Bewapening met Polarisraket door Amerika aangeboden Conferentie te Oslo in besluitvaardige stemming BORMANN LEEFT NOG Zender in dienst: feest voor de IJsselsteiners „Lastige" bejaarden met riemen en hangsloten aan bedden geketend OVERDRUKKE DAGEN OP KOMST IN NEDERLAND I HlflÜKf Britten verontrust over veiligheid van Engeland De Bilt: Buien Beter weer NA PROCES GEORGE BLAKE: Ex-stafchef van de S.A. emeester van Gifhorn burgt Geivezen ambassadeur van Argentinië: Kunstenaar in arrest wegens plagiaat Waar? Berlij Luchtvaart Man valt vijftien meter G.G.D. HAARLEM STELDE RAPPORT OP Morgen geen Z.D. Vragen uit Kamer over verhoging inkomen Koningin Driehonderd Amerikanen willen Cuba verlaten .zW Bolletje/' in de zilveren rol vrijetijdsverf Verkeersproef Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breukcr. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwscli Dagblad PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Losse nummers IS cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartasf Advertentietarieven op aanvrage, - Rubriek Kabouter* T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4852 Woensdag 10 mei 1961 NAVO KRIJGT VIJF ONDERZEEËRS TEL AVIV (Reuter, AP). Mar tin Bormann, Hitiers plaatsvervan ger, is met dood maar houdt zich schuil in Zuid-Amerika. Toen Adolf Eichmann in Argentinië werd gegre pen vluchtte Bormann uit dat land, vermoedelijk naar Brazilië. Dit op zienbarende, maar nog weinig hou vast biedende, nieuws werd gisteren bekend gemaakt door een vroegere Argentijnse diplomaat, dr. Gregorio Topolevski, die zijn land als ambas sadeur in Israël heeft vertegenwoor digd. Topolevski zei dat de Argentijnse politie van de verblijfplaats van Bor mann en van diens identiteit op de hoogte was geweest. Hij vertelde ook dat Eichmann, indien Israël de Ar gentijnse regering had gevraagd hem uit te leveren, gewaarschuwd zou zijn geworden en meteen zou zijn on dergedoken. Mengele ook Sedert de ineenstorting van Hit- Iers nazirijk vonden volgens Topo levski duizenden Duitsers een wijk plaats in Argentinië. Thans, zei hij, wonen ongeveer 70.000 Duitsers in Ar gentinië. Topolevski beweerde dat ten tijcle van het bewind van Péroti de nazi's voor zeker vijfhonderd miljoen dollar goud en effecten en andere waardepapieren van Zwitserland naar Argentinië hadden laten sturen. De sadistische dokter uit het kamp Auschwitz, dr. Mengele, moet volgens Topolevski ook in Argentinië wonen. Diens zoon drijft in dat land volgens hem een meubelmakerij. Spoorloos Martin Bormann, die na de vlucht van Rudolf Hess de plaatsvervanger van Hitier werd, verdween na de oor log spoorloos. In Neurenberg werd hij op 1 oktober 1946 bij verstek ter dood veroordeeld. Later verklaarden Ar thur Axmann, de leider van de Hitler- Jugend, en Erich Kempke, de parti culiere chauffeur van. Hitier, dat hij was omgekomen hij een poging uit het belegerde Berlijn, te ontkomen. De rechtbank in Berchtesgaden liet toen, in 1954, een akte van overlijden op stellen. In april van dit jaar verklaarde dr. Fritz Bauer, openbaar aanklager in Hessen, te geloven dat een geheime internationale organisatie Bormann en andere hooggeplaatste nazi's kort na de oorlog Duitsland uit gesmokkeld had. In Bonn zei een zegsman van de Westduitse regering gisteren dat, waaneer mocht blijken dat Bormann nog in leven was, zijn uitlevering ge vraagd zou worden. ROTTERDAM De Rotterdamse teke naar-cabaretier C. de V. is, verdacht van plagiaat en oplichting, gearresteerd. Hij zou aan ongeveer dertien prijs vragen hebben meegedaan en zijn in zendingen hebben ontleend aan het