I Urenlang vergaderen bracht geen oplossing ggiJE tfSlf Toxopeus niet bij laatste overleg Amerika wél zeker tussen van prek ges] regeringsleiders KURT A. BECHER ALS GETUIGE OPGEROEPEN Toestand in Korea onzeker Tussen hoge hoeden en hogere politiek Met bulldozer water ingereden Twee doden op onbewaakte Verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid Nasser brak belofte GRAANHANDELA* REAGEREN FEL ARKA: OPSLAG URGENTER DAN „VIJFDAAGSE" VERTRAAGD LEVEN IN PARIJS De BiltOpklaringen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND ENTHOUSIAST GEJUICH IN HET RIJKSMUSEUM Vrijdag verder KABINET STOND OP „SCHARF" NA RUSSISCHE ONTKENNING „Dochter van Nordhoff" leverde Volkswagens Libanese regering biedt ontslag aan WETSONTWERP INGEDIEND Zie vertier pag. 9 OYer Volk blijft rustig Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,—» 16e JAARGANG No. 4857, Woensdag 17 mei 1961 VIJFDAAGSE DRIJFT REGERING IN SLOP Yan onze parlementaire redacteur DEN HAAG De vijfdaagse werkweek voor het rijkspersoneel heeft gisteren het kabinet-De Quay in een kritieke situatie ge bracht. Ondanks drie uitvoerige besprekingen zijn de ministers het niet eens kunnen worden over de datum van ingang. Minister mr. F. H. Toxopeus, van Binnenlandse zaken, bleef vasthouden aan 1 juli, de datum die hem door het georganiseerd overleg een stemmig was geadviseerd. De situatie was in de loop van de namiddag zo ernstig, dat er in de wandelgangen van de Tweede Ka mer al rekening mee werd gehouden dat minister Toxopeus zijn porte feuille aan de zaak zou verbinden. Het zou dan geheel afhangen van de steun, die hem van zijn liberale collega's drs. Korthals en ir. Visser al dan niet zou toevallen, of er zelfs een kabinetscrisis uit zou voort vloeien. Het heengaan van drie libe rale ministers zou wel dezelfde ge volgen voor het kabinet moeten heb ben als het aftreden van de anti-re volutionaire bewindslieden prof. dr. Zijlstra, mr. Van Aartsen en staats secretaris Roolvink eind december van het vorige jaar. Het onderling overleg in het kabinet is niet afgebroken. Het zal worden voortgezet, maar waarschijnlijk pas in de ministerraad van vrijdag. Het staatsiebezoek van de Oostenrijkse bondspresident, waardoor een groot deel van het kabinet gisteravond al in beslag werd genomen met het banket op Huis ten Bosch, vergt ook nogal wat tijd van de betrokken minister. Het viel op dat minister Toxopeus er niet bij was toen de ministerraad gistermiddag voor de derde keer ver gaderde. Dit gebeurde, evenals de bei de voorafgaande besprekingen, in het ministerie van justitie, omdat de Trè- veszaal wordt gereedgemaakt voor het noenmaal dat de regering vandaag ter ere van de hoge Oostenrijkse gast aan richt. Minister Toxopeus was weliswaar in de Tweede Kamer, waar hij een wets ontwerp had te verdedigen, maar de vergadering was om kwart over vijf al afgelopen. Het ministeriële overleg op het departement van justitie eindig de pas tegen zes uur en daarbij ontbrak mr. Toxopeus. Naar buiten betrachtten de bewinds lieden gisteravond na afloop van de besprekingen nog steeds een diep stil zwijgen. Zelfs weigerde men bekend te maken wanneer het overleg zou wor den voortgezet. Evenmin is gebleken of er gisteren mogelijk nog telefonisch contact is ge weest met de Centrale commissie voor het georganiseerd overleg in ambte narenzaken. Een bespreking met de commissie is in ieder geval niet gehou den en tenslotte is ook niet onthuld of er vandaag of morgen nog een bespre king zal zijn. De Oostenrijkse president dr. Scharf heeft gistermiddag duidelijk laten merken dat hij goed op de hoogte is van de Hollandse meesters. Tijdens zijn bezoek aan het Rijkstnuseum in Amsterdam richtte hij zijn belangstelling speciaal op schilderijen van Rembrandt, Frans Hals en Vermeer. Aardig moment in de nogal snelle rondgang: In één der zalen hief een groepje Weense toeristen een kort gejuich aan toen president Scharf passeerde. Op de foto: Koningin Juliana, prins Bernhard, de hoofddirecteur van het Rijksmuseum dr. Van Schendel en dr. Scharf. Zie verder pag. 7. