I Officier Premier De Quay neemt buitenlandse zaken waar aanklacht v. d. Putten Soekarno's Papoea: Indonesië is te laat Opnieuw één maand voor baby Adèle GESPREK MET BONN VOLGENDE MAAND Verheugende afloop van schokkend incident in Tweede Kamer --n| De taak van de Doek van Goya bracht anderhalf miljoen op BINNENHOF BEZORGDE GEZICHTEN NEDERLANDSE JOURNALIST IN LEOPOLDSTAD AANGEHOUDEN G LUISTERT NIET Papare vraagt naar Nieuw-Guinearaad -TINA SCARLETT' WORDT GELICHT Nederlanders in Belgische mijnen in staking Thuisreis met oude bekenden De Bilt: Zonnig V PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Bloesjesaffaire EERSTE HULP GESCHORST METSELAAR VIEL VAN LADDER Meisje bekneld tussen brugleuning en muur VERDAAGD Duitse deskundigen op andere posten President Leis bracht hartpatiënt aan land OP SPECIAAL VERZOEK HET WEER OVERAL Directeur: JACQ. DE SMIT: Chcfred.: G. 3. lireuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbüs 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,—. 16c JAARGANG No, 4380 Donderdag 15 juni 1961 MR. LUNS: RUST NA FLAUWTE Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Zeventien maanden nadat de heer F. H. van der Putten aangifte had ge daan van een geënsceneerde aanranding te Oudewater, heeft de officier van justitie te Rotter dam de zaak thans geseponeerd. De officier heeft de raadsman van de heer-Van der Putten, mr. N. J. Geleijnse te Amster dam, meegedeeld dat hij op grond van een uitvoerig onder zoek geen termen heeft kunnen vinden die een gerechtelijk voor onderzoek „ten volle" recht vaardigen, aangezien van een vermoedelijk strafbaar feit niets is gebleken. De toevoeging „ten volle" in deze mede deling van mr. I. H. van der Roemer Is voor mr. Geleijnse aanleiding ge weest de procureur-generaal in Den Haag te vragen of deze mogelijk een nader onderzoek wil gelasten. Mocht ook dit verzoek worden afgewezen, dan bestaat de mogelijkheid van beroep bij het gerechtshof Zowel de heer Van der Putten als zijn raadsman willen in deze zaak tot het uiterste gaan. Er zijn in de bloesjes affaire te veel aanwijzingen, menen zij, die de stelling bevestigen dat ho gere machten bezig zijn de technische hoofdambtenaar Van der Putten weg te werken. Bovendien is er nog steeds de geluids band van het telefoongesprek met me vrouw Van der B. te Oudewater, waar op deze dame zonder terughouding ver telt dat een staffunctionaris van het ministerie van defensie haar had aan gespoord de heer Van der Putten te compromitteren door haar bloes open te scheuren, zodra zij alleen met hem in het kantoor zou zijn. Van onze rechtbankverslaggever AMSTERDAM. Bij de inge bruikneming van de verbouwde zalen van het Paleis van Justitie in Amsterdam heeft de president van het gerechtshof, mr. Ruys, zich zorgelijk uitgelaten over de alge mene kijk op de strafrechtspleging. Hij had de indruk dat op het ogen blik te weinig wordt beseft dat de bescherming van de maatschap pij een belangrijk onderdeel vórmt van de taak van de rechter. „Er zijn nu eenmaal mensen", zo zei hij, „die zo gevaarlijk zijn voor hun medemensen en die de maatschappij zoveel schade berok kenen, dat zij voor geruime tijd uit de maatschappij moeten wor den verwijderd." Het daarvoor in het leven geroepen middel van de terbeschikkingstelling geeft de rechter maar weinig zekerheid over de duur van die verwijdering. De medici zijn dikwijls te optimis tisch. Vergeefse wens? De president van het hof meende, dat het Departement van justitie middelen zal moeten vinden om in plaats van vermindering van de opneming in de psychopatenge- stichten, het aantal plaatsen juist uit te breiden. De arbeidsvoor waarden moeten worden verbeterd, zodat men over meer en beter per soneel kan beschikken. Tenslotte gaf mr. Ruys uiting aan de in kringen van de rechterlijke macht veel gehoorde wens, dat de rechter in de vrijlating van een gestrafte wordt gekend. Maar hij vreesde dat die wens wel niet in vervulling zal gaan, „gezien de nei ging om dergelijke vragen buiten de rechter om te beslissen." In de nieuwe zalen van het Paleis van Justitie zijn de tafels van het openbaar ministerie zeer duidelijk gescheiden van die van de rechters. Op pagina 5 publi ceren wij hierover een beschou wing. