MOSKOUS HAND IN ANGOLA agent na Geheime aanvoer van wapens via Ghana VOOR BOUWVAK: VAN 5 JUNI AF VOOR AMBTENAREN: GEEN BESLISSING GEVECHT OVERLEDEN 8 Frankrijks Köpenick uit leger gezuiverd NIEUWE TERREUR IN KENIA VERWACHT Advocaat niet als voogd van baby erkend LEIDERS VAN OPSTAND DOOR OFFICIEREN van UNO OPGELEID GARY COOPER OVERLEDEN Hetelucht- motor van Philips in kunstmanen „Walvisvaarder beschoten door Nederla De Bilt: Droog l Bolletje/' PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Maandag 15 mei 1961 FRANSE UITNODIGING VOOR GAGARIN INGETROKKEN RECHTBANK BESLIST: Jongen verongelukt met raceboot OVEREENKOMST EXPERIMENTEREN MET DRONKEMAN Russische protestnota overhandigd in de zilveren rol Opnieuw blanke vrouw vermoord Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpaxk 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Loss» nummers IS cent. Abonnementsprijs i 0,56 per week, 7,— per kwartaal1 Advertentietarieven op aanvrage, r Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4855 Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De vijfdaagse werkweek voor de bouwnijver heid gaat definitief door. De regering heeft zaterdag de algemene aanwijzing ingetrokken, zodat het College van rijksbemiddelaars in zijn vergadering van vandaag de nieuwe collectieve arbeidsovereen komst voor het bouwbedrijf zal goedkeuren. De nieuwe c.a.o., die behalve in een vijfdaagse werkweek van 45 uren ook in een drietal produktieverhogende maatregelen voorziet, zal op 5 juni van kracht worden. DEZE DRIE MAATREGELEN zijn dezelfde als die welke partijen en de Stichting van den arbeid eerder hadden aanbevolen: uitschakelen van aan- en afloopverliezen op de bouwwerken, langer doorwerken tijdens de donkere winterdagen door het aanbrengen van lichtinstallaties en het beperken van het vorstverlet door het aanbrengen van verwarmingsinstallaties. De regering heeft zich vrijdag en zaterdagochtend urenlang beraden voordat zij deze beslissing nam, daarmee niet alleen de bouw maar ook staatssecretaris Roolvink van sociale zaken zijn zin gevend. OVER DE TWEEDE belangrijke kwestie de vijfdaagse voor het rijkspersoneel heeft de regering nog steeds geen beslissing genomen. Toen minister Toxopeus zaterdagmiddag om half een uit de Trèveszaal kwam, weerde hij lachend alle vragen af. Het is dus onduidelijk of de regering vandaag het beraad over dit punt zal voortzetten dan wel of er tussentijds contact met het georganiseerd overleg moet worden opgenomen. Dit laatste is overigens niet onwaarschijnlijk. Wel duidelijk is dat minister Toxopeus, die wordt gesteund door het eenstemmige advies van het georganiseerd overleg om de vijfdaagse op 1 juli in te voeren, bij verscheidene van zijn ambtgenoten op grote tegen stand is gestuit. LOS VAN ELKAAR NA AFLOOP van de kabinetsraad wees staatssecretaris Roolvink er met nadruk op dat de goedkeuring van de vijfdaagse voor het bouwbedrijf be paald niet betekende dat daarom ook die voor de ambtenaren automatisch zou volgen. Beide zaken staan volkomen los van elkaar en. hebben ook altijd los van elkaar gestaan, zo zei hij. De staatssecretaris zei verder van het bouwbedrijf te verwachten dat het de produktieverhogende maatregelen ook werkelijk zal invoeren. De orga nisaties in kwestie hebben al verklaard dat zij de toepassing van de maat regelen met kracht zullen bevorderen. Als stok achter de deur is bij het overleg uitdrukkelijk vastgesteld dat men bij de vernieuwing van de c.a.o., over een jaar, de gelegenheid zal heb. ben na te gaan of en in hoeverre de beloften zijn ingelost. Dat past natuur lijk helemaal in het kader van de tegenwoordige ioon- en prijspolitiek, maar het is veelzeggend dat juist deze mogelijkheid zo uitdrukkelijk is onder streept. MEER WERKNEMERS DOOR DE GOEDKEURING van de vijfdaagse werkweek voor het bouw bedrijf neemt het aantal werknemers met een vijfdaagse werkweek enorm toe. Thans bedraagt het ongeveer 650.000. Op 5 juni komen daar 240.000 