Rotterdam wil nieuw advies over Rozenburg „LANGE EN MOEILIJKE WEG LIGT VOOR ONS" FLUOR IN WATER: SYMPTOOM VAN POLITIESTAAT OUDE LUISTER BIJ HUWELIJK VAN HERTOG VAN KENT CONFERENTIE OVER LAOS LAATSTE STROHALM Nederland wenst Suriname bij E.E.G. 40 VORSTELIJKE GASTEN BIJ PLECHTIGHEID „PERSOONLIJKE KWESTIE" Viaduct verzakt, weg vertraagd Ministerie wil onderzoek dood laten lopen" 1 Provinciaal bestuur treft geen blaam De Bilt: Regen weer overal Kind van zes had twee granaten Wrakstukken van Fridtjof Nansen opgehaald SPIT PLAAGT PRESIDENT Burgemeester van Leeuwarden: Nota over Berlijn PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 9 juni 1961 Goud ontvreemd uit vliegtuig van K.L.M. MEISJE VERDRONKEN IN SLOOT BALK DOODT LASSER Student verongelukt adèlïTpaul Verzoekschrift aan Kamer Eindeloos geduld Dezelfde taal Voet bij stuk Prinsen gepolst RAADSMAN VAN F. H. VAN DER PUTTEN: cadeau1 LAATSTE NIEUWS Belastingambtenaren willen delen in welvaart DUITSE RIJTUIGEN NIET MEER AAN ONZE TREINEN Volgend voorjaar negen dagen jaarbeurs Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 4875 TOT BITTERE EINDE Van een onzer redacteuren ROTTERDAM. De gemeente Rotterdam heeft, met de bedoe ling om tot een objectief oordeel te komen, een onderzoek naar de mogelijkheden van een ijzer en staalbedrijf op Rozenburg ge vraagd. Als adviseurs van de gemeentte zullen optreden de SEMA te Parijs, (Société d'économie et de mathématique appli- quées) en de United States Steel Corpo ration in Pittsburgh (Verenigde Staten). Het Amerikaanse bedrijf heeft al eerder belangstelling getoond voor deelneming in het Rotterdams project maar het heeft ook in contact gestaan met de IJmuidense hoogovens. De nieuwe studie kan beschouwd -worden als een tegenhanger van het rapport- Van Berkum. dat tot de conclusie kwam dat niet op kort termijn aan een hoogovenbedrijf op Rozenburg moest worden begonnen. Direct daarop kon digden de IJmuidense hoogovens groot se uitbreidingsplannen aan. De Franse deelgenote in het door Rotter dam gewenste onderzoek, dat mede wordt ingegeven door de haast, die België maakt met een hoogovenbedrijf in de buurt van Gent, is een groot ingenieursbureau, dat zich bezig houdt met industriële ontwerpen. Van onze correspondent BONN. Eerst gisteren is bekend gemaakt dat op 31 mei uit een vlieg tuig van de K.L.M. op het traject Jo hannesburg - Rome - Frankfurt - Am sterdam een kistje met twee baren goud, samen wegende 25 kilogram en een waarde van ƒ90.000 vertegenwoor digend. is ontvreemd. De politie van Frankfurt heeft mede gedeeld dat Interpol bij het onderzoek meehelpt. Bij het laden in Johannes burg en bij het lossen in Amsterdam is de bewaking buitengewoon streng geweest. De enige mogelijkheid zou zijn dat de diefstal bij de tussenlanding te Rome of te Frankfurt is gepleegd. Het verlies van het goud is bij het lossen in Amsterdam vastgesteld. Het vliegtuig had goud ter waarde van ne gen miljoen gulden aan boord. zei on tgoochelde Kennedy Van onze correspondent BERGEN OP ZOOM. Eén scherpe rookgranaat en een brisantgranaat vond de politie gisteren bij een zesjarig jon getje in Bergen op Zoom. Het jongetje was door zijn vader gesnapt toen hij de granaten stond af te vijlen. Het jochie had ze gevonden op een opslagplaats voor oud ijzer. Als hij nog langer was doorgegaan met vijlen, zou den de granaten stellig zijn ontploft. De opslagplaats is met prikkeldraad afgesloten. Op het terrein werden nog enkele lege hulzen gevonden. De hulp verleningsdienst onderzoekt of er ex plosiegevaar voor het opslagterrein be staat DEN HAAG (A.N.P.). De Neder landse regering wenst onderhandelingen te openen over de economische associa tie van Suriname met de Europese eco nomische gemeenschap. De Nederland se permanente vertegenwoordiger bij de Europese gemeenschappen te Brus sel, dr. J. Linthorst