. De Pous naar Arnhem had gebracht. De Prins kwam van Scheveningen, waar hij een wolcongres en een luncbbijeen- komst van de Anglo-Dutch Trade Coun cil had bijgewoond. GEEN FILE In Arnhems Grote Kerk, waar een her. denkingsplechtigheid werd gehouden, bekende prins Bernhard dat het luis teren naar redevoeringen voor hem geen favoriete vrijetijdsbesteding is. „Desondanks", aldus de Prins, „heb ik de moed om hier het woord te voeren en wel om u te sparen. Een van de beste daden van de directie van de A.K.U. in de afgelopen halve eeuw is geweest mij te vragen om haar namens u te feliciteren, opdat er geen einde, loze sprekersfile zou komen." Prins Bernhard constateerde, dat de A.K.U. zich heeft ontwikkeld tot één der voornaamste grootbedrijven in Ne derland én dat zij daarmee geworden is tot één Van de pijlers waarop de Nederlandse industrie rust. GESCHENKEN Tijdens een daarop volgende receptie in het Provinciehuis kreeg de A.K.U. de gouden erepenning van de provincie Gelderland aangeboden. Eerder op de dag had de A.K.U. van vrijgevigheid blijk gegeven. Op het Gele Rijdersplein bood zij de stad een grote waterpartij aan, bestaande uit een bassin met twin tig fonteinen en een groot bronzen mo nument van de Amerikaans-Japanse beeldhouwer Tajiri met daarachter een vierkante pergola met zitbanken, bloe men en planten en enkele museumvi trines. Prof. mr. P. N. Kamphuysen, voorzitter van de raad van commissarissen van de A.K.U., zei dat het een geschenk was waarvan iedere inwoner kon pro fiteren en burgemeester Matser was het daar volkomen mee eens. Als te genprestatie bood de burgemeester het ontwerp aan van een keramiekwand. DUIVEN Horenblazers van de Gele Rijders in hun karakteristieke en officieel reeds lang uit het stadsbeeld verdwenen unifor men bliezen op de trompetten, honder den duiven werden losgelaten en toen begonnen de fonteinen te werken. Op het Velperplein opende burgemeester Matser gisteravond het zomerfeest, waarna allerlei autoriteiten een wande ling door de versierde stad maakten. Een confettiregen daalde over de wel willend knikkende hoofden. Met brede lach aanvaardden de belangrijkste gas ten op de hoeken der straten kleine geschenken, die door lieftallige Arn hemse meisjes werden aangeboden. "Van een onzer verslaggevers UTRECHT Directie en per soneel van de Nederlandsche Spoorwegen hebben gisteravond in Utrecht overeenstemming be reikt over een herziening en uit breiding van de secundaire ar beidsvoorwaarden. Met ingang van 1 oktober zal het spoorweg personeel van de verbeterde re gelingen profiteren. Het gesprek tussen directie en per- soneelraad hierover was al enkele maanden gaande. Gisteravond zijn par tijen het eens geworden, al moet over details nog nader overleg worden ge pleegd. Zo is nog niet bekend hoe groot de vergoeding zal zijn die wegens ex tra inspanning van het personeel zal worden verstrekt. Onder „extra in spanning" dient dan te worden ver staan het werken op zondagen, bij nacht en bij avond, het vervullen van onregelmatige diensten e.d. De wensen van de personeelraad waren neergelegd in een memorandum, dat dinsdag aan de directie van de N.S. was aangeboden. Scheveningse nettenboetsters lieten gistermiddag hun werk voor wat het was toen prins Bernhard met een Alouette-straalhelikopter van het ter rein De Boet in Scheveningen opsteeg. (foto hoven). Vrolijk wuivend brachten zij een af scheidsgroet aan de Prins, die, samen met zijn secretaris dr. De Graaf en mi nister drs. De Pous, naar Arnhem