Geen politieke handel meer met steun aan jonge staten Raadsel rond Delfts lintje wordt groter TWEE ZOONS LIETEN HUN- LEVEN VOOR OUDE VADER Astronaut hele dag om aarde 10 hs»; DIENSTREGELING NIEUWE «ff» SPOORBOEKJE! STERK GEWIJZIGDE JAN HOEK BRACHT DE EERSTE WIE BRACHT WELK RAPPORT UIT? Fa. C. ORANJE Lm Rusland kan verplichtingen jegens Indië niet nakomen i Kinderstappen kosten 3.000 Reserves Een jaar langer dan Kennedy? STAKING BIJ STEENFABRIEK Verzakkingen op Schiphol Geen indruk Steun van Moskou tegen communisme Schrijvers's o» ^mf Stoffenhuis CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP Restaurant WÖHLER „De Gordijnen Specialist7' J. DE JONGE MAIS0N VAN WESTEN DE NlUYNCK 't Interlockhuis Viola Bevakuis .nis met Oxford en Superdam cos- T RA tuums- In onze U Vorststraat 64 jMak voordeliger! Verdachte van moord op zesjarig meisje in Londen aangehouden Algerijnen schieten Frans toestel neer De Bilt: Koud Directeur: JACQ. DE SMIT; Cbefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaaf Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4865 Zaterdag 27 mei 1961 KENNEDY WIL HELPEN OP LANGERE TERMIJN Eigen nieuwsdienst WASHINGTON De landen die voor hun eco nomische ontwikkeling ge heel of grotendeels afhan kelijk zijn van de hulp van de Verenigde Staten zullen voortaan niet langer het gevoel hebben dat zij van jaar tot jaar aan het lijntje gehouden worden indien het Amerikaanse Congres een wetsontwerp aanneemt dat president Kennedy gisteren in een boodschap aan het Congres heeft verdedigd. Kennedy vroeg voor de regering de bevoegdheid zich voor langere tijd wat de hulpverlening betreft aan afspraken te binden. Dat noemde hij van het grootste belang. „Waar achtige economische voor uitgang", betoogde hij, „kan niet worden bereikt met jaarlijkse uitdelingen, waarbij onze toekomst plannen in het ongewisse blijven." Daarom vroeg Kennedy het Congres voor de ko mende vijf jaren in totaal 7,3 miljard dollar uit te trekken voor hulp aan het buitenland. Hij gaf de vol gende voorgestelde onder verdeling: 900 miljoen dollar in het lopende be grotingsjaar en 1,6 mil jard dollar in elk der vier volgende begrotingsjaren. President Kennedy VOOR DE VERDELING van dat geld moet een nieuw overheidsorgaan zorgen, het bureau voor internatio nale ontwikkeling, dat in de plaats komt van de twee bestaande organisaties, de International Cooperation Administration en het Development Loan Fund, en zal ressorteren onder het ministerie van buitenlandse zaken. De directeur van het nieuwe bu reau zal wellicht de rang krijgen van onderminister en direct verant woordelijk zijn aan de minister van buitenlandse zaken en de president. Het bureau zal volgens Kennedy een belangrijk deel van de taken van de Amerikaanse buitenlandse politiek te vervullen krijgen. De hulp aan het buitenland zal voor taan niet langer ondergeschikt mo gen worden gemaakt aan de poli tieke oogmerken van het ogenblik. TROTS laat Jan Hoek, de schip per van de Katwijk 73 Maria Jacoba, twee haringen zien uit de 44 kantjes, die hij gistermorgen als eerste aan land bracht. ..Voor het eerst sinds jaren had een Katweker logger weer de haringrace gewonnen. Het was een overwinning op het kantje geweest. De Maria Jacoba had tijdens de race naar IJmuiden de Vlaardingen 85 Bertina in het kielzog gehad. NADAT het eerste kantje op de gereedstaande vrachtwagen was gezet moest schipper Hoek tiental len handen schudden. Terwijl de vangst van de Maria Jacoba in volle vaart naar Katwijk werd gebracht, liet