Homan, heeft dit aan de voorzitter van de Commissie van de E.E.G. doen weten. Het Nederlandse verzoek is gebaseerd op een verklaring, die bij de onderte kening van het verdrag voor de E.E.G. werd uitgegeven. De zes leden ver klaarden zich toen bereid dergelijke on derhandelingen te openen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. De driejarige Chris- tiene Kolenbrander uit de Beijerlandse- straat is gistermiddag spelenderwijs in een langs de Westvarkenoordseweg lo pende sloot gevallen en verdronken. AMSTERDAM Een balk van vier honderd kilo is gisteren in een Amster damse scheepsloods op het hoofd van de 25-jarige lasser P. Lust uit Oostzaan ge vallen. De man was op slag dood. Het ongeluk gebeurde, toen de lasser de twaalf meter lange balk met een koevoet wilde kantelen. Hij kon het ge wicht op een gegeven ogenblik niet meer houden. Eigen nieuwsdienst TILBURG. De 22-jarige student H. Simons uit Tilburg is gisteren door ■een frontale botsing met een vrachtauto om het leven gekomen. De vrachtauto zou aan de student, die op zijn schooter in de Philips Verboon- straat in Tilburg reed, geen voorrang hebben verleend. Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. De westelijke mogendheden znllen aan de internationale conferentietafels blijven zitten tot het bittere einde opdat het de gehele wereld duidelijk zal worden dat niet zij het waren die het bereiken van overeenstemming onmogelijk maakten. De enige internationale conferentie die nog enig uitzicht biedt op internationale overeenstemming is de Geneefse conferentie van veertien landen over Laos. Mocht die conferentie mislukken dan zal het de gehele wereld duidelijk zijn geworden dat het voor het Westen in de toekomst heel moeilijk zal zijn het met de communistische landen eens te worden over de vele internationale problemen die om een op lossing vragen. Zo schetste president Kennedy giste ren de internationale vooruitzichten zo als hij die ziet na zijn gedachtenwisse- ling in Wenen met premier Kroesjtsjef van de Sowjetunie en na het vastlopen van de conferentie over Laos. ..Ik pas ervoor, persoonlijk aanspra kelijk gesteld te worden door de gehele wereld als degeen die het bereiken van overeenstemming onmogelijk maakte", zei Kennedy. Een gelukkig glimlachende Hertog van Kent met zijn stralende bruid vlak na de indrukwekkende huwelijks sluiting in de eeuwenoude kathedraal van York. Enge land heeft een nieuwe Her togin van Kent. Veertig gasten van konink lijke bloede hebben de plechtigheid bijgewoond, on der wie de voltallige Brit se koninklijke familie. De Nederlandse koninklijke fa milie was vertegenwoordigd door prinses Irene. Duizen den mensen hebben via de televisie dit huwelijk van nabij kunnen meemaken. Een verslag van deze gebeurte nis vindt u op pagina 2. Hoge Autoriteit over jhr. mr. Van der Goes van Naters Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. „De moeilijkheden tussen de heer Van der Goes van Na ters en de Hoge autoriteit hebben geen betrekking op de controle van de schrootfraudes. Zij vinden hun oor sprong in hoogst ernstige aantijgingen van persoonlijke aard." Dit heeft de Hoge autoriteit gisteren meegedeeld. De Hoge autoriteit heeft de voorzit ter van het Europese parlement kort geleden laten weten, dat zij de heer Van der Goes van Naters die lid is van het parlement, niet meer wenst te ont moeten. Zij zou deze houding hebben aangenomen op grond van kritische uitlatingen van de heer Van der Goes van Naters over het beleid van het lid van de Hoge autoriteit, de heer Spie renburg, bij het onderzoek naar de schrootfraude. Naar president „De zaak van de schrootfraude en de controle daarop", aldus de verkla ring van de Hoge autoriteit, „is hij het Europese parlement aanhangig. Dat is de plaats, waar het debat over die zaak moet worden gevoerd. Hoe eerder en grondiger