'AMERIKA WACHT OP STARTBEVEL Pop voor de jarige Amerika houdt leger gereed GEEN uitbreiding zendtijd tv Spanning om keus van eerste ruimtevaarder Cambodjaanse staakt prins pogingen tot bemiddeling HOESSEIN GAAT HERTROUWEN I 10 HfiWJ Havenstaking in Londen wekt bezorgdheid KASTELEIN WINT ZEVEN TON OP KONGO-LOT Australië niet voor Nasution gezwicht MOSKOUONTMOETING Kennedy ontving zijn redder Arts voor rechter na dodelijke inentingen De BiltOpklaringen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Blikken bus Veiligheid Vandaag i VOEDSELVOORZIENING LOOPT GEVAAR Oostenrijk wil kloof in Europa helpen dichten Belgische verongelukt Explosief Straf op vals alarm Wie is er morgen jarig? Geef n TOMADO cadeau! Hulp nodig „PRESIDENT VAN O.W. SYNDICAAT IS VRIJ MAN' td Bolletje!' i In de zilveren rol Directeur: JACQ. DE SMIT; Chefred.: G. 3. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon 011006901. Vlissingen, Nieuwendijk 33, Postbus 24, telefoon 011843224. Terneuzen, Nieuwstraat 38, telefoon 01150—3189. Zierikzee, Havenpark 24, telefoon 01110—2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal1 Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters T cent per woord met een minimum van 1,—% 16e JAARGANG No. 4815 Dinsdag 2 mei 1961 KAAP CANA\ ERAL „De werkelijkheid is pas de vuurproef", zei gisteren luitenant-ko lonel William Douglas, de chef van de groep geneeskundigen en psychologen wier advies enkele uren later de doorslag zou moeten geven bij het kiezen van de eerste Amerikaanse ruimtevaar der uit de drie gegadigden, irgil Grissom, John Glenn en Alan Shepard. Op die vuurproef, het lanceren van een eerste bemande kunstmaan van het type Mercury in een hoge kogelbaan boven de Atlantische Oceaan, wachtte het Amerikaanse volk in een steeds groter wordende spanning, die een hoogtepunt zou bereiken omstreeks het aanbreken van de dag, wanneer onvoorziene omstandigheden daargelaten het startbevel klinkt. Al voor dat tijdstip, om kwart voor één Nederlandse tijd, begint een directe radioreportage van deze grote gebeurtenis in de nog maar jonge geschiedenis van de ruimtevaart door de B.B.C., zodat over de gehele wereld honderden miljoenen mensen die Engels verstaan er oorgetuige van kunnen zijn. VIRGIL GRISSOM In de zestien minuten na de adembenemende start zal het klok- vormige voertuig van de eerste Amerikaanse ruimtevaarder door hem en zijn kameraden schertsend de „blikken bus" genoemd eerst tot ruim 180 kilometer boven de aarde stijgen en, na een razend snelle afdaling, 480 kilometer van de lanceerplaats, bij het eiland Grand Bahama, hi de Atlantische Oceaan terecht moeten komen. In die zestien minuten moeten de lanceerraket, de kunstmaan en de man die de kogelbaanvlucht gaat maken alle vuurproeven doorstaan die een grote staf van geleerden en technici in de afgelopen jaren eerst op papier hebben gezet en daarna in laboratoria, op lanceerbases en in opleidingscentra zo goed moge lijk hebben nagebootst. Vuurproe ven, die combina ties van lanceer- raketten, kunst manen en proef dieren enige tijd geleden al met goed gevolg door stonden, waardoor het risicopercen tage al tot nabij het nulpunt was gedaald. Niettemin wach ten de uitverkoren ruimtevaarder in de laatste uren voor de start moei lijke, heel moei lijke ogenblikken. Volgens een van de drie, Virgil Grissom, zou het laatste uur het moeilijkste zijn: „Alleen maar zit ten wachten", zei hij, in een poging de gemoedstoestand te schetsen die hem zou bekruipen indien hij de uit verkorene was. mogelijke wordt gedaan om mijn leven te redden indien er iets mis gaat. ALAN SHEPARD Ontploft de lanceerraket, een 33 ton wegende en 28 meter hoge Red stone van het Amerikaanse leger, op het ogenblik van de start, dan moeten op dat zelfde