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Op het terrein van Kruwal n.v. aan Pier 7 in de Waalhaven is gisteravond de 51-jarige bulló'ozerbe- stuurder A. Vente uit de Fluitstraat met een door hem bestuurde machinale laad- schop in het water gereden en verdron ken. Alle pogingen om hem te redden faal den en naar zijn lijk werd tot vannacht tevergeefs gedregd. De vierjarige Wim Ista reed gister middag met zijn fietsje de sloot in langs de Kooiwalweg in Rotterdam. Pas 's avonds werd zijn lijkje gevonden. Van een onzer verslaggever* DEN HAAG Op de achterbank van een glanzend zwarte limousine op het Haagse Plein lag een hoge hoed met de initialen J. d. Q. Onze minister-president, zijn tijd verdelend tussen het staatsbezoek van de Oostenrijkse president en de pogingen om de vrede in zijn kabi net te bewaren, had daar gistermid dag zijn hoofddeksel even neerge legd. De hoge hoed op de achterbank en de minister-president binnen in ver gadering het was typerend voor de koortsachtige sfeer, die gisteren poli tiek Den Haag beheerste. De dag was zo zonnig begonnen op het Staatsspoor waar de Oostenrijker dr. Adolf Scharf met muziek en wim pels werd ingehaald. De ministers ston den keurig op een rijtje in de konink lijke wachtkamer: streepjesbroek, zwart jacquet, hoge hoed de kleine prof. De Quay, de lange mr. Luns en alle anderen in wier handen ons poli tieke wel en wee ligt. Een paar uur later was de fleur van het staatsiebezoek al helemaal verge ten. Van de gevel van het departement van justitie wapperde een grote drie kleur natuurlijk maar achter die gevel zaten de ministers hun politieke levenskansen te berekenen, de mees ten nog steeds in jacquet, want tijd om een makkelijk pakje aan te schieten hadden zij niet gehad. En zo leek hun bedrijf veel op een begrafenis, want geen der ministeriële gezichten stond vrolijk: het kabinet stond op „Scharf". De ministers kwamen naar buiten en gingen weer naar binnen, ze kwamen weer naar buiten en gingen wéér naar binnen. Omstreeks zes uur kwamen ze voor de laatste maal naar buiten, ge bukt onder het probleem van de vijf daagse. Drie maal hadden de ministers ver gaderd met de hoge hoed vlak bij de hand, want om acht uur moesten ze allen op het Huis ten Bosch zijn om mede aan te zitten aan het galadiner. Ze hadden veel gepraat, ze hadden (te) veel gerookt, ze waren allemaal moe. Maar om acht uur stonden de lakeien, de glazen, de borden en het strijkje van de K.M.K. in de Oranjezaal van het Huis ten Bosch gereed. Zo verstreek de dag in feestelijk ver tier en ernstige arbeid, eerlijk opge deeld in glimlachjes en sombere taal maar altijd met de hoge zijde bij de hand, het hoofddeksel voor blijde en sombere dagen ditmaal samenge bracht in één etmaal. BONN. De politie van München heeft na lang zoeken een 26-jarige ar beidster aangehouden, die zich heeft uitgegeven als de dochter van de direc teur van de Volkswagenfabriek, Nord hoff. Zij had nieuwe Volkswagens tegen de bijzonder lage prijs van 2300 mark aangeboden en verklaard dat zij de au to's zo goedkoop kon leveren, omdat zij de dochter was van Nordhoff. Zij ver leidde op die manier talrijke goedgelo vigen tot het doen van een vooruitbeta ling. Van onze correspondent HELMOND Twee mensen zijn gisteravond om het leven gekomen toen zij op een onbewaakte overweg bij Mierlo met een auto onder een trein kwamen en werden meegesleurd. Het zijn