President van Katanga beschuldigd van hoogverraad FOTO NIEUWS Katanga wil adviseurs niet kwijt Eerste foto van een mens tijdens reis door de wereldruimte KANS OP SUCCES VOOR NEDERLAND i „SCHAF BRUIDSSCHAT AF" BABY (ALLEEN IN AUTO) GESTIKT Pogingen tot revisie met anderhalf jaar bestraft Touwtrekken om Venus van Geldrop De Bilt: Wind Soekarno onwel Bolivia m De Mau Mau in Kenya herleeft Landingsrechten voor K.L.M. Ongelukken eisen zes kinderlevens Redder in nood In België benzine weer goedkoper PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Zaterdag nog beloofd 2 3 4 Revolutionair wetsontwerp in Indië GjiMnhvaBS Bolletje/' in de zilveren rol ''tn mi iv\xN ARRESTATIES NA JUWELENDIEFSTAL Doodstraf voor diefstal van openbaar bezit Directeur: JACQ. DE SMEET; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te; Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 01100—6901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 01184—3224. Temeuzeni Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeenwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4850 Maandag 8 mei 1961 TSJOMBE GEARRESTEERD LEOPOLDSTAD. Het zelfstandige bestaan van de Congolese staat Katanga nadert zijn einde. President Tsjombe, in feite reeds vele dagen lang gevangene van de centrale regering is gisteren in arrest gesteld en beschuldigd van hoogverraad. De centrale regering van president Kasa- voeboe en generaal Moboetoe zal probe ren Katanga weer onder haar gezag te brengen, desnoods niet geweld. Zij zal alle huurlingen die in Tsjombe's dienst zijn bet land uitjagen. De rijkdommen van Katanga zullen aan geheel Congo ten goede komen. De Verenigde Naties staan ongetwijfeld achter de pogingen van de centrale regering om Katanga tot onderwerping te dwingen. In het noorden van Katanga hebben zij reeds verscheidene van Tsjombe's buitenlandse adviseurs gearresteerd in opdracht van het hoofdkwartier van de Uno in Leopoldstad. Zaterdag nog had de Katangaanse regering, be roofd van haar leider Tsjombe, een poging gedaan om tot overeenstemming met de Centrale regering en met de Uno te komen. Zij gaf te kennen dat zjj bereid was onmiddellijk deel te nemen aan bespre kingen over het naar huis zenden van alle blanke adviseurs en vreemde huurtroepen, als Tsjombe maar werd vrijgelaten. Tsjombe was toen reeds geheel machteloos. Gis teren werd hij formeel in staat van beschuldiging gesteld. De beschuldigingen luiden: Massamoord op leden van de stam der Ba- loeba. Vervaardiging en uitgifte van vals geld (Katan ga had eigen francs in omloop gebracht nadat de onafhankelijkheid was uitgeroepen). Diefstal van eigendommen van de centrale Con golese regering (geld, wapens en vliegtuigen). Rebellie tegen de centrale Congolese regering. 1 De regering van Katanga, die voortdurend moei lijkheden heeft gehad, zowel met de centrale rege ring als met de Uno, heeft onmiddellijk nadat zij had vernomen dat Tsjombe gearresteerd was, ge antwoord dat zij alle pogingen om Katanga weer onder het juk van Leopoldstad te brengen, zal be antwoorden met geweld. Zij zal de strijd voor de vrijheid tot het bittere einde voeren. Met deze verzekering heeft zij niet kunnen voorkomen dat de blanken, ad viseurs zowel als militairen, thans overwegen Katanga maar te verlaten. Zij zijn er in meerderheid van over tuigd dat de toekomst van Katanga staat of valt met Tsjombe. De arres tatie van het staatshoofd wordt door de blanken beschouwd als het begin van het einde. Dit is de eerste foto van een mens tijdens een vlucht door de wereld ruimte. U ziet hier Alan Shepard, ge fotografeerd in zijn capsule. Freedom 7 (Vrijheid nr. 7), terwijl deze zich door de ionosfeer voortbewoog. Het is een momentopname uit een 16 mm- kleurenfilm die tijdens de vlucht van Shepard werd gemaakt. (Zie verder pag. 3) En tvaar ben je de afgelopen dagen geweest? LA PAZ (Reuter-AP) President Soekarno is tijdens zijn bezoek aan de hoofdstad van Bolivia, La Paz, even onwel geweest, door de grote hoogte waarop de stad ligt (3800 meter boven de zeespiegel). De Indonesische president moest zaterdagmiddag een plaatsvervanger, de vice-premier Leimena, naar een bespreking met de Boliviaanse presi dent