bouwvakkers bij, zodat het totaal dan bijna 900.000 zal zijn. Ons land telt 3,3 miljoen loon- en salaristrekkenden. Van onze correspondent PARIJS De Franse vliegtuigin dustrie, die de Russische ruimtevaar der Gagarin had uitgenodigd om de luchtvaarttentoonstelling en in het bij zonder de dag van de ruimtevaart op 31 mei op Le Bourget bij Parijs te ko men bijwonen, heeft deze uitnodiging weer ingetrokken. De grootste Franse vliegtuigfabrieken zijn eigendom van de staat. Als reden wordt opgegeven, dat de aan wezigheid van de Russische ruimtevaar der te Parijs op het ogenblik, dat presi dent Kennedy de gast is van de Franse regering, minder gewenst geacht wordt. De organisatoren van de luchtvaart- tentoonstelling hebben krachtige pogingen gedaan het intrekken van de uitnodiging te verhinderen. Zij hoopten een pers conferentie te kunnen organiseren, waarop de Amerikaanse ruimtevaarder Shepard die de invitatie inmiddels hfeft aange nomen zijn Russische „collega" zou kunnen ontmoeten. Zij zouden dan hun ervaringen hebben kunnen uitwisselen. Op hun verklaringen zouden dan ex perts op het gebied van de ruimtevaart hun visie geven. DJAKARTA (Reuter) Indonesische regeringstroepen hebben op Ceram een „groot aantal belangrijke documenten van de rebellen in beslag genomen", zo is in Djakarta bekend gemaakt. „Deze documenten toonden het be staan aan van geheime betrekkingen tussen opstandelingen op de Molukken en de Nederlanders in westelijk Nieuw- Guinea", aldus de bekendmaking. Van een onzer verslaggevers KATWIJK. Door een beslissing van de rechtbank dreigt de juridi sche strijd, die reeds enkele maan den om de Oostenrijkse baby Adèle Paul wordt gevoerd, in het slop te geraken. De rechtbank heeft de Katwijkse advocaat mr. W. M. A. Kalkman niet erkend als voogd over de Oostenrijkse baby, die sinds acht maanden in een gezin te Oegstgeest als pleegkind is opge nomen. Het meisje zal op last van de minis ter van justitie ons land moeten ver laten, omdat de minister naar aanlei ding van een rapport van de Raad voor de kinderbescherming het Oegst- geestse gezin niet de juiste plaats acht te voor de opvoeding van het kind. Tegen deze beslissing hadden de pleeg ouders enkele weken geleden een kort gedin tegen de staat aangespannen. Om te voorkomen dat de rechtbank hen niet als partij zou aanvaarden nam mr. Kalkman de voogdij over het kind op zich. Tegen deze voogdij ging de Raad voor de kinderbescherming bij de recht bank in beroep. Hij voerde aan dat de oorspronkelijke voogd van het kind, het Jugendamt te Klagenfurt, in staat moest worden geacht de belangen van het kind te behartigen. Mr. Kalkman deelde ons evenwel mee dat het Jugendamt bij contract het kind aan de Nederlandse ouders heeft afgestaan: daardoor zou deze organisa tie geen juridisch recht meer kunnen doen gelden. De Nederlandse pleegouders zijn door de Nederlandse wet niet als voogd aan vaard en de rechtbank kan weigeren hen als partij te aanvaarden. Daardoor zou het dus mogelijk zijn dat de recht bank in het kort geding niet tot een uitspraak zal komen omdat een der partijen niet als zodanig kan optreden. Twee opvattingen De pleiter van de st.aat heeft bij de eerste behandeling van het kort geding uitdrukkelijk verklaard dat de minister ongaarne zou zien dat het proces op een formele kwestie zou stranden. Naast deze wens staat echter de opvatting van de rechter. Mr. Kalkman deelde ons nog mede dat hij wel als advocaat voor het pleeggezin in Oegstgeest zal blijven op treden tezamen met mevrouw mr. Nan- ning. Eigen nieuwsdienst VOLENDAM. De veertienjarige K. de Boer uit Volendam is zaterdag op het IJsselmeer verongelukt met een plastic racebootje. De jongen maakte met twee oudere vrienden een tochtje op het IJsselmeer. Het bootje sloeg om en de inzittenden vielen in het water. Een passerende mo torboot pikte de twee anderen op. De Boer was meteen gezonken en. onvind baar. Eigen nieuwsdienst LISSABON. Is het de schuld van de Sowjetunie