MOMENT VAN INKEER EN SMART Spion Blake geen slachtoffer van hersenspoeling Landingsrechten: gesprek met V,S. niet zeker I STILTE VIEL OVER HEEL NEDERLAND MAANDAG GESPREK OVER VIJFDAAGSE AMBTENAAR Bonn verlaagt disconto tot drie procent ALARM IN ALGIERS De Bilt: Koeler PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Vrijdag 5 mei 1961 Macmillan in Lagerhuis: Diensten onder loep Beroep tegen vonnis VERPLEEGSTER VIST NAAST DE FT,ES Koning Hoessein trouwt eind mei Surinaamse partijen willen banden met Nederland behouden Mishandeling arts: elf maanden en afbetaling schade DOCHTERTJE STAL OP BESTELLING Amerikaanse nota stelt teleur Ontslag rechtsvervolging CASTRO NAAR MOSKOU TOTOWINNAAR VEROORDEELD Z.-AFRIKA: HOGER bleek oefening VERJAARSGESCHENK Motorjacht voor prins Bernhard Arbeidsmarkt nog steeds krapper Directeur: JACQ. DE SMIT: Chefred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 68, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 011802009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Temeuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 011503189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 011102991. ZeeuwsGh Dagblad leiN nummer* 3% cent. Atomminntipeijs 0,56 per week, f Ir— per kwarts# Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,— 16e JAARGANG No. 4848 Van onze correspondent LONDEN Er komt geen speciaal onderzoek naar de achtergrond van de zaak-Blake. George Blake, een ambtenaar van de Britse buitenlandse dienst, werd maandag wegens spionage voor de Sowjetunie tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Premier Macmillan meent niet dat er een apart onderzoek in deze affaire nodig is. Hij zei dat in een verklaring die hij gister middag aflegde in een stampvol Lagerhuis dat in doodse stilte toeluisterde. „Ik geef het huis de verzekering", zei Mac millan even later, „dat ik alle omstandigheden tnet grote zorg bestudeer teneinde te beslissen of er maatregelen genomen kunnen worden om het land tegen verraad van dit soort te be schermen". Nadrukkelijk voegde de premier hieraan toe dat Blake's spionage voor de Russen Engeland geen onherstelbare schade heeft toegebracht. Hij had beslist geen toegang tot geheime gegevens over de defensie van Groot-Britannië, of over zaken betref fende kernwapens en dergelijke. Ondanks de weinig opzienbarende woorden van premier Macmillan over deze onverkwikkelijke af faire, verwacht men in Londen algemeen dat de regering met spoed ingrijpende maatregelen zal tref fen gericht op het beter bewaren van 's lands ge heimen. Met name de contraspionagedienst en de andere veiligheidsdiensten zullen danig onder de loep worden genomen. Ook het ministerie van bui tenlandse zaken, dat Blake in dienst had, zal bij het onderzoek worden betrokken, meent men. Macmillan zegde toe dat hij de zaak-Blake uit voerig met Hugh Gaitskell. de leider van de op positie, zal bespreken, aangezien hij .in het lands belang ra het openbaar niet verder over de bijzon derheden van de spionagezaak kon uitweiden. Premier Macmillan weersprak in zijn verklaring de veronderstelling dat George Blake tijdens zijn ■driejarig gevangenschap in Korea aan hersenspoe ling onderworpen zou zijn geweest. Hij was wel slecht behandeld, maar verder wilde de eerste mi nister zeker niet gaan. Nadat Blake uit gevangenschap in Engeland terug keerde, is hij, aldus onthulde de premier, uitermate streng ondervraagd met het oog op zijn politieke betrouwbaarheid. Er was toen niet gebleken dat hij tot het communisme was bekeerd. Tot 1951 heeft hij zijn land loyaal gediend, tijdens zijn gevangen schap werd hij communist en erna begon het ver raad. Ook legde Macmillan nog eens de nadruk op het feit dat Blake nimmer geld aannam voor de diensten die hij de Sowjetunie bewees, hij werd geen lid van de communistische partij. Intussen heeft de verdediger van Blake hoger be roep aangetekend voor zijn cliënt tegen het vonnis dat hem eergisteren is opgelegd. Ook de vijf spionnen die onlangs tot zware straf fen werden veroordeeld hebben dat zoals bekend gedaan. Hun zaak wordt maandag in hoger beroep voor de tweede keer behandeld. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Een gokspelletje aan boord van het m.s. Montferland enkele maanden geleden buitengaats gespeeld kreeg gisteravond een on plezierig slot aan boord van het m.s. Westland, gemeerd aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Opvarenden van de Montferland hadden destijds, met een aardige pot als inzet, een gokje gewaagd. Toen het spel uit was bleek iemand tegen de spelregels te hebben gezondigd. De deelnemers kwamen overeen de pot niet uit te keren, gooiden een fles met een briefje in zee en spraken af dat het geld aan de vinder van die fles zou worden uitgekeerd. Aangespoeld iiliiiiillllliilillllliiiiiniii De fles spoelde aan op het strand van Schoorl, waar zij drie maanden ge leden door de twintigjarige verpleeg ster Joke Dalenberg werd gevonden. Op het briefje stond, dat de vinder zich schriftelijk aan een bepaald adres moest melden. Joke Dalenberg deed dat en het gevolg was, dat zij enkele dagen geleden de oplossing van het raadsel kreeg. In de Lutherse Diaconessen Inrichting in Amsterdam kreeg zij bezoek van de achttienjarige Peter Limbeek, kok aan boord van de Montferland. Zij kreeg de oplossing van het raadsel èn een invitatie om aan boord van de Westland, een ander schip van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, de op brengst van het gokspelletje in ont vangst te komen nemen. Geen feest 'iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiui Gisteravond zou het gebeuren, maar het feest is niet doorgegaan. De directie van de maatschappij bleek allerminst ingenomen met het grapje van de kok. Hij had ons eerst moeten verwittigen, zo verklaarde de directie. Zij weigerde de verpleegster toegang tot het schip en gaf de kok een schrobbering. Het was een aangrijpend ogen blik, toen gister middag koningin Juliana en prins Bernhard een krans legden aan de voet van het nationale monu ment op de Dam in Amsterdam, (zie foto links) Het was de hulde aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid van Nederland. De vlaggen half stok, de vaandels geneigd, de mili tairen stram sa luerend en daar overheen de ge spannen sfeer door de gedachte aan wat is ge schied. Voor velen was dat te veel, zü konden hun ontroering niet bedwingen en lie ten hun tranen de vrije loop. Het koninklijk paar was gister avond aanwezig bij de herdenking op het Stations plein in Baarn. De Koningin en de Prins legden daar een krans aan de voet van het een voudige monu ment. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. In het georganiseerd overleg komt maandag in Den Haag de werktijdverkorting voor het over heidspersoneel ter sprake. In de motie- Weijters, door minister Toxopeus als overbodig bestempeld, heeft de Twee de Kamer vorige week op hernieuwde besprekingen aangedrongen. Mr. Toxopeus zal waarschijnlijk in de loop van de volgende week gereed komen met het onderzoek dat beslis send zal zijn voor de schorsing van de besluiten tot werktijdverkorting voor het ambtelijk personeel in de drie grote steden. De minister heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeentebesturen van Amsterdam, Den Haag en Rotter dam. Ais eerste afgevaardigde heeft de Amsterdamse wethouder Steinmetz met de minister gesproken. De wet houders van Den Haag en Rotterdam zullen op korte termijn bij de minister komen praten. De Algemene Bond van Ambtenaren in Rotterdam, waarbij tienduizend te- den zijn aangesloten, houdt maandag avond in de Ahoyhal te Rotterdam een protestbijeenkomst. Het