zij in publieke discussie komt, hoe liever het de Hoge autoriteit is. De gehele Hoge autoriteit is ver antwoordelijk voor die kwestie en niet een bepaald lid". De Hoge autoriteit zegt verder niet bereid te zijn de kwestie van de moei lijkheden met de heer Van der Goes van Naters hierbij te laten. Zij wijst erop, dat zij de zaak in handen heeft gegeven van de president van het Europese parlement. Dat dit feit in de openbaarheid is gekomen is geen gevolg van mede delingen van de zijde van de Hoge autoriteit, zo wordt tenslotte opge merkt. Van een onzer verslaggevers EINDHOVEN. De ineenstorting van een viaduct dat bij Oirschot in aanbouw is, heeft de openstelling van de nieuwe autosnelweg tussen Oirschot en Eindhoven vertraagd. Het noordelijk gedeelte van het via duct over de Oirschotsedijk bezweek tijdens het storten van het betonnen wegdek. De bekisting viel uiteen, toen een noodpijler wegzakte. Dat werd weer veroorzaakt doordat twee beton nen steunpunten het begaven. Het lag in de bedoeling de nieuwe rijksweg, die het traject Tilburg Eindhovfen aanmerkelijk zal verkor ten, nog voor de grote vakantiedruk- te in gebruik te nemen. Mogelijk wordt nu tijdelijk één kant van de duhbele rijbaan voor het verkeer open gesteld. Intussen is men al weer begonnen met de herbouw van het ingestorte deel van het viaduct. Van onze luchtvaartredacteur ROTTERDAM. Portugese vis sersschepen hebben met sleepnet ten kleine stukken van het veron gelukte straalvliegtuig Fridtjof Nansen opgehaald van de zeebo dem dichtbij de kust ten zuiden van Lissabon. Dit resultaat werd behaald op een van de plekken, die tevoren met het elektronische opsporingsapparaat asdic was vastgesteld. De nieuwe vondsten versterken het vermoeden, dat dit toestel van de KLM is terecht gekomen niet ver van de plaats, waar vorige week dinsdag toen de DC-8 in de nacht verdween al wrakstukken aanspoelden. In het gebied, ongeveer vijftien ki lometer ten zuiden van Lissabon, dat met asdic is onderzocht, zullen de vissersschepen de komende da gen blijven zoeken naar meer over blijfselen van het vliegtuig. De vond sten uit zee hebben tot nu toe naast stukken metaal alleen nog enkele kledingstukken opgeleverd. De commissie van onderzoek van de Rijksluchtvaartdienst is sinds gis teren versterkt met een vierde in specteur. De heer A. W. Fournier is naar Curasao vertrokken voor een z.g. routine-onderzoek. Het is zijn taak alle luchthavens te bezoeken, waar kort tevoren de Fridtjof Nan sen is geweest. Dit onderzoek zal zich daarom ook uitstrekken tot Ma drid en Rome. DEN HAAG. De raadslieden van het echtpaar De Leeuw te Oegstgeest, de pleegouders van de één jaar oude Oostenrijkse baby Adèle Paul, hebben gisteren een verzoekschrift gericht aan de leden van de Tweede Kamer. Zij vragen daarin te bevorderen, dat de baby niet wordt uitgewezen. De raadslieden vestigen er de aan dacht op, dat het kind nu al elf maan den geleden in het gezin van de fami lie De Leeuw is opgenomen. Kennedy liet blijken dat hij de con ferentie over Laos beschouwt als een laatste strohalm maar ook dat hij aan het succes van die conferentie eigenlijk nauwelijks meer gelooft. Hij kwam ten minste voor de dag met een eindindruk van zijn gesprek in Wenen met pre mier Kroesjtsjef. Hij zei dat hij in We nen tot het besef was gekomen dat de wereld wat de grote internationale vraagstukken betreft een lange en moei lijke weg wacht. Vooral het Amerikaanse volk, ge wend aan snelheid bij het nemen van besluiten en het vinden van oplossin gen, moet volgens Kennedy tot het be sef komen dat in de komende jaren eindeloos geduld geboden zal zijn. Kennedy stelde jaren in het vooruit zicht van voortdurende handhaving van de nationale veiligheid en van de vei ligheid van de met Amerika verbon den landen. De belangrijkste voorwaarde van Kennedy voor het doorbreken