en van de jonge Afrikaanse staat Ghana dat Portugal duizenden soldaten naar Angola moet zenden om te vechten tegen de terreur? Deze vraag houdt de Portugese regering sinds enkele dagen bezig. In de tweede helft van de vorige week heeft de premier van Ghana openlijk toegegeven dat zijn land op ruime schaal door Rusland en Tsjechoslowa- kije wordt voorzien van wapens. Russische en Tsjechische wapens zijn buitgemaakt op de rebellen in Angola en de veronderstelling ligt voor de hand dat deze zeer moderne wapens door Ghana zijn doorgeleverd aan de rebellen tegen wie de Portugezen in weerwil van alle militaire ver toon tot nu toe machteloos zijn gebleken. Deze veronderstelling van de Portu gese regering vinden een bevestiging in een bericht in de Londense Sunday Telegraph, dat in de afgelopen zes weken Russische vrachtschepen wapens hebben ontscheept in Takoradi, een ha venstad in Ghana. Politie zette telkens hele haven af en de schepen werden i.i het holst van de nacht gelost, niet door havenarbeiders, maar door man nen die speciaal voor deze gelegen heden bijeen waren gezocht. Langs de kust De wapens blijven voor een deel in Ghana. De rest wordt langs de kust naar Angola vervoerd. Er zijn ook be richten, tot nu toe niet bevestigd, dat Russische vliegtuigen wapens neerwer pen boven het? oerwoud van Angola. Deze vliegtuigen zouden opstijgen op vliegvelden in Ghana. De Portugese regering meent met zekerheid te weten dat de leiders van de opstand zijn opgeleid in Congo door officieren van het contingent dat Ghana heeft bijgedragen tot de internationale politiemacht van de Uno. De strijd in Angola neemt met de dag meer het karakter aan van een. gere gelde veldtocht. De rebellen rukken in kolonnes op naar hun doelen en zijn zelfs door de voortdurende bombarde menten en beschietingen uit de lucht niet tegen te houden. In weerwil van de strenge censuur dringen telkens berichten over overvallen en moord partijen door tot Luanda, de hoofdstad van Angola. Uit alles blijkt dat de re bellen een centrale militaire leiding moeten hebben, dat zij beschikken over een voortreffelijke inlichtingendienst en dat zij zeer gedisciplineerd zijn. Nieuwe zorgen Alsof Angola de Portugese regering nog niet voldoende zorgen baart, zijn er nu nieuwe moeilijkheden gerezen in Goa, de kleine Portugese kolonie op de kust van Indië. Goa, dat meer dan vier eeuwen in Portugese handen is geweest, is een van de kleinste bezittingen van Portugal. Het is ruim drieduizend vier kante kilometer groot. Indië maakt er al sinds vele jaren aanspraken op. Nationalistische elementen, ontwaakt na Galvao's overval op de Santa Maria en door gebeurtenissen in Angola, zijn begonnen zich te organiseren op mili taire basis. Zij staan volgens de laatste berichten op het punt een guerilla te beginnen tegen de Portugezen en kun nen daarbij uiteraard rekenen op de steun van Indië. Er zijn de laatste we ken verscheidene overvallen gepleegd waarbij enkele Portugese soldaten wer den gedood. Geen hulp De regering van Indië, die sympathie heeft voor het streven van de nationa listen in Goa, keurt daden van geweld officieel af, maar heeft geen enkel be zwaar tegen andere methoden om de Portugezen uit Goa te verdrijven. De Indische regering heeft dan ook ver klaard dat de opstandige beweging in Goa zelf is ontstaan en geen hulp heeft ontvangen uit Indië. In Goa wonen zes honderdduizend mensen van Indische afkomst. Eigen nieuwsdienst HOLLYWOOD De filmacteur Cary Cooper is zaterdagavond te Hollywood overleden. Zijn vrouw Veronica en zijn dochter Maria waren aan het sterfbed. Cooper, die zestig jaar is ge worden, is maanden ernstig ziek ge weest. De laatste tien dagen heeft hij op de dood liggen wachten. Zijn arts verklaarde dat het einde later was gekomen dan hij verwachtte. Cooper is op 7 mei 1901 te Helena in de Amerikaanse staat Montana, geboren. Zijn vader was uit Engeland afkomstig. Hij was rechter. Gary stu deerde in Engeland en Amerika. In 1925 kwam hij in Hollywood. Drie jaar later speelde hij zijn eerste grote filmrol in „The Virginan". Hij maak te meer dan zestig films, waarvan de bekendste zijn: A farewell to arms, For whom the bell tolls, Saragota trunk, Pride of the Yankees, Sergeant York en High Noon. Voor laatstge noemde films kreeg hij in 1941 en 1953 een Oscar. In 1933 trouwde Cooper met Vero nica Bait. In 1937 werd hun dochter Maria geboren. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De heteluchtmotor van Philips is het afgelopen weekeinde terloops in verband gebracht met het Frans-Engelse plan voor produktie van grote raketten in Europa en regel recht met het streven van de Ameri kaanse industrie naar verbetering van de energievoorziening van kunstma nen in de wereldruimte. De voorzitter van de Nederlandse Ver eniging voor Ruimtevaart, dr. ir. J. M. J. Kooy, deed dat het afgelopen weekeinde in de geheel aan de ruimte vaart gewijde feestelijke viering van het zestigjarige bestaan van de Neder landse Vereniging voor Weer- en Ster renkunde in Krasnapolski. Van dr. Rinia, van het Natuurkundig Laboratorium van de Philipsfabrie- ken, zei hij vernomen te hebben dat General Motors de heteluchtmotor van Philips- had gekozen als kracht bron voor kunstmanen. Dr. Rinia bracht enige tijd geleden een bezoek aan Engeland om zich op de hoogte te stellen van de technische merites van de grote Engelse raket Blue Streak. Die raket zouden Enge land en Frankrijk graag zien gebruikt als hoofdbestanddeel van in Europa te fabriceren grote kunstmaanraket ten. Dr. Kooy, die de naam van dr. Rinia in dit verband ook noemde, zei dat men in Eindhoven hoopt dat de hetelucht motor een belanrrij'. rol in de ruimte vaart zal kunnen gaan spelen. In september 1959 werd al gemeld dat Philips en General Motors een over eenkomst hadden gesloten en dat Ge neral Motors dankzij die overeenkomst een gewijzigde versie van de hetelucht motor had geproduceerd die kon die nen als krachtbron voor kun-stoanen. Dr. Kooy deelde ons gisteren mede dat het zoeken naar nieuwe elektrische krachtbronnen in Amerika nodig is omdat de zönnebatterijen dunne plaatjes die zonnewaramte direct om zetten in electrische stroom in de wereldruimte erg kwetsbaar blijken te zijn. Hij gaf toe dat met de heteluchtmotor die moeilijkheid nog lang niet is op gelost en dat er nog veel geëxperimen teerd moet worden. Wat dit alles t-e maken had met het En gels-Franse rakettenprojekt, dat hij met name had genoemd in Krasnapolski, maakte dr. Kooy niet duidelijk. Hij had de heteluchtmotor en de overeenkomst tussen Philips en General Motors ge noemd als voorbeeld van de mogelijk- heden van internationale industriële samenwerking op het gebied van de ruimtevaart. „Het hele projekt kan best tegenvallen' vertrouwde hij ons gisteravond toe, „Het is a-lieen plezierig dat Nederland op deze manier misschien aan het in ternationale ruimteonderzoek industri eel kan bijdragen." TIENTALLEN afgunstige kinde ren. omstuwden zaterdag een kleine Haagse jongen die bij een agent op het paard was getild. Dat gebeurde voor het hoofd bureau Daar waren duizenden kinderen samengestroomd. Ze bestormden het waterkanon en de politie-auto's. AGENTEN hielden hen in be dwang. Alleen echter om te voorkomen dat ze elkaar onder de voet zouden lopen. De kin deren waren namelijk allemaal bij de politie te gast. DE HAAGSE politie wil probe ren de jeugd voor zich te win nen. De kinderen waren daarom uitgenodigd om het werk van de politie van dichtbij te komen be; kijken. Van onze correspondent UTRECHT. De dertigjarige ge huwde agent van politie C. M. Maasdijk, vader van twee kin deren, is zaterdagavond na een vechtpartij met een dronken man bewusteloos geraakt en in het Academisch ziekenhuis over leden. De politie was tegen middernacht ge waarschuwd omdat er op de hoek van de Looierstraat en de Abstederdijk een relletje was ontstaan, veroorzaakt door de negentienjarige loopknecht Van L. die in een soort delirium