de 33-jarige heer J. van Gerwen uit Mierlohout en zijn zeventienjarige verloofde, mej. G. Stoukes. De botsing bracht een ravage te weeg. Tussen Eindhoven en Helmond konden geruime tijd geen treinen meer rijden. Passagiers werden met bussen naar hun bestemming gebracht. Bij Stroe (Gelderland) is gister nacht een vrachtauto onder een trein gekomen. Dat gebeurde ook op een onbewaakte overweg. De wagen werd dertig meter meegesleept en over de spoorbaan geslingerd. Het ongeluk liep bijzonder goed af. Eén van de drie inzittenden werd licht gewond, de anderen kwamen er heelhuids af. BEIROET (Reuter, AFP). Premier Saeb Salam van Libanon heeft gisteren aan president Shehab het ontslag van zijn regering aangeboden. Het Libanese kabinet, dat uit achttien ministers be stond, was vorig jaar augustus gevormd na de eerste algemene verkiezingen die in Libanon zijn gehouden. De regering van Libanon heeft de laatste weken in het Libanese parlement en in de pers aan hevige kritiek blootgestaan. Scherpe tegenstellingen in het kabinet waren er de oorzaak van dat er weinig kracht van de regering uitging. EINDELIJK is de kogel door de kerk: alles wat gemotoriseerd rijdt op de Nederlandse wegen is binnen afzienbare tijd verplicht zieli tegen wettelijke aansprakelijkheid te ver zekeren, Het wetsontwerp, dat in Nederland veel later is gekomen dan in de meeste omliggende landen, heeft nu te langen leste de Kamer bereikt. Het komt er op neer, dat de W.A.-verzekering, die door het gros van de gemotoriseerde weggebruikers allang als een morele plicht werd beschouwd, nu een dwingende eis gaat worden. BONN. De Westduitse ambassa deur in Kairo, Weber, en de eonsul-ge- neraal in Damascus zijn naar Bonn ont boden voor het uitbrengen van verslag naar aanleiding van de verheffing van de Oostduitse handelsmissie in Damas cus tot consulaat. Zoals wij reeds gisteren hebben be richt beschouwt de Bondsregering de vestiging van een Oostduits consulaat in Damascus als een ernstige aangele genheid. President Nasser zou enige ja ren geleden hebben beloofd, dat de Oost duitse handelsmissie in Damascus geen andere status zou kijgen. In de Duitse pers wordt van de mo gelijkheid gewaagd, dat de Bondsrege ring baar uitnodiging intrekt voor het bezoek aan Bonn van de vice-president van de V.A.R., Boghdadi. dat midden juni zou plaats hebben. Het doel van het bezoek zou zijn het verkrijgen van financiële hulp voor de bouw van de dam in de Eufraat. Van onze corresponde:— WASHINGTON. Hoewel in Moskou ontkend is dat er sprake is van een spoedige ontmoeting tussen president Kennedy en premier Kroesjtsjef verwacht men in de Amerikaanse hoofd stad dat zeer spoedig in elk geval binnen enkele dagen bekend zal worden gemaakt dat de twee regeringsleiders elkaar te Wenen zullen ontmoeten. Als datum wordt 3, 4 of 5 juni ge noemd. Kennedy's ontmoeting met Kroesj tsjef zou dus direct volgen op zijn be zoek aan de Gaulle in Parijs. Gisteren heeft de Russische ambas sadeur te Washington, Mensjikof, een BERN (A.P.) Na meer dan vijf tien jaar minister van buitenlandse za ken van Zwitserland te zijn geweest, zal Max Petitpierre op 30 juni zijn ambt neerleggen. Hij werd minister op 2 februari 1945. Van zijn toenmalige collega's is er al «inds lang geen meer in functie. bezoek gebracht aan het Witte Huis. Hij heeft daar veertig minuten lang met president Kennedy gesproken en hem een boodschap van Kroesjtsjef overgebracht. Over de inhoud daar van wilden noch de ambassadeur noch de woordvoerder van het Witte Huis iets loslaten. De boodschap was het antwoord uit Moskou op een brief van Kennedy van 22 februari. De in houd van de brief is nooit gepubli ceerd. President Kennedy zou op 3 juni in de Oostenrijkse hoofdstad