van de internationale impasse is de terugkeer naar waarachtigheid in het voeren van de onderhandelingen in Genève over Laos. Kennedy zei de indruk te hebben gekregen dat hij en Kroesjtsjef in We nen „dezelfde taal" gebruikten toen zij het eens waren geworden over de wen selijkheid van een deugdelijk bestand in Laos en van een neutraal en onaf hankelijk Laos. Of die impasse kon worden doorbro ken moest gisteren in Genève blijken na de aankomst uit Moskou van de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrei Gromyko. Het wachten was daar gisteravond op een duidelijke Russische reactie op de vele westelijke verwijzingen van de laatste dagen naar hetgeen Kroesjtsjef in Wenen over de bestandskwestie had gezegd. Zolang de Sowjetunie geen duidelijk standpunt innam en niet bereid was mee te werken aan handhaving van het bestand in Laos gedurende de con ferentie, wilden de westelijke delegaties niet verder onderhandelen. De Sowjetunie en de andere commu nistische delegaties wensten gisteren een plenaire zitting van de conferentie, maar de Engelse onderhandelaar Mal colm Maedonald, die samen met de Rus Georgi Poesjkin de leiding van de con ferentie in handen heeft, hield voet bij stuk en verklaarde dat de westelijke delegaties zich wensten te houden aan de voor de bijeenroeping van de con ferentie gemaakte afspraak dat er in Laos niet zou worden gevochten zolang er in Genève werd onderhandeld. Er kwam dus, hoewel zich onder de com munistische gedelegeerden vele spre kers hadden aangemeld, geen plenaire zitting. De conferentie bleef „voor on bepaalde tijd" verdaagd. Over de „ernstige schending" van het bestand in Laos en dus over het in feite vervallen van de voorwaarden waaronder vele van de veertien landen hadden besloten aan de conferentie deel te nemen wisselden Maedonald en Poesjkin gisteren een uur lang van ge dachten. Maedonald stelde dat eerst een nieuw verslag van de internationale bestands commissie over de militaire toestand in Laos afgewacht moest worden en dat overigens de westelijke delegaties nog niet gereed waren met de ruggespraak met hun regering. Van de zijde van de Russische dele gatie werd gesuggereerd dat de delega ties van de communistische landen de conferentie graag zouden, hebben her vat maar dat alles zou zijn afgestuit op de onwil van Maedonald. Achter de schermen polsten verscheidene wes telijke onderhandelaars prins Souvanna Phouma, de voormalige premier van Laos, diens halfbroer, en prins Soupha- nouvong, de leider van de Pathet Lao, die verscheidene dagen in Peking en Moskou geweest waren maar toch liever niet samen met minister Gromyko naar Genève waren gereisd. De twee prinsen kwamen enige uren eerder dan Gromy ko per vliegtuig uit Moskou aan. WASHINGTON (Reuter, AP) President Kennedy heeft weer last van zijn rug gekregen. Hij heeft er zoveel hinder van dat hij er over denkt krukken te gaan gebruiken. De perschef van het Witte Huis, Pierre Salinger, deelde gisteren mede dat het Kennedy in de rug was geschoten toen hij op 16 mei in Ottawa bij het plechtig planten van een boom een spade in de grond stak. Nauwelijks had Salinger dit nieuws bekend gemaakt en aan gekondigd dat Kennedy de vol gende dag op krukken zou gaan lopen of hij moest op verzoek van Kennedy zijn wóórden al wqer intrekken en vertellen dat Kennedy had besloten het toch nog maar eerst een dag zonder krukken te proberen. Salinger onthulde verder dat Kennedy tijdens zijn reis naar Wenen voortdurend last van zijn rug had gehad. Het zou een kna gende pijn zijn, zoiets als kies pijn. Kennedy had volgens Salinger al eerder op krukken gelopen, al was dat maar een paar dagen geweest, vlak voor zijn vertrek naar Europa, tijdens een korte vakantie in Hyannisport, zijn woonplaats. Van één onzer verslaggevers AMSTERDAM - Mr. N. J. Ge- leijnse, de raadsman van de heer F. H. van