eerste besprekingen optimistische Kroesjtsjef HIER IS No. 2 MOLOTOF KREEG GEEN ZOEN, WEL EEN HAND I Nerveuze Kennedy voorziet geen resultaten FRANKRIJK EN V.S. SOLIDAIR BECHERS GRAAN TOCH OP BEURS BAA7ENS Bloedige gevechten in Dominicaanse republiek IMPEEI IM HM Mr. Roos jen op de bres voor huidig omroepstelsel West-Duitsland en Italië akkoord Tien maanden voor moord op baby De Bilt: Koud KLEINE KANS HYSTERIE BIJ BEGRAFENIS VAN TRUJILLO Tunesische minister naar Nederland Opperste chef van Gagarin overleden PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Zaterdag 3 juni 1961 HET VOORBEELD Vaag Rollen omgedraaid Eèn geheel Wrakstukken van DC-8 Miw optiek^ mU bent altijd welkom bij Schrijvers's o» Stoffenhuis CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" MAIS0N VAN WESTEN 't Interlockhuis Viola Restaurant W0HLER J. DE JONGE DE MUYNCK Twee Nederlanders in Congo gearresteerd TUINMEUBELEN ZONNESCHERMEN Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T raat per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4871 WEINIG HOOP OP WENEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (t In de gemeente Baarn wordt zo als deze week dinsdag in „Gehoord en Gezien" uitvoerig werd gemeld geen alcohol meer geschonken op officiële recepties. Is er een tweede gemeente in Nederland die het „ere saluut" dat Baarn kreeg ook wenst te ontvangen, vroeg G. en G. Gis termiddag kregen wij van de ge meente Heerjansdam deze brief: „Naar aanleiding van hetgeen u schreef in „Gehoord en Gezien" van 30 mei laatstleden, kan ik u mededelen, dat Burgemeester en Wethouders dezer gemeente in hun vergadering van 31 mei 1961 hebben besloten het voor beeld van de gemeente Baarn te volgen en in de toekomst bij officiële ontvangsten geen alco holhoudende dranken meer te schenken. Het College heeft hierbij overwo gen, dat de Overheid in dit op zicht het voorbeeld dient te ge ven, alzo trachtend een dam op te werpen tegen het toenemen de alcoholgebruik door verkeers deelnemers. Burgemeester en Wethouders hopen van harte, dat het voorbeeld van Baarn in overheidskringen, niet slechts bij gemeentebestuurders, veel weerklank zal mogen vinden. Daarom is het belangrijk, dat u in uw rubriek ruchtbaarheid geeft aan de beslissingen, die in dit verband door bestuurders worden genomen. U verricht daarmede, naar het inzicht van het college, goed werk. In de openbare vergadering van de Raad heeft de voorzitter, bur gemeester G. W. baron van De- dem, op wiens initiatief het besluit is genomen, hiervan me dedeling gedaan, waaraan hij toevoegde, dat reeds bij het aan staande werkbezoek van de Commissaris der Koningin op 13 juni de nieuwe gedragslijn zal worden gevolgd." w.g. De Secretaris van Heerjansdam. Advertentie Van onze correspondent PARIJS President Kennedy gaat vandaag naar Wenen in de hoop dat, ook al levert zijn eerste bespreking met premier Kroesjtsjef geen opmerkelijke resultaten op, na afloop ervan beide partijen beter begrip voor eikaars stand- De Amerikaanse president zei wel dat zijn vertrouwen in de resultaten van zijn reis naar Wenen als gevolg van zijn be sprekingen met de Gaulle ge groeid was, maar zijn matte optreden wekte dan toch de in druk dat zijn optimisme voor zijn aankomst in Parijs niet groot kon zijn geweest. Het communiqué gewaagde van een sterke solidariteit tussen de Verenigde Staten en Frankrijk maar vermeldde als blijk daarvan alleen maar de reeds bekende eensgezindheid ten opzichte van handhaving van de status quo in Berlijn. Het communiqué geeft geen ophelde ring over de twee in het slop geraak te Geneefse conferenties het over leg over Laos en de conferentie over de kernproeven over de houding van Frankrijk jegens de Navo, over het Algerijnse vraagstuk en over de er kenning van Frankrijk als vierde kern- wapenmogendheid. Kennedy wilde in de persconferentie, gehouden vlak voor zijn laatste bespre king met de Gaulle, op vragen over al die kwesties ook liever niet diep ingaan. Enkele ervan beantwoordde hij zeer in het vage. Op andere reageer de hij met de opmerking dat hij er nog weinig