sturen, 's Avonds was hij zover hersteld dat hij een voorstelling van Indische danskunst kon bijwonen. Gisteren zette Soekarno zijn reis door Zuid-Amerika voort. Over Lima vloog hij naar Montevideo, de hoofd stad van Uruguay, die op zeeniveau ligt. Van onze correspondent LONDEN Duizenden blanken in Kenia leven weer in angst en vrees. De naam Mau Mau wordt hoe langer hoe meer gebruikt, vooral sinds de gruwelijke moord die dit weekeinde is gepleegd op mevrouw Norah Osborne, een 32-jarige moeder van vijf kinderen. Zij en haar man werden door vijf Kikoejoe's in hun woning overvallen. David Osborne, haar echtgenoot, ligt zwaar gewond in een ziekenhuis. Honderden politiemannen zoeken de bossen en velden in de buurt van de boerderij van de Osborne's af. Vlak bij de woning van het echtpaar werd een zak met schapenbeenderen gevonden. Botten zijn een symbool van de Mau Mau. Ook toen de terreur van deze sinistere organisatie enige jaren ge leden in volle hevigheid woedde, vond men steevast beenderen van schapen of geiten in de buurt van de slachtoffers. Wraak David Osborne heeft veel bijgedra gen tot de pacificatie van het deel van Kenia waarin hij woonde. Wellicht daarom hebben de overgebleven leden van de Mau Mau nu wraak genomen. Hij werd verschrikkelijk geslagen en geschopt tijdens de overval op zijn woning. Radiografisch overgebrachte foto Geen uittocht Daar tal van blanken onmiddellijk na het nieuws van de gevangenneming van Tsjombe begonnen hun koffers te pakken, maakten de Katangaanse re gering bekend dat er van een uittocht geen sprake kon zijn omdat niemand het land zou mogen verlaten zonder in het bezit te zijn van een uitreisvisum. Katanga kan zonder blanken niet be staan en het zal hen niet vrijwillig la ten vertrekken. De Uno, die geheel achter het optre den van de centrale regering staat, heeft de laatste weken op grote schaal versterkingen naar Katanga gezonden, zodat daar nu ten minste achtduizend man van het internationale leger zijn. Hun voornaamste taken zijn het voor komen van wanhoopsdaden door de Ka tangaanse regering (de politiek van de verschroeide aarde b.v.), het voorko men van bloedige tegenmaatregelen (afslachting van de Baloeba), het bij staan van de blanken en het bewaken van de mijnen die Katanga's belang rijkste bron van inkomsten zijn. GENUA De hoogste stedelijke en havenautoriteiten aan de wal, een escorte van sleep- en politieboten en een tien minuten durende kakofonie van loeiende sirenes dat alles vorm de zaterdagochtend de overweldigende ontvangst van het Nederlandse vracht schip Nijkerk in de haven van Genua. Het Nederlandse schip was de 250.000ste vrachtvaarder die Genua aan deed sinds 12 februari 1903, de dag waarop een havenschap in die plaats werd gevormd. NEW DELHI (Reuter) De Indi sche kamers van volksvertegenwoor digers hebben zaterdag in een histori sche zitting gedebatteerd over een wet welke beoogt het eeuwenoude sys teem van de bruidsschatten af te schaffen. Het is de tweede maal sinds de onafhankelijkheid dat de twee kamers gezamenlijk bijeen ko men. De grondwet schrijft dit voor wanneer de beide kamers er niet in slagen overeenstemming te bereiken over een wetsontwerp. De nieuwe wet, die voor Indië bij zonder revolutionair is, is al acht tien maanden lang tussen de twee kamers heen en weer geweest. Het geven van een bruidsschat is in Indië nog evenzeer een gewoonte als het gebruik dat de ouders voor het hu welijk van hun kinderen zorgen. De bruidsschat kan variëren van een gouden armband tot giften ter waar de van honderdduizenden' rupees. Vol gens premier Nehroe zal de nieuwe wet bijdragen' tot de emancipatie van de Indische vrouw. Van onze luchtvaartredacteur DEN HAAG Staatssecretaris E. G. Stijkel is zaterdagmiddag naar New York vertrokken om van daag te Washington de luchtvaart onderhandelingen voort te zetten. Het is sinds 1956 de vierde maal. dat Nederland en de Verenigde Sta ten officiële besprekingen voeren over landingsrechten van de K.L.M. op de Amerikaanse westkust. De staatssecretaris zei voor zijn vertrek; „Ik acht het op zichzelf be vredigend, dat de Verenigde Staten bereid zijn tot voortzetting van de on derhandelingen. De taak van de