Geneesmiddel met souper voor artsen Heuvel stortte in - tientallen doden in voorstadje van Parijs Russen nodigen alle ambassadeurs uit Vissersinvasie VRESELIJKE TAFERELEN HOLLANDSE DOKTER" was OPLICHTER IN BELGIË I WRAK DC-8 GEVONDEN? Beambten metaal krijgen 8,5 pet. Zeven diplomaten in Korea ontslagen INDONESIË WIL TELEXNET OP NW.-GUINEA Djakarta wil wel machine-delen Angola dinsdag in Veiligheidsraad Arts verongelukt in Spanje PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 2 juni 1961 Vragen in Kamer m Jonge boefjes fuifden van gestolen geld Gasstank in kind" Drie leden Nw.-Guinearaad gewond bij auto-ongeluk Wie is er morgen jarig? Geef 'n TOMADO cadeau! Diagnose van politie: LAATSTE NIEUWS ONGEWOON GEBAAR IN WENEN Duitsers bij stromen de grens over De Bilt: Onbestendig Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsen Dagblad Losse nummer* 13 cent Abonnementsprijs 0,58 per week, 7,per kwartos® Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4870 Van een onzer redacteuren De Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst heeft onlangs een stokje moeten steken voor een naar haar mening kwalijke manier van reclame door een fabriek van medische prepara ten. Artsen waren uitgenodigd op een bijeenkomst in hotel Hamdorff, zij konden hun echt genoten meenemen en blijven eten en slapen. Bovendien konden zij kennisnemen van be paalde nieuwe preparaten. Het Tweede-Kamerlid C. J. van Lienden, die ook voorzitter is van de Centrale bond van onderling beheerde ziekenfond sen en lid van de Ziekenfonds raad, heeft minister van Rooy gevraagd: 2 A Is het de minister bekend, dat vanwege de farmaceutische fabriek Winthrop te Haarlem het geneesmiddel Tropocal (dit moet zjjn Trancopal Red.) in de handel wordt gebracht en dat artsen worden uitgenodigd, door middel van filmstrips kennis te nemen van de werking van dit geneesmiddel, waarna een souper wordt aangeboden, bij welke gelegenhed onder de aan wezige artsen een auto wordt verloot; O A Is het jutot, dat het geneesmiddel Tropocal een voor de patiënt na delige en zelfs gevaarlijke bijwerking kan hebben, waardoor de patiënt de beheersing over zijn spieren verliest; o\ Is de minister bereid, tegen dit soort reclame in het belang van de volksgezondheid nadrukkelijk te waar schuwen en te bevorderen, dat door spoedige uitvoering van de genees middelenwet dergelijke reclame kan worden belemmerd? Belachelijk" IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Er worden wel meer dergelijke uit nodigingen aan artsen of groepen van artsen gestuurd. De landelijke organi satie van de artsen vindt er dit van: „Zij zijn vaak aangekleed op een manier die vèr uitgaat boven het nut van het kennisnemen van nieuwe preparaten. In het Rotterdamse „Lommerrijk" zijn twee avonden van Winthrop gehou den. Een jonge huisarts meende; „Ik vind dit een belachelijke reclame. De uitnodiging heb ik dan ook direct in de prullemand laten verdwijnen, al was het maar vanwege de invitatie voor het souper. Een kop koffie is nog tot daar aan toe. maar dit is beneden peil. Het is een soort reclame die medici niet kunnen waarderen." Spit iiiiiiniiiiiir Het middel Trancopal wordt in tablet- vorm toegediend tegen spit en andere spieraandoeningen. Het is volgens ge neesheren een nuttig middel, omdat het evenals trouwens andere medi camenten in staat is sterke span ningen in spieren op te heffen. Zuiver medisch gesproken werkt het inderdaad tijdelijk verlammend op de spieren. Dat is echter voorbij, zodra het middel is uitgewerkt. „U moet u niet voorstellen, dat er een rijk gedekt souper klaar staat als de artsen op een dergelijke avond komen", zei de heer Graaf, verkoopleider van