over kon zeggen hangende de afsluiting van zijn overleg met de Gaulle. Mochten de besprekingen over het Algerijnse vraagstuk in Evian misluk ken, zei hij, dan zouden alle belang hebbende partijen over de consequen ties van die mislukking van gedach ten moeten gaan wisselen. Amerika hoopte echter dat de conferentie wel zou slagen. punt zullen hebben gekregen. Een nogal nerveuze Kennedy liet dit gisteren uitkomen in een persconferen tie waarin bij even weinig uitzicht bood op een spoedige oplossing van de vele internationale moeilijkbeden als later, samen met president de Gaulle, in een teleurstellend communiqué. Terwijl Kroesjtsjef na aankomst in Wenen de mening uitsprak dat vele van die moeilijkheden niet wat goede wil snel opgelost zouden kunnen worden, liet Kennedy blijken dat zijn verwach tingen veel minder hoog gestemd waren. Eigen nieuwsdienst UTRECHT Op de jaarvergadering van de N.C.R.V., die gisteren in Utrecht is gehouden, heeft de voorzitter, mr. A. B. Roosjen, een aanval gedaan op de reclametelevisie, zoals de staats secretarissen Veldkamp en Scholten die in hun nota verdedigen. Als zij de helft van de zendtijd beschikbaar willen stellen van een omroeplichaam van volkomen nieuwe structuur, zoals de Otem aldus mr. Roosjen doorbreken zij het bestaande systeem op de meest rigoureuze wijze. Hij noemde het voorstel van de staatssecretarissen een ontoelaatbare vorm van overheidsingrijpen. Bromfietser onder trein BRUMMEN (A.N.P.). Op een onbewaakte overweg in Brummen is gistermiddag de 24-jarige heer G. Hilger met zijn bromfiets onder een sneltrein gekomen. De heer Hil ger, die op weg was naar zijn aan staande schoonouders, die vlakbij de overweg wonen, was op slag dood. Hoe hij dacht over het nakomen van hun verplichtingen door alle leden van de Navo? Op deze vraag, die in de eerste plaats sloeg op de houding van Frankrijk, antwoordde Kennedy dat hij hoopte dat alle landen aan hun ver plichtingen zouden gaan voldoen. Al even vaag was zijn hoop op wel slagen van de Geneefse conferentie over Laos. Het zou volgens hem met gemakkelijk zijn een akkoord te berei ken over een neutraal Laos. Eerst zou men het eens moeten worden over het geen die neutraliteit moest inhouden. Ook de kwestie van toezicht op nale ving van een bestandsovereenkomst zou wel moeilijk te regelen zijn. Kennedy was ook weinig optimistisch over de Geneefse kernwapenconferen tie. Als oost en west het niet eens kun nen worden over een stelsel van inter nationaal toezicht op naleving van een verbod van proeven met kernwapens en dat kunnen zij nog steeds niet omdat die kwestie het grote struikel blok is kan er volgens hem geen uitzicht zijn op een algemene ontwape ningsovereenkomst. Kennedy maakte opnieuw duidelijk dat Amerika van Europa een veel gro ter aandeel verwacht en verlangt in de algemene krachtsinspanning die het westen zich zal moeten gaan getroosten in de hoofdzakelijk economische wed ijver van de komende jaren met het communistische blok om de gunst van de landen in opkomst op het zuidelijk halfrond. Zo ver ging Kennedy hierin zelfs dat hij westelijk Europa afschilderde als het werelddeel dat thans een sterkere economische groei zou vertonen dan de Verenigde Staten en Canada. Ander zijds schetste hij het beeld' van Ameri ka dat militair gesproken nu kwets baarder zou zijn geworden dan Eu ropa. Daarin klonk opnieuw de wens door dat de Europese landen meer dan voorheen hun eigen militaire boontjes zullen gaan doppen. Niet meer West-Europa, maar het zuidelijk halfrond' is het zwaartepunt van de wereldpolitiek geworden. „In de meeste van die landen dreigt het gevaar niet van de zijde van de mili tairen, maar van de kant van de wan hoop en de opstand", zei Kennedy. Het Westen moet zich verenigen om samen een massale aanval te doen op de ellende die daar heerst. „Wjj hebben de middelen om onze verantwoorde lijkheid ten aanzien van deze onder ontwikkelde landen te dragen. Wij zijn geen toeschouwers meer, wij zijn er allen bij betrokken. Wij maken slechts deel uit van één geheel." Zo zwaar was de politiebewaking van