verkeerde Een politieauto met een hoofdagent aan het stuur en de heer Maasdijk als bijzitter rukte uit. VECHTPARTIJ Zij vonden een menigte van naar schat ting honderd man, die getuige was ge weest van de misdragingen van de be nevelde wildeman. Hij had een paartje lastig gevallen, had zich vervolgens tegen voorbijgangers gekeerd die de jongelui een ongestoord samenzijn trachtten te verzekeren en was daarna agressief geworden. De vader en de moeder van öe negentien jarige die in de buurt wonen, waren gewaarschuwd en waren onder de me nigte. Toen agent Maasdijk probeerde de dronken jongen, mee te krijgen naar de wagen ontstond er een vecht partij, waarbij in het donker op de grond een onontwarbare kluwen ont stond. De agent kwam daarbij met zijn achter hoofd op de keien terecht. Hij wist zich los te werken, trok de gummistok en slaagde er met behulp van de om standers in de negentienjarige in de politiewagen te wringen. De hoofd agent en de vader van verdachte hiel pen hem daarbij. Maasdijk ging achterin de auto zitten en had Van L. tussen de voor- en ach terbank onder de knie. BEWUSTELOOS Toch zag hij kans zich los te rukken en over de bank naar voren te komen waar hij het rechter portier te pak ken kreeg. Meteen stopte de hoofdagent. Hij zag dat zijn collega bewusteloos was gewor den Hij riep een tweede 'politie op, die Van L. overnam en ter ontnuchte ring naar het hoofdbureau bracht. Intussen was agent Maasdijk eveneens naar het hoofdbureau getransporteerd, waar onmiddellijk geneeskundige hulp werd verleend. De man die het slacht offer van zijn plicht zou worden, moest direct naar het Academisch ziekenhuis worden vervoerd, waar hij kort na aankomst is overleden. De sectie door dr. Zeldenrust heeft uit gewezen dat de agent aan een hart kwaal moet hebben geleden. In de regering van Irak zijn enkele wijzigingen gekomen. De ministers van justitie en van gemeentelijke zaken zijn om gezondheidsredenen afgetreden. De minister van voorlichting is benoemd tot ambassadeur in Marokko. Ook de minister van landbouw is vervangen. MOSKOU (Reuter) De Russische regering heeft bij de Nederlandse regering geprotesteerd tegen „provocatief optreden" van twee Nederlandse militaire vliegtuigen, die vrijdag op een Russische walvisvaarder zouden hebben geschoten. In een nota, die gisteren op de Neder landse ambassade in Moskou is over handigd, wordt gezegd dat het ene vliegtuig het nummer 159 en het ande re het nummer 163 droeg. De beide vliegtuigen zouden eerst boven de Spo- koyny hebben gecirkeld en toen een sc'hijnaanval hebben uitgevoerd. Num mer 159 zou van een hoogte van zeven tig tot honderd meter op de walvis vaarder hebben geschoten. In de onmiddellijke nabijheid van het schip zouden drie granaten zijn ontploft. „Dit provocatieve optreden, dat een openlijk vijandig karakter droeg, had slachtoffers kunnen eisen en ernstige consequenties tot gevolg kunnen heb ben", zo. wordt in de nota gezegd. Onderzoek geëist Van de Nederlandse regering wor den een onderzoek, bestraffing van de daders en maatregelen ter voorkoming van dergelijke handelingen in de toe komst geëist. In de nota wordt gespro ken van handelingen tegen „Russische schepen", maar in de eerste berichten is alleen de naam van Spokoyny ge noemd. De aanval zou zijn gedaan in open zee. De overhandiging van de nota werd Advertentie v\\tlUIIM//// V ''nnwws*^ bekend gemaakt in een uitzending van radio-Moskou, bestemd' voor het bin nenland. De Russische nota was gisteravond nog niet op het ministerie van buiten landse zaken in Den Haag ontvangen. Bij de luchtmac'htvoorlichtingsdienst zei men ons: Type niet genoemd De berichten uit Moskou geven tot dusverre geen enkele aanwijzing waar de aanval precies zou zijn uitgevoerd. De nummers van de vliegtuigen, die in de berichten wordfen genoemd zeggen niets. Zij komen in vele combinaties voor. Het is opmerkelijk dat het type van de vliegtuigen, die bij de beweerde aanval zouden zijn betrokken niet wordt