is de bedoe ling dat de leden van de Abva hun on tevredenheid over het schorsingsbe sluit in een motie zullen neerleggen. AMMAN (Reuter). Koning Hoessein van Jordanië heeft giste ren bekend gemaakt dat zijn huwe lijk met de twintigjarige Toni Gar diner waarschijnlijk eind mei zal worden gesloten. De toekomstige bruid van de ko ning is de dochter "an een Britse of ficier, die als adviseur van het Jor daanse leger in Amman werkzaam is. Het meisje heeft zich bekeerd tot het mohammedanisme en heeft de naam „Muna al Hoessein" aangeno men. Deze naam betekent Hoesseins keuze. PARAMARIBO (A.N.P.). De Verenigde Hindostaanse partij in Su riname wenst onder geen enkele voorwaarde de banden met het Ko ninklijk huis en met Nederland te verbreken en zal ook niet meewerken aan terugtrekking van het Neder landse leger uit Suriname. Dat heeft de voorzitter van de partij, ö'e heer Lachmon, lid van de Surinaam se delegatie naar de komende ronde tafelconferentie met de West, op een partijvergadering in Paramaribo mee gedeeld. Wel was hij er voorstander van dat Suriname binnen het Koninkrijk meer zelfstandigheid krijgt op het ge bied van de buitenlandse Betrekkingen. Hoe de r.t.e. in Den Haag verlopen zal weet ik niet, aldus de heer Lachmon. Ik weet echter wat ik zeggen zal en hoever ik kan gaan. Tenslotte heb- ik een retourbiljet en kan ik op ieder mo ment mijn koffers pakken en terugkeren naar Suriname. Geen verzet H'U voegde daar evenwel meteen aan toe dat ook ö'e Progressieve volkspartij en voor zover hij kon nagaan ook de Nationale partij Suriname wensen dat de band met Nederland zal blijven gehand haafd. In Amsterdam heeft de voorzitter van d'e K.V.P., mr. H. van Doorn, op een kringvergadering vooruitlopend op de ontwikkelingen op de r.t.c. gezegd: Ne derland moet open staan voor de ver langens van de rijksdelen en geen verzet bieden indien een van deze landen vol ledige onafhankelijkheid eist. Doordat hij zonder uitkijken op zijn bromfiets de provinciale weg in Oude Pekela overstak, is gisterochtend de 57- jarige heer P. Weeke door een perso nenauto gegrepen. In het ziekenhuis overleed hij. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. Het gekoer van de duiven hoog boven de doodstille Dam was het enige geluid dat gis- teravcaid tijdens de twee plechtige minuten van stilte opklonk. De honderden bij het nationale monument bogen het hoofd of keken op naar wat met grote let ters in het monument staat gebei teld: Aarde door het offer gewijd Samengebracht uit het ganse land Teken tot in verren tijd Van heugenis' en vasten band. Zij dachten terug aan de donkere jaren van de oorlog en aan hen die vielen voor wat Nederland vandaag viert de bevrijding. Amsterdam was daarbij het mid delpunt. Nadat koraalmuziek van de Amsterdamse politiekapel het bronzen geluid van de kerkklokken had overgenomen, kondigde het hoornsignaal „geeft acht" de twee minuten van bezinning aan. Op dat ogenblik viel er stilte over heel Nederland. Tot in de wijde omtrek van de Dam klonk daarna de stem van bur gemeester Van Hall in een korte toespraak. Elizabeth Hoitink droeg vervolgens drie gedichten voor: Gedenken wij onze doden, Het was een gewone jongen en Neen, onze doden neemt niemand ons af. Van kwart over acht trok een eindeloos voortschuivende rij mensen langs de voet van het monument en langzaam werd de grijze steenmassa van de monumentale trappen bedolven onder een schat van bloemen. Op de ereplek aan de voet van het pyloon stonden al grote kransen, 's middags daar geplaatst door koningin Juliana en prins Bernhard en door premier De Quay en de minis ters van binnenlandse zaken en defensie namens de regering. Toen al had het ritme van omfloerste trommen en gedempte koraalmuziek van de Marinierskapel geklonken en had Charlotte Kohier het twaalf de couplet van het Wilhelmus