vloog (onderste foto) om het gouden feest van de A.K.U. bij te wonen. PARIJS (Reuter) In de toestand van Edith Piaf is volgens haar vrienden een duidelijke verbetering gekomen. De zangeres, die in het Amerikaanse ziekenhuis in Parijs ligt, heeft vorige week vrijdag een spoedoperatie onder gaan. Van onze correspondent HAARLEM De familie Kloos vader, moeder en drie jonge zoons heeft sinds Eerste Pinksterdag 's nachts hoegenaamd geen oog meer dicht gedaan, omdat het in het huis aan de Spaansevaartstraat in Haar lem-noord „spookt". Iedere avond begint omstreeks half elf een ge heimzinnig bonzen op de muur. Soms NEW YROK (Reuter). Te elfder ure hebben de Amerikaanse reders gis teravond een beroep gedaan op de mi nister van Arbeid, Arthur Goldberg, om te trachten een dreigende staking van zeelieden te verhinderen die de hele Amerikaanse koopvaardij kan aantasten. 82.000 zeelui van vijf vakverenigingen dreigden te middernacht in staking te gaan als men hun eisen voor nieuwe ar beidscontracten niet zou inwilligen. De nieuwe CAO's behelzen niet alleen meer loon en betere secondaire arbeidsvoor waarden maar ook de onderbrenging vakverenigingen van zeelieden die on der „goedkope vlag" varen op schepen in Amerikaans bezit. Als de staking door zou gaan zou dat een stillegging betekenen van het grootste deel van Amerika's koopvaardijvloot van 946 schepen langs de kusten van de Ver enigde Staten. Het aantal Amerikaanse schepen dat onder de „goedkope vlaggen" van Pa nama, Liberia, Honduras of Costa Rica vaart, bedraagt op het ogenblik 450. Het verdriet de Amerikaanse vakbonden al lang geen zeggenschap over de zeelui op deze boten te hebben. De redersverenigingen vrezen een lang durige en rampzalige staking als het geschil niet tijdig wordt bijgelegd. Op zijn bromfiets is de zeventienjari ge R. IJpema woensdagavond in Haar lem tegen een auto gereden. Hij over leed op weg naar het ziekenhuis. duurt dat tot een uur of vier. Niemand weet nog wie de „klop geest" is. Aanvankelijk dacht vader Kloos, dat de buurman G. de Nieuwe niet goed was geworden en om hulp had geklopt. De bejaarde buurman lag evenwel rustig te slapen. Toen hij op het bonzen werd gewez-en, hoorde hij het ook, en evenmin als zijn buurman doet hij nu 's nachts een oog dicht. GEEN UNIFORMEN De politie heeft de hele buurt al afgezocht, maar er was geen spook te vinden. De mogelijkheid, dat de ge luiden zich via gas- of waterleiding buizen verspreiden, is ook onderzocht. Resultaten bleven uit. Er staat nu een bandrecorder in het huis. Men hoopt dat die wat licht zal brengen in deze duistere zaak. Voor de tienjarige Gerard Kloos zit er een spook in het huis. Hij is er zo benauwd voor, dat hij 's avonds met geen stok naar bed te krijgen is. Op zijn beurt moet het spook kenne lijk niets hebben van geüniformeerde politiemannen. Als die in het huis zijn, is» er niets te horen. Komen zij even wel in burger, dan klopt de klopper rustig door. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De aanpassing van de sociale wetten aan de vijfdaagse werk week, zo blijkt uit het verslag van de Tweede Kamer, heeft nog enige vragen opgeworpen. De wijzigingen bedoelen slechts een aanpassing te zijn om van de geldende voorschriften te kunnen afwij ken. Het systeem van premie- en uitke- ringsberekening op basis van zes dagen blijft immers in beginsel gelden. Verscheidene Kamerleden vragen staatssecretaris Roolvink of de situatie in middels niet zo is geworden, dat wat vroeger normaal was een