dele- Advertentie BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBEO met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen gatie zal zeker niet gemakkelijk zijn,, ook al omdat in Amerika .een zekere stemming tegen het verlenen van de gevraagde rechten is gekweekt". Hij achtte het een voordeel, dat de wederzijdse standpunten uitvoerig be kend waren. Die zijn vastgelegd in vier nota's twee van elke kant. „Deze voorkennis wettigt de verwachting dat er een reële kans op succes bestaat". Hij vervolgde: „Het Nederlandse standpunt is, dat er sprake is van dis criminatie jegens Nederland en de K.L.M. Landingsrechten zowel op de oostkust als op de westkust van Ame rika hebben wel de Scandinavische landen, Engeland, Duitsland, Frank rijk, Italië, Australië, Indië, Mexico en Brazilië. Japan en de Philippijnen heb ben alleen landingsrechten op de westkust. De rechten, die deze landen hebben verworven, sluiten een mbe- perkte frequentie in". Gegevens De vorige keren voerden de Vere nigde Staten als argument aan, dat er niet voldoende vervoer zou zijn tussen Nederland en Los Angeles. Nederland antwoordde dat zulk een luchtverbin- ding wel verantwoord zou zijn. Staats secretaris Stijkel heeft de indruk dat Amerika nu meer de nadruk zal leg gen op andere wensen. Die betreffen de statistische gegevens van de K.L.M. over haar transatlantisch verkeer. Dr. H. O. Sleumer en dr. P. van Royen zijn zaterdagochtend naar Nieuw-Guinea vertrokken voot een wetenschappelijke expeditie die een vervolg is op het bota nisch onderzoek van dr. Van Royen, zes jaar geleden. Advertentie s\\umn///// LONDEN (AP) Met de arresta tie van negen mannen zal misschien een einde komen aan de reeks van juwelendiefstallen op Londen Air- port. Zaterdagavond nog verdween er een lading juwelen uit een vlieg tuig dat van Hamburg kwam, maar bij de arrestaties kwam deze lading terecht. Vijf van de gearresteerden werk ten op de afdeling bevrachting van het vliegveld. De anderen waren een bookmaker, een juwelier, een aspirant steward en een beroeps gokker. Juwelen ter waarde van twee mil joen gulden zijn teruggevonden. MOSKOU (Reuter) De Opperste sowjet heeft zaterdag bepaald dat de doodstraf weer zal kunnen worden toe gepast op personen die a) op grote schaal openbaar eigendom stelen; b) geld of waardepapieren vervalsen: c) reeds voor ernstige misdaden ver oordeeld zijn geweest; d) aanvallen uitvoeren op het bestuurs apparaat of misdadige groepen organi seren. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM Een baby van vier maanden, die door zijn Ouders ruim twee uur in een auto alleen was gelaten, is zaterdagmiddag in zijn geïmproviseerde bedje op de achterbank van de wagen gestikt. De ouders waren omstreeks half zes een restaurant bij het Sloterbad in Amsterdam binnengegaan. Toen zij tegen acht uur bij de auto terug kwamen, lag het kindje op zijn buik, met zijn hoofdje diep in het beddegoed. Het twee en een half jaar oude zoontje van de familie Van der Jagt in Uithoorn verdronk zaterdag in het Zijdelmeer. De kleuter was in een onbewaakt ogenblik in het water ge vallen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. Het Haagse ^gé- rechtshof heeft de Amsterdamse koop man W G. van E. (49) tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek en terbeschikkingstelling van de rege ring veroordeeld wegens valsheid in geschrift en uitlokking van bedreiging. Daarmee had hij geprobeerd revisie te krijgen var. verscheidene vonnis sen die tegen hem waren gewezen. In de eerste plaats had Van E. een verklaring van een verpleger uit een psychiatrische inrichting aan de Hoge Raad overgelegd, die onmiskenbaar vals was. Met deze verklaring had hij willen aantonen, dat hij de verpleger niet zou hebben omgekocht en dus ten onrechte voor omkoping was veroordeeld. In de tweede plaats had hij een ken nis naar een Voorburgse dame gestuurd, bij wie hij in de kost was geweest. De kennis had haar verteld, dat zij ver giftigd zou worden als zij haar tegen Van E. afgelegde verklaring niet zou intrekken. De vrouw had getuigd in een zeden zaak icgen Van E. Om revisie in deze zaak te krijgen, had Van E. haar met een pijmijke dood laten bedreigen. De vrouw