voor gedragen. Ook Curacao Tot in de verste hoeken van het koninkrijk werden de doden her dacht in Den Helder en op de Grebbeberg, in Den Haag en in Overveen, in Willemstad op Curasao en in Paramaribo in Suriname. Nog dagenlang zullen duizenden bloemen getuigen van het eerbewijs van Nederland aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Twee Haagse knapen, de broers J. (23) en W. V. (24), die in december van het vorig jaar zonder aanwijsbare reden een Hengelose arts drie maanden een ziekenhuis in ransel den, zijn gisteren veroordeeld. De Haagse rechtbank strafte hen met elf maanden gevangenis met aftrek, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en toezicht tijdens een proeftijd van drie jaar. Bij een nachtclub bij het Plein bracb ten zij in de nacht van 17 op 18 decem ber de Hengelose arts Ch.' R. W. Bott- ger ten val, waarna zij hem schoppend en slaand te lijf gingen. De man kreeg een gebroken heup. Hij heeft een schade opgelopen die op tien duizend gulden wordt geschat. Daarvoor werd de broers de bijzonde re voorwaarde opgelegd dat zij de arts 244 jaar lang elke week ieder tien gul den moeten betalen. De officier had tegen J. V. vijftien maanden met aftrek geëist en tegen W. V, negen maanden met aftrek. HAARLEM. De Haarlemse recht bank heeft gisteren de moeder van het veertienjarige meisje dat maandenlang kleding uit winkels had gestolen, de 39-jarige huisvrouw M. R. uit Haarlem, wegens heling tot drie maanden gevan genisstraf voorwaardelijk veroordeeld. De eis was acht maanden waarvan de helft voorwaardelijk geweekt. Enige we ken geleden had de rechtbank de vader van het meisje, eveneens wegens heling, één jaar gevangenisstraf opgelegd. De kledingstukken die het meisje ge durende tien maanden had gestolen, bij elkaar voor een waarde van drieduizend gulden, hadden de ouders aan buurt genoten verkocht. De opbrengst kwam in het huishoudpotje. Het kwam voor dat de buren, die dachten dat het echtpaar in kléding handelde, bepaalde kleren bestelden, die het meisje dan uit een winkel ging weg nemen. Van onze luchtvaartredacteur DEN HAAG. Het staat nog niet vast, dat Nederland gehoor geeft aan de Amerikaanse uitnodiging om vol gende week maandag de besprekin gen over landingsrechten voor de K.L.M. op de westkust van de V. S. te hervatten. De reden is, dat een nieuwe Amerikaanse nota als ant woord op het Nederlandse uitgangs punt voor de onderhandelingen de bewolking eerder zwaarder heeft ge maakt dan de lucht wat heeft op geklaard. Dinsdag deelden wij reeds mee, dat Nederland alleen over landingsrechten wil praten. Een gesprek over statis tische gegevens van het transatlan tische verkeer van de K.L.M. zou er geheel los van moeten staan. BERAAD De nieuwe Amerikaanse nota laat er geen twijfel over bestaan, dat de Verenigde Staten deze statistieken van doorslaggevende betekenis ach ten voor het verlenen van de ge vraagde landingsrechten. De uitwer king komt er dan waarschijnlijk op neer. dat de K.L.M. minder vluchten zal mogen maken op andere lucht havens, zoals New York en Houston. Deze nota bevatte tevens de uit nodiging om volgende week maandag te Washington de besprekingen te hervatten. Wegens de teleurstellende inhoud van de nota hebben staats secretaris E. G. Stijbel en deskundi gen van het ministerie van verkeer en waterstaat zich hierover ernstig bera den. Gisteravond was er nog geen besluit genomen. De laatste dagen wordt in de Ver enigde Staten een politiek steekspel AMSTERDAM. De officier bij de Amsterdamse rechtbank, mr. W. Tone- kens, heeft gistermiddag ontslag van rechtsvervolging gevraagd tegen de 51- jarige sportjournalist G. J. van G. uit Eindhoven in de zaak wegens smaad schrift jegens gangmaker Van Ingel- ghem en de Nederlandse stayer Martin Wierstra. „Het komt mij voor dat een veroorde ling niet