zesdaagse werkweek nu abnormaal is. Het zou dan aanbeveling verdienen de sociale wetten zo te veranderen, dat zij normaal betrekking hebben op de vijfdaagse, met de zesdaagse werkweek als afwijking, zo menen deze leden. DEN HAAG (ANP). Schipbreu kelingen moeten onder geen voor waarde zeewater drinken. Dat is het oordeel van een internationale werk groep van deskundigen die voor de Wereldgezondheidsorganisatie de be weringen van dr. Bombard heeft on derzocht. Dr. Bombard had na zijn tocht met een rubberboot over de Atlantische Oceaan gezegd, dat men zonder de ge zondheid te schaden beperkte hoeveelhe den zeewater kan drinken. De Inspecteur voor de Scheepvaart heeft nu uit hét rapport van de interna tionale werkgroep een aantal richtlijnen opgesteld voor zeevarenden. Hij advi seert schipbreukelingen alleen zeewater te gebruiken om de mond te bevochti gen: echter alleen dan, wanneer men zichzelf helemaal onder bedwang heeft, omdat anders de verleiding het water door te slikken bijna niet kan worden weerstaan. Overigens wijst de werkgroep er op dat proefondervindelijk is aangetoond, dat een mens zonder drinken zes etma len in redelijk goede conditie kan blij ven. Eigen nieuwsdienst VENLO. Op verscheidene plaat sen in de Limburgse gemeente Ber gen zijn grote gemeentelijke landerijen onverpacht gebleven. De agrariërs willen het risico niet meer nemen van abnormale droogte en buitengewoon zware regenval zoals die de laatste jaren zijn voorgekomen. Het gemeentebestuur heeft om de animo onder de landbouwers te doen toenemen toegestaan, dat op de grond van de gemeente ook kerstdennen en andere sierteelt- en boomkwekerijgewas sen worden geteelt. Of het resultaat zo groot zal zijn als men verwacht is nog een vraag.' Heel wat kleinere agrariërs hebben al een goede baan in de industrie gekregen. Dat is het derde boeket bloemen vandaag BOLZANO (Reuter) De onrust in Zuid-Tirol waar dinsdag door dyna- mietontploffingen veertig electriciteits- masten werden vernield, duurt nog steeds voort. Ondanks de veiligheids maatregelen van de politie zijn gister nacht weer enkele electriciteitsmasten de lucht ingegaan, ditmaal langs de spoorlijn BolzanoMerano. Het treinverkeer had verscheidene uren vertraging. De politie heeft twin tig arrestaties verricht. De schade beloopt al in de miljoenen guldens. Vijfduizend mensen zijn tijde lijk zonder werk gekomen. In Rome hebben twintig jongelui, die aangesloten zijn bij rechtse extremisti sche organisaties, een Oostenrijkse vlag verbrand. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. In een montagehal van de machinefabriek van Rademakers n.v. aan de Schaardijk viel gistermiddag bij het schoonmaken van tandwielen een blik met benzine om. Doordat er vlak bij een gasbrander brandde, ontstond een begin van brand dat door de be drijfsbrandweer kon worden geblust. Kort daarop bleek de gemorste ben zine doorgesijpeld te zijn naar een onder de montagehal lopende kelder waarin allerlei afval lag. Voor die met sterke rookontwikkeling gepaard gaande kel- derbrand moest de hulp van de Rotter damse brandweer worden ingeroepen. Plaatselijk veel bewolking maar overwegend droog weer. Zwakke tot 'matige wind uit zuidelijke richtin gen Ongeveer de zelfde middagtem- peraturen. MIESJE: De tem peratuur bevalt me zo wel. H_juni: zon op 4.19; zon onder j „o o'?aan °P 8.28; maan on der 23.36. weer Helsinki zw. bew. Stockh. regen Oslo onbew. Kopenh. h. bew. Aberdeen zw. bew. Londen regen A'dam 1. bew. Brussel l. bew. Luxemb. h. bew. Parijs h. bew. Bordeaux onbew. Grenoble l. bew. Nice i. bew. Berlijn g. bew. Frankf. h. bew. München onbew. Zürich onbew. Genève onbew. Locarno onbew. Wenen i. bew. Innsbr. zw. bew. Belgrado 1. bew. Athene l. bew. Rome onbew. Ajaccio onbew. Madrid h. bew. Majorca onbew. Lissabon onbew. wind temp. n.sl. 23 13 22 18 19 22 19 20 O NNW Z WNW stil WZW W NW verand. 