Winthrop. „Er wordt vaak niet ge geten. Dat hangt af van de reacties van de dokters. Vaak eten wij ge zamenlijk een boterhammetje, als de besprekingen tussen de middag zijn. Tenslotte kunnen wij iedereen uit nodigen, zo goed als een arts vrij is te komen of niet. Van pressie of een soort „omkoperij" is geen sprake." Roadtest iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii De vraag over de te verloten auto's noemde de heer Graaf „een naar zin netje". „Dit is", zei hij letterlijk, „beslist en pertinent niet waar. Er had moeten staan „roadtest". Het is namelijk zo, dat via een loterij een dokter wordt aangewezen, die enkele dagen een auto van ons ter beschik king krijgt. Hij kan de wagen in die tijd beoordelen op zijn gebruikswaarde voor dokters, op voorwaarde dat hij na afloop verslag doet van zijn bevin dingen in ons blad Pols, dat voor geneesheren wordt uitgegeven. De farmaceutische industrie Winthrop stelt zich voor „iets tegen deze vraag van de heer Van Lienden te gaan doen". Welke stap dit zal zijn, moet nog worden uitgemaakt. „Dit alles komt toch wel op de een of andere manier in strijd met de ethiek van het artsenberoep. Naar buiten wordt zo gemakkelijk de indruk ge wekt, dat dokters kunnen worden beïnvloed door de farmaceutische industrie en dat zij geneesmiddelen gaan voorschrijven waarmee zij onder bepaalde omstandigheden hebben ken nisgemaakt." Dit is het commentaar van de Maat schappij. CLAMART ZAKTE WEG Van onze correspondent PARIJS Twee zware slagen, die de den denken aan het neerstorten en het ont ploffen van een vliegtuig en die werden gevolgd door een aardverschuiving, ver oorzaakten gisteren een ramp te Clamart, een voorstadje in het zuidoosten van Pa rijs. Daar betreurde men gisteravond twintig doden en ongeveer honderd gewon den. Er waren enkele honderden daklozen. Vermoedelijk zal het aantal slachtoffers nog hoger worden. Een deel van het stadje moest worden ontruimd, daar de kans op nieuwe aardverschuivingen en instortin gen groot blijft. De ontploffing deed zich voor op de grens van Clamart en Issy-les-Moulineaux aan de rand van het Bos van Meudon, in een wijk die tegen een heuvel is aange bouwd. In gewelven onder deze heuvel be vinden zich champignonkwekerijen. Ver moedelijk zijn als gevolg van de tropische regens van de laatste dagen een of meer gewelven ingestort. Hierdoor zijn gasbui zen en elektrische leidingen g-ebroken. Grote hoeveelheden gas hoopten zich in de onderaardse ruimten op en die moeten tot ontploffing zijn gekomen. De gaten, die deze ontploffing in de aarde sloegen over een oppervlakte van bijna twee vierkante kilometer en waarin o.m. vrijwel het gehele stadion van Cla mart is verdwenen, veroorzaakten een geweldige aardverschuiving in een tame lijk dichtbevolkte buurt. Dertig huizen, waaronder enkele van verscheidene étages en een aardewerkfabriekje, werden mee gesleurd en stortten ineen. SEOEL (Reuter). Zuid-Korea's re volutionaire regeringsraad heeft gisteren zeven diplomaten ontslagen en 466 hoge politieofficieren uit de actieve dienst in reserve geplaatst. Het is de eerste grote zuiveringsactie van de nieuwe militaire junta sedert de verdrijving van de John Tsjangs regeling op 15 mei. In Poesan veroordeelde een krijgsraad negentien Koreaanse journalisten tot ge vangenisstraffen van één tot tien jaar voor het chanteren en intimideren van de bevolking." DJAKARTA (Reuter). Majoor Suharto, hoofdambtenaar van het Indonesische ministerie van verbin dingen, heeft gisteren meegedeeld dat de Indonesische regering van plan is haar eigen telexnet in te rich ten op westelijk Nieuw-Guinea „On verschillig of de Nederlanders daar blijven of niet". Suharto zei dat zijn