de Bertina zeven kantjes veilen in IJmuiden. De afslagers begonnen op 1350 gulden. Pas bij 622 gulden ging het eerste kantje weg. De prijs voor de andere liep op tot 708 gulden. DE kantjes van de Maria Jacoba werden in Katwijk geveild. Ze brachten meer op. De prijs varieer de van 640 tot 780 gulden. De liefhebbers betaalden aan de haringkarretjes één gulden, 1.10 voor de eerste nieuwe. Tegen de avond was de prijs al gezakt tot 75 cent. Kennedy vond dat het Congres moest bedenken dat Amerika zich een politiek van kortzichtigheid niet kan veroorloven omdat het op den duur gaat om de economische op komst van tal van landen. Het nieuwe hulpverleningsbureau zal volgens Kennedy ook moeten putten uit de geweldige Amerikaan se reservevoorraden landbouwpro- dukten. Het vredeskorps zou geheel onafhankelijk van het bureau moe ten optreden maar er waar mogelijk wel mee moeten samenwerken. Kennedy geeft zich, na zijn tegen slagen van de laatste weken, weder om alle moeite het Amerikaanse volk en het buitenland ervan te overtuigen dat hij zijn aangekon digde „frisse, energieke aanpak" van de politieke en economische zaken hardnekkig blijft nastreven. Dit programma is voor de tweede maal binnen een week een voorbeeld van dit streven. De hulp die erin wordt aange kondigd dat is duidelijk is primair bedoeld voor de Afro-Azia- tische landen, de jonge staten dus, waar de politieke en 'economische HERWIJNEN Bij de steenfabriek De Pieterswaard in Herwijnen is gisteren een deel van het zestig man tellende perso neel in staking gegaan. Zij hebben de chris telijke en de neutrale vakbond ingescha keld die met de directeur hebben gespro ken. Het is nog onbekend of de stakers maandag weer aan het werk zullen gaan. Het conflict vindt zijn oorzaak in een door de directie ingevoerde arbeidsnorm, die opvoering van de produktiviteit ten doel heeft. Een aantal van de arbeiders zou daaraan niet hebben voldaan, met het gevolg dat één zelfs met maar 52 gulden naar huis ging. Advertentie SCHIPHOL. Een tankwagen heeft gistermorgen op Schiphol de tip van de linkervleugel van een Comet 4B van de Olympic Airways kapot gereden. Het toestel, dat op het punt stond naar Athe ne te vertrekken, is naar een hangar gesleep. De passagiers zijn overgeboekt op toestellen van de K.L.M. Tijdens het verslepen naar de hangar zakte het Griekse vliegtuig door een zwakke tegel in het platform. De trek ker kon het vliegtuig niet meer van zijn plaats krijgen. Daarvoor moest de hulp van een DC-8 trekker van de K.L.M. worden ingeroepen. llll!illllllll!l!llll!IIIIIIIIIIII!lllllfllliillllllllHllllilllllllllllllllllllllllllll|[||lllllllllilllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllli!lllllllllllinilllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIilll!lllll DELFT De kwestie in Delft, waar een politieman, wiens gedrag in de oorlog ver re van onberispelijk is ge weest, koninklijk werd onder scheiden, is de vrij onbelang rijke figuur van adjudant B. reeds lang gepasseerd. Aller wegen gaat men zich nu af vragen, hoe de voordracht voor de onderscheiding tot stand is gekomen. Burgemeester D. de Loor heeft verklaard, dat hij zijn opinie over het gedrag van B. tijdens de oorlog heeft geba- Van een onzer verslaggevers seerd op een rapport, dat vlak na de oorlog over B. werd ge maakt. De burgemeester heeft niet verklaard, dat hij dit rap port zelf heeft 'gezien.