Beslissing verdaagd na onverwacht fel verzet in kabinet SER wil loonbeleid overlaten aan het bedrijfsleven NIEUW ALARM IN ALGIERS I pfMss»; Teleurstelling voor bouwvak en ambtenaren te elfder ure Bottüinnïk derde keer jbwi kampioen VANDAAG VERDER PRATEN GHANEZEN ALS REBELLEN IN ANGOLA C.N.Y.wacht u voor Duitsland BEZOEKERTJE WERD SLAPEND VERSTEKELING Twee man tegelijk in de ruimte GETROUWD IN ALLE STILTE Geen steun beloofd bij aanval van Indonesië De Bilt: Kouder NIET THUIS PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Gehard FRED. STERNEBERG NAAR THEATER Harde noten Geen weg terug Werkgroep voor eenwording gereformeerd en hervormd LAATSTE NIEUWS Geesink kampioen MINIMUM OPDRACHT AAN POLITIE: GREEP NAAR MACHT IN BLOED SMOREN Oostenrijkse president naar Rotterdam DE KRANT VOOR DE ZEEUW Schrijver's Stoffenhuis CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP Restaurant WÖHLER „De Gordijnen Specialist" J. DE JONGE MAIS0N VAN WESTEN DE MUYNCK 't Interlockhuis Viola BEVAHUIS Maak ken- Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg:, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Temeuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwscti Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 1 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van f 1,—. 16e JAARGANG No. 4854 Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Alle hoopvolle verwachtingen ten spijt heeft de regering gisteren niet besloten tot goed keuring van de vijfdaagse werkweek voor het rijkspersoneel en voor het bouwbedrijf. Op het laatste moment moeten er binnen het kabinet bezwaren zijn gerezen, die uitstel van de beslissing noodzakelijk maakten. Vandaag zal het kabinet de vijfdaagse opnieuw bespreken en mogelijk een beslissing nemen, maar of deze zo gunstig zal zijn als men algemeen verwachtte is nog de vraag. Het uitblijven van de beslissing van de regering kwam gister middag als een grote verrassing. Alles immers wees er op, dat de regering met het slot van het geharrewar over de vijfdaagse korte metten zou maken. Dinsdag werd in het georganiseerd overleg overeenstemming bereikt over de vijfdaagse voor de rijksambtenaren per 1 juli. Woensdag stapte staatssecretaris Roolvink over zijn bezwaren tegen de vijfdaagse voor de bouwnijverheid heen. Het intrekken door de regering van de algemene aanwijzing die tot nu toe de vijfdaagse belemmerde, noemde hij een „formele zaak". Gistermiddag tegen drie uur zou minister Toxopeus in het georgani seerd overleg de beslissing van de regering meedelen en een half uur later zou hij een persconferentie houden stuk voor stuk feiten en omstandig heden die op een gunstige beslissing duidden. Het pakte heel anders uit. Gisteravond kort na zes uur kwam staatssecretaris Roolvink met een somber gezicht uit de ministerraad. Op de vraag of de algemene aanwijzing was ingetrokken had hij geen commentaar. Hij wilde alleen zeggen, dat de regering vandaag verder zal praten over de verkorting van de werktijd. Gistermiddag heeft de commissie voor georganiseerd overleg tevergeefs op minister Toxopeus zitten wachten. Tegen hall vier kregen de verbaasde leden van de commissie te horen dat de mi nister niet weg kon uit de ministerraad. Regerings- en personeelsdelegaties moesten onverrichterzake weer naar huis gaan. Ook de beloofde persconfe rentie ging niet door. Toen de minister tussentijds de ministerraad verliet om met de regeringsdelegatie te praten wilde hij niets zeggen. KINK IN DE VIJFDAAGSE-KABEL Portugees ministerie: Eigen nieuwsdienst LISSABON Aan de zijde van de opstandelingen in Angola vech ten Ghanese militairen, aldus be weert het Portugese ministerie van overzeese