ministerie voor dat doel een bedrag heeft uit getrokken, overeenkomende met ruim twee miljoen gulden. Het ma teriaal zal zodra dat mogelijk is op het vasteland van Nieuw-Guinea worden geïnstalleerd, onverschillig of er dan nog Nederlanders zijn of niet, aldus de majoor. De Indonesische regering, zo licht te hij toe, zal dan veel gemakkelij ker op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van de toestand. DJAKARTA (Reuter). Het In donesische deviezeninstituut heeft bekend gemaakt dat het de import van onderdelen van machines uit Nederland weer zal toestaan, onder voorwaarde dat die onderdelen in andere landen niet beschikbaar zijn. De formulieren, die voor deze im port nodig zijn, moeten door de mi nisters van handel en van zware in dustrie persoonlijk worden getekend. Van onze correspondent ALMKERK Belgische hengelaars hebben met evenveel ongeduld op .1 juni, de eerste dag van het hengelsei- zoen, gewacht als de Nederlandse. Velen hebben er autotochten van hon derden kilometers voor over gehad om hun dobber uit te kunnen werpen in het Nederlandse rivierengebied - het Hollandsch Diep. de Amer, de Bergse Maas, de Biesbosch. De Belgen hebben in hun land nog maar weinig viswater. Rivieren en ka nalen worden door afval van fabrieken veranderd in grote riolen. „Er zwemt geen viske meer in", klagen zij. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Ook de beambten in de metaalindustrie zullen een flin ke loonsverhoging krijgen als het col lege van rijksbemiddelaars er mee akkoord gaat. De vertegenwoordigers van de orga nisaties van werkgevers en werk nemers zijn het er over eens gewpr- den dat de thans geldende salaris schalen van de c.a.o. op 1 juli met 5,5 pet. moeten worden verhoogd en op 1 april 1962 nog eens met 3 pet. Dit is de hoofdstraat van het stadje Clamart, waar ten minste twintig mensen de dood vonden toen de bodem plotseling wegzakte en huizen en fabrieken verdwenen in gapende kloven. Het was gisteravond levens gevaarlijk om zich op straat te begeven want er werden nieuwe aardver schuivingen verwacht. (Telefoto). In een diepe krater verdween een van de huizen van Clamart. Tussen het puin, op een diepte van vele meters vond men een huilende baby, die ongedeerd boven de grond kon worden gebracht. (Telefoto). VERENIGDE NATIES (Reuter) De Veiligheidsraad zal dinsdag 6 juni bijeenkomen om de kwestie-Angola te bespreken. Voorzitter van de Veiligheidsraad is deze- maand dr. Tingfoe Tsiang, de ver tegenwoordiger van nationalistisch Chi na. Een groep Aziatische en Afrikaanse landen had eerder deze week gevraagd om een behandeling van de kwestie- Angola door de Veiligheidsraad. De republiek Ghana heeft gisteren haar grenzen gesloten voor alle Portu gese vliegtuigen en schepen, behalve wanneer die zich in nood zouden bevin den. Ghana zal voorts de invoer uit Por tugal of uit Portugese gebiedsdelen be perken. Deze maatregelen zijn genomen om uiting te geven aan de afkeer die de regeTing en het volk van Ghana gevoe len voor de wijze waarop Portugal de inheemse bevolking in zijn overzeese ge bieden onderdrukt. Van onze correspondent ROTTERDAM. Dertien en veertien hele jaren oud waren de twee zwer vertjes, die de Rotterdamse recherche gisteren in de kraag greep. Zij moeten uit het gebouw De Stenen Trappen, een inrichting voor voogdij kinderen te Roermond een geldkistje met zevenhonderd gulden en wat sie raden hebben gestolen. De mannen wa ren naar Rotterdam gereisd, hadden zich in de nieuwe kleren gestoken en een comfortabele hotelkamer genomen. De jongelui hebben al eerder inbraken en winkeldiefstallen in Zuid-Limburg gepleegd. Het geldkistje zouden zij in de buurt van Roermond hebben weggegooid, maar het is nog niet terecht. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen. Soldaten uit het militaire hospitaal Percy, dat vlak op de rand van het rampgebied ligt verleenden de eerste hulp. Het ziekenhuis werd onmiddellijk ontruimd en ter be schikking gesteld van de eerste slachtoffers, die met militaire am bulances werden binnengebracht. Een kwartier later waren ongeveer tweehonderd Parijse politie-agen- ten, een groot aantal brandweer corpsen en talrijke ambulances ter plaatse en eerst toen kon men met het reddingwerk beginnen. De gehele wijk werd afgezet en alle verkeer verboden. Parkerende wagens werden op de trottoirs getild om het aan- en afrijden van de ambulances niet te hinderen. Kort na de ramp waren wij ter plaat se. Met moeite worstelden wij ons door het politiecordon heen en de laatste agent, die ons doorliet, zei: „Het is op uw eigen risico; het gebied is uiterst gevaarlijk", waarop een andere agent repliceerde: „Och, een dode meer of minderen haalde zijn schou ders op. Het tafereel was afschuwelijk. Een verpestende gasstank zweefde door de straten waar dé mensen met grote angstogen met een deel van hun be zittingen wegtrokken uit hun huizen, die scheef stonden of waaruit muren waren weggeslagen. Huilende, schreeu wende en zwijgende mannen en vrouwen, op de rand van een zenuw inzinking, dwaalden over de puinhopen rond, op zoek naar familieleden en bloedverwanten. Uit de puinhopen zelf stegen de ijselijkste jammerklachten op. Er pas seerden ons enkele hospitaalsoldaten met een brancard. Onder een bebloed laken lag een vormloze massa. Een priester voegde zich bij hen. „Het is niet meer de moeite waard, pater zei een van de brancardiers. Een werkman, die juist thuiskwam van zjjn werk om te eten, vond slechts brandweerlieden, die bezig waren de puinhopen van zijn huis te doorzoeken. „Blijf daar, kom niet dichter bij", schreeuwden zij hem toe. Bleek, de waanzin nabij, liep hij verder. Twee brandweerlieden pakten hem vast. Hij begon te smeken, te huilen. Hij wilde weten of zijn vrouw en zijn vier kin deren nog leefden. Een brandweerman riep om dekens. De ongelukkige be greep het meteen. „Neen", gilde hij, „verberg haar niet; ik wil haar zien", en hij trachtte zich los te rukken. Ten slotte gaven de brandweerlieden toe. Een van hen sloeg de deken terug. De man stortte in elkaar, onverstaanbaar wauwelend. Later zou men zijn vier kinderen, eveneens levenloos, terug vinden. y>' HOLLANDIA (ANP) Drie leden van de Nieuw-Guinearaad zijn in Hol- landia gewond geraakt toen de motor van de auto waarin zij reden in brand vloog. De heer Suwae moest met ern stig letsel aan de welvelkolom in het ziekenhuis worden opgenomen; de heren Deda en Arfan liepen lichtere verwon dingen op. Even verder vond een reddingploeg een vrouw. Slechts haar hoofd stak onder de puinhopen uit. „Mijn God", zuchtte zij, „het is verschrikkelijk. Op eens voelde ik het huis schudden en toen stortte alles in. Ik geloof, dat ik mijn beide benen gebroken of verloren heb; ik voel ze niet meer." Een paar meter verder was men er juist in geslaagd een vrouw onder het puin uit te trekken. Zij was geheel be bloed, maar bij bewustzijn. „Mijn kind", schreeuwde zij, „leeft het nog?" Een dokter gaf haar een spuitje, waardoor zij onmiddellijk buiten kennis raakte. Voordat men haar kon antwoor den was de ambulance vertrokken. In het ziekenhuis zou zij later te weten komen, dat haar kinderen nog in leven waren. Enkele minuten later haalde men hen onder de puinhopen vandaan, zwaar gewond, maar nog steeds ade mend. In het huis ernaast vroeg een zwaar gewonde, beklemd onder het puin, om drinken. Men gaf het hem via een rub berslang. Wü dwaalden