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG.Een flauwte van minister mr. Luns heeft gistermiddag heftige opschud ding veroorzaakt in de Tweede Kamer. Een hartaanval, zo luidde meteen de conclusie van ieder in de buurt van de regeringstafel. Een stemming van diepe neerslachtigheid kwam in het Kamergebouw te heersen. Maar nauwelijks een uur later verliet de minister van buitenlandse zaken het ziekenhuis aan het Westeinde, waar hij was onderzocht. Hij liep aan de arm van zijn vrouw naar de auto van staatssecre taris Van Houten, die hem naar zijn huis in Wassenaar bracht. Op doktersadvies zal hij daar voorlopig rust moeten hóuden. Deze verheugende afloop van een aanvankelijk tragisch lijkend incident vormde gisteren het gesprek van de dag op en om het Binnenhof, dat in de tussentijd sterk had meegeleefd met de sympathieke figuur van onze mi nister van buitenlandse zaken. Een gevoel van dankbare opluchting kwam in de plaats van de gedrukte stemming. Het Tweede-Kamerlid mr. P. A. Blaisse, die met hem mee naar het ziekenhuis was geweest, vertelde dat mr. Luns zelfs al een grapje had ge maakt. In het ziekenhuis had hij ge zegd: „Hé, waar zijn mijn manchet knopen. Die heeft Blaisse zeker in gepikt". Inderdaad had mr. Blaisse, die een der eersten was die te hulp schoot toen de minister onwel was, zijn manchetten losgemaakt, zijn pols horloge afgedaan en de knopen en het horloge in zijn zak gestoken. Het was begonnen om half twee, bij het Europese debat in de Tweede Ka mer. De K.V.P.-er dr. Schuijt was als eerste aan het woord. Achter de rege ringstafel zat minister mr. Luns, ge flankeerd door zijn. ambtgenoten mr. Marijnen en drs. De Pous. De minister van buitenlandse zaken, die even te voren de slotbespreking van de ronde tafelconferentie met de West had mee gemaakt, zag er slecht uit. Plotseling keek hij achterom naar boven, alsof hij tocht in zijn hals voelde en wilde kijken of er boven in de zaal een raam openstond. Ook de beide andere minis ters keken, totdat drs. De Pous merkte dat er naast hem iets ongewoons aan de hand was. Mr. Luns vertrok zijn gezicht als in hevige pijn, zijn lichaam schudde in de armstoel en zijn handen schokten. Minister De Pous schoot omhoog uit zijn ?toeI, gevolgd door mr. Marijnen. Met een bezorgd gezicht liep mevrouw Luns (tweede van rechts) gistermiddag over het Binnenhof, kort nadat zij bericht had gekregen dat haar man in de Tweede Kamer onwel was geworden. Mevrouw Luns was gewaar schuwd door minister Cals,'wiens hoofd nog juist is te zien. Links (in lichtgrijs kostuum) de staatssecretaris van buitenlandse zaken dr. H. R. van Houten. LEOPOLDSTAD (Reuter, A.P.) De Nederlandse journalist Sjoerd Roder- mond is dinsdag in een hotel in Le,o- poldstad gearresteerd. Het is niet be kend wat hem ten laste wordt gelegd. Ooggetuigen verklaarden, dat de heer Rodermond, die onder meer voor de N.C.R.V. in Congo was, onder gewapend geleide uit het Stanleyhotel, in het centrum van Leopoldstad, werd wegge voerd. De Nederlandse ambassade deelde gisteren mee, er nog niet in te zijn ge slaagd zijn invrijheidstelling te "-ver krijgen. Van de zijde der Congolese autori teiten is geen reden opgegeven voor zijn arrestatie. Vermoed wordt dat zij verband houdt met een bijeenkomst van de Loemoembistische jeugdorgani satie Jeunessé Lumumba, die Roder mond maandag heeft bijgewoond. De Nederlandse journalist wordt vast gehouden in de Makalagevangenis, aan de rand van de stad. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. - Bij de Dienst Luister vergunningen van de P.T.T. zijn enkele moeilijkheden gerezen door een sto ring in de mechanisch^ administratie. Gevolg hiervan is dat veel mensen, die de twaalf gulden luisterbijdrage al hebben betaald, alsnog een aanmaning krijgen om het luistergeld binnen een bepaalde tijd te voldoen. Op de aan maning wordt een boete van een gul den geheven. De storing treedt voornamelijk op bij luistervergunningen met de letter g. De Dienst Luistervergunningen zou er voor het opsporen van de storing bij gebaat zijn wanneer zij, die een aan maning krijgen na reeds te hebben betaald, dit zo spoedig mogelijk op geven. Beiden begonnen de stoel van minister Luns achteruit te schuiven. Het Kamer lid mr. Blaisse, een lid van het per soneel van de Tweede Kamer, de tele fonist P. Otten, die toevallig in de zaal was en ook de Kamerbewaarder W. L. Bogaards verleenden de eerste assisten tie. Met moeite konden- zij het zware lichaam van de minister voorzichtig uitstrekken op de grond achter de re geringstafel, waar de heer Otten, die bevoegd is om eerste hulp te verlenen, boord en overhemd losmaakte. De voor zitter dr. Kortenhorst, die tegenover de regeringstafel zit en van zijn plaats niet kon zien wat daar gebeurde, schorste de vergadering en gaf order de tribunes, die op dat ogenblik bijna geheel bezet waren, te ontruimen. Terwijl in het gebouw grote opschud ding heerste onder de Kamerleden, het personeel en de aanwezige ambtena- HOLLANDIA (ANP) Het In donesische parlementslid Silas Pa- pare afkomstig uit Nieuw- Guinea en president Soekarno's „pa- rade-Papoea" heeft het lid van de, Nieuw-Guinearaad Herman Wom- siwor opgebeld om te vragen hoe de toestand in Nieuw-Guinea is. De heer Womslwor kreeg het telefoon tje uit Djakarta, toen hij voor een zakenreis in Tokio was. Papare, zo vertelde Womsiwor bij zijn terugkeer in Hollandia, was ho gelijk geïnteresseerd in de Nieuw- Guinearaad. Papare zei dat Indone sië nu te laat was. Door de installa tie van de Nieuw-Guinearaad zou het geen kans meer hebben westelijk Nieuw-Guinea in bezit te krijgen. De heer Womsiwor zei, dat dat ook zijn stellige overtuiging was. VERBAASD Womsiwor vertelde dat het ge sprek zeer gemoedelijk was geweest. Toen hij Papare had* meegedeeld, dat hij de Nieuw-Guinearaad zou vragen hem uit te nodigen, had Pa pare zich er hogelijk over verbaasd dat Womsiwor er niet aan twijfelde dat het Nederlandse gouvernement zich niet tegen dit bezoek zou ver zetten. ROTTERDAM. Gistermiddag is de 63-jarige metselaar H. J. Zolf uit de Claes de Vrieselaan aan de achterzijde van een pand aan de Schiedamsedijk van twaalf meter hoogte gevallen, doordat ae ladder. Waarop hij stond, plotseling onderuit schoof. Met zware inwendige kneuzingen bracht de G.G. en G.D. hem naar het ziekenhuis Dijkzigt, waar hij enige lijd later .aan de verwondingen is overleden. GRONINGEN (ANP) De achtjarige Jeanette Nieborg die met een paar vriendinnetjes stond te kijken naar de drukte in de Oostersluis te Groningen, is gisterochtend met haar hoofd be kneld geraakt tussen de leuning van een naar beneden komende brug en een muurtje. Het meisje overleed toen zij naar het ziekenhuis werd gebracht. Papare had in het telefoonge- sprek nog opgemerkt, „dat men niet te veel politieke partijen in Nieuw- Guinea moest oprichten, aangezien daardoor de eenheid van het Pa- poese volk werd gesplitst". Womsi wor had daarop gevraagd: „Waarom gebruiken jullie dan Papoea's om te infiltreren?". Papare had geant woord: „Om de situatie op te .ne men." Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. De Oosten rijkse baby AdèlePaul, die al bijna een jaar als pleegdoch ter in het Oegstgeester gezin De Leeuw is opgenomen, mag voorlopig nog een maand in Nederland blijven. De minister van justitie heeft de landsadvocaat mr. Drooglever For- tuyn, die de belangen van het rijk in het proces over de uitwijzing van het kind behartigt, meegedeeld, dat de verblijfsvergunning van maand tot maand kan worden verlengd. De minister heeft inmiddels het ad vies van de vreemdelingenadviescom missie ontvangen; het advies is voor de minister persoonlijk bedoeld. Mr. Kalkman uit Katwijk aan Zee, een der pleiters die namens de familie De Leeuw optreedt, deelde ons mee van mening te zijn, dat de minister zowel dit advies als de opmerkingen die in Eerste en Tweede Kamer over de kwestie zijn gemaakt, in overweging zal nemen, voordat hij tot een beslis sing over het lot van het meisje zal komen. ren van buitenlandse zaken, werd mr. Luns achter de groene gordijnen aan de linkerzijde van de zaal gelegd. Daar kwam ook pater dr. L. J. C. Beau fort, lid van de Eerste Kamer, die als belangstellende In het debat, uit een der logo's had gezien wat zich daar beneden afspeelde. Na korte tijd arriveerden ook twee artsen. Eerst kwam een dokter die toe vallig in zijn auto over het Binnenhof kwam en daar door de zoon van de restaurateur van de Tweede Kamer was aangehouden. Even later een in ternist van de rijksgeneeskundige dienst, de hartspecialist mejuffrouw W. Kruis. Geen van beiden kon een definitieve diagnose stellen. Er werd hartmassage toegepast en om kwart voor twee ver trok mr. Luns per ziekenauto, op een brancard liggend, begeleid door pater Beaufort en mr. Blaisse, naar het zie kenhuis St. Johannes de Deo aan het Westeinde. Daar was inmiddels alles in gereedheid gebracht. Vijf minuten later reed een auto met mevrouw Luns en minister Cals, die haar van huis had gehaald, het Bin nenhof op, waar staatssecretaris dr. Van Houten hen op de hoogte stelde. Zij gingen onmiddellijk door naar het ziekenhuis. In de zaal had intussen dr. Korten horst de vergadering weer geopend, slechts om mee te delen dat de verga dering wegens plotselinge ongesteld heid van de minister van buitenlandse zaken werd verdaagd tot volgende week dinsdag en dat dan waarschijn lijk het aan de orde zijnde onderwerp niet op de agenda zou verschijnen. De minister-president prof. dr. J. E. de Quay, die was gewaarschuwd door minister De Pous, kwam even later ook in het gebouw. Hij zei diep ge schokt te zijn. Minister Luns, zo merk te de premier op, is iemand die zich eigenlijk pas moe voelt als hij ophoudt met werken. Prof. De Quay zal de zaken ad inte rim waarnemen, maar het zal helemaal van het verloop van zaken afhangen wat er op den duur zal moeten gaan gebeuren. Als de afwezigheid van mi nister Luns weken of maanden gaat duren, zo zei de premier, zal het kabi net zich hierover zeker moeten be raden. Om half vier was het Kamergebouw bijna verlaten. Vrijwel alle afgevaar digden waren huiswaarts gegaan, om dat ook de commissievergaderingen, die voor deze middag waren belegd, werden afgelast Om nieuwe bewijzen Van een onzer verslaggevers EMMERIK. Op last van het Duitse ministerie van verkeer zal, zodra de waterstand in de Rijn laag genoeg is vermoedelijk wordt dat wel augus tus een poging worden ondernomen de Tina Scarlett te bergen. Deze Deen se veerboot raakte na een botsing nabij Emmerik in oktober van het vorige jaar in brand. - Uit de oerging hoopt de Duitse over heid nieuw bewijsmateriaal te putten omtrent de schuldvraag van de aanva ring, waarbij