gebiedsdelen. Er zouden 71 soldaten uit Ghana gevangen zijn genomen, aldus de officiële mede deling van het ministerie. Men vermoedt dat de Portugese regering van plan is de gevangen genomen Ghanezen in Portugal te berechten. Dat wil zij doen opdat de wereld kan zien dat de opstand in Angola van buiten af wordt georga niseerd en aangestookt. Naar verluidt zijn gevangen mili tairen geharde vechters, speciaal opgeleid voor de strijd in het oer woud en .uitgerust met automatische wapens. Zij zouden deel uit maken van een grootscheeps opgezette ille gale organisatie in het noorden van Angola. Sommige van de geweren, waar mede de rebellen uitgerust zijn die in Angola opereren, hebben eens toebehoord aan manschappen van het leger der Belgische Congo, be richtte het Portugese persbureau Lusitania uit Loeanda. De rebellen moeten deze wapens op verschillende manieren hebben verkregen. Sommige zijn gekocht tijdens de crisis in Matadi. Toen kregen de Congolese soldaten hun soldij niet geregeld en verkochten zij hun geweren om aan eten te komen, aldus het persbureau. Volgens berichten uit Angola zouden de rebellen hun aanvallen op dorpjes en boerderijen in de af gelopen 48 uur verscherpt hebben. In alle gevallen werden de aanval lers, die langs de noordgrens van Angola op Portugees gebied opereer den, verdreven. UTRECHT Het Christelijk Nationaal Vakverbond waar schuwde gisteren zijn leden ern stig tegen het zonder degelijke reden en zonder degelijke over eenkomst gaan werken in West- Duitsland. In het CNV-orgaan De Gids werd gezegd: „De ar beiders worden naar Duitsland gelokt met hoge lonen, maar zij moeten grote offers brengen. Naast ongemakken van onderdak en voeding staan dan nog de ge varen voor de sociale verzeke ring". Volgens het C.N.V. zijn het alleen de ronselaars die profijt trekken uit deze Hek naar Duits land. Van de 4,50 tot 5 mark die zij per manuur ontvangen, be talen zij nog niet de helft aan de arbeiders. „Een vrachtautochauf feur, een vishandelaar en een pianostemmer zijn nu ineens werkgever geworden en hebben als ronselaar inkomens van dui zend en meer gulden per week. Zij verdienen", aldus De Gids, „deze bedragen op de ruggen van de arbeiders, die op hun verlok kingen ingaan voor wat guldens, maar tot ongerief van him ge zinnen en zichzelf". Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM Op zijn eerste reis onder de vlag van de nieuwe Scheep vaartmaatschappij Trans-Ocean heeft het voormalige regeringsschip Water man tien dagen lang één passagier meer vervoerd dan op de officiële lijst was aangegeven een zestienjarige jon gen die in Aden aan boord was ge kropen. Kapitein I. J. L. Risseeuw kreeg te horen, dat de knaap het schip alleen maar had willen bekijken, maar door vermoeidheid in slaap was gevallen. Tien dagen na het vertrek uit Aden was hij tevoorschijn gekomen. De verstekeling kon niet zo maar ergens in een haven worden afgezet, te meer omdat zijn afkomst niet te controleren was. Zijn vader zou een Engelsman, zijn moeder een Indische zijn. De oplossing stoomde evenwel al tegemoet. De Blitar was op weg naar Aden. De Waterman maakte flinke slagzij toen de jongen met een sloep naar de Blitar voer. Alle passagiers wilden hem nawuiven en allemaal waren zij daar om naar de reling gelopen. Eigen nieuwsdienst HILVERSUM. De acteur Fred. Ster- neberg heeft ontslag genomen als toneel coördinator van de Nederlandse Televisie Stichting, wegens „het aanvaarden van een andere belangrijke functie". De heer Sterneberg deelde ons mee dat hij het volgende seizoen in de toneel groep Theater gaat spelen. Hij is twee jaar verbindingsman ge weest tussen het toneel en de televisie. Met het verstrijken van