aankomen. De Oostenrijkse regering schijnt al volledig op de hoogte te zijn en treft reeds voorbereidselen voor de ontmoe ting. Zij stelt gaarne het slot Belve dère ter beschikking. Daarin is jaren lang onderhandeld over het staats verdrag met Oostenrijk. Ook in Londen acht men een spoe dige ontmoeting tussen Kennedy en Kroesjtef zeer waarschijnlijk. De Britse premier Maemiilan is er een overtuigd voorstander van. Hij wordt door Washington volledig op de hoogte gehouden. Ongetwijfeld zal ook de Franse pre sident door de Amerikanen op de hoogte worden gehouden. Bovendien zal Kennedy de Gaulle ontmoeten vlak voor hij naar Wenen gaat en hem dus persoonlijk op de hoogte kunnen brengen van hetgeen hij verwacht van zijn eerste gesprek met Kroesjtsjef. VOOR de eerste maal in liet pro- ces-Eichmann is de naam Kurt A- Becher in de recht zaal van Jeruzalem gevallen. De waarnemend procureur-generaal Gavriel Bach haalde gisteren een verklaring van Kurt A. Becher aan over de mensenhandel in Honga rije. „Kurt A. Becher", zo zei Ga vriel Bach, „oud-kolonel der S.S. en thans graanhandelaar-miljonair in Bremen, heeft verklaard dat Eich- mann de onderhandelingen met or ganisaties, die joden wilden vrijko pen heeft gesaboteerd". Gavriel Bach voegde hier onmid dellijk aan toe, dat Becher geen vrij geleide zou krijgen om persoonlijk in Jeruzalem te komen getuigen, omdat hij wordt beschuldigd van misdaden tegen het joodse volk krachtens de Israëlische wet. De aanklager vertelde, dat Becher door Himmler naar Hongarije was gestuurd om daar met mensenlevens te handelen en dat Eichmann ver heugd was geweest toen de „handel" op een mislukking uitliep. vxyq fxoRr- «wyu WWV SWRÏK 8WRW hkoHT flwff WlwV x4hW Daar Kurt A. Becher, die pogin gen in het werk heeft gesteld om een bijkantoor in Rotterdam te ope nen, geen vrijgeleide zal krijgen om te getuigen in Jeruzalem, vond de rechtbank het goed, dat Becher voor een Duits gerechtshof zijn verkla ringen zal afleggen. Procureur-generaal Hausner deel de daarop mede, dat hij tot maan dag bezig zou zijn met het opstellen van de vragenlijst, die Becher moet worden voorgelegd; de verdediger meende aan één dag genoeg te heb ben. Volgens berichten zou Kurt A. Becher nog steeds aan een zeer lang durige vakantie in Argentinië bezig zijn, zodat het de vraag is, of hij voor een Duits gerechtshof zal wil len verschijnen om ten gunste of ten nadele van zijn vroegere collega Eichmann een verklaring af te leg gen. UTRECHT (ANP) De kaderleden van de Algemene Roomskalholieke Ambtenaren Vereniging (Arka) achten verbetering van de salariëring veel urgenter dan de vrije zaterdag. Met name de salarissen voor het belasting- personeel en de verplegenden onder het overheidspersoneel moeten op korte termijn worden verhoogd. Het kader van de Arka, gisteren in Utrecht bij een, noemde het een mythe dat de vrije zaterdag voor de ambtenaren belasting verlaging tegen 1 juli onmogelijk zou maken. Voor een groot deel van de ambtenaren, onder wie vrijwel alle administratieve ambtenaren, wordt die vrije zaterdag bijna geheel gecompen seerd door werktijdverlenging op de overige dagen van de week. De vergadering betreurde het. dat de regering het eensluidend advies van de centrale commissie voor georgani seerd overleg om de vijfdaagse werk week tegen 1 juli in te voeren, niet heeft opgevolgd. Van onze ccorrespondent PARIJS. De dag van morgen zal weer uitermate moeilijk worden voor de Parijzenaars en trouwens voor alle Fransen. Er wordt weer overal ge staakt en cte actie gaat een heel stuk verder dan die van een week geleden. Het communistische vakverbond, de C.G.T., die een oproep gericht had tot de andere vakbonden om morgen een staking van 32 uur (van donderdag ochtend vier