premier Kroesjtsjef op zijn eerste rijtoer door Wetten, dat zijn auto temidden van alle voertuigen der Oostenrijkse politie bijna niet meer te onderscheiden was. En nog maakt dit gemotoriseerde escorte maar een klein deel uit van de hele politiemacht van achtduizend man, die dit weekeinde haar zwaarste beproeving tegemoet gaat: bescherming van de twee machtigste mannen ter wereld. (Telefoto). Eigen nieuwsdienst WENEN. „De Sowjetunie streeft naar vrede en naar betere betrekkingen met de Verenigde Staten" zei Kroesjtsjef gistermiddag toen hjj in Wenen was aan gekomen voor zjjn eerste ontmoeting met president Ken nedy. Hij glimlachte en wuifde naar alle kanten, gaf links en rechts handen en maakte een bijzonder zelf verzekerde indruk. Ook Gromyko, zijn minister van buitenlandse zaken, en een staf deskundigen van vijftig mannen en vrouwen kwamen gisteren in Wenen aan. Het leek een wat erg groot gezelschap voor enkele „informele, oriënterende gesprekken". Nadat hij door president Schaerf was begroet, duwde Kroesjtsjef de hem omringende rechercheurs eenvoudig opzij en ging grapjes maken met meisjes van de Rus sische ambassade in Wenen die op het station aanwezig waren. Hij drukte tweehonderd hoogwaardigheidsbekle ders de hand. Ook de vroegere Russische minister van buitenlandse zaken, Molotof (de hamer) stond op het perron Kroesjtsjef op te wachten. Molotof werkt in Wenen ais hoofd van de Russische delegatie bij het internationale orgaan voor de kernenergie. Hij kreeg die functie nadat bjj in on genade was gevallen. Daarvoor was hij een poosje Rus sisch ambassadeur geweest in Buiten-Mongolië. Kroesjtsjef begroette Molotof, die zichtbaar nerveus op dit weerzien had gewacht, allerhartelijkst. Hij kreeg weliswaar geen zoenen van zijn hoogste chef zoals de andere Russen, maar Kroesjtsjef drukte hem krachtig de hand. Erg veel opzienbarende woorden heeft de Russische premier gisteren nog niet gesproken. „Natuurlijk wenst het gehele Russische volk dat de nog niet opgeloste vraagstukken zo spoedig mogelijk uit de wereld worden geholpen", zei hij. „Wij weten dat dit niet allemaal tegelijk kan gebeuren, maar met goede wil kan er zelfs in een korte spanne tijds veel tot stand worden gebracht". Zonder twijfel dacht de Russische leider bij deze woorden aan de kwestie-Beriijn. Dit vraagstuk zal hij in de eerste plaats ter tafel brengen. Zjjn eisen op dit gebied zullen niet mals zijn. President Kennedy is er op voorbereid. Veel meer mensen waren in Wenen voor Kroesj tsjef uitgelopen dan toen hij deStjjds voor een officieel bezoek in de stad was. Een a la Castro geklede Cubaan die op Kroesjtsjef toeliep en luid „vlva Cuba!" riep, kreeg een krachtig „viva Cuba!" terug van de Russi sche premier. De besprekingen tussen Kennedy en Kroesjtsjef be ginnen vandaag in de muziekkamer van het woonhuis van de Amerikaanse ambassadeur. Daar zal de Ameri kaanse president logeren. Zondag ontmoeten zij elkaar in de Russische ambas sade. Daar, in een kleine kantoorkamer, zullen Kennedy en Kroesjtsjef naast elkaar op een rode sofa zitten. Hun tolken krijgen een plaatsje tegenover hen op twee hou ten stoelen. De adviseurs van de staatslieden komen midden in de kamer te zitten. Er is naar gestreefd de besprekingen in een informele sfeer te houden. Behalve de kwestie-Beriijn en het Duitse vraagstuk zijn de onderwerpen waarover vaststaat dat zij zullen worden besproken: 1) de kwestie-Laos; 1) ontwapening; 3) de proeven met kernwapens; 4) de mogelijkheid van verdere conferenties tussen Oost en West. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Begin deze week ontstond grote ontstemming op de Rotterdamse graanbeurs, toen bekend werd, dat één van de Rotterdamse graanhandelaars een partij van vijfhonderd ton wintergerst had verkocht in op dracht van Kurt A. Becher in Bremen. De laatste dagen wordt het in de Je- ruzalemse rechtzaal duidelijk welke misdadige rol deze Duitse graanhan delaar tijdens de oorlog als Standarten- führer der S.S. in Hongarije heeft ver vuld Joël Brand, de leider van de Hongaarse joden, heeft voor de rechter onom wonden verklaard, dat Kurt Becher zijn miljoenen moet hebben verdiend aan het plunderen en verkopen van mensen. Dit belet deze Duitse oorlogs misdadiger zoals hij door Hausner wordt genoemd niet op alle moge lijke manieren te trachten een in vloedrijk man te worden op de West- europese graanmarkt. In Duitsland Hij heeft na een aanvankelijke vlucht naar Argentinië Duitsland weer opge zocht en schijnt daar zonder enige last hij is nog nooit veroordeeld ver der te kunnen leven. Doorlopend poogt hij vaste voet hl de buitenlandse graan, handel te krijgen. De heer Wijier, directeur van de firma Granaria, kreeg vorige week van Ant werpen uit mais aangeboden, die in prijs ruim onder de Rotterdamse dag- koers lag. Hij vroeg zijn Antwerpse relatie wie de verkoper was en hoorde dat dit Kurt Becher in Bremen was. Hierop heeft de heer Wijier het aanbod van de hand gewezen en zijn relatie in Antwerpen de publikaties over Kurt Becher. die in onze krant hebben ge staan, toegestuurd. Ontkend Deze penetratiepoging van de oorlogs misdadiger Kurt Becher mislukte dus, maar dinsdag heeft een Rotterdamse firma een partij wintergerst van Kurt Becher naar Wormerveer verkocht. Toen wij bij de betrokken firma naar de kwestie informeerden, ontkende een der directeuren met d'e volgende woor den: „Mij niets van bekend. Het spijt mij verschrikkelijk, maar u bent ver keerd ingelicht". De firma i» Wormerveer, die de partij heeft gekocht, reageerde op dezelfde wijze en verwees ons naar een ander bedrijf. Buiten de betrokken Rotterdamse firma wisten echter alle graanhandelaren, die wij hebben benaderd, ons de stellige verzekering te geven, dat de firma wel degelijk de partij heeft verkocht. Een winstpunt kan het dan worden ge noemd, dat de graanhandelaar in kwestie zo weinig trots op de trans actie is, dat hij tot een vrij loze ont kenning :zijn toevlucht meent te moe ten nemen. Fatsoenlijke jongens doen dat met een lepeltje. Van onze correspondent BONN. West-Duitsland en Italië zijn gisteren bij verdrag overeenge komen dat West-Duitsland 80 miljoen mark betaalt waarvan 40 miljoen als schadeloosstelling voor Italianen die door de Duitsers zijn vervolgd, en 40 miljoen voor het regelen van „han gende economische kwesties". Italië zal daarvoor de in de tweede wereld oorlog in beslag genomen Duitse ver mogens en handelsmerken vrijgeven. Advertentie VOORSTAD Van een onzer verslaggevers LISSABON. In de buurt van de plek waar wrakstukken van de ver ongelukte DC-8 Fridtjof Nansen zijn gevonden, zijn gisteren vanaf het strand opnieuw twee voorwer pen waargenomen, die boven zee uitsteken. De boot die gisteren zou uitvaren om een onderzoek in te stellen is wegens het slechte weer binnen ge bleven. De bedoeling is, dat het schip vandaag uitvaart. Advertentie Advertentie HET ZEEUWSCH DAGBLAD DE KRANT VOOR DE ZEEUW CMiCCNB Lang» Vors! »n na afloop bij MUM>KL»VKO ..trwr SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrngee en dekorttiestoffen. Reek Lenre Yoretetraet-Genxejloortetrait Gees Telefoon 7(14 Uw sptciaal adres voor HEREN- an KINDERKLEDING Lont» TmMrut Gooe SPECIAALZAKEN U ontvangt elke dag 30% korting het gehele jaar door. Lange Vorststraat 45-47 Ooes ten GEZELLIG oodor-onsjo BOEK- an KANTOORBOEKHANDEL OOES - LANGE KERKSTRAAT tl tel. 011CO—5301 - Bijna 100 jaar boekhandel OPTIEK - FOTOHAND El OêMopoertetraat S Coos M, WH n 'Maak eena ken- Uevaliuis met oxfom en Superdam cos- t ha in onm L, Vorststraat 64 jraak voordeliger! GOES Ook al» maat- confectie I Eigen nieuwsdienst UTRECHT. Wegens moord op haar pas geboren baby heeft de Utrechtse rechtbank gisteren de 29-jarige kosters- vrouw Dirkje van G.