de middag werd het duidelijk, dat er in de Treves- zaal, waar de regering vergaderde, harde noten over de werktijdverkorting werden gekraakt. Noten, die waar schijnlijk gekraakt werden door de beide economen, prof. dr. J. Zijlstra en drS. J. W. de Pous. Het is algemeen bekend, dat de minister" van economische zaken fel gekant is tegen werktijdverkorting. Hij heeft juist een reis naar Afrika achter de rug. Een reis, waarvan hij donder dagmiddag een dag eerder dan werd verwacht terugkeerde. Heeft zijn snelle terugkeer iets te maken met de onverwachte moeilijkheden? Men kan het slechts vermoeden, maar nu al doet het grapje opgeld, dat De Pous geen dispensatie wil verlenen voor de werk tijdverkorting die hij als een zonde tegen zijn economische politiek be schouwt. Ook zijn ambtgenoot prof. Zijlstra heeft bedenkingen tegen de ontwikke ling van onze welvaart in het algemeen en tegen de werktijdverkorting in het bijzonder. Zijn laatste rede in de Eerste Kamer, waar hij sombere woorden sprak over de aangekondigde belas tingverlaging, wees daar duidelijk op. Tweespalt dus in het kabinet Het is nog te vroeg om conclusies te trek ken. Mogelijk zal de dag van vandaag meer zekerheid geven. Vast staat in ieder geval, dat staatssecretaris Rool vink zeer moeilijk terug kan komen op zijn binnenskamers gegeven toe zegging de algemene aanwijzing in te trekken. Doet hij dat toch dan zal de bouwwereld op zijn achterste benen staan en de pas gesuste ruzie met de Stichting van den arbeid nogmaals en erger nog dan de vorige keer ont branden. Minister-president De Quay zei gis teravond tegen de journalisten op het Binnenhof: „Gaat u maar rustig slapen Radio Warschau meldt MOSKOU Zeer hardnekkig waren hier gisteravond geruchten dat deSowjet- unie binnenkort weer voor een spectacu laire vlucht in de ruimte zal zorgen. Dit maal zouden twee Russen tegelijk in de ruimte worden gebracht. Zij zouden meer dan een dag rond de aarde cirkelen. In totaal zou dit tweetal achttien banen rond de aardbol beschrijven alvorens naar de Sowjetunie terug të keren. Van officiële zijde zwijgt men in Mos kou als het graf maar de geruchten doen sterk denken aan die welke de ronde de len. in de dagen voorafgaand aan de ruimtevlucht van Joeri Gagarin. Spoedig Radio Warschau berichtte gisteren op grond van inlichtingen van een buiten lands persbureau dat de Russen weldra twee, misschien wel drie mensen tegelijk >n de ruimte zullen brengen. Men acht het in Moskou zeer waar schijnlijk dat er inderdaad meer dan een man in de ruimte gebracht wordt bij een poging een bemande kunstmaan langer dan een dag in de ruimte te brengen. Het bedienen van het ingewikkelde instrumen tarium aan boord, zou voor een man al die tijd een te zware opgave zijn. DRIEBERGEN Een aantal her vormden en gereformeerden, voor het grootste deel predikanten, heeft besloten te gaan streven naar op heffing van de scheiding tussen de hervormde en gereformeerde kerken. Daartoe is een kleine werkgroep ge vormd. Advertentie f speciaal speciaal voor BRILLEN MOSKOU. Wereldkampioen Tal heeft gisteravond een wan hopige poging gedaan om het ge tij nog te keren. Doldriest heeft hij zich in zijn eenentwintigste matchpartij tegen Botwinnik in de aanval gegooid, wilde het on derste uit de kan grijpen en kreeg met een geweldige klap het lid op de neus. Botwinnik won deze partij in slechts 33 zet ten en verkreeg daarmee dertien punten (tegen Tal acht), ruim schoots voldoende om zich voor de derde keer wereldkampioen te noemen. MILAAN De Neder landse judoka Anton Geesink is in Milaan Europees kam pioen in het zwaargewicht geworden. Het was voor H. C. J. G. Schmidt, de man die zoveel smartelijke jaren in zijn le ven heeft gekend, gisteren een blijde dag. Hij trad in alle stilte in het huwelijk met mejuffrouw T. J. Borst. De burgemeester van Rijswijk, drs. A. Th. Bogaardt, de man door wiens persoonlijke be middeling Schmidt na jaren van vernedering in Indone sische gevangenissen weer een gerespecteerde levenspo sitie kreeg, voltrok het hu welijk. Foto: bruid en bruidegom brengen een heildronk op el kander uit. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De Sociaal economische raad heeft, met toestem ming van de regering, het voorontwerp van een nieuwe arbeids- verhoudingenwet gepubliceerd. De strekking van dit ontwerp waarover de S.E.R. advies zal uitbrengen is het loonbeleid in ons land grotendeels in handen te leggen van het bedrijfsleven. Om dit te bereiken stelt de regering als voornaamste punten voor: 1. Oprichting van een loonraad, als orgaan van de Sociaal economi sche raad. Deze loonraad is te beschouwen als de opvolger van het tegenwoordige College van rijksbemiddelaars. 2. De bevoegdheden van het College van rijksbemiddelaars worden toevertrouwd aan de loonraad en op sommige punten nog uit gebreid. 3. De S.E.R. krijgt de bevoegdheid algemene beleidsregels op te stel len, aan welke regels de loonraad zich moet houden. De regering blijft uiteraard de ver antwoordelijkheid dragen voor de alge mene loonpolitiek. Weliswaar zal de S.E.R. de regels voor de uitwerking van het beleid opstellen, maar deze behoeven de goedkeuring van de minis ter. Eventueel zal dé minister ook uit eigen initiatief dergelijke regels kunnen vaststellen. Voorts dienen alle besluiten van de loonraad, indien zij een algemene wer king hebben, de goedkeuring te verkrij gen van de minister. Tenslotte kunnen alle besluiten van de loonraad en van de S.E.R. door de Kroon worden i schorst of vernietigd wegens strijd met de wet of het algemeen belang. Over de omvang van de loonraad spreekt het ontwerp zich niet uit, be halve dan dat het wenselijk lijkt het aantal leden zo klein mogelijk te hou den. Alle leden van de loonraad zullen worden benoemd door de S.E.R., ook de voorzitter, zij het dan dat deze be noeming geschiedt in overeenstemming met de minister. De taak van de loonraad komt over- Van onze correspondent PARIJS. Opnieuw is de alarmtoestand voor de stad Algiers afgekondigd. Politie en militairen hebben opdracht gekregen elke poging om onrust en ongeregeldheden te ver oorzaken desnoods met wapengeweld neer te slaan. De mili taire en burgerlijke autoriteiten hebben de Organisatie van het Geheime Leger en de gevluchte officieren laten weten dat, indien zij menen vandaag de verjaardag van de eerste opstand der barricaden, 13 mei 1958, met een nieuwe greep naar de macht te moeten vieren, dat in bloed zal wor den gesmoord. Tevens is de bevolking gewaarschuwd zich van elke manifestatie te onthouden. een met de thans door het College van rijksbemiddelaars uitgeoefende be voegdheden (goedkeuring c.a.o.'s, ver- bindendverklaren c.a.o.'s, bindende re gelingen voorschrijven, dispensatie ge ven, het recht inlichtingen te verlangen) De loonraad krijgt daarbij nog de bevoegdheid voorschriften vast te stel len, die hij nodig acht voor de uitoefe ning van zijn taak. Deze kunnen zijn een aanmeldingsplicht voor elke c.a.o., een verplichting tot periodieke verslag geving of voorwaarden betreffende het niet-doorber-ekenen van bepaalde loon kosten. BELEIDSREGELS D.e loonraad mag niet op eigen gezag een door de S.E.R. gegeven beleidsre gel uitleggen. Is het hem niet duidelijk, dan moet de S.E.R. of een aanvulling geven dan wel een uitleg vaststellen. De loonraad krijgt geen bevoegdheden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. De