genoemd. Overigens onthield men zich zowel bij buitenlandse zaken als bij lucht machtvoorlichtingsdienst van commen taar, zolang de tekst van de Russische nota niet in Den Haag is ontvangen. En wat kunt u nog meer? Van onze correspondent PARIJS. De zuivering van het beroepskader van het Franse leger heeft ook gevolgen gehad voor adjudant Hellas, een van de beste onderofficieren van het opleidingskamp te Vincennes. Bij de troep die hij drilde stond hij in heel hoog aanzien en hij was zeer geliefd. Deze Franse Köpenick, zevenen vijftig' jaar oud, had ongeveer dertig jaar geleden dienst genomen in het koloniale leger. Hij zou daar ongetwijfeld carrière hebben gemaakt indien hij als gevolg van bepaalde handelingen niet uit het leger was verwijderd. In 1947 slaagde hij er evenwel in opnieuw dienst te nemen met be hulp van valse papieren en hij werd naar Indochina gestuurd. Daar werd hij echter opnieuw ge snapt en door een krijgsraad tot vijf jaar gevangenisstraf veroor deeld. Het werd hem toen meteen verboden ooit nog een voet in een Franse kazerne te zetten. Hélias kende echter de wegen in het ministerie van oorlog en kreeg opnieuw enkele papieren te pakken die voor hem noodzakelijk waren. Hij stak zich in zijn duur ste uniform waarvoor hij enkele onderscheidingen had gekocht en meldde zich bij de commandant van de kazerne te Vincennes. Hij blonk zozeer uit door zijn ijver dat de commandant hem benoem de tot chef van het selectiecentrum voor recruten. Alles ging prachtig en Hélias werd overstelpt met complimen tjes. Totdat de opstand in Algerije uitbrak. Toen bleek dat de naam van Hélias wel voorkwam op de kampementslijst maar niet in het register van het ministerie van oorlog. Hij werd op het matje geroepen en bekende. DEN HAAG Met het vliegtuig van Air France dat woensdag in de Lybi- sche woestijn neerstortte blijkt een Nederlandse vrouw te zijn verongelukt. Het is de 31-jarige mevrouw R. Corbel- Bijlsma, dochter van de heer J. Bijls- ma, directeur van de Regionale Dagblad Pers in Den Haag. Zij zat met haar Franse echtgenoot en haar twee dochtertjes twee en vijf jaar in het vliegtuig. Het gehele gezin, dat op weg was naar de familie in Den Haag, is om gekomen. Het K.N.M.I. in de Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: Veranderlijke be wolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwak ke tot matige noor delijke wind. In - het zuiden van het iand lagere mid- dagtemperaturen. MIESJE: Geen regen, maar ook niet op een droogje! 16 mei; zon op 4.47, zon onder 20.28; maan op 6,20, maan onder 22.07. Van onze correspondent LONDEN Opnieuw is in Kenia een blanke vrouw vermoord. Het is het tweede geval in ruim een week. Het slachtoffer is mevrouw Chris tine Swanepoel, moeder van twee kinderen. Zij werkte als gouver nante op een boerderij van Britse kolonisten. Gistermorgen werd zij dood in haar bed gevonden. Ze was met haar beddelaken gewurgd. Zaterdagavond had haar werkgever de politie gewaarschuwd omdat hij een inboorling op verdachte wijze rond zijn boerderij zag scharrelen. Een pa trouille van de politie zocht de lande rijen af, maar vond niemand. Deze nieuwe moord op een blanke vrouw heeft de angst onder de Euro pese bevolking, vooral in het noorden van Kenia, opnieuw doen toenemen. Alles wijst op een nieuwe terreuractie van de Mau Mau. W aarschuwing Gisteren kwamen twee Britse kolo nisten uit Kenia in Londen aan om de regering en het Britse volk te waar schuwen, zoals zij zeiden, voor de groeiende kracht van een nieuwe gene ratie van de Mau Mau in het noorden van de kolonie. Tweehonderd kolonisten in Kenia hebben het geld bijeengebracht voor de reis van de twee landbouwers die nu in Londen zijn, om namens hen allen aan te dringen op krachtiger be scherming tegen de geheime genoot schappen van de inheemsen. Zeer velen van de kolonisten staan op de nomi natie om te worden vermoord, aldus de twee afgevaardigden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1