mogelijk is omdat in het be wuste artikel geschreven is wat waar is, en de verdachte klaarblijkelijk het algemeen belang heeft willen dienen", aldus mr. Tonckens, die voor de subsi diair ten laste gelegde belediging ver zocht het openbaar ministerie niet ont vankelijk te verklaren. Aanleiding tot deze strafzaak en een inmiddels in appel verkerende civiele procedure was een artikel van de sport journalist op 7 september 1959 in een sportweekblad, waarin hij naar aanlei ding van een op 21 juli 1959 in het Olympisch Stadion gereden selectiewed strijd en de in Amsterdam gehouden wereldkampioenschappen onder meer had geschreven over de „wondermotor" van Van Ingelghem, die op zeven pun ten niet in orde zou zijn geweest. HAVANA (AFP). Premier Castro van Cuba heeft bevestigd dat hij naar Moskou zal gaan om de Leninprijs in ontvangst te nemen. In een vraaggesprek met een Cu baans dagblad zei Castro gisteren dat hij de toekenning van de Leninprijs niet als een persoonlijke onderschei ding beschouwde, maar als een eer bewijs aan het gehele Cubaanse volk. Eigen nieuwsdienst ALMELO. De 28-jarige J. H. S. uit Hengelo, enige tijd geleden een van de winnaars van de voetbaltoto, is gis teren wegens looddiefstallen door de Al melose politierechter tot twaalf weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaar delijk, veroordeeld. Hij had kennelijk gedacht dat de prijs niet op kon, want hij had dadelijk een auto, een televisietoestel en nog veel meer gekocht. Dat alles kostte veel meer dan het bedrag van de prijs, zo dat S. zwaar in de schulden was ge raakt. Hij was toen in zijn auto op roof uitgetrokken. Zijn tochten hadden hem bij elkaar 4400 kilo lood opgeleverd. gevoerd rondom de landingsrechten. De Nederlandse ambassadeur dr. J. H. van Royen verklaarde dat ons land driemaal zoveel Amerikaanse goede ren invoert als Amerika Nederlandse goederen invoert, MOTIEVEN De democratische senator George Smathers heeft bepleit, dat een even tueel verzoek van de K.L.M. om via de Noordpool naar Los Angeles te mo gen vliegen, moet worden afgewezen. Hij voerde aan, dat de K.L.M. op Ame rikaanse routes nu reeds twintig maal zoveel vervoer heeft als de Ameri kaanse maatschappijen. Een andere motivering was, dat de Amerikaanse maatschappijen in 1948 37 pet. van het vervoer over de Noord- atlantische routes verzorgden. Ver leden jaar was dat minder dan veer tig procent, ondanks het feit dat twee derden van dit vervoer uit Amerika kwam, aldus Smathers. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM West-Duitsland heeft het officiële disconto verlaagd van drie en half tot drie procent om de stroom van buitenlands kapitaal wat af te dammen. Zuid-Afrika heeft om tegengestelde reden, namelijk om de uittocht van kapi taal uit het land tegen te gaan, het officiële disconto verhoogd van vier en half tot vijf procent. In West-Duitsland zijn ondanks de revaluatie van de mark, de deviezen reserves aanzienlijk toegenomen. Het gevaar van ontwrichting van de Duitse economie werd voortdurend groter omdat de geldmiddelen te krachtig toe namen. Daardoor werd de drang naar loonsverhogingen en de toeneming van de kredieten aanhoudend groter. In Zuid-Afrika daarentegen zijn na de politieke moeilijkheden de devie zenreserves met miljoenen ponden ge daald doordat het buitenland zijn ka pitaal terugtrok. Daardoor dreigde een gevaar voor de positie van de betalings balans van het land. Ik nam hem mee naar een bios met cinemascopescherm. 