- De oud-illegalen van Delft vragen zich onder meer af of er in dit rapport zo er een is ook een verklaring van de heer Muihuizen is opgeno men, wiens verhaal wij in de Billitonstraat 16 te Delft hoor den. Het is het verhaal van een oude man wiens leven is gebroken. Op zondagmorgen 22 juni 1941 belde de toenmalige re chercheur B. 's morgens om half vijf als hoofd van de poli tieke recherche in Delft bij hem aan. De toen ruim zestig jarige heer Muihuizen deed open en kreeg te horen, dat B. die zich had laten vergezel len door vier andere politie mannen zijn twee zoons Jan en Leen kwam halen, omdat zij op zijn lijst als communist stonden ingeschreven. Enkele uren tevoren was de oorlog tussen Duitsland en Rusland uitgebroken. Advertentie TUINMEUBELEN ZONNESCHERMEN VOORSTAD - GOES De heer Muihuizen vertelt ons het verhaal als volgt: „De jongens sliepen boven en ik zei tegen B., dat ik ze zou gaan waarschu wen. Ik rende naar boven en liep toen vlug weer.naar beneden om de kerels onder aan de trap aan de praat te houden. Na een poosje zei een van hen: Dat duurt nog al lang boven, hè? B. en de andere kerels dwongen mij de trap op en boven zagen ze, dat mijn jongens door het dakraam waren gevlucht. Toen grepen ze mij beet en sleurden me in mijn ondergoed de straat op. Ik stond op blote voeten op de straatste nen, voordat ik goed wist, wat er ge beurde. Durven jullie wel, met z'n vijven .en een heel wapenarsenaal tegen een oude man?, schreeuwde ik, maar ze trokken er zich niets van aan. Een van mijn zoons, die niet werd gezocht, bracht mij een paar schoenen na en in het gedrang dat ontstond, zag ik nog kans om een jasje en een broek aan te schieten. Zo werd ik naar het DelftSë politie bureau gebracht, maar ik was niet bang. Alleen toen een kwartier later mijn beide jongens zich kwamen mel dendat hadden ze nooit moeten doen." Grote tranen komen in de ogen van 'de nu ruim tachtigjarige man. Hij slikt: „Ze zijn nooit teruggekomen." Hij is enkele ogenblikken stil- en roept dan met bevende stem uit: „Hij had wel een lintje mogen krijgen, maar dan aan zijn nek om hem aan de hoog ste boom op te hangen." De laatste woorden zijn bijna onhoorbaar. De man tegenover ons huilt. Tranen om twee zoons, die zich twintig jaar geleden kwamen melden om hun vader te red den en die nooit zijn teruggekomen. „Ach laat die man, het is al twintig jaar geleden", is ons de afgelopen week enkele malen gezegd. Voor de oude man in Delft is het PAS twintig jaar geleden, dat zijn zoons voorgoed ver dwenen. Heeft dit verhaal ook in het rapport gestaan, dat aanleiding werd adjudant B. van alle blaam te zuiveren? Voor ons liggen nog enkele adressen van mensen, die ons schreven: „B. zag mijn jongen, die door de Duitsers werd gezocht, op straat lopen. Hij heeft hem opgepakt. Mijn jongen is doodge schoten." „B. heeft mijn jongens ons huis uit gesleept en wij hebben hen nooit meer gezien." „B Zijn al deze trieste gebeurtenissen, waarbij B. zo'n slechte rol heeft ge speeld, in het rapport opgenomen? De laatste week is dikwijls de vraag gesteld: „Waarom is de oud-illegaliteit van Delft en Westland niet eerder te gen B. in actie gekomen?" We hebben deze vraag voorgelegd aan enkele oud-illegalen. Een oud- K.P.'er vertelde ons het volgende: „Toen ik half kapot geslagen na de oorlog uit een concentratiekamp in Nederland terugkwam, diende ik een aanklacht in tegen enkele politieman nen, die me voor een sabotagedaad hadden gearresteerd en die me op het politiebureau hadden afgeranseld nog voor er een Duitser aan te pas was gekomen. Die lieden werden vrijge sproken. Er scheen na de oorlog vooral in het