werk van andere kunstenaars. Hij heeft de eerste prijs vijfhonderd gulden gewonnen in een prijsvraag, die was uitgeschreven door het weekblad Hervormd Nederland. De bekroonde in zending zou echter afkomstig zijn uit een Zweeds blad en getekend door een Zweed se kunstenaar. Aanvankelijk zou de redactie van Her vormd Nederland zich tevreden hebben gesteld met de terugbetaling van de prijs. Er zou zelfs een regeling zijn ge troffen voor de terugbetaling, maar toen er na de eerste aanbetaling niets meer volgde, zou aangifte zijn gedaan. De Zweedse kunstenaar heeft thans Her vormd Nederland voor het geld aan gesproken. Met een druk op een knop heeft koningin Juliana gistermiddag de nieu we televisie- en f.m.-zenders in IJssel- stcin in gebruik gesteld. Het was feest in het Utrechtse dorp. Het plaatselijke muziekkorps blies vrolijke tonen aan de voet van de reusachtig hoge toren. Na de ingebruikstelling vertelde ir. P. H. Boukema van de P.T.T. de Koningin over de werking van de nieuwe zendtoren. Door .de nieuwe zenders kan in het westen en midden van ons land de televisie beter ontvangen worden. De nieuwe toren is negentig meter hoog. Daarop staat een stalen mast van 260 meter. Deze mast is door een kogel gewricht met de toren verbonden, zo dat hij in alle' richtingen gedraaid kan worden. De f.m.-zendantenne is op 2S0 meter, de televisie-antenne tussen de 300 en 340 meter aangebracht De apparatuur van de toren kan worden uitgebreid. Zo zal bijvoorbeeld de apparatuur voor telefoniestreal- verbindingen er in gemonteerd wor den. Als het aantal televisieprogram ma's met twee of drie wordt uitge breid, aan kunnen nog één of twee zenders geplaatst worden. Bij de plechtigheid van gisteren waren onder anderen aanwezig de com missaris van de Koningin in Utrecht, mr. C. T. E. Graaf van Lynden van Sandenburg, prof. mr. P. S. Gerbrandy, medeoprichter van de Nozema, de maatschappij die de zenders in beheer heeft, en mr. H. J. Soholvink, de directeur-generaal voor de volksont wikkeling van het ministerie van O.K. en W. Van onze correspondent OSLO. De conferentie van de Navo te Oslo is na een wat traag begin toch tot een bevredigend slot gekomen. Gisteren heeft Dean Busk, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, de Noord- atlantische verdragsorganisatie vijf onderzeeboten aangeboden die in staat zijn raketten van het type Polaris af te vuren. Voorts is gisteren besloten een bijzondere commissie in het leven te roepen die voorbereidingen moet treffen tot het beantwoorden van maatregelen die de Sowjetunie wellicht zal nemen tegen West-Berlijn. Vooral van Amerikaanse en van Westduitse zijde vreest men dat de Sowjet unie spoedig het offensief tegen West-Berlijn zal heropenen. Deze twee gebeurtenissen hebben er in belangrijke mate toe bijgedra gen dat de bijeenkomst van de At lantische raad een zeer energieke indruk heeft gemaakt, wat vooral van belang is tegenover de commu nistische wereld. In lange tijd heeft men niet zoveel besluitvaardigheid op bijeenkomsten van de Navo kunnen constateren. Het is nog niet bekend waar de Amerikaanse onderzeeboten met raket ten zullen worden gestationeerd. Twee van zulke onderzeeboten bevinden zich reeds in Europese wateren. Zij hebben een. basis In Holy Loch in Schotland. Het bevel over de schepen blijft in Amerikaanse handen en de Amerikaan se president zal in laatste instantie be slissen wanneer de raketten, die een actieradius hebben van 2400 km moeten worden gebruikt. De bijzondere studiegroep voor de verdediging van West-Berlijn zal be staan uit vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Groot-Britannië, Frankrijk en West-Duitsland. Groot- Britannië heeft reeds bepaalde sugges ties over het Berlijnse vraagstuk aan de studiegroep voorgelegd. n Dean Rusk heeft het gisteren nog eens duidelijk gemaakt dat de tegenwoor dige status van West-Berlijn met alle middelen zal worden verdedigd. Hij deed het voorstel om zo spoedig moge lijk de gehele defensie van het Westen in Atlantisch verband aan een onder zoek te onderwerpen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Met het onderzoek hoopt men nog in de herfst gereed te zijn. Rusk deelde verder mee dat de Ver enigde Staten de eigen strijdkrachten op hun tegenwoordige sterkte zullen handhaven. Dat geldt ook voor het Amerikaanse potentieel in Europa en met name voor de kernwapens die Amerika in Europa heeft. Daaruit werd de conclusie getrokken dat de Verenigde Staten van plan zijn ook de Westduitse strijdkrachten van kernwapens te voorzien. Daarbij zou den de kernladingen echter, zoals ge bruikelijk, onder Amerikaans toezicht blijven. De Verenigde Staten dringên er tegelijkertijd op aan, dat ook het bezit aan conventionele wapenen zal worden vergroot. De Deense minister van buitenlandse zaken, Krag en zijn Nederlandse ambt genoot Luns hebben van de gelegen heid gebruik gemaakt om te pleiten voor vrijheid van burgerluchtvaart. De beperkende maatregelen in de Ver enigde Staten werden echter niet bij name genoemd. Minister Luns en staatssecretaris Van Houten zullen vandaag nog een ge sprek over de landingsrechten van de K.L.M. in Amerika hebben met minis ter Dean Rusk. Vandaag eindigt de conferentie van de Atlantische raad. Eigen nieuwsdienst SLUISKIL. De veertigjarige con structie-arbeider S. Smets uit Geel (België) is gistermiddag om het leven gekomen bij de Compagnie Neérlan- daise de l'Azote te Sluiskil. De Belg verloor het evenwicht bij zijn werk aan een constructietoren. Hij viel van vijftien meter hoogte naar beneden en was op slag dood. Van een onzer verslaggevers HEEMSTEDE In een bejaardentehuis in Heemstede werden tot voor kort lastige verpleegden met honderiemen en hangsloten aan hun bedden geketend. Ook andere wanbeliandelingen zijn toegepast. Men had in dit rusthuis een waarschuwingssysteem ingesteld om te voorkomen dat bij plotselinge controle deze ontoelaatbare maatregelen aan het licht zouden komen. Het rapport dat de Haarlemse G.G.D. over deze kwestie heeft op gesteld, is nog niet openbaar. Ons is echter bekend, dat dit rapport een volledige bevestiging inhoudt van deze feiten, waarover het Tweede- Kamerlid mej. dr. De Vink (k.v.p.) schriftelijke vragen heeft gesteld aan de minister van maatschappelijk werk. Verrast Bij verschillende gemeentelijke instanties waren al veel eerder be zwaren binnengekomen tegen dit rusthuis, Huize Helena, Pieier de Hooghstraat 2, Heemstede. De ge meente Haarlem plaatste al sedert twee jaar geen patiënten meer in het tehuis. Er zijn nu voornamelijk par ticuliere verpleegden opgenomen: in totaal dertig, van wie zes geestelijk gestoord zijn. Door een plotseling onderzoek op een laat avonduur heeft de Haarlem se G.G.D., die ook toezicht houdt op de Heemsteedse rusthuizen, de ge wraakte feiten kunnen vaststellen. Rechtstreeks ingrijpen van de Heem- steedse politie werd echter niet nodig geoordeeld. De directeur van Huize Helena, de heer Th. G. Huibers, onthield zich gisteravond van commentaar. „Deze zaak wordt sterk overdreven," was alles wat hij wilde zeggen. Uocilijli B. en W. van Heemstede zullen vanmiddag het rapport bespreken en een beslissing nemen over Huize Helena. Zij kunnen de vergunning