der Putten, heeft het Ambtenarengerecht te Amsterdam in een brief meegedeeld, dat het ministerie van defensie zijns inziens het onderzoek van het Ambtenaren gerecht naar de overplaatsing van de heer Van der Putten wil torpe deren. Hij heeft dat afgeleid uit het feit dat de chefs van de be drijfsbureaus der herstelcompag- niën te Amsterdam en Dongen met terugwerkende kracht tot 1 januari 1961 zijn bevorderd tot technisch hoofdambtenaar. Daardoor is onverwacht een van de belangrijke argumenten, die de heer Van der Putten tegen zijn overplaat sing had aangevoerd, verloren ge gaan. Hij had voor het Ambtenaren gerecht aangevoerd, dat zijn over plaatsing van Amsterdam naar Nieuw-Millingen een degradatie was geweest. In Amsterdam was hij ais tech nisch hoofdambtenaar eerste klas be last met de controle op burgerbe- drijven, die voor defensie werkten. Te Nieuw-Millingen werd hij hoofd van het bedrijfsbureau, een functie die al tijd door een technisch ambtenaar was vervuld. Ook 'de twee andere hoofden van de bedrijfsbureau's die te Amsterdam en te Dongen wa ren technisch ambtenaren, zo had de heer Van der Putten aangevoerd. Hij was dus naar een functie overge plaatst die in aanzien twee rangen lager lag. Bittere ernst De opmerking van mej. mr. M. Wig- gers, die als verdedigster van het de partement optrad voor het Ambtena rengerecht, dat het een kleine moeite zou zijn de twee andere bedrijfshoof- den te bevorderen tot technisch hoofdambtenaar werd toen als een grap opgevat. Thans blijkt deze uit lating bittere ernst te zijn geweest. Deze uitzonderlijke bevordering, zo schrijft mr. Geleijnse aan de voor zitter van het Ambtenarengerecht, is kennelijk afgekomen om het toegezeg de onderzoek naar de waarde en de betekenis van de huidige functie van de heer Van der Putten op dit punt dood te laten lopen. Advertentie Tornado biedt u xo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een (mrtewens kunt vervuilen. Van onze correspondent AMELAND Fluorideriag van. het drinkwater zien velen als een symp- toon van de politiestaat. Dat zei gisteren mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester van Leeuwar den en president-commissaris van de n.v. Interkommunale Waterleiding, gebied Leeuwarden, gisteren bij de aansluiting van Ameland op de water leiding. Het was het laatste Waddeneiland dat stromend water kreeg. De minister van sociale zaken en volksgezondheid, mr. dr. C. J. M. A van Rooy, die de waterleiding op Ame land opende door bij het pompstation in Hollum een afsluiter open te draai en, had de kwestie van de fluoridering aangeroerd. Hij geloofde niet dat er principiële bezwaren konden zijn tegen het toevoegen van fluor aan het drink water, omdat volgens hem was bewe zen dat het tandbederf daardoor af neemt. PRINCIPIEEL Mr. Van der Meulen was het daar niet mee eens. Hij vond het onverant woord dat de overheid, doordat de bur gers verplicht zijn hun huizen aan te sluiten op de drinkwaterleiding, de be volking kan onderwerpen aan het in nemen van een medicijn of, zo men wil, een voorbehoedend middel. Een aantal waterverbruikers heeft daar namelijk principiële bezwaren tegen, aldus mr. Van der Meulen. Bovendien, zo ging hij verder, is het nooit bewezen dat het toevoegen van fluor, ook niet in kleine hoeveelheden, volstrekt onschadelijk is. Het ligt dus voor de hand dat de waterleidingmaat schappijen weinig voelen voor fluori dering, te meer omdat zij zelf aanspra kelijk blijven voor eventuele gevolgen. Daarom gaf mr. Van der Meulen de voorkeur aan andere middelen om het tandbederf waar, zoals minister Van Rooy had verteld, 98 procent van de Nederlandse bevolking last van heeft te bestrijden, zoals de fluoridering van zout, waartoe in het Zwitserse kanton Bern is besloten. Advertentie EEK PR0DUKT VAN DE SIKKENS QR0EP I pan»,1 LONDEN (Reuter) De Sow jetunie