politiekorps zoveel gezuiverd te moeten worden, dat een enkele bewe zen ranselpartij al geen indruk meer maakte. Ik geloofde het toen verder wel. Omdat ik balf-invalide was geraakt en 'mijn vroegere werk niet meer kon doen, begon ik een taxibedrijf. In de buurt woonde een agent, die zijn op leiding in Schalkhaar had ontvangen. Ik weet niet of hij van mijn aanklacht tegen de politiemannen had gehoord, maar hij kwam wel te weten, dat ik oud-K.P.'er was. Binnen het jaar hadden mijn chauf feurs voor drieduizend gulden bekeu ringen persoonlijk van hem gekregen. Hij heeft mijn bedrijf kapot gemaakt en ten slotte heb ik één zaak voor de rechter laten komen." De man haalde uit een map een kranteknipsel over de rechtszitting, waar hij zijn woede had uitgeschreeuwd. „U en uw chauffeurs hebben natuur lijk wel de wet overtreden", had de rechter mild geoordeeld. De boete werd tot één tiende teruggebracht en de agent verdween kort daarop uit de straatdienst. „Begrijpt u nu, waarom wij na de oorlog onze mond maar hebben gehou den? Begrijpt u nu, waarom er ook nu nog in Delft maar heel weinig oud illegalen met hun naam in de publici teit willen komen?" In Delft is een politieman onder scheiden en sindsdien zijn er vele vra gen gerezen. Onder vele andere kan de vraag worden gesteld, of de commissa ris van politie in Delft, de heer Van M„ nu wel de aangewezen man was om het gedrag van B. tijdens de over val te vergoelijken met de woorden: „Een zuiver menselijke reactie." Commissaris Van M. is na de oorlog in Delft gekomen. Tijdens de oorlog was hij inspecteur van politie in Den Bosch. Mensen uit Den Bosch weten, dat hij zich tijdens de oorlog een ijverig politieman heeft getoond. Vele inwo ners van Den Bosch zijn onder andere aan hem hun fiets kwijtgeraakt. Er waren termen aanwezig om hem ge ruime tijd uit de politiedienst te schor sen. Is commissaris Van M. nu de aan gewezen man om te oordelen over „menselijke reacties" tijdens de oorlog? Er zijn in Delft vele vragen gerezen en nog maar weinige beantwoord. machtsstrijd tussen Washington en Moskou in feite wordt gestreden. Uit niets blijkt dat de vermindering van bijv. de bijdragen in de defen- siekosten der Westeuropese landen Nederland o.a. wordt opge heven. Het zal in Amerika zeker tot ver bazing aanleiding geven dat Kenne dy een termijn van vijf jaar voor deze economische hulp wenst, met andere woorden: dat hij een even tuele opvolger voor tenminste een jaar wenst te binden. Het Congres zal daar vermoedelijk niet zonder meer mee akkoord gaan, red.) Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM In Amsterdam hebben kinderen donderdagavond enkele schreden gezet, die driedui zend gulden zullen kosten. De kin deren hebben namelijk bij een bouwwerk aan de Schakelstraat op een pas gestorte betonnen vloer gelopen. Zij lieten er diepe voetaf drukken in achter. Gistermorgen was de vloer hard geworden. Hij was onbruikbaar en zal opengebroken en opnieuw ge legd moeten worden. Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. Een versnel de aanpak van tal van Amerikaan se ruimtevaartproj ekten is het eer ste gevolg van de toespraak van president Kennedy tot het Ameri kaanse Congres. De Amerikaanse rijksdienst voor luchtvaart en ruimtevaart (NASA) maakte gisteren enkele van die wij zigingen bekend. De interessantste is een wijziging in de uitvoering van het projekt Mercury. De eerste tocht van een bemande Amerikaanse kunstmaan rond de aarde zal niet beperkt blij ven tot drie kringlopen, maar een