van het rusthuis intrekken, of corri gerende maatregelen nemen. Het gemeentebestuur zal bij zijn besluit zeker rekening houden met het grote tekort aan verpleegmoge- Huize Helena lijkheden voor bejaarden. Alleefi de gemeente Haarlem komt al ruim vierhonderd bedden tekort. Als Huize Heléna zou worden gesloten, zou men niet weten waar de dertig bejaarde patiënten onder te brengen. Gehele probleem Mej. dr. De Vink heeft aan minis ter Kiompé ook gevraagd, hoe het staat met het ontwerp-wet op de be jaardentehuizen, en wanneer dit ont werp de Kamer zal bereiken. „De misstanden in het Heemsteed se tehuis zijn voor mij alleen maar aanleiding geweest om het probleem in zijn geheel weer aan de orde te stellen," zei mej. De Vink ons gister avond. „Het is prachtig en hard nodig dat wij aandacht besteden aan de kettinghonden, maar de nood van onze bejaarden mag niet op de achtergrond raken; vooral niet van de geestelijk gestoorde bejaarden, wier positie dubbel moeilijk is." Morgen, Hemelvaartsdag, zal het Zeeuwsch Dagblad niet verschijnen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Over het voorstel het inkomen van de Koningin met een miljoen te verhogen tot 2,5 miljoen gulden per jaar plus een verhoging uit de rijkskas voor onderhoud der palei zen tot vijfhonderdduizend gulden per jaar, zijn in de Tweede Kamer een aantal vragen gerezen. Tn een land als het onze, zo schrij ven enige leden in het voorlopig ver slag, waar de band tussen vorstin en volk zo hecht is, kan en moet de minister niet schromen zo gedetailleerd mogelijk de redelijkheid van de ver hogingen aan te tonen. Het inkomen van de Kroon is sinds 1952 niet meer verhoogd. Uit de Twee de Kamer wordt gevraagd of het niet mogelijk is dit inkomen te koppelen aan de hoogte van kosten en prijzen. Daarmee voorkomt de regering dat zij wetsvoorstellen moet indienen om een achterstand in te lopen en zo een verhoging voorstelt, die moeilijk aan nemelijk is te maken in de ogen van de burgers ook al is zij zeer goed te verdedigen. Ook vele andere Kamerleden vinden dat het voorstel onvoldoende is toe gelicht. Zij vragen om een vergelijkend overzicht, dat de verhoging duidelijker zou wettigen. WASHINGTON (Reuter) Driehon derd van de twaalfhonderd Amerikanen die op Cuba wonen proberen hun papieren in orde te krijgen om het eiland te kunnen verlaten. De Zwitserse ambassade in Havanna, die voor de Amerikaanse belangen op komt, heeft blanco volmacht van Ame rika gekregen om de Amerikanen die weg willen met geld of op enige andere manier te helpen. Na de invasie van april zijn vele Ame rikanen hoeveel is niet bekend door Cubaanse militairen gearresteerd. Som migen van hen zün na een ondervraging weer vrijgelaten. Velen worden nog ge vangen gehouden. DEN HAAG. Het worden over drukke dagen, maar de records van Pasen en het weekeinde rondom de eerste mei zullen moeilijk te verbe teren zijn. Dat is de globale indruk van de verschillende vreemdelin genbureaus, die de gunstige wen- Van onze correspondent LONDEN Nog altijd houdt de nasleep van het spionageproces tegen George Blake de gemoederen bezig in Groot-Britannië. Gisteren werd van socialistische zijde in het Lagerhuis vergeefs geprobeerd een spoeddebat over deze kwestie uit te lokken. De speaker, voorzitter van het Huis, gaf daar echter geen toestemming voor. Een der socialistische leden betoogde dat het land dusdanig verontrust is dat het er recht op heeft te worden ingelicht over de wijze waarop de regering ge laaid heeft de veiligheid van de staat te verzekeren. Premier Macmillan was in het Lager huis aanwezig, maar hij