Sociaal economische raad stelt de algemene beleidsregels vast voor de loonraad (de thans gebruikelijke bena ming „richtlijnen" laat het ontwerp los). Deze regels hebben het karakter van een verordening: de S.E.R. moet hen met twee-derde meerderheid aan vaarden. De S.E.R, kan zich bezighouden met alle beslissingen van de loonraad en is bevoegd de taak van die raad over te nemen, indien hij van oordeel is dat het noodzakelijk is in te grijpen in een situatie waar de loonraad niet goed uit kan komen. Neemt de S.E.R. die taak over, dan trekt hij ook alle bevoegd heden van de loonraad aan zich. Komt ook de S.E.R. niet uit zulk een impasse, dan kan de minister ingrijpen en beslissen. Zouden zich diepgaande conflicten Deze waarschuwing werd gegeven in een communiqué dat gistermiddag door het burgerlijk bestuur in Algiers via de radio werd uitgesproken. Hierin staat te lezen dat nadat de laatste dagen de incidenten in het gehele land in sterke mate zijn toegenomen, thans geruchten de ronde doen volgens welke in de komende dagen en in het bijzon der op 13 mei, manifestaties op touw zouden worden gezet gepaard met ge welddadigheden. „De regeringscommissaris en de opperbevelhebber in Algerije", zo ver volgt het communiqué, „waarschuwen de bevolkingsgroepen, vooral die in de grote steden, tegen de ernstige ge volgen van redeloze agitatie. Alle nood zakelijke voorzorgsmaatregelen zijn ge nomen. Politie, gendarmerie en leger hebben zeer- scherpe instructies ge kregen in alle omstandigheden en met alle middelen, desnoods met wapen geweld, het gezag in handen te houden." Reeds in de loop van 9 mei werden alle groepen rondom en in Algiers in staat van alarm gebracht. De territo riale politietroepen in de stad zijn ver dubbeld evenals het aantal pantser wegens en tanks. Tegen de avond be gonnen ook de zware tanks van het leger de stad binnen te rollen. Alle toegangswegen naar Algiers werden afgesloten. Eskader terug De regeringsgebouwen werden onder zware bewaking gesteld en de gangen omgetoverd in geweldige slaapzalen waar de politietroepen met geweer en mitrailleur aan het hoofdeinde de naeht zouden doorbrengen. Helikopters vlogen de hele dag over de stad en het eskader van de Franse vloot dat eergisteren het anker had gelicht om naar Frank rijk terug te keren is ijlings naar Al giers teruggezonden waar het gister middag weer voor anker ging. De para chutisten die in de omgeving van Al giers zijn gelegerd werden gisteren naar het binnenland overgebracht. Wat er nog niet gebeurd was ge schiedde gisteren ook de kasjba en de andere Arabische wijken werden af gesloten door een cordon troepen, ondersteund door pantserwagens en tanks. Hoewel de autoriteiten in Algerije Zaterdag 13 mei 1961 de zekerheid hebben dat een tweede putsch van de omvang van die van 22 april niet meer mogelijk is, wil men de mogelijkheden van de Organisatie van het Geheime Leger, versterkt met de gevluchte officieren en parachutis ten, niet onderschatten. Men is zich er wel van bewust dat reeds acties van beperkt formaat in een broeinest als Algiers een zodanig psychologisch ef fect teweeg kunnen brengen dat er gevaarlijke kettingreacties, ook onder de Arabieren, kunnen ontstaan. Nieutv plan Het zijn juist deze beperkte acties waarover de autoriteiten inlichtingen hebben gekregen. Het schijnt dat het Geheime Leger een nieuw plan heeft om zich van Algiers meester te maken door de voornaamste gebouwen te be zetten en een aantal belangrijke men sen gevangen te nemen, die daarna als gijzelaars gebruikt zouden kunnen worden Het schijnt dat de autoriteiten van plan zijn deze alarmtoestand te laten voortbestaan totdat de onderhande lingen in Evian op dreef zijn. Ga naar je plaats terugJansen Kun je niet zien, dat ik tegen je spreek via de huisomroepinstallatie OP PAGINA 2 begint P. W. Russel in Gehoord en Ge zien een nieuwe rubriek voor vrijetijdsbesteders en va kantiegangers, die u iedere zaterdag zult aantreffen. IN DEZE RUBRIEK, onder het motto NIET THUIS, vindt u voortaan ook de beschouwing van onze weerkundige mede werker. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Geen enkel land heeft Nederland militaire steun toe gezegd bij een eventuele aanval van Indonesië op Nederlands Nieuw-Gui- nea. Dat deelt minister Luns de Eerste Kamer mee in zijn memorie van ant woord. Dit betekent echter niet, aldus de minister, dat een aanval de bevrien de mogendheden onverschillig zal la ten. De bewindsman twijfelt er niet aan dat Amerika en Engeland een ge wapende aanval ontoelaatbaar achten en dat ook Indonesië daarover niet in het onzekere kan verkeren. De opmerking van enkele Kamerle den in het voorlopig verslag, dat een gro te verzwakking van de Nederlandse in vloed in de wereld zou zijn ontstaan, doordat minister Luns contacten met belangrijke staatslieden voornamelijk en steeds opnieuw gebruikt om te pleiten voor het regeringsbeleid in zake Nieuw-Guinea, acht de bewinds man ongemotiveerd. Voorts zegt de minister dat de Ame rikaanse regering niet heeft getracht hem ervan te overtuigen dat het rege ringsbeleid onjuist is, noch is hem ge zegd dat ons land daarom niet op de steun van de Verenigde Staten zou kunnen rekenen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Woesdagmorgen zul len Prinses Irene en de president van Oostenrijk, Adolf Scharff, een bezoek aan Rotterdam brengen. De hoge gasten worden om tien voor half elf verwacht op het stadhuis. Vóór het stadhuis zal onder commando van de majoor van de mariniers A. C. Dijx- hoorn een erewacht van de mariniers staan aangetreden, die na het vertrek van de president een mars door de stad zal maken. Vergezeld van Prinses Irene zal de president van Oostenrijk om elf uur het stadhuis verlaten om een bezoek te brengen aan de Euromast. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Veranderlijke bewolking met voornamelijk in het noordoosten van het land kans op enige regen. Zwak ke tot matige wind tussen west en noordwest. Dezelf de of iets lagere temperaturen. MIES JE: Met hem gaat liet de ver keerde kant op. 14 mei: zon op 4.50, zon onder 20.25; maan op 5.13, maan onder 20.00. 15 mei: zon op 4.48, zon onder 20.26; maan op 5.44, maan onder 21.06. Advertentie U bent altijd welkom bij op het gebied der arbeidsvoorwaarden voordoen, dan voorziet het ontwerp in de bevoegdheid van de overheid om één of meer bemiddelaars aan te wij zen. Partijen zijn verplicht voor de be middelaar te verschijnen, maar zij zijn niet verplicht hem- alle inlichtingen waar hij om zou kunnen vragen, te ver schaffen. De bemiddelaar trekt zich terug wan neer de partijen onderling langs ande re wegen tot overeenstemming willen komen. HET ZEEUWSCH DAGBLAD Lange Vorst Om gezellig te winkelen. Toonaangevende collectie modestoffen en IBHHIHHHHH MIDDELBURG y en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstraat Goes - Telefoon 7814 BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES - LANGE KERKSTRAAT 33 tel, 01100-5309 - Bijna 100 jaar boekhandel Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat - Goes OPTIEK - F0T0HANDEL Ganzepoortstraat 3 - Goes - Tel. 5214 SPECIAALZAKEN U ontvangt elke dag 10% korting het gehele jaar door. Lange Vorststraat 45—47 - Goes 1 nis met Oxford L. Vorststraat 64 - onz" GOES 1 zaak voordeliger Ook als maat- 1 confectie

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1