moment kleine raketten die hoog boven de kunst maan uitsteken deze omhoog laten schieten opdat man en kunstmaan, na een kleine boog te hebben be schreven, enige honderden meters verder in zee terecht kunnen ko men. De deugdelijkheid van dit veilig heidsmechanisme werd bij verschei dene abusievelijk als mislukkingen aangemerkte lanceringen bewezen. Evenzeer werden de afgelopen maanden alle andere beveiligings maatregelen geperfectioneerd, en werden de astronauten zo ver trouwd gemaakt met alle fasen van de voorgenomen vlucht dat zij haast automatisch alle handelingen die voor hen waren uitgestippeld kon den verrichten. Het ongelukkige toeval zal, als het ligt aan de honderden Ameri kanen die te land, op zee en in de lucht op vele waarnemingspos ten, de machtige vloot schepen en in de tientallen vliegtuigen en heli kopters meteen na de start in actie komen beslist geen kans krij gen. De reddingsmacht die zij vor men bestaat uit een volledig smal deel van de Amerikaanse marine, waarvan het vliegdekschip Lake Champlain de kern is, esquadrilles patrouillevliegtuigen van de mari neluchtmacht, eenheden vliegtuigen van de zeereddingsdienst, radarspe cialisten, kikvorsmannen en op het ergste voorbereid chirurgen en operatiekamerpersoneel aan boord van de voornaamste schepen en op het eiland Grand Bahama, na bij het punt waar de vlucht moet eindigen. „Alleen maar zit ten wachten, ter wijl de klok het laatste uur van de „countdown" het aftellen van de mi nuten en seconden voor de start wegtikt. De ruimte vaarder zal bezig worden gehouden met gesprekken die hij per radio moet voeren met de commandopost. Het laatste halve uur zal het moeilijkste zijn. Er kan je in dat halve uur heel wat door het hoofd gaan." De enige zekerheid die de uitver korene dan zal hebben is: Al het JOHN GLENN De weersverwachting was giste ren gunstig. De meteorologische dienst op Kaap Canaveral verwacht te dat op het ogenblik van de start de hemel vrijwel onbewolkt zou zijn. Het wachten was op de naam van de uitverkoren astronaut. Die zou pas kort voor de start bekend gemaakt worden. De geneeskundi gen, die niets aan het toeval wil den overlaten, zeiden: Zelfs een lichte neusverkoudheid zal onher roepelijk diskwalificatie betekenen. Er lagen toen heel moeilijke uren voor drie mannen: Grissom, Glenn, Shepard. Een van de drie zou in de schaduw van Joeri Gagarin zijn leven op het spel moeten zet ten om voor zijn land iets groots te verrichten. LAOS: LONDEN (Reuter) Koning Hoes sein van Jordanië heeft zijn volk gister avond in een radiotoespraak meege deeld dat hij weer gaat trouwen. Zijn nieuwe echtgenote zal Moena el Hoessein zijn, die volgens de koning uit een „gewoon gezin" komt. Het eerste huwelijk van koning Hoessein eindigde vier jaar geleden met een echtscheiding. Ex-koningin Dinah woont nu in Kairo. De koning zei tot zijn volk dat hij genegenheid voor zijn verloofde had opgevat wegens haar goede hoedanig heden. „Zij is vreemdelinge in ons land, maar zij heeft haar hart geopend voor de liefde van ons volk", zei hij. De koning deelde verder mee dat zij mohammedaanse is maar geen Ara bische. VREDE NOG ONZEKER LONDEN. De wilde staking in de havens van Londen heeft de af gelopen twee dagen steeds ernsti ger vormen aangenomen. Meer dan veertienduizend havenarbeiders ne men er volgens een schatting van gisteravond aan deel. Naar ver luidt zal de regering zeker tussen beide komen wanneer er niet bin nen 48 uur een einde komt aan dit arbeidsconflict dat zulke rampzali ge gevolgen kan hebben voor de voedselvoorziening van de hoofd stad. John Hare, de Britse minister van arbeid, deed gisteren in het Lager huis een dramatisch beroep op de GRAZ (AFP). Oostenrijk zal een Europees initiatief nemen; het wil hier mee pogen een bijdrage