uur tot vrijdagmiddag 12 uur) te houden, heeft bij hen gehoor gevonden. Er rijdt dus anderhalve dag geen trein; ook niet op de internationale lijnen. Het personeel van ö'e Parijse ver voersondernemingen heeft in beginsel tot een staking van een etmaal beslo ten, maar hiervoor is nog geen datum vastgesteld. Het ligt echter in de rede dat deze staking eveneens donderdag, samen met die van het spoorwegperso neel, wordt gehouden. Het personeel van a'e gas- en elek triciteitsbedrijven zal eveneens morgen ochtend in staking gaan van half acht tot half twaalf. Ook in de andere open bare diensten en bedrijven, tot op de ministeries toe, zijn stakingsacties aan de gang, die het leven in Parijs aan zienlijk vertragen. - We landenivilt u zich vastriemen? TOKIO (A.F.P., Reuter, A.P.) Het welslagen van de staats greep in Zuid-Korea hing giste ren meer af van de nog onbe kende houding van de 550.000 militairen onder de wapenen dan van de 3.600 revolutionairen, meest reservisten, die de hoofd stad in handen hadden. Alles was betrekkelijk rustig, overal in het land, en van strijd van enige betekenis was geen sprake. Uit het feit dat de langs de grenzen gelegen troepen op hun posten waren gebleven en ook de vloot en de lucht macht niet in actie waren gekomen tegen de opstandige aanhangers van luitenant-generaal Tsjang Do-jung trokken sommige waarnemers de con clusie dat de leider van de staatsgreep zich niet van de steun van de strijd krachten had kunnen verzekeren. An deren voelden meer voor de opvatting dat de bevelhebbers van de strijdkrach ten te velde eerst de kat uit de boom wilden kijken. Belofte De leider van de militaire staats greep, Tsjahg, maakte omstreeks mid dernacht plaatselijke tijd in een radio toespraak bekend dat het revolutio- Luitenant-generaal Tsjang Do- jungde leider van de militaire staatsgreep in Zuid-Korea naire comité onder zijn leiding het regeringsgezag in handen had genomen. Tsjang beloofde dat hij de macht weer uit handen zou geven zodra de „revo lutionaire doelen" waren bereikt, Tsjang verzocht de leden van de af gezette regering dringend hun schuil plaatsen te verlaten en formeel af te treden. Hij zei voor hun veiligheid in te zullen staan indien zij aan het ver zoek wilden voldoen. Het revolutio naire comité stelde verder het parle ment op non-actief. De troepen van de Verenigde Naties hadden opdracht in hun kampementen te blijven. Hun commandant, de Ame rikaanse generaal Carter MacGruder, liet medelen dat de setaatsgreep bij de grote massa van het volk geen geestdrift had gewekt. Marshall Green, de Amerikaanse ambassadeur, meldde aan Washington dat de toestand nog onzeker was. Green zou volgens berichten uit Seoel er in een bespreking van een uur met generaal Tsjang en met de president van Zuid-Korea Po Soen- joen, in zijn geslaagd Tsjang af te brengen van zijn voornemen de onder gedoken leden van de regering-Tsjang op te sporen en te arresteren. Gene raal Tsjang zou de president huisar rest hebben opgelegd. Ivoersrecord in Wall Street NEW YORK Het hoogste koersge- middelde voor industriële aandelen op de New Yorkse effectenbeurs is giste ren bereikt met een stijging van vijf punten tot 697,74. De beurs zette de op mars van de laatste dagen voort. Over het algemeen werden bij stijgende om zetten winsten geboekt van omstreeks een dollar. De omzet was ruim vijf miljoen aan delen. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Af en toe opkla ringen en op de meeste plaatsen droog weer. Over wegend matige noordelijke wind. I 1 Ongeveer dezelfde middagtemperatu- ren. MIESJE Ook vandaag zon-met-hindernissen. 18 mei: zon op 4.44, zon onder 20.31; maan op 7.50. maan onder 23.49.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1