destijds de Rotterdamse tanker Diamant uitbrandde en de kapi tein van een ander Rijnsehip, verdronk. De Hansa-werf in Keulen, die de Tina Scarlett vóór Deense rekening bouwde is door de rechtbank voor de Rijnvaart te Keulen kort na de ramp aansprake lijk gesteld, omdat er technische gebre ken aan de veerboot zouden hebben ge kleefd. Daarop hebben de rederijen van de getroffen Rijnschepen een eis tot scha- vergoeding gebaseerd, die samen de 1% miljoen Duitse marken ver voorbij komt. Betaling van dit bedrag zou voor de Keulse werf, waarin de Duitse staat sterk is geïnteresseerd, het bankroet betekenen, temeer omdat er ook nog andere eisen tot schadevergoeding lo pen. Er wordt nog altijd naar een ver gelijk gezocht om het failissement af te wenden. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. Het gesprek over de vraagpunten, die zijn gerezen in zake het Nederlands-Duitse verdrag, zal pas begin volgende maand wor den gevoerd. Nederland had het ge sprek graag eerder willen houden, maar het is op verzoek van Duits land op een latere datum gesteld. Bonn zat met de moeilijkheid dat de deskundigen, die de besprekin gen voor het sluiten van het Ne- Van onze correspondent BRUSSEL Een aantal Nederlandse mijnwerkers, werkzaam in mijnen van Belgisch Limburg is in staking gegaan. Hun eisen betreffen een looncompensatie •voor het loonverlies door de revaluatie van de gulden. Deze eisen zijn geformuleerd door de „georganiseerde bedrijfsorganisatie van mijnwerkers" die deel uitmaakt van het „onafhankelijk verbond van bedrijfsorga nisaties" waarvan de heer Guy de Valk te Eindhoven secretaris is. Als gevolg van een brief van de heer De Valk, waar in gevraagd werd binnen veertien dagen onderhandelingen te beginnen, hebben de afgevaardigden van de.Belgisch-Limburg- se mijndirecties te Hasselt vergaderd. Zij besloten aan het verzoek geen gevolg te geven. Kern van het probleem is, dat de in België werkende Nederlandse arbei ders sinds de revaluatie vijf procent min der krijgen bij de inwisseling van fran ken in guldens. Gisteren hebben twee groepen van sta kers resp. te Valkenswaard en Hoens- broek bussen met Nederlandse werkwil ligen tegengehouden. In de mijn van "Waterschei staan 256 Nederlandse mijnwerkers ingeschreven, van wie er gisteren 123 niet zijn opge komen. Voor Zwartberg zijn de overeen komstige cijfers 168 en 59; voor Winter - slag 290 en 52. In de mijnen van Eysden en Houthalen, waar resp. 201 en 180 Ne derlanders staan ingeschreven, zijn geen stakers. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Het uitvarend ms Stad Delft van de Haleyon-liin nv te Rotterdam bevond zich gistermiddag on geveer drie mijl buitengaats van de Nieuwe Waterweg toen de 52-jarige sto ker H. C. Lindt uit de Geijsingstraat te Rotterdam door een hartaanval werd ge troffen. De gezagvoerder besloot de steven te wenden om de patiënt over te geven aah de loodsboot, maar die lag er niet. Na een oproep van de Stad Delft is de reddingboot President Leis daarop uitge varen. De G.G. en G.D. bracht de stoker van Hoek van Holland naar het Haven ziekenhuis te Rotterdam; zijn toestand was gisteravond nog zorgwekkend. derlands-Duitse verdrag hebben ge voerd, niet meer in Bonn aanwezig waren. De Duitse delegatieleider van toen, dr. Lahr, bijvoorbeeld is thans Westduits vertegenwoordiger bij de Euromarkt. In Bfiissel? Dat is ook de reden waarom het gesprek, naar verwacht wordt, in Brussel zal worden gehouden. Het' gesprek zal ^aan Nederlandse zijde worden geleld door staatssecretaris Van Houten. 