te leveren tot de regeling van de problemen die be staan tussen de verschillende Europese economische organisaties. Dit deelde de Oostenrijksche kanselier Gorbach giste ren op de jaarbeurs van Graz mee. Oostenrijk zou zich jn een geschikte positie voor een dergelijk initiatief be vinden, omdat het binnenkort het voor zitterschap van de ministerraad van de Europese vrijhandelsassociatie (EVA) krijgt. Kanselier Gorbach is er van over tuigd dat deze Oostenrijkse stap in over eenstemming is met het EVA-verdrag, dat zich onder meer uitspreekt voor een associatie van alle leden van de Organisatie voor Europese economische samenwerking. Oostenrijk, aldus Gor bach, meent dat de toestand in de wereld rijp is voor een oplossing van het brandende probleem van de tegenstel ling tussen de zes landen van de Euro pese Economische Gemeenschap en de zeven van de EVA. stakende havenarbeiders om het werk te hervatten. Hij vroeg hun onmiddel lijk aan het werk te gaan in het be lang van het land, van hen zelf en de toekomst van de haven van Lon den. Zoals bekend begon de staking bij wijze van protest tegen het te werk stellen van een kleine groep niet-in- geschreven arbeiders bij een der ha venbedrijven. Minister Hare beloofde dat er een onderzoek zal worden in gesteld naar de grieven van de ha venarbeiders, mits die eerst weer aan het werk gaan. Ernstige zorgen maakt men zich in de eerste plaats over de dertigduizend ton voedsel die in de ruimen van de schepen en de pakhuizen liggen te wachten op behandeling. Vooral de toestand van de uien, sinaasappels en citroenen geeft reden tot bezorgdheid Op welke manier de regering zal ingrijpen indien er niet heel spoedig een einde komt aan de staking, valt nog niet te zeggen. Er wordt b.v. gedacht aan militaire hulp bij het los sen van aan bederf onderhevige voed selvoorraden. Voorts kan de regering de handela ren volmacht geven de voorraden waar zij het meest om verlegen zit ten, zelf in de haven te gaan halen. Gistermiddag heeft de staking zicb nog uitgebreid tot de Surrey Docks. Daar besloten achthonderd man het werk neer te leggen uit solidariteit met de stakers. Deze worden geleid door een comité waarin een aantal communisten zitting heeft. De vakbonden keuren deze staking natuurlijk af. Leiders van de betrok ken bonden voerden gisteren bespre kingen met de minister van arbeid. De huisvrouwen in Londen beginnen bij het winkelen de gevolgen van de staking al te bemerken. De prijzen van bepaalde soorten geïmporteerde groenten en fruit zijn aanmerkelijk hoger dan enkele weken geleden. Ze ker voor deze tijd van het jaar lig gen deze prijzen uitermate hoog. Van onze correspondent VLISSINGEN. Voor zestien gulden kocht a'e heer F. van de Groenendaal (46), sedert zes maanden de bezitter van café De Sport in Vlissingen, een heel lot in de Belgische Kongo-loterij. Nu is hij bijna miljonair: hij won de hoofdprijs van tien miljoen francs, dat wil zeggen zevenhonderd duizend klin kende guldens. De heer Van de Groenendaal speelt al 25 jaar in loterijen mee. Eén keer won hij vierhonderd gulden in de Staatsloterij. „Dat was een even pret tige ervaring", vertelde hij, „maar het bedrag maakte deze prijs natuurlijk interessanter". Toen hij enige tijd geleden de kans kreeg een eigen bedrijf te beginnen, greep hij die met beide handen aan. Onlangs kwamen er twee heren aan de deur, die mevrouw Van dejGroenen- daal (44) beleefd vroegen of haar man een sterk hart had. Toen zijn vrouw hem even later vertelde, dat hij de hoofdprijs van tien miljoen francs in de Kongo-loterij had gewonnen, om helsde hij zijn vrouw en wist hij alleen, dat „we nooit meer hoeven te werken". Achteraf betwijfelt zij toch sterk of hij het ooit zal kunnen laten. „Ik ben van dit vak gaan houden, zoals