20 NNO 22 W NW ZW WNW WZW N NNW ONO stil NO O stil stil ZW Z w zw NNW 23 24 22 14 22 20 22 23 24 22 26 23 27 28 24 31 29 24 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eigen nieuwsdienst WENEN De vazallen van de Sow jetunie die in Bulgarije aan de macht zijn, schijnen op het ogen blik met interne moeilijkheden te kampen. Een aanhoudende stroom, berichten, die tot nu toe echter met konden worden bevestigd, meldt dat vier generaals van het Bulgaarse leger geprobeerd heb ben de partijleiders van de macht te beroven. Bepaalde groepen in de Bulgaarse communistische partij proberen al enige tijd een nieuwe politieke lijn in te voeren, die het land onafhankelij ker van Moskou zou maken. De lei der van de communistische partij in Bulgarije, Zjikof, verzet zich daar met, hand en tand tegen. Ook de vier generaals zouden een wat. onafhanke lijker politiek hebben voorgestaan en daarom zijn ontslagen. Geforceerd De moeilijkheden spruiten regelrecht voort uit de economische chaos die er in Bulgarije heerst. Evenals de Chi nezen proberen de communisten in Bulgarije met allerhand geforceerde maatregelen een grote sprong voor waarts te, doen op economisch ge bied. Het' laatste vijfjarenplan zou zelfs in drie jaar zijn voltooid, zo be richtten de communistische propagan- da-organen. Een vaststaand feit is dat er al enkele maanden lang een zuiveringsactie aan de gang is onder leidende figuren in de landbouw. Ook bij de vakbonden moesten heel wat belangrijke lieden het veld ruimen. Onlangs werden twee veteranen uit de partijleiding ervan beschuldigd aan het hoofd te staan van een „anti-partijgroep". Hun namen worden in verband gebracht met die van de vier ontslagen hoge militairen. Tegenslagen De machthebbers in Sofia hebben on langs wel toegegeven dat er op het gebied van de landbouw grote tegen slagen zijn geweest. Er heerst in Bul garije verder een chronisch gebrek aan vlees. Het is bovendien de laat ste weken opgevallen dat er voortdu rend aanvallen worden gedaan op de „oppositie". Dit kan zeker een aan wijzing zijn dat er iets broeit in het land. In dit verband is het interes sant dat ook de betrekkingen tussen de Sowjetunie en Albanië de laatste tijd te wensen over laten. In Albanië geeft men de voorkeur aan de politiek van Peking boven die van Moskou. DEN HAAG (A.N.P.) De minister van sociale zaken en volksgezondheid heeft besloten een werkgroep in te stel len. die een studie zal maken van ver scheidene facetten van het tekort aan verplegend personeel. In overleg met de minister van onder wijs, kunsten en wetenschappen worden ook de academische ziekenhuizen in dit onderzoek betrokken. Minisler Cals deelt dit mee in antwoord op schrifte lijke vragen, die waren gesteld door het Tweede-Kamerlid mejuffrouw De Vink (K.V.P.). De minister merkt op, dat niet alleen bij de academische, maar ook bij de niet- academische ziekenhuizen, plaatselijk bij de opneming van patiënten moeilijk heden voorkomen. Advertentiet morgen jarig? Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al- t|jd een hartewens kunt vervullen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1