gehele dag duren. Een dag lang zullen miljoenen men sen in staat zijn de tocht van de as tronaut mee te beleven aan hun ra diotoestel of op hun televisiescherm precies zoals zij ook de korte ko- gelbaanvlucht van Alan Shepard heb ben kunnen meebeleven. De maan De driemans-kunstmaan die be stemd was voor een vlucht om de maan heen en naar de aarde terug zoals voorzien in het projekt Apol lo zal zodanig worden gewijzigd dat de inzittenden er even goed een landing mee op de maan kunnen uit voeren als erin om de maan heen kunnen koersen. Het werk aan de monsterachtige lanceerraket Nova (die ongeveer zo hoog als een kerktoren van honderd meter zal worden) moet sterk worden bespoedigd. James Webb, de directeur van NASA, deelde mede dat het wellicht al mogelijk zou zijn een Amerikaan se driemans-kunstmaan in 1967 op de maan te laten landen. De Nova zal vermoedelijk dertig tot vijftig maal zo krachtig zijn als de Atlas, een van de grootste lan- ceerraketten die Amerika thans be schikbaar heeft. Veertig miljard Volgens sommige schattingen zou het projekt Apollo in Amerika de ko mende tien jaren veertig miljard dol lar gaan kosten. De plaats van landing op de maan zou eerst zorgvuldig verkend moeten worden. Daarvoor heeft Amerika een andere zeer grote lanceerraket, de Saturn, nodig die zijn voltooiing na dert. Eigen nieuwsdienst NEW DELHI. De Sowjetunie ondervindt moeilijkheden bij de uit voering van haar economische pro gramma en kan al haar verplich tingen jegens andere landen niet meer geheel nakomen. Dat is de conclusie,, die de Indische regering trekt uit het feit dat de Russische regering haar economische hulp aan Indië inkrimpt. .Indië komt in moeilijkheden met de uitvoering van zijn derde vijfjarenplan wan neer de Sowjetunie in gebreke blijft. Verscheidene grote projecten in In dië, die geheel of gedeeltelijk met Russische hulp zouden worden uitge voerd Kunnen niet doorgaan. Daaron der bevinden zich een fabriek voor elektrische apparaten ter waarde van NEW YORK. Het passagiersschip France, het nieuwe vlaggeschip van de Franse koopvaardijvloot, wordt het hoogst verzekerde schip van de we reld. Dit verklaarden verzekeraars te New York. Vrijwel alle verzekerings maatschappijen van de wereld zijn er bij betrokken. 350 miljoen gulden' en een fabriek waar zware pompen zouden worden gemaakt. De Indische regering heeft besloten de minister voor industrie onmiddel lijk naar Moskou te zenden om te pro beren de Russen te bewegen hun be loften volledig na te komen. Beroep op westen Blijkbaar heeft men in New Delhi weinig hoop, want premier Nehroe heeft al een beroep gedaan op enkele landen m het Westen en op Japan om Indië te helpen bij het uitvoeren van zijn vijfjarenplan. Nehroe heeft per soonlijke boodschappen gericht tot pre sident Kennedy, premier Macmillan, kanselier Adenauer, de Canadese pre mier Diefenbaker en de Japanse mi nister-president Ikeda. Indië heeft dringend behoefte aan vele miljoenen ponden. Zeer merkwaardig is het argument dat de regering te New Delhi ge bruikt om die landen te overtuigen van de noodzakelijkheid van hulpverle ning: wanneer het vijfjarenplan van Indië mislukt zal het land ten prooi vallen aan het communisme. Dat geldt uiteraard ook voor het achterwege blijven van de hulp uit het communis tische Rusland. Advertentie IJ bent altijd welkom bij HET ZEEUWSCH DAGBLAD DE KRANT VOOR DE ZEEUW Lange Vorst MIBDBLBURO en na afloop bi] •«n GEZELLIG ondw-onsje ,.UW fPECIAALZAAK" voor ut modern* vitrages en dakoratieetofian. Soek