ook Van Walcheren in dat halve jaartje dat ik er zit. Ik heb geen last meer van maagpijn, zoals altijd in Rotterdam. Maar mijn vrouw wil graag terug naar Rotterdam. Ik zal haar haar zin geven. Voor mij geeft dat niet, want ik heb een roomwitte Alfa Romeo besteld". Toelage Wat dë heer Van de Groenendaal verder met het geld gaat doen weet hij nog niet precies. Voorlopig tapt hij bier maakt hij slaatjes klaar in zijn café. Hij heeft alvast zijn ouders een toe lage beloofd, die hun de verdere zor gen om de oude dag zal wegnemen. Zijn broers en zusters heeft hij een bedrag geschonken. De rest wil hij be leggen. „Mijn leven zal er anders gaan uitzien. Tot nu toe heb ik bediend, nu zal ik mij Laten bedienen. Verder zal ik zeker meer vrienden krijgen en ook meer vriendinnen, maar die heb ik niet nodig". OUDENBOSCH (ANP) De 64- jarige mevrouw A. Gulaine uit België is gistermiddag om het leven gekomen bij een botsing tussen twee auto's op de rijksweg Roosendaal-Breda. Haar zoon, die aan het stuur zat verleende geen voorrang aan een vrachtauto, waardoor een botsing volgde. De Belgische moet op slag dood zijn geweest. Nederland vierde feest en in het middelpunt daarvan stond een in alle opzichten groots défilé voor het hordes van het paleis Soest- dijk. De vorstin straalde van ge luk en drukte dankbaar een van de geschenken tegen zich aan, een pop, die haar cadeau was ge daan door een grote groep ver pleegsters en gezinshulpen van Het Groene Kruis, dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Overal in het land werd het feest op uitbundige wijze gevierd. Het was alleen jammer, dat de zon zich zo weinig feestelijk toonde. Die kwam op vele plaatsen pas Iaat in de middag. Niettemin zag Nederland er vrolijk uit, met overal vlaggen en wim pels en in de straten duizenden mensen met „uitgaansgezichten". DJAKARTA (AFP) De Indonesi sche minister van defensie, generaal Nasution, heeft gisteren in Djakarta erkend dat hij er niet in is geslaagd het Australische standpunt inzake Nieuw-Guinea te wijzigen. Nasution was zojuist van een bezoek aan Australië en de Philippijnen terug gekeerd. Hij schijnt ook in Manilla niet veel succes te hebben gehad, maar Q'aar liet hij zich niet over uit. Hoewel ik een nauwkeurige uiteenzet ting heb gegeven van de Indonesische aanspraken, blijft Australië de Neder landse soevereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea erkennen,, zo zei Nasu tion. Wel had hij begrepen dat Australië zich er niet tegen zou verzetten wan neer Nederland en Australië de kwestie door rechtstreekse onderhandelingen zou den regelen. Daarmee onthulde Nasution evenwel niets nieuws. Nasution zei in Canberra de medede ling te hebben ontvangen dat tussen Ne derland en Australië geen militaire over eenkomst bestaat. Hij voegde daar ter stond aan toe a'at de kwestie Nieuw- Guinea naar het oordeel van Indonesië explosief blijft. Indonesië zo zei hij, zal Nederland op alle gebieden tegemoet treden en in geval van een conflict zal het Neder- landse bestuur in westelijk Nieuw-Guinea worden opgeruimd. „Ind'ien de Neder landers nog steeds koppig blijven, is Indonesië op het ergste voorbereid' aldus Nasution. Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. De wapenstilstand in Laos leek gisteravond aan een zijden draad te hangen. Savang Vatthana, de koning van Laos, voelt bij nader inzien niets voor een internationale conferentie die een einde zou moeten maken aan de strijd in zijn land. Hij vindt dat het een kwestie is die de twee par tijen in Laos onderling moeten regelen. De man die de internationale conferentie heeft voorgesteld, prins Norodom Sihanoek, het staatshoofd van Cambodja, heeft daarop zijn bemiddeling gestaakt. Behalve de internationale conferentie die op 12 mei te Genève