was zo verstandig geweest met een naar de politie te gaan. OSNABRUECK (DPA) Samen met Duitse collega's hebben Nederlandse politiemannen zaterdag het verkeer in Osnabrueck geregeld. Einige leden van de verkeerspolitie uit Enschede waren ioor Osnabrueck uitgenodigd ter gelegenheid van de in ternationale dag voor verkeersveilig heid. De Enschedese politiekapel luis terde het bezoek op. UTRECHT In de Utrechtse Weerdsingel zijn zaterdagmiddag twee mensen in de weer geweest om een elfjarige jongen van de ver drinkingsdood te redden. Een van hen, de dertigjarige mevrouw M. J. van H. (astmapatiënt), kreeg het zo benauwd, dat zij bijna zelf was ver dronken. De vrouw had de jongen in het water zien vallen en was hem on middellijk nagedoken. De 27-jarige instrumentmaker J. J. Alflen, die zag dat de vrouw de grootste moeite met zichzelf had, sprong ook in het water. Het drietal kwam veilig boven water. Mevrouw Van H. moest naar het beademingscentrum van het Academisch Ziekenhuis worden ge bracht om haar op verhaal te laten komen. De twee anderen konden zich wat verfrissen bij de familie Doove, die al eerder op de dag een drenke ling aan schone kleren had geholpen. O De vijfjarige Dirkje Koom, die sinds vrijdag in Amsterdam werd ver mist, is verdronken. Het lijkje werd zaterdagmiddag gevonden in het water van de Schinkel bij de Sloterkade. In het haventje in Amsterdam- Slotermeer verdronk de zevenjarige Wim Kooke. De jongen had aan de waterkant gespeeld. Eien nieuwsdienst TILBURG. Het Provinciaal ge nootschap voor kunst en weten schappen in Noordbrabant is niet te spreken over de archeologen die de kortgeleden gevonden „Ve nus van Geldrop" naar Groningen hebben meegenomen. De opgravin gen zijn verricht, zo klaagt men, zonder dat het genootschap daarbij werd betrokken. In de jaarvergadering van het ge nootschap in Tilburg hebben gisteren verscheidene leden hun ontstemming over deze zaak geuit. Het bestuur deelde mee dat men zal proberen om de steen met het dansende meisje naar Noordbrabant terug te krijgen, desnoods in bruik leen. En in Limburg In Limburg is door het prehistori sche meisje enige verwarring ont staan. Amateur-archeologen die in Neer onderzoekingen hebben verricht, hebben enige tijd geleden een steen naar de universiteit van Groningen gestuurd, die zij ongeveer een jaar geleden hebben gevonden. Zij meen den dat men in Groningen misschien hun steen voor de Brabantsp had aan gezien. Prof. dr. H. T. Waterbolk, de direc teur van het Biologisch archeologisch instituut van de universiteit Van Gro ningen. deelde ons mee dat er van een vergissing geen sprake is. Er zijn inderdaad twee stenen, maar op de Limburgse is geen tekening te on derscheiden. Vergissen zou trouwens uitgesloten zijn omdat de steen uit Neer uit een oudere cultuurfaze stamt. De vierjarige Donald van de Laa- ken, die vrijdag zwaar werd gewond door een val van twaalf meter, is zaterdagochtend in het Rotterdamse ziekenhuis Dijkzigt overleden. BRUSSEL. In België zullen mor gen de benzineprijzen van de grote olie maatschappijen voor de derde keer in een maand worden verlaagd. De Belgi sche automobilist zal van morgen af voor een liter gewone benzine 52(4 cent moeten betalen, voor super 55(4 cent. Er is in België thans sprake varl een kleine benzine-oorlog, die is veroor zaakt door de opening van benzinesta tions door een nieuwe onafhankelijke maatschappij. Deze maatschappij biedt beide soorten benzine vijftig centimes (3(4 cent) goedkoper aan dan de be kende grote oliemaatschappijen. Toen de grote maatschappijen drie keer achtereen een prijsverlaging aan kondigden, volgde de onafhankelijke on derneming direct met gelijke verlagin gen. Zij heeft nu aangekondigd een net van benzinestations over geheel België te zullen aanleggen. Het K.N.M.I. berichtte gisteravond om 23.15 uur: Opklaringen maar j-ook enkele buien, hier en daar met onweer. Matige tot krachtige in de kustprovincies af en toe harde wind tussen zuidwest en west. Weinig ver andering in tem peratuur. MIESJE: Vandaag maar een knijper extra. 9 mei: zon op 4.58. zon onder 20.17; maan op 2.58, maan onder 13.51. Advertentie BAgY'S UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1