heeft zich bij de regerin gen van Groot-Brittannië, Frank rijk en de Verenigde Staten er over beklaagd dat West-Berlijn wordt gebruikt als uitgangspunt, voor provocaties die de vrede in gevaar brengen. Eigen nieuwsdienst GRONINGEN. De lagere en mid delbare belasting ambtenaren in stad Groningen hebben de minister van bin nenlandse zaken een telegram ge stuurd, waarin zij vragen hen te laten delen in de welvaart. Het resultaat van het vorige week ge houden overleg over de positieverbete ring van het helastingpersoneel noemen de ambtenaren „een bijna niet te ver werken teleurstelling". Zij voegen eraan toe: „Tijdens de bezetting samen el lende, na de bezetting samen armoe gedeeld". Minister over verschrijvingen: Eigen nieuwsdienst GOES. De minister van binnen landse zaken heeft met voldoening ge constateerd dat het provinciale bestuur van Zeeland niet op de hoogte is ge weest en ook niet heeft kunnen zijn van de verschrijvingen in de gemeente Goes en bij de provinciale waterstaat. De minister schrijft dat in een be geleidende brief bij het rapport van de Algemene Rekenkamer. Het rapport is vertrouwelijk ter kennis gebracht van de leden van de Provinciale Staten. Gedeputeerden hebben opdracht ge geven een reorganisatie voor te berei den, waarbij het kasbeheer van dien sten zoveel mogelijk wordt beperkt en dit voor zover nog nodig wordt opge dragen aan rekenplichtige ambtenaren. UTRECHT. De doorgaande rijtui gen van de vijf treinen die dagelijks uit het Ruhrgebied in Venlo aankomen, worden voorlopig niet imeer aan de bin nenlandse tremen gekoppeld. In omge keerde richting vallen deze doorgaande verbindingen eveneens uit. De loop van de D-treinen blijft onveranderd. De Nederlandsche Spoorwegen hebben daartoe, na overleg met. de Deutsche Bundesibahn, besloten, omdat het binnen landse treinverkeer te veel wordt ge stoord door de grote vertragingen van de treinen die uit Duitsland Nederland binnenkomen. Zodra die treinen weer op tijd rijden zullen de doorgaande verbin dingen worden hersteld. De maatregel is sinds gisteren van kracht. UTRECHT (ANP) De voorjaars- beurs in Utrecht duurt volgend' jaar negen dagen, van 12 tot 20 maart. Dit is besloten nadat de adviescom missies van de jaarbeursexppsanten waren gehoord. De consumptieve en de technische beurs worden dus gelijktijdig gehouden. Dit jaar begonnen beide beurfcen ge lijktijdig, maar de technische beurs duurde drie dagen langer. Vorig jaar waren er zes consumptieve beursdagen en een maand later werd gedurende tien dagen een technische beurs gehou den. De exposanten hopen dat nu eindelijk de definitieve jaarbeursdagen zijn vast gesteld. Het steeds wijzigen en splitsen heeft afbreuk gedaan aan het beursbe- zoek, zo menen zij. Het K.N.MX In De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Veranderlijke be wolking met plaat selijk enkele bui en, hier en daar met onweer. Zwak ke tot matige wind uit westelijke rich tingen. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets la gere. MIESJE: Dat ziet er niet zo best uit. 10 juni: zon op 4.20, zon onder 20.58: maan. op 3.15, maan onder 17.47. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterd. Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. Mlinchen Zlirich Genève Locarno "Wenen Innsbriick Belgrado Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon weer wind max.t. n.sl. zw.bew. ZZO 27 0 l.bew. Z 26 0 3-bew. stil 21 6 onbew. WNW 19 0 regen stil 14 1 onbew. WNW 18 4 regen ZW 19 0.1 regen ZW 19 4 h.bew. Z 19 19 regen W 18 12 h.bew. NW 16 2 zw.bew. NW 23 0 h.bew. ZO 21 0 l.bew. NNW 22 22 0 h.bew. ZW O onweer ZZW 20 5 l.bew. NNO 20 O zw.bew. NO 21 0 onweer ZZO 25 0 zw.bew. W 21 3 h.bew. stil 20 0 zw.bew. stil 25 0 zw.bew. stil 22 4 zw.bew. ZW 22 0 onbew. stil 28 0 h.bew. Z 24 0 onbew. NNW 25 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1