moet beginnen had de Cam bodjaanse prins ook het voorstel gedaan dat de twee strijdende partijen in Laos in zijn hoofdstad, Pnom Penh, samen zouden komen om te proberen tot een vergelijk te komen. Ook dat voorstel heeft hg ingetrokken. Uit deze berichten zou men moeten concluderen dat alle pogingen om tot een oplossing te komen van het vraagstuk-Laos vergeefs zijn geweest. Een bericht uit Moskou van gisteravond schijnt echter precies in tegen overgestelde richting te wijzen. Volgens dat bericht kunnen de strijdende partijen in Laos elkaar nu elk ogenblik ontmoeten om een wapenstilstand te sluiten. Dit bericht houdt in dat de (communistische) Pathet Lao- beweging zich nu gunstig heeft uitgelaten over de pogingen van de koninklijke Laotiaanse regering om tot vrede te komen. De Pathet Lao heeft een afgezant naar Na Mon gezonden voor een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de regering. WASHINGTON (Reuter) Reg Evans, een 55-jarige Australische ac countant, heeft in de tweede wereld oorlog van een eilandje in de Stille Oceaan een marine-officier gered. Nu, bijna achttien jaar later, heeft hij de ze officier weer ontmoet. In de studeer kamer va-n het Witte Huis drukte hij de hand van president Kennedy. Te gen journalisten zei Eva-ns: „Hij is be slist beter gekleed, maar nog precies dezelfde." President Kennedy was in 1943 com mandant van een torpedoboot. Na een gevecht met een Japanse torpedojager werd zijn schip zo ernstig beschadigd dat het stuurloos op een afstand van drie mijl van een eiland in de Stille Oceaan aan de grond liep. Later is bekend geworden dat Ken nedy bij de overbrenging van de be manning van het schip naar het eiland heldhaftige daden heeft -verricht. WASHINGTON (AP) De 43-ja- rige Amerikaanse arts Weiner zal in de staat New Jersey terecht moeten staan wegens doodslag. Vijftien van zijn patiënten zijn gestorven nadat zij door hem waren ingeënt. Dr. Weiners vergunning tot het uit oefenen van de geneeskunst werd in november vorig jaar ingetrokken. Veertien mensen waren toen al over leden. Hun dood bleek veroorzaakt te zijn door het gebruik van onvoldoende gedesinfecteerde injectienaalden. In het begin van dit jaar is de vijftiende patiënt gestorven. WASHINGTON Reuter). Valse mededelingen over bommen in vliegtuigen zullen voortaan in Amerika streng worden gestraft. De Amerikaanse minister van justitie Robert Kennedy, een broer van de president, heeft een wet bij het Congres ingediend waarbij straffen kunnen worden uitgedeeld varië rend van een jaar gevangenisstraf en een boete van duizend dollar tot vijf jaar en vijfduizend dollar. Advertentie Tornado biedt u zo'a rijke keus uit leuke geschenken dat u al- tijd een hartewenskunt vervullen. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Aanvankelijk plaatselijk regen, later enkele ver spreide opklarin gen. Matige tot vrij krachtige wind tus sen zuid en zuid west. Ongeveer de- lelfde temperaturen als maandag. MEISJE: Nu de balans van een uit gaansdag. 3 mei: zon op 5.08, zon onder20.07; maan op 23.10. maan onder 7.14. Daar dit bericht van op handen zijn de directe onderhandelingen tussen de strijdende partijen niet in strijd is met de opvattingen van de Laotiaanse ko ning Savang Vatthana, is het dus toch nog altijd mogelijk dat er binnen zeer korte tijd een wapenstilstand wordt gesloten. Of de conferentie van Ge nève op 1 mei doorgaat of niet is een andere kwestie omdat de koning van Laos zich- daartegen wél verzet. Het waarschijnlijkst leek het gisteravond dat deze conferentie gewoon doorgaat, al of niet met medewerking van de re gering van Savang Vatthana. Hoewel de Cambodjaanse prins zich niet verder met de gang van zaken wil bemoeien is hij toch van mening dat deze conferentie van het grootste