rond door deze wijk, die getroffen leek te zijn door een bombardement en kwamen bij de aar dewerkfabriek. Over de arbeiders en het kantoorpersoneel nog geen nieuws. Zie vertier pag. 5 Advertentie Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een hartewens kunt vervullen. Van onze correspondent GENT Drie maanden lang heeft de dertigjarige Nederlander W. R. V. in een witte jas en met vermeend- diepzinnige blik door de gangen van het Antwerpse ziekenhuis Stuyven- berg gewandeld. V. zowel in Nederland als in Bel gië gezocht wegens diefstallen, vals heid in geschrifte, het opgeven van val se namen en het dragen van uniformen waartoe hij niet was gerechtigd heeft in die drie maanden tal van ope raties in het ziekenhui® bijgewoond. Vergunning Met het verhaal dat hij zijn studie in de medicijnen met een stage in het zie kenhuis wilde afronden, had V. zich tot de geneesheer-directeur van het zieken huis Stuyvenberg gewend. „Dat zal wel gaan", had dr. Casman geantwoord. „Maar vraag dan vergunning aan de dienst van openbare onderstand, waar van ons ziekenhuis afhankelijk is". Enkele da-gen later kwam de Neder lander terug met de gevraagde vergun ning. Naar diploma's werd verder niet gevraagd. Zo kon „dokter V." drie maanden achtereen deelnemen aan het ziekenbezoek, gewichtig kijken als zijn collega's hem raad-pleegden over de di agnose en vragen stellen om zijn kennis te verrijken. De „Hollandse dokter" zoals V. in Stuyvenberg werd genoemd, was ook bij operaties tegenwoordig. Er begonnen evenwel geruchten over hem de ronde te doen, nadat een boekhandelaar zich erover had beklaagd dat de Holland se dokter wel allerlei kostbare werken had aangeschaft, maar die niet had be taald. Dr. Casman sprak V. daar eens over aan en ging tevens de aangeschafte boeken bekijken. Omdat de samenstel ling van de collectie hem ietwat won derlijk voorkwam, vroeg de geneesheer- directeur V. naar zijn diploma's. Op dat moment oordeelde de Nederlander het ogenblik gekomen om met stille trom te vertrekken. Wild verhaal Een week geleden kwam de politie hem op het spoor, nadat hij een Bel gische taxichauffeur een wild verhaal ïad verteld over lieden die hem ach tervolgden en die een aanslag op hem wilden plegen. Hij had toen kans gezien zijn chauffeur na een dolle rit onbe taald achter te laten. In de buurt van Gent, waar hij zich met een vrouw ophield, wist hij tot tweemaal toe aan de voor hem opge zette vallen te ontsnappen. In Ouden aarde kreeg de gendarme van West- Vlaanderen hem tenslotte te pakken. V. had de laatste dagen, uitnemend (egrimeerd, in de uniform van een mi- ïtaire arts rondgelopen en zich bezig gehouden met de verkoop van gestolen auto's. Dank tl wel voor de promotie generaalMaar wat moet een admiraal doen? van onze speciale verslaggever LISSABON Niet ver van de plaats waar wrakstukken van de verongelukte DC-8 Fridtjof Nansen zijn aangespoeld, is een vrij groot, boven water uitstekend voorwerp waargenomen. Het werd van het strand af gezien door een lid van de Nederlandse commissie van onder zoek. Het is mogelijk dat het een stuk van de romp van het vliegtuig is. Het was al te laat op de dag om nog een verkenningsvliegtuig uit te zenden. Vanochtend om acht uur zou een boot uitvaren uit de haven van Lissabon. Gistermiddag zijn weer twee ver minkte, niet te identificeren lijken gevonden op het smalle strand ten zuiden van Lissabon. Eerder werden de lijken van een vrouw en van een kind gevonden. Van onze correspondent ALKMAAR. De 41-jarige zenuwarts dr. F. M. M. van der Hoeven uit Alk maar is tijdens zijn vakantie in Spanje door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Zijn vrou-w is levensgevaar lijk gewond. Het echtpaar had acht kinderen van drie tot dertien jaar. De clandestiene zender P.A.O.N.F. te Oss Is -gisteren in beslag genomen. De zeventienjarige elektricien T.G.V.L. 