'Zoals gemeld zal het gesprek gaan over de mogelijkheid dat in Neder land in beslag genomen. Duits be zit wordt verhaald op Nederlandse bezittingen in Duitsland (de Spal- tungstheorie) en over de mogelijk heid dat aan Duitsers concessies voor boringen naar aardgas worden verleend in het betwiste gebied van de Eemsmonding. En denk nietdat ze je op kantoor vergeten. Verleden week zei iemand nog: Waar is die ouwe hoe-heel-ie.ook-weer toch gebleven? Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Alle 73 Ameri kaanse passagiers van de DC 7 c Noord zee. die zondag na een brand zonder vierde motor veilig op Prestwick in Schotland landde, gaan op 2 juli met dezelfde bemanning onder gezagvoer der Bellink en ook weer met een DC 7 c naar Connecticut terug. Na-een. unaniem verzoek van deze personeelsleden van de Electric Boat Company heeft de KLM de bemanning van de Noordzee vrijgemaakt voor deze retourvlucht. De mensen, die in de benauwde uren van zondagmorgen aaneengesmeed werden door een ge zamenlijke angst, zullen elkaar dus op de thuisreis teru£ zien. Aan de gevolgen van een aanrijding is gistermiddag in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen de 81-jarige tuinder R. K. overleden. Hij was' dinsdagavond onder een auto gekomen toen hij onvoorzichtig overstak. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om i23.15 uur: Droog cn war mer weer fnet zon nige perioden. Zwakke tot matige veranderlijke wind. MIESJE: Die wind is me nog rvat te speels. 16 juni: zon op 4.19: zon on der 21.02; maan op 7.29; maan onder 23.04. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs, Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. Münclien Zürich Genève Locarno Wenen Innsbr. Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon weer wind temp. n.sl. 1. bew. W 21 0 h. bew. NO 22 0 h. bew. stil 17 1 zw. bew. WNW 19 4 zw. bew. zzö 14 0 zw. bew. z 21 0 1. bew. NW 14 0 1. bew. NNW 17 0 1. bew. WNW 17 0 1. bew. NO 19 0 1. bew. NO 23 0 h. bew. NW 22 0 1. bew. z 22 0 zw. bew. WNW 17 1 l.bew. NW 18 0 h. bew. NNO 17 2 1. bew. WNW 20 0 zw. bew. ONO 22 0 1. bew. stil 26 0 1. bew. W 21 o,; h. bew. O 21 0 zw. bew. wzw 21 o.] onbew. zzo 26 0 onbew. NNW 26 0 onbew. wzw 24 0 1. bew. wzw 31 0 1. bew. zzw 21 0 g. bew. NW 24 0 Van onze correspondent TONDEN. „Honderdveertigdui zend pond", riep de veiling meester gisteren met luider stem. „Niemand meer?" Even keek hij de zaal rond, toen viel zijn hamer met een zware klap op de tafel voor hem. In precies negentig seconden was een schilderij van Goya, dat de eerste hertog van Wellington voorstelt, ver kocht voor de somma van 140.000 pond. Het schilderij was eigendom van de hertog van Leeds. Gisteren kwam het onder de hamer in de veiling van Sotheby's in Londen. Het doek van Goya is gekocht door de Amerikaanse oliemagnaat Charles Wrightsman. Hij hoopt het schilderij in zijn woning in New York op te han gen. Daarvoor moet hij eerst een uit voervergunning hebben Jan het Brit se ministerie van handel. Voor het zover is, zal er eerst nog een politiek stormpje in het Lagerhuis bedwongen moeten worden, want bin nen enkele uren na de sensationele veiling was er al een vraag ingediend die de minister van financiën moet beantwoorden, in verband met de ver koop van het doek. Wat is de minister van plan te doen om te voorkomen dat het schilderij van de hertog van Wellington voor het land verloren gaat? Het was gisteren voor de hertog van Leeds een goede dag: de 32 schilderij en van hem die bij Sotheby's onder de hamer kwamen brachten hem in totaal 283.180 pond op. Op deze veiling werd ook ook nog een Frans Hals verkocht: een portret van een man in een zwart gewaad en witte kraag, zoals de beschrijving luid de. Het was eigendom van de filmster Elisabeth Taylor en het bracht 18.500 pond op. De hertog van Leeds verkocht de hertog vaiv Wellington

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1