-B. uit Eemnes- Binnen veroordeeld tot tien maanden ge vangenisstraf met aftrek en terbeschik kingstelling van de regering. De officier van jüstitie had dezelfde straf geëist. De vrouw was gearresteerd nadat in de buurt geruchten waren ontstaan over het verdwijnen van haar kind. Zij had toen bekend de baby de keel en de neus gaten te hebben dichtgeknepen. Een psychiater noemde de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar. LEOPOLDSTAD (AP) Twee Neder landers en één Belg zijn woensdag in Stanleystad gearresteerd, waarschijn lijk omdat zij te dicht in de buurt wa ren van het legerkamp waarin president Tjsombe van Katanga gevangen zit, Donderdagavond werden zij weer vrij gelaten. Het hoofd van de afdeling communi caties van de Uno, G. Brinkman, de ra diotechnicus J. R. Gysbers, beiden uit Nederland, en de Belgische makelaar Barman werden gearresteerd, toen zij een terrein onderzochten waarop een radiostation zal worden gebouwd. Fa. C. Oranje Lzn. GOES Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Aanvankelijk nog bewolkt met plaat selijk regen, maar later in het westen enkele opklarin gen. Matige tot krachtige wind tussen noord en noordwest. Aan houdend koud weer. MIES JE: en nu moet er nog een regen jas bij. 4 juni: zon op 4.24, zon onder 20.53; maan op 0.29, maan onder 10.23. Van onze weerkundige medewerker A'OOR het weekeinde leek gisteravond een verbete ring van het weer op het pro gramma te staan, maar er blijft kans op een bui. Een depressie die zich met veel regen van Frankrijk naar Duitsland heeft verplaatst was zich enigszins aan het opvullen: een rug van hoge druk naderde over de Britse eilanden. Deze rug zal de wind weliswaar aanvankelijk nog in het noorden of noord westen houden, maar de kans op opklaringen wordt groter. De temperatuur, die gisteren in ons land nergens boven de zes tien graden kwam, zal dus ook weer iets kunnen stijgen. WASHINGTON (Reuter) In de Amerikaanse hoofdstad zijn de eerste berichten ontvangen van bloedige on lusten in de Dominicaanse republiek. Gisteren is de vermoorde dictator Rafaël Trujillo plechtig begraven. Het schijnt dat onmiddellijk daarna de jacht is geopend op iedereen die er in enig opzicht van kan worden verdacht een tegenstander van het regiem te zijn. Van vele zijden stroomden de berich ten op het State department binnen, maar geen enkele mededeling kon worden bevestigd. Niettemin heerste er in Washington grote bezorgdheid. Over het lot van de ongeveer vijfduizend Amerikaanse burgers in de Domini caanse republiek had men nog in het geheel geen nieuws ontvangen. SCHRIKBEWIND Er kwamen ook berichten binnen over gevechten diep in het binnenland en aan de grens met de republiek Haiti. Bevestiging was ook daarvan niet te verkrijgen. De algemene indruk was dat op het ogenblik in de Dominicaanse republiek het bloed in stromen wordt vergoten en dat de opvolgers van de vermoorde dictator proberen aan de macht te blijven door een hevig schrik bewind onder hun tegenstanders. Bij de begrafenis van Rafaël Trujillo is het tot verschrikkelijke tonelen ge komen. Het volk, dat de dictator on voorwaardelijk trouw was omdat hij altijd beweerde dat hij een einde zou maken aan de algemene armoede, be stormde de stoet en deed poging op poging om de stalen lijkkist te berei ken. Daarbij werden tientallen mensen vertrapt. De hysterie was algemeen en overal zag men mensen gillend neer vallen of zich in het stof wentelen. Eigen nieuwsdienst. DEN HAAG Op uitnodiging van Ne derland zal de Tunesische minister van landbouw Knani volgende week een of ficieel bezoek aan ons land brengen. De minister komt morgen op Schiphol aan. Hij zal daar worden ontvangen door zijn Nederlandse ambtgenoot mr. V. G. M. Marijnen. Zondag 11 juni keert minister Knani naar zijn land te rug. LONDEN (Reuter, AP) De voor zitter van de Sowjetrussische staats commissie voor de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek, Michail Chroemitsjef, is plotseling' overleden, zo werd gisteren in Moskou bekend ge maakt. Chroemitsjef, die zestig jaar is geworden, was teven® een van de plaats vervangende vicepremiers van de Sowjet unie. De staatscommissie voor de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek werd pas in april ingesteld. Chroemitsjef, gewezen minister van luchtvaart, was de eerste voorzitter van de commissie. Volgens berichten uit Moskou zou hij een belangrijk aandeel hebben gehad in de recente Russische ruimtevaarttriomfen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1