Langa Va£ctstr&&t-Guizepooitct*aaJt Oom Telefoon 7814 BOK- M KANTOORBOEKHANDEL GOBS - LANGE KERKSTRAAT II tel. 01100—-5301 - BIJ ca 100 J aar boekhand#! Uw speciaal adres voor HEREN- «n KINDERKLEDING Lanff* Vorststraat Goes OPTIEK - F0T0HANDEL Ctanaapoortairaat l 7 Oom Tel Stil SPECIAALZAKEN U ontvangt elke dag 10% korting het gehele jaar door. Lange Vorststraat 45-47 Goes -M m 'Maak eens ken- GOES Ook als maat- 1 confectie l Als u klaar bent met die sigaar9 hoe spelt u: thrjoacerlfhod? Grootscheepse speurtocht Van onze correspondent LONDEN. Terwijl in het Me rengebied een grootscheepse speur tocht aan de gang was naar een meisje van elf jaar dat sinds don derdagavond wordt vermist, kwam gisteravond uit Southport het be richt binnen dat daar een man wac gearresteerd, verdacht van moord op de zesjarige Amanda Graham. Zoals gemeld werd Aman da donderdag gewurgd in een ho telkamer in Southport gevonden. Kort voor het nieuws van de ar restatie bekend werd, deed de politie van Southport een beroep op de po litiekorpsen in het gehele land, uit te zien naar de vermoedelijke moorde naar van het kind. Deze man werd beschreven als zeer gevaarlijk, voor al voor jonge mensen. Vandaag wordt hij in staat van beschuldiging gesteld. In een auto De gehele nacht van donderdag op vrijdag en gisteren van het ochtend gloren af is in het noorden van het land intensief gezocht naar de elfja rige Nancy Elizabeth O'Brien, het meisje dat in Burneside bij Kendal woont. Om kwart voor zeven donder dagavond heeft men het kind vlak bij haar ouderlijk huis gezien. Vermoe delijk is ze door een man meegeno men die men in een auto in de buurt heeft zien rondrijden. Drie vriendinnetjes van Nancy bij wie het meisje donderdagmiddag had gespeeld, brachten haar tot dicht bij haar huis. Ze wuifde ze gedag en dat was het laatste wat men van haar heeft gezien. ALGIERS (Reuter) De Alge rijnse nationalisten hebben in de buurt van Bougie, in het oosten van Algerije, een verkenningsvliegtuig van het Franse leger neergeschoten. De piloot en de waarnemer kwamen om het leven. Advertentie INGAANDE MORGEN RAADPLEEG HET liet K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Zwaar tot half be wolkt met plaatse lijk enkele buien, matige in de kust gebieden af en toe krachtige noorde lijke wind. Koud weer. Mies je: De eerste nieuwe! 28 mei: zon op 4.30. zon onder 20.45; maan op 18.31, maan onder 3.59; 29 mei; zon op 4 29. zon onder 20.46; maan op 19-44, maan onder 4.30. Onze weerkundige mede werker zegt er dit van: NOORDELIJKE winden hebben ons vrijdag een scherpe temperatuur daling bezorgd. Nadat donderdag op verscheidene plaatsen een temperatuur van twintig graden was gemeten, bleef het kwik gisteren bij twaalf graden ste ken. Dat is ongeveer acht graden beneden de norntale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Oorzaak van het onaangena me weer waren enkele lage-drukgehieden boven Scandinavië en Duitsland en een hoge-drukgebied ten westen van Schot land. De lucht die uit de Poolstreken afkomstig is bracht in Schotland zelfs sneeuwbuien. Bij ons blijft de wind van daag in de noordhoek, zodat het koude weer dan aanhoudt. Er zullen plaatselijk enkele buien vallen, maar er zullen weer wat meer opklaringen voorkomen, vooral in de kustprovincies. Zondag zal bet waar schijnlijk minder koud zijn, omdat de aanvoer van koude lucht dan wordt af gesneden. Van zomerse temperaturen kan echter nog absoluut geen sprake *ijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1