behoefde giste ren nog niet mondeling te antwoorden op de stroom van vragen die hem over de onverkwikkelijke spionagezaak zijn gesteld. Op enkele schriftelijke vragen heeft hij intussen wel antwoord gegeven. Hij deelde mee dat er als gevolg van het door Blake gepleegde landverraad geen diciplinaire maatregelen zijn genomen, tegen wie dan ook. Bovendien liet de eerste minister weten dat hij geen be hoefte heeft aan de benoeming van een speciale parlementaire secretaris bij het ministerie van buitenlandse zaken, die belast zou moeten worden met veilig heidsaangelegenheden. Vandaag zal premier Macmillan, samen met de ministers Butler (binnenlandse zaken) en Heath, (lord grootzegelbe waarder) zijn vertrouwelijk gesprek over de spionageafaire hebben met Hugh Gaitskell, leider van de socialistische partij. Gaitskell wordt vergezeld van en kele voormannen van zijn partij: George Brown, plaatsvervangend leider van de labourfractie in het Lagerhuis, burggraaf Alexander van Hillsborough, leider van de socialisten in het Hogerhuis, en Ema nuel Shinwell. die evenals Alexander minister van defensie is geweest in een der na-oorlogse socialistische regeringen. WASHINGTON Enkele leden van de Nederlandse en de Amerikaanse delega tie naar de luchtvaartbesprekingen in Washington hebben gistermorgen tijdens informele voorbereidende besprekingen de mogelijkheid van doorbreking van de bestaande impasse onderzocht. Aan Nederlandse zijde namen daaraan staats secretaris Stijkel en de heer Spanjaard en aan Amerikaanse zijde de heren Bolster en Minetti deel. Daaruit blijkt dat het Nederlands- Amerikaanse overleg nog niet in het stadium van onderhandelingen is getre den. Beide delegaties bestuderen thans in hoeverre het beraad van gisteren de mogelijkheid heeft vergroot om uit het i slop te geraken. Advertentie ''tn i m u\^v ROTTERDAM. De Rotterdamse rechtbank heeft de 38-jarige kelner J. R. uit Rotterdam wegens poging tot moord op zijn vroegere echtgenote tot zes jaar gevangenisstraf en beschikking stelling van de regering veroordeeld. De officier had acht jaar geëist. R. werd ervan beschuldigd in okto ber vorig jaar in een café op de vrouw te hebben geschoten. Zij was onder de tapkast gedoken en werd niet gewond. Twee bezoekers van de bar werden wél getroffen. BONN. De gemeenteraad van Gifhorn heeft de 66-jarige Wilhelm Schepmann, die bij het einde van de oorlog stafchef van de S. A. was, tot plaatsvervangend burgemeester gekozen. Hij kreeg de stemmen van de C. D. U., de Duitse partij, de libe rale partij en de vluchtelingenpar- tij. Het orgaan van het Westduits verbond van vakverenigingen acht de ze verkiezing terecht niet te veront schuldigen en het toppunt van tact loosheid en gebrek aan smaak, Schepmann is reeds in 1922 lid geworden van de nationaal-socialis- tische partij. Hij organiseerde o.a. de S. A. in het Ruhrgebied. Nadat Hitler in 1933 aan de macht was ge komen werd Schepmann eerst com missaris van politie in Dortmund en later regeringspresident in Dresden. Einde 1943 volgde hij Viktor Lu'tze op als hoold van de S. A. Na de oorlog leefde Schepmann in West-Duitsland enige jaren onder een valse naam. In 1949 werd hij ontdekt, maar men kon hem niet veel ten las te leggen. De S. A. was bovendien door het geallieerde militaire tribu naal te Neurenberg in 1945 niec als In de Zwolsevaart in Marknesse is het zesjarig meisje L. Munster ver dronken. Voorbijgangers vonden het kind, toen het al een half uur in het wa ter had gelegen. een misdadige organisatie beschouwd. Schepmann kreeg een gevangenis straf van slechts negen maanden. In 