4 Van onze correspondent PARIJS In de zenuwenoorlog, die de laatste dagen in Algerije woedt, heeft de Franse regering in de nacht van woensdag op donderdag een ac tief aandeel genomen. Kort na mid dernacht werd in de stad Algiers plotseling de alarmtoestand afge kondigd en duizenden soldaten en manschappen van de territoriale po litie stroomden de stad binnen. Zij waren afkomstig uit de omliggende kampen en kwamen de stad binnen onder dekking van pantserwagens en tanks. Onmiddellijk bezetten zij de strategische punten van de stad en vormden stalen cordons rondom de regeringsgebouwen en andere be langrijke gebouwen. Direct na hun aankomst begon het ge rucht te lopen, dat gedeserteerde een heden parachutisten die volgens berichten uit Madrid onder leiding zouden staan van ex-generaal Salan gesteund door de ondergrondse strijdkrachten van de Organisatie van het Geheime Leger, van plan waren enkele regeringsgebouwen en de wo ningen van de Franse regeringsleiders op te blazen en in brand te steken. PARAAT Deze geruchten vonden te meer geloof door de omstandigheden, dat enkele uren tevoren de Franse regeringscom missaris, Jean Morin, zijn vertrek naar Parijs plotseling had uitgesteld „als gevolg van de alarmtoestand". Vrijwel tegelijkertijd werd evenwel in Parijs bekend gemaakt, dat dit alarm slechts een oefening was om na te gaan in hoeveel tijd de stad Algiers in staat van verdediging gebracht kon worden, in geval van een overrompe ling. Het resultaat was, zo werd in Parijs gemeld, dat binnen een uur, nadat het alarm was gegeven, de stad in staat van paraatheid was. De nationale veiligheidsdienst profiteer de van dit alarm. Zij kon een groot scheepse razzia op touw zetten. Alle wegen van en naar de stad werden afgesloten en niemand mocht meer de stad in of uit, ook niet degenen, die in het bezit waren van speciale pas sen. Zelfs voorbijrijdende vuilniswa gens werden grondig doorzocht. De troepen hadden opdracht gekregen om na de eerste sommatie, waaraan geen gehoor werd gegeven, meteen raak te schieten. VERHOOR Er werd geen enkel incident gesigna leerd. Evenmin werd bekend gemaakt of de razzia succes heeft gehad. Ex-generaal Challe, die tegen 30 mei voor het speciale tribunaal zal ver schijnen, onderging gisteren zijn eerste verhoor door de rechter-commissaris, in bijzijn van zijn verdediger mr. Ar- righi. Challe verscheen in burger en was niet geboeid. Te Washington hebben de presidenten Kennedy en Bourguiba gedurende an derhalf uur de Algerijnse kwestie van alle kanten bekeken en bestudeerd. In een tweede gesprek, dat daarna zou volgen zouden zij het gehele Afri kaanse probleem met elkaar bestu deren. Van onze correspondent ALKMAAR. Prins Bernhard krijgt 29 juni op zijn vijftigste verjaardag van het Nederlandse bedrijfsleven een motorjacht ca deau. De Prins krijgt het jacht wegens zijn activiteiten in het be lang van de Nederlandse handel. Het geschenk krijgt vormgeving op de werf van de rederij Nic. Witsen Vis N.V. te Alkmaar. Verwacht wordt dat de Prins wanneer hij op 24 mei het luchtwachtcentrum te Alk maar bezoekt, ook een kijkje op de werf zal nemen. Het jacht is speciaal bestemd voor gebruik in de Middellandse Zee, wanneer het koninklijk gezin in zijn nieuwe villa vakantie houdt. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG In april is de wan verhouding tussen de geregistreerde arbeidsreserve en het aantal open staande aanvragen om werkkrachten nog aanzienlijk groter geworden. De geregistreerde arbeidsreserve daalde van eind maart tot eind april met meer dan zesduizend mannen, van 34.965 tot 28.638. Daartegenover steeg het aantal openstaande aanvragen met bijna hetzelfde aantal, van 65.983 tot 71.596 mannen. De arbeidsreserve verminderde in april bij de vrouwen van 3449 tot 3230. De openstaande aanvragen stegen ech ter van 39.873 tot 41.463. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Enkele opklarin gen, maar plaatse lijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige zuidwes telijke wind, koeler. MIESJE: Geen vrtf, toch feest. 6 mei: zon op 5.04, zon onder ift'no maan °P 1*04, maan onder 10.08.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1