be lang zou zijn omdat dan de staten die verantwoordelijk zijn voor de inmen ging in de binnenlandse strijd elkaar aan de conferentietafel kunnen ontmoe ten. Hoewel de koning van Laos de bur geroorlog in zijn land niet gemaakt wenst te zien tot onderwerp van inter nationale besprekingen, heeft hij gis teren opnieuw gezegd dat zijn leger door de communisten van de Pathet Lao verslagen zal worden wanneer het niet van buitenaf (door Amerika) wordt geholpen. Tegenover Harriman, de rei zende ambassadeur van president Ken nedy, verklaarde hij dat hij verplicht zou zijn een beroep op vreemde strijd krachten te doen tenzij er onmiddellijk een einde aan de strijd kwam. De Verenigde Staten houden een aanzienlijke strijdmacht voor onmid dellijk gebruik in Laos gereed. Giste ren is het kabinet van Australië vijf uur lang bijeengeweest om over de toestand in Laos te vergaderen. Er zijn voorlopige plannen ontworpen voor een Australisch expeditieleger dat in geval van nood naar Laos kan worden gezonden. T?» DEN HAAG (A.N.P.). „De heer Götzen is een volkomen vrij man", al dus de officier van justitie in Den Haag, mr. J. C. Maris, over de president van het Oost West Syndicaat, dat genoemd is in de zaak Stalmann. De heer Maris is dezer dagen door de heer Götzen op de hoogte gesteld van diens plannen om aan het einde van de week naar de Verenigde Staten te vertrekken. De president van het Oost West Syn dicaat heeft zelf meegedeeld slechts één maal te zijn verhoord in verband met de zaak tegen de leider van de afdeling buitenlandse handel van het Westduitse ministerie van landbouw, dr. Otto Stal mann; deze wordt er van verdacht on der meer van Nederlanse instanties steekpenningen te hebben aangenomen, Van een onzer verslaggevers BUSSUM. De zendtijd- uitbreiding, zoals de kijkers en de televisieproducenten zich die met ingang van 1 oktober had den voorgesteld, is van de baan. Dat wil zeggen: de wekelijkse zendtijd wordt wel met vier uur uitgebreid, maar daarvan zal slechts een uur merkbaar zijn, namelijk een half uur op de zaterdag- en een half uur op de zondagavond. Van de resterende drie uur zullen de kijkers niets merken. Die zullen wor den gebruikt als uitlooptijd van de avondprogramma's, die immers tot dus ver al zelden of nooit op tijd eindigen: een legalisatie dus van de bestaande toestand. Met ingang van 1 oktober krijgen wij er dus een uur bij. Het halve op zateragavond van half acht tot acht zal grotendeels gevuld worden met een programma voor de rijpere jeugd. Zon dagsavonds komt eerst het weekjour- naal op het beeldscherm, gevolgd door een vervroegde aflevering van Sport in beeld. Dat is alles. Bovendien ziet het er naar uit dat zelfs dit ene uur per week niet op een artistieke en technisch verantwoorde wijze kan worden verwezenlijkt. Uitbreiding van zendtijd, hoe gering ook, vereist uitbreiding van appara tuur en van personeel om die appara tuur te bedienen. De apparatuur is al schaars en raakt met de dag in steeds slechtere conditie door het ontbreken van voldoende onderhoudstechnici. Voor de nieuwe apparatuur zijn de technici helemaal niet te krijgen. De gloednieuwe reportagewagen is klaar, maar moest in Duitsland op blokken worden gezet, omdat er in Bussum geen mensen zijn om dit hypermoderne ge vaarte, dat uit drie delen bestaat en bijna een miljoen gulden kost, te bedie nen. Hetzelfde lot is de Ampexapparatuur beschoren, waarmee televisie-uitzendin gen op de band kunnen worden opge nomen. De Ampex, die ook een mil joen heeft gekost, staat in kisten ge pakt in Bussum: met de installatie er van heeft men geen haast, want de technici die deze apparatuur kunnen bedienen zijn toch niet te krijgen. Advertentiën) v\\\mi mi/// X'fnnu )\\sN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1