1952 werd Schepmann, die was toege treden tot de partij van de vluchte lingen, lid van de gemeenteraad van Gifhorn. Advertentie ding in het weer en de vrije vrijdag in vele Duitse bedrijven in aanmer king nemen bij het voorspellen van de drukte in de komende dagen. De VVV in Rotterdam: We zitten vol, maar het is toch ook weer niet om over naar huis te schrijven. De Duitsers hebben de overhand, maar de Fransen bezetten een goede tweede plaats. De WV in Groningen: Er staan extra ploegen klaar om de kantoren te bezetten. We verwachten veel Duit sers. vooral mensen, die zich komen oriënteren voor hun zomerplannen. De Scandinaviërs zouden ook wel eens in drommen kunnen komen opzetten vooral met de Pinksterdagen. Het zijn maar losse steekproeven in een land, dat de lusten en de lasten van een bijzonder druk voorjaar nog in de benen heelt. Het Horecabedrijf verwacht veel van de komende dagen, vooral omdat er zoveel Nederlandse bedrijven vrijdag dicht zullen zijn. Er zijn en worden extra voorraden voor de Hemelvaarts dag aangelegd, waarbij gerekend wordt op een grote Nederlandse volksverhui zing. De Duitsers zijn bijzonder wel kom, zei een grote exploitant in Zand- voort, maar de Nederlanders moeten de zaak toch, als het er op aankomt, goedmaken. De vrije vrijdag, die als een wat vreemd extraatje achter de vrije He melvaartsdag en voor de vrije zaterdag valt, is geen gemeengoed geworden. DEN HAAG. De politieverbindings- dienst in Den Haag zal op Hemelvaarts dag proeven nemen met verkeersleiding op de rijksweg van Utrecht naar Den Haag en Rotterdam. Hiermee wil men moeilijkheden zoals van tweede paas dag voorkomen. Er zal een onbemande mobilofoon-installatie in Schoonhoven worden neergezet, die automatisch ont vangt en uitzendt. De bedoeling is het verkeer op drukke dagen zo te controleren dat de wegge bruikers vanaf het verkeersplein Oude rijn bij Utrecht in de richting Vianen worden geleid of via IJsselstein de pro vinciale weg bij Krimpen aan de IJssel kunnen nemen. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Opklaringen, maar Y/y. ook enkele ver spreid optredende buien. Tot krach tig of matig afne mende noordelijke wind. Ongeveer dezelfde tempera- turen als gisteren. 'yS/ MIESJE: Ze zeggen r dat het morgen beter weer wordt. 11 mei: zon op 4.55, zon onder 20.20 maan op 3.52, maan onder 16.23. 12 mei: zon op 4.53, zon onder 20.22; maan op 4.17, maan onder 17.37. Van onze weerkundige medewerker De activiteit van de depressies die ons weer de laatste dagen nogal dwars heeft gezeten, is aan het verminderen. Dat is de goede boodschap die juist voor de Hemelvaartsdag komt. Een gebied van hoge druk, dat nog in betekenis toeneemt, ver plaatst zich langzaam over de Britse eilanden naar de Noord zee. Op grond daarvan mag een verbetering in het weer worden verwacht. Dit gebied veroorzaakt ook de koude stroming waar mee de lucht uit het poolgebied naar het zuiden en ook naar ons land wordt gebracht. Gisteren werd het in Twente niet warmer dan elf graden, elders werd hier en daar nog veertien graden bereikt. De koude lucht is zelfs tot de Rivièra doorgedrongen. Pas in Spanje en Portugal vinden we echt zomerweer. Het gebied van lioge druk zal de buiigheid doen afnemen. Wel zullen er vandaag nog enkele buien voorkomen, maar geleide lijk zal het weer opklaren. Van avond en in de komende nacht zal de temperatuur flink omlaag kunnen gaan, te meer omdat de wind gaat afnemen. Hoewel het overdag niet bij zonder zacht zal worden, is oip Hemelvaartsdag redelijk weet te verwachten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1