'kreeg een bekeuring. Eigen nieuwsdienst WENEN Geheel in tegenstelling tot het gebruik in de Oostenrijkse hoofdstad heeft de Russische ambassadeur in Wenen gisteren alle ambas sadeurs en alle hoofden van diplomatieke missies in het land uitgenodigd aanwezig te zijn bij Kroesjtsjefs aankomst. Zelfs bij de aankomst van staatshoofden in Wenen zijn de hoofden van buitenlandse diplomatieke missies nimmer aanwezig. Uiteraard heeft dit alles in Wenen natuurlijk het nodige opzien gebaard, maar veel meer dan een propagandastuntje zoekt men er toch niet achter. Er heerst intussen in de Oostenrijkse hoofdstad een nerveuze stemming die vooral merkbaar is op het hoofdbureau van politie, waar men de laatste hand legt aan de omvangrijkste veiligheids maatregelen die ooit in het land zijn getroffen. Het is dan ook geen kleine verantwoordelijkheid voor de politie van een neutraal land om de beide machtigste mannen van de wereld enkele dagen te herbergen. Een leger van achtduizend agenten, rechercheurs en veldwachters staat gereed om over de veiligheid vam de beide grote man nen te waken. POLITIEWERK Kroesjtsjefs aankomst uit Bratislawa vandaag om een uur of vijf in de mid dag betekent het hoogtepunt voor de politiemensen, die het deze week toch al druk gehad hebben met het officiële bezoek van de Finse president Kekko-' nen en studentenopstootjes. Achttien uur na Kroesjtsjef arriveert president Kennedy op het vliegveld bij Wenen, waarna twee uur later de eer ste bespreking tussen beide staatslie den zal volgen, 's Avonds zijn zij met 250 anderen te gast bij president Scharf van Oostenrijk in het beroemde slot Sehönbrunn, eens het zomerpaleis van de Oostenrijkse keizers. De tweede bespreking zal plaats hebben op zondagmiddag in de Russi sche ambassade, waarna Kennedy naar Londen vertrekt voor een onderhoud met premier Macmillan. Wanneer Kroesjtsjef vertrekt is nog niet bekend. HERINNERINGEN Voor de Russische leider is het de tweede keer binnen een jaar tijds dat hij Oostenrijk bezoekt. Het vorig jaar zag hij verscheidene provincies van het land en naar men zegt heeft hij aan die reis de prettigste herinneringen, zowel vanuit persoonlijk als uit politiek ge zichtspunt. De Russische ambassadeur in Oost- Duitsland heeft zich intussen bij het reisgezelschap van de premier van de Sowjetunie gevoegd, een aanwijzing voor het vermoeden dat Kroesjtsjef inderdaad de kwestie-Berlijn ter tafel zal brengen. Van onze correspondent VENLO. Limburg en Twente zijn gisteren overstroomd door Duitse toeris ten, die er met een extra vrije dag (gisteren was het Sacramentsdag, die m Noordwest Duitsland als een zondag geldt) een lang weekeinde van maak ten. Het was in vele winkels te Venlo zo druk met de klandizie, dat de winke liers de deur sloten en de Duitsers in groepjes van vijf binnenlieten. De kampeerterreinen waren overvol. Automobilist verongelukt Eigen nieuwsdienst ZWOLLE. De 38-jarige H. Bazuin uit Groningen is gisterochtend tussen Zwolle en Meppel met zijn auto op een vrachtwagen gebotst en omgekomen. De vrachtauto 'kwam vlak voor hem van een uitrit de weg op. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Aanvankelijk be wolkt, maar later ook nu en dan zon. Voornamelijk in het zuiden en oosten van het land kans op enkele regen- of on weersbuien. Matige loordwestelijke wind. Gematigde tempera turen. MIESJE: Visite